Письмо М.Э. Расулзаде А.М. Топчибашеву

Transcription

9  Kanunievel 1928

İstanbul 

Pekmöhterem Ali Mardanbey! 

4 Kan[uni]evel tarihli müşterek mektubunuzu aldım, evelki cevabi mektubumda da kaid ettikîm vechle 12 taşrinisanide gönderildikî kaid olunan mektubdan M[illî] M[erkez] katibi umumilikinde malumat yoktur.

Akper Ağa ile Mir Yakub beylerin buraya kelmeleri içun zaruri olan yol masrafini gönderebilmek A[kper] Ali beyin seyahetten evdetine bağlıdır.

Teşkil edildiki zaman millî merkezin müeyyen şehsler arasında bir birleşmeden ibaret kibi telekki edilişinin yanlış bir tetkik mehsulu olduğunu kaid etmek mecburiyyetindeyim. Bu birleşme «Musavat» firkasi namına dört, biterefler nanuna bir, sosyalist ğrupu ile saire namınada birer azadan ve heyeti murahhasa namınada reisinden ibaret olarak vucuda kelmiştir.

Binaen aleyh M[illî] M[erkez]de «Musavat» firkasını temsilen bulunan azayi firkanın dekîşmeye haklı olduğunu kabul etmek zarureti vardir. Fırkanın M[illî] M[erkez]e verecekı eni azanın şahsiyyetine kelince, fırkadan olmayan sair aza şu ve ya bu mutalee serdi ile beyani ray’ etmek hakkını daima haizdirler.

Baki, M[ir] Y[akub] ve Akp[er] beylerin İstanbula vurudlerine intizarle taktimi ehtiramat eyleriz, efendim!

M[illî] M[erkez] katibi umumisi

M.E. Resulzade

 

P.S. 12 teşrinisani mektubunun bir nushasının gönderilmesini ayrica rica ederim efendim.

M.E.

 

<<Помета А.М. Топчибашева:>> В зас[едании] дел[егации]. 15.12.28. А.М.

 

Translation