Письмо М.Э. Расулзаде А.М. Топчибашеву

Transcription

18   Kanunievel 1928

İstanbul 

Pek muhterem Ali Merdan Bek Efendi,

M[illî] M[erkez] azasından Mir Yakup ve Ekber Beklerle müştereken 27 Teşrin-i Sani ve 4 Kânun-i Evvel tarihlerinde yazılan mektuplarınızın müzakeresi neticesinde Millî Azerbaycan Merkezi benim size gönderdiğim 9 Kânun-i Evvel tarihli mektubumda muhtevi esasları tamamıyla kabul etmekle beraber atideki kararı da tespit eylemiştir:

«Mesail-i cariye-yi bi’z-zarure devam ettirmekle beraber Paris’teki üç azanın ricalarını is’afen şimdilik esaslı ve mühim mukarrerat ittihaz etmekten sarf-ı nazar eylemek».

Aynı müşterek imzaları havi olan 8 Kanun-i Evvel 1928 tarihli mektubunuzdaki talebin icrasına gelince sizin aynı zamanda Ayın. Ali Beyin vuku bulan arzularına ve yukarıda mukayyet karara binaen Mir Yakup ve Ekber Beylerin buraya gelmelerine kadar bu hususta bir karar almanın kabil olmayacağını elbette takdir edersiniz. Mir Yakup ve Ekber Beylerin yol masrafları ise kendilerine gönderilmiştir. İşbu mektubun münderecatı ile Yakup ve Ekber Beyleri dahi malûmattar etmenizi rica ile takdim-i ihtiramat eylerim.

M[illî] M[erkez] Kâtib-i Umumisi

Mehmet Emin

 

 

 

Translation