Достони зиндагӣ ( қ 2.) Stories of life (volume 2)

Transcription

ЧУДОЙНАЗАР АСОЗОДА

достони зиндАги

(1974-1990)

( Кіи оби дуюм)

ш

'Чдал'

Душанбе - 2U06
му о «д.ссрі

X. Лсозола. Достопи зиндагй.(китоби 2) Пѵ,„„ к
«Деваштнч», 2006, 368 саҳ. мшаное.

Мухаррир: Довар Саімалй

Китоби мазкур аз боба фаъолияти илмиву омӯзгории
адабиётшинос профессор X. Л солода солҳои 1974-1990 бар
Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон нақл намуда, дойр ба ҳаёти
илмаву фарҳангй ва адабхт зшон маводи зиёди арзтимандеро
дар бар мегирад.

Китоб барои доираи вчсеи хонандагоы, олимон, омӯзгорон,
томбилмоп ва ихяосмстдопи хаму адаб пеимиҳод мегардад.

ISBN 99947-36-39-6

С Х Асозода, 2006
БАХШИ ЯКУМ

Дафтари соли 1974
I

ПЕШІ УФТОРИ КӮТОҲК

Гпнрс дар поёпи кнгоб-и «Афгонистоии шохй» хондед.
нимашяби 22-юмп ноябри соли 1973 ба май шли душаибегиам
ряеидам. Хафгод рул рухсатй дошгам Панҷуми феврали соли
1974 дуюмбора ба курен аввали аспирантура фармопи рек гори
Университет баромад. Мӯҳлати аспирантнам я кум и октябри
соли 1976 поён меёфт. Дар ин муддпт рисоларо барон дифоь
пешниҳод карданам лозим буд. Акиуп дар муҳити фархаигй
карор дошгам. Одати рӯзномаиа висиам идома меёфт. Азбаски
аспирин ги рӯзоиа будим, ба факултет гоҳе cap мезлдам. Дар
маҷлисхои иаргнявниу кафедра иштирок мекардам. Харчи
харфи тот ну вокеае, ки дар хаёти факултет туфта мешуду рух
мед од, бегохй ба дафтари хотирот дар шакли хеле мухтасар
дарч мегардид. Бештар сӯҳбатҳое боиси таваҷҷӯҳам мешуданд,
ки ҷаябаи фархаигй доштаид. Ҳамзамон баьзе носомониҳое, ки
дар мавриди шахсияги С.Табарову дигарон сурат мегирифт.
хатман ба саҳифаи хогироти банда на вшита мешуданд.
Хамчушш мгтъракахои фарҳангие, к и дар Университету
Академия ва Игтифоки на виса нда гон таҷлил мегардид, аз нӯги
калами камина берун иамемондаид. Дар мачмӯъ дафгарҳои
хогироти банда ҳаёти илмиву педагогии Университет ва
факултет» филолопіяро дар бар гирифтаалд.

Дар ин китоб алдаке тартиби солхо иайваста босаряавиштам
риоя намешаванд. Шумо медонед, ки чилди якум бо сахифахое
азрӯзгори банда отози январи соли I97J поён ёфт. Солҳои 1971-
1973-ро «Лфгонистони июхй» дар бар іи рифт. Вокеоти солхои
1978-J98J мундаричаи китоби «'Афгонистони инкилобГі»-ро
ташжил додана Дар байни ин ду китоб панчсола сарнавишти
банда дохяли лдфгархои хотирог мондаид Ба ин хот ир, китобе.
ки дар даст ;;*;ред. езрогоз сахифахои рӯзгорн муаллифро аз

4
iiolmih ноябри соли 1973 то ноябри соли 1978 мунъшснс сохі».
сипае СОЛХ0И 1978 1981-ро паси cap мсгузораду (іи елхкфаҳои
дпфтархоп хогироте.ки дар гули соііхои 1981-1990 ум ішвишіа
інудаамл, рӯ мсорад. Ба посішш ни китоб, метаном і уфт, ки 6а
таърихи факултети филология пайвиста 6а сариаиншіи
муиллифи ѵиі елтрхо оішю мсшансд. Дар ин дафтархо низ ру лу
моххо пайи хам наомада, балки он лахзахое мавриди калами
муаллиф карор мегирамд, ки ҷанбаи доиишандӯзй доранд. Бо
мутон паи чнддии китоби ном 6 урла, хар хатмкардаи факуягсти
филология го нос сарнавишти хешро ба мудиоҳида шрифта
мставоиад.

ЧОРУМИН РЕКТОРИ УНИВЕРСИТЕТИ ДАВЛАТИ

Оголи соли 1971, вахте ки ба Афгонистон рахти сафар
бает л м, гоҳе мешунидам, ки ректори Университет Раҷабов
Солеҳ Лшӯропнчро аз вазифа мсгиранд. Гуё ба Комитети
марказй махтубхои шикоятй рафтааст. ки ба имзои шахсиятҳои
шинохтаи ин даргоқи маьрифат тааллук доштаанд. Биыобар нн
ки банда дар даврони ректории Раҷабо» С.А. дожил шудаму бо
имзои ӯ диплом шрифтам ва хам фармони лаборантиамро хамии
кас имзо намуда буд, ин но чанд хислати мавеуфро таъкид кардан
мехохам. Дар назари май вай роҳбари дилсӯзе маълум мешуд.
Барой боло бардоштани обуру ва манзалати илмии ягоиа
университет захмат мекашид. Ҳамеша дар м-ачлисхои
умумиунивсрситетй. ки дар толори бинои марказй сурат
мегирифтаид, як гаъкиди таърихиашро гакрор менамуд, ки ин
буд: «Университет это храм науки». Дуруст аст, ки хунари
нотки надошт ва хам ба забони тоники дагал харф мезад.
Русиашон низ чандон йлмиву тахлилй набуд. Бо вунуди ин дар
солхои ректории эшон Университет мустақим бо Комитети
марказй ran мезад на на хар мансабдори ҳизбй ҷуръат менамуд,
ки сари ин боргоҳи маърифат фишор биёрад. Дар Университет
тахеил кардану фаъолият доштан ифтихор буд. Донишҷӯи он аз
толибилмоки институтхои Ҷумхурй фарк мекард. Муассисахои

5
фархаягиву клмй махз хятмкардаи У ияверситетро оа кор кабул
ѵснамѵданл. Бниои маркззии Университет бохашэмзт мсиамул.
Фурсате. к я кзс ба дахлези он ворид мегардид, тамомн илмхои
42хонй фишораш меовард ва хар синфхонаву дарвозаи
рахбарони он боэхгист боз мегардид. то ки ба илмгирандагон
халале нарасонал. Ба ибораи дигар, пн даргох хеле на хеле
чукаддас шинохтамешуд. Аз назди дарвозаи идораи ташхилоти
паргияаи. ки сардораш Додихудоев Р X. буд, !ОТ-нӯги пой роҳ
мерафтем. Ҳамашаба дар ин идора навбатдорон фаъолият
мекарданд. Рачдбов С А. бо хамон кадар вазифаи баланд шахси
фурӯгане буд. Ба сад ими хох муаллнму хоҳ донишҷӯ бо
таваччӯхи хоса алейк мегирифт И неон и оддй буд. Дафтари
кориаш як мизу дах-дувоздах сандали дошт. Лахзахое. ки
гшохихо сари вазкфа хозир мешуд, кас гумон намекард, ки
аввалшахеи Университет аст. Хислатн аз хама хубаш он буд,
кн хеч гох ба имтиҳонхои дохилшавй дахолат намекард, балки
ба котиби масьули имтихонот боварй менам уд. Солхои 1969-
1970, ки банда шахси масьули имтихонхои кабул и факултет
будам ба мушохи;ш шрифтам, ки дахумхои июл ба истирохат
рафга бистумхои август бармегаші ва хама мандат
факултетхоро худаш меіузаронд. Ҳар довталаби комёбшударо
бо муҳаббати падарона табрнк менамуд. Довталабонеро. кн ба
сифати дон иш чу и Университет пазируфта мешуданд,
«писарам», «<духтарам» ном мегирифі. Тасаввур мешуд. ки
рект ордах рӯзи охири авіустро бо табрикн донишчуёіш курехои
якум меіузаронд Рачабов С.А. рохбари мехрубону дурандеше
ба назар мсхӯрд. Баъзан ба хотири ян ки як чавон ба сабаби
оалн пасттар аз даргохи Университет ыоумед нардоад. дар кар

гурух ду-се касиро иловатая мепгрифт Чуняв рафтори ректор
барон баьзе падару модарои чн кадар орзухаеро пиёда месохт.
ѴІсшунидіш кт мсгуфхаид: Рахмат. рахмат, Солех
\шӯрович!» Дв^

хамки

зам и на

рахма
регтор идти моей

шлошшшнзддзо хам ба ҷо меовард ЧА м&хщ* фарзгінддон

юндеидороян ндорахии дщщвтй яахонацд Мутаассифон;
«**. яухолифншш: ба чунин тшіѵ. реп op роз^ набудыкд Аз
Н Hfttn. кдліф •в.гдоштинд

Р<

‘I І'.іЯѴЙ
балонишинҳо метарсад» ва гайра тухматхоро дар ҳаккн ӯ раво
мсдыданд. Шоял хамчуння ректор шахсонеро \&зл аз чучлаи
муаллимону профессорони Университет ранчонда бошад. Ман.
ки охирин солхои сарварии Рачабов С.А. даборанти калоя будам
чандон ба муносибати ӯ бо хамкоронаш ошноӣ надоштам. Лммо
аз бисёр бузургони факулгст. монанди Д.Точиев. С.Табаров,
Ш.Ҳусейнзода, Ҳилол Каримов мешунидам. ки ректорро
ноӯхдабарову тамаллуккор ва махалгаро мехонданд. Банда
эшонро ҳамок навъе ки шинохтам хамон гавр муаррифй
иамудам. Шинохти банда дар заминал он воқеияте пиёда
гардндаасі. ки ианч соли донишчӯиву ду соли лаборантй ва ду
мохи аспиранта ба мушохида гирифтаам. Бисту хаштуми апрели
соли 1971 дар биёбони Ҳирот хабар ёфтам. ки СА.Раҷабовро
аз ректорй сабукдӯш намуданд. Ба ҳар павъ ки буд,понздах сол
дар вазифаи ректорй карор лоигг. Мегуфтанд, ки мавсуф дар
Ӯзбекистону Тоҷикистон. такрибан ей сол ректорй кардааст.
Вақте ки 24-уми январи соли 1956 ба ин вазифа таъинаш
намуданд, ссюмин ректор махсуб мешуд Ректорй нахуепши
Университет амакбачаи Солех Ашуроаич Рачабов Зарнф
Шарифовнч буд. ки аз 27-уми феврали 1948 го 20-уми январи
соли 1954 ин вазифаро ба ӯқда дошт. Сипае. Нарзикулов
Ибодулло Косимович 12-умн феврали 1954 ба вазифаи ректор
гаънн гардид, ки ҳамагӣ ду соду се мох илома ёфт. Хар калом
дар рушду такому ли Университет» давлатии Точикисток сахмн
арзанда гузоштаакд. ки хеч кас бояд инкор нахунад. Магар дар
гули 15 соли ректорй Рачабов С.А. Университегро инкишоф
над од. Махз дар давраи ректории эшон факултетхои химия,
биология, геология, забои ва ада би с ти рус. таъркх. шархішшоей
таьсис ёфтанд. Ба хамил монанд даххо кафедраву
лабораторияхои ядмй арзи вучуд намуданд. Тавре ки ѵееадшем.
ссюмнн ректорй Университет вайронхорй надошта. балка факат
обод кардааст. Сотторн фанннву таълиѵин Унизерснтетро
кжхпюф додааст. Бо ин хизмзгхо метавон захматхо» зпкжро
нодида гмрнфт7 Хгргиз Барон банда ба сифати шогнрди нн
ъѵртохм мъърифат, Рачабов С А шахеняти кусбат за
МйП/уДЙЯТІбііСЗ ОС1 мои т
ғметт лѵѵі,- co.tv. N'.* Укнэерсагстро бо савваПн

-tijjti: Ѵихі.м Не х*хс лхлдгмнкн ситорзшннос ГІ«іо-
^чго*>*д* ■>2.В» ' **ѵж»-5ч іп ѵамчѵн ре*тор« чор\м ^
_м K.L-..T -ц-jcsr Ч-bVs пи глѵгхсхі: таышн ва ректоршаіодзт
w :тѵпд > s^jiscsf^nr:. шріОаа л> мох бе ректор мондзаст. Ид
Ѵ*ІДІТ сі?*аго»з чумхурв номзали са>оаорро чуст>4\
арші за иіоіі шлош П.Бобочоноарс» аз сарварни
і^?5гжгутх ^гг«і>фі$жк^лп *лх^ію€і£Е? ) лухш Точикистон 030д
яамчях регг^рк ^ ггйжрапет гтьии намуданд. Ин чуют мдънн
SJS. Уннвердпетй оэо задари Точнкнстон холо аз дожили
гуд чкрае ндлопп. ки садорасш онро ӯхда карда гавонад. Он
42l»jj тай шыхягтиг-внсхос. хя ба умедн рсктори 5а чушш амал
даст зада будтз. аз чонибя рохбарияти Комитсти марказй
пазвруфта нашуданл Вокеан, дар на зари а в вал П.Бобоҷонов
хам чуя се ректора собак аньанан университета надошт. балки
хатмкзрдан фажудтеги физикаю математика и институт
педагогии ба нома С.М.Кирови Хучанд буд. П.Бобоҷонов,
хамчѵн олнми cm ораішшос берун аз марзи чумхурй ва Давлатн
совета маъруфшп доил. Нахустин боре, кн уро дилам, дар
дахдезл Университет буд, ки вай ба чашм айнакн сиёҳ чониби
лаф; ,іраш мерафту гӯё хасеро намедид Зохнран. ба роям бегОна
нам>д. зеро холо рскгори чорумро хуб иамешинохтам Сифати
П.Бобоҷоновро ҳамчун рохбару иисон ва чехраи илмй дар
Хіікоягхои баьдй хоҳсд хонд...

БОЗ ҲАМ ДАР ШИНОХТИ ФАКУЛТЕТИ
ФИЛОЛОГИЯ

Соли хониши 1973 фаісултсти филология ба бннои хобгохи
донишҷӯён. ки дар хиебони Айнй вокеъ буд. кучид. Дкнуи
хобгохи донишҷӯён дар биноҳои навсохти Г ипрозем кд pop дошт.
Ии солс буд. ки дотсент М.Қосимова ба ҷои В.Дсрорй деканн
факултет тгаіхоб гардид. М Қосимова бори дуюм ба ин вазифа
пазируфта мешуд. Дар ин бино, кн тахта радами щаш маълум
буд. факултетххж филология ва шаркшиноей ларе мехондаид.

8
Ганой назди кС:адбарг»-ро ба нхтиёрн ҳуқукшиносон ва
tvv-iVem ішбон ва адабисти рус гузоштанд.Тавре дида шуд
'э байки дах соли наздикС 1963-1973) дар заминай факултетн
гіъхжху филология, аввал факултети таърих(1966> ва соли 1970
п^инносӣ ташкил ёфт. Ёдам хасг. ки аз соли 1969 cap карда,
Рач-балн Ғафуров барои таъснс додани факултетн шархшикосй
захмзт мекашид ва хатто аз ранси Шурой олии Ҷумхурй
Махмудулло Ходов имдод хоста, дар натича соли І9“0 онро
иъспс дод, аммо вазифаи деканй ба ӯ насгиб нагарднд. Ба ин
дл.іеДг кн унвони ылмй ва хам дар чодаи рохбарй тачрибаи кофй
чадошт Табикст. ки дар хеч сурат уро сарвари факултети
ахамшгтн баиналхалкй дошта таъин яаменамуданд. Аз нн ноет.
кН номзалі! арзанда ба вазифаи декании нахустин факултети
шіркшнйосй. мудири кафедраи форей. собиқ дипломат ва
чехран шшюхтаи соха и маорифн чумҳурй, профессор Хилол
Каримов маькул дониста шуд. Факултети мазкур шахеиятхои
хешро дар симон Ҳилол Каримов. Демидчик В. ГГ, Хромов А.Л.,
Хдеаиали Наккош, Файзалй Начмонов, А.Зореь. Ю.Ҳаеаиалй
юшт. ки ҳамагй дар сохаи худ шииохта буданд.

Ногуфта наиоиад, ки дар сохтори факултети филология
г.н йирот рух дод. Соли 1968 дар заминая ду кафедраи адабиёт,
кафедрам фолклор ва усулл таътим taxi и сарварии профессор
В Асрорй кушода шуд. Дар манмуъ соли хониши 1973 дар
факултети филология чор кафедра фаъолият мекард. Чехрахои
шннохтааш Ш.Хуссйнзода. С.Табаров, Д.Точиев ва В.Асрорй
буданд. Аз чавоитархо Р.Мусулмонқулов, А Сатторов,
Ь.Камолилдиноя дар чодаи маъруф шудан қарор доштанд.
Дотсснтони ди rape монанди Ардашср Каримов. Р.Додихудосв.
F ал ба к Хаскашев, X..Хусейнов сохиби обуруву манзалат
мегардиданд. Аз ин чумда, як-ду нафар метавонистанд дар
оянда ба илми забокііжносии тоник та коне ондиханд.

Ба хамим тарик. баьд аз ду мохи рухсатй, 5-ум и феврали соли
!1> -4 дубора ба аспирантура барқарор гардида ниддан ба
навиштанн рисолаи номзадй пардохтам. Гохеба «Китобхонаи
ба номи Абулкосими Фирдавсй» мерафтам ва ба адабиёти
иазарии тоза оівно мегардидам. Албатта, аспирант будан чунин

9
:«=.-*ягг St г Zism ршхпая* «ДФег.Трг JT'- fifap^
.■,4'ідгы^ mmnjiiK іді^ ѵі»'е5йі - гузюшн^гя тиииу r»|^r.

- ".с^ачау EI«afe’-«- .£ Ъмкағ. 2 -.-qpoo* t'lxzzZ.
miTiii I Гн 11 іи iu руде. in 5a jh вддухггг

яшѵлшлия кшп«м вд* а*.' *зяем сзс&с&хдобв^вк ^мѵзльі^^
лк-ш кудевямғ* ідрм^гтпн иичарихо cap мезад за ос-ясн
-rrjrr-ат саг шетшт шпшісглі петардах Чушза ін дар чадд?.
mm-т т жупиншаа гяршфтгд. rap маркали. чуннк мочарохо
>счтгттт СТісгшоа ешор ѵіегирифт Ндмедоназі чаро. аммо уро
сует замело ахтгнд за хар xsa гӯхмдгхоро ба сараш бор
іекароавд. бяггуми феврали 197-1 ба хонан Р. Мусуттмонқулоа
ар талам, то іи аядаяе истирохат намояку сипас ба хона
аргашт і назиштааро идома дихдм. Аммо хабари иочушеро
іунидам. ян зобаста бул ба махтуои шикоятии л а.ѵду воздал
афар донишнуёни курен пая чум, ки ба С.Табаров тааллуқ
ліггу баеуроғаи Комитет пдртиявни Университет фиристонда
уда буд. Аризанависон С.Табаровро махалгаро номида. бо
шдин далел ин даьворо исбот кар дани шудаанд. Назар ба
іълумоти Рахим:чон муаллифон хама дошшхҷӯени «аз таги дор
рехтагк» буданд. Маълум буд. ки аз миёни муаллимон роҳбар
штанд. Мактубро комиссия и Комитеты нартиявй бояд
саячид. Чанд рӯз сипарй шуду махтуби дигаре аз донишҷӯён
дифои С.Табаров рэсид. Ин мактубро хам донишчуёни курса
нч навишга буданд. Мегуфтанд. ки макгуби дуюм бо
гикори Султон Ҳамадоа ва Махмадшо Мӯсоев сурат
тааст. ки яке езрдор буду дигаре комсорг. Ду гурӯхи ба хам
дар курси панд пайдо шуд. Таоиист, ки лар сари харду дзета
ллимон кдрор лоштанд. Тахмкн кардан мумкин буд, ки чутіия
уххо миёни муза лимону корма и лои и факултет хам пайдо
ардиданд.

Сомвссили ндоран партиявй иуетшфонн аризаи шикоятии
іщю .іаъаат ламу да хосгдосг ал аокеиітт мактубрс ѵгуайян
о*Д- дммл * ё'ійЙА іафар няфар хозир нашу иа кд. паем
1 диг»оаш jp jour, aw <л *онхо мздгтуби алскои яро

ЧѴ'іО. *у>*.»1Г:-;і 1 ч !,» Он муАЛТИфОЧ* МЗХТуби

ту. <и -Іа »лчк Г)нсгупяи»'иафзрз мешуд, дамаг? чамуда
РӮ pf мгсоззил^ Котибя комитет и дартяагкн
Уаяаереают Ф.Тсхнреа зз дзъэсгароЕи зидди С.Тасэров сазол
цея^-тг3 ~ аз гунохн асосии устсдашокро дар чӣ месинанд. Яхе
аз онхо. ки Рлмовов Асрор ном дошг. чааоб медяжад.
чС.Таоароа устод М.Турсунзедаро Мирзо Турсунович ном
мегпрал:* Ф.Тохлроз бо шунидани ин даъво асабӣ мешаааду
авовро аз хабинеташ меронад.

25-уми феврал. соаги дуи рӯз бояд СТабаровро бо донишҷӯсн
рӯ ба рӯ мекарданд. вале на хамаи арнзабозхо хочир шудаанд
Бянобар ин, мачлис баргузор намегардал. Бегохй домулло хона
іакг зада, нттидоъ дод, ки ӯро бо арнзаи доншичӯён ошно
сохгаанд. Фахмидам, ки дар ин ҷода корманли Комнтети
бехатарии давлатӣ (КГБ) Давлат Назиров дахолат намудаает.
Зеро мақсади чунин мактубҳо ба мукобили С.Табаров маълум
буд: Ҳамин одам бояд дар факултет кор накунад.

