Положение о выборах депутатов Крымскотатарского парламента

Transcription

Положение о выборах депутатов Крымскотатарского парламента 

Не ранее середины мая 1918 г. 

Kırım Tatar meclis-i mebusanı saylav nizamnamesi.
Esasları Kırım Tatar parlamentosu.
Teferruatı Tatar parlamento bürosu tarafından kabul edilen
Tatar meclis-i mebusanı saylav nizamnamesidir 

I. Umumî kaideler

1. Kırım Tatar meclis-i mebusanı Kırım müslümanları tarafından aşağıdaki maddelerde beyan edilmiş, esaslar üzerine saylanmış mebuslardan teşekkül eder.

2. Saylavlar, umumî ve müsavî saylav esasları üzerine doğrudan doğruya ve gizlice davuş verilerek tenasüp usulüne binaen icra edilirler.

3. Saylav evvelcesi olarak Kırım’da mevcut erkek ve kadın umum müslüman ahalisinin her altı bin candan bir mebus saylanmak esası kabul edi­lir.

4. Saylavların icrası için bütün Kırım uyezd itibariyle beş say­lav dairesine bölünüp her bir uyezd bir saylav dairesi teşkil eder.

Saylav dairelerinden her biri içerisinde bulunan şehir ve volost itibariyle bir nice şubeye (uçastkaya) bölünüp, her bir şehir ve her bir volost birer saylav şubesi, teşkil eder.

A) Yalta dairesindeki (uyezdindeki) saylav şubeleri: Baydar, Baha­dır, Dereköy, Aluşta, Küçük Özen, Alupka volostları.

B) Bahçesaray dairesindeki (Akmescit uyezdindeki) saylav şubeleri:

Şehirler: Akmescit, Karasu, Bahçesaray, Sevastopol.

Volostlar: Züye, Podgornıy-Petrovskiy, Tabuldinskiy, Bulganak, Tav-Badrak, Kalımtay, ve Karalez (Kara İlyas) volostları.

P) Kefe dairesindeki (uyezdindeki) saylav şubeleri:

Şehirler: Kefe, Eskikırım, Kerç (Kerç şubesine sabık Kerç Gradonaçalstvasına tabi köyler de bakar.)

Volostlar: Andreyevskiy, Vladislavskiy, Petrovskiy, Sarayminskiy, Salınskiy, Svyatogorskiy, Taraktaş volostları.

T) Gözleve dairesindeki saylav şubeleri:

Şehirler: Gözleve.

Volostlar: Agay, Akmescit, Donuzlav, Kambar, Kocambak, Kokey. Her volost şubeleri de köylerin nüfüsü sayısına ve yerin vüsatına göre bir nice şubelere ayrılır.

5. Saylavlara dair ve saylav kamisyaları vazifelerinin hakkı ile icraları hususunda lâzım gelen talimat işbu nizamname dâhilinde ve onun usul ve kaidelerine muvafık olarak tertip ve neşri meclis-i mebusan saylav merkezi kamisyasına havale olunur.

A) Yalta saylav dairesinden

12 Mebus

B) Bahçesaray

15 Mebus

P) Kefe

10 Mebus

T) Gözleve

  5 Mebus

S) Canköy

  3 Mebus

 

II. Saylavlara girişmek hakkı

6. Saylavlar icra olunacak günü yaşları (2l)e dolan bütün Kırım müslümanları (erkek ve kadın ayrılmayarak) saylavlara koşulmak hakkına maliktir.

7. Şüphe edilmiyecek bir surette doğma divane yaki aklını çıldır­mış olanlar, kezalik bir birisinin tahtı vikayesinde (apekasında) bulunan sağır dilsizler saylavlara koşula bilmezler.

8. Saylavlara koşulmak yani saylamak ve saylanmak hakkından şun­lar mahrumdur.

1) Mahkeme hükmüyle hukuklarından düşürülüp katorga yaki hapis ile cezalananlar, kendilerine hukukları iade edilinceye kadar.

2) Hukuktan mahrum olunup, yaki hukuku tahdit edilerek memleket­ten sürülenler.

3) Fitnecilik, yaki içtimaîyatça muzır tanılan muameleleri sebe­binden mensup oldukları cemaatlarin içinden ağleb-i ekseriyet kararıyla tardedilenler.

4) Hırsızlık, dolandırıcılık, yaki kendisine emanet edilen mal ve mülkü gasp yahut israf ettiği için mahkûm olanlar: hırsızlanmış şeyi gizlediği yaki bile bile hırsızlık eşya ile ticaret ettiği ve yahut bu gibi şeyleri bile­rek rehin kabul ettiği için mahkûm olanlar; sahtekârlık, haddinden ziyade faiz aldığı, rüşvet alıp, yaki verdiği için ve yahut pezevenklik ederek fuhşa teşvik ettiği için mahkeme tarafından mahkûm olanlar cezalarını doldurduktan son üç sene geçinceye kadar (saylav hukukundan mahrumdurlar).

5) Fena maksatla kendilerini müflis gösterip ve bundan sebep mahkeme tarafından mahkûm olanlar.

9. Saylavcılar cetvelinde (Spisok) yukarıdaki (8)ci maddede sayılıp çıkmış mahkûm ve saylav hukukundan mahrum olanlardan birinin saylav cetve­linde bulunduğunu gören her bir akl-ı baliğ müslim ve müslimenin cetvelin mensup olan dairesinin saylav kamisyasına göstererek mahkûmiyetini ispatla saylav hukukundan mahrum olanları cetvelden çıkartmağa hakkı vardır.

III. Saylavlar icrası için tesis olunan müesseseler

10. Saylavları icra etmek için Akmescit’te millî idare huzurunda bir meclis-i mebus saylav merkezî kamisyası, her bir saylav dairesinde (uyezdde) birer tane daire saylav kamisyaları ve yukarıdaki gibi (4)ci maddede sayılıp çıkmış şehir ve volostların her birinde birer saylav şube kamisyasi teşkil olunur.

11. Merkezî meclis-i mebus saylav kamisyası bir reis ile üç azadan teşekkül edip, reis ile bir aza millî meclis-i mebusan riyaseti tarafından, azaların biri millî idarenin adliye müdüriyeti ve diğeri de millî idarenin umur-u hariciye müdüriyeti tarafından tayın edilir.

12. Meclis-i mebusanın merkezî saylav kamisyası müstakil bir heyet olup, gördüğü iş ve harekâtından ötürü parlamento indinde mesuldür. Diğer daire ve şube kamisyaları da merkezî kamisya karşısında mesuldürler.

13. Meclis-i mebus saylav merkezi kamisyası mebus saylavlarının her defasında yeniden teşkil olunup, saylavlar başlamazdan iki ay evvel işe başlayarak saylanmış mebuslardan parlamento açılıp mebusların saylanmaları parlamento tarafından teftiş ve tasdik edilinceye kadar devam eder.

14. Meclis-i mebusan saylav merkezî kamisyasının göreceği vazife­ler şunlardır:

1) Saylavların icrası için lâzım gelen tedarikler vaktinde yapılmasının çarelerini görür.

2) Saylavların saylav nizamına muvafık ve tayın olunan müdette icra edilmesine nezaret edip, bu hususta daire ve şube kamisyalarına icabeden talimatı verir.

3) Saylavların icrası hususunda daire kamisyalarının hareketlerinden ötürü verilen şikâyetleri (protestleri) ve bu kamisyaların baktıkları davaları üze­rine, olan istinafları hükümlerini bakar.

4) Daire kamisyalarından gelmiş saylav kâğıtlarını bakıp, saylavların nizama muvafık geçtiğini muayene eder. Mebus saylanmış zevatın cetvelini (spisoğunu) tertip ve ilân eder.

5) Saylavlara ait istatistik malûmatı toplap, bir tertibe koyar, saylavlara dair icabeden kaide umumî talimatı tertip ve meclis-i mebusan bürosunda tasdikıne arzetmek üzere meclis riyasetine takdim eder.

15. Meclis-i mebus saylav merkezî kamisyası daire kamisyaların­dan kendisine yollanılan saylav kâgıtlarını saylavların icrası hakkında tertip ettiği dakladı ile birlikte meclis-i mebusana açıldığı ile arzeder.

16. Daire saylav kamisyaları her biri birer reis ile iki azadan ibaret olup, kamisya reisi ile azanın biri merkezî kamisya tarafından ikinci aza da millî idare tarafından tayın olunur. Daire saylav kamisyalarına namzet (kandidat) cetvelleri (spisokları) arzetmiş saylavcılar tarafından kamisya azaları hukukuna malik olarak birer vekil dâhil olur.

17. Daire saylav kamisyasının göreceği vazifeler:

1) Saylav dâire kamisyaları saylavlara koşulmağa hakkı olan­lar cetvelini (spisoğunu) vaktinde tedarik ettirip, bunlara vaktinde saylav tezkereleri göndermelerine nezaret eder. Cetvellerin tertibine başlanacak ve tezkereler dagıtılacak günleri tayın ve ilân eder.

