Номзад ба раиси ҷумҳури Тоҷикистон Candidate for the leader of the Republic of Tajikistan

Transcription


НОМЗАД БА РАИСИ
ЧУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН

КАНДИДАТ В ПРЕЗИДЕНТЫ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

ТОЖИКИСТОН ЖУМХУРИЛТИ
ПРЕЗИДЕНТЛИГИГА НОМЗОД

РАҲМОН

НАБИЕВИЧ

НАБИЕВ
.

* I . * '■■: *-r; ,• ■ ■■
*

*

•сЛ-vW 4 .
РАҲМОН НАБИЕВИЧНАБИЕВ

Фарзанди нек бор йСТ. Он фарзанд боғи падару мо-
дар мешавад, ки дуой йеки онҳоро гирифта, панду на-
сиҳаташонро якумрй ба гӯш дошта, аз рӯи он амал ку-

над.

Ба Рақмон Набиев шунидани панди падари деҳко-
наш насиб набудааст — ӯ дар яксолагӣ аз падар ятим
монд ва бори гарони рӯзгори модар боз хам гаронтар
шуд. Модар фарзандони худро газида калон мекард ва
Абдураҳмон аз ёздаҳсолагй барон он ки бори модарро
каме бошад ҳам сабук кунад, ба кори колхоз рафт. Па-
дараш деҳкон буд, ӯ хам аз тифлй меҳнати вазнини
деҳқониро пеша кард ва бо насихату дуои модар ба
замин чигит мепартофту чобуқ мекард, об медоду хи-
шова мекард. Баробари ин аз хондан ҳам дил канда
наметавонист. Дуои модар мустаҷоб мешуд — ӯ фарзан-
ди қобил ва меҳнатй ба камол мерасид, ки на фақат
барои модар боғ буд, балки барон мардум хам.

Аз ин рӯ Раҳмон Набиев — номзад ба вазифаи Пре-
зидент чумҳурии Тоҷикистон— то имрӯз дар ҳар ва-
зифае, ки кор карда бошад, аз худ танхо нақши нек
гузоштааст, ҳам рамзан ва ҳам воқеан бор сабз карда,
дар дилу дидаи мардум чой гирифтааст. Халқ ӯро фар-
занди азизи худ хондааст. Маҳз барои ҳамин, вакте ки
чархи гардуй иосозгор омад ва сарварони худкоми пе-
ший Раҳмон Набневро ноҳақона аз вазифаи баландн
роҳбарӣ дур сохтанд, халқи бузург ӯро фаромӯш на-
кард, хизмати халоли ӯро аз ёд набурд, дар хар мачли-
су маърака хурматашро ба чо овард. Ва хамин ки ба
халқ насими озодй расид, ӯ ҳамон замон фарзанди
худро ба Шурой Олйи чумҳурии Точикистон вакил ин-
тихоб кард ва ҳоло ба вазифаи Президенти чумҳурӣ
номзад пешниҳод намудааст. Халқ фарзанди асили
худро бехато мешиносад.

Раҳмон Набиевич Набиев соли 1930 дар қишлоқи

4 8
Шайхбурқон, ноҳияи Хуҷанд, вилояти Ленинобод ба
дунё омадааст. Ӯ аз ёздаҳсолагй ба кори колхоз баро-
мада, дар 16-солагй қисобчй шуда кор кард. Соли 1946
ба техникуми хоҷагии қишлоқи шаҳри Ленинобод до-
хил шуда, онро бо дипломи аъло ба итмом расонид. Ӯ,
ки фарзанди мехнаткаш буд, меҳнат мекард, аъло ме-
хонд. Соли 1949 ба института инженери обёрй ва ме-
ханизацияи хоҷагии қишлоқи шаҳри Тошкент дохил
гашта, онро соли 1954 бомуваффақият хатм кард. Баъд
аз ин Раҳмон Набиев дар вазифаҳои гуногуни соҳаи
хоҷагии кишлоқ — саринженери станцияи мошинй-трак-
торӣ, сардори станцияи таъмиру техники, сардори Сар-
управленияи механизация ва ҷорй намудани техникаи
нав, чонишини раиси иттиҳодияи республикавии «То-
чиксельхозтехника» кор кард, дар гарму сарди рӯзгор
бо халқ ҳамроҳ буда, кадри мардуми меҳнаткашро ши-
нохт.

Аз ин рӯ, ба қавли худаш, ӯ на аз рӯи ҳавою ҳавас
орзуи Президент шудан кардааст, балки меҳнатҳои ваз-
нини халқро дида, имрӯз ба хулосае омадааст, ки бо
истифодаи тачрибаи кор ва зиндагие, ки дорад, аҳволи
мардумро бехтар карда метавонад. Агар аз ӯхдаи ин
кор намебаромад, пояшро ба андозаи ин кӯрпа дароз
намекард.

Раҳмон Набиев бар замми зиндагиро хуб омӯхта-
наш дар мақомоти болои чумҳурй низ кор карда, тач-
риба ва малакаи кофии сарварй пайдо кард. Ӯ солҳои
1961 —1971 дар вазифахои роқбарикунандаи партиявӣ—
чонишини мудир, мудири шӯъбаи хочагии қишлоки КМ
ПК Точикистон, инспектори Средазбюрои КМ КПСС-
ро ба ҷо овард. Баъд вазири хоҷагии қишлоки Точи-
кистон ва солҳои 1973—1982 Раиси Шӯрои Вазирони
РСС Точикистон буд.

Солҳои Раиси Шӯрои Вазирони чумҳурй буданаш
Рахмон Набиев ба ҳамаи соҳаҳои зиндагй — хам ба
хочагии кишлоқу саноат, қам ба илму тандурустӣ, хам
ба маорифу маданият баробар ғамхорй мекард. Ӯ авзои
соҳаҳои гуногуни чумхуриро мисли панҷ ианҷааш ме-
донист ва барои беҳбуди онҳо мекӯшид. Аз ин рӯ, со-
ли 1982 ӯро Котиби аввали КМ ПК. Точикистон инти-
хоб карданд.

Мардум ёд доранд, ки дар ин давра кобилйяти таш-
килотчигӣ, роҳбарии Раҳмон Набиев махсусан барҷас-

4
та зоқир шуд. Ӯ муваффақ шуд, ни К.М ҲКИШ барои
ободонии шахри Душанбе — пойтахти Тоҷикистон қа-
рори махсус кабул карда, маблағи калоне ҷудо кунад.
Марказ маблағ дод, аммо ба замми он хост, ки ҳазор
нафарро аз берун ба Душанбе фиристад. Раҳмон На-
биев ба ин розӣ нашуд, зеро мақсади ӯ сохтани шарои-
ти хуб барои душанбегиён буд, ки солҳои сол дар нав-
бати хона меистоданд ва имконияти беҳтар кардани
шароити зисташонро надоштанд. Дар он солҳо рад кар-
дани хости марказ ҷасорати азиме мехост.

Барномаи ободонии Душанбе барномаи бузург буд,
факат як-ду ҷиҳати онро номбар кардан кифоя аст, кн
ахамияти фавкулоддаи онро дарк намоем. Масалан, аз
рӯи он 2,3 млн. метри мукааб хона, барон 16 750 тала-
ба мактабхо бояд сохта мешуданд. Агар фақат ҳамин
ҳам иҷро мешуд, шароити зист ва хониши душанбегиён
чӣ қадар бехбудй меёфт, ҳол он ки боз сохтани бемор-
хонаҳо, донишгоҳҳо, китобхонахо дар назар дошта
шуда буданд. Вале ба ӯ имкон надоданд, ки ин нақша-
хоро амалӣ кунад. Ба замми ин Раҳмон Набиев он ва-
зирони умумииттифокиро, ки манфиати ҷумҳурии моро
пушти по мезаданд, танқид карда, онҳоро ба ҳуш овард,
ки дигар ба Точикистон беэътиной кардан мумкин нест.

Рақмон Набиев рохбари далеру дурандеш буд. Аз
ин рӯ, вакте ки котиботи КМ ҲКИШ қарор кард, ки аз
берун ба Тоҷикистон 78 нафар ба вазифаҳои роҳбари-
кунанда фнристода шавад, ӯ катъиян рад кард. Зеро ӯ
мехост, ки рохбарони шахру ноҳияҳои Точикистон аз
худи Точикистон бошанд, Точикистонро худи тоҷикис-
тонихо ндора кунанд, зеро ба ватаи дили ватандор ме-
сӯзад ва ӯ бо дилу чон хизмат мекунад. Инро имрӯз
хаёт исбот кард ва мо хам дидем, онҳое, ки муваккатй
барои роҳбарӣ омада буданд, бо ҳар роҳ молу сарват
чамъ карду ғайб заданд. Раҳмон Набиев кариб даҳ сол
пеш аз ин ба ин кор далерона мукобил баромад ва
баъд аз ин дар марказ чун котиби якраву худсар ном
баровард, ки ба манфиати ӯ набуд. Аммо ӯ танҳо ба
манфиати халку чумхурй кор мекарду бас. Точикистон
лидера худ, тӯдакаши худро пайдо карда буд, лекин
он пакт замона инро намебардошт, ба марказ роҳбари
гапдарою фармонбардор даркор буд. Аз ин рӯ, барои
аз ин гуна роҳбари номдори кордой халос шудан ба-
хона даркор буд. Баҳона ҳам ёфт шуд.„

5
, Рахмон Нагиев аз соли 1986 то рӯзҳои наздик вази-
фаи 'Раиси Президиум!! Шӯрои Марказии чамъияти му-
хбфизати рустаниҳои чумҳурии Точикистонро ба ӯҳда
дошт.

Моҳи сентябри хамин сол сессияи Шӯрои Олии То-
чикистон Рахмон Набиевро бо аксарияти кулли овозхо—•
ду нафар муқобил ва ду нафар бетараф — Раиси Шурой
Олии Точикистон ва ичрокунандаи вазифаи Президента
чумхурй интихоб кард. Аммо барои он ки дигар довтала-
бони вазифаи Президента чумҳурй аз ӯ имконияти кам-
тари таблиғоту ташвиқот надошта бошанд, ӯ дар дав-
рай интихобот муваққатан аз ин вазифаи олии худ дасг
кашид.

Анатолий Собчак узви Шурой машваратии Прези-
дента ИҶШС, ки барои мусолихаи тарафайн ба Точи-
кистон омада буд, ин амали ӯро мардонагй номид. Рӯз-
номаи «Правда» ҳам аз ин кори Раҳмон Набиев ба ваҷд
омада, ӯро чун инсони асилу мард тавсиф кард.

Раҳмон Набиев ҳангоми дар вазифаҳои баланди роҳ-
барй буданаш ба инкишофи адабиёту санъат, илму ма-
даният ва маориф ахамияти калон медод, ба эхтиром
ва дӯстии ходимони бузурги он сазовор туда буд. Аз
чумла ӯ бо устодон Мирзо Турсунзода, Бокй Рахимзо-
да, Аслй Бурдонов, Раҳим Ҷалил, Тӯҳфа Фозилова, Fa-
фур Ғулом ва дигарон пайванди рафокат дошт. Бо Чин-
гиз Айтматов ва Расул Хамзатов барин устодони чаҳон-
шумули адабиёт холо хам дӯстии ӯ барчост.

Рахмон Набиев авзалин точике буд, ки солҳои пан-
чох дар Вьетнам барои тайёр кардани мутахасснсони
соҳаи механизацияи хочагии кишлок кор карда, ба таҳ-
сини халки Вьетнам ва сарвари он Хо Ши Мин сазовор
шуд. Ӯро як силсила сарварони кишварҳои хорича ва
чумхурихои иттифок, ба хубй мешиносанд ва ба хамко-
рй кардан тайёр ҳастанд. Вай дар байни Президентони
ҷумҳуриҳои Осиёи Миёна ва Казодистон хам маъруфи-
ят дорад, ки ин барои робйтаи сиёсй ва иктисодиву ич-
тимоии чумхурии мо зарур аст.

Акнун замоне расидааст, ки халки мо рохбари тач-
рибанок, кордон ва часуру дилсӯз дошга бошад. Рах-
мон Набиев ҳамаи ин хислатхоро дорад ва мардум ин-
ро медонанд. Аз ин рӯ, дар як муддати кӯтоҳи то ба
қайд гирифтани номзадхо ба вазифаи Президенти Чум-
хурии Точикистон — мардум ӯро нигбат ба номзадҳои
дигар кариб 25—30 маротиба бештар чонибдорй кар-
данд. Ӯро 258 гашкилот, ки 372790 нафар аъзо дорад,
пешниҳод кард. Ин шақодати он аст, ки халк ба ӯ ва
ӯ ба халк бовар дорад.