Нӯҳуми марти соли 1974 профессор Ш.Қусейнзода бо
аспирантони факултет вохӯрй гузаронд. Домулло дар сухани
муқаддимавиаш гаъкид сохт, ки ташкилоти партиявй ба ӯ
супориш додааст, ки аз чараени корхои илмии аспирантом
бохабар гардад. Аспирантон Шодӣ Асроров, Хуснигул
Талбакова, Равшан Еров. Асадулло Саъдуллоев, Накибхон
Шарнфов, Эргаш Шоев. банда ва унвонҷӯён Шоххайдар
Ёдгорӣ, Абдурашид Хӯҷамқулов дар ин сӯхбат иштирок
доштем.

Домуядо Ш.Хусейнзода хар кадомро аз чой хезонда
хисоботашро шуиид. Сипае, таъкид кард, ки асоси шімии
маколахоямоиро ғанӣ гардоием. андешахои хешро бо назария
омезиш билихем. Ьоз чанд масггихати муфиде оид ба навкштани
рисолахои номзадй арз кзмуд. Паиваета ба ин чихат. мавсуф
мачмӯаи этмии аспирантояро нвсол оварда. бгъзе маколадоро
сует га аз нигохн иазарияви заъифро номбар кард. Бароя мисол
а: махала и И Шарифа в ёзовар гард ид Ш Хусейн зола ба
’.спирантъ зомбурдз мурочиат гарда, аз чумлз гуфт -Агар
чучлахс за фихрронйаггок лар рисо.таа яоизал£ хамж на»
sypa: бѵггирзл. иа*бядаазл>

Чалд и л сѵ..лруі лгуду хода ха» мошкиарошеро гз хул
ч** г»\ дам Дар им чо іл байдарам Ҷумьахои муцдлимам

; чкчоч оа сам іи Дочур мсрлфтсм на соатс дар майдони
.icxjvv'.ravmc машк менлмѵ хм. Длчшат фароям мепірпфт. Бо
*чч> и; ич ч.ліу іу \о\иііін моніішронМ. кн дот гам аз Махусшн
дарсхон *м\ллпимлм* бл\ра мебарлоштам.

Д.і\ѵмн март чк боби рнсоллро ал яасги рохбарам С.Табаров
ирифтли Баьд л г зродхои домуллоро дидану исдох даровардан
бл Довудова Ранчон додам, го ки дар мошннка чоп кунад. Ин
бегох низ ниягн машки мошннронй доштам. Вале писарам
Параиз аз велосипед афтвда, сарашро хуншор сохт. Хунро
двдаму асабй і иудам. Пар виз бошад мегуфт: «Дада сарам дард
намекунад». Ин харфро барон он мегуфт, ки сарзанишаш
нанамоям. Азбаски вазъи Пар виз хуб буд, бо Ҷумъахон чониби
хнёбони Хафиз рох пеш гирифтем, то ки машқи мошинрониро
ндома бндихем.

Понздаҳуми март бо Аламхои Кӯчаров аз китобхонаи
«Фирдавсй» баромада. якчоя нони чошт хӯрдем. Моида шудаму
хона рафтанй б удам, ки дар хнебони Ленин (холо хнёбони
Рӯдакй) Абдукиборро дидам. Сӯхбаткунон то магазини
«Трҷиккитоб» (ҳозира «Хазина») расидем. Бо хоҳиши
Абдукибор ба он ворид шудем. Ма ьлум шуд. ки як рисолачаи ӯ
бо коми «Ёрии шахр ба қишлок» аз ЧОП баромада будааст. Як
донаашро хариду ба май такдим намуд. Табиист, ки вай аз ин
нахустрисола ифтихор дошт.

Шонздахуми март бо ҳамроҳии Аламхон ба хоиаи С.Табаров
іаромадем. Бегохй буд. Телевизор мусобикаи «Бустон»-ро
Зайни ноҳияхои Москва ва Исфара намоиш медод. Домулло
іійкояг аз он дошт, ки иотавонбинони факултет аз болояш
/іактубхои шикоятй ташкил мекунанд.

Бисгу нухуми март дар толори китобхонаи ба номи Ҷомй
іачлиси пӯшидаи партиявй баргузор гарднд. Дар рӯзнома як
іасъала: баррасии мактуби шикоятии ёздаҳ донишҷӯе, ки ба
(уқобили С.Табаров равона гардида буд. Комиссияи комитети
артиявии Университет аз се нафар коммунистов А.Ҳасанов,
аситова ва Ҷалилов А. иборат буд. Онҳо як мох сари маеьалаи
арбута тафтиш бурда, сипас сиравкае омода сох та буданд, то

12
ки ба ііттилои коммунисгоші факултеі расонанд. Дар им мичлис
котиби комімсти ішртиявни Университет Ф.Тохнров ѴШ
иштирок намуд. Справкаро узви комиссия Баситова кироат
намуд. Қаман даьпохои туҳматгарон ботші эълон гарлид.
Табиист, ки ба ни шакл хал шудани масъала аризаи 25-иафарй
накшн му\нм бозмда буд, Пайваста ба им ҷиқат Баситова
мактубхоро аз нигохп тарзи иншову мазмун ва услуби эчодашон
мавриди тахкиқ қарор дода, миснп оиҳо тафовути чидлии
услубиро ошкор сохт. іМавсуф таъкид дошт. к и мактубм
сздахиафара олимона навишта шудаасту мактуби 25 нафара
оддиву маъмулй, то чое бссаволона. Миълум гардид. кн
даъвогарони мактуби дуюм дар иншои мактуби якум даст
доштанн ду-сс таи муаллимро тахмнн меиамуданд. Баситова
суха наш ро идома дода тахмини муадлифони аризаи дуюмро ба
он далсл дуруст мешуморид, ки масалам, доиишҷӯён аз куҷо
медонанд, ки дах-ггоиздах сол пеш С.Табаров чй кор кардазст.

Аз ин ҷиҳат, Баситова ба им акида буд, ки мактуби аввала
хатман бо диктаи кадом муаллиме рӯйи даст омадааст. Маҷдис
ба чуиии карор омад, км ташкилкунаидагони мактуби
сздаҳнафараро пайдо намоянд. Бори дигар дар иабард бо
нотавонбинхои факултет ( .Хабаров голиб баромад. Азбаски
дар справка иомхои муаллимони ташкилкумандаи мактуби
аввал оварда мешуд, домулло Ш.Ҳусейнзода. еарогоз дар
мавриди С.Табаров суханҳон дилсӯзона иброз дошта, сипас
хохиш намуд, ки исми шогирдаш А.Сатторовро аз справка
бароранд. Банда, ки ҳамчуи мушохидачй менишастам ба
баромадҳои баъзе коммунистом му гаваҷҷсх шудаму дар симои
Султоы Вохидов яке аз гашкилкунандагоии мактуби
ездаҳнафариро шииохтам. Зеро ӯ вақти суханронмаш худро фош
сохт. Такрибаи хама далелхои дар мактуб омадаро медомист
ва оҳанги гуф гораш ҳам муқобили С.Табаров равона шуда буд.
Ҳамчунин Ш.Хусейнзода хам худро бой дод. Ӯ низ 6а мазмуни
мактуби якум хуб ошной донп.

Баъд аз моём ёфтаки мдчлиси таърихй М.Давлатов, Набиҷон
Сатторй, М.Музаффаров вэ банда бо мошини С.Табаров
хобгохи доиишҷӯён рафтем. Ҳамакаса ба Хонахои писарону

13
i дрем л да Л« ѵолу itvioi W шароизашон пуреон
... » і—л с гIоарои. КН ІН> мі'и оуд. oeunap оойс?.\Оатро

0 лнмнрдо» п*рм чсиимѵ ;

pytlt и.,нос ѵ*інѵ ІЮ Назаров ком шшюси С Табаров аз
ѵхн«». Кштлоюбодомоду дому чзороба мехмон* да ьва г намуд
сѵжждор касби ѵіуал інми доипаасг Намедонам Риҳнмҷон
ни оу л. км маму Гсмур Мухидаимов домуллоро дар сафари
\Morn* хамрохЛ кардем Азизу по. ки бо мошини «Волга»
Ида буд. шитобкор менамуд. Вай мошинро бо суръати 120

1 меронд. Ванда, ки акмун мошинрониро мсомӯхтам, ба
шпат аф года му псшниход намудам. ки дар чилави «Волга»
мулло нмшннад Ии псшниход би С Габеров хуш омллу сари
ши кд pop шрифт Мутаассифоікі, домулло аз сохиби мошии
(л, фишаши піЭросахттарзср мскард Дигар илоҷс иа/доштам.
гайр аз тгушаймокй. Хайрияі сихату саломат ба хавлии
іки Азизулло, ки дар хоҷагии Карл Маркс карор доіитааст,
идем ІПабро паси cap хардсму пагохии дигар рӯ ҷоииби
казн иоде* старцем, го ки аз мг.хмон наполни худи Азизулло
paвар ідавем Соатхоидувоздяхи ом рӯч6<п домулло чилягаро
гхтиёр гирифту соатхои ду ба Душанбе расилем.

Гкумиапрсп фмгултет омяла м Чаплин муаддкмокро хандон
ш Фзхмидзм. ки Сіаил Ҳвлимок М.Холоаро ба рӯз» якуми
от- ф*грв6 лг» мни і;г/ ы, Jpri на .ли ДТочяеа фирястодааст
у и* ба- хот* J ывв&някджя. Камина гя* худрс* барояийг
глзм тй «гяси зризабозии *ім яряпни гуіфохгаштз паси
пузу С. Зет дар *голан рӯзгл.рц» орсѵ xapep гирифг

чтл «тдеоигдо

здрея іі.іхзл

* fepryup пул. Ея ям «ynreiitfir г мишздт
ntUitum І^і/Ѵг.'л^лн /f <‘.ѵммсга

ЙЗ ІДОГГОр Л Г*3*Х«<ЗизН?5к.ШЯ> Ціямла

, в< jjit йуій J5ip

># ъ*ѵг~м ия&ппл ja$ ("іідійтх

«с
С.ЛИна-» маьрула шшуд, ки ш дакика ндома ефт, 6а нон
ион «дачдакикаи бариомавй. Мивсуф дармавриди А.С Пушкин
бсштар сӯхбат оросі Маьрӯ лай А.Кӯчаров сари мавзӯн
иМуқоисан ду нашри аапалинн «Однна» бақс менамуд.
Гузорішіи илмин J? бсш аз 10-12 лакпка тӯл накншил. Двгар
ашхосн номбаршула мнърӯзаҳошонро хонданд, аммо харфи
тознс длр боби нйиишнносй ба назар иахӯрд. С .Хабаров, ки яке
а * айшшшносони қавӣ махсуб мсгардид ба маҷдиси номбурда
хозир нашуд. Албатта, слбабаш на бсморй, балки он буд, кн 66
баъзе сабабхо бо И .С, Брагинский муносибати хуб иадоип. Аз
рӯйи шунидам якс аз адйбибтшияосонс, ки рисолаи лектории
( І абаровро соли 1971, иапазируфіааст, И.С.Брагинский
будааеі Ранчишн ( .Хабаров хам той донн, черо агар ха мин
кас мсхостанл рисолаи у ха гмаи таслик мсгардид. Ба ин чуѵша
Д.С. Комиссаров яа дигар шаркшижкони Масхаву Легшігград
томил буланл Гузашга аз ин. рисолаи лектории (. Габаровро
хамоихос. ки рузи лифггь чоиибдоpH карлаих (Р.Амоиов
й Лерори академик А Мирзоев иа лига рои) баъл аз дифоъ
наіутопгтанд, кидгр ВАК ггдзяруфта шавад 1Бг<арбз гшходати
дзетам Курбон Бобоев ки он лаврой дар аспирату рз тахеил
*.н карл комиссией а г гесгзтсионй Г. 7абироаре бзрои сӯхбз і ба
Часка а лаѵяат меиамодгл Л>му.і даж-леизлат ал а л

и .нографижшзшро 6о худ Комиссия ба гсгтсУ, гажркзи

иаифии калом доки ; маяля ӯзбекистоии ба чуняя худ оса
емзд.аает, хя рясояз дар шак.ти оммааи чааигата туда
сарчан.зіахои і * и как иагркд^ івстифодам: ѵузддяф карее-
.'хркфтзаял. Аѵ и> ру рксодярозарзр аст тт? .симк

.м ездяфа ty тлеаяоя ** ияре садб* мзязф' ѵиаркди гагар 72xs*a
' - Лелг/лло. sue зяза тясосггЯ буд. бз ?гмээссяі

ІИ --гсархлм и ба забс-кя т садике

Vs • • J.-Ztt і.УЮКХЖІ Ш ZB *3f

деікж -гьж-л іветтійні стияаш?»*

^ аггезгх ^//.яетоггисс? JVSer аз ггъэ

-S.4JZ* . лгдѵдгзх /д ь«р ^гіярС7 шз тг*жсяж

Хс - ' - jfoiryxKf ииіл басггж

nrxtSflBB^ белх-ік %і. .rxrj&g* MiTiar«jn ^зг7с*бзада в?

XT-: трг. жрч жг"?х:. С Таг^л оз*л бз дмязі
tvwci. И. Кѵрбон то теле рот Jpo таъқнб на.муда рас«Да
каметазонад Ин хама хамон лалртлшл. ки С.Табарод дар
д,при ѵім' .й. саттгѵй sj роеткорнхои нлмнаш мудом мечашид
Бо «очдротои найи там. ки эшсшро шикаста натавоннстанд.
дндяураш сохтанд. ыі рисолаи «Симон човидоннн дотй...».ро
барон дифоьн докгорй пешннход кунаду сипас ба зарбан охирнн
гнряфгораш кунанд- Орс. дар ин ҷода мухолнфняаш ба іалаба
НОН.І га ранда буданд. Бо вуҷуди ин, он дасгаи олимбашараҳо
С.Табаровро холо ҳам шихаста иатавонистана. С.Табаров
мимбаъд ҳам дар набарди нлми адабиёпниносй карор шрифт
Ҳарфхои болоро таҳяил менамудам, кн занги телефон садо зад.
Домулло чзраёни конфронси 'С.Айииро пурсон шуд ва диғар
харфи шикоятие иброз надопп.

Нимаи дуюми апрсл ба рӯзхои ленинй рост меомад,
Ҳашсола ба нн муносибат маҷлисхои илмй сурат мегирифг, ки
дар он чи муаллимону чи донишҷӯси ҳисса мегузоштаид.
('.Хабаров. М.Давлато». Х.Муҳибов, Х.Шарифов,
Р Муеулмонку/юв, ( Имрокоя ва банда дар мав.ф»ҳои гуиогуни
адабиётшииосл гузоришхои илмй додем. Ранен мачлис
профессор Ш Хусейн іода сарн маьру.захо чалд харфе ара
ішмуда, 6а ьд ба шиш толор мурочият кард, ки агар касс саволс
г гуюрнши плова і не дорад, меіаіюндд коифроиеро исгифода
намояд. Гафар Абдулло ном донишҷум соли а в вал ба хамам
мльрулвчисм якемволй і'нхдим дошт ііоксіш, им шоіирддоншпн
хубу аидешахои г очаг і ѵф і А д бисер масъалахои адабиёти
на шри воқиф буд.

Мухокимароииаш хам баміініик сураі іирнфт. Домишҷӯи
ДШ’врс по иоми Ходов, ки дар курен чор тақс и л медид. ба
му.илсири баромал» яммо ѵярзс худро руи минбар кдрор дод, ки
I ус раисп хочлги* бопшді академике. Кдиораашро чунон ЧИДДЙ
иамоиш медод і и / у»- Of* толибилмиии макмбҳои хвмагонй
М.5СЛИХШ медодв Сю шил 111 Ху сей мзодд па ('.Хабаров бештир
ба ѵуйи сари у мугапаччех будлнд. ки иунпи t ap шлрчоб буду
харду ЛЛСѴіш дар баіадаш кд pop мегкрифт Вод хам блхсхос
миёки ( ін'щмліу В Лсрорн сурш басту гюёпи мачлис чаиОаи
лллеардЯ ба луд кііеб кард Ии холаіх.о г/с дому.иохои
фіпуша Сі’4 мы nut an ысшудмду ори/моиа кар кодом чониби

16


оНаіі хеш рох пеш мегарифт. Ману Рахим хобгохи дониш^ён
рафтем. зеро он но шаби шеър бояд баргузор мешуд. Шоири
ціннохта БозорСобир, аллакай миённ мухлисонаш карор лопгг.

V дуди сигор мебароварду қиссахои хандаонареро баров
донишчӯен мегуфг. Шаби шеърро Иззатулло И лиев ном шогирд.
КИ ранен махфили «Адибонн чавон» буд, бо харфхои пазярой
аз шоир Бозору муаллимонаш ргоз бахшид. Вале харфхояш
чандон филологй иамебаромад, балки канда-кандаву парешон
буданд. Андешидам, ки чй тавр ин бачаи заъиф район махфили
бонуфузе шудааст. Сараввал донишҷӯёни истеъдодманд
шеърхояшонро кнроат карданд. Донишҷӯе аз факултети
шаркшиноей. ки Давлатов муаррифиаш намуданд, чаяд шеър и
шогнрдонаашро хсле шевову равшан хонд. Шеърро, вокеаи.олй
кироаг мекарл. Гуфтанд, ки модараш тонику иадараш аз
озарихои Ирон аст. Мавсуф аидаке такдшд ба ногнқн ралиои
Кобул Зафарй лошт. Аз ин чост. ки докишҷӯсне пайдо шудаид,
ки Даьлаговро ба гаклидкорй музчахам сохтанд. Ҳамзамон
зродншон бол он буд, ки у ба лахни і оҷикй шеьр нахонд, балки
аз тарам хопиши иронй мстифода намуд. У харфхои
хамдарсонишро барои хеш гахкир дониста, гуфг. «Маи точи к
хдетам на бо ии ифтдхор мекунам. Агар дӯстоии гочикам иаро
ил ин кдвм берун бироварлаий бошинд, мебароям..». Бо поён
йфтани мачлис бо ӯ хамсӯ хбат гардида таран теьрхонтннре»
ил дируф I ам вл аз лиши хохиш кардам, ки аз доішшчуён
наранчдд, балки зиедтар шеър машқ кунад на гочнки аоил
будіінаиіро аз ни рох исГнл ипцоял- Хдмз.змон маелм&и аш
додам, ки хдр шеърм тозабумёдащро ба І'.Мусулмопкуловшішом
Дихад У маро іуш мелоду дар гушнс а қалбаш рухдфтодлгиву
нобомариро инсбаіи хеш зхоос меш.муд, Дар ии ма*ипк низ
1 афар Абдуш/о дуч;с /шфсл ба cfftOaiM шоирои худро омщин
дпд. Домишҷуём ба пай мог плохи «муиакхиди чииоя^рп подл
будиид. ( афар піеърхон ЬозорОібирро хуб таьриф кар/д м. зар
ояила сари ашъори ии шоиртахкикш бурдамшнроз ♦ ькнл нам уд
Ammo I» ( обир ддрсухини чичьбастиаш лонишчѵ ни зчодкорро
«чу работ» шиш лоіят. іеро онхо ба шсърхгмип балом дуруст
иадоданд. аз мук си іиеьрхомпі сарфи иазар * ірдаид Фак,и ик
мудаисн Бозор, ки Му соси ном донн, Г>л иіеьри гпонр, км

І7
луігарр© «з amp лу ьызз ба кӯл боло мешамд. зрод ги
«МунакКЯД* гуфталй буд. ги шайр шяхрро *т дед дц^я ПаД
адост Базар ии тродро шукиду баробари дуд баровар^
иуаобш шлях Шопл лар лил исгуфт: нокаъкул карлй* /*
шоир сарфахх влрафгая Ammo ӯ андешааро ба я* .*
гузошту эроди ои докишчӯро кабул иакуд. ЧІІоад ин бача шеьр^,
маро дурусгтар фахмидагст*,- гуфт лар сухани интихоиядг
Маѵжи юлр *«е6о чӯшу хурӯш сурат гирифт. ><од*орокй
4U08 трнфхои Боэорро дар мавриди шсьри худ ҷиддй жабул
нэмудаяду баъд аз кн ки ш>ро то рӯи хавлй гуеел кардацд. касс
сӯи шахр яштофгу гаси дшар ба хобгоҳи худ пае гашт.
Рахгмчок. кн мднзилаш ;вр шахради 65-ум буд. ману Бозорро
ба троллейбусы раками паян шинонду худохофизӣ намуд. Дар
гуди pox Боэор сӯхбапи ширине мскарду мин попит мсанлӯхтам.
Вахте ей дар хиссае аз род 6о шюн дайру душ карданй шудам,
гуфі ^Худойиазар, ягой чин навишта опёр». Ташаккур, гуфтам.
БХобир дар рѴіномаи «Маориф »а маданнят» кор мскард. 6а
ян хотнр «чизе навишта бнер». гуфт

Хушбахпжа. 6о йот ихору здхматхон беканори Ш Хусейнтода
ьсіфоатхонаи Ҷомй дар бинои нави таьлимй ба фаъолнят
ларлохт. Хат он ки се соле ки факултет ім иш «Салбарг» кд pop
дошт барон нн млхзаші .глав ҷойи мувофик ШЙдо нашула буд.
Ягоні голоре. ки дар факултет озодаиу ба назму низом »з
тачхнзонидашуда мена мух кабинет Ҷоми донлета мешуд.
Бис* у сеюми апрели соли 1974 ин толор пур аз муалдимону
кормаилоии факулгет шуд Конфронси анышавин лсиинй
баргроргардід. Дар мин бар домуллохо СТабаров. В.Асрорй.
Ш-Хуссинзода иишасгаид. Садры конфроис В Асрорй шгаюхта
шуд. Бале, команда хуб дарк намул. ки ии но факат
дабмсгшниосоі! нішір омзданл іаГ-лшіиносои тахт рохбарии
профессор Д Теш» дар синфхонідс бахши дигаре аз ин
хомфродеро шшшя мелодзид

Маірузахдо шусі а » СТибаро» углом іардм.т. ки «Идеал.
- иѵчі* шг т&я&рк дар жнзшшяилон адабиети куосири тоника
•ом даяо: < 2::баров бч> услуби доен худ гуэориш дод ва
садешедо* томгау идмие сари мапун марбута иброз дошт
Ио*і. г .-у ' <риіг'-и/рромс' Амир*<-Ѵ/йf/ид5амал іу и«Жлмри

»*
uaca;i*>. р.Мусулмоикуяов яар бораи «Як хизкз-и Алишер
HitBofi'*. А Свтторо» «Ахборот дар борам як рхсояги
ядабнёлшшосй*. Шодй Асроров дар маврмди «Мифм Сиёлуік».