2)Namzet (Kandidat) cetvellerini kabul ve nizama muvafık tertip olundukları halde tasdık ve numarasını koyup ilân ederek bunların birer nüshasını öz dairesinin saylav şube kamisyalarına gönderip şubelerde ahalinin nazarına arzettirir.

3)Şube kamisyalarının hareketlerinden ötürü gelmiş şikâyetleri bakar (saylavcılar cetveline yazılmayıp kaldıkları ve yahut yanlış yazıldık­ları ve yaki bu gibi diğer yanlışlıklar, başta şube kamisyasına haber verilip nazarı itibara alınmadığı zaman daire kamisyasına şikâyet edilir).

4) Öz dairesinde herbir namzet (kandidat) cetveline verilmiş davışları sayıp, saylavların neticesini tayın eder ve şu daireden kimler saylandı­ğını umuma ilân eder,

5) Mebus saylanmış olanlara saylandıklarına dair şehadetname verir.

6) Saylav masarifi için öz dairesine mahsus tayın edilmiş paraları sarf eder.

7) Bu vazifeleri bitirdiği gibi, şube kamisyalarından kendisine gelmiş bütün saylav kâgıtlarını pratokolu ile birlikte kezalik dairede saylavlara sarfedilmiş paraların hesabını meclis-i mebusan saylav merkezî kamisyasına teslim eder.

18. Şube (Uçastka) saylav kamisyaları üçer adamdan ibaret olarak şu yolda teşkil olunur. Şube kamisyaları reislerini daire kamisyalarının heyeti (reis ve iki aza) birlikte tayin eder. Azaları reisin davetiyle volostlarda kamisya bulunacak köyün cemaatı ve şehirlerde müslüman glasnıların ictimai tara­fından intihap olunur.

Tenbih: Şube saylav kamisyalarına, kamisya azalarının hukukuna malik olarak namzet (kandidat) cetvelleri arzetmiş saylavcılar gurupları tarafından birer dâhil olur.

19. Şube (Uçastka) saylav kamisyalarının göreceği vazifeler:

1) Öz şubelerinde saylavlara koşulmaya hakkı olanların cetvel­lerini (spisoklarını) tertip ederler.Bu spisoklar tertip olunup bittikten son­ra bu hakta volost yaki şehir ahalisini haberdar etmek üzere şube kamisyasının bulunduğu mahalline ve spisokları herkes gelip görmeğe hakkı olduğunu ilân ederler.

2) Saylavcılar cetveline girmiş olanlara saylav tezkerelerini ve yahut şu dairede (uyezdde) arzolunmuş namzet cetvellerini ve numaralarını ilan eder.

3)Saylavcılar cetveline girmeyip kalmış, yaki saylav tezkeresi almayıp kalanların müracaatlarını bakıp haklı ise taleplerini yerine getirir. Saylavcılar cetvelinden ötürü olan şikâyetleri ve müracaat­ları bakıp karar verirler.

4) Saylavları icra ettirmek için öz şubelerinin dâhilinde kaç yerde ve hangi köy ve yaki mahallelerde saylav tezkereleri kabul edileceğini tayın edip bundan daire kamisyasını haberdar eder. Daireden muhalefet olmadı­ğı halde şu yerlere saylav günlerinde saylav tezkerelerini kabul için mukad­demce yerlî halktan üçer kişilik saylav tezkerelerini taşlamak için tahtadan bir delikli sandık hazırlatırlar ve bu yerlerin her birinde saylavlara koşulmaya hakkı olanların cetvelini yazıp gönderirler.

Tenbih: Şube kamisyası bulunduğu yerde saylav tezkerelerini kabul edip saylavları icra eder.

5)Şubeler dâhilinde hangi köyler veya mahalleler olduğunu o ye­rin halklarına bildirdikleri gibi daire kamisyalarının tasdıkıne arzederler.

6) Saylavlar icra olunduktan son öz şubelerinde (uçastkalarında) verilmiş saylav tezkerelerini sayıp her bir namzet (kandidat) cetveline ne kadar davış verildiğini tayın eder ve bunu cemi saylav tezkerelerini şube kamisyasının gördüğü işlerine dair protokolu ile birlikte daire (uyezd) saylav kamisyasına teslim ederler.

20. Saylav tezkerelerini kabul eden kamisyalar saylav vaktinde muvakkaten şube saylav kamisyaları tarafından teşkil olunur.

Tenbih: Namzet cetvelleri arz etmiş fırka ve cemaatlar tarafından vekiller gösterilirse bu kamisyada şu vekiller de iştirak ederler.

Tenbih: Saylavcılar tarafından na razılık ve protesto mucip, yaki saylavların lâzımı gibi gitmesine mani bir vakıa olmuş ise, bu hususta pratokol yazılıp kamisyaya iştirak eden zevatın imzaları ile daire kamisyasına takdim edilir.

 

IV. Saylavcılar cetveli (spisoğu)

21. Saylavları icra etmek için mukaddemce saylavlara koşulmaya hakkı olanların cetveli (spisoğu) her saylav ve şubesine mahsus olarak ayrı ayrı yasalır.

Bir adam iki yerde spisoğa yazılamaz, saylavcılar cetvelini ter­tip etmek vazifesi şehir ve volost kamisyalarına havale olunur.

22. Saylavcılar cetvelini şube saylav kamisyaları tarafından iki nüshada tertip edilip birisi daire saylav kamisyasına gönderilip diğerini de bu cetvel boyunca saylavları muayene etmek için kendilerinde kalır.

Saylav tezkerelerini kabul eden kamisyaların her yerine olanlara tabi saylavcıların cetveli (spisoğu) hazırlanıp gönderilir.

23. Şube dâhilinde saylavlara koşulmaya hakkı olanlar (spisok ya­pıldığı zaman) yerlerinde olmasalar da cetvele girerler.

24. Saylavcılar cetvelinin tertibine ne günü başlanacağını daire (uyezd) kamisyası tarafından tayın ve ilân olunan günde başlanıp, tertip olu­nup bittikten sonra şubenin dâhilindeki saylavcılar gelip cetveli görebilmek için cetvel şube kamisyasında bir yere asılıp ahali bundan haberdar edilir (bu saylavlar icra olunacak günden 41 gün evvel olmalıdır).

25. Cetvele kaydedilen saylavcının adı, babasının adı, familyası (lakabı), yaşı, nerede oturduğu ve ne ile meşgul olduğu yazılır. Cetvelde saylav­cıların adı, babasının adı elifba tertibiyle yazılır.

26. Cetveller ilân olunan günden itibaren (10) gün zarfında saylav­lara koşulmaya hakkı olan her bir adam cetvelde gördüğü yanlışı, yaki kimse kaydolunmayıp kaldığını şube kamisyasına yazıp bildirmeğe hakkı vardır.

27. Bu gibi istida şube kamisyası tarafından (3) gün içinde bakı­lıp icabına göre yanlışlar düzeltilip eksikler doldurulup tamamlanmış cetvel bir daha ahalinin inzarına arz olunur.

28. Tamamlanmış cetvel hakkında bunun ilânı gününden itibaren (5) gün zarfında istida (zayavlenya) verilebilir.

29. Verilmiş istidalar (zayavlenyalar) hakkında şube kamisyası tarafından verilen kararlara razı olmayanlar, bu kararlardan ötürü şikâyet­çilerin zayavlenyası verilen günden (3) gün zarfında daire (uyezd) kamisyasına şikâyet edebilirler.

30. Daire kamisyası bu gibi şikâyetleri (5) gün zarfında bakıp, haklı görürse şikâyete ait olan şube kamisyasına emir verip kararı mucibi cetveli düzelttirir. Bundan son cetvel son defa olarak bir daha ilân ve halka arzedilir.

Bu ilân ile saylavlar başlanacak günün arası (15) günden eksik olmamalıdır.

31. Vaki olan şikâyetler saylavları gecikdiremez.

V. Namzet (kandidat) cetvelleri

32. Meclis-i mebusan saylavlar, arz edilmiş namzet (kandidat) cetvellerinden birisine davış (rey) vermekle icra olunur.

33. Bir saylav dairesi içinde saylavlara koşulmaya hakkı olan her bir (20) adamın mebusluğa lâyık gördükleri kişilerden ayrı bir kandidat cetveli yasap herkes imzalayarak arz etmeğe hakkı vardır.

Cetvelde gösterilen kandidatlardan her birinin adı, babasının adı, familyası, yaşı, oturduğu yerleri beyan olunmalıdır. Bunun üzerine cetvelde gösterilmiş namzetlerin her birinden bu cetvel üzere ayni daireden mebus saylanmaya razı olduklarına dair rizaname alınıp cetvele ilâve edilmelidir.

34. Kandidat cetveli daire (uyezd) saylav kamisyasına tayin olu­nan müddet zarfında verilir. Verilen gün ile saylavlar icra olunacak günün arası(35) otuz beş günden eksik olmamalıdır.