Раҳмон Набиев вн ҳикмати халқро дуст медорад ва
бисер такрор мекукад. Агар як сол хосил гирифтан хо-
ҳӣ — ғалла кор, агар да^ сол хосил гирифтан хоҳй —
бог сабз кун ва агар сад сол хосил гирифтан хоҳй — ин-
сон тарбия кун. Ӯ ҳар сси ин корро кардааст, хам гал-
ла коштааст, ҳам боғ сабзондааст, ҳам инсон тарбия
карда, дар натича он қадар тачрибаи зиидагию роҳба-
рй андӯхтааст, ки ҳоло ҳақи комил дорад Президенти
ҷумҳурй интихоб шавад.
■j; “i

\qqfiOSf "i;> '* S ■'*
иш’ч?;*£«*»> л115мй'-.^;

БАРНОМАИ АМАЛИИ НОМЗАД БА РАИСИ
ҶУМҲУРИ ТОҶИКИСТОН НАБИЕВ РАҲМОН
НАБИЕВИЧ

Точикистон ба марҳилаи сифатан нави таърихии та*
рақкиёти худ кадам ниҳод — аз тарафи Шӯрои Олй ис-
тиколияти давлатии ҷумҳурй эълон карда шуд. Барқа-
роршавии Тоҷикистони мустакил дар муҳити ихтилофо-
ти мураккаби сиёсй, иқтисодй ва иҷтимой, ки хусусията
амиқ доранд, сурат мегирад.

Муборизаи байни кӯҳна ва нав, байни чизи фарсуда
ва мутараққӣ, байни боқимондаҳои худкомагй (тотали-
таризм) ва демократияи нашъунамо ёфта истода ба
амал меояд.

Дар вазъи бесуботии сиёсию иқтисодй ҳачми истеҳ-
солот коҳиш меёбад, пул беқурб мешавад, нархҳои ху*
рокворй, молҳо ва хизматрасонй торафт афзуда, хатари
гуруснагй ва бекорй таҳдид мекунад. Механизми ҳи-
мояи иҷтимоии аҳолй бояду шояд фаъолият накарда ис-
тодааст, интизоми меҳнатй, ичрой ва истеҳсолй хеле
паст шудааст. Ҷинояткории муташаккилона торафт ме*
афзояд, ки ин боиси хашму ғазаби ҳакконии меҳнатка*
шони чумҳурй гардидааст. Ҳаёти маъна®ии чумҳурй та*
наззул меёбад. Ақлоқу одоби таърихан ба мардуми мо
хос рӯ ба завол ниқода, пешрафти фарҳанг,'илм ва
санъат ба сакта дучор шуда истодааст. Маҳалгарой авч
гирифтааст. Пояҳои муносибатҳои дӯстии анъанавии
байним($ллй хароб мегарданд.

Ман бо арзебии вазъият ва дарки масъулият, баҳри
ноил шудаи ба ризояти шаҳрвандй ва миллй, зиидагии
шоистаи хар як инсон розй шудам номзадиам дар ин-
тихоби мансаби олӣ — Раиси чумҳур ба овоз монда
шавад. *

Принсипҳо ва чиҳатҳои асосии фаъолияти худро чу-
нин иброз медорам.

Оянда Раиси ҷумҳур — сарвари чумҳури ҳоло мус-
такил и Точиюистон хоҳад шуд. Вазъияти нав тақозо ме-

8
қушад то Раиси чумдур тасаввур иамояд, ки муносибат-
ҳо, аввало бо иттидоди таҷдидшуда—Марказ, бо чум-
ҳуриҳои собиқ, ки ҳоло давлатҳои мустакил мебошанд.
пеш аз ҳама Узбекистан ва Қирғизистон, бо аъзои чо-
миаи ҳалқҳои ҷаҳон пеш аз ҳама Афғонистон ва Хитой,
бо созмони Милали Муттаҳид чӣ гуна бошанд.

Дуввум, вазифадои Раиси ҷумҳур дар соҳаи сиёсатн
дохилӣ ва хориҷй, муайян намудани вазифадои тактики
ва стратегияи миллй, аз ҷумла чунин масъаладои му-
ҳим, монаяди экология ва демография, пешгирӣ наму-
дани касри буҷет, род надодан ба инфлясия, кам кар-
дани пул дар муомилот, фароҳам овардани шароити му-
соид барои муттақид намудани халққои сокини ҷумҳурй
ва ягонагии аҳолии ҳамаи минтақаҳои Точиқистон ва
барҳам додани маҳалгарой бисьёр мураккаб ва чониб-
ҳои гуногун доранд.

Қоло лоиҳаи Шартномаи Иттиҳод муҳокима меша-
вад. Он ^ояд таъсиси сохторҳои фаъоли самарабахши
марказии се иттидоди мустакил, монанди иттидоди ти-
чоратй, иттидоди асъорию молиявӣ, иктисодй ва дар
бию сиёсиро пешбиий намояд. Чунин вазифадои дуку-
матй аз кабили дифзи истиқлолият, таъмини мудофиа,
амният ва дифзи сардадот бояд дар ихтиёри Иттидод—
Марказ боки монад.

ДАР СОХ.АИ СИЁСАТИ ИҶТИ\ЮЙ

Солдои охир сатди зиндагии шадрвандони чумхурй
хеле паст шуда, як кисми адолй, хусусан адолии дедог
ба каипшоқй расиданд. Таъминоти снхо бо объектдои
хизматрасонии тиббй хуб нест, масъалаи манзил сует
дал карда мешавад: барномадои тасдикшудаи ичтимой
ичро карда намешаванд.

Точикистон аз чидати истеъмоли намуддои асосии
хурокворй, хадамоти иҷтимоию маишй ва коммуналй
дар мамлакат дар чои охир қарор дорад. Ин натичаи
таракқии нодурусти иктисодй мебошад, ки манфиатдои
халкро ба назар намегирад.

Зарур медонам, ки димояи ичтимочи боэътимоди
адолй, хусусан адолии камбизоат ва адолии дедот бз
роди чорй намудани дадди акали таъмини кафолатноки
дарачаи зиндагй ба мадди аввал гузошта, афзоиши нарх

9
ва индексацияи даромадҳои аҳолй, ба шумули нафақа,
стипендия ва пасандозҳои меҳнатӣ ҳамеша аз 'тарафи
давлат танзим карда шавад.

Ба мақсади кам кардани таъсири афзоиши нарххо
ба дараҷаи зиндагии аҳолии серфарзанд дар чумхурй
лозим аст, ки нархҳои намудҳои алоҳидаи молҳои са-
ноатй ва хуроквории зарурати аввалия, хусусан молхо
барои кӯдакон ва пиронсолон танзим карда ва дар як
ҳолат нигоҳ дошта шавад.

Барои ҳалли ин масъала то 250 сӯм зиёд кардани
ҳачми меоши ҳар аъзои оилахои серфарзанд ва аз ан-
дози даромад озод намудани он, бештар дбдани карз-
ҳои имтиёзнок ва мусоила ба оилаҳси серфарзанд, те-
зонидани сохтмони шабакаи хобгоҳҳои оилавй кумаки
калон хоҳад шуд.

Ниёзмандии калони ахолӣ ба манзил, хусусан бо
манзили ҳамачониба обод, инчунин сифати бади хада-
моти коммуналию маишй, барои ман бисьёр ташвишо-
вар аст. Дар вақти ҳал намудани ин масъалахо аз тар-
тиб додани барномаҳои манзил, ки ба воқеият чавобгӯй
нестанд, чиддан ҷилав!гарӣ кардан лозим аст. Бо ин кор
ҳам буҷети давлатй, ҳам маблағи корхона ва хам па-
сандози аҳолиро чалб намуда, дар нисбати аввал онро
бо масолеҳи бинокорй таъмин намудан зарур аст. Ба-
рои ба тартиб даровардани таъмини аҳолӣ бо манзил
бояд бозори манзил ташкил карда шавад. Ба мақсади
беҳбуди шоистаи қаёти аҳолии деҳот ва бдланд бардош-
тани сатҳи маишати он бояд ба сохтмони васеи ичтимо-
ию маданй дар деқот икдом намуд ва ба дар ин амр
захираҳои озоди меҳнатй ва воситахои колхозу совхоз-
хо ва дигар корхонаҳои мучтамеи кишоварзию саноати- ^
ро чалб кард.

Масъалаи бо кор таъминкунии ахоли, химояи он аз
бекорй халлу фасли ҳамачонибаро тақозо менамояд.
барномаи «Бо кор таъминкунй» дар чумхурй бидуни
таъхир амайй гардонида, дар он чойгиронии шабакаи
васеи корхонахои хурд ва миёна дар дехот пешбинй
карда шавад. Бисёр масъалахои ободонии ичтимоиро
бо рохи окилона ба махалҳои кӯҳистон кӯчонидани ода-
мон хал кардан мумкин аст.

Вазъияти хифзи мухит боиси ташвиш аст. Ин масъ-
ала дорой ҷанбаҳои миллй, минтакавй ва умумибашарй
мебошад. Мутаассифона, мо фақат ба наздикй шиддаг

10
ва мураккабии ин масъаларо дарк намудем. Бад шуда-
ни вазъи мухит ба пешравии мо монеъ туда метавэ-
над, бинобар ин Раиси чумҳурй бояд тамоми чораҳоро
барои хдфз ва ҳимояи сарватҳои табиии Тоҷикистон
биандешад.

Дар соҳаи сиёсати иқтисодй

Бӯҳрони иқтисодӣ, ки кариб ҳамаи соҳаҳои истеҳ-
солоти моддиро фаро гирифта аст, дар коҳиши ҳаҷми
мутлақи маҷмӯи маҳсулот ва даромади миллй, паст шу-
дани ҳосилнокии мехнати ҷамъият ва самараи истеҳ-
солот зоҳир гардид. Бисёр робитаҳои истеҳсолию хоҷа-
ги хароб гардида, дар истеҳсолот беш аз пеш номуво-
зинатй ба амал омада, касри буҷет торафт меафзояд.

Ҳарчи зудтар муътадил гардонидани иқти.°одиёт ва
солим намудани вазъи молиявй дар роҳи бартараф на-
мудани бӯҳрон қадами аввал мебошад. Дар шароити
мавҷуда, ки он ба анархия ва харачу марач наздик аст,
барқарор намудани интизом ва муташаккилӣ дар хоҷа-
гии халқ ва серталабӣ дар доираи қонун аҳамияти фав-
қулодда калон дорад.

Гирифтани пеши роҳи таназзули истеҳсолот ва баъ-
дан зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти хӯрок-
вориро яке аз вазифаҳои муҳим мешуморам. Барои ин
зарур аст, ки хочагиҳои наздиҳавлии деҳконон васеъ
карда шавад, таъсиси хоҷагиҳои иҷоравӣ, фермерӣ ва
дигар намудҳои хочагӣ тезонида шавад, механизми иқ-
тисодии ҳифзи бозори ҷумҳурй ва аз маҳсулоти хӯрок-
ворӣ фаровон намудани он чорй карда шавад: фонди
захиравии асъор барои хариди маҳсулот аз хориҷа таъ-
сис гардад: шаклҳои нави тақсимоти аз ҷиҳати иҷтимой
одилонаи хӯрокворӣ тартиб дода, дар амал чорӣ кар-
да, ба он назорати самарабахши чамъиятй муқаррар
карда шавад.

Ба мақсади аз хӯрркворӣ беҳтар таъмин намудани
шаҳрҳо аз ҳисоби заминҳои беистифода ва нодаркор ба
шахриён барои таъсиси боғу полезҳо участқахо дода
шаванд. Дар атрофи шаҳрҳо ва марказҳои саноатӣ ба-
рои истеҳсоли хӯрокворӣ зудтар минтақаҳои кишовар-
зии наздишаҳрй ташкил дода, истеҳсолоти «оркарди
партовҳои хӯроквориро инкишоф додан лозим аст.

