Письмо М.Э. Расулзаде А.М. Топчибашеву

Transcription

18 mart 1929 

Pariste, A[zerbaycan] H[ey’eti] M[urahhasa] reisi

A[li] M[ardan] bey efendiye

Azerbaycan hey’eti murahhasası riyasetine

Efendim,

M. Yakup, M. Muharrem ve Abbas beyler tarafından 9 mart 1929 tarihile gönderilen müşterek muracıatı müzakere ederek, M[illî] A[zerbaycan] M[erkezi], 17–3– [19]29 tarihli içtimaında ittihadi ârâile işbu karari almıştır:

«M. Yakup, Mehmet Muharrem ve Abbas beylerin 9–3–1929 tarihli raporlarını dinledikten ve bu münasebetle verilen izahatı nazare aldıktan sonra, M[illî] A[zerbaycan] M[erkezi] 21 temuz 1928 tarihinde hey’etce kabul ve M[illî] A[zerbaycan] M[erkezi]-ince de tasdik olunan hey’eti murahhasa teşkilatı esasiye nizamnamesinin 8nci maddesi hukmünün icrasını teminen, kasa hesabatile mevcudunun kasadar M. Muharram beye teslimi hakkında hey’eti murahhasa reisi A[li] M[ardan] beye bir mektup yazılması kibi, 26 haziran 1928 senesi itilafnamesinin 6ncı faslına muvafik, Damman ile yapılan opsiyon müddetinin, raporda mukayyet olduğu vecihle, temdidi vuku bulmuşsa, bu hususta neden M[illî] A[zerbaycan] M[erkezi]ine bildirilmediğinin sorulması dahi takarrür ediyor».

Buna gore Dammandan alındığı haber verilen para hakkında malumat vermenizle, alınmış bulunan ve alınacak olan paraların kasadare tesliminin tabii olduğunu kaytle, «temdit» mes’elesi hususunda dahi izahat vermenizi rica ile taktimi ihtiramat eylerim efendim’.

M[illî] A[zerbaycan] M[erkezi] umumi katibi

M.E. Resul-zade

 

 

 

Translation