35. Namzet cetveli arzedilenlere daire saylav kamisyası ile münasebat için öz tarafından bir vekil gösterip, vekilin adını, familyasını, oturduğu yerini beyan etmelidir. Bu gibi vekil gösterilmediği halde kandidat cetvelini birinci imza eden adam vekil sayılıp daire kamisyasından olacak müra­caatlar bu adama gönderilir.

Kandidat cetveli arzedenler şube (uçastka) saylav kamisyalarında ve saylav tezkereleri kabul edecek kamisyalarda vekillerini bulundurmak isterse, hangi kamisyalara göndereceğini beyan edip bunlar için de kandidatlarını gösterip koymalıdır.

36. Her bir saylavcı yalınız bir namzet cetvelini imza edebilir. Iki ve yaki ziyade cetvele imza ettiği halde, cetvellerden hangisi evvel verilmiş ise, şu cetveldeki imza sahih olup, kalanları itibar olunmaz.

37. Cetvelde gösterilen kandidatların sayısı şu daireden (uyezdden) saylanacak mebusların miktarından eksik de olabilir. Artık olduk da bir buçuk oldukta bir buçuk mislinden ziyade olmamalıdır.

38. Bir adam mebusluğa beş daireden gösterilebilir.

39. Bir saylav dairesinin içinde bir adam bir cetvelden ziyadesin­de kandidat olup gösterilemez.

40. Daire (Uyezd) saylav kamisyaları namzet cetvelini kabul edip aldıklarına dair aldıkları ayın gününü, saatini beyan ederek kabul tezkere­sini verirler.

41. Eğer verilmiş kandidat cetveli nizam ve kaidelere muvafıkdeğil ise daire (uyezd) saylav kamisyasi kandidat cetveli arzedenlerin vekil­lerine üç (3) gün içinde bu hususta haber verir.

Cetveli arzedenler bu gibi haberi aldıktan son (12) on iki gün zarfında lâzım gelen tashih ve beyanatı daire kamisyasına vermelidir.

Her halde bu tashih verilen gün ile saylavlar başlanacak günün arası (20) yirmi günden eksik olmamalıdır.

42. 33ci, 36, 37, 38 ve 39cı maddelerde gösterilmiş şartlara muva­fık olup, doğru diye kabul olunmuş kandidat cetvelleri daire (uyezd) saylav kamisyasi tarafından verildikleri tertibinde numaralanıp (yani üzer­lerine sırasıyla 1, 2, 3, ilâ diye numaralar koyulup hangi cemaattan yaki fırka (gruppa) tarafından arzedildiği beyan edilerek kamisyanın hanesinde herkes görüp okuyabileceği gibi bir yere asılıp koyulur. Ve gazete vasıtasıyle herkese ilân edilir. Bu ilan gününden saylav gününe kadar kalan müddet (20) günden eksik olmamalıdır.

Tasdik olmuş kandidat cetvellerinden bunlar ilân olunan günü dai­rede mevcut cemi şube (uçastka) kamisyalarına birer nüsha gönderilerek şube­lerde asdırılıp ahalinin nazarına arzedilir.

43. Kandidat cetvelleri arz edilir kimselere ve daha ziyade cetveli bir yere koşa bilirler. Bu hakta daire kamisyasına o itibarla haber verilme­lidir ki bu haberle saylavlar günü arasındaki müddet (18) günden eksik olma­sın.

Tenbih: Bir cetvel ittifakına girmiş olan ayni cetvel diğer bir ittifaka daha girişemez.

44. Daire (Uyezd) saylav kamisyasi bu gibi kandidat cetvelleri koşulduğu hakkında haber aldığı gibi bunu (1) bir günden geciktirmeyerek hal­ka ilân eder.

İkinci kısım.

Saylavların icrası hususunda

VI. Saylav tezkereleri

45. Saylavlarda davış (rey) vermek saylav tezkereleri vermek ile icra edilir.

46. Bir tane (uyezd) dâhilindeki saylav tezkereleri bir büyüklük­te ve bir renkte olmalıdırlar. Bu tezkerelerin numunesi saylavlardan (25) yirmi beş gün evvel herkese ilân edilmelidir.

47. Saylav tezkeresinin üzerinde verilmiş kandidat cetvellerinden birisinin numarası yazılır. Numaraları yazı ile de yazmak mümkün olabilir. Numaraları Rusça da yazmak caizdir. Saylav tezkerelerinin şekli talimatnamede gösterilen tarzda olacaktır.

48. Her bir saylav dairesi için saylav tezkerelerinin miktarında zarflar da (kanvertler de) hazırlanır, bu kanvertler merkezî kamisya tarafından hazırlanıp mühürlenip vaktinden evvel dairelere gönderilir.

49. Saylav tezkereleri saylavcılara şube (uçastka) saylav kamisyaları vasıtasıyla ve onların mesuliyeti altında dağıtılırlar.

VII. Saylavcıların şahsını tasdik eden şahsî şahadetnameler

50. Her bir saylavcı için şahsını ve saylavlara koşulmaya hakkını tasdik eden şahadetname hazırlanıp, mukaddemce şube saylav kamisyaları va­sıtasıyla gönderilir.

Bu şahedetnameler merkezî kamisya tarafından hazırlanırlar.

Bu gibi şahadetname almayıp kalmış saylavcı evvelce şube saylav kamisyasına müracaat edip anda şahsını tasdik ettirerek şahadetname ala­bilir ve (20)ci maddede beyan olunmuş saylav tezkerelerini kabul eden kamisyaya verilirler.

5l. Saylav tezkerelerini kabul eden kamisyaya hangi köyler ve mahalleler mensup olduğu şu yerin ahalisine saylavcı cetveli tertibinden (7) yedi gün evvel haber edilip bildirilmelidir.

52. Saylav tezkereleri kabul edecek kamisyaların her biri için evvelce bir mekân (hiç olmazsa büyükçe iki veya bir oda) saylav tezkerele­rini taşlamak için bir delikli sandık, kâğıt, kalem, mürekkep, karandaş gibi yazı levazımatı hazırlanır.

53. Saylavlar icra olunacak günü tezkere kabul edecek kamisyanın azaları eğer varsa kandidat cetvelleri arz eden gruppalar vekilleri de iştirak ettiği halde pratokol yazmak için aralarından birişer kâtip saylap, içlerin­den saylavcıların şahsını kim muayene edip, saylavcılar cetveline işaret ede­ceğini tayın ederler, saylav tezkeresini ancak reis sandığa bırakır. Bundan son kamisyanın reisi sandığın saglam, boş ve bir delikli olduğunu muayene edip mühürler ve saylavlar başlandığını ilân ederek gelmiş saylavcılara tezkerele­rini vermelerini teklif eder ve sandıklar çaprazvari bağlanarak mühürlenir.

Tenbih: Kamisya iş vaktinde üç adamdan eksik olmamalıdır.

54. Saylavlar açıkta herkesin gözü önünde icra edilip saylav tez­kereleri kabul eden kamisyanın meclisleri cümle için açıktır.

55. Saylav icrası için tayın olunmuş mekânda yalnız tezkere veri­lip bu mekânın dâhilinde ve haricinde (evin kapısının yanında) saylavcılar arasında bir türlü teşvik ve teklifte bulunmak memnudur.

56. Saylav icra olunan mekânın içerisinde silâhlı ve sarhoş gir­me memnudur.

Saylav mekânı dâhilinde bulunanlar saylavların icrasına mani olan şekilde hareketlerde bulunsalar, yaki bağrışsalar kamisya reisi bunlara işe mani olmamalarını talep edip, dışarıya çıkarmaya hakkı vardır.

Reisin sözü, talebi tesir etmeyip itaatsizlik gösterildiği halde kamisya reisi şu yerdeki polis memuruna yaki diğer intizamı muhafaza eden memurlara müracaatla itaatsizlerin cebren dışarıya çıkarılmasını talep etmeğe hakkı vardır.

58. <<Так в тексте. В нумерации статей допущена ошибка.>> Meclis-i mebusan saylavları merkezi kamisya tarafından tayin olunan muayyen iki gün içinde icra edilirler. Bu günlerde Kırım’ın her yerinde saylav tezkereleri kabul eden kamisyalar sabah saat (9)dan ak­şam saat (7)e kadar açık olup saylavcılardan tezkereler kabul olunur.

59. Saylav tezkeresi saylavcı tarafından getirilip öz koluyla ve­rilmelidir. Birisinin tezkeresini diğer birisi getirip vermesi memnudur. Saylav tezkeresinin üzerinde imza etmek yahut bir şey yazmak, kirletmek memnudur. Böyle tezkereler bozuk sayılıp hesaba girmezler.

60. Saylavcı saylavlar icra olgan bölmeye girip saylavı icra eden kamisya azalarından birisine şahadetnamesini gösterip geldiğini saylavcıların cetvelinde işaret ettirir.

Bundan son beraberinde getirdiği saylav tezkeresini kanverte bir tane koya­rak yapıştırıp sandık başındaki azaya verip gözü önünde sandığa taşlattı­rır.