11
Мӯътадил намудани иқтисодиёт бидуни солимгардо-
нии вазъи молиявии ҷумҳурӣ имкон надорад. Касри
бючетро кам кардан лозим аст ва ба ин максад дав-
латигардонй ва х>'сусигардонии моликият бо роҳи фуру-
ши маҳсулоти санбатги корхонаҳо, нуқтаҳои савдо, со-
ҳаи хизматрасонй, нақлиёт ва ғайра ба коллективҳо
ва аҳолӣ, ташкилотхои саххомӣ ва коллективхои иҷо-
равй бояд тезонпда шя.рал.

BaojpH а-зойши даромади оючети давлатй системаи
мунаэзами андозро барои ҳамаи корхонаҳо ва ташки-
лотҳоеро, ки дар каламрави чумхурӣ воқеанд, тартиб
дода, ҷорй намудан лозим аст. Дар шароити вусъатё-
бии муносибатҳои бозор маблағгузорй аз хисоби бюҷет
хеле кам карда, сохтори идора дар ҷумҳурй такмил до-
да хароҷот барои нигохдории он нам карда шавад.

Ба амал баровардани ин тадбирхои аввалиндарача
имкон медиҳад, ки ба ташкили иқтисодиёти солими бо-
зор cap карда, барои сохтмони сифатан нави иктисо-
диёти миллй тақкурсй гузошта шавад.

Монополизмро қатъан бартараф намуда, &а иқтисо-
диёти бисёрукладӣ гузашта, ҳамаи шаклхои сохибкорй
ҳавасманд карда, барои инкишофи инфраструктураи
бозаргонй (бонкҳои тиҷоратӣ, биржаҳои молию фондхо,
музоядахо, ярмаркахо, бозори мехнат ва ғайра) ша-
роит мухайё карда шавад.

Иқтйсодиёти бозор барои сохтмони ҳақикатан мус-
тақили иқтисодиёти миллй, мучтамеи томи худхарочот-
бароранда ва худмаблағгузорандэи илмию техникй, ис-
теҳсолию технологй, инфраструктурй ва идорави, ки бо
иқтисодиёти иттаҳод ва чаҳон пайванди шоиста дошта
бошад, омилҳои тавонои иктисодй ба вучуд меоварад.
Барои ин дар чумхурй базаи пуркудрати маъдану ашёи
хом ва кишоварзй ва захирахои босуръат афзояндаи
меҳнатй мавчуд аст.

Дар стратегияи ичтимоию иктисодй инкишофи бо-
суръати кувваҳои истеҳсолкунанда дар вилояти Кӯлоб,
вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон, водии Қароте-
.гин, дигар ноҳияҳои кӯҳистон баробар гардонидани да-
раҷаи тарақкии иқтисодй ва ичтимоии ноҳияхои чум-
хурй бояд самти асосиро ташкил намояд.

Барпо кардани иктисодиёти мустакил бо татбики
сиёсати самарбахши иқтисодии хориҷӣ иртиботи ҳалку-

12
нанда дорад. Дарвозай чумҳурй бояД барон ҳамкории
васеъ бо мамлакатҳои тараққикардаи капиталистӣ ва
давлатҳои ҳамҷавор боз бошад. Робитахои иқтисодии
хориҷй бо роҳи ҷалби дастовардхои илмию техникии
чахон, тарбияи кадрҳо барои иқтисодиёти бозор, аф-
зоиши имконоти содиротии чумҳурй, таъсиси корхона-
хби муштарак, хавасманд намудани капитали хоричй
барои тараққии туризм ва дигар самтҳои мутараккӣ
ба амал бароварда шаванд,-Барои ҳамкорй бо мамла-
катҳои хоричӣ ва ташкилотҳои молиявӣ ва иқтисодии
байналхалқй, монанди фонди байналхалкии асъор. Бон-
ки байналхалқии азнавсозӣ ва тараккиёт ва ГААТ бо-
нд шароити мусоид фароҳам оварда шаванд,

Дар соҳаи маънавӣ ч

Таназзули маънавн, фархангй ва ахлоқии халк, аз
байн рафтяни муносибатҳои боэҳтиромонаи анъанавии
байни одамон, фаромӯш шудани суннатҳо ва расму
оипи бостонк, ба тичорат гардондани фарҳанг, ки сол-
хои охир ба назар мерасанд, бисёр ташвишоваранд.

Ҳоло вазифаи асосй аз он иборат аст, ки сабабхои
рукуди хаёти маънавии халк аз байн бурда шавад. Тат-
бикп Қонун дар бораи забони ҷумҳурии Точикистон, ис-
тифодаи васеи забони точикй дар ҳамаи соҳахои ҳаёти
чамъиятй, хусусан дар соҳаи идора ва мехнат фикри
дорои аҳамияти фавкуяодда аст. Идомати мероси фар-
'ханги аз нав баркарор карда, барои ғановати маънавй
имкониятҳои нав ба вучуд оварда шавад.^Хусусан ме-
роси таърихй ва ёдгорихои таърихиро эҳтиёт бояд кард.

Дар бобати аз нав баркарор намудани обрую эъти-
бори мехпати муаллимон, кормандони фарханг, санъ-
ат, пттнходияҳои эчодй тадбирхои катъй бояд андешид.
Барои фаъолияти серсохаи зиёиёни эчодкор шароити
мусоид фароҳам оварда, неруи маънавиро бояд аз ва-
сояти идеологй ва хадафхои сиёсй озод намуд.

Барои корҳои илмй, хусусан корҳои илмй оид ба
масъалахои минтакавй бештар маблағ чудо карда, ро-
битахоро бо коллективхои илмй ва олимони чумҳури-
хои дигар ва мамлакатҳои хоричй мустаҳкам намуда,
барои илы ва маориф фонди асъор таъсис додан лозим
ист.

13
Дар соқаи сиёсати оид ба ҷавонон

Шароити бӯхрони хаёти ҷамъиятӣ, хусусан ба ча-
вонон бештар душворй овард. Зимнан ояндаи миллат
ба он вобаста аст, ки мо наели чавонро чй тавр тарбия
менамоем, талаботи хаётии афзудаистодаи онро то чй
андоза конеъ мегардонем.

Ман ба кабулу амалй намудани Қонуни Ҷумхурии
Точикиетон дар борам чавонон ҳамаҷониба мусоидаг
хохам кард. Зарур мешуморам, ки дар асоси конун ба
фориғтахсилони мактабҳои умумӣ, омӯзишгоҳҳои касб-
хои техникй, техникумҳо ва мактабхои олӣ, ҷанговаро-
ни ба эхтиёт баромада барои бо кор таъмин шудан
хакки аввалият дода шавад.

Дар бобати муҳайё сохтани шароити мӯътадил ба-
рон тахсил, маишат, истирохат ва тарбияи ҷисмонии
чавонони донишомӯз як силсила тадбирҳо андешида,
ба амал бароварда, ободонии хобгоҳҳои донишчӯён ва
бехбуди хӯроки онҳоро тахти назорати махсус карор
додан лозим аст.

Ҳифзи хукук ва эътибори онхое, ки ба амри мако-
мот дар чанги Афғонистон иштирок кардаанд, мавриди
таваччухи хос карор дода шавад. Талаботи конунни
онхо|)о дар бобати бунёд намудани ёдгорӣ барои чан-
говарон-интернаиионалисти шахид, таъсиси комитета
давлатӣ оид ба умури чанговарон иптернационалистҳо,
зиёд намудани чубронпулӣ ба оилаҳои шахидон то ба
андозаи маоши миёнаи мохона аз чон кор дар хочагии
халк, инчунин зиёд намудани чубронпулӣ ба маъюбони
чанг конеъ гардонидан лозим аст.

Дар сохаи муносибатҳои баннимиллӣ

Муттахид намудани халки с^рмиллати Точикистон-
ро дар асоси принцинхои адолзтн иҷтимой, баробарй
на рушди озодона, эҳтироми анъанаҳо ва фарханги
ха.маи миллатҳо ва халкиягхоро ба максади ноил шу-
дан ба ризояти умумимиллй вазифаи асосй мешуморам.

Барои ин таъсис ва тараккии марказхои фархангии
хамаи миллатҳо ва халкиятхои сокини чумхурӣ, эҳьёя
идхо ва расму оинқои миллй, фарханги хоси миллӣ ва
эҷодиётн халкй мусоидат намуда, барои таъмини на-
мояндагии васеи ҳамаи миллагҳо ва халкиягҳо дар ма-

14
қомоти ҳокимияти давлатӣ ва идораи чумҳурй ҷидду
чаҳд хоҳам кард. Дар роҳи барқарории робита бо то-
чиконе, ки бо амри ҳодисоти таърих берун аз марзҳои
Тоҷикистон афтодаанд, тадбирҳо меандешам.

Дар соҳаи сиёсати хориҷй

Ҷумҳурии мустақили Точикистон ба Иттиҳоди нав
шомил гардида, дар интихоби сиёсй ва барқарор на-
мудани муносибатҳои барои тарафайн муфиди иқтисо-
дӣ ва соири муносибатҳо бо дигар объектҳои иттиход
озодии комил дорад.

Ман барои Точикистони соҳибихтиёр, ки ҳамчун
субъекти мустақил ва бевоситаи ҳукуки банналхалқй
амал намуда, дар созмони милали муттаҳид мақоми
шоистаи худро ишғол кард ва дар умури байналхалкй
чехраи худро хоҳад дошт ва бо хамаи давлатхои ман-
фиатдори ҷахон робитахои гуногунсоха баркарор хохад
намуд, фаъолият мекунам.

Ман барон хамкории чумхурии Точикистон дар хиф-
зи сулҳ дар рӯи замин, барои эътирофи Эъломияи ҳу-
кук ва озодиҳои инсон фаъолият мекунам.

Дар бораи роли занон дар ҷомиа

Ҳеҷ як масъала, ҳеч як вазифаи тараккии чомиаи
мо бе дастгирй ва иштироки фаъоли занон ҳал нашу-
дааст ва ҳал шуда наметавонад. Ва холо бори сангини
зиндагии нобасомон ва пурихтилофи мо бар души онҳо

қарор дорад.

Вазифа аз он иборат аст, ки барои иштироки васеи
занон дар хамаи соҳаҳои ҳаёти чомиа шароит муҳайё
сохта, ба онҳо дар ҳамаи сохторҳои идора мақоми шо-
иста таъмин карда шавад.

Занони серфарзанд ва заноне, ки дар соҳахои гу-
ногуни истеҳсолоти чамъиятӣ кор мекунанд ва занон —
модаронн танҳо ниёзманди ғамхории махсус мебошанд.

Зарур мешуморам, ки барои заноне, кн панч ё зиёд-
тар фарзанд доранд, тартиби ҳисоби собиқи собикаи
меҳнатии онҳо 6d назар дошта давраи нигохубини кӯ-
дакон ва пардохти музди акали мехнат ва баъдан до-
дани нафақаи меҳнатӣ муайян карда шавад.
Ҳангоми таъин намудани соҳаи истифодаи мехнати
занон бояд хусусияти рухию физиологи ва ҳолати оила-
вии онхо ба назар гирифта шавад.

Муносибат ба аҳзоб ва ҳаракатхо ва дии ' -*

Бузургтарин дастоварди замони мо харакати бемай-
лон ба сӯи демократонии ҷомиа мебошад. Ман чониб-
дори аҳзоб ва харакатҳое, мебошам, ки дар доираи
Конституция ва конунхои ҷумҳурии Точикистон амал
намуда, тарафдори ризояти миллй. тараккй ва нашъу-
намои миллй мебошанд, дар муборизаи сиёсй созишро
эътироф мекунанд ва ба вокеияту анъанахои мо такя
менамоянд.

Ман ба дин ва эхсосоти шахсони диндор эхтироми
суннатй дорам ва чунин мешуморам, ки аз фаровонии
неруи ахлоқии дин дар тарбияи маънавии халкхо беш-
тар истифода шавад.

Интихобкунандагони арчманд!

Душворихои асосии хаёти бесарусомон ва мушкили-
хои истехсолии мо ҳаррӯз ба души дехконон ва корга-
рон аст. Пешрафти иқтисодиёт, суръати ҳаракати до-
мна бо рохи демократия ва некӯахволӣ ба шучоат, хи-
рад, меҳнатдӯстй ва саҳми ҳар яки мо вобаста аст.

Ҳадафи мо — озодй ва рушди ҳамачонибаи инсон,
адолати ичтимой ва гулгулшукуфии фарқанг, илм ва
санъат, беҳбуди сиҳати омма, тараққии варзиш ва
спорт аст.