И Шарифов сари «Шохвошмии ФирлавсА ьа драмма*
іу^оришоги илмй доданд. Маърӯзахои (. Амиркулов.

Р Мусудмонкуло», А Сатторов ва Ш Асроров чанбаи илмй
доштаид ва аз бехтгрин захматхон цямШ доиистг шуланд
Раисшсунанда паііиихрд ішмуд, ки хама маърӯзахю ба чоп тжвсия
шавонд Профессор III Хусейнзода ба музокира баромада дар
маврпди маьруіахо фккру андсшаи чолибс кброз дошта.
шп.рӯ<аи С.Табаровро бисер ба хушй пазируфт. Махсусан.
чихгти мукоиса ба адабнёти гузашта. ки дар і узориши
С.Табаров таъкид меёфт, боиси таваччѴхи Ш Хусейн зола
гардид. Хдмзамон г узориши Р.Мусулмоикуловро хам шояруфі
ва аз маърӯзачй хохнш ба чо овард. ки Атоуллоро чнддй ба
тахкик пфад па би итмом расонад. Иловатан, домуішо оид ба
номи маьрӯза эрод пеш оварда, пешниход намул. ки беѵгар
мсбуд агар Навоиро хомй ва мураббни Атоулио бмномем

Бнсгу чоруѵш апрсл низ мачлис доштем. ки дар синфхокаи
раками 23 сураі шрифт. Маҷлиеи партияпй буд. Мавзуи
баррасиаш фаъолияти занон дар факултет эълои гардид. Ргхбар
Эшонхочаева ба енфатя ранен занон гузорит дод. Кимиё
Шукурова низ мяърУ'иеро аиҷом дод. Мазмуни харду гуэориш
хам боиси таваччӯхи хозирнн гардид. Баъдан саволхон
коммунистом пайдо шуланд. Набнчон Сатторй савол дод. ки
чаро замхолар маързкаи пахта чин и ишпірок намекунанд.

Ранен занхо Р.Эшоихочасва ба савол чунин ҷавоб дод:

Мана кучояма мсгнред, Ип поеух ахлн мачлиеро ба хакдаи
гӯлонй ру ба рӯ сoxi ва дар химии рухия корашро ба поен
расонд. Ба назарам мохн апрел хуб паси cap шуд. агар
серборониашро истисло намоям. ки баъзан гшивншхоро пеш
овард.

19
САФАРҲОЕ ВО Г.ТАВЛРОВ

Дуруст act. ки бинда рӯяори аспирацій диштаму роҳ(-)а
нлшшм у mi вобастаи Академиям нлмхои чумҳурй С ТаСапо'
махсуб мегардид. Г.а нбораи дигар, ни чсхран шинохта
устодй дошту ман шогирдй. Лммо баъди сафари хорим 1
муносиба гхои мо аз худуди ігогирдиву устодй баромад. Одатаіі'
аспирант ба маашхатхон рнхбар гӯш мсднхад ва гуфтахову
эродхоішро хини навинпани рисода ислох мснамояд. Дар
фаъолнятн аспкранз ии банда, албатта, ко чиха г мазаррас бу,5
Хдр бобе аз рисоллро. ки ба С.Табаров барон хондам медодам,
аз ду рӯз зисд дар ласти тон маътал иамемонд, балки очнлии
хонда мешуду дуюмбора дасгнанис бо <чіакшу нш ори устод*
болои ми зам карор мегирифт. С.Табаров хеле сахі барон
чумлахои иодурустам дар хошияхои мусавиада сарзииишам
мснамуд. Блѵзан іанбеххои каламин домулло порохаіам
месо.хтанл. вале баѵд аз ду-сс соа і без іуё боиси илхоми тошшм
мешудаид, ки аз пайн ИСЛОХУ таҳрнрн нави дастиазнс мешу дам
Бори дуюм. ки мусавпадаи рисоларо ба нхтиерашон
мсгузоигтам, дар ҳошштҳо чойи ганбеххоро офарннхо ишгол
менамудлнд С.Табарои шифохй бо ман камтар сари рисола
сӯхбат мсклрд, балки хама хостахояшро дар хошия мсидвишту
баъдаи то чи атідоза иҷро шулаии онхоро тафтнш мекарл Ба
назарам, домулло ба ҷарасии рнсолан номэадиам ханоат хоснл
карда буд, ки барои ба сафархон якҷоя баромалаи, маро хам
даъват мснамуд Ллбатта, чуіши ллъваіхо на ба хогирн мошин
доипанам буданд, зеро худи домулло хам сохиби мошин буду
шогнрди калоитарашон Рахимчон хам. Гузашта аз нн, агар
С.Табаровро аз нохияхо ба мсхмонй даъваг мекарданд. хагман
мошиш! сабукрав мсфирнсгонданд. Бспггари вактхо се нафар
хамсафар мешудем С.Табаров. Р.Мусулмонкулоа ва банда
Дар хамвн замши, ду-сс рӯз қдбл аз чашни якуми майн 1974 аз
нохшш Колхозобод хабар доланд. кн баъд аз намоиш ломудлоро
ба Вахшоизашю мвхмоиЛ мебаранд. Аз ин чоет, ки бо поен
ефтанн намоиши майи С.Табарову Р.Мусулмоикулов.
Х.Мухибоеу Саидҷаъфар Қодирови физик ва Темур
Мухиддинову камина ба мақсади тамошои «Вешай палангон»
рохи он л оят и Қӯргонтсппаро пеш гирифтем Хамон
кадрлоихоямон, ки боре ба хочагии Карл Маркой Колхозобод
лаъватмоп карда буданд, ни дафъа низ мехмонамон гирифтаил
Шзби якуми май ро дар хонадони мудири фермае, ки хслс марли
дидадаро маълум мешуд, гузароидем. Рӯзи дуюми май ҷониби
Чидликӯл харакаг на нулем. Алиев ном шахе, ки сардори пункт
нахтвжабулкуий буд, авиалин миро мехмоидорй кард, сипае дар
ду-се мошин ба «Вешан палашом»* расидем. Ва ластаи мо
дӯсгони солхои 'ввониам Денлоху Точной, ки дар ҷилди а в кал
ба ішон оішю шудед, хам pox гирднланд. Акнун мехмоидори
мо чилликӯдихо бо сардорин Алиев буддид Мавсуф, ки солхои
сол лир ва іифлхом баланли хизби карор доііпанлу ьадри
мехмонро медоиистинд. пеш аз пеш о мода г й іирмфга. чаіід
нафяри лнглрро хамчун хизматгор мукапаф сохта бул
Масал nit. гуркмянс шӯрбои мохиі про хеле болаззат пухла. аз
гуппи мохй кзбоб о мода кард. Ванда пухтанм палавро ба Ѵх^іа
іирифіам. Мсхмоион дар іушас шипаста, аз сӯхбати домулло
бахраішр меглрдиданд Темур Мухиддин бештар дуди сигор
меблроиард ші гохс су хан м тозв гуфтанй мешуд. Ҷнл лику .тихо
такрнбан о ром лшиаста, чашм ба дахони мехмонхо дешпаид.

( ' Қо/iпри годе ба Темур эрод мсгирнфт. ки бо «дудат»
дигпронро «мадхуш» мекунад. Алиев хам азтачрибан рӯзгораш
кнссахо менамуд. Сӯхбати чашнй то соатхои ианчи бегох и дома
сфі. Болл суйи Душанбе харакат ѵ.екардем Лммо сари рох
Алиев ба хонааш даъваі кард. Ӯ дугорро хуб машк менамуд.
Сопте аз хунарв мусикии мехмондо? ха ло ваги маънаай бурда
ва хам нони чоштро бо кулчаву кдймокхон мардуми Вахне нӯши
чон кардем. Соачті хафти бегох бо нчозати дӯстонн чиллнкӯлӣ
боз ба рох баромадем. Дар сафари бозгашт Рахнмчон, ки
мошнни худаш буд, хдмрохи Саидҷаъфари хамсояаш ба аедати
хешу акрабояш чониби Қубодцён харакдт нам уд. Домулдову
Мухнбов ва май соатхои ну хи шаб ба хонахомон пас гаштсм.

21
Исгирочгм •(діііі«яам<»н і. илон (,ЛІ\ mtyunma бошй;,
.1(>*у*ж.і»у Рздим-If.rr дар в««ри 'Чіммо/І хурлам» ду.,* ру ' “м
иорохя» дидаил

Иухуми май Pfm галабв бар фаіимиім Олмон буд
ру I мсіін. . ім ба пучив марамцу «Тахги вожгун*-* Ҷ ИкроМи^
б* поен р.ісіжам Яшин соатхоп яки рӯз Абдулмачил Хоя«*
0Ч14ДУ млро 6о худ Хисоріі модмои бурд. Абдушпіцід хохищ
кар& *и ба хомаи Juppai ул Мурадова даросм на фотеҳд хопеч
кро чвкд pfri хлод ашмлрвшро аз даст деда буд Стае воз
ѵш бо абшхорм Абдуюанмд мамона toupw^am іпудеы. км
ежрмрю» мшвбероба учла жил. Маыіум ntpiitn. ки лар хонам
у Мчлдаи кд мри чиорнфи чумхурм Малик Мир юс» мехмон
бундес? Солпбхояа гѵсфандеро cap іад Такрибаи мехчомом
II ізсмм* фарѵімгй бу дан л Габимст, хн мѵовини ваиір
дюот ооіггуф дошгу чяідш судам дач дар нхтиерн J карор
пфафг Хдма гѵшхоро чяжиби муоаин «хурмача» харда
>ѵши> исфхлм саудзрм те рлфчмоч ро 6о cap цуябаямяхрт
тяж лѵлисѵе г ѵедял чкнаіыгулкл Афсѵс. км сухбатн этой
чикеш* . кхэсш~ башпк uvu харфхои kjwji бозор

ы гкі^ішр буідзиу die Лэ а ѵ>\6лт чонді шуддму JU
А^!?штзЕ вдов кардам, «ж маро Душанбе ба ралу хуааіе
«а смолк «шкчер: рія Розй сух \ла отдам* 6с*

Ьа «*Тші icarxw ж% дро мверуф сешм. Ч-Ижромй дар пн
клее аты сорг&зтар ба вазар мегӯрд Ба хотнри ны хя
ФаІэупиі# Х^часаро mates мусоаі гӯжх ах сѵхаяро чанд
мрстѵба тькрсф мепрд. Нахмашд* худаш вачедонлд. хи
ФЛочае» ба Ііюэпоб uon: мскуш. с сарсупурдаи он act.
Харфго jyxy-paay дупустх._

! лл^ѵумин май бо Рлхнычоку X Мухнбов боз 6а хонаи
Эаррагулбину рафгем 9 хлчдарси донишгохнн Рахимчон
б> даяет. Дѵо кардсм А» Ҷӯрахон Has»роя ба искй ед намудем
£ иахуми май боа а зам чнхд? іотнрман буд. кл аз М Мнршаклр
бл ыдктубн ду ѵдфта ілбл фиристондадм чавоб шрифым. Дар
мактуб at зшои хохиш начуда булам. кн чаил хпрфе дар
маврнлн повес ги мо г л моми Дш« Хушн Найисюмй «Ду фронт»
и іхор мамоимл М Мнршаклр чуннм посуч мсііод: «А Ш аввалип
кпВ,{Слилаи тоник буд. ки 6а иавиштаііи повеет дар бораи
сох I моим Baxui ҷуркат карл на барон хамим хам даря ноіамоми
У саэовори диххдт асі».

j I Іоігуихуми май бо дд плене, ки eft СОМ боз азобам медод.
«алйрухуш» кардам. Ии хамом дандоии курене буд. ки аі нор-
піиічсоішг'й пороха гам мссохту клони ѵабобиіашро намссфгам.
Молярам мсгуф’і -Ііамам даруни дпидоіш кнрм дорад Вакхе
ки кирмхо 6а харакаі меда роя ил оиро дард фаро мегнрадн.

^ миле, сими мехмоимнлеро ба paw ани дот и uirtrp сурх мскарду
белом сурохни дандон мегуэошт. Дар шпорам дандон отош
мсгирифту чате сало мебароварл Ии лахза мода рам *«ана
ди Оі. бичам, кирмхо ни хел дар о лш месѵланд», мегуфту
оромачі мссохѵ В океан, бдгд *п чуиин еуюидаи дарди дандон
ру Сѵа ороми мсошірд Вале ду-сс рӯз 6аьд боа дарл фишораы
мсоварду сими дар равпш сурхшуда болсиап карср мегирнфт
■а салон чііис 6а гӯшам мейл Дар ив муддат аз дандон нишонс
начонда буд Факаі решаашро дарл мсгирмфту норохатй
злобам медод. Духтури хамсой Каюм Қодиров. ки касои
;;ішлонкашнро дар Воку омучпі буд. ее сузаи заду баъд оо
душворне онро 5о амбурн хоса катила партофт. Ин лахзас бух
ки иан белу ш шудаму як г ара фа бояоя санддлй сарамро оаеэов
лиданд Вакіе ба худ смолам. белой сар&м чанд нафар
духтуронро лидам, ки чке бз да ми биииам чизеро ыедошту
лушрн хнлкііпуше шамолам медод. Қаюы гуфт. «лтарсондедс.
чй шуд% «Хеч. Дарле, ки ей соя бо май буд. аз бадан бы хушй
ба ром алан нлхост, балки охирнн маротибз зарбкашро
саипиданй шуд*. г уф гам Цумѵахгѵь ки рѵни хзвди бо мошин
вштнзорам бух то хона овард ва ду р> ш днгар варами як парам
дахоиро пбобкг намѵдам

Хамасолн оголи махи и юл мушшимонм макгабхои олй ба
рухсатй мсбаром&щшд. С Табаров хохши кард, кн 6а вагажі
бобоийш Му ьминобол сафари чаидрузас доштабошем. Харчанд
ки акнун росшій моішшро ед шрифт бу дам маедюмх шуд.
ки сифлр 6о монніни банда сураі бигіірад, Хифтуми июл соаш
Панчи сахар из ханлии домулло баромадсм Қариб буд* ки
мошинро ба цсвори дар но ши ѵаидн симм, хайрииі ки чуиин
щшух Домудяо пушти cap мснишасту Рахимчон іХар
чдк Дар Дангара сари рох хонаи тагоййи Тоқир г^ӮИ
дарошдсѵ. то кн ноиушта кунсм. Соатхои дахи пагохй ба к-10 -
рбснлсм Барот Ноінмов дар хопааш кнтнзорн мо буд т0 ^06
*хи р?з мсхмони эшон шудему ба нияги дар тӯйц аоус 1
Абдурахмонов Бароталй. кк аз хатмкунаилагоки факулісѴ б\ -
барон домулло хамшахрй махсуб меглрдид. рохи дехаи Чашмаи
Нухраро псш пірифтсм. Он чо Саидҷаъфар Қодириро дидсм
ки барон табрики Бароталй омада буд. Мо низ шахро табрнк
наму.ы. соатс нншастему сипае рохамонро чониби марками

нохияп Мӯъминобод идома додем. Шаб мсхмони бародари
калош домудло - Мнрзонззар гарлидсм. Руни хавли котибн
луюмн партнявин нохия Чорй Мнрзосви шахртӯзй. ранен
комнҷроияи Мӯъмннобод Азизов, КОМНОіИТОрОНИ гоҷик
Фа п ох Одина ва Хайрудло Абдуллосв на мо чор мехмон
нишзстсм. Акай Мир.юна tap 60 нону намак мехмондориамон
хард Субхн хашгуми нюл Барот Нозимовро то Кӯдоб бурдсму
ману РМусулмонқулов боз ба Мӯьмннобод пас пшггем. Тп
бозгашти мо С.Табаров дар хонаи баролараш монд. Максадн
ломулло он буд. ки ба дехаи Гсш рафтз чанд рӯз дар боги Мулло
Барот ястирохат намоем. Ба ни хотнр. аз хонаи акай Мнрзонззар
кӯрпаву курплча ва болишту гилем гирнфтсму рохн сангнву
оурхоку чангро ба самтн карияп Ғеш. ки аз марказн нохкя ба
масофаи 8-10 километр қарор дошт. псш гирнфгем Боги Мулло
Барот иасохатн яалонеро «мш мендмуд. Вахте ии аэ дзрвотак
бог бе дожили -»н зорил шудем. аз шрфи чал масчшр* бузурге
чомат рос: мсхлрл. ки онро ба знбори пддадона табднл до да
пуданд. Табшигг. хи ин добор замене бо ѣпып масчид с мадрасая
Мулла Барот дшвотта аешуд. Шахидом кисел ѵехлеллнл. кв
т то J2xxw фврзанденн fen *a лехддои гирлу ітрсф ШДО
ѵ*ешшу;хлн д A*mn бо лиц пин еатти сатсяалястА ^ ,-іряеа. за

4ЛК.ТНИ mpwtjgrprt бо дамк дібарг гаждѵму <us тьдгоя
тпштиид. га и» ш іу жгадок г» вдя маряум дур жяатятш

ЗіііЛгн огяи Злгіп шм jt«rr гг fe лсмутио бшэвэ

ГМГИВВТ л Vt С. 7 іЯшуѵ-і лев
фахмкдам. ки домулло солхои псш 6а ни дсха чанд ру^
мехмояи дехадорон шудааст. Аз ин чост, ки хамсолони домулло
мемишаегапду қнссахои солхои чавоиЯ мекардапд Бо ибтикори
ахай Ьобо. михсусан. дар нн бог барон мо хама чиэи маврндн
заруратро тахия намуда буданд. Болои сурфан бузурге ной рост
карданд. Рахти коби мо шабонахо хам болои сурфа буд Боду
хавояш сад кия ва тоэа ба назар мсхӯрд. Бсгохихо майнаву
булбулон бо садохояшон моро навозит медоданд. Бойливу бум
хам гохе аз худ ішхолат медоданд. Болотар ба сам ги тепла, ки
чангалзореро мсмонд, хукхои ёбой кур-куркунон аз пани
хӯрокас паидо кардан ба фаъолият мепардохтанд. Мо бо
табиати кӯхистои сару кор доштем. т хагархо пеш оварданаш
аз нмкоя дур мабуд. Дар боги Мулло Барот кариб хама
ларахтонн мсзаяор мееабзидзид. Барой ману Рахимчон
бугтахои мшвдҷонаш халошіі мебахшнд. Соатхо байни боготи
малмечон карор метрифі ему донахоро яккачин карда ба дахои
мелартофтем ва хам хакки домушюро меовардеы Чанд рузс.
ки боги Мулло Баротро нкоматгохи хеш карор додем, мардумк
деха моро бо чою ноли кулчахои ширй ва асолу гӯшги хабх
мехмондорй камуданд. Дар боги Мулл о Барот встнрохат
доштаии С.Табаров ба кохия аа дехоги он оахш гардида буд.
кн хамарӯза ду-сс нлфарй ба аёдати мо чсомадзнд ва
иамегуэоштаях ки дар ѵс&зридн мз води хӯрока камбудие дошта
бошем. Катион завали ноҳня Шамсоа Саймнддик хам чанд бор
вахтъ чошт наздамон омал аз сари мгвзуъхоя гуногуни дехоги
Мӯъмнясбо л сухбатхо анчом дох Муаллимон. сарварони hgxms
му дом тлоіриф мео варда нд Масала и. сардори декад Ғеш
ьохиез хамстш аз хода мехмонхояш бохабар бух Абдурахмоа
Урош. ки хімдарен сшӯэпвгохяв банда €>х* дар мдктабя
Ғ,esi му дирн окми яікя спуда фаъолият мендмуд. рӯзе is
бору ду бор моро 1203р МСГйр^фт Ш';Т СТОН мурт ИЗ• ВОШ£
■uccrrS w чурготи вжаеста ыгнрмоя буданд

Дахѵмд пил соатхои ланчи стбх бо Рахимчон без ба
зхом кад чгчое cap зазем Xaucy жор ласту шгѵж<жро

ѴуіііШУр 07X72 >ЖД2 ЦК ОѲ ПШЕ2 ШТрякИС£М

“^Twir4f.*!* худрк> стіши межюі Виге гн up sia кгп 23
ftfr-цгі ни .гИЬЧ'Я К**'* /амондл пуф H^nrty/taff" «, ,м

>. ...імі #?р:ш и#**#в8,и >**'*РР*> нппмнц, шц го

4 I <>/;*£ Ф i^>Vf5?)W МИ-4Г. лр , » I Ч.іПЛ xfun* ИіЛИЛ>|<Жр^, /,-!/

« і ѵ. л 'КСуЛ'И ХЙрОрТ ** ГЛИАЛ&Ы ^ И/ЮМ/ЛіЮ бг» *лѴ»Й tHKfffv

.lj>»< »/»■ »•'• ,:«' .-/Лчі (’•'?•♦ МИь.ЛОГМ.ЩН I’UolH Hfffirroi' f Vi#. I f»f*n

гурт1*4»*у 6(>/ІИІНІ^И1 ^р/ипгч Ля KMOMf іунтибо? рнфг ,і”
«сѵгір«<лги I •» их. »Ир(* і: 4 «Ируф I Р***МҶ4>М 6«»іН*д худр).,
.тибярмимоауч*'йигіфпЛліірпн>и івоі итнлЫіинмул Мани
>< пират Ггя муто/іияи китобе доли инулям ( <тт*ои ёз/юзд
<.\<ми ру 1 I м/р М/стишиои пкіир Ҳлкшгшр Iойяб бо як
»он|мр муфяи'Пнин ми іис I хлбвроірй омшшнл Хдхмл щр чмн/іс
Ml іигьрхон юзаиііфо кярои Г НАМу/І Хдмламом пгшлхон
\»і юлнро 6а охііміи лугор мм.іамп кард. Ьньд ап іюни чоіщ
і.'му і іи иініи мрсмк.иии дети, ки мюіирдони кӯлобиаш
Ь Но іи мои hi Л Кѵчарон 0 • х.ипақон пур а*» мена хлпнр шудаид,

( лри 1 істарчой ссродам іардид Ьароі хушгап мспамуд.
Лаінфохіш обкарасшшішро бо мл хора ти хоси нақл мекард. То
п.імі \лф : г! С сіокИ к індаи .га. ічамі.и боги мулло Бвротро пахш
м імѵ • Мелч ііѵ '.! ь л и сухбати ошробдор Go рѴхияи болида
• чехмоюонл -и чоро гарк карданд. Боз се «ларнеш» бо боги
Муяло Ба рог меняем.