61. Saylavcı eğer ona şehadetname yaki saylav tezkeresi gönderilmeyip kalmış ise ve kendisi saylavcılar cetvelinde olursa kamisyada şahsını tasdik ettirip şehadetname alabilir. Bundan son saylav tezkeresi alıp taşlattırır. (Saylav tezkereleri türlü numaralı ve türlü güruhlar kandidatları ile olduğundan, saylavcı bunlardan istediğini ve beğendiğini alır). Şahsı şahadetnamesi olup da saylav tezkeresi olmayan kimseler için lâzım miktarda boş kâğıtlar hazırlanır ve dışarıdan yazdırılıp getirmesi teklif olunur.

62. Saylav günlerinde akşam saat (7)de tezkere kabulü kesilip kapı kapalır bundan sonra gelenler saylav odasına bırakılmazlar. Yalınız kapı kapalıncaya kadar gelip içeriye girmiş kalmış saylavcılardan tezkere­ler alınıp bunlar bittikten son reis içeride bulunan halkın o günde tezkereler taşlanmış sandığı deliği kapalı hem üzeri açılabilmeyecek surette mühürleyip, herkes saylav bölmesinden dışarıya çıkar, bölmenin kapısını bekletip ve mühürletip anahtarı kamisya reisi alır ve kapıya gecelik bir bekçi koyar.

63. Saylavların ikinci günü kamisya reisi sabah saat (9)da aza­ları ile birlikte gelip saylav hanesinin kapusını açıp, cümlesi birlikte içeriye girerler. Reis saylav sandığının ağzını, kapanmış mührü bozup açar ve kamisyanın meclisi açılıp saylav tezkereleri kabul olunmaya başladığını ilân eder, saylavlar birinci gün olduğu gibi devam ederler. Akşam saat (7)da tayın olunmuş vakitte saylavlarartık tamamen kesilip saylav sandığı ve saylav hanesinin kapısı evvelki günde olduğu gibi kapalıp ve mühürlenip gecelik bekçi koyulur.

64. Üçüncü günü sabah saat (9)da kapılar cümle için açılıp halkın huzurunda saylav sandığının mührünü bozup kamisya azaları en evvel sandı­ğın içerisindeki tezkerelerin adedi, tezkere taşlayıp cetvele kaydedilmiş saylavcıların miktarı ile bir gelip geldiğini muayene eder. Bunlar bir bi­risine mutabık gelmediği halde pratokolda bu hususta işaret edilir.

Bundan son kamisya azaların tarafından saylav tezkerelerinin içerilerinin kaidelere muvafık tezkereleri olan kanvertleri açarak her bir numaraları ayrı ayrı sayarak hangi cetvele ne kadar tezkere verildiği sayılıp tayin ettikten sonra pratokola kaydedilir.

65. Meclis-i mebusan saylav merkezî kamisyası tarafından tayin ve ilân olunmuş nümuneye muvafık olan saylav tezkeresi kimin tarafından ba­sılıp (yukarıda gösterilmiş maddedeki şeraite muvafık olduğu takdirde) hazırlanmış ise de sahihtir.

66. Gösterilmiş numuneye muvafık olmayan yaki ilân edilmiş renk ve büyüklükte olmayan, imzalanmış, üzerine el ile bir şey yazılmış, yahutta bozulmuş, bulaşmış, tezkereler sahih addolunmayıp, hesaba girmezler.

67. Bir tezkere sahih olup olmadığı hususta kamisya azaları arasında ihtilâf çıktığı halde mesele  reye koyulup ekseriyeti âra ile hallolunur. Reyler bir karar bulunduğu takdirde reis bolgan tarafın reyi kabul olunur.

68. Sahih diye tanınmış saylav tezkereleri hangi kandidat cetve­line verildiği itibariyle bölük bölük ayrılıp, her bölüğü ayrıca sayılıp miktarı pratokola kaydedilir.

69. Saylav tezkereleri kabul eden kamisya işe başlap saylavları ne yolda geçirdiğine dair, saylav esnasında olmuş şayan-ı itibar vakaları kamisya azalarının vakî olan bir hususta ayrı reyleri saylav tezkerelerine işaret ve kararlarını kezalik saylav tezkerelerinın kandidat cetvelleri itibarı ile olan adetlerini kayd ve zapt ederek umumî bir pratokol tertip eder.

Pratokol kamisya reisi ve hazır olan cemin azalar tarafından imza edilir.

70. Bu pratokol saylav tezkereleri ile birlikte geciktirilmeyerek saylav şube kamisyasına gönderilir.

Sahih tezkereler ile birlikte ayrı paketlere koyulduğu halde, bozuk sayılmış ve haklarında ihtilâf olan tezkereler de paketleri üzerinde işaret edilerek gönderilmelidir.

71. Saylav şube kamisyaları kendilerine bakan saylav tezkereleri kabul eden kamisyalardan gelen pratokollara (aşina olduktan son) onlardan gelmiş saylav tezkerelerini bakıp çıkıp hangileri sahih ve hangileri sahih olmadıklarını katî surette tayin ederler, bundan her taraftan gelmiş saylav tezkerelerini (sahihlerini) mevcut kandidat cetvelleri itibariyle bölük bölük ayırıp özlerinin şubeleri dâhilinde her bir kandidat cetveline ne kadar saylav tezke­resi verildiğini tayın ederek bunları ve kezalik başka lâzım gördükleri ahvali kaydederek bir pratokol tertip ederler.

Pratokol kamisyanın reisi ve kamisya celsesinde bulunmuş cemin azaları tarafından imza edilir.

72. Bu pratokol saylav tezkerelerini kabul etmiş kamisyalar tarafından gelmiş pratokollar ile beraber, tertibe koyulmuş saylav tezkereleri de koşulduğu halde cümlesi birlikte geçikdirilmeyip saylav daire kamisyalarına gönderilirler.

73. Şubenin bir yaki bir nice yerinde saylavlar icra olunmayıp kaldığı anlaşıldığı gibi saylav şube kamisyası bunu pratokoluna kaydetmek ile birlikte vak’adan saylav daire kamisyasına derhal ayrıca haber verir.

74. Saylav şube kamisyalarının meclisleri cümle için açık olup gördükleri işleri aşikâr olarak hazır olan halkın gözü önünde icra edilir.

VIII. Saylavların neticesi ne yolda tayın edileceği hususunda

75. Saylav daire (Uyezd) kamisyası kendisine şube kamisyaları tarafından gelmiş saylav tezkereleri ve şubelerin pratakollarına binaen öz dairesi dâhilinde arzedilmiş kandidat cetvellerinden her birisine bütün daire­den ne kadar davış (saylav tezkeresi) verildiğini tayın eder.

Bu malûm olduktan sonra öz dairesinden saylanması lâzım gelen meclis-i mebusan azalarının (mebusların) miktarını bu dairede arz edilmiş kan­didat cetvelleri beyninde her bir kandidat cetvelinin aldığı davışların sayı­sına nispeten taksim ederek, kandidat cetvellerinden her birine ne kadar mebus düştüğünü tayin eder.

76. Saylav dairesinin (uyezd) bir yaki bir kaç şubesinde saylavlar icra edilemeyip kaldığı halde bu sebepten saylamak hakkını icra edemeyip kalmış adamların (saylavcıların) adedi şu dairede saylavlara iştirak etmeye hakkı olanların umumî miktarının onda birine baliğ oluyorsa ya bun­dan ziyade ise, o vakit saylav daire kamisyası bu yerlerde yeniden saylav tayin eder ve bu defasında saylavlar icra edılmesine dikkat eder.

Şayet oşubedeki saylavcıların sayısı şu dairedeki umum saylavcıların miktarından onda birinden eksik olursa o şubede ikinci saylav olmaz. Eğer ikinci saylav vaktinde de yine, saylav icra edilemeyip kalsa artık buna itibar olunmayıp, saylavların neticesi dairenin kalan yerlerinden verilmiş davışlar üzerine tayın olunur.

77. Eğerdairede bir birine koşulmuş (birleşmiş) kandidat cetvelleri var ise, birleşmiş kandidat cetvelleri bir cetvel gibi itibar olunarak dairden saylanacak mebuslar (75)ci maddede gösterildiği veçhile birleşmiş cetvel­lere ne kadar mebus düştüğü tayın edildikten sonbunların payına düsen mebuslar birleşmiş kandidat cetvelleri kaç tane ise, şunların beyninde her aldığı davış nispetinde taksim olunur. Eğer cetvelleri birinde kandidatların adedi şu cetvelin hissesine düşen mebusların adedinden eksik ise artıp kalan mebus birleşmiş cetvellerden kandidatı olup hem de çok davış almış olanına verilir.

78. Her bir kandidat cetvelinin hissesine düşen mebusluk yerine şu cetvelde bulunan kandidatlar başında birinci yerde koyulanından başlap yazdıkları tertipte tayin edilirler.