Ҳамдиёрони азиз! Фақат эътимоди шумо ба ман им-
коният медиҳад, ки барои татбиқи ин барнома баҳрн
некуаҳволии халқн Точикистон котеона икдом намоям,

Р. НАБИЕВ,

номзади Раиси Ҷумҳури Тоҷикистон


РАХМОН НАБИЕВИЧ НАБИЕВ

' С детских лет пришлось познать нелегкий дехкан-
ский труд Рахмону Набиеву. Ему был всего год, когда
не стало его отца— потомственного дехканина, ува-
жаемого односельчанами человека. И вся тяжесть жи-
тейских забот о семье легла на плечи матери. Нелег-
ко было ей одной растить поднимать детей. Но Абду-
рахмон всегда старался облегчить груз заботы матери,
помогал по хозяйству и в поле.

Началась тяжелая война. Почти все мужчины ушли
на фронт. В кишлаке остались в основном женщины,
дети, старики. И в поле детям рано пришлось работать
наравне со взрослыми. С одиннадцати лет и Абдурах-
мон, чтобы помочь семье, пошел работать в колхоз, по-
стигал нелегкий труд хлопкороба. Вместе со взрослы-
ми сеял, поливал, пропалывал — растил хлопок, кото-
рый был очень нужен стране, фронту. Самой дорогой
наградой молодому колхознику была рубашка в конце
сезона или отрез на платье матери, сестре. И лишь че-
рез несколько лет его оформили учетчиком в бригаде.

Сполна познал Абдурахмон тяжести труда дехка-
нина, которые выпали на долю его поколения. Но он
никогда не жалел позже об этой своей доле. У прос-
тых дехкан он научился честно работать, беречь, укра-
шать родную землю, высоко нести трудовую гордость.
И позже, на каком бы посту Рахмон Набиев ни рабо-
тал, он всегда любил по душам поговорить о жизни с
простыми дехканами, пожать их натруженные, мозо-
листые руки, которые, в конечном счете, создают все
материальные богатства на земле, украшают её. При-
ведем строки из официальной биографии Р. Набиева:

Рахмон Набиевич Набиев родился в 1930 году в
кишлаке Шайхбурхон Ходжентского района. В 16 лет

17
стал учетчиком в колхозе. В 1946 году он поступил в
Ленинабадский сельскохозяйственный техникум, кото-
рый он окончил с отличием. В 1949 году он стал
студентом Ташкентского института ирригации и меха-
низации сельского хозяйства. После окончания учебы
Рахмон Набиев работал главным инженером Исписар-
ской машинно-тракторной станции. Специалистов тог-
да не хватало, и его направляли то на один, то на
другой ответственный участок. И через несколько лет
его назначили заместителем председателя республи-
канского объединения «Таджиксельхозтехника». Все
эти годы Р. Набиев находился в самой гуще народа,
знал проблемы и заботы людей труда, и как каждый
год шла «битва за хлопок». Пришлось ему поработать
и во Вьетнаме, где он помогал готовить специалистов
по механизации сельского хозяйства. Его труд был от-
мечен руководством этой дружественной страны.

В течение 10 лет Р. Набиев находился на партий-
ной работе — был заместителем заведующего, заведую-
щим сельхозотделом ЦК Компартии Таджикистана, ин-
спектором Средазбюро ЦК КПСС. В 1971—73 г. г. ра-
ботал министром сельского хозяйства Таджикистана,а
затем десять лет был Председателем Совета Минист-
ров Таджикской ССР.

В 1982 году Р. Н. Набиева избрали Первым секре-
тарем ЦК Ко-мпартии Таджикистана. И именно на этих
руководящих постах наиболее полно раскрылись орга-
низаторские и деловые способности Набиева. В рав-
ной степени заботился он как о подъеме сельского хо-
зяйства и промышленности республики, так и о разви-
тии науки, народного образования, культуры и здра-
воохранения. Хорошее знание проблем республики, раз-
личных отраслей народного хозяйства Таджикистана
позволяло ему принимать оптимальные государствен-
ные решения.

По инициативе Р. Набиева было разработано и
принято союзным руководством постановление «О ме-
рах по дальнейшему развитию в 1984—1990 г. г. город-
ского хозяйства г. Душанбе». Программа предусматри-
вала ввод в Душанбе 2,3 млн. квадратных метров
жилья, школ на 17 тыс. учащихся. Также планирова-
лось строительство больниц, учебных заведений, биб-
лиотек. Однако центр поставил условия принять на по-

18
стоянное жительство большую группу населения из
других регионов страны, но Р. Набиев не согласился
с этим, зная тяжелое положение с жилищной пробле-
мой и что тысячи душднбжщсг годямя с^оят з очере-
ди за жильем. Чтобы выступить протип воли союзных
руководителей, надо было иметь большее мужество,
но это не прощалось. Так что Р. Набиеву, республике
не дали возможности претворить в жизнь данную прог-
рамму. К тому жо ему не могли простить критику в
адрес тех союзных министерств, которые на считались
с интересами республики, игнорировали её руковод-
ство. Не согласился Р. Набиев и с решением центра
о направлении в Таджикистан более 70-ти человек на
руководящие посты из-за пределов республики. Он на-
стаивал, чтобы руководителями в Таджикистане рабо-
тали выходцы из самой республики, пользующиеся до-
верием народа, знающие его заботы, традиции, проб-
лемы. Сегодня жизнь доказала правоту этой точки зре-
ния. Те, кто в свое время прибыли на различные руко-
водящие посты, думали лишь о своих интересах, и
обогатившись, уехали из республики.

Но подобную самостоятельность, твердость и пря-
молинейность в отстаивании своей точки зрения, инте-
ресов республики Набиеву не могли простить. В декаб-
ре 1985 года он под надуманным предлогом был от-
странен от должности Первого секретаря ЦК и от-
правлен в отставку.

С 1986 года Р. Набиев работает Председателем
Президиума Центрального совета Общества охраны
природы Республики Таджикистан и многое сделал для
охраны и сохранения природных богатств Таджикис-
тана. Как и прежде, проблемами экологического со-
стояния в республике, борьбой с теми, кто губит при-
роду, он занимался энергично, с присущей ему прин-
ципиальностью.

В 1990 году трудящиеся Душанбе избрали Р. Н.
Набиева депутатом Верховного Совета республики. По
многим обсуждавшимся вопросам он занимает твер-
дую, принципиальную позицию, считая своей основной
вадачей подъем экономики республики.

И когда началось выдвижение кандидатов в пре-
зиденты Республики Таджикистан, народ первым на-
звал Рахмона Набиева. Его кандидатуру выдвинули и

19
поддержали 260 трудовых коллективов, почти 400 ты-
сяч человек поставила подписи в его поддержку. В
сентябре 1991 года в связи с известным политически-
ми событиями обострилось положение, и Р. Набиева

попросили снова вернуться к руководству. Чрезвычай-
ная сессия Верховного Совета избрала его Председа-
телем Верховного Совета республики и исполняющим
обязанности Президента республики. Но позже с целью
добиться взаимодействия политических сил и чтобы
другие претенденты на пост президента республики
имели равные возможности при проведении предвыбор-
ной борьбы, Р. Набиев временно отказался от испол-
нения своих обязанностей на период предвыборной
кампании. Анатолий Собчак, член Политического кон-
сультативного совета при Президенте СССР, назвал
это мужественным шагом. Газета «Правда» также вы-
соко оценила этот поступок Р. Н. Набиева.

Выступая перед трудящимися, Р. Н. Набиев под-
черкивал, что не ради власти, должности, он решил
дать согласие баллотироваться кандидатом в Прези-
денты, а потому, что видел, в каких тяжелых условиях
оказался народ, впала в кризис экономика республи-
ки. После долгих раздумий он пришел к выводу, что
используя свой трудовой и жизненый опыт, знания ру-
ководителя, сможет улучшить жизнь своего народа.
Если бы он не верил в свои силы, то не брался бы за
такую тяжелую ношу. Набиев уверен, что Таджики-
стан должен быстрее двигаться по пути создания ци-
вилизованного, демократического общества, создания
современной экономики на основе многоукладное™. Ве-
рит ему и народ, зная Р. Н. Набиева как видного по-
литического и хозяйственного деятеля. Хорошо знают
Набиева руководители страны, республик Средней
Азии и Казахстана, что немаловажно для укрепления
взаимного сотрудничества, упрочения политических,
экономических и культурных связей между республи-
ками. "

Народ Таджикистана, провозгласившего свою не-
зависимость, впервые в своей истории получил воз-
можность сам всеобщим тайным голосованием избрать
Президента республики, выбрать себе опытного, му-
жественного и заботливого руководителя. У Рахмон
Набиевича Набиева все эти качества есть, и народ

20
знает это. Это продемонстрировало и кампания по вы-
движению кандидатов в Президенты республики, все-
общая поддержка его.

И это даёт Рахмону Набиеву моральное право по
достоинству претендовать на пост Президента Респуб-
лики Таджикистан.
ПРОГРАММА
КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
НАБИЕВА Рахмона Набиевича

1 Таджикистан вступил в качественно новый истори-
ческий этап своего развития — Верховным Советом
провозглашена государственная независимость респуб-
лики. Становление суверенного Таджикистана происхо-
дит в атмосфере сложных политических, экономиче-
ских и социальных противоречий, имеющих глубинный
характер.

Идет борьба между прошлым и будущим, между
отжившим и прогрессивным, между остатками тотали-
таризма и набирающей силы демократией.

На фоне политической и экономической нестабиль-
ности сокращаются объемы производства, обесценива-
ются деньги, безудержно растут цены на продовольст-
вие, товары и услуги, реальной становится угроза го-
лода и безработицы. Не срабатывают в полном объе-
ме механизмы социальной защиты населения, резко ос-
лабла трудовая, исполнительная, производственная
дисциплина. Безудержно растёт преступность, в том
числе организованная, что вызывает справедливое воз-
мущение трудящихся республики. Обедняется духов-
ная жизнь общества. Падает исторически присущая
нашему народу нравственность, наносится ущерб раз-
витию культуры, науки, искусства. Обострилось мест-
ничество. Разрушаются основы традиционно друже-
ских межнациональных отношений.

Реально оценивая ситуацию и осознавая всю пол-
ноту ответственности, я дал согласие баллотироваться
на высокий пост Президента Республики Таджикистан
во имя достижения гражданского и национального, со-

22
гласия, достойной жизни каждой семьи и каждого че-
ловека.

Будущий Президент возглавит теперь уже незави-
симую Республику Таджикистан. Новое обстоятельст-
во требует, чтобы Президент чётко представлял, какие
отношения, во-первых, с будущим обновлённым Сою-
зом-центром, с бывшими союзными республиками,
ныне суверенными государствами, прежде всего Узбе-
кистаном и Кыргызстаном, с членами Мирового сооб-
щества наций, прежде всего с Афганистаном и Ки-
таем, с Организацией Объединенных Наций.

Во-вторых, у Президента теперь весьма сложные и
многоплановые задачи в области внутренней и внеш-
ней политики, разработке тактических и стратегиче-
ских задач наций, в том числе по таким актуальным
проблемам, как экология и демография, сокращение
бюджетного дефицита, обуздание инфляции, сокраще-
ние денежной массы в обращении, создание благо-
приятных условий для консолидации народов, прожи-
вающих в республике, и единства населения всех ре-
гионов Таджикистана, искоренение местничества.

Сейчас обсуждается проект Союзного договора. Он
должен предусмотреть создание эффективно дейст-
вующих центральных структур трех самостоятельных
союзов, таких как торговый союз, валютно-финансо-
вый и экономический союз, военно-политический союз.
У Союза-центра должны оставаться непосредственные
властные функции, такие, как защита суверенитета,
обеспечение обороны и безопасности, охрана границ.

Основные принципы и направления свей деятель-
ности я вижу в следующем.

В области социальной политики:

В последние годы произошло резкое снижение уров-
ня жизни граждан республики: часть населения, осо-
бенно сельского, оказалась за чертой бедности; ухуд-
шилось обеспеченность объектами здравоохранения;
медленно решается жилищная проблема; не выпол-
няются утвержденные социальные программы.

Таджикистан находится на последнем месте по по-
треблению на душу населения практически всех основ-
ных видов продовольствия, социально-бытовых и ком-

23
мунальных услуг. Это результат порочного экономиче-
ского развития, игнорирующего непосредственные ин-
тересы народа.