Ё хз&хумн кюд бо пешннхолн ахай іи к и ре ба саёхатн «Қалъаи
к -ф«р» бзромием Аз здроргохи мо то он чо тахрибан чор
километр pox буя Сарн род маркаберо киро намудсм. ки
сахта Сандала ном лоотт Рахим савори марка б гардид
Л .',vy-ito хам пирохжапгро хашнд. Хдво чан дон гарм набуд
лл г>^ -и.«. сол мухзхіам с- и л туда булдесг Ammo ап ни

мая*яга ялртжя &якмг жшфит харобат бокй иоида буду бяс
А г ян саё*л* хе^ .. ли...^ :*чрихие набардошгам Як
ізробз еѵрр^ деи&ир» гуфта мо барии СОДДАЛЗІВДО ба

о дервфчаи.г/ coerr ^ маалсѵро гамоою мегардаид Чдшш*
>в>У ;.. тяѵг/ди //, <гут.н.:«хіу бгоба р<»;,я ома/іаамои бзрулшіем
) "л. V/ ^ і s 'Аул Чс£г/.уті. хи худ іешЯ буду

.«ѵр Ьж/фог# .< /'// f Jttft/* fytw sr.Zt ь«У4р,Т. Со я* j'/x typ
ш/j**' '4ус* ба^длргн Чн**р4 бу>і /(яр Душанбе

jr.4ff.iur/ *>♦ /л Му>» жа jA*p *Уч** Клрмяии ікт
Лу>1 «ИГУлКЖ КМИГ/Лу »Л«Г/ /^И# Ас/ <у(. »/.-. лгг//у

t*mn*'utn дар /Іу**і«х^і іСялгг* 9/tptt міру ре длил м

д^»г/ і.М* У МН КК^і' fapSflf л/ ІА Pfl JW*¥yM1*/pf> ;*ф f *nj »/»»/frwy
1,*1?И гдфлр би* rrw f fj'MpOft ІПУІЯГ/ЛЛН Wer/ф; *Иf,

ямрмои м;»м беяафои липкуийид» fjfttpO* им ки лом> u# м*
мм тин», л л, с*ри fwm б* институт ;і*р^;м и Ь«р»/г щм»
M.itiyifw 'И "МИД ;>у tr Ги» усГТО/Пѵіл бслля.і С 4фирм wo бчі
ДуютиГи. го ш<ші,мдуми имя тӯя катил. Дар ии чаял руі.
г а б имей. ми ( Тибарпи таило іммоилл. би;ік« Ьлрот, Муи».
Іпмур на дигир яи іамдордоіпл Уро хлмрохй кнрдаан/і Ііагохим
хэбдлхуми июд икнул ласту руй шустл. шшти монушга дошіеч
к и ЧорЯ Мир шея бо мулири манга ли ходим Мачмидали
Замбуром омалмнд. Мнрзоси .и мопгии поен иіулан замой 6о
табаесумп хамошагй изхор дошт: «Дах дакикд вант дар
ихтнёрагои. ба гарафи Дахоб іДуоб хам мегуфтанл) меравем
Ҳдқнашри шоир на акай Мнріюназлр хам буланд. Ду мошин
и молл шул Рахим. Хлкназар. банда иа Мирюев лир мошинн
хилмягні! мехмоилор нишаСТем. Домулло. Замбуров ва зкаи
Мирзоназар дар мошинн дшtip мой і ирифтанд. Дсхаи Гшпро
пуипи cap гузоштсму ба теппахои хока руболо гардидсм.
Табиагн зебое Сю мо икчо rye чаракат менамуд. Ллаф чунон
баланд буд, ки мошинро панах мссохт. Дар чарасни роли кӯхн
буйи пудинаву шибит ба ммшом мезал иа сипае ба ма» зи cap
таъенр карла, касро хуш менамуд. Вахте хи ба баландй
бгромадсм, дапгти ссралафу гиёхлор бо дӯлонахои сарсабааш
нешвозамон гирифі Бо амри Чорй Миргюси a s моишихо поён
шуясм М.гюрн бузурге, к и чаигшореро мемомд» дар ру ба
рӯямон ха pop гирифі Віітанлорхо онро бо иоми «Мазори
Чдиптяи/* муаррифй карлаид Июли ма»р чдшмаи сарде 6о оби
ніаффофаш сӯйи мехмомхо гӯё «юшмах метал Обаш хе;іе хунук
Оул ім /.дм ширим >•<.Ѣп маьданиаш» гуфттяд Б?1*д а s глиошои
гуду гепшгхо яа табиагн іебом минтака ба рохамгяі илома
.тлей Сари род би деие расидем.іги 1 ііпгршк мои дошт, Домулло
Гм мину Кіднм ру тар да туфг и Ии лгхли С абзояй Ра он нюни
су ля мгбошалА Mi ыіум тар/іил. ки дар он дсхя ходи хам.і хешу
ы'юри ( абмлй І'эшомом ихоммг мохардланд гьіхо мухочнр

27
„мііулп бу да ил. Во псшимхол» Тамбуров мсхмоии дуХіУри
ІІІ.іЧрак ІиЙдулно шу и м Гусфлмдсро сир тдтід Ноци
члішогн ач і-йиур беруи мсгардид. Дсі хам бакар-бнқар Г>а
чуишдаіі даромад. Асами ю ми мнйй болом дастарХоиро оро
молол. 1»і> іюни чиипоти аса яро «гӯши буіак» мскардем.
ҷому I іо ѵам бо ииггийқ асали иа і анашро бо пони гарми
чашкѵгіі мехурл Дар ДУ табақи чӯбй гуппи бирёни гусфандхам
ооарДАіід. Домулло 6а мехмонДОрон иіикояі мемамуд, ки бо
гушги гӯсфанд ӯро магар куштиниаіщ. Табинст, ки чунин
мал ома г кирдан из чоинби С.'Хабаров баром соҳибхонаҳо сахт
ѵіерасид. нале ошкор намесохтаид ва гуё домуллиро
I а мешу нида нд. Ману Рахим аз суханони ноҷои устодамон
tempo норокит мед идем, аммо илоче надшптем. Гӯип чунои иарм
іѵ ма туда буд, ки дандонро озор иамедод. С.Хабаров ҳанӯэ
дм бо шиконтхои хамешагиаш саргардон буду аз хӯрдану
аззаз бурдани шогирдонаш, ки бо гӯшту моим чапиотй худро
іасруф медидаид, ҳаловаг мсбурд. Мураббой тутй, тути
ветчин, олуболуву зардолу кайфияги дигарсро ато менамуд.
асгархон ба сатҳи олй омода шуда буд. Ачаб бонувоии
эҳунару бадасту по доиіт ин хопадон. Табиист, ки ин дсҳа борхо
ехмонони олимакомро пази рои карда буд, ки то ни ҳад
іетархонро ба назму низом омода месохтанд. Зодгоҳи
Хабаров аз дохай Шахраи ба масофаи се-чор километр дуртар
самти Дуоб ха pop доил, ки номаш Чорраха буд. Мошин то
руни кария рафга иаметавонист. Бинобар ин, мошинҳоро сари
яандие монда пиёда 6а қшшюқ пойин шудем. Деҳа дар мавзеи
шманзарс харор дошт. То муҳоҷиршавй сарсабзу сердолу
эахт будааст. Дарахти чормагз чиёд доиітааст, ки баъдҳо
хоро бури да хезум кардаанд Назар ба наклн домулло
)ахтони мевадихандаи тут, зардолу, олуча, олуболу, хуч,
дом хам месабзидааст, ки акнун ҷойи онҳоро буттахои
‘Дору малмечон печонда ба макони хайвонҳои вахшй табдил
.а буданд. Дар ҷойгоҳи хавлии С Хабаров, ки харобазореро
юндакс бардоштсм. Фаъолмяти хубн вазораги ҷангалон буд,
дар чойҳои дарахтонн буридашуда аз нав дарахтони
здиханда мешинонд. Назди хавлии домулло чормагзе комат
jOCt мекард»і,СІ. кп опро ба ист и лохи (’Хабаров «одамоии
тк.„,и>» ич бнйіі бурдааид, Калом всшпдфиарс ач иохияи Москва
аіндукхои чапбӯрхои асалашро дар гирду а графи қавлии
члробшудап домулло цаторак монда буд. < Табирои дар айкал
ясалпдрварро хуб хакорат дод па баьд маьлум гардид. ки у ач
хешоваидони худаш будаасі Баъд ач им, ки домулло бо
асалпарвар ошно шудаид, як коса аса ли тозаро ач хоначахои
шнбур нашила ішди у гузошт. Домулло аз чахл асалро бо
кошук мисли ҷуркп фурӯ мсбурд. Мсаидшіидам, ки ин як юх:и
ісал. ки аз ду-се кило кам набуд, шояд домуллоро ба ягой дарде
гирифтор кужід. Аммо баадан ки боз 6а Шахраи баргаштему
»іан;і соитс ба нстирохат дода шудем, С.Хабаров хеҷ норохаше
»хсос намекард. С'оатхои иаычи аер рох сумм Кундашахр иеш
шрифтем Чорй Мирзоев мехост. ки мехмонхо шабро он чо
гучаронаид, вале соҳибхонан даркориро ггайдо накард. Аз ин
ру. мяксад гузоштем, ки ба деҳаи Чилдухіарон равем.
Кинорежиссёри шннохта Борис Кимёгаров дар манзараи
Чилдухіарон филми «Рустам ва Сӯҳроб»-ро ба навор шрифта
буд. Вактн подаомад худро ба карияи номбурда расондем, ки
номм дигарашро Арардара хам мегуфтааид. Раиси махалла
мехмононро ба хушй лазируфт. Албатт, барон райе ташрифи
котиби дуюми ҳшбии нохия -Чорй Мирзоев бештар аҳамият
дошт И и но низбо гуигги гусфанд мехмопоиро гшзирой карланд,
ки ба домулло чандон маъкул нобул. Хоби С.Хабаров барохат
нагузашт, зеро саги чӯгюнии сохибхона то субхдам ҷакид.
Домулло чанд дафьа бо саг ҷанҷол бардошт. Пагоҳй баади
иошто қад-қади соҳили дарёчаи Сурхак ҷоииби Ғеш харакаг
памудем. Хдмоно табиати зебои милтақа гохо пешвозамои
мегирифту гохе гуселамон мекард. Наздикни деҳаи Геш
Мирзоеву Ҳакназар ва Замбуров ба маркази ноҳия рафтанду
мо боз як шаби дигарро дар боги мулло Барот сипарй намуда,
нуздаҳум ҷониби Муъминобод равои шудем. Рохи сангфаршро
паси cap иамуда, ба роҳи мумфарш дохил туда будем, ки
«Волга»-и М-21 аз нешорӯямон баромаду дар ҷояш қарор
шрифт. Дар дохнлаіп Абдулкаюмову Талб Азизов буданд. ки
ба вёдати С.Габаров мерафтанд. Баъд аз холу аҳволиурсй

29
Абдулкаюмов домуллоро ба лагери лионсриаш, ки дар кдрцяи

«Чьшман нукраи буя дяъват кард. Эшон солхо мудиря маорифн
нохнхи Воссъ буд. Яке аз маорифчмёии пшпохтли чумхурм
махсѵб мешуд., У аслан а* дат Гуту буду дар шахри Кӯлоб
испікомлг меиамуд. Инсоии ачнб ва зиени воқей буд. Мадаиияти
балзндм инеояиро дар худ мспарварид. Марли эебощфаву
хушеухбате маълумам гард ид. С.Табаров даъиати
Абдулкаюмоаро ба хушй пззируфт. Талб Азизов хам шахеи
фархангин лигарс буд. кн сояхои дар омӯзишгох хонданам
дарехои амалии педагогикаро ба ӯқда ДОШТ. Шахси
коматбаланду босалобате буд Аз рӯйи нишони сарнсииагиаш
маѵтум мешуд. кн дшіломи умиверсиістЯ допп Акиун дар яке
аз мактабхои шахр директор буд. Эшсжро хам мӯъминободй
мегуфгамд.

Дѵ-сс соат дар хонаи акай Мирзона іар нишастему баьд ману
Рахим ба двфгаря Чорй Мирзосв cap идем. У сари мизи кори
чиче мсиавишт. Во чою ширішй мехмондориамбв кард. Рахим
аз жітандораш хохнш намуд, кн хаме асалн майГі кайло купая
Л ах зз е магозаву кучахон шахраки Мӯъминободро тамошо
намула. бо домулло рохп лагеря истирохдтми Абдулкаюмовро
нет шрифт см. Абдулкаюмов бо Талб Азизов сари тахтам
шохмот ценишаетт Онхо барон иазнрой аз мсхиоихоонодапі
шрифта буданд, кн ба зуди «оши бурила» бояон мизи нон
гузошта шуд. Сӯхбат фархангй буд. Бешгар домуллову
Абдулкаюмов \арф мезалаіщ. Баъдлн бо пешни ходи С.Табаров
сари чашма рафтсм. Ғязон шом мурпиӯрбо буд. Шаб барохат
хоб рифтам. Пагохй бо Рахимчон бозсари ҷшнмаи Нукра ҳознр
шудем. Барон хот Ира аз он мамзарэи зебо чанд кнтьа акс
барлоштсм. Вахте 6а кдроргох хозир шудем. домулло бо

А.Кучарову Достн Орзуеии санбат кор, ки эшонро бештар бо
номи шаиҳари Гулчсхра Содикова мешинохтанд. сухбат
менамул. Сабабн омалани А.Кӯчаров телеграммае ба коми
С.Табаров буд. Дархост мешуд. кн агар ӯ ба осоишгохи
Комарова и Ленинград майл дошта бошад. ду роххат мавчуд
аст, ки мет а во нал нстнфода намоял.

Аз ин ру. С Табаров бо Кӯчарову Орзусв. ки мошин доштанд

30
ба Кӯлоб рафгаяд, то хи ба воситаи телефон розй буданашро
гуяд. Роххат аз дуюмн август ого* меефт... Аз Сӯқбати
Дбдулкаюмоа бо домулло маълум ғардид, ки шоир Ғаффор
Мирзоро аз сафҳои хизб кашидаанд. Им хабар таъби
С.Табаровро хира сохт. Мегуфтаид, ки губ байни I .Мирю ва
МЛурсунзода муноқиша cap задаасту Ғ.Мирзо. аз боной
М.Туреуизода дар хачми 25 сахифа ба Маскав шнкоятнома
фиристода будааст. Комиссиям босалохиягге мактубро тафгиш
нам уда, худи муаллифи мактуои шикоягиро гунахгор
донистааст. Баъдтар фахмидем, ки вакти баррасии масъала
М.Турсунзода иагузоштааст. ки Г.Мирзоро аз хизб хорич
созанд, ба нн далел, ки игвогарон дигарон будаанду Г.Мирзо
беондешагй зохирнамуда ба тӯхматгарони М.Турсунзода бовар
намуда, ба мактуб имзои худро гузоштааст.

Ману Рахим аз руйи маелнхати пешакй бояд сари рохбадсхаи
Афтолук медаромадсм. Зеро С.Табаров баъди ба Душанбе занг
задан бояд ба ин деҳа хонаи Темур Мухиддик мсомад. Хамин
тавр, шаби дигарсро дяр мехмонии Т.Мухиддии гузарендем.
>шон низ худро аз Дуоби Мӯьминобод меномид. Дар ив чаид
рӯзс, ки бо домулло якҷо иетмрохаі намудем, дар хшікдн хешу
акрабо ва хамшахриёни С.Табаров карор гирифтем. Саёхату
сафарбандй бо домулло 23-юми июл ба поен расид. Дар бозгахш
устод дар мошини банда нишастан хост. Рахим бо мошшш хул
пуп ли сари мо харакат менамуд.

Оголи мохи август С.Табаровро бо хонумаш чониби
Ленинград гусел кардам. Хонахо дар гаъмир буд. Модарн
бачахо бо телеграммае рохи ватанашро пеш шрифт. Фоіима
хамрохи муаллимааш Каримова 6а сасҳати шахри бостонии
Самарканд рафт. Парвизро оа хонаи холааш, к и дар «Гулисюн»-и
Орҷоникндзеобод рузгор медид. бурдам. То ба охир расидани
таъмир хонабон момдам. ГІиразаіш 61-солас гаъмирро ба ӯхда
шрифту хелс ором кор мекард. Мухити номусоид асабиам
месохт. Аз ин ноет, ки дар мавридн рисола фикр карда хам
н а мета в омистам. Илхом мурда буд. Ба ин ахвол гирифтор
шуданамро Fa хи мной фи хм иду бо роххат и «Ҷамьияти дониш»
ни яти Қубодиёну Шаҳритуз намудем. Қаюми духтури дандонро

3!
хам 6 о худ гирифтем* ки ӯ низ танхой мекашид, зеро .

Боку рвфта буд. Ин сафарамон 9-уми августа 1974 сурат^ЙЧагіЦі
Азбасхн дяр ин мингаки шнагии «Ломоносов»-» ща *Рй^т
барон мо хслс азиз буд, саравваі амри «Ҷамъияти ію
он чо ямалй сохтем. Дар ду-се бригада сӯҳбапю доиггсм Ь Г Р»°
бештарсарн мпвзӯн Лфгонистони чумхуршшй, ки Довуд
июли 1973 зъяои намуда буд, сухбат менамудам. МахсусГн
табаддулоти Довулхоя барон мардум диққатҷалбкунанда бч ҷ
Раней хочагй Қа храмом мсхнат, намояндаи Шӯроп олии
Дводагн совет* Таябак Сллриддинон моро хамроҳД мекарҷ ил
.яр \ ма чо сухбптхоро 6а сатхи олй ташки і менямуд. Когнби
ташки юти партиями хочагй Мӯвоеа ва сармухосибаш Хӯҷа
тугѵ доѵ бо мо бу лайд Бегохми а вот л мехмонн ране будем ва дар
И” ЯК&Мч НИ C\;j ГАІТр а »ноибурдагон мудири маррмфц кохия НИЗ

кштщк* давит Раххпхон «Ҷаъгынгг » ба кас ішхоният медод.
с ѵ ..ч ду-ее о и г л? кукаа х-s ѵам нстирохат наыояд. Рӯзи днгар
5* Чеях^к>^чвлпмь рвфгт Ин мвзеъ манзараи ачнбе дшігг. Гуё
я* чс ізвл чадами шшҷуд бух и* аз жри кӯ££ мебаромаданл.
С.еліс. «рябя шотз медозанд Бниобар нн,

ххж «шпя дірішптавбуа. чзрл>нн авом азҷушанмзрдѵ
so « чг- гул ппо «■г>х;інду шюші руі шшшзро серозам
aim «езлвггхгх Аз иш ішшрая хогнрздок дар дошли чуй
та бодвот жав» зудша мехнхе буд Зиераттарону

«татреші}ян_дкгс5 ѵ^шоро бс та гм он дай хуроххо вз
•даішрміхѵн sow кпйбвет мензмузаях Аммо ба хотирн мазор
т^иан явщос*: тӯшет м^шь дух Ѵіохкхо дар бадан холхоя
іне». ардпаяа, Хатто чу ню аетлз бух ки агар кас аз гѵшти
ЧхЕтуюрч^адав иегяфо:» яамоял. захролул хохал шул.
Аз яз ч«ісг. ки чуйи Чилучорчатма хек еермохй ба назар
мехурд. Вале ни чуй. ки па руля Вахт шірох мешуд, табяйст,
<::і мзздхои Чквучорчзшма ба оби Вахш кргибот гирифта,
пядуни тубха 6<і ишету сабадхои мохш ирон дармемонланл ва
истеъмол мегарлиланд. Шояд клее аз ин моқй іахролуд шуда
бух ки чуиин ривоят ба мгиён омадааст.