79. Bir daireden (uyezdden) saylanması lâzım gelen mebusların şu dairede arzedilmiş kandidat cetvelleri arasında bulunması şu yolda olur.

Kandidat cetvellerinden her birinin aldığı davışın sayısı, her biri öz başına 1, 2, 3, 4, 5 adetlerine sıra ile taksim edilip çıkar. Böylece taksimde hâsıl olmuş hariç kısımların içerisinden en evvel büyükleri seçilerek şu saylav dairesinden (uyezdden) saylanması lâzım gelen mebusların miktarında hariç kısmet ayrılır. (Meselâ on iki mebus ise on iki hariç kısmet ayrılır). Bu ayrılmış hariç kısmetler büyükten küçüğe gitmek tertip ile tedricen sıra ile yaki bir birinin altında yazılıp çıkılır. En sonunda yaki en altta gelen hariç kısmet (adet) saylav ölçesi olur.

Yani bu adet miktarındaki davışa bir mebus düşer.

Kandidat cetvellerinden her birine ne kadar mebus düştüğü şu cetvellerden her birinin aldığı davışın (saylav tezkerelerinin) miktarını saylav ölçesi olan adede taksim ile tayın edilir. Taksimden hâsıl olan adet mikta­rında mebus düşer. Mebusluk yerlerini kandidat cetvelleri beyninde böylece taksim edip geldikte, eğer sonunda bir mebusluk iki ya ziyade cetvel arasında buluşturmak lâzım gelirse cetvellerde hangisinin aldığı davış çok ise bir (mebus) ona verilir. Davışlar bir geldiği takdirde kura çekilir.

Mebusluk yerlerini kandidat cetvelleri arasında paylaştırılmasıne gibi yapılmasının tafsili merkezî saylav kamisyası tarafından daire kamisyalarına verilecek talimatta beyan olunacaktır.

80. Kandidat cetvellerinden birisinde gösterilmiş kandidatların sayısı şu cetvele düşen mebusluk yerlerinin (mebusların) miktarından eksik ise artkaç bu yerler başka cetvellere verilmeyip, kaybolurlar.

Tenbih: Ayrı kandidat cetvellerine ait olan bu kaide birleşmiş kandidat cetvellerinin hissesine düşen umumî miktar mebusların şu birleşmeye dâhil cetveller arasında taksim ile karıştırılmasın.

81. Merkezî kamisya bir adamın bir nice saylav dairesinde (uyezdde) mebus saylandığını haber aldığı şu adama müracaata hangi daireden mebus olmaya istediğini kamisyanın müracaatı kendisine vasıl olan vakitten itibaren beş gün içerisinde haber vermesini teklif eder. Eğer bu adam gösterilmiş müd­dette (beş gün içinde) haber vermez ise, o vakit merkezî kamisya kendisi tayın edip, hangi daireden ziyade davış almış cetvelde ise, şu dairenin mebusu sayılır.

 

IX. Mebusluktan çıkan mebusların yerine başkası gelmenin usulü hususunda

82. Mebusluktan çıkmış mebusun yerine çıkan mebus hangi kandidat cetvelinden saylanmış ise, şu cetvelin nöbetteki kandidatı girir. Eğer çıkmış mebus birleşmemiş kandidat cetvellerinden birisine mensup olup o bulunduğu cetvelde kandidat kalmamış ise, onun yerine birleşiğe dâhil diğer cetveller­den en çok davış almış olan cetvelin kandidatı geçer.

83. Ayrı kandidat cetvelinde yahut birleşmiş cetvellerden birisine mensup olduğu halde bunların da hiç birisinde kandidat yok ise mebusluktan çıkmış mebusun yeri boş kalır.

X. Saylavların serbest ve doğru olarak icra edilmesini temin hususunda

84. Saylav işlerini bakıp icra etmek için teşkil olunan (merkezî, daire “şube” saylav tezkereleri kabul eden) kamisyaların reisleri ve azaları saylav teşvikatlarına (agitatsiyasına) asla karışmayıp, kendi mevki ve nüfuzlarından istifade ederek hiç bir tarafın ne faydasına ve ne de zararına tesir etmemeye borçludur. Bu gibi memnu bir işte bulunduğu tahakkuk etmiş kamisya reisi yaki azası derhal işten çıkarılıp yerine başka bir adam tayin edilir (yaki saylavını) ve işi millî mahkemeye verilip kendisine âdem-i emniyet ve beş seneye kadar millet ve cemaat işine kabul edilmemesi ve katıştırılmaması hükmü ile mahkûm edilir.

85. Mebusluğa kandidat gösterilmiş adamlar hakkında bunlara keder getirmek, suikast ile iftirada bulunan ve şu kandidatların namusuna dokunup itibardan düşürecek gibi yalan haberler dağıtan kişiler, kezalik nüfuzundan, malından istifade ederek, yaki bir şeyler vaad ile yahutta korkutup saylavcıları öz taraflarına çeken, yaki başka kandidatların aleyhine teşvik edenlerin ve camilerde yahut başka bir yerde, ibadetin akabince saylavlara tesir icra eden huddâmların işi millî mahkemeye verilip eğer mebusluğa kandidat ise, mebus saylanmağa ve saylavlara iştirak etmek hakkından mahrum edilirler. Saylavcı iseler - saylav hakkından mahrum ve cemaatçe tekdir edilirler. Saylavcı olmayanlara tekdir ve saylav hakkına malik olacakları vakitten itibaren üç sene zarfından millî ve müslüman cemaatlari işlerinde saylap,saylanmak hakkından mahrum edilirler.

XI. Meclis-i mebus saylav icrası için masraflar hakkında

86. Saylav hakkını icra için yürüyen ve bir yerden ikinci yere giden saylavcılara sarf ettikleri vakit ve zahmet için hak, kezalik yol ve diğer mas­rafları verilmez.

87. Saylavcıların cetvelini (Spisoğunu), saylavcılara şahsî şehadetnameler ve saylav tezkereleri hazırlanıp gönderilmesi ve bu gibi diğer saylav tedariklerin icrası Kırım Tatar millî idaresinin hesabına olur. 

Columbia University, Bakhmeteff Archive of Russian and East European History and Culture, General Manuscript Collection, Edige Kırımal Manuscript, 1918. S. 1–18. 

Перевод 

Положение о выборах депутатов Крымскотатарского меджлиса.
Основные положения Крымскотатарского парламента.
Положение о выборах депутатов татарского меджлиса,
детали которого были приняты татарским Парламентским бюро 

I. Общие положения

1. Крымскотатарский меджлис образуется из депутатов, избранных мусульманами Крыма в соответствии и на основании ниже перечисленных статей.

2. Выборы проводятся на основе всеобщего и равного избирательного права посредством прямых выборов и тайного голосования с применением начал пропорционального представительства.

3. Как и на прежних выборах, от каждых 6 тысяч мусульманского населения из наличествующих в Крыму мужчин и женщин избирается один депутат.

4. Для проведения выборов весь Крым  делится на пять избирательных округов по числу уездов, т.е. каждый уезд образует один избирательный округ.

Каждый избирательный округ делится на несколько отделений (участков) по числу городов и волостей, с тем чтобы каждый город и каждая волость составляли самостоятельные избирательные отделения (участки).

А)  Ялтинский округ (уезд) включает в себя следующие избирательные участки: волости Байдар, Бахадыр, Дерекой, Алушта, Кучук-Озень, Алупка.

Б) Бахчисарайский округ (Акмесджитский уезд) включает в себя следующие избирательные участки:

Города: Акмесджит, Карасу, Бахчисарай, Севастополь.

Волости: Зуя, Подгорно-Петровская, Таболдинская, Булганак, Тав-бадрак, Калымтай и Каралез (Кара Ильяс).

Р) Округ (уезд) Кефе включает в себя следующие избирательные участки:

Города: Кефе, Эскикырым, Керчь (Керчинский участок также вбирает в себя села, ранее подчиняющиеся градоначальнику Керчи).

Волости: Андреевская, Владиславская, Петровская, Сарайменская, Салынская, Святогорская, Таракташ.

Т) Гозьлевский округ включает в себя следующие избирательные участки:

Города: Гозьлеве.

Волости: Агай, Акмесджит, Дунузлав, Камбар, Коджанбак, Кокей. Каждый волостной избирательный участок в зависимости от отдалённости сел и количества проживающих в них жителей может быть дополнительно поделен на несколько отделений.

5.  Подготовка и издание инструкций, касающихся проведения выборов и порядка работы избирательных комиссий, в соответствии с правилами данного Положения, поручается Центральной избирательной комиссии по избранию депутатов меджлиса.

А) Ялтинский избирательный округ –

12 депутатов.

Б) Бахчисарай –

15 депутатов.

П) Кефе –

10 депутатов.

Т) Гозьлеве –

  5 депутатов.

С) Джанкой –

  3 депутата. 

II. Об избирательном праве

6.  Правом участия в выборах пользуются все мусульмане Крыма без различия пола, кому ко дню выборов исполнится 21 год.