Считаю необходимым выдвинуть на первый план
надежную социальную защиту, особенно малоимущего
и сельского населения, путем установления государст-
вом гарантированного прожиточного минимума, по-
стоянно корректируемого в зависимости от роста цен
и индексации доходов населения, включая пенсии, сти-
пендии и трудовые сбережения.

В целях ослабления негативного влияния роста цен
на уровень жизни многодетных семей республики не-
обходимо упорядочение и временное замораживание
цен на отдельные виды промышленных и продовольст-
венных товаров первой необходимости, особенно на то-
вары для детей и престарелых.

Весомым подспорьем в этом может стать повыше-
ние размера необлагаемой подоходным налогом зара-
ботной платы членов многодетных семей до 250 руб-
лей, расширение льготных кредитов и ссуд молодым
семьям, ускорение строительства сети семейных обще-
житий.

Очень большое беспокойство вызывает у меня низ-
кая обеспеченность жильем, особенно благоустроен-
ным, а также плохое качество коммунально-бытового
обслуживания. Пои решении этих проблем весьма важ-
но отказаться от прожектерского подхода при состав-
лении жилищных программ. Необходим умелое при-
влечение средств как государственного бюджета, так и
средств предприятий, населения с приоритетным обес-
печением этих работ строительными материалами. Для
достижения должного порядка в обеспечении жилье.м
населения необходимо сформировать рынок жилья. В
целях цивилизованного обустройства жизни сельского
населения и повышения культуры его быта необходи-
мо начать широкое социально-культурное строительст-
во на селе, привлекая свободные трудовые ресурсы и
спедства колхозов и совхозов, других предприятий
АПК.

Комплексного решения требует проблема занятос-
ти населения, защиты его от безработицы. Необходи-
мо безотлагательно осуществить республиканскую прог-
рамму «Занятость», предусмотрев в ней размещение в

24
сельской местности большой сети малых и средних
предприятий. Многие проблемы социального обустрой-
ства поможет снять грамотное заселение горных и пред-
горных тергд-торий республики.

Тревогу вызывает состояние охраны окружающей
среды. Эти проблемы имеют национальный, региональ-
ный и глобальный аспекты. К сожалению, мы лишь не-
давно стали осознавать их остроту и сложность. Ухуд-
шение окружающей среды может затормозить наш
прогресс, поэтому Президент должен сделать все, что-
бы защитить и сберечь природные богатства Таджи-
кистана.

В области экономической политики.

Экономический кризис, охвативший почти все от-
расли материального производства, проявился в сни-
жении абсолютного объема валового национального
продукта и дохода, уменьшении производительности
общественного труда, падении эффективности произ-
водства. Нарушены многие производственно-хозяйст-
венные связи, все сильнее проявляется разбалансиро-
ванность в экономике, неуклонно растет дефицит бюд-
жета.

Первым шагом на пути преодоления кризиса явля-
ется скорейшая стабилизация экономики и оздоровле-
ние ее финансового состояния. В сложившихся усло-
виях, близких к анархии и хаосу, исключительная роль
принадлежит восстановлению дисциплины и организо-
ванности в народном хозяйстве, повышению требова-
тельности в рамках закона.

Считаю одной из главных забот приостановление
падения, а затем увеличение объемов производства
продуктов питания. Для этого необходимо: увеличить
размеры приусадебных хозяйств дехкан, ускорить фор-
мирование арендных, фермерских и других видов хо-
зяйств; ввести экономический механизм защиты и по-
полнена продовольственного рынка в республике; со-
здать резервный валютный фонд для закупки продо-
вольствия за рубежом; разработать и ввести новые со-
циально справедливые формы распределения продо-
вольствия и установить эффективный общественный
контроль.

25
В целях лучшего обеспечения городов продоволь-
с зием предоставить горожанам за счет неиспользуе-
мых и бросовых земель участки для садов и огородов.
Ускорить формирование вокруг городов и промышлен-
ных центров сельскохозяйственных Пригородных зон по
производству продовольствия, развивать производства,
использующие отходы продовольственного сырья.

Стабилизация экономики "немыслима без оздоров-
ления финансового состояний республики. Необходи-
мо долбиться существенного сокращения дефицита бюд-
жета республики, для чего ускорить разгосударствле-
ние и приватизацию собственности путем распродажи
промышленных предприятий, объектов торговли, сфе-
ры услуг, транспорта и других трудовым коллективам
и населению, организации акционерных и арендных
коллективов.

Для увеличения доходов государственного бюдже-
та разработать и ввести гибкую налоговую систему
для всех без исключения предприятий и организаций,
находящихся на территории республики. В условиях
развертывания рынка существенно сократить бюджет-
ное финансирование, совершенствовать республикан-
скую структуру управления и уменьшить расходы на
ее содержание.

Реализация указанных первоочередных стабилиза-
ционных мер позволит приступить к формированию
полнокровной рыночной экономики, заложить фунда-
мент качественно новой структуры национальной эко-
номики.

Следует решительно преодолеть монополизм, перей-
ти к многоукладной экономике и поощрению всех форм
предпринимательства, обеспечить условия для пазви-
тия рыночной инфраструктуры (коммерческие банки,
товарно-фондовые биржи, аукционы, ярмарки рынок
труда и т. д.).

Рыночная экономика создает мощные экономиче-
ские стимулы для строительства подлинно независимой
национальной экономики — целостного самоокупающе-
гося и самофинансирующего научно-технического, про-
изводственно-технологического, инфраструктурного и
управленческого комплекса, достойно интегрированно-
го в общесоюзную и мировую экономику. Для этого в
республике имеется мощная минерально-сырьевая и

26
сельскохозяйственная база и быстрорастущие трудо-
вые ресурсы.

В социально-экономической стратегии решающим
направлением должно стать ускоренное развитие про-
изводительных сил Кулябской области, ГБАО, Кара-
тегннской долины, других горных районов в целях вы-
равнивания уровня экономического и социального раз-
вития регионов республики.

Становление независимой экономики в решающей
степени связано с проведением эффективной внешне-
экономической политики. Республика должна стать от-
крытой для широкого сотрудничества с развитыми ка-
питалистическими странами и сопредельными государ-
ствами. Внешне-экономические связи должны осуще-
ствляться по линии привлечения мировых научно-тех-
нических достижений, подготовки кадров для рыноч-
ной экономики, увеличения экспортного потенциала
республики, создания совместных- предприятий, при-
влечения зарубежного капитала для развития индуст-
рии туризма и другим перспективным направлениям.
Должны быть созданы, благоприятные условия для со-
вместного сотрудничества с зарубежными странами и
международными финансовыми и экономическими ор-
ганизациями, такими как Международный валютный
фонд, Международный банк реконструкции и развития
и ГААТ.

В духовной сфере

Большое беспокойство вызывает наблюдающееся в
последние годы духовное обеднение народа, упадок
его культуры, нравственности, потеря традиционных
уважительных отношений между людьми, забвение
многовековых традиций и обычаев, коммерциализация
культуры.

Сегодня главной задачей является устранение при-
чин ухудшения духовной жизни народа. Чрезвычайно
важное значение имеет 'реализация закона о языке
Республики Таджикистан, широкое использование тад-
жикского языка во всех сферах общественной жизни,
особенно в сфере управления и интеллектуального тру-
да. Восстановить преемственность культурного насле-
дия, открыть новые возможности для духовного обога-

27
щения. Особенно бережно следует относиться к исто-
рическому наследию и памятникам.

Надо предпринять решительные меры по восста-
новлению высокой престижности труда учителей, ра-
ботников культуры, искусства, творческих союзов. Не-
обходимо создать благоприятные условиях для много-
гранной деятельности творческой интеллигенции, вы-
свобождение ее духовной энергии от идеологической
опеки и политической конъюнктуры.

Важно обеспечить приоритетное финансирование
научных работ, особенно по региональным проблемам,
укрепить связи с научными коллективами и учеными
других республик и зарубежных стран, создать валют»
ный фонд поддержки науки и образования.

_ ' В сфере молодежной политики

В условиях кризиса общественной жизни особенно
уязвимой оказалась молодежь. Между тем будущее на-
ции зависит от того, каким мы воспитаем молодое по-
коление, в какой мере удовлетворим его растущие жиз-
ненные потребности.

Я буду всемерно содействовать принятию и осуще-
ствлению Закона Республики Таджикистан о молоде-
жи. Считаю необходимым на законодательном уровне
обеспечить выпускникам общеобразовательных школ,
ПТУ, техникумов и вузов, уволенным в запас воинам
преимущественное право на трудоустройство.

Необходимо разработать и осуществить комплекс
мер по созданию для студенческой молодежи нормаль-
ных условий для учебы, быта, отдыха и физического
развития, взять под особый контроль благоустройство
студенческих общежитий и улучшение их питания.

Уделить особое внимание защите прав и достоинст-
ва тех, кто по приказу участвовал в войне в Афгани-
стане. Выполнить их законные требования о сооруже-
нии памятника погибшим воинам-интернационалистам;
образовании государственного комитета по делам вой*
нов-интернационалистов; повышения компенсаций семь-
ям погибших до уровня среднемесячной зарплаты по
народному хозяйству, а также об увеличении компен-
саций инвалидам.

28
В сфере национальных отношений

Главной задачей считаю консолидацию многона-
■ц к опально го народа Таджикистана на основе принци-
пов социальной справедливости, равноправия и сво-
бодного развития, уважения к традициям и культуре
всех наций и народностей в целях достижения обще-
национального согласия.

Для этого буду содействовать развитию и станов-
лению культурных центров всех проживающих в рес-
публике наций и народностей; возрождению националь-
ных праздников и обрядов, самобытной национальной
культуры и народного творчества; стремится к обеспе-
чению широкого представительства всех наций и на-
родностей в органах государственной власти и управ-
ления республики.

В области внешней политики:

Суверенная Республика Таджикистан вступит в но-
вый Союз суверенных государств, обладая полной сво-
бодой политического выбора и построения взаимовы-
годных экономических и иных отношений с другими
субъектами Союза.

Я выступаю за суверенный Таджикистан, как неза-
висимый и прямой субъект международного права, за-
нимающий достойное место в Организации Объединен-
ных Наций и имеющий собственное лицо в междуна-
родных делах, прямые разносторонние связи со всеми
заинтересованными государствами мира.

Я выступаю за сотрудничество Республики Таджи-
кистан в деле сохранения мира на земле, за призна-
ние Декларации прав и свобод человека.

О роли женщин в обществе

■, . ■ \

Ни одна проблема, ни одна задача нашего обще-
ственного развития не решалась и не может быть реше-
на без активной поддержки и участия женщин. И сей-
час они несут большую тяжесть нашей плохо устроен-
ной беспокойной и противоречивой жизни.

- 29
Задача заключается в том, чтобы создать все ус-
ловия для полнокровного участия женщины во всех
сферах общественной жизни, обеспечит ей достойное
место во всех структурах управления.

В особой заботе нуждаются многодетные матери,
женщины, работающие в различных сферах обществен-
ного производства, матери-одиночки.

Считаю необходимым определить для женщин,
имеющих пять и более детей, порядох учета трудово-
го стажа по уходу за детьми с выплатой минималь-
ной заработной платы, а в последующем—трудовой
пенсии.

Нужно- всемерно учитывать психофизиологические
особенности женщин и их семейное положение при оп-
ределении сфер применения их труда.

Отношение к партиям, движениям и религии

Величайшим достижением нашего времени являет-
ся неуклонное движение к демократизации общества.
Я поддерживаю партии и движения, которые действу-
ют в рамках Конституции и законов Республики Т х*
жикистан, выступают за национальное согласие, со-
циальный прогресс и процветание, признают компро-
миссы в политической борьбе ц опираются на наши
реальности и традиции.

Я традиционно с большим уважением отношусь к
религиям и религиозным чувствам верующих и счи-
таю, что необходимо активно использовать большой
нравственный потенциал религий для духовного обо-
гащения народов. „

Дорогие избиратели!

Главная тяжесть нашей плохо устроенной жизни и
производственных трудностей ежедневно ложится на
плечи дехкан и рабочих. От их мужества, мудрости,
трудолюбия и конкретного вклада зависят успехи в
экономике, темпы движения общества по пути демо-
кратии и благополучия.