Баъди истирохати якруіа дар Чилучорчашма сари рок ба
Қубодиёи хонаи апаи Рзхкмчон даромадем. Ним рӯлдарсохили

32
Кофарниҳои бадан сӯзондем.

Шонадахуми август соли 1974 директор» институт забоя
ла адабиётн ба номи Рудакй Носирҷои МаъсуКш дар синаи 59-
солагй ҷаҳони равшанро падруд гуфт. Мавсуф ҳамчун олимн
забоншииосу адабнстшинос маьруф буд. Истеъдоди шоирй ѵ<ш
дошл. Ҳарчаид ки август 1968 бароям «чой неси» гуфг, ба эшои
эхшром зохир менам удам. Инсони улфатй. суха и дон ва
маъракаорое буд. Одатан, дар тӯйҳо ё ҷамъомадҳок фархангй
бо ѵабакчахои чимй сурудеро зам-зама мекард. Маишатро дӯст
медопп. А ишвъи шароб конякромепазируфт. Тақдири ннҳонии
пион \ам монандн академик Д.Вақопвддинон хал шуд. Яънё ӯ
шз дар бустонсарои Иттифоқи нависандагон баъд аз нншасти
іасгчамън чон ба Хдк іа едим дод. Хона и охираташро дар
гурнстоші шахрй ннтихоб намуданд.

Хабдалуми авгѵсі завҷаам бо модарн пираш баргашт.
«>:і\оро привоз I ирнфтам. Хонахо, ки нав аз гаъмир баромала
•* уда иду буй и ранг молод, модарарӯсро хонаи дух гари калонаш
• м мал зон Гулнса они Орчоникилзеобод бурдам. Ҳамин тари.ч,
таьтнлн тобнаонии соли 19"4 ба поен раенду сентябр омад.

САФАРИ МАСКАВ

Бинобар ин кн бисере аз адабиёги назариявй оид ба Мавзѵн
рнсолаи номзадй лзр «Фирдавсй» вуҷуд надошт, бо фармопи
ректорн университет сӯйи Маскав рахти сафари илмии думохз
байтам Мақсад ин буд. ки дар китобхонахои пойтахт, ки аз
тамоми гушаву канори кишвари совет# ва хорнчи он маво;іи
алабиву илмй чамь меомзд, нишинаму адабиётн мавриди
заруратро ёддоіш бигирам ва баъд дар рисола ист ифода барам.

Бо ҳамин рӯҳия магохии иуҳуми сентябри 1974 худам сари
чилави мошин иишастаму Ҷумьахонро дар пахлӯям карор дола
•юниби майдони хавой харакат кардам Қамип пагоҳй буд, ки
занакро ба шифохона хобонданд. Аз им ру, порохатй ҳис
намуяаму дар як хиссаи рох мошинро андаке дар мошини дищре
залам. Белой он нороҳатй бозҳодисан нохуши дигар зам гардид.

33
« tff**'\* >'♦*?#*** ¥fr#r3». 4tv

Г0рч*#тШ&ЬУ4* ***• 0H*p** «,^ШФг/ЩІХН#Уь,,

A /^- « "^лги^ •**,**# **,|<г^

Vvfifrt» лк**** 4Юотю«рлмй *•**>» Л*рЯ«*г*я4я рг,* , ,;| .
✓.ѵ'П/ѴІИ »**МИІИ!ч •«■ <«*■« ' »~</*1.Г f '•* uoimw- **'1*15*« MfifflHW-
У^У» Hf tlHHlif ХнрЯУ Ч*МТИб fVV «'4i • »f> /IfrttMCfJt tWnfl'BM,? f ЛСЛ/Гуф^
ЛиплНр* ** нчгот* домуллоГ f іЛірб# КурЛоя Б*/**!* 1*тщ
ѵіуримю** В*лй Сяйил, си блрпн гусей Ьл илЙД<Чн омод
будим I, Ли муиюч.илл ГИрИфГ.’ИГД Лф ИИ ДОфяр Рячимчои г „и

бул А#эр * Табяро» барон лупи ио гусол блроммл.» боиюд>
БлчГНдрУ Вил* Сим НА біі СП-гири РйХЙМЧОН ГИІІфИф ѴІОІІГПІМЛ
Cdtrf ЛЯЧ іпулу ЧЯЛОГіИЙМО боло о/ул ІГИ1.Л »1 1ИЖҶ солгу ДЛЧ
МКМК» лир млйлоии ч.ілоии Л пмолсдовои Mill'кип фу рул
омл.тсч Чин л ру« кйбл вл Мултшм ДйМоляров, км лор
ссомрмитурй І.1ХСИД мекдрл пн химгорм лфгошістомм.ім (!пм
Гришин и лгіраммя фирнегопла будим, го ки пcm позам
битираид. Аммо онХРро налили ч. Табиист, ьси Слала длр ним-
калом гӯшаи кишііар флмшмии ѵсолоѵ наиіро аиҷом мслод. вале

« л ііешооі побаромідзініі хамдарсим номаыіум (>уд Во
Рахимчон гикснсро киро кдрлсм. Сарашд ба Университета
Ломоносов рафтсм Рахимчон. ки ба курен чормохаіі баланд
бурлаки ихтнсос омлда буд, би ҷойи хоб таъмин гжрдид. Хдрчанл
кӯшкш кардам ба май чойи хоб шдаданд. Ь.і нн хоткр, Муаззаму
Ситам Рахимро паи до намула. ба мехм он хонам НТОЧШШСГОН»
рафтеы. Ситам нее аз кормандони чехмонхонаро чешинохт.
Пиразанп куроние буд. Мувзииитди барсам чой дод. Сипае ду
аспиранта маскавиро ба ресторанн «Боку» бурда, зиефат
кардам. Коняги олрй хсх ѵархупешон сохт. Шаби аввалро
дар хобгохи Стам, кя дар хиебояи Дмитрий У ляпов 5, утоки
Ш2 карордоил, гузарояодо. Пагохй кдмрохи Огтаму Иброхим
Усааояв рушоѵднигор. жм аспирант буд. боз ба ыехмонхонан
Т зчигнеток» счалам. Анчомхоро чо Ггл чо кар;іа бо зшон сайр и
Маскаі баромгдем Aj ездахум cap карда, хамарӯза ба
китобхоаан -Ленив» мерафтам Чорлахумя ееігтябр баъдн
гитобхона ба почтам зшебонм М И Калинин даромала хона
телефон кардам. Ба гущам садом мидарарѵсам мераенд. аммо

14
9 4 АрО 0*»4ССГТу <V,j 4 « 4 у/ъщу ’
. іА< t ', > оршй/Г tfwto л /fieUY/IHW * К /VI» <
ЛИГ: Г Г 1 I* oi tr/Л fl fprtt ,Г/рО f/H 40ft№ HO.typy-
Лул Ф4 іиф# wihK ‘ ^Ҷ&рН ГбЯбфСя? ро НО>гУр*С7 $• Г^ИМПІ i
би < уѵ/Г..' кфоМрО *ІИІШ 4 м<л*ѵнтг Г ии *tt
Фгс ИИ f fnpiwt МІозг/і: ГДГІЛ руЛи МЯЛЙ бгѵій «1

Фямі фвгмнялн СИ И&ШЧлЬЦ ІГО<фбЛОІ»<« (>-*ЯЯф

НіуДііЛСТ С ИГ Ғю ХКріІ 6я гйСтрои<лся ^ІУЛШЛ%

Революн нив даром.» лд хй|Иіл намулам Хуроси ниммам Howjr
кодбаг.гі бо чой ітгу/і. Рӯ ін лиг яр барон to чсиг зиқиро 6*рО*«рД&Л
илі;іи Рллимчсж рзфтм. Афсус. к и длр хйбгохаш (Ы'мти V.
хучр.іи 1W) ІІПЙЛСИІШ наклр/| :И Іія іабакаи 13 біромл.м хучрли
J02 ро гик і.ік кдрллм. ки Иброхим Усмои дврыгсіро Gil руна
кушод Хгяс руи Алиш І'ііхимчонро иити юрИ ко шила м. вале
дарах нлшуд. Боі ба «Боку* cap таску соате сӯхбаг кардем.
AjGhcrii б недр мех ос гам лустамро аз иатднк бубимпм бо
Иброхимчон ба кобгох бнріаипсм. Хднӯз хдм Рахим кабул.
Дуемой кабати К иойин туда муаллнми университет Зафар
Абдуллоспро Go Абдулхаким лидсм Дигар тоқат нимоиду бо
грамнлйн 26 то метром Октябр омалл, сипае ба чТочикистон*
худро расондам. Ии но бо як дзета бачахои кӯлобй ошно шудзьц
ки гота а * сафари Руминия омала булана Яксаш Кавгов Качал
ном дошту дніариш Каюм. кн гроллейбусчй кор мскард.

Чанд рӯз дар толорн рисоладои илмй нншастам. Рисолае аз
Хочаеза 6а дасіам хурд. ки ба фаъояияти синфи коргарн узбек
бахшидз шуда буд Сухаип тозае налклам. Шояд харфи илмй
Дошту бо ӯзбекй буданаш нм кои надод. ки онро дарк камеям.
Мувофнки маслихати кабдн бо Рахимчон, Ҷурабой
Рдхмаіуддоевн чустй 26-уми сентябр ба зиератн кабржлони
«•Навидевичье- рафтсм. Бори аввад гӯрнстонл аврупоиро
мелилам Мазер чунон ба налму низом ва оэода буд. ки к де орту
мсхард. ки «агар мурад дар ха мин наьъ туристом кабр шавад».
Гӯристонн А.Чехову В.Маяковский. Чайковским Островский
аа лигар бузургони фархангн русро ьтмошо намулсм. І'ури
Аблулкосим Лохутиро ландо накарлеи. аммо кабрн алиби тѵрк
- Но шм Хикматро ёфтем на клада и і аккоей нам улем Хдмин

35
то яр' ѵіэ бсіохй ҷойхои ліідаиии Маскавро тамошо мскарісм
Бсигтяр 6л боги истирохнгии ордсни лен и и дори М.Горкий
ысрафіем Гохс аокэалхои «Қазон». «Леиинград*-р0
мелидеw МлксіД аз чунин пмошоҳо одамони гуиогунрс»'а,
гӯшаау канори кишнар бя мушохнда шрифтам буд. Махсуса»,
вазыі дуяпхо дар вокзалҳои Маскав хшіе дахшатббр ба назар
мсхӯрд. С’алхо тин болом фарши ссментй мех обид, Ии тоифі
хафгахо рӯйи хаммомро намсднд. Ру jc дарнозаи раиси
намояндаі ни Тоҷикистон дар Маскав Мирзошоев Султоц
Шарнфовячро задам. Худамрс» шиносоидам Хурсанд шуд. ки
ватандорсашро мсбинлд* Ьв назарам морохатй эхсос мснамуд.
Сулфа лоигг ва хам хулро ба сифатм ніахси ба гариби
гиряфторшуда мелил Сӯхбаги хуше дошг им чехраи снссин
гочик. ки сош лар вазифахои баландмакоми чумхури ифом
вазифа мскарл.

Дар іитобхоиаи Ленин нишастан ба лилам ХОД. Максал
гуэоштам, ки ду мох не. банки як мохаш хам кифояг мскард, то
ки маиоли мавриди іарурагро ба ласт о парам. Ач ин рӯ. баром
рӯчн 29-уми сентибр бинети хаионайморо харидорй нпмулим
Хагги хзрвкяташ 624> буд. ки ба воситаи Ленинободба Душанбе
парооз цеиамуд. Хлтти харакитя 631. ки мустакнм буд. рӯзи
сеюми октябр сурат мегхрйфі, ки ба роям дер ченамуд.

Чаил рути охирро ба іамошои шахрл калнми Маскав
бахшмлам. Рӯэе Славаро бо телефон ефтаму мехмонаш шудам
Рӯзхои сахти Оханкашону Кафшриро леши ка шр овардсму
хамдахо кардем. Ход о хам мори айнакдорм сари лсворм
хочатхопаи кароргохи Охай пидон аз хотирши фаромӯш кашудэ
бух Загааш Любалом аи вгони шеарвш Юра хам лахзахосро
пеиш хигир мсодерздил Юри аз Парии іи х&мсолаш пурсои
шуда гуфт «Да у Нарви» крепкая рука» Холмса чунин буд.
ки Пйрикі) Юр» хнмеши руин хдіші» Ооін мснаршкду баѵзан
іаихошон рост 4шмкч>мі»л tu наш метику д*нд Юрх, кл мшкал**
Оуд луддк»Содоме*ирифт; Парімгаи гочикметштрошгал Ашло
Ііараич ирам мсмсіѵдѵ ryi *J Юри ч*шми tape мтюап Wjic ж
а> бшиити ощйнмн шіи ба мушидед* гирлам) 6а
Парами -cMf мкаѵши «di*pai6u жй ІЦаиз м ба tcu^
цитристу миро ЛИЛ ВЛ МНСЛС КМ lOUinu Шрифту» нк мушт 6j
баноғӯши Ю^хі зад. Юри додуфигон бардошти чоииби хомашоіі
гурсхт. Дигар хеч иакі Юра ба Нарви і даст боло намскард.
балки хардуяш чурахоп ҷоиЯ шрлидлнд. Бори дигар ин киссаро
шушідсму танк бурдем.

Кабл аз сафари Душанбе ба «Одами бичаҳо» даром;иа баром
Фотимаву Парвиэ вл духтарчаи Ҷумьахон Сайёра сэру либос
харидорй кардам. «Одами бачахо»-и Маскин бозори буіургеро
мемонд Факат навбат шрифтам іарур мешуд.

Бисту хафіум тасодуфан адабисгшннос Дтахон
Сайфулдоевро вохурдам. Бо эшои як пнела чей шрифтом. Ӯ
матуй рисолан іюмзалинмрс чаидон шшазируфт, ки дурусг буд.
Ба худа.м хам маъқул мабуд. Хамим бегох ба Ҷумьахон
телеграмма додам, то ки пешие мм тирад Шаби 28-умро дар
хучраи Ҷӯрабой гузарондлм. Нишасти аҷибу хтггнрмоне су ра г
шрифт. Плгохии 29-ум дичомхоямро аз мехмонхонан
• Точккисгов» бардошта бо таксис азровокзали Маскав омадаы.
А * он чо мусофпронро то Домодедова 6а воентам автобусхон
чихозонидашудгі интикол медодаид. Ас «и ранге ни академиям
илмхо - Тӯйчй Вах г носков ва Амрилдин барон тусе;іш хозир
шуданд- Рахимчону ҶӯрабоЙ ҳам рленданд. Амрнднин сухбаш
ширину хаидаоварс анҷом мелод. Табиист, ки чунин сухбатхои
марлон бсішзр 6а мл азу н бону вон бахшила мешаванд. Маълум
буд. ки он ду аспираціи академия ба кигоб камтар таваччух
дошта. балки ба шикори бону вон бешгар матш ул будднх Аз ии
чост, ки Амриддин дифоъ шікарл... Соати яку сии рӯад 29-уми
сентябр хавогшймои ИЛ 18 аз Домодедова боло шуд. Ҷойи
ниіііашм 13 а буд Мусофирон аксіраи точих буданд Ннёі
( афарови муаллими омӯ тш$ оляям, км акнун дар Вазорзги
маориф клзифал бадахіаро мш ол меиамуд. миенн мусофирон
ба ваэарам *Урл Хат іи ха рака г и 629 - Масаав-Леншшбод-
Душанбе поен Ьфт

Нуи wskiui касс іюшю кэгхрифт. Ьо хак.см хона рш^ия

Лу-<л хисоботдеро дар кафедра м (яѵд тар Шурой

' ' • •>■ фі'/удче? п/уимдімд Я# му'.ха а* лисобогро ба Галина
Дм#9рсава с/тпридам Чашки кеібряя со9М ІѴ^ (Ю дар

1?
. тиім .лсііин -Ьсрлисн) акай Точном «и» дииро*
Чи хлпъул о* & Маркам нимштюи рисом ЧЖШПар cyp»n

»' «ѵ4'1^ * ’ , м, рисолд а і ши охи намрй бақуавамчҷ,

• «Р"** Т " ‘ цо хикояіхон СОПИ 1974-ро <>а «>осЧ. *ср«ижаМ

мсшул Х“м,,и '

»4 <t‘ ♦ I іа. I f38
ДАФТЛРИ СОЛИ 1975
ырхӯрлхои окли соли хлъ юлѵ Панч

Оі ^ »» fa беиорки грета ^ t*rr* r>_

'jwjpmfo фіро гирнфгг Ai ч>мдв
ra5e«я Д*рЗ пфнфггорзфд. А/ж^олг/ш^
^ ««r.a xj г/^ «Шй хгрш>и*а ш4 будалд. д*г.

WatCStTjk Yf*srs< 'STfmtO « r-«40p*MJ СИЛ ГуШіХЙ М>ЛЛ» %

У л л* лада базам ътуяаы ллр&регт буд S* ѵіая судф&

мига бвАкзга* бторре яорохзтгар дегафдокл Ом» наг
>гй; ft* V • ^т:х жлт?ф, ч<х*у>\л иехотт Духтурт бсчормод
. V; > г * ' * t^S. s:% ш ХЪл ДО «ШЗхригии ( Глбзро*

**ts.уро ишфпдх укѵякшм <*ас6й кд pop дола. р/ве »юр
«Ирглиба с^й«с адотро гамм гшг/д. Хафтни гнвя.і габобаж
дог/зло дяр л/’AGfxznrm trues* \ttyx ** тяѣЮЯ fa пня опро аичои
" . . ss<p’,i ус:о>| дар руз оилян изро 6<> машин

оѵй.ѵ*г6ур;і *.« 6m пзс мдеиарл Тзіпхиси такрории С Яобое»
кишел* дпд. *к бшорро напои бистарй боад карл Вмюбвр ин.
Г'' уик «нлір f Тэбироиро 6а шифохонни хукуматН хобоидяяд.
Масле ги ритпи лоиуалоба №іиіаи мая хам гуіанп, ки »киуи
ӯ хул биегярй гарлид Хэрорагаш а» 40 боло мешул ва бисер
лрак мекарл. Ьо хамим хол то 13-уми феира.т дар хона габобат
дяд ...

ХаИрнщ ,С\ Т.ібаровро чиддан таліи назорати духгурон карор
лод&нд ил саломашиш рӯз го рӯз рӯ 6л бехбулй овард. Нихояі.
ё талу мм фсѵра.і аз беморхона рахо сфг ..

Паичуми феврал Нина Драникова аз Маска в хона занг зад
■W5 хохши н.щул. км 6а Никитин Юрин Алексеевич сарэари
Зарубежгеология телефон кунам Ба «авсуф занг залам. Он кас
іар асосн мах губи расѵни сармутахлссяси геозогхои совета дзр
Афгснастоа В М Чеѵирсв масъалая дубора 6а Афгоннстоя
лаъавт щуданамрг ба мнем гуэоагг. Май. ки гот смада судам,
сіндон атак налошгам. Днгар нн кн ходо рисодая иомзалиам
гамом нашу да буд. 5о аучути ян. 6а зшоя гуфгзм: -»А гзр
Т"

щИіНрО Ші ЯАСфММ Ч/иЯ урн ГИрИфТА

шо*Д »к n*ij*u». Auutj мкяонжгл*. ѵѵ >и умя«ерскт
** мі идораи дягар ичозатя рафган
яашдалаяд

py-jc, вн доауялоро »'< ШКфоЮЙА W 1
соагти л> дар ^алуят шчдисе сурят гиря
илор*фи Чунхурй Дадабосі Абдурау
fa^jpuxrH ааэтрвт Ниёз Сафаро*. нуункм* а

Афі они сто ир о
зилішон бурля*.
ЖЯ дйр <н 1 іаіири
*зрдори шугГии
ли ѢЯЖр* МЮрІи

Мярфэе* М я лыж я* жсгпебм ѵаішгил/тгм партиями и унияерскт
Фашя Іожнрпънп-.нро* кардаих Вазир мсхостааст *и дар
варили юпи ra-климу тарби* ддр факудтегг бо муаллимоиу
Кі,риан&>и сӯхОжт нанѵял Декан и фагудтст М Косичова чаид
ігрфи мухлддимавй оил 6« маятӯи иарбутз гуфту сипае ҷардени
чачлиеро я> дастли лигари муаллимои ба ихтиёри хул гирифта.
бидуии гадом иуклдлимае ба суроіаи О Хабаров сухаихои
нослюро раао лила, ӯро 6а махялгарои мугтахзм сох гнил
Дзлетги ни дасгАИ иг вот ар, ки сарлорашон М.Қосммова махсуб
мсмгрли;і он 6>л. к и болом сяилалис с мизе сибт кирд&анд:

* Мурла бол. Іенииобод», «Зинда бод. Кӯлоб». Хамим
навиилачотро С Вохилов. Т.Некматзода. А.Сатторов,
ІІІ.Хуссмнюда, ( Имронон ластик мамули. дар им амалн
донишчӯ&.м даегдиштани С I абарояро мсбот кардинй мешудлнд.
Вахте ки ба рӯйхлти нотиқом мутиваҷчех шудам, рашиан шух
ки оион .ѵімаг и а.т кафедрам адабнёти классики буданд Эшои
Хатто мудиришон ШХусойнюдаро. ки чу ним мочаросозихоро
бисер бмд медицу ба С.Хабаров эхдиром мегузошт. ба монарѳи
юшбатиашон кашола намула будэнд. Хине, ки Ш-Ҳусейязода
сухан мекард. лида мешуд. ки ӯ ба душворй суханхои сохтаи
шогнрдонашро мукобили С.Табаров ба забои мсовард. Табинсі.
ки нм мочареш шшбатй давоми хамон мочарое буд, ки як сол
кабл дар манркди С.Табаров ташкил дола буланд. Он Дііфьа.
ки тнрашон хок хӯрд. акиун масьалаи махалгароЯ на
ленннободбадбіширо ба ӯ ннсбат доданй шуданд Медонисганд.
кн ин масъала бисер чиддй буда, чанбан сиёсй мегиралу
С Табаровро аз фахудтст нет мехуванл. А. Саттеров. ки чазонн
дгн иди наяд буда. калами тез лошту хдм ку достоин бух барон