7. В выборах не участвуют признанные безумными и сумасшедшими, а также глухонемые, находящиеся под опекой.

8. Права избирать и быть избранными лишаются:

1) осужденные на тюремное заключение или к каторге — до восстановления своих прав;

2)  высланные из места жительства, с лишением прав или с ограничением в правах;

3) изгнанные из общины по решению подавляющего большинства ее членов, по причине внесения смуты или действий, признанными вредительскими;

4) осужденные за кражу, мошенничество, присвоение или растрату вверенного имущества, укрывательство похищенного или торговлю краденым, а также принятие в заклад похищенного, подлог, ростовщичество, дачу или взятие взятки, а также за сводничество и потворство к проституции — до истечения трех лет по отбытии наказания;

5) осужденные за злонамеренное объявление банкротства.

9. В случае наличия в избирательных списках лиц, подпадающих в перечисленные в ст. 8 категории, каждый совершеннолетний мусульманин или мусульманка имеет право сообщить об этом обстоятельстве избирательной комиссии в своем избирательном округе и, приведя доказательства судимости, потребовать исключения этих лиц из списка избирателей.

III. Об учреждениях, заведующих производством выборов

10. Для проведения выборов при Национальной директории в Акмесджите создается Центральная избирательная комиссия по выборам депутатов меджлиса, в каждом избирательном округе (уезде) — по одной окружной избирательной комиссии и по одной участковой избирательной комиссии в каждом из вышеперечисленных в ст. 4 городов и волостей.

11. Центральная избирательная комиссия по выборам депутатов меджлиса состоит из председателя и трех членов, председатель и один член назначаются Управлением Национального меджлиса, одного из членов назначает Дирекция юстиции Национальной директории и другого – Дирекция иностранных дел.

12. Центральная избирательная комиссия по выборам депутатов меджлиса, будучи независимой коллегией, ответственна перед парламентом за свои действия. Соответственным образом окружные и участковые комиссии ответственны перед Центральной комиссией.

13. Каждый раз при выборе депутатов меджлиса состав Центральной избирательной комиссии по выборам депутатов меджлиса обновляется. Свою работу Центральная избирательная комиссия начинает за два месяца до дня проведения выборов и продолжает до проведения официального заседания парламента с вновь избранными депутатами и заканчивает свою деятельность только после проверки парламентом избрания депутатов и их утверждения.

14.  На Центральную избирательную комиссию по выборам депутатов меджлиса возлагается:

1) своевременное осуществление необходимых для проведения выборов приготовлений;

2) контроль за проведением выборов в соответствии с Положением о выборах и с соблюдением временных сроков, выработка соответствующих инструкций окружным и участковым комиссиям;

3) рассмотрение жалоб на действия окружных комиссий относительно проведения выборов, а также  рассмотрение апелляций на решения окружных комиссий;

4) изучение поступившей из окружных комиссий документации на соответствие Положению о выборах, составление и объявление списка избранных депутатов;

5) сбор и обработка статистических данных по выборам, в соответствии с нормами, приведение в порядок сведений по выборам и передача их в Управление меджлиса для утверждения их Парламентским бюро.

15. Центральная избирательная комиссия по выбору депутатов передает меджлису по открытии его поступившие от окружных комиссий  документы вместе с докладом о ходе выборов.

16. Окружная комиссия образуется в каждом избирательном округе и состоит из председателя и двух членов; председателя и одного из членов назначает Центральная комиссия, второй же член комиссии назначается Национальной директорией. В состав окружных избирательных комиссий входят на правах членов по одному лицу от каждой группы избирателей, заявившей кандидатский список.

17. На окружную избирательную комиссию возлагается:

1) контроль за своевременным составлением списков избирателей и своевременной доставкой им избирательных листков; определение и объявление дня начала составления списков и дня раздачи избирательных листков;

2) принятие списков кандидатов,  рассмотрение их на соответствие правилам, утверждение, нумерация и объявление этих списков, передача по одной копии участковым избирательным комиссиям с тем, чтобы они выставили их для всеобщего обозрения;

3) рассмотрение поступивших жалоб на действия участковых комиссий (жалобы на отсутствие в списке избирателей или неточности в записи и другие подобные ошибки сначала подаются в участковые комиссии, в случае если со стороны участковой комиссии необходимые меры не принимаются, то жалобы подаются в окружную комиссию);

4) подсчет голосов по округу, определение результатов выборов и объявление во всеобщее сведение, кого избрали по данному округу;

5) выдача избранным в депутаты надлежащих удостоверений об избрании;

6) распоряжение денежными средствами, отпущенными на проведение выборов по данному округу;

7) после выполнения этих задач передача в Центральную избирательную комиссию по выборам депутатов меджлиса  поступившей с избирательных участков документации вместе с протоколом, а также финансового отчета по использованию денежных средств на проведение выборов в округе.

18. Участковая комиссия состоит из трех человек и формируется следующим путем. Председателей участковых комиссий назначает комитет окружной комиссии, состоящий из председателя и двух членов. Членов по предложению председателя в волостях избирают сельские общины тех сел, где будут располагаться комиссии, в городах — собрание мусульманских гласных.

Примечание: В состав участковых избирательных комиссий входят на правах полномочного члена комиссии по одному лицу от каждой группы избирателей, заявившей кандидатский список.

19. На участковые избирательные комиссии возлагается:

1) составление на своем участке списков избирателей, оповещение жителей волости или города о местонахождении участковой комиссии и приглашение их ознакомиться со списками;

2) выдача включенным в списки избирателей лицам избирательных повесток или же объявление списков и номеров кандидатов данного округа (уезда);

3) рассмотрение жалоб тех, кто не вошел в списки избирателей, а также тех, кто не получил повесток, и в случае их правомерности удовлетворение этих требований; рассмотрение протестов и жалоб на составление избирательных списков и вынесение по этому поводу решений;

4) определение в пределах своего участка количества мест в селах или махаллях по приему избирательных бюллетеней  и извещение об этом окружной комиссии.   При отсутствии возражений со стороны окружной комиссии назначение в этих местах трех человек из местных жителей для приема повесток в день проведения выборов, поручение им изготовить деревянный ящик с отверстием, составление и передача в каждое такое место избирательных списков.

Примечание: В месте нахождения участковой комиссии она сама производит прием избирательных бюллетеней и организует выборы.

5) определение, какие села или махалли входят в участок, представление их на утверждение в окружную комиссию, а также оповещение жителей этих сел или махаллей;

6) после завершения выборов сбор и подсчет избирательных бюллетеней, поданных на участке, определение количества голосов, поданных за каждый кандидатский список, и передача всех этих избирательных бюллетеней вместе с протоколом участковой комиссии в окружную (уездную) избирательную комиссию.

20. На время проведения выборов участковыми комиссиями создаются временные комиссии по приему избирательных бюллетеней.

Примечание: В случаях, если партии и общины выдвинут своих представителей, эти представители также принимают участие в работе этих комиссий.

Примечание: В случаях протеста и несогласия избирателей или же ситуации, препятствующей нормальному проведению выборов, по этому поводу составляется протокол, заверенный подписями членов комиссии, и передается в окружную комиссию. 

IV. Списки избирателей

21. Для проведения выборов, прежде всего, составляются списки избирателей отдельно по каждому избирательному участку.

Никто не может быть включен в избирательные списки более чем по одному участку. Составление избирательных списков возлагается на городские и волостные комиссии.

22. Списки избирателей составляются участковыми избирательными комиссиями в двух экземплярах, из которых один передается в окружную избирательную комиссию, другой остается в участковой комиссии для наблюдения за выборами на основе этих списков.

В каждую комиссию по приему избирательных бюллетеней  передается список относящихся к ней избирателей.

23.  В избирательный список участка вносятся имеющие право участия в выборах лица, хотя бы они и находились в отлучке из этого участка (во время составления списка).

24.  К составлению избирательного списка приступают в день, определенный распоряжением окружной комиссии. После окончания составления избирательного списка он вывешивается в участковой комиссии и об этом объявляется во всеобщее сведение с тем,  чтобы избиратели могли ознакомиться с ним. (Это должно быть сделано не позднее чем за 41 день до дня выборов.)

25. В избирательном списке обозначается имя, отчество, фамилия (прозвище), возраст, местожительство и род занятий каждого избирателя. Список составляется в алфавитном порядке фамилий.

26. В течение 10 дней по объявлении списков каждый, пользующийся правом участия в выборах, может подавать жалобу в избирательную комиссию на неправильность или неполноту этого списка.

27.  Означенные заявления рассматриваются участковой комиссией в трехдневный срок, в случае необходимости неточности исправляются и вносятся дополнения, дополненный и исправленный список вновь вывешивается  на обозрение населению.

28. Протесты по исправленному списку подаются в течение 5 дней со дня его объявления.

29. Лица, не согласные с решениями участковых комиссий, вынесенными по их жалобам, в трехдневный срок со дня принятия решения могут обратиться в окружную (уездную) комиссию.