Наша цель — свобода и всестороннее развитие лич-
ности, социальная справедливость и расцвет нацио-

80
нальной культуры, науки и искусства, улучшение здра-
воохранения, развитие культуры и спорта.

Дорогие соотечественники! Только ваше доверие
позволит мне решительно приступить к реализации
данйой проргаммы в интересах благополучия народа
Таджикистана.

Р. НАБИЕВ,

кандидат в Президенты Республики
Таджикистан

/

1
РАҲМОН НАБИЕВИЧНАБИЕВ

Яхши фарзанд — отанинг боғи дейдилар. Факатги-
на ота-онасининг панду-насихатини калбига жо этиб,
ӯщанга амал қилган кишигина ота-онасининг боғи бӯ-
лиши мумкин. .

Раҳмон Набиев отасининг насихатини эшитишга
муяссар бӯлмади — ӯ бир ёшлигидаёк отадан етим
колди ва онасининг кийнокда ӯтган хаётини янада
кийинлаштирди. Бечора она ӯз фарзандини тишида
тишлаб катта килди ва Абдурахмон ӯн бир яшарлиги-
дан бошлаб она юкини енгиллатиш максадида колхоз
ишида қатнаша бошлади. Отаси дехкон бӯлган, эди, у
ҳам ёшлигидан дехкон мехнатини бӯйнига олди. Муш-
фик она дуо-ю насихатлари билан ерга чигит ташлаб,
чопик килар, сув кӯяру яганалар эди. Шу билан бир-
га ӯкишдан хам кӯнгил узолмасди. Она дуолари мус-
тажоб бӯлди — у жуда ҳам кобил ва меҳнаткаш, бош-
кача айтганда факат онасининг эмас, балки эл учун
ҳам чинакам боғ бӯлди.

Шу сабабдан хам Раҳмон Набиев — Тожикистон
Жумхурияти Президентлиги вазифасига номзод — шу
кунгача кайси ишда ишлаган бӯлмасин, ӯзидан факат
яхши из колдирди, рамзли маънода ҳам, ҳақикатан
хам боғ етиштирди, эл калбидан чукур жой олди. Ҳалқ
уни ӯзининг севимли фарзанди, деб хисоблайди. Шу
боисдан ҳам кажрафтор чарх шеваси билан илгариги
худбин бошликларнинг ситами туфайли Раҳмон На-
биев раҳбарлик ишидан нохақ узоклаштирилганда
хам буюк халк уни эсидан чикармади, ҳалол мехнати-
ни унутмади, хар бир йиғйлишу маърлкаларда хуо-
матини жойига кӯйди. Халкнинг ҳаётида эрк шабада-
си эсиши билан ана шу халк яна фарзандини Тожи-
кистон Жумхурияти Олий Қенгашига вакил этиб сай-
лади. Эидиликда эса республика Президенти вазифа-

32
сига номзод қилиб кӯрсатди. Ҳа, ҳалк ӯзининг асил
фарзандини бехато танийди.

Раҳмон Набиевич Набиев 1930 йилда Ленинобод
вилояти Хужанд нохиясига карашли Шайхбурҳон киш-
лоғида дунёга келди. У ӯн бир яшарлигидан бошлаб
колхозда мехнат қила бошлади, ӯн олти ёшлигида эса
ҳисобчи вазифасини эгаллади. 1946 йилда Хӯжанд (со-
бик Ленинобод) шаҳри қи1нлок хӯжалик техникумига
ӯқишга кириб, уни аъло баҳолар билан битирди. У
мехнаткаш фарзанди эди, меҳнат қиларди, аъло ӯкир-
ди. 1949 йилда Тошкент шаҳридаги мелиорация ва
кишлоқ хӯжалигини механизациялаш институтига
ӯкишга кириб, уни 1954 йилда битириб чикди. Шундан
кёйнн Раҳмон Набиев кишЛок хӯжалигининг қурилиш
соҳалари — машина-трактор станцияси бош инженери,
техника ремонт станцияси бошлиғи, механизация бош
бошкармаси ва янги техникани ишлаб чикаришга жо-
рий этиш соҳасига саркор, республика «Тожиксельхоз-
техника» бирлашмаси раисининг ӯринбосари вазифа-
ларида меҳнат килди, ҳаётнинг иссиқ совуғини халқ
билан бирга бошдан кечириб, чинакам меҳнат киши-
ларини таниди. Шу сабабдан ҳам, унинг ӯз ибораси
билан айтганда, номзодини Президентликка ҳавас учун
кӯйган эмас, балки халқининг оғир меҳнатини бироз
бӯлсада енгиллатишга, тӯплаган тажрибаси ва хаёт
сабокларини халк хаётини яхшилашга сафарбар этиш
учун бу максадни ӯз олдига кӯндаланг қилиб кӯйди.

Раҳмон Набиев ҳаёт синовларини бошдан кечириш
билан бирга реснубликанинг юксак вазифаларида мех-
нат қииб тажриба орттирди ҳамда сарварлик жабҳа-
сида қӯникмалар пайдо килди. 1961 —1971 йилларда у
партия раҳбарлиги — Тожикистон КП Марказий Ко-
митетининг қишлок хӯжалик бӯлими мудири ӯринбо-
сари, мудири, КПСС Марказий Комитета Ӯрта Осиё
бюроси инспектори вазифаларида ишлади, шундан
кейин Тожикистон кишлок хӯжалик министри ҳамДа
1973—1982 йилларда Тожикистон ССР Министрлар
Совета Раиси вазифасини бажарди.

Жумҳурият Министрлар Советининг Раиси вазифа-
сида ишлаб юрган пайтларида Раҳмон Набиев хаёт-
нинг ҳамма сохаларида ҳам кишлоқ хӯжалиги, саноат,
Хам илму соғликни саклаш сохаси, ҳам маорифу-ма-
даниятга бир хилда ғамхӯрлик қилди. У жумҳурият-

аз

г:
нинг турли соҳалари проблемаларини беш панжадек
биларди ва уларни бартараф этиш чораларини купар-
ди. Шу сабабдан ҳам 1982 йилда Тожикистон КП МК-
нинг биринчи котиби вазифасига сайланди.

Худди мана шу даврда Раҳмон Набиевни ташки-
лотчилик, раҳбарлик қобилияти тӯла намоён бӯлганли-
гини одамлар унутган эмаслар. Унинг ғайрат ва хара-
катлари туфайли Совет Иттифоки Коммунистик пар-
тияси Марказий Комитета Сиёсий бюроги Тожикистон
пойтахти — Душанбе шахрини ободонлаштириш юза-
сидан махсус карор қабул килиб, катта маблағ аж-
ратди. Марказ маблағ берди, аммо бунинг эвазига
Душанбе шахрига четдан минг киши юборишни хам
истаб колди. Раҳмон Набиев бунга рози бӯлмади, не-
гаки у душанбеликлар учун бироз бӯлсада шароитни
яхшилашни, йиллар давоми уй кутиб, навбатда тур-
ганлар эҳтиёжини қондиришни истарди. Ӯша пайтлар-
да марказ истагини рад этиш буюк жасорат эди.

Душанбе шахри ободончилиги кӯлами қанчалик ул-
кан эканлигини тасаввур этиш учун унинг бир-икки
жиҳатини эслатиб ӯтиш кифоя. Масалан, бу план юза-
сидан 2,3 миллион квадрат метр тураржой, 16.750 бо-
ла учун мактаб бинолари курилиши керак эди. Фа-
кат шу режанинг амалга ошишигина кӯплаб душан-
беликларлпнг яшаш ва ӯкиш шароитларнни яхшила-
ган бӯларди, вахоланки, касалхоналар, билим даргоҳ-
лари, китобхоналар ва бошка объектлар курилиши
хам назарда тутилган эди. Бирок бу планларнинг
амалга. ошнришга унга имкон берншмади. Буларга '
кӯгаимча равишда бизнинг жумхуриятимиз маифаат-
ларинн оёк-ости килган Бутунииттифок министрлари-
ни танқид килиб Тожикистон республикасига совук му-
носабат килиш мумкин эмаслигини уларга таъкидлаб
кӯйян.

Раҳмон Набиев кӯркмас ва шу билан бирга анли-
шали рахбар эди. Шунинг учун хам Совет Игтифокн
Коммунистик партияси Марказий Комитети Тожикис-
тонга юқори лавозимларни эгаллаш учун 78 кпшлнн
юборишга карор килганда уни рад эт*1и. Ногаки, То-
жикистон шаҳру кишлоклари раҳбарлари махаллий
кадрлардан бӯлишини истарди. Тожпкистонга ватан
сйфатида жонкуяр, дил-жондан хизмат киладиган то-
жиклар раҳбарлик қилишини истарди. Бугунги купда

34
ҳаёт кӯрсатганидек ва биз ишонч пайдо қилганимиз-
дек раҳбарлик учун вақтинча келган кишилар мол-
мулк тӯплаб, кӯздан ғойиб бӯлдилар. Раҳмон Набиев
бундан қарийб ӯн йил илгари мана шундай тажриба-
га қарши чиқди ва шундан кейин марказда уни бир
сӯзли ӯжар раҳбар, деб атадилар. Бундай атама унинг
фойдасига эмасди, албатта. У фақат халк ва респуб-
лика манфаатинн кӯзлаб ишларди. Тожикистон ӯз ли-
дерини чинакам дарғасини топган эди, лекин ӯша
пайтларда буни замона кӯтармади, марказда гапга
кирувчи фармонбардор раҳбар лозим эди. Шу сабаб-
дан бундай рақбар кишидан кутулишга баҳона керак
бӯлиб колди. Баҳона ҳам топилди...

Раҳмон Набиев 1986 йилдан якин кунларгача рес-
публика табиатини муҳофаза қилиш жамияти Мар-
казий Кенгаши Президиумининг Раиси вязифасида
ишлаб келди.

Шу йилнинг сентябрь ойида Тожикистон ССР Олий
Кенгаши кӯпчилик овоз билан — 2 киши қарши ва 2
киши бетараф — Тожикистон Олий Кенгаши ҳамда
Жумҳурият Президенти вазифасини ижро этувчи ки-
либ сайлади. Аммо республика Президенти вазифаси-
га номзод бӯлган бошқа кишилар билан бир хил им-
1<ониятга эга бӯлиш учун сайлов даврида вақтинча ӯз
олий вазифасидан кӯл тортди. Совет Иттифоки Прези-
дентлик Қенгашининг аъзоси Анатолий Собчак Душан-
бега ташриф буюрган пайтда унинг бу латти-ҳарака-
'гини мардоналик деб атади. «Правда» рӯзномаси Раҳ-
мон Набиевнинг бу ишини чинакам асил инсон ва
мард киши қила олади, деган гапни ӯз саҳифасида бо-
сиб чикарди.

Раҳмон Набиев юксак лавозимларда, ишлаш жа-
раёнида адабиёт ва санъат, илму-маданият ва маориф
сохаларига катта эътибор берар, шу туфайли мазкур
соҳаларнинг ҳодимлари ҳурмат ва эҳтиромига сазовор
бӯлган эди. Жумладан, устоз Мирзо Турсунзода, Боки
Рахимзода, Асли Бурҳонов, Раҳим Жалил, Тӯхфа Фо-
зилова, Ғафур Ғулом ва бошкалар билан қадрдон дӯст
эди. Чингиз Айтматов ва Расул Ғамзатов сингари жа-
4 ҳонга танилган адиблар билан у ҳали ҳам дӯстлик
алокаларини узган эмас.

Раҳмон Набиев 50-йилларда қишлок хӯжалигининг
механизациялаш соҳасида маҳаллий кадр тайёрлаш

35
учун Вьетнамда хизмат қилган биринчи тожик фар*
занди эди. Ӯшанда Хо Ши Мин ва Вьетнам халқи таҳ-
синига сазовор бӯлган эди. Бир қатор мамлакатлар-
нинг раҳбарлари кардош республикалар таниқли ар-
боблари Раҳмон Набиевични яхши танишади ва у би-
лан ҳамкорлик қилишга тайёр. У, Урта Оси! республи-
қалари вл Козоғистон Президентлари орасида ҳам кат-
та ҳурматга сазовар ва республикамиз иқтисодий ҳам-
да сиёсий алоқаларни яхшилаш учун бу жабҳада ҳам
катта ҳисса кӯшиши шубҳасиздир.