41
, *чл.Ѵо. .нчѴІ \iUVt. CVUIS* Ѵ^ѴЧД .І Ѵ4СЬ.Щ\4 ,\і ІЩ ҷ<у

ѵг і» і .\л\л. »’С*> "кдир С\\ЛН КДрДЛ ЛЛ М*К*у^И

ѵ Ѵ*Лі$ѵ* ft* b**Y Собир^чмрмсаду \ ф Доніішч>^и

слл« ллх>м >р° <*Д*я* шчддлнд. і Гл6лров проісссхом
«йѵ‘чи %,до;чрд«ж чодѵруст Ш4р\\ у%&\ мсамхад
М : • чмі Ѵвк хи-геи кутба. Гудмзар ъл дкофокро

*х- Л1ГЧЛЛ- інш меклнлд Дар бора и адабнетшцное
Ч Оифиіос» \а? і:і хлрфхош ыоелзо мсгӯшд »а двгдр
ІІЩДТ^ ** хакчш зудоовар ба иуқобиди СТаблро» ибрсм
«сорят ^ мачдас лкокж медов, кн нн ластам Нгіюгкр

ж а > гла ганерй /вш. ыяіря ыаорифро, кв худ деншюбодй
буі ішре дхьшг кардд бушя» го *н СТабдровро ба там ом
хз Уяжверснтет реиілкам гуыанд Нстияони ин ласта бот
ѵегуфтхяд. Офиса г?ё донмшчуёнро іашаик ыаыудаасі. го км
Sihj Саггороа бд шчда фо рей сухбаі мскѵнад. Шаклн
таихииж дэентанм мзчзяс дар он хам юхдір мешу л, кн он cost
С Таборов. О фаса ва М-Ддаддтоэ ештнрок надоштанд. Яънс
к^мл са:*:::аріоихо лар гайбн С.Табарову Л.Сӯфиев сурат
мегкрнфі Ваіир хам лар сухани хотнмавизш харфхОН
иғвогаронро чаькуя шуморнл. Дар поенн мзчлис сарварн
факѵлтег бону М Косимо ва сухші шрифта, нотиконро даеггмрй
намуда. а чуыла чуннн іуфі «Мӯхтарам коммунистон! Охир.
нн чй ход аст. ки ио оромона хоб рафта ндметавонем Магар ин
вокенгг вест, ки Абдунабиро дар даромадгохи бином
нсгикомагиаш гнхдид кэрдаанд, задан нд». М.Косимова, ки
г иряаш дар сари остинаш буд, харфхо мегуфту оби дида мерехт
Сесоаг мачдисиглшкилдодііи иі вогарони факултетн филологии
«дома бфта бошад хам, ба хулосае омада натавонист, зеро хама
харфхо аз тӯхмат беш набуданд. Ногуфта мамонад, ки ягона
шахсе ки ба мукобилн ласкай игвогар баромаду С.Табаровро
дастгирй намуд. Мнер Эшниезов буд. Дар нн тӯхматгарой
Назира Қаххорова. М.Нормаюв. А.Мӯъминов низ даст
дошганд, аммо хомӯш монданд Хонандаи бафахмн банда,
гасаввур кунсд, к и хамон солхо нсрӯхое пай до шуданд, кн миёни
ду внлоят мооромиҳо оварлан мехостанд. Дар ин чода,
пгвогароші Л сини обол донишчуони бидахшониро ба мукобиди

42
и>нш!іч>л‘‘ііі ку'іобй чаш мед и дох 1 л ИЛ. Ин чочлрохо ҷяшми
сисей доит». 6а мднфииіи гйрсіфн ѵукумрон хиіѵмі мездрданд,
Buotp? лл чунин ноороммхоро идораи бехптарин чумхури тіола
м<чч»\т. го кн гл «мд «Дидед. ин Міцхдум чало \дм дар ылрхалии
мбтндой карор дораид. чй тавр мепіапид, кн а і ин ду анлоп
дік®а шлдхен чумхурй тарбшгг сбил •> Максад хамки буд. ни чиш
іи;аре Мичші итогарон поен бфту хомаи лому то рафтпм
Ннпі ѵЧШі па.:ав о мода карда буд Аммо ба устоа нагуфтам, кн
дар факултет чунин мачлнее баріуюр шуду он кас кнхрамони
яоосй эмон гдрдмд. іарур надоннстам Худашон аз днгар
манбакчо xoxatu фахмкд. гуфгам дар ботнн.

Гавре ншора рафт. Вааорати гсололіяи СССР дар заминал
дархости сармутахиссискі геологхон совет» дар Ҷумхурнн
Афговжлон ба комм ректоре Университет даалатни Тоҷнкнстон
академик П.Бобочомов макіyou раемн нреол дошга. хо\иш
карла буд. кн аспирант Асоевро ба муддати ду сод барон
;арчумонн ба Лфгоннстон бнфн ристал. Табиист. кн мактуб
аввшшн ба ласти мудири П Іѵ ьбаи махсус. ки бонус еарварнашро
ба улда дошт. мерасад. Он бону пагохие бандаро даъват намуд
ва хасад а і он бурд, к и ндорадои босадохияти давдагй махзмаро
хосгаанд Аі чараёші сӯхбаташ фахмидам. кн чан дон барон
мусбат хал на мудаки дархости вазо рати геологиям СССР манд
надошт. Якҷоя наздн ректор рафтем, вале хузур надоил. Синае
ба шӯъбги аспирантура даромддам. Галина Дмитревна розй буд
Вай лфтихор аз он дошт, ки чунин мактуб махз ба сурогаи
аспирянти унивсрентс і содир шудааст. Баъдан фахмидам, ки
мудири шуьбан махсус мактубро ба ректор шпион надода. балки
ба шӯъбан марбутаи вашраги хорнча - Нуъмонов телефон
карда, ыаелнхат мепурсад. Нуъмонов. ки шахеи худхоху
мансабдӯстс буд. ба бону мефахмонад. ки дар хеч сурат ба
макгуби мазкур чааобн мусбат дода наметавонад. зеро карорн
Совети вазирон аст, ки фақат баьди танаффусн сесола мешавад.
ки касроборм дуюм ба хори на бифиристанд. Аз ин чавоб мудири
шӯъбаи махсус изхорн хушй карду маро табрик іуфт. ки
намерлючі Шаби он руз ба сурогал Чсмнрев нома навиштэ.
мавзӯъро арз намудам. іо ки гумон накунад. кн ман худ рад

43
м.імлм.ім l."p*• »М M.i» .yMl імдустгяш чаноГіи доли г,у .

I*. «.мни иа--1л;ми луюмбора ба И.гюраги ісологияи f ( Г.,
«ик'.рй іимуднии банда ЦДЛ Пфдид А» и* чиіит луб щул ^
Нӯиюноаро* іишул. аагнрил рнсолаи ном «.ж ба» дарним .р,,,
неиоил

ГЛМОШОИ ДРАММАИ «ИН*ІИК)РЙ»

Іііоіф» Мииҷу/m Хдкимшиі acfikpe Ойрои иі*»шм театр >ҷ0д
карла буя. кй «Инппори» ном Лошг. Ии бону, кн яке щ
яйтмкунйндйгонм факутсі буд* устодйш С Габнровро г>а
сифдги муішки/ш шнііОХ'П 0.1 ШМОІІІОИ асари момбурдааш
ішыті ніімуд Домудло як руі Кабя а і РйХЙМЧОКу Гм или хохнш
карл, кисоаіи хафт бсгохй на им тсиіри академии ЛохугЯ қошр
пишем, іо км якчоя драмшм мИігиі ч>рм» ро гимшно кѵнем Па
ии хотмр. ішкчуми март? Go ( Габлрову Рақимҷон couth /дпҳ kum
ч.іфі бд ісаір омалем МайЧупихон хам па идо туда, бігид т
сплочу патрон моро Оа ЮЛОри чурди гсаір. км одатаи
мс\моно мм хукуматй ил 6лмпитал а г ом но ча*п» мсомадпнд,
раѵмпмиИ кард Либо^қои болоро катила ба д поссоветах
от \ісм Дар гѵ>юр бону поим ніос мсииішюдмд. хм 6*і пешюж
С Тдбдров 6<> *\імром а% чойхо балд мл шудаид Ин бомувом
vawai и аі Институт педагогии ба ноааи Шевченко булат w
габмис км дому иоро хуб мошммомлнд Ману Радом \лм
баробара С Гпбпроа бо сарчунбомй ел юзам тшенро илей к
мсгѵрчіфгсіа \и»ч).шонѵ <рчосгі. барон імлмромм чекмонони
сйищр осгун баром ал. Дому ш сарм илкіѴѵхом гѵ негу ни
иібж!% ірнаи бо но о»Чбдт чехдрд \л\інм иѵм ддрвоям
wvpi ирі жя ѵл> кушф бчх таК'іха ш>т> онро ипмдтгорлам
’ояс і м 6а залили гэдорв коей Марат Мярчгіхар 6о
чмхиіл. п ткгбат 6а ѵ хе.те %&вс*« иевкиу і. даjvviuiiu
М Ммрезмд? мнаііміанк задан кош «СиаМ» гѵфтл.
іитѵк uaeapmapo p оют toe м<н сэрншро шока taut.
tre '^і ѵцзѵи* ласт лолд. еял.ьс чоиаб-.» С Табароа оѵдд

ММіІГШДЗ? ОЛѴ.И С^ОКѴ^' p!j)t2 tHTT ЗЗрѵі О^, Бо !Ht>
ИЮ лі1C* ЛОЛ Им ПЛЯЖ ректори Ишпіггуі Кли іи.І Hyparai д*м
пидлун С Газпром p<xrr меж. год Mnoii бо М Миршдкгрқулгпй
;iOVtrmfUI ДуигіфИ К Ҷурпси Ісиар Iia писари Миршашф
дф,.,л шукбаи форсяро хиім мамули, хамсар шу/ш будяид. Ьа
им шабиишимй Ммроткарро КҶурагм лдмшг кар/иі булнмгі
Хлм« дар голоря хурл иипіясшоН сароссмапор дожили тодорн
кялом Иірдидши с I и барону М.Миршакпр, ҚҶурасп шпюЬ
мадоштимл. Гшлки оромоня таги /шрвоэн карпр гири сигами.

М Мириіакар «Сохиб лнвлл шума диросл» гуфі 6а лом учло
Дммо С.Табором «нс, нс» гуён Миршакарро гимн пі худ
лароіырл Мину Рахим нт пушти сари есбучурі морил імудсм
Мпьдум гарлил ки имсштугн иедигогй он міаб театрро харнли
будласт. Во ііі« бахонл маҷлнсн бонувон сурді шрифт, кі» дар
он дотссит Сайлй На тропа. Kit хушандому жбочехрас мсндмул
м.и.рѵ ш карл. Гѵлъд фармоим pcKi oppocapvt кодом матӯеккроат
нам уда. іюней мрсакхон ішйларчлм ілрлид-

«Инпгюрй‘>-и М Хакимова л\ гірэфи Мармм Исосиа 6л одна
гуюшта туда буд Мавзуи Ҷлнт Bytypnt Вилниро дар
марка іи сужай хул карор мсдод. Қлхрамони маркаш Лич
ш анчар и дар чаш будіідиі Сандро ннппорй мскашнд Нопцон
пі Сопл чаш сисч мсгнрад Дар оюл ба сди шляхар маоддл
ру пор бубниал Дммо баъяпір Ход ном лекари мдчрухшударо
ил чамелри меняли рад. ки дар им дм am Лзмла молараш хнсса
мету город С ахнадсні фочелянаш клм ба нагар чурд іиддият
иыіф бу л. Ллхмхои сошву нсдаркор ба мѵшомш меркхл
\ man 1, а cap км сус г гҷод шу.іа 6v;;. raomter, ки дар саѵка
1,1,1 'З'ьмф мчро гарднд Драима поен сфг. \др ес бд ѵошнчи
Рачпм нишастсм Дому лас \ушй мскард. к к нн лраммаро
члйрнвт .up іші\о iumoiuo идхар.илст чу нам up борон он
•оѵн чу мда нашшгга напавши. Шохд осгни дар бѵ;. кн ба
■іарли cap гнрафтор шѵідм

гш\ѵах «юрт Раѵімнон шг ш Ин рѴтхо \онапВ ш>дд
бу им Ьі'бн _тучѵѵіч рМБО длро сиъц а» \ч^.ьш ртбецмм ігсдол
мад?чан. Ишстосиа. вин пшмша іахш Им чнѵіхре
?Uhwjs кк.хчша Ьюйхмг нн пфг. іа «агар мсхсѵггs сазам
бег охН бѵ' ex r>jr\ пгшшш^Ы гватгч* Дохут* мстхисм Деовхѵь?
\дч» қғипмд IN* ІИ» иамро Діѵшм Як mu бдцд С- Іабирой кии
ui.w іПН4і» матуй имірцтиіро ІІіЧіЖч\од im.Nn/l СЧштц Шишу
дііѵ Йцимчом во мощён омидаид Аааші ба химии домуп Іи
даромалсм ни синие ром ісаіри Лохутиро ист гирифТСМ
Аллаха* сардорм гурӯхи іткди адиби Иіштмо Афгоно»*, *н
дар кур™ дук>м t вхеші меиамуд. моро ъл хам шжрмкджреоиащро
иітморй дош То ого іи ішмоиш дах-пон uax лаюікл пакт ддр
ихінёрамом буд. Ба тамошом швеи атгёрони ісатр н.і хам таьрихи
он мжшул шудсм Хини Iимото фищп ломулло xjijm)» мешду
май гут мсдрдіім на ба tin поста допиши тсатршиносиам ро
мсафзудам. С Хабаров як чахом наиихорооил баеннъаін театре
мслонисл, ки Гмірои онхоро аібар мл мул пн. соатхо дар
киюбхонлхо ншшіетаи лоаім мсомид.

Чашмам ба Гошм УлугэоЯі бархӯрл. ки аорндн бнион театр
іарлил. Домулло нил нн холатро ба мушпхндіі шрифта, чонибн
С.Улугзода калам ннход. СТабаров 6а С.Улугзода «Ха.
Сотнмхон шумо хам омадсд-мй>» гуфта-ласт дироз кард
С Улуі эода бо габассумн хоса ба мо хам ласт доя. Аз домулло
холу яхрол пуроид. Саломигтшюнро хост фаҳмад Хамим ітю
буд, ки С.Табарову С.Улугзодаро ба голори хукуматГі даъват
кардашт Табимст. ки ману Рахим низ нуштм сдри онхо ба толори
хурд ворид пірлмлем. С.Улугюда шшготпро овехту ба бонун
хи'чма г расой чурочиагкунон гуфг «Шояд 6а мо чой медихед».
Бону зхтиромро 6а чо о вар да: «Албатта, адбатта. домулло» -
гуфту шитобон баром тахняи чой ряфт. С.Улугзода сӯйи мо
хандила: «Ман ин чо калонтар» гуфтанд. Домулло таъкпди
С.Улугюдаро педикшмудіі.хандидинд. Атрофимиам чойиӯшИ
нишасгем Сӯхбатм фархашй огоз шуд, Чой хам омал. Ман, кн
аз хама хурд будам. чойкаширо ба шмма шрифтам. Сӯхбвт
бештар дар нхтмери С.Улугюда қарор дошт. Хар сухану
куггахон гуфтаи С.Улугюда ро ломулло ба паракчае ба хати
лотанА ёддошт меиамуд. вале кушиіп мскард, ки нн амал аз
назари моей пинхои монад. С.Улугзода еддоштгирии
С.Табаровро лида: «Хд. Сохибчон. чІІ ин калар калам ро аз
чайбатон бароварда низе мснависсл?» изхор карданд. С.Табарон
хандила: «Фикр мекунам. фнкр мскумам» іуфтаид. «Як бегох

46
фиіф ИНК У 11<еЛ. НЛМГІШІНИД'Ы - посух дол I Ѵіуіі.іД;, < нпцс
фехотмр Ӯ л*і домулло лир борам драмам «Имшиірй» и
\1 ОД Кимом си вол кард ( Га барон чавоб долиид. км ом ҷо яі ом
мм о* нолнби днккаіс наст < Улуг«ода іпхор іомпамд. км
писслашро хонда онро брак эълом карла булласт. Дмм»
юідоилом пягѵр бо і хамим чизи хомро ба сахна мчичаі до;шид.

Ьи і.д у шӯхиомез гуфт: «Охир, худи хамим ші зебо »ст, бас мссі,
км 6о I драмашпро гузоштшшд». Мо хар се ба хдрфи Г.Удупода
хаидидсм.

С ухбиги иишабам С.Улугэода баром мои ддрсеро мсмоид,
jcpo кіібл a I им суханрониашонро наіиунида будим. Воқеин,
пион нисони фо jmuc будаанд. Одимона сѴхбат мснамудаід. Дар
борам «Отелло»-»! У.Шекспир чуион хулосахо м^баровард. ки
гус зчодн худашон бошад. Пайвасга ба маазӯн фавк як сухбаіи
ИХ. гадииро бо Мухам мал ҷон Қосимов словар шуд. Қоеимов
накдші Оіеллоро дар Дахан адабиёт ва санъаж тоник бозй
кардааст Бдьд as поен ёфтанн имесл И.Сталин саньаткоронм
точикро кабул на му да, махрамона ба М.Қоеимов ян гавр
гуфтааст:

Ты очень хорошо играешь, но если разрешишь я сделаю
вам одно замечание. Ты умер как ревнивы»! муж. по тіе* нс іак.
Он не ревнивый муж, а он ради достоинства умер...

Аз ндомаіі сӯхбаги С.Улугюдд маъдум мешуд. ки Jpo сахі
ранчонлзанд. Ба сабаби фпрор карлами фарзанлаш Азиз ӯ хеле
паршикаста мснамуд. Ѵ'ро аз сафхои хизои коммунист хорнҷ
карданд» аммо аз бахри гжеардш иагузашт. Вай пажмурда шуда
буд. Аксари рӯзу моххои худро дар Маскав мегузаронд.
С.Табаров чй саволс дод. кіі чуннн *іавоб шуннд: «Ман кабутари
дубома кастам». Хдрфхояш сари он буд, ки пиесахои хуб бнсёр
навнштааст, вале онхоро ба сахна намету зоранд. Шикоят аз он
доил, ки чанд>!н тарчумаву лсархои барон са\»іа навиштааш
дар чомалоші театр х обида анд Занг шуд. Ба толор даромадем.
Ҳар чорамон дар кагори пух, ки хукуматй махсуб мсгардид.
нишастсм. Пнесап М.Мнршакар «Корвони бахт» огоз ёфт.
Мед»ідам, к»і С.Улугзода аз тамошок он худро горафт порохат
■jxcoc менамуд Қамнн буд, к»* тока» накарду аз нисфаш

47
баромлдн рафт. Никит Лемкнро АслЯ Бурхонов би
іііохіѵ одил<?ро мемолл, КІІ ба ҳар кие «щ-(м хости-**'1 Іс*и,і1
меякмуд. Дохи ба ни хал вактн зиёд дора/ц ки бо як Кіі!Хч
сурх такрибаіі як соат масруф мешавад. Ҳагго симо|,<тДпНи
члнбаи мазхака ба хул мегирифт. Хдммн ходатҳо бѵ " " с,,Ии
маярилн Ленин доншші сатхй ба даст овардсм. ^ **

БА ИДОМАИ НАВРУЗ

Мохи март ба ислохн эродхои рохбарам мзшгуя шудам Коб*,
дуюмн рисола гӯё ба поён рас ид. кн домулло гуфтанд
Ліетавонед бе чопн мошннка днхед* Раях он хамезда омоддн
чоп буд. Аллакай боби вввадро баьд аз чоп шрифтам.
\.іж ихуми ылрт дар ылчлііси кафедра масьалаи гачрнбаоѵу
барраей шуд Рохбаронк тячрибаомӯзй М.Давлатов.
\ Мѵхибов ва С Аминова ах борот доданд. Баядаро баром
гузароннданя Наврӯэ мутаезддй карда будакд. Мухтасар арз
намудам. кн лаъватшэмахо омода шудоанд. Бо ёрин Сафар
Абду но к- Ахмадов» профсоюз*! доншпчуён онхоро ба чойхои
даркорй таксиѵ хохзм кард Бо поён ефтанн изчлис, гакрнбан
хама аъзоёнп кафедра: С.Табаров. Р.Мусудмонкудов.

А.Махмаламннов ва банда тавзссутн мотини Рахимчон хавлии
Фанзалй Начмонов рафтем. то ки аз падари шодравонаш ёде
карла бошем. Падараш Мулло Начмон дар синнн 85-солагй
ба дардн фалаҷ гирвфгор туда, вафот карда буд. Руйи хавлй
Хакназдр Назаров. А.Л.Хромов. Мирзо Тохиров, Таган
Хомидов менишастанд Мо низ бо онхо хамрох иіудем. Шахсе
ба хотири мархум дуо хонд. Бисту якумн март дар толори
марсазин Университет чашни Наврӯз баргузор гард ид
Нуѵгѵахон хам бо ман буд. Дар катори аввал чой гирнфтем.
Муовини ректор Ахмадов хозиринро ба Наврӯз табрик гуфт.
Сухандон. кн набуд. як маъннро чанд маротиба такрор менамуд,
Бахши расмли мачянс поен ёфту хунармаидони Театри чавонон
чамоишяомаи «Робиаи Бялхй»-ро ба тавачҷӯхи аҳли толор

48
псшвяход горломдвпд Намихои Робиа *a Ожр ҷолиби лиіанп
60UUW піудяіід БвЖШН днлцмг Haspyvpn конагрщ .юиитч/сн
гліинил дод Соагхои дпхм шаб мохфшш Изпрӯз ба о tup расид
Саришшл С.Амшюшіро го маіпиітш расондсм яа синае қоиа

рафгсм.