30. Означенные жалобы окружная комиссия рассматривает в пятидневный срок и в случае признания правомерности  жалобы обязывает участковую комиссию исправить список. После этого  окончательный список в последний раз объявляется и выставляется на всеобщее обозрение.

Срок между днем проведения выборов и днем объявления окончательного списка не должен быть меньше 15 дней.

31. Имеющиеся жалобы не могут отсрочить выборы.

V. Списки кандидатов

32. Выборы депутатов меджлиса проводятся подачей голосов за один из заявленных кандидатских списков.

33. В пределах избирательного округа из людей, имеющих избирательное право, каждые 20 человек вправе подготовить отдельный список кандидатов и выдвинуть его, заверив своими подписями.

В списке должны быть указаны имя, отчество, фамилия, возраст, местожительство каждого кандидата. К списку должны быть приложены заявления всех кандидатов об их согласии баллотироваться в данном округе по этому списку.

34. Кандидатские списки заявляются окружной (уездной) избирательной комиссии не позднее чем за 35 дней до дня выборов.

35. Группа, заявляющая кандидатский список, должна указать своего представителя для сношения с окружной избирательной комиссией и сообщить его имя, фамилию и местожительство. Если представитель не указан, то таковым признается первый из подписавших заявление, и все извещения окружной комиссии направляются на его имя.

Группа избирателей, желающая, чтобы ее представители были включены в состав участковых комиссий, а также в комиссии по приему избирательных бюллетеней, указывает лиц, которые подлежат включению в каждую из означенных комиссий.

36. Каждый избиратель может подписать только один кандидатский список; в случае подписания одним и тем же избирателем двух или нескольких списков подпись его считается действительной только на первом по времени подачи в комиссию списке.

37. Число предлагаемых в списке кандидатов может быть и менее числа депутатов, подлежащих избранию в данном округе, но не должно превышать указанное число более чем наполовину.

38. Один и тот же кандидат может быть выставлен в пяти округах.

39. Внесение одного и того же кандидата в разные списки по одному и тому же избирательному округу не допускается.

40. В принятии кандидатского списка окружная (уездная) комиссия выдает расписку с обозначением месяца, дня и часа принятия списка.

41. В случае, если заявленный кандидатский список не соответствует правилам, окружная (уездная) избирательная комиссия сообщает о том в трехдневный срок представителю группы заявителей.

В случае получения подобного сообщения группа, заявившая список, должна в течение 12 дней со дня получения извещения внести необходимые исправления и передать исправленный список в окружную (уездную) комиссию.

В любом случае срок между днем подачи исправлений и днем проведения выборов не должен быть меньше 20 дней.

42. Заявленные кандидатские списки, удовлетворяющие означенным в статьях 33, 36, 37, 38 и 39 условиям, нумеруются окружной (уездной) избирательной комиссией в порядке их поступления (т.е. числами 1, 2, 3 и т.д.). С этой нумерацией, а также с названиями  организаций или партий (групп), которые их выдвинули, кандидатские списки выставляются в помещении комиссии в доступном для всеобщего ознакомления месте и публикуются в газете не позднее чем за 20 дней до дня выборов.

В день объявления утвержденных кандидатских списков всем участковым комиссиям округа отсылается по одному экземпляру, которые вывешиваются на участках для всеобщего ознакомления.

43. Группы избирателей, заявившие кандидатские списки, могут не позднее чем за 18 дней до дня выборов подавать в окружную комиссию заявления о соединении предлагаемых ими кандидатских списков.

Примечание: Один и тот же список не может входить в состав более чем одного соединения.

44. О последовавшем соединении списков окружная (уездная) комиссия объявляет во всеобщее сведение не позднее, чем на другой день по получении такого заявления. 

Вторая часть.

О проведении выборов

VI. Избирательные бюллетени

45. Голосование производится посредством подачи избирательных бюллетеней.

46. В пределах одного округа избирательные бюллетени должны быть по внешнему виду однообразны. Образец этого бюллетеня объявляется во всеобщее сведение не позднее чем за 25 дней до дня выборов.

47.  Каждый избирательный бюллетень должен содержать в себе номер одного из заявленных кандидатских списков. Допускается написание номеров словами. Также допустимо написание номеров русскими числами. Форма избирательного бюллетеня должна соответствовать образцу, представленному в инструкции.

48.  На каждый избирательный округ заготовляются также конверты в количестве, равном числу избирательных бюллетеней. Эти конверты заготовляются Центральной избирательной комиссией, проштамповываются и заблаговременно рассылаются в округа.

49. Избирательные бюллетени раздаются избирателям участковыми избирательными комиссиями под их ответственность.

VII. Именное удостоверение избирателя

50. Для каждого избирателя изготавливается именное удостоверение, подтверждающее его личность и право быть избирателем, которое заранее передается через участковую избирательную комиссию.

Эти удостоверения изготавливаются Центральной избирательной комиссией.

Избиратели, не получившие эти удостоверения, могут обратиться в участковую избирательную комиссию, где, подтвердив свою личность, могут получить удостоверение, которое согласно разъяснению ст. 20 предъявляется комиссии по приему избирательных бюллетеней.

51. Сведения о том, как села и махалли распределены между комиссиями, принимающими бюллетени, объявляются за 7 дней до  составления списков избирателей.

52. Для каждой комиссии по приему избирательных бюллетеней заблаговременно подготавливается помещение (в крайнем случае, одна или две просторные комнаты), ящик с одним отверстием для опускания избирательных бюллетеней, а также письменные принадлежности, такие как бумага, ручки, чернила, карандаши.

53. В день проведения выборов члены комиссий по приему избирательных бюллетеней вместе с представителями групп, выдвинувших списки кандидатов, если они есть, из своего состава избирают по одному секретарю для написания протокола, определяют, кто из членов комиссии будет проверять личности избирателей и отмечать их в списке избирателей. Однако избирательный бюллетень в ящик бросает сам председатель. После этого председатель комиссии, удостоверившись в том, что ящик цел и пуст, имеет одно отверстие, запечатывает ящик, объявляет о начале выборов и приглашает избирателей приступить к подаче избирательных бюллетеней.

Примечание: В течение работы комиссии необходимо присутствие по крайней мере трех ее членов.

54. Выборы проводятся открыто у всех на виду, заседания комиссии по приему избирательных бюллетеней публичны.

55. В избирательном помещении производятся только выборы. Всякого рода предвыборная агитация воспрещается как внутри, так и снаружи этого помещения (у входа).

56. В избирательное помещение входить с оружием и в нетрезвом состоянии запрещено.

Тех из присутствующих в избирательном помещении, кто препятствует проведению выборов или же шумит, председатель комиссии вправе потребовать не мешать работе и вывести наружу.

В случае нарушения порядка или неподчинения кого-либо распоряжениям председателя комиссии, он, обратившись к находящемуся тут же полицейскому или же к другому уполномоченному за соблюдением порядка, вправе потребовать вывести нарушителей наружу в принудительном порядке.

58. <<Так в тексте. В нумерации статей допущена ошибка.>> Выборы депутатов меджлиса длятся в течение двух дней, установленных Центральной избирательной комиссией. В эти дни в Крыму повсеместно избирательные комиссии должны быть открыты для подачи избирательных бюллетеней с 9 часов утра до 7 часов вечера.

59. Подача избирательного бюллетеня производится избирателем лично. Запрещено сдавать бюллетени, принадлежащие кому-либо другому. На избирательных бюллетенях запрещается расписываться или делать другие записи. Такие бюллетени будут признаны недействительными и не будут учитываться при подсчете.

60. Избиратель вручает свое именное удостоверение одному из членов участковой избирательной комиссии, отмечающему в избирательном списке о явке избирателя.

Затем вкладывает в конверт принесенный с собой избирательный бюллетень, заклеивает конверт и вручает его члену комиссии, стоящему у избирательного ящика, который на его глазах опускает конверт в ящик.

61. Избиратель, не получивший удостоверение или же избирательный бюллетень, но при этом состоящий в списке избирателей, подтвердив свою личность в комиссии, может получить удостоверение. Затем, получив избирательный бюллетень, может проголосовать. (Учитывая, что избирательные бюллетени пронумерованы под разными номерами и состоят из разных групп кандидатов, избиратель берет любой из них по желанию на свое усмотрение). Имеющим именное удостоверение, но не получившим избирательных бюллетеней подготавливается необходимое количество чистых листов с тем, чтобы предложить им заполнить их снаружи, вне помещения, и вернуть.

62. В дни проведения выборов в 7 часов вечера прием бюллетеней прекращается, двери избирательного помещения закрываются, после чего прием избирательных бюллетеней производится только от тех избирателей, которые прибыли в это помещение до означенного времени. По окончании принятия бюллетеней председатель накладывает на отверстие ящика печать таким образом, чтобы невозможно было открыть. Затем все присутствующие удаляются из помещения, где происходила подача голосов, помещение это закрывается на замок и опечатывается, ключ забирает председатель, а на ночь у двери его ставится стража.