Эндиликда халқимиз тажрибали, ишбилармон, жа-
суру тиниб-тинчимас раҳбарга эга бӯлиши пайти кел-
ди. Раҳмон Набиев ана шу фазилатлар соҳиби ва бу-
ни халқ яхши билади. Шунинг учун бӯлса керак ном-
зодларни рӯйхатга олиш қиска даврида халқ бошқа-
ларга нисбатан Раҳмон Набиевга 25—30 марта кӯп-
роқ тарафдорлик билдирди. 372.790 аъзога эга бӯлган
258 ташкилот унинг номзодини кӯрсатишди. Бу, халқ-
нинг унга, унинг халққа ишончи юксаклигидан дало-
латдир.

Раҳмон Набиев халқнинг қуйидаги ҳикматини се-
вади ва тез-тез такрорлаб туради. Агар бир йил ҳо-
сил олишни истасанг ғалла эк, агар ӯн йил ҳосил
олишни истасанг боғ кӯкартир ва агар юз йил ҳосил
олишни истасанг инсон тарбия қил. У мана шу ишлар-
нинг ҳаммасини амалга оширди, ғалла хам экди, бор
ҳам кӯкартирди, инсон ҳам тарбиялади. Натижада шу
кадар ҳаёт тажрибасига эга буддики, жумхурият Пре-
зиденти этиб сайланишига тӯла ҳуқуқ беради.
ТОЖИКИСТОН ЖУМҲУРИЯТИ
ПРЕЗИДЕНТЛИГИГА НОМЗОД
РАҲМОН НАБИЕВИЧ НАБИЕВ
ДАСТ У Р И

г Тожикистон ӯз тараккиётининг сифат киқатдан ян-
ги тарихий босқичига кадам кӯйди — Жумҳуриятнинг
давлат мустақиллиги эълон қилинди. Суверен Тожи-
кистоннинг таркиб топиши чуқур характерга эга бӯл-
ган мураккаб сиёсий, иқтисодий ва иштимоий зид-
диятлар муҳитида кечмокда.

Жамият турмушининг барча соқаларидаги кенга-
йиб бораётган танглик сиёсий, иктисодий ва ижтимоий
кескинлик ошишига олиб келаётир. Сирасини айтган-
да, ӯтмиш билан бугунги давр ӯртасида, ӯз умрини
яшаб бӯлган нагвалар билан илғор нарсалар ӯртаси-
да, тоталитаризм колдиклари билан кучаяётган демо-
кратия уртасида кураш бормокда.

Сиёсий ва иктисодий бекарорлик муҳитида ишлаб
чикариш ҳажмлари кисқармоқда, пул кадрсизланмок-
да, озик-овқат маҳсулотлари, товарлар ва хизматлар
нархи бирдек ошиб бормокда, очлик ва ишсизлик хав-
фи реал бӯлиб колмокда. Аҳолини ижтимоий ҳимоя-
лаш механизмлари тӯла интизоми сусайиб кетди. Жи-
ноятчилик, шу жумладан уюшган жиноятчилик мутта-
сил ошиб боряпти, бу ҳол жумҳурият меҳнаткашлари-
нинг асосли эътирозини вужудга келтиряпти. Жамият-
нинг аҳлокий баркамоллиги пасаймокда, маданият, фан,
санъат ривожланишига зарар етказилмокда. Мақал-
лийчилик кучайиб кетди. Миллатлар ӯртасидаги анъ-
анавий дӯстлик алокаларининг негизларига путур ет-
мокда.

, Вазиятни реал баҳолаб ва бутун масъулиятни тӯ-

37
лиқ идрок этиб, мен фуқаролар ӯртасидаги ва миллий
тотувликка ҳар бир оиланинг ва ҳар бир инсоннинг
муносиб турмуш кечиришига эришиш йӯлида Тожи-
кистон Жумҳурияти Президенти юксак лавозимига уз
номзодимни қӯйишга розилик бердим.

Мен ӯз фаолиятимнинг асосий принциплари ва йӯна-
лишларини қуйидагилардан иборат деб биламан.

ИЖТИМОИЙ-СИЕСИЙ СОҲАДА

Кейинги йилларда жумҳурият фукароларининг тур-
муш даражаси кескин пасайиб кетди: ахолининг бир
қисми, айниқса қишлок аҳолиси қашшоқлик чегараси-
га келиб қолди: соғликни сақлаш объектлари билан
таъминлаш даражаси ёмонлашди; уй-жой проблемаси
суст ҳал этилмокда; тасдикланган ижтимоий дастур-
лар бажарилмаётир.

Озик-овқат махсулотларининг амалдаги барча асо-
сий турлари, ижтимоий-маиший ва коммунал хизмат-
лар аҳоли жон бошига истеъмол бӯйича Тожикистон
охирги ӯринда турибди. Бу халкнинг бевосита ман-
фаатларини инобатга олмайдиган яроксиз иктисодий
ривожланиш оқибатидир.

Давлат томонидан нархнинг ошиши ва нафакалар,
стипендиялар хамда меҳнат жамғармаларидан тортиб,
аҳоли даромадлари индексланншига боғлиқ холда
мунтазам тузатиб бориладиган яшаш минимумини ӯр-
натиш йӯли билан аҳолини, айникса кам таъминлан-
ган ва қишлок, аҳолисини пухта ижтимоий химоялаш-
ни биринчн ӯринга кӯйиш зарур деб ҳисоблайман.

Жумхурият кӯп болали оилалар' турмуш даража-
сига нарх ошишининг салбий таъсирини камайтирига
мақсадида биринчи даражали зарур саноат ва озих-
овкат товарлари айрим турларининг, айникса болалар
ва қарияларга мӯлжалланган товарларнинг нархлари-
ни тартибга солиш ва вактинча оширмаслйк зарур.

Кӯп болали оилалар аъзоларьнинг иш ҳақи жами-
ни даромад солиғи солмасдан 250 сӯмга ошириш, ёш
оилаларга имтиёзли кредитлар ва қарзлар беришни
кенгайтириш, оилавий ётокхоналар тармоғи барпо эти-
лишини жадаллаштириш бу борада салмоқли омил бӯ-
лиши мумкин.

38
Уй-жой, айниқса шинам уй-жой билан таъминлаш
даражасининг пастлиги, шунингдек коммунал-маиший
хизматлар даражасининг пастлиги мени гоят ташвиш-
га солмоқда. Ана шу муаммоларни ҳал этишда турар
жой дастурларини тузишдаги лайиқапарастлик ёнда-
шувидан воз кечиш ӯта муҳимдир. Давлат бюджети
маллагларини, шунингдек корхоналарнинг, ахддиминг
маблағларини окилона жалб этган ҳолда қурилиш иш-
ларини бинокорлик материаллари билан устун дара-
жада таъмишлаш даркор. Аҳолини уй-жой билан таъ-
минлашда тегишли тартибга эришиш учуй уй-жой бо-
зорини вужудга келтириш керак бӯлади. Қишлок аҳо-
лиси турмушини юксак даражада ободонлаштириш ва
унинг турмуш маданиятини ошириш максадида бӯш
меҳнат ресурсларинп ҳамда колхозлар ва совхозлар-
нинг, деҳкончилик саноат мажмуи бошка корхонала-
рининг маблагларини жалб этган ҳолда қишлокда иж-
тимоий-маданий курилишни кенг кӯламда бошлаб юбо-
риш зарур.

Ахолини иш билан банд килиш, уни ишсизликдан
ҳимоялаш проблемаси комплекс тарзда ҳал этишни та-
лаб кнлади. «Иш билан бандлик» жумҳурият дасту-
рида кишлок жойларида майда ва ӯртача корхоналар
кенг тармогини жойлаштиришни назарда тутиб, уни
кечиктирмасдан амалга ошириш керак. Жумхуриятнинг
тоғли ва тоғолди худудларида аҳолини талаб даража-
сида жойлаштириш ижтимоий фаровонликнинг кӯпгй-
на муаммоларини хал килишга ёрдам беради.

Атроф мухитни муҳофаза этишнинг аҳволи ташвиш
уйғотмокда. Бу проблемалар миллий, минтакавий ва
муштарак кирраларга эгадир. Афсуски, биэ уларнинг
ӯткирлиги ва мураккаблигини якиндагина идрок эта
бошладик. Атроф муҳитнинг ёмонлашуви тараккиёти-
мизга ғов бӯлиши мумкин, бинобарин Тожикистон та-
биий бойликларини муҳофаза этиш ва авайлаб-асраш
учун Президент барча ишларни амалга ошириши ке-
рак.

ИҚТИСОДИЙ СИЕСАТ СОҲАСИДА

Моддий ишлаб чикаришнинг барча соҳаларини қам-
раб олган иктисодий инкироз ялпи миллий маҳсулот ва
даромад мутлақ ҳажмининг камайишида, ижтимоий

39
меҳнат унумдорлигининг камайишида, ишлаб чиқариш

самарадорлиги пасайиб кетишида намоён бӯлди. Кӯп-
ишлаб чиқариш-хӯжалик алокалари бузилди, иқтисо-
диётдаги мувозанатсизлик тобора кучлирок намоён
бӯлмоқда, бюджет такчиллиги муттасил ошиб бор-
моқда.

Иктисодиётни тезрок баркарорлаштириш ва унинг
молиявий аҳволини соғломлаштириш тангликни енгиб
ӯтиш йӯлидаги биринчи кадам саналади. Анархия ва
бош-бошдокликка яқинлашиб колган бугунги шароит-
ларда халк хӯжалигида интизом ва уюшкокликни кай-
та тиклаш конун доираларида талабчанликни ошириш
чексиз ахамиятга эгадир.

Озик-овкат маҳсулотлари ишлаб чиқаришнинг ка-
майишини тӯхтатиш, кейин эса унииг хажмларини оши-
ришни асосий ишлардан бири, деб хисоблайман. Бу-
нинг учун деҳконларнинг томорка хӯжаликларини кен-
гайтириш, ижара, фермерлик ва хӯжалик юритишнинг
бошқа турлари шаклланишИни жадаллаштириш, жум-
ҳуриятда иктисодий ҳимоялаш механизмини жорий
этиш ва бозорнн озик-овкат маҳсулотлари билан бойг»-
тиш; хориждан озик-овқат маҳсулотларини сотиб
олиш учун захирадаги валюта фондини вужудга кел-
тириш: озик-овқат маҳсулотларини таксимлашнинг ян-
ги ижтимоий-адолатли шаклларини ишлаб чикиш ва
жорий қилиш ҳамда самарали жамоат назоратини ӯр-
натиш зарур.

Шахарларни озик-овкат махсулотлари билан яхши-
роқ таъминлаш мақсадида шаҳарликларга фойдала-
нилмаётган ва партов ёрлар хисобидан бпглап ва гю-
лизлар учун участкалар бериш лозим. Шахарлар ва
саноат марказлари теварагида озиқ-овқат ишлаб чи-
қариш бӯйича шахар четидаги кишлок хӯжалик зона-
ларини вужудга келтиришни тезлаштириш, озиқ-овқат
хом ашёси чикитлавидан фойдаланиладиган ишлаб чи-
қаришни ривожлантириш даркор.

Жумҳурият молиявий аҳволини соғломлаштирмас-
дан туриб, иктисодиётни баркарорлаштиришни тасаввур
этиб бӯлмайди. Жумхурият бюджети такчиллиги анча
камайишига эришиш, бунинг учун саноат корхоналари-
ни, савдо, хизмат кӯрсатиш соҳаси объектларини,
траИспортни ва />ошка нарсаларни меҳнат жамоалари-
га ҳамда аҳолига сотиш акциячи ва ижарачи жамоа-

40
ларни тузиш йӯли билан мол-мулкни давлат тасарру*
фидан чикариш ҳамда хусусийлаштиришни жадаллаш-
тириш керак.

Давлат бюджети даромадларини купайтириш йӯли-
да жумҳурият ҳудудидаги истисносиз барча корхона-
лар ва ташкилотлар учун пухта солиқ системасини иш-
лаб чикиш ва жорий этнш заруп. Бозор муносабатла-
ри ривожланиши шароитларида бюджетдан маблағ би-
лан таъминлашни анча кискартириш, жумхурият бош-
карув структурасини такомиллаштириш ва уни сақ-
лашга кетадиган харажатларни озайтириш лозим.

Ана шу биринчи даражали баркарорлаштириш тад-
бирларининг амалга оширилиши тӯлаконли бозор ик-
тисодиётини вужудга келтиришга киришиш, миллий
иктисодиётнинг сифат жиҳатидан янги структураси
пойдеворини барпо этишга йӯл очади.