Ҳдмнн рӯзхо боб» дуюмм рисотаро ба ихтперн Район
супорядам Чопаш о ій буд. Боб» азом холе? тоддичхо мехоа
na хам бахпш идчарннвиашро баку ина і карданам аоінм мсомал
Мзкеад он буд. ки еммом коргари муосири точнкро дар
плйвзепгй бо симои коріари ухумииггифок мдвридн тяхдили
филологй карор бидихам. Тахлил т ифи гнпологи боял сураі
мспгрифт.

Бисту нӯхумн млрі хдмрохн С.Тібароиу пнеарлш Темур ба
бопі Академии* улум ба самти Ромит луди насини рафіей

Сию якуми март баьдн чондлшапй дар кптобхэиаи
«ФнрдавсА»* мийли чойи кабул пайдо шуду ба д афт ар и
Даялятхӯҷа Долов, ки ердамчин прслідситн Академиям и :м\ои
чумхурй Мухаммад Оензді буд, cap залам. Наин J А.Куиров
мснншаст. Давлатхуҷа аз омадакам шод шуд. Чою кахва омода
ест. Сӯхбатм ширине дошт у . Еаъда долам, ки соати шаги ба
асдати С.Табаров мердвем АЛСӯчаров 6о Р Мусупмонжулову

А.Саифуллосе. Юсу ф Акбарову днгарен ба сеѵншарн Ҷамъчяти
«Донііш» чониби Маскав сафар дошт. Бегохи бо Кӯчароахонац
домулло даромалем. ки Рахимчоиу Эргаш Сашинов хам хо иір
шуданд. Нахосгсм. ки домулхюро чахмзт днхем. Бннобар ни, бо
мошини Рахимчон хонаашон рафтем. Палов дам мс.хурд
Ҳамсояҳои Рахимчон Мухибоиу Давдатов хам омчдаид.

1 Іештвр аз мо Абдулхай, ки зодруз доштааст. он но чорчрну чада
буд. Нншастн кафедра гӯс плоха месфт Субхн ди rap боз
«Фирдавейжро ихора шрифтам. Якуми апрсл чарасии кори
доншпҷӯсн онл ба рисолахои лип ломи члвриди бахеи нъзосни
кафедра кд pop дода шуд.

Дувоздахуми апрсл бо хохиши А.Сӯфиев ҷоняби нохняи
Дан тара сафар кард ем. Домулло моро ҳамрохй мекард.
Мехмони Сафар Ғвюров шудем Ачбаски мехмондор ранен
чаигали Дан тара буданд, моро ба самтн Лохур даъват нлиуданд
Он руз чанд тан аі амернкоихо Г»о рохбилллин рскторн

19
Институ т хоҷагии кишлок С аид IІосиро» дар і уцІ}ІС
ха»о мехӯрданд. 4‘1*!,()*ур

Зиичаи ректор хам буд. Нишастамон лу сот
(• I Іосиро» бозибонм темой ингЛИСЙ сӯхбаг мсрроЛ
мсбориду голе офтобй мешул. Ьи хдр хол исі ироха іа^Г°Хс
фаели левой бақори Лохур мӯътодид гулами. Ксгоҳй 6<г|Л*р
Душ»НбВ ҚВРАКН1 намудом Гули лу СОЙТИ рок СӯфисиТ
t ’. Гмбаро» сухбаі оросі Хдрфхои баландро бсіитар ( уф„(1.
мена іируфт Man. кп ода і и иіижро хуб мсдонистам. худроо^
мнгох медошгам. Домулло хам гокаі мскард, хнрчанд Км
сухбаіи нкршиа хасгааш сохта буд.

1И«чілда\уми апрсл дар хасти дустпм Рмҳимҷои ҳодисаи
honvine рун дол. кп банда шохид будим Ат хиёбоии Ленин дар
моішшн V меомадем, ки аотахоп юлибии 12-соласро болон
мошна іеллдодмнд Чарч.підки Рдхимҷои іормшдоду мошинро
дарчоти минь кард, духтирак ба гарафи рости моти и бархӯрда,
икнауіѵ рӯйи иімни вфтид на ал бшпшш хун баромад. Мин ба
іу ти ал мошпіі берун туда, чабрдпдаро Г>а иишастгохи пушта
роиаида іпинѵчіда би дармошохи риқамм як оішрдсм. Рентген
нипіон дод, ки иопп чапані ишкасіа буд ІІимсоат пату книг, ки
кормаіі ѵоіт I ЛИ хо шр іардмдинд. Гафіпіті онхо раншаіісохт,
ки дарим ходиса худи година гунпхюр мсбопшд. Ному н аса б и
іѵмлрлкро муаймм кардсм Пиаііноена іѵлаНхо. истиқомт
кунандан кучам Мьа пои, I? \однсаро ЗулаЙхо чунин шархдод
\ оо ч», ѵаѵ\а хамдарсошии сари нѵча меистоднасі Яхудбачас
шу\ч карҷа Ѵро бехоіир іечл медихад ДуіоиахояШ хам нкрори
Клайхоро lav дик маму панд Дар ни ходней Л.Махміідаминоп
хам нш\нд 0\ \ Ми чепе шпинф тудем Нонн іудайхоро
I ҷкорн нам\ ѵаид <‘нпп»: ѵро ба моініпі спнор карда ба
хочіатѵ>и ин \ и ко ҷ аодсм Надару модарат, пакле ки
ivy» ч'чнонро ба чѵннн \oaai дм дам д, хайрон мондамд ті чИ
'\,|м читомро маме ютитанд. \однсн|К> мо ид худи духіарак
'Map.\N ’»о\ дочем і »м\о ryuox иадошіани Р.(\пмҷоарофа\мида,
м ини* iv и.имрдошми I па од ҷое \ам ард накарданд |>аі»Д ал НН
\ѵ V. ѵ Рдѵнмчоп ѵдмент 0а ангин U михо мерафі на ал
чпи\\и Vi»'т <»д он taatitoti орй мсрасонд

ИД(,М!І 6ф,
Хдеии рУ*. соѵти зшфхя бсі*>*й. дар іибіихи флдозогхо Оо
іышп-аилл Отпор Турсуи. июнрои Ашр Хдші и Сдшавбар
СохкбоМ іюхурн уьлом шуля бу л. Инхд>. шшбоми «ѵикжс бу лан л.
іпі 4ілр Конфироііси швгауми умумотляфокни алмбоми ч*во.і
ширин г дошттмд Дар сӯхбв! муквкюіл Сохмб Тдбвров «дм
инк прок кард. СТурсуи тмссуротаипро лм Комфэромс нбрсп
тип Аскару Саиввбар »шлд иамуіка *т теъркоів іудіи хсшро
кироат наму/ыил Мумлкклл С.Тнбароі ыяцдпсн шсьру яллоро
ояимоиа чдмъбаст кард. Аднбоии чавони комбурда жт
хагмкардяхои фдтултет будд, икіар 6а 6а иш С Табяров дар
ацила мгпнюнисгаид дар нолей и«эму квсрм муисир мр*>Р
бншранд Чунир іюхурии мясзхо адемшпи тарбмяай хам кдсб
иска мул.

Бисту дуюміі бирса дар толорм универсшсі ба мучосмбапі
105-соліігнн Н И Ленин «иѵгьомади ботукӯт.ч баріуюр шрлпд
Михмалнн шрбсков. Ьобонсжов аа ІШрііфо* ѵ*р васфч Лети»
на ихмипои и ікнлобии ӯ суханрони кардана Дар хамим
іаммнл, толорн Ҷомин факултетн филология ЛЛ аімн апре.т
оштмрохчксмм конформней лснишфо кдбуп нлмуд ГІрофсі ор
Ш.ХусеЙн юдо дар мавч^п «<Масгі»аядн рсалиіч .up аддбиёги
клаатші ш'іик», СЛжбаров окд 6а «Огоіи лирикам гражлдпй»
мл і.рѴ ш карданд Сииас бахшхои коифор» тси илмдбо иютирот
г уруххои нхгисос на му ал лимоня кнфслрохо сура Г шрифт Агар
лир собик бахши .шабисі муипараа лоир чешуя. нмсол ба
бахшхои «Алвбястм совстй* на «Лдабистн классик й» таврим
пірлил. Маъяум буд. кн муилдимош* ідабнеін классики, гм <ю
С Габеров мумоқиша дошхаид, намсхосшнд. ки литр якҷоягм бо
кафедрой зшон 6 о ни мл Маърӯэвхои С Табаров

I* Мусулмонкулов па С.Аминоваро шуннлем Дар кафедрам
алибисіи классики аз хама беш СТабаровро С Вохидову
На три Қаххоропц чаш мм чипам налоштаил Ии ;іу л і
маелнхитгироми лсосии Ш. Хусейн ю да хисоЪ мсефтанл- Бо
вуҷули ни. 111 Хусейн юла собнк шогирлаш С.Тзбаривро
мсіт іируфі Дар млчмѵі. лир факу.ігѵіи филология яу гурухи
(кі хам мухопмф гшишд мссфі Меганои гуфт. кн гурухи шнмол
,w ‘ілмуб арш вуҷул мекард. ки :іар чушін іурухбозихо сарвари

51
4КІМ ІГГСТ м Косимою го яндоиіс даст дошт.

Частям шнмая 6о сяйнчиняхоаш пуштн сари Г Таблр0ь
мсиішымл. го кн боі іуноксро бар поен буваиддид. Ии fypy
6а дмела ми ки Д-Р хафсдраи адябиеги соргтй бсШга
цтоіядігом мішоті ҷануб кор мскярданл. саряарашро
чаииаро »ѵяом мсдоштяид Барон раяшхий андохщц ба

Wh ф*кк ** 6а чслрамж мн клфсдра м ЗДРаххом онко иаіар
кярѵинам і ГкбвроКищют Муьммнобад). Р Мусудмоцқу;К,й
(Қуболи**). М Дарла то■ (Восс*), Х Муқибоа (Дяиі»р*>

С ^ммнома (СамаркандI. А Мякмядямимоя (Москацу
\ 1 ѵфнеа (Кямгуртк Нина Мндахорояп («кудін Дурусі пет!
км л I хафт яѵіои яяфедраи адлбисти соястй мпичтащ А1
миіг дмр Кѵ.ии» булммл Митям кучоиу хк подия кую? Ход
ом ки а» ** иокиам хурлйідмі Aim I Нгмпада. С.Вохмлор,
ITaattrnnn.... ѵ ((уічцй К и '« * ш М Пормгоа .трду

кяфелряи ЛИ!мри фякуліп мфом и.1 іифи ЛОШЛМД. Аімр Маяіум
млрбуіаро ба ;ty яітнпм чѵмкурИ Лешшобод ич Кулоб нмсбаі
лидам* мебмнем. км м« аиломі и Іенммобод Ост а і Іжсі ммфпр
кор МСЮірд.ІІІД і*.і/ИІІІ кор Utp он оу г км МШИ няфлр куірбИ
інр at. кмфі'іірм ҶПМ1 OKIII .1.1 будммл * ІфИироті I у руки МИМ I
фімр и.імомр/тид. кн ін Моряк он ыраф Кѵлой іуфіа туда.
НИН'!-11)4111 ИО\Н11|И» Jbip о Ip MCIнрміі Ігмимобол XUM шиш іамр
п» мпкмхқон • у ti4*i у it I пію мл месфі \с ч намсфакмидам ки
баром чй futb4*4«» нм ііу пи пинро ім ѵім мук*»(»мл мпѵ тіітим
1>к на карам, онко фикаі С Іяборорро ндмсхостпмл, ки дар
Униж-рсиісі боінад К*ро у хакпарасі. лонішімаіід Сіул Хдрчи
мсіуфі дяршокилии pat и пор медонп іийбиіронямсіш інруфі
іііііли міим с чудро му! гикам нпмеднл ДіМіІІІНГІірОШОНИ
(•ггппоҷро MiifioM.ii мгьарл Лпри ім оа халтура рок и дм ед ОД
У ЯОКПІХѴрО МП ѵфі. блдянд Хярф мс мд. Со ДЯЛСЛХіЖ муыіімлл
клрифдшро маі луб месил г. бемм юммро дар факу/пст бад мелил
6о сарндронн ноухддблром факул илу унирсрсиіст Ошхсхо
и си а мул Ьаиаи суханмж ыіадро хам 6я сурог.ш шдхсомс
района мссолг Одапім ба росіітан мяқоляру рнсоляхомш
душмамони мпі.ііаіжннро микр клр;шни минул. А» сдршірон
чяшми rape мллоінг Ьпіарда беса хода шом мсномнд

52
Игноінроми фпкултст хсч парк намснимудиид* км шдхся ддр
ятимхони бузургшудв. махал гиро туда намстаиомад Агар ду-
се нсгсъдодмяили чднубро дери ммсѵі шрифта бошлд хам аз
бехтярішѵ) буданд... Мохи майи имсода серчашн шуд: иди
Якумн Май. Рӯти матбуоі на радио. 30-солагии Галяба бар
фанлмм іи raftpa. Им мох. ки руіхом бахориву гобистоий доил
Гюйс іарлил, кн чанд румс 6а иоситаи чамъияіи «Дониш»
vtnin.tK.nt Кӯаобро тамошо к у нем, ба млрдум вохурихо лошта
бошем. яі ходу ахмоли табамхои гуиогуии чомса боххбар
юанем Бо Ртимчоп дар мпвзуьхон«Нлиисаидіігони Чішгоіара,
«Шоҷихои I г unit с,I н ди н (>у іург» мшим іиеисііу іехкоион
сухбіііхо архші Всгохии ішшіуші май мехмони с'афмрхоим
гочнр шудсм Іиюйин Чурахон хам буд Сукам fwurnip сари
м оч л рои ба I .і|ім Хикмаі ПІарнфпші рамен хукумлтм К. у лоб
опирали рохбаронн ҷумхури мерлфі ХДИпрмфоіі ха гм кар ди и
И и ста г ути соктмопіі Москва буд. Солхо расситм идории
cm! монпи |ummh 15*11 Кудобро 6a y.vu дош I. Bapott ф.і ияшіту
кордоіін ни у роба на інфан Раши ша\ри КудоО муиосиб дилднд
.Челе мамона ссрхирпкаі ма ілшибОускор хам буд. Ііиыс
v«n гахойшро мусыкнм 6о идорихои садохниідори riofnaxi
мсрасон t Сох I моми ишхри Ку лоб ддр а им буд. ІІІдрро кеде
іИю.і кард ИII чиклтхоол Когнбп обком и куаоб Х.нсомиддинон
х у іи ияомялу «тишкинаиі кард». Пули сохіану шмрсіндорро
іурам бд дасідш кимоиллнду ба мачблс бурламд Ии ходиаі
СДрОСярН Ку іобро фііро ІІІрифі. Қдр 40 КН МСІІИШЛСКМ I ЛИН
\ ІЛлрифои буд. Ии имлл чунин МіИ.НИ ДОШІ. км бом як кадри
онндллорн мниіакаро мах» сохтшід. Вадбахіоші, хамом імабу
ручхо ба ь.і інф.оі апклли видомі Рвхбар Косимом ном шахе аз
X уча ид гаммі іардмд. Чи шуду бвъд лі як мохи хокнми дар
мехмомхомам хуку маги мурда пайдояш карда ид Мсіуфтлмд
ки у аі хеиюми ма инки Ҷ.Расулон будалсі. Фанги Косимовро
хар яея иирку тюк медодаид. I ус ба і.лн амҷомн ва at фа и длила тй
би хучрааш дари мл да л сіу магоҳа сими барқро дар гарданаш
сфгаамд. О воза и лмгар ОН буд, ки rye худи хучаНДИХО ӯро а»
бяйн бурлвакл. іеро вакгхои хокнми Хучанл будашш чкнд
гочирро а шет доди буша. Баме о&о ихора им мешунндем.

53
—.аѵГ^ Рдсѵао* а, м

фіДОо тъті плзлух. п> км ыч«й«м к л
f K«9hHii аар »cap* ** фааіпдааст Хдрчднд кӯшмии^^. J
ЛМІПІ ЛММ* С*6*бм ШфГДтрО ТаЫІЯ мрдд НЯТаяоИмс-1СД
Дат ѴІМИЧ ѴІМЮІІ. \ Шарифоаро хды 6о амрм боло «гоа^
ЬЛР.ШНЛ Г>і "ѴХЧКИ Клнэімояро гм рифтам д» Бя \Шлри^
т омшѵ соя длдакду дар махбасхокап /Ѵша Лто муц.цч^
пфтлінл Хіяои рѵцое. ш мо ляр Кӯдоб будем. корм*ндгц«
шф« «ужук «ШШ кА мдм хешу яхрябои чабрлмляро ме*офТдіи
М ѵарчи маѵкѵ дашон мешу л 6а фондам даіддт му со лир,!
мендмуоякд Many Чикматулло а 1 conхон наинох ошной
лічикм Мслоннстам. хм у гпім к л mm туда буду бисер иясоня
хакгӯю хяИОлкОр буд. Ҳсч гох ft) палифам ряс мил ш суймстеѵмол
намскард Хдмчун соягмончГі фа кат оболй медост. То оммданм
У шаѵрм Ку лоб тихо «к хаммом яоіігг Во ташаббусн
Чикм.1 гу 1.Ю хаимомм и мои дни дар К у лоб сох іа ту л. Ху лоск
•і у поди аі \лшш ажмаш» ободхори буя Лммо шмона гӯе
ободtориро мамсхосд, *ро ба гумотт Гмхзсхо им ободкор дар
марками ҷуыхури гӯе ан імфаи баландсро мехосг Агар чунии
\oMuu нлмі Г*> , чаро им кадар ідхмат мокаімад, мегуфішш
млс імѵпіароим кдорахом марках..

Хафтуми иліі бо Варог Молимой ба чамъияги «Донишн-м
попоят ядроміінем. Опт. балри адон хилмат Мӯъминооодро
имтихоб намулсы Вар* тарам Сохибнааарбо мошммши моро ю
он но бурд Ду ру і дар мсхмоннн ЧорИ Ммрэоея будем Ру ш
ддипумро дар ПІуробод гуіарондсм. Он чо депутат ингмхоб
мен* му л л ид ал баром мо чунии маиракл іарурат aouir Рамси
MUMctaiaui бонус 6о иоми Шлрмфовл буд. км чпрлемфату шӯх
ва хуіитабилт менамул Директоры мактабя лпхеоланшро
Навкаров ьа котибн гашкмяоти парт ияииашро Рачибон
муаррмфй и л му да ил

ПираМлрдс. к и мсхмонцорА мекарл, Варкаш ном доил Ӯ
нисони су хбп г '©рос буд Чанд соагс. км дар Ш у ребол истмрохаі
карлгм. далояатбахш тамом шуя Дар боэгашт чониби
Мӯъминобол сари рох хоч чннлем. Дар ин сафар моро ба rnffp
ал Ч Мир-іоса. Б. Ночимон яа котибн пшікхлош комсомолии

54
нсіхия л ѵимоо хамро.ѵй исжар.инл Р>'ш кукуй им фурсатеро
ой сайру гашпі тешяхои Муѵѵшнобод і у за ранда. вактн чаил
худро 6а Кӯлоб расой л см. Писари колонии колли Рӯзигул
Мухіффар тӯии арӯсй доші Заачгдш аз хагмкардахои бахшя
юсгясодоетн университет будд, падару модариш солкой пап аз
Балчувон 6а Кчлоо кӯч баста будлнд М одари а рус 6о ходам
Рӯзигуя дугонагй дошт. Ба хогирн дуто наг и и модарон
фарзандхо аш ннкох мсбастамд Чанде аз ан.юдонн моддриро
он чо иіерат намудам. Соагхои хафти бегох чониби Данга ра
ха рака т намудсм. Боа ЫСХѴЙНИ Сафаров Ғаюр пгудсм, кн хар
I обнс гон ба аогмри навонеро ба университет дохнл кардан
дары» захои моро мскӯфт. Як духтарлш хам дарфакултст тахсмл
мекзрд. Яыісыо мехмовомн бакадрл нн хонадоы хнеоб месфтсм.
Вале шло Рахммчон бсмор шуд. Чу ИНН одет дошт. ки ооксн
порохап*и хам худу хам банда ва хам сохибхона мешуд.
Албатта, Гаюр Сафирон. ки мкс аз шахеинтхои обруманди
Даигара хисоб мссфг, 6а зуди духтуронро ба фаъолнят андохту
баьди дуче соаі холл і и tx’Mop мӯмадил гардид. Хоби камина
ѵ ім пороха I буд іерокаик чмс\момітвозиаш»-ро нншон молод.
Субх баъдн нотто рохи Душанбе» азизро пеш гирнфтсм.
Соатхои сі.тлхн рӯз ба хон&хомон расидсч Ьаъли ксгнрохати
чоррӯ ы акнун мсхоспш дами бегам іаниму соатс ба хоб
бнпарлошм. Лммо изхонаи Абдучаббор Абду рахимов телефон
шуд. Мухаммад Башири Багдонй мехмон шудаасту бандаро
дндан мсхостзасі.