63. Во второй день выборов председатель совместно с членами комиссии в 9 часов утра открывает двери и все вместе входят в помещение избирательного участка. Председатель срывает печать с избирательного ящика и объявляет о начале работы комиссии, которая приступает к приему избирательных бюллетеней. Выборы продолжаются в том же порядке, что и в первый день. В назначенное время в 7 часов вечера выборы полностью прекращаются и, как и в предыдущий день, ящик и двери помещения закрываются и опечатываются, и на ночь выставляется стража.

64. В третий день в 9 часов утра двери открываются для всех желающих и на виду у всех избирательный ящик распечатывается. Члены комиссии производят прежде всего подсчет конвертов и сверяют с количеством избирателей, о явке которых отмечено в избирательном списке. Если число конвертов не совпадает с числом избирателей, о том делается соответствующая отметка в протоколе.

После этого члены комиссии вскрывают конверты с бюллетенями и считают каждые номера в отдельности и, установив, сколько и за какой список отдано бюллетеней, вносят в протокол.

65.  Считаются действительными все бюллетени, соответствующие образцу, определенному и объявленному Центральной избирательной комиссией по выборам депутатов меджлиса, вне зависимости от того, где они были отпечатаны.

66. Бюллетени, не соответствующие установленным образцам или объявленному цвету и размерам, подписанные избирателем, содержащие какие-либо помарки, а также испорченные, грязные, признаются недействительными.

67. Вопрос о действительности избирательного бюллетеня в случае сомнений решается комиссией по большинству голосов. При равенстве голосов голос председателя дает перевес.

68. Избирательные бюллетени, признанные действительными, складываются для каждого кандидатского списка отдельными стопками, каждая стопка подсчитывается отдельно, количество заносится в протокол.

69. Комиссия по приему бюллетеней составляет общий протокол о ходе своей работы от начала до конца, в который вносятся важные случаи, происходившие по ходу работы, такие как разногласия, голосования и решения по какому-нибудь вопросу, записывается количество бюллетеней по спискам кандидатов.

Протокол подписывается председателем и всеми присутствующими членами комиссии.

70. Этот протокол вместе с избирательными бюллетенями незамедлительно препровождается в участковую избирательную комиссию.

К действительным бюллетеням прилагаются также отдельным пакетом со специальной пометкой недействительные бюллетени, вызвавшие разногласия.

71. Избирательные участковые комиссии по рассмотрении протоколов комиссий по приему избирательных бюллетеней и приложенных к ним избирательных бюллетеней окончательно определяют, какие бюллетени признаются действительными и сколько голосов подано за каждый из заявленных кандидатских списков. Все сведения заносятся в протокол.

Протокол подписывается председателем и всеми присутствующими на заседании членами комиссии.

72. Этот протокол вместе с протоколами, поступившими от комиссий по приему избирательных бюллетеней, к которым прилагаются избирательные бюллетени, незамедлительно препровождается в окружную избирательную комиссию.

73. В случае, если станет известно, что в одном или нескольких участках выборы не состоялись, участковая комиссия, отметив это в протоколе, [обязана] немедленно отдельным сообщением оповестить об этом окружную комиссию.

74. Заседания участковых комиссий  и все их действия происходят публично.

VIII. Об определении результата выборов

75. Окружная (уездная) избирательная комиссия на основании поступивших избирательных бюллетеней и протоколов производит общий подсчет голосов, поданных по всему избирательному округу за каждый из заявленных кандидатских списков, а затем общее количество мандатов, подлежащих избранию в данном округе, распределяется между заявленными списками пропорционально числу голосов, поданных во всем округе за каждый из этих списков.

76. Если в назначенный для выборов срок выборы не состоятся в одном или нескольких участках округа, причем общее количество не принявших вследствие этого участия в выборах избирателей этих участков составляет не менее одной десятой общего числа избирателей данного округа, то окружная комиссия немедленно распоряжается о производстве в этих участках повторных выборов и на сей раз уделяет особое внимание проведению выборов.

Если общее число таких избирателей в означенных участках не достигает указанного числа, а также если в случае назначения повторных выборов таковые не состоятся, то при общем подсчете окружной комиссией голосов, поданных по данному избирательному округу, такие участки, в коих выборы не состоялись, в расчет не принимаются.

77. Если по округу имеются соединенные кандидатские списки, то при распределении числа депутатов между списками все голоса, поданные за списки, входящие в состав одного и того же соединения, складываются, и распределение сначала производится между этими соединениями и прочими списками согласно правилу, изложенному в ст. 75. После этого число депутатов, причитающееся на каждое соединение, распределяется между отдельными соединенными списками по тому же правилу. При отсутствии кандидатов в одном из соединенных списков соответствующее число мест депутатов замещается кандидатами того из вошедших в соединение списков, имеющих свободных кандидатов, который получил наибольшее число голосов.

78. Поименованные в каждом списке кандидаты зачисляются в состав депутатов в порядке внесения их в список начиная с первого.

79.  Распределение депутатов от какого-либо округа (уезда) по спискам кандидатов данного округа (т. е. определение числа депутатов, приходящихся на каждый список) происходит следующим образом.

Число голосов, поданных во всем округе за каждый из кандидатских списков, делится последовательно на числа 1, 2, 3, 4 и т.д.; из полученных при этом делении частных выделяются наибольшие частные в количестве, равном числу депутатов, подлежащих избранию в данном округе (уезде). (Например, если 12 депутатов, соответственно 12 частных.) Частные эти располагаются в порядке их убывающей величины. Последнее из означенных частных является избирательным знаменателем.

То есть количество голосов, равное этому числу, дает одного депутата.

Число депутатов, приходящееся на каждый список, определяется путем деления числа голосов, поданных за данный список, на избирательный знаменатель. Число, полученное в результате деления, есть показатель количества депутатов. Если при таком распределении мест депутатов между кандидатскими списками последнее место придется на два или несколько списков, то предпочтение отдается кандидату по тому из этих списков, за который подано большее число голосов. При равенстве голосов вопрос решается жребием.

Порядок распределения депутатских мест между списками кандидатов будет разъяснен в инструкции Центральной избирательной комиссии, которая будет направлена окружным комиссиям.

80. В случае, если на какой-либо из кандидатских списков будет приходиться число депутатов, превышающее число указанных в этом списке кандидатов, то соответственное число мест депутатов остается незамещенным.

Примечание: Правило, относящееся к спискам отдельных кандидатов, не относится к доле общего числа депутатов, выпавших на объединенные списки кандидатов.

81. Центральная комиссия по получении сведения об избрании одного и того же лица в нескольких избирательных округах (уездах) предлагает ему в пятидневный по получении от комиссии извещения срок заявить, по какому округу оно желает принять избрание. В случае, если лицо это в указанный срок не сделает соответственного заявления, оно признается Центральной комиссией избранным по тому округу, где получило наибольшее число голосов.

IΧ. О порядке замещения выбывающих депутатов

82. Выбывающие депутаты замещаются в последовательном порядке состава того кандидатского списка, по которому они были избраны.

В случае, если были образованы соединенные списки, то при отсутствии кандидатов в одном из соединенных списков вакантное место депутата замещается кандидатом того из вошедших в соединение списков, имеющих свободных кандидатов, который получил наибольшее число голосов.

83. При отсутствии в данном списке, а в случае соединения их, во всех списках, вошедших в соединение, кандидата для замещения выбывающего депутата вакантное место вовсе не подлежит замещению.

Χ. Об обеспечении свободы и правильности выборов

84. Председатели и члены избирательных комиссий (центральная, окружная, участковая) обязаны ни в коем случае не вмешиваться в выборную агитацию и не оказывать влияния в пользу чьей-либо стороны, пользуясь своим положением и авторитетом. Замеченные в совершении подобных действий члены комиссии или председатель тут же снимаются со своей должности и вместо них назначается или выбирается другой человек. Дело такого лица передается в Национальный суд, ему выражается недоверие и он сроком на 5 лет лишается права принимать участие в национальной и общественной деятельности.

85. Дела тех людей, которые причинили какой-либо вред людям, выдвинутых кандидатами в депутаты, распространяли о них клевету и лживую информацию и порочили их честь или же, пользуясь своим положением и богатством, путем обещаний или запугивания старались перетянуть избирателей на свою сторону, или подстрекали против других кандидатов в мечетях или других местах культового поклонения, передаются в Национальный суд, и, если такой человек являлся кандидатом в депутаты, то он лишается права как избираться, так и избирать. Если является избирателем, то лишается избирательного права и подвергается общественному порицанию. Если не является избирателем, то подвергается общественному порицанию и в течение 3 лет со времени получения им избирательных прав не может избирать и быть избранным в национальные и общественные учреждения.

ΧI. Об издержках по выборам депутатов парламента

86. Путевые и иные расходы, потраченные избирателями в связи с выборами, не возмещаются.

87. Расходы по составлению и рассылке избирательных списков, именных удостоверений избирателей и избирательных бюллетеней и  по осуществлению других необходимых приготовлений осуществляются из средств Крымской татарской национальной директории.

 

Translation