Монополизмга катъиян барҳам бериш, кӯп укладли
иқтисодиётга ва ишбилармонликнинг барча шаклла-
рини рағбатлантиришга ӯтиш, бозор инфраструктураси
(тижорат банклари, товар-фонд биржалари, аукцион-
лар, ярмаркалар, иш бозори ва ҳоказолар)ни ривож-
лантириш учун шарт-шароитларни таъминлаш зарур.

Бозор иқтисодиёти чинакам мустақил миллий икти-
содиёт—умумиттифоқ ва жаҳон иктисодиётига муно-
сиб тарзда яхлит бирлаштирилган, ӯзини-ӯзи тӯлакон-
ли қопайдиган ва ӯзини-ӯзи маблағ билан таъминлай-
диган илмий-техникавий, ишлаб чикариш*—технология,
инфраструктуравий бошқарув мажмӯъини яратиш учун
кучли иктисодий омилларни вужудга келтиради. Bv-
нинг учун жумҳуриятда салмоқли минерал — хом ашё-
вий ва қишлоқ хӯжалик базаси ҳамда тез ӯсиб бораёт-
ган меҳнат ресурслари мавжуд.

Жу^урият регионларининг иктисодий ва йжтимоий
ривожланиш даражасини тенглаштириш максадида
Кӯлоб вилояти, ТБМВ, Коратегин водийси, бошка тоғ-
ли районларнинг ишлаб чикариш кучларини жадал ри-
вожлантириш ижтимоий-иқтисодий стратегиядаги ҳал
қилувчи йӯналищ бӯлиши керак.

Мустакил иктисодиётнинг қарор топиши самарали
ташки иктисодий сиёсат ӯтказилиши билан ҳал қилув-
чи даражада боғликдир. Жумҳурият рнвожланган ка-
питалистик мамлакатлар ва чегарадош давлатлар би-

41
лан кенг ҳамкорлик килиш учун очнқ бӯлиши керак.
Ташки иктисодий алоқалар жаҳон фан-техника ютук,-
ларини жалб этиш, бозор иктисодиёти учун кадрлар
тайёрлащ, жумҳуриятнинг экспорт килиш имкониятла-
рини кӯпайтириш, кӯшма корхоналарни яратиш, ту-
ризм индустриясини ривожлантириш учун чет эл ка-
питалини жалб килиш йӯли билан ҳамда бошка истик-
болли йӯналишлар бӯйича амалга оширилиши лозим.

МАЪНАВИЙ СОҲАДА

Сӯнгги йилларда халкнинг маънавий кашшоклату-
ви кузатилаётганлиги, унинг маданияти, манъавйй да-
ражаси пасайиб кетаётганлиги, одамлао ӯртасидаги
анъанавий эзгу муносабатлар бой берилаётгянлиги, куп
асрлик удумлар 'ва расм-русумлар унутиб кӯйилаёт-
ганлиги, маданиятнинг коммерциялашуви катта таш-
виш уйғотмокда.

Бугунги кунда халк маънавий хаёти ёмонлашуви
сабабларига бархам бериш асосий вазифа хисоблана-
ди. Тожикистон Жумхуриятининг тил тӯғрисидаги ко-
нунини амалга ошириш, жамият турмушининг бапча
сохаларида, айникса бошкарув ва интеллектуал Фао-
лият соҳасида тожик тилидан кенг Фойдаланиш фав-
кулодда мухим ахамиятга эгадир. Маданий мероснинг
мерос бӯлиб колишини кайта тиклаш, маънавий ка-
молотга эришишнннг янгидан-янги имкониятларини
яратиш лозим. Тарихий меросга ва ёдгорликларга ало-
ҳида эҳтиёткорлик билан муносабатда бӯлиш зарур.

Ӯқитувчилар, маданият, санъат, ижодий уюшма-
лар ходимлари мехнатининг юксак нуфузлилигини кай-
та тиклаш сохасида узил-кесил чораларни кӯрмок дар-
кор. Ижодий зиёлиларнинг кӯпкиррали фаолияти учун
кулай шарт-шароитларни яратиб бериш. уларнинг маъ-
навий куч-имкониятларини мафкуравий васийликдан
ва сиёсий конъюктурадан халос этиш керак.

Илмий ишларни, айникса регионал проблемаларга
бағишланган илмий ишларни маблағ билан устун да-
ражада таъминлаш, бошка жумҳуриятларнинг хам да
хорижйй мамлакатларнинг илмий жамоалари ва олим-

А.0
лари бнлан алокаларни мустаҳкамлаш, илм-фан ва
таълимни қӯдлзб-қувватлашнинг валюта фондини ву-
жудга келтириш муҳимдир.

- ЁШЛАР СИЁСАТИ СОҲАСИДА

Жамият турмуши инқирозга учраган шароитларда
ёшлар айниқса танг аҳволга тушиб колдилар. Ваҳо-
ланки, миллатнинг келажаги биз ёш авлодни кандай
тарбиялашимизга, унинг ошиб бораётган ҳаётий эҳ-
тиёжларини кандай даражада кондиришимизга бог-
лиқдир. * ,

Мен Тожикистон Жумҳуриятининг ёшлар тӯғриси-
даги Қонуни қабул килиниши ва амалга оширилиши-.
га бутун чоралар билан кӯмаклашаман. Умуман таъ-
лим мактабларининг, хунар-техника таълимгоҳлари-
нинг, техникумлар ва олнй ӯкув юртларининг битирув-
чиларини, запасга бӯшатнлган жангчиларни ишга жой-
лашиш хуқуки устиворлигини қонуний даражада таъ-
минлаш зарур, деб ҳисоблайман.

Студент ёшлар учун нормал ӯқиш, турмуш, дам
олиш ва жисмоний чиникиш шароитларини яратиш
бӯйича комплекс тадбирларни ишлаб чиқиш ҳамда
амалга ошириш, стмдентлар ётокхоналари ободонлаш-
тирилиши ва уларнинг таомлари яхшиланишинй ало-
ҳида назорат остига олиш даркор.

Буйруқ бӯйича Афғонистондаги урушда қатнашган
йигитларнинг ҳукуқлари ва қадр-киммати ҳимоя қи-
линишига алоҳида эътибор қаратмоқ жоиздир. Улар-
нинг ҳалоқ бӯлган байналмилалчи-жангчиларга ёдгор-
лик кӯйиш; байналмилалчи-жангчилар ишлари бӯйича
давлат комитетини тузиш; ҳалок бӯлганларнинг оила-
ларига тӯланадиган товон пулини халқ хужалиги бӯ-
йича ӯртача ойлик иш ҳақи даражасига ошириш, шу-
нингдек ногиронларга бериладиган компенсанияларни
кӯпайтнриш ҳақидаги қонуний талабларни бажариш
зарур.

МИЛЛИЙ МУНОСАБАТЛАР СОҲАСИДА

Ижтимоий адолат, тенгҳукуклилик ва эркин ри-
вожланиш, барча миллатлар ҳамда элатларнинг анъ-
аналари ва маданиятини эъзозлаш принциплари асо-

.43
сида умуммилий тотувликка эришиш мақсадида То-
жикистоннинг кӯпмиллатли халкини жипслаштиришни
асосий вазифа деб ҳисоблайман.

Бунинг учун жумҳуриятда истикомат килувчи бар-
ча миллатлар ва элатларнинг маданият марказлари
ривожланиши ва тикланишига, миллий байрамлар ва
урф-одатлар, ӯзига хос миллий маданият ва халк,
ижодиёти камол топишига кӯмаклашаман, жумхурият
давлат ҳокимияти ва бешкаруви органларида барча
миллатлар ва элатларнинг кенг кӯламдаги вакилдор-
лигини таъминлашга ҳаракат қиламан.

ТАШҚИ СИЁСАТСОҲАСИДА

Суверен Тожикистон Жумҳурияти суверен давлат-
ларнинг янги Иттифокига сиёсий йӯлни тӯла эркин
танлаган ва Иттифоқнинг бошқа субъектлари билан
ӯзаро фойдали иқтисодий ҳамда ӯзга алоқаларни ӯр-
натган ҳолда киради.

Мен мустакил ва халқаро хукукнинг бевосита субъ-
екти сифатида Бирлашган Миллатлар Ташкилотида
муносиб ӯрин тутган ҳамда халқаро ишларда ӯз сий-
мосига жаҳоннинг барча манфаатдор давлатлари би-
лан бевосита, ҳар томонлама алокаларга эга бӯлган
суверен Тожикистонни ёқлаб чиқаман.

ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ ЖАМИЯТДАГИ РОЛИ
ҲАҚИДА

Хотин-қизларнинг фаол кӯллаб-кувватлаши ва иш-
тирокисиз бирорта ҳам проблема, жамиятимиз ривож-
ланишининг бирорта ҳам вазифаси ҳал бӯлмаган ва
бӯлиши ҳам мумкин эмас. Ва бугунги кунда улар ко-
ниқарсиз, ташвишли ва зиддиятли турмушимизнинг
катта юкини елкада тутиб турибдилар.

Вазифа — хотин-кизлар жамият турмушининг бар-
ча соҳаларида тӯлаконли иштирок этиши учун ҳамма
шарт-шароитларни яратишдан, бошқарувнинг барча

44
структураларида уларнинг муносиб ӯрнини таъмин-
лашдан иборат.

Кӯпболали оналар, ижтимоий ишлаб чиқаришнинг
турли соҳаларида меҳнат килаётган хотин-кизлар, ёл-
ғиз оналар алоҳида ғамхӯрликка мӯҳтождир.

Беш ва ундан ортиқ болага эга бӯлган аёллар учун
болаларга караш бӯйича меқнат стажини ҳисоблаш
(минимал иш ҳакини, келгусида эса — меҳнат нафақа-
сини тӯлаб бориш) тартибини бегилаш зарур, деб ҳи-
соблайман.

Хотин-кизлар меҳнатини қӯлланиш соҳаларини бел-
гилашда уларнинг руҳий-жисмоний хусусиятларини ва
оилавий аҳволини бутун чоралар билан ҳисобга олмоқ
лозим.

ПАРТИЯЛАР, ҲАРАКАТЛАРГА ВА ДИНГА
МУНОСАБАТ

Жамиятни демократиялаш сари оғишмай ҳаракат
килиш давримизнинг буюк ютуғидир. Мен Тожикистон
Жумҳурияти Конституцияси ва қонунлари доирасида
ҳаракат килаётган, миллий тотувлик, иштимоий ри-
вожланиш ва тараккиётни ёклаб чикаётган, сиёсий ку-
рашда муросани эътироф этаётган ва бизнинг реаллик-
ларимиз хамда анъаналаримизга таяниб иш кӯраётган
партиялар ва ҳаракатларни кӯллаб-кувватлайман.

Мен динларга ва руҳонийларнинг диний хис-туйғу- >
ларига азалдан катта ҳурмат билан муносабатда бӯ-
либ келаман ҳамда халкларни маънавий бойлик учун
динларнинг катта маънавий потенциалидан фаъол фой-
даланиш керак, деб ҳисоблайман.

Қадрли сайловчилар!

Ҳаловатсиз турмушимизнинг ва ишлаб чикаришда-
ги кийинчиликларнинг асоеий юки хар купи деҳкон-
лар ва ишчилар елкасига тушмокда. Иктисодиётдаги
юткуларимиз жамиятнинг, демократия ва фаровонлик
йӯлидан ҳаракат килиши суръатлари уларнинг мато-
нати, заковати, меҳнатсеварлиги ва конкрет улушига
боғлиқдир.

Бизнинг максадимиз — шахе озодлиги ва унинг хар
томонлама ривожланиши, ижтимоий адолат ва миллий
маданият, фан ва санъатнинг гуллаб яшнаши: соғлик-

45
ни саклаиши яхшилаш, маданияг ва спортни ривож-
лантиришдан иборат.

Азиз ватандошлар! Факат сизларнинг ишончингиз-
гина мен Тожикистон халқининг фаровонлигини кӯз-
лаб, ушбу дастурни амалга оширишга астойдил кнри-
шишимга имкон беради.

Р. НАБИЕВ,

Тожикистон Жумхурияти
Президентлигига номзод.
ДПҚ Госкомитета Таджикистана по печати, 734063, Душанбе, ул.

Айни, 126.

Translation