Мухаммад Башир фаршпди як гаи марди ховалннгис буд,
кн сол \он ей ба Афгонистом фи pop карда буд. Ӯ бо хамроҳии
модар бори л звал ба ватлнн бобо ниш меомад, то ют ашюдоип
надари чархуму модари муштипарлшро аз назлнк зиёрат
намояд. Умуман. эшон яке аз чехрахон снеси и Афгокистон буд.
С охти чум хурм я пиро, кн Довуд зьюн карда буд, намехосг.
Маъдумотн олин хукук дошт. Дафтари корнаш дар хнссае аз
Синнзарн Кобу л воксъ буддасі Худро алпокагн мухочмрини
гочнк мехнеобнд. Махоратн ноТтоіро доро буд. Чанд еодте аз
сиёслт сухбат кард.

55
КДРОРИ К'ОМКІЬТИ МЛРК.ѴІЙ АЗ

5*^ и»* «А oowni ду тс шѵ бегох дар фавѵд,-
■«— ІІ^вмв з*ргои* сурет тарф. Руляома а
зоагг Баррлсж» Кдрорн Кохятстк харкали Парги»,.
«с*хуч*сг*е Тлчшдетоа аэ 25-уми апрели соля 1975. Дар
«ачляе >гулира а*$-ь6я« ялми КМ ПК Точикистон .

Ѵ'- г.-ці лроа. \г>лиря шӯъбан гашннху тарпібн нолями Ғохи
оиии гаххрн Душанбе - Қобнлои ва хот ион ташкнлоін
щртияяим Университет - Ф Тохиров иигтнрок дошгаид.
Намошдаи комитет марка ій Абдуиамров мав чӯъро га ври jafi.i
шар* доа соям чорй ба КМ КПСС ва ПК Гочнклстон якенжнзж
мактубхон шикпятни бсимю ва боимзо фирме хонда шудланд.
хи 0ЯҲО та клану матмунан ва усаубан як хел будааид. Дар
шикояіномэхо флъолиятн рохбарикіи Университет тамқид
ѵ.пілн.,! А Олу нала ров муа ілифони мактублоро хам ном
гирифг кн иііхо буданл: Рихимқулов* Шаголов ва МоСншо
Н&иіршосв Имхо амоенн кафедрам '«Таьрнхн партия» будлкд,
ки сарварившро профессор Мутлп *)ркаев ба ухда дошт
Вобастя ба пук гл хон мактубхои шикоятй мулла г и як мох
комиссими Кошпсгн марка ій хор бурдл, дар НіТИЧВ ба ВСОСИ
16 мукга к a pop чекунад Дар шчинлм мрорн номбурда
профессор М.'Эржвевро ді вліифли мулнри «юл мніамоянл
Гяп дар ни Суд, ки мувлтифоіін магтубхон шнкоятне. КИ а і
ф:1М>ЗИХ1И Р» *■ ; »Р Л».<;|ГИИѴ II |и»бѵг>(оіі'Ж ва 1«' »го*м у »НМ*рИ
иороіигИ мгк.фл/жд, айнам ТиЬКИДДОМ Чйкгубхмеро, ки /мр

мляриди Ф»ммм*ги рек гор* собия Риҷввов С\Л жир тфм

будлмд. tuttpop ВАІМИ'//ММД ІІІп*И,и»Ц 44«'Г уфг.119.1. КИ Ми

СМИ 1W) »4 КИМ ИИС«14 (1075) ІЯКГИ рігябярии

гцчг^-'Мр М сур* г Сапин мл 11*4» і» ки с** іи 1971 лир

мяч.тис* КМ ПК біКИККіИЖ ф« ММИКІ м I*» ллТч»Ъ I А (мррн» И
IWI *р/Ш\ М МіІЯМК V (Яі f <И f ГіінМ

Об
«ехунао, «ноӯадабаро лет», мег^яд Хамов сол гуюряши
ц Эриеэ дар магадттофоя сабт шуд» бу;иаст И«і лдфъ^ наи 0*
м Эркдсэ сухлн медишл на мсблнлнл. ки ӯ хззсоя хдрфхоеро
мсгӯях ки лар маврШШ ректоре собик арі доела вуз Хамя»*
чііхдт бойся ифшо шудани танкндхли М Эркаев мегардаду 6о
Опорнши Ҷ Расузов ба ӯ «строгий выговора уклон ггрдкда к»

13 эаіифаи муднрй оэод карда мешавад Вокезн, бясср
мешунидам. ки М. Эркаев ректоршав буду шогнрдонашро
монэнди Рахямқулов дар навнштанн шикоятномахс ба
ид орало н болой рахнамой менам уд. М.Назаршоев хам, га аз
илпрая боло ранчнда буд. мехост касос бигирад. Профессоршгн
факултетн мо ши Л.Точней. Ш.Қуссйнзода. С.Табароя аз
фаъолиити чн рскторй псштара ва чи хозира роли набуданд. Ҷо-
чо э.з іабонн Д.Тонне в мешу ни дам, кн мегуфт: «падареш-ба
лаьнэт. ив университет хен сохибзшро насфт>.

Ваьд а< ии кн қарорн марбута ба н пилон коммунистов
расонда шуд, дойр ба Карорн КМ ПК Тоҷнкистон коммѵіадегон
изхорм а кила кардаид ІІеъматзода. ки коі ион таішгялоін
партнянин фагултст буд. миро як рӯл пеш огохсолі. ки баромад
мскунам Ии сугіориш бнрои он буд, ки банда дар іурухи
коммунистом» кафедра рохбар судам. Ammo д ар чараени мачдис
бехопір С'Табароп сухан шрифт. Аі ин ру. баромади май дигар
маыпі надошт. (Хабаров хеяс чиллй ва ликкагчалбкунанла
сӯхбат ив мул Хулоса он шуд. ки ба ластаи шикоятгарон чарбаи
каткй шла шуд Лхпи толор онҳоро махкум кардаид. Хдмин
тавр, лар шіоми ганигнлотхон пар нянин флкуліетхо Қарорн
мл ікур мухокими іардида, хул осп и тарурй баров.ірда шуд. Баьд
11 им. /М\уми шони соли 1973 ма»шмеи ідьннлии коммунистони
Университет. солги мори ру», бяргуюр гарлид. ки дар он гошбн
аамли ГІК Г о чип ист ом Ҷ.Расулов. смі три млориф Р Дадобоеа.
К0ГНбй якуми Іімдри ДуіІІ.ИіГк! ІПфІіфиН. котиби яку МИ ІІОХМЯИ
Р«кіі OK л и I миопии, муднрй піуі.бии и I мн КМ ПК Іочикисгои
ЛВдумнзвро#, чомишимм pmui Сомни mi троим чучхури
Юіуфбооа ри литром міирг.іт пар іи/іан/і Длр pflHOfM
ѵб.ісім І'лрори КМ ПК I о ч л к нс I он зі 25 <іп|игл>і соли
)9/ •>* момрнлн M'/r,/v|tмм») )*;<p(ipіИрмфг *1 Расу юн як шгг длир
6f» м.иѵг>н ищііиі нуIк карл ( ио.<' І0>)2 коммумми to хар
іашкндот сари химии масьаяа гузорнш дод. Аз таш
парпишим ф.ікулгсіи филология, коммунист И. Ac pop й* л,Л< г,<
муло\и «ихояш|к) прч нам уд. Албатта, дар наздн котибк
сухан кардан кори осон набуд. балки шахсро гадвоса мсгнршь
садояш мслар шд ва баѵзаи аз маитик дур рафтииаш хам муц^
буд. В Асрори ба хамим хода г дучор омад аа харф*0*ш
бемантнк баромаданд. S' мсхост, ки бо ми гузоришац
Ҷ.Расуловро шод гардомал. вале баръакс шуд. Ҷос ба
аввалшахеи чумхурй мурочиат карда гуфтанй буд, Ки
Ҷ Расу лови ашз дар хама хурсандпву бадбахгмхои мо шарик
ист. Яиіе у ішсбігпх университет хайрхох мсбошад ва хамеша
даст ернашро ддроз мекунад Ин суханон дар русин В.Асрори
дагал баромаданлу боиси 6а клхру газаб о мадии и Ҷ.Расулоа
Шуданд. ки гуфг: «Тут таких неприятностей нет. а есть
недостатки. коюрыс надо исправить веем» Ин харфхоро аз чойи
нишаст изхор доип ва ба дасіаш шрафи Асрорй «шуд-шуд/»
гӯён пс*ші даѵжм ӯро шрифт Мушохиаш иамудпм. ки бмъд ат
харфхон В.Лсрорй Ҷ Расулов, ки худ делан сисшусх буд, 6ot
хам сисхтар гпрдид Асрорй днгар чи к нпгуфти, оромона іи
минбар фаромаду ба ҷояш лишает •

Фаьодияти аріианавмеии Рахимкуловро, ки прокуратура
месаи'шд. хост справка дахдд. Лммо Ҷ.Расулов уро барон ran
талии нчозат шідодд, балки іуфт: *Что скажет прокуратура
республики то и будет» Ва химии гарнк. чор соат юішастсм ва
на:мча он шуд. ки Расудов шнкоятг лронро тахдид кард на
фахмомд. кн мііж'і.іѵл хлм аир чуиии три тихой шикоятй иорил
шавігид. хакдирм муаілнфоп моианди сирин линии М.Эркаев
хохяд тардіід.. А туи профессор МЭрисв фамлютвліро ни
дар Университет. балки дар Инеппути иедаюі ин Шевченко
идома мслод Ба чу иии хдрор омддани Коми tent марка ій чашмн
бисере ал аріпабоюмро іярсокда бошлд хам. дар гӯшахое n
Университет ашхосе дар пай и аз ватифа сабукдӯш ирдінн
академик П.Бобочоиов фаѵлият менамудаид. кн дар хикоятхои
баъдй хахед хонд

58
алафдаравй...

Соли 1975 лар мннтакан шимол хушжсодй омаду аяаф
насабзид. Мутахасснсхо ба чу ним худоса омаданд. хи дар
шмнсіонн псшомдл чорвои вилоятн Лснниобод бе хошох монда
яобуд мсшавад. Хукумаі карор кард, ки нохияҳои чанубн
чумхури харчи бсштар, коху хошох чшгьоварй иамояил.

Ба ин хоткр. доннтчӯёну асшірантон »а корманлони
чілкгабхон олиро ба ин маьрлкаи снеси чалб намуданд. Аз
чум ли. Университет 300 касро аз хисоби курской тяйёриву
даборантхо ва аспирангону муаллимонн па вон ба совхоза
раками ссн иохиян І:.ион аіфарбар кард. Баала ню ба ни гурух
шомил будам. Моро дар карими Иброхимбеки босмачи чой
кдрдшід Қисме дар хинмихоиу киска* дар клуби хочагй чошир
шул Штаб ТВШКИД гардил. ки иборат а » сс кас буд: муовикн
регтор ОМД 6« илм - М Наілршосв, муаллими кафедраи зрабй
Рвчабали Тяфуров ва лот сен г и факулгети таьрих Темур
Мухндлино» Ннхо бонд коркой ташкшіиро анпом мелодии л

Млн хдр ѵыгохн бо ѵшшинам xo.utp мешудаму бегохӣ 5оз ба
Душанбе мсомаллм. Рохбарон хам розй буланл. зеро сари кап
шііифііамро анчом медодлм. Диіар ин ки шарой г и нспфохііт
хеле бал буд Мльрака иллфдарали ном дошт. аммо но дар
замиихои пахтан зимкншлокихои Иброхимбск чобукмскардем
Алафи бсяонаро канда мешфтофтсм. Хдио дар мандоиг пахта
ба 50-60 іарача пірми мерасид. Гурӯхи муаллнмоиро плохи ли
таткмз додянл Бршл ди рани >н Тилло Гупоии икгисодяй буд.
Хама ««алафдаравхон нимбарахна чобук мекарданл Мкслс ки
бадан мссӯтомдаид. Воқсан, мехнзні дахшатборс моро фаро
г нрифіа буд Гирмй боне мегардид. ки аз оби ҷӯй. ки тахмондаи
чумкхои пахта буд. меиӯшиланл. Як хафга тшузапгг. ки аксари
муалднмои ба бемореш метод і ирнфтор шуданд. Маѵлум буд
ки ин маьрака хсҷ манфиаіе мамсовир&д, аммо касс иіхори
пороха тЯ намека рд, Биссрихоиіфаъолнж и іігглб норозм буданд
Махе у сан. Рачабллнро дуст намедоштанл. Бо вучуди ин. у
бешізр хоких/ня г нишон додпнн мешуд. Мулллимс аедбй шуду
cut у гуфт <сОй, Рпҷабалй нямешпвад, ки чсни июіа і ran ъню
\ урок хлм 6 J сифя I и 6п іг омода мегирдид Хдр бегох. ки ни"
Душанбе мсклрдам. муилиимс хохиш мсиачуд. ки уро 6о
гмричу боі пагохй баріяр.іем. Ьст охие Усмоігюн Гаффоро* , І
л\ гаърихчихо буду мо unco іісш дар Университет мехонде* . 5
ман хохиш каря, ки ӯро ядмрох шрам Усмоиҷои зимиан гуфт
ки дар бириомаи радио садом заячаашро нашуиидалег
•істарсад. ки шок холиса pyx до/юаст Хону мши котики ра.шо
буя То Душшгбс расндсму мнелихаі кардсм. ки нагохй соаги
шаш лар Қпрпболо инти юр шквал. 6о*і якчон мсраисм. Пагохй
6а чойн і.п.инміуда расидам. Усмонҷон ннтиюрИ доішу иммо
боман иярпфт. Гуфт, КМ амаки ІШШ дар Хучнил фавіиднасгу
рйфтаиашон upyp. Ьа низа рам ин блхоіше беш кабул. Намел.кг.
лшлр худро в зоб лнхлд.. Млн хам то поспи мльрака нпмондам.
зеро лир раёслти тлшкнлоін партия нН хисобот доиггам. Дишрон
то ?4-уми нюн члхма г кишнллал Дар бюро* партиявй дисобипі
котибонн гурӯххои nupit-мміи кйфедрйхоро шуниданд. Натра
Клххорова хам ки ач гурӯхи партимпии ддибнётн классики буд,
іуюркш дол Кисту панчум дар мачдмем кушоди пяртіікий
хисобоги ранен иггифоюі клсаби ( у/ион Вохндопро шунидси
Хдмілмон ранен на юра і и жидки А.Суфиев лар іу юришлш баѵзе
норасонхои сад о рати факултетро ошкор сохт. Хдмин буд. кн
декан бо деабошіят худро дифоь карл Ранен шіэорато халкЛ
дуруст эрод мсгирнфт. >еро М Косимо в*, ки дуюмбора ба
влшфан лскаин омада буд, хсч гуна гишяббусс нншои намедод
Хдмчун саршіри факултет обуру іівдошт. Аз ин чост. кн се-чор
ипюгарро лар атрофаш чамъ нам у да, чухиін факултегро
ноором мссохт Ру .с у маро ба дафтарпш да мт намуда.
ітиінхол карл, ки барон дожил шудан ба млктебм дипломат й
р.ми! иамро лихим. S! Қосимова дар борам шлроіетн хуби он
мактзб чіаъ іумоі чедод вв бисер мехост, ки роій шакіму аз
бдхрп аишрлнти бчрояи. Фахыил&м. кн 6о ші pox «як одами
С.Тлоаров»-ро аі факултет к»м карланй асі Май мл в .«у и
ои шміро бажонл карда, тишаккур гѵфіаму аз на шаш блромала
рифтам Дар лахлеі Рачабадн Гафуровро лидам mi аз млпзӯъ
бохабараш сох там У ташнші мактабн дипломатй буд. Ши гобои

60
ба дафтари М.Қосимова ларомал Иітгюрат шудам. го *и а •
натмчаи сӯхбзташ 6о декан огох павам. Миьяум шул. жн
М Қосимова Рачабияиро напаэируфп Хдришнд ни Рачпбаяи
ѵігфахмонад. хм «Асоев намехохал. бигзорад, хи уро гдіеич
намоШі маяв декан мсгӯяд: «Агар Асоев роій мевуд,
мефирмсгоидем. іпумо кормапли факултеш диглр хдетед...»

Кисту шашуми шея* факултет омадам. Холма шр. ки дар
институт Кӯлоб ммтиҳон сунорида Оуд, аз озмун нагутаигггаст
Мех ост им. ки ба ростам С.Табароп ба ректора он Хушвахтов
гаъаір ррсонам. іеро у на ьлн доли буду ичро никарл. Паме донам,
неши рохи Холиизярро jtfi баста буд, ки соли I960 хам ба
омӯтишгох кучнат суиорилу натушил Аз им ноет, ки у бе
лнпломи мак ііби оай монл.

Одлтлн. мухитн іобметони Душанбе баром кори илми
муиофик Кабул. Им фас я ест. ки маьракаи дохилшавй дар
макгабхои одЯ оі оз мспфад. Табиист, Kit хешу акрабо. дӯстон
умел кардм натдам мсоянд. го ки ба фдрзанлхошон ёрй рас.жам
Аммо онко дара намсхардапд, ни хохишн аспирин і на хама вакт
.« і чониОи итн хон гирон питнруф’га меішвад. Махсусан. барон
муадлимони факулісіи филология банда ҳсҷ пулам Ҷндавн
ммшхонхо бе.шар дар ихтиери гурухс к^ірктр ;юшт. ки бан.таро
барон шогирди с Тиберов будвнам чашмн лидам иалоштанд.
Ьинобар ни. бо Хайрулло Спроҷо» масли хаг на мула, азми
саіёхаги мл in акай Ку лоо иамулсм. Дахумн июл ни сафар чоман
амал пушил Ин лафѵа мошннн Хайрулло дар хизмат карор
шрифт. Сари рох илораи Гаюр Сафарро дар Даіиара ліёраі
кардсм Эшовро а» сасхити пуштаву ларахои Бал чу вону
Ховалннгу Сарихосор огох сох тем Максад иь буд. кн барон
мо мошннн ГАЗ 69-ро, ки дар рохлои кӯхй мувофяқ аст, ба
нхтиерамон .гузорад. Мошини Хайруллоріэ дар дсхаашон
Гіушшіг, он чо, ки модару бародарешаш икомаі доштаид.
іузоилл, худ бо мошннн ранен чангялн Данпьра сафаррс пасма
толем. Шабі* авпалро дар Пврдбяс ном карими найрон дндсм.
Ии леха сертут Суд, Дар ин чохо шмоне бобоёни мо рӯзгор
мелиланду шомд тутхое, кн мо пуши ҷои мекдрлсм.
дастннхолоіш мной буданл. Аз балашшн Гирлбас іамоми

61
xififlftjgi буд ***• біню Гія ,Ш9ёр u

М..И «фавор* мадн/кіыу 6« шуыічиі* “І^ии мокмж/ж Гммчуш Ы
Х<‘іы імім Mi Гарии «■.op имфраг мсдондям УмуМ4|| ми,(, |И>
МИМрОЫПГГМЛоро ЧпріиіІІ »«.Xu««y іур« МГТ*ж>ІІНс I

ж» соли ?«м<)м6»д*4омімуд6м"іярал 6« мхмрии дом,ь*

upypiV N Д/М КП Г ЬиіИНДЯрО 6л ѴПМ1И Ьідчуіип Ііуиіін

K4Uy.tr* Ііо «учуди мм ди шилащти МОДОрняу то ‘ІОС ІЩ/ирй .н
ИИ ко будамд. ИИ ашмрш ідмоме мирнишмнро бори авиа !
исдидям Воссь Ад хспирим р.нид. ни іи или». мн|ш мдипггро
сдришгуи сояту сиру садом шурміиаш Хисору Карта Ul|
Самарканду Ьухрроро индіи нард Ҷоим inuxp лі сангюр бац
iiact Лі кдлыш мир мішіомис и.імпндиисі Тобисіоииш х*ле
і.іфкні буд ФШ1 боди дарен Сурхоб іабмаги Ьличувонро
іагйнрдоли мсіамоммсі. 1 аямишш дусад ясір болотарai манші
Блдчуяон карман Гурляра хоксь ас г. Ии лехд іо мо\н майи
І96*> аде аз буіурітармм дсляхо мадсуб мсшул Шпби нухуми
мани он сол мускбагн дахшлтнокс б л сарм марлу мм ом омял
Вахте км кас а і слмтм Кангурт ба шихракн Балчумон вормд
мсшлііад. л і джпн чип дарнс намоем мсіарлал. км ііоёняш би
клбачи кухиорахим бадимд меряешь Дар балаилим он асхли
Кули Суфием карор лорад. Дара а ели и Go коми Дара шинок: и
мсшудіаст. Ртюжт аст, кн мрнс ом ҷо лсхле вучуд доштаасту
лар ас&ри а* км. дери» с инла і ну дани хамки кри юк иемоишіу
синае дара ГѴрлдра мои мспірад Содхо мехузарамлу лехкоме
ларсдмін офтоббврои он ѵу.ібас песо зал Бо мурурм замом дар
ідехлуи ом вупба кати икон ангаром найди мсшалаііѵ зиірмяс
гашхкя мстрддл Азбасюі дехд 6a марка іи Ьялчувои ннзлмкй
лшту Гм рои тллакормну мочлорН мухмш чугрофші муешід буд,
юрафт бишанлаѵ омаш и ф туда и мегмралд Шохя/іап гуфіпшь
км Гураврв дар сам ѵи офтобрѵя и»pop ,шшгашл Дар ру ба рӯйи
ом г> поем 6м би «о гӯхе ноишудмсі. ки бодояіи 6« I афеим 40*
50 unp яде» 6 удаве? Сарм он в у хм хона мар дум • а і шкорм
ѵггкар.ідмл »4 рузхом Мавру» мвьраяақо мегудероидвамл
МІс* уянд, ал члял соя кабз сарм гухи хошм дар ж нандо мешяяаД
ікимтдомосо* ыул йяи мясом мд. км лар ни игом <мрфу бором
ішкгд ом рӯж хамла иіамд Лммо мнрдуы, км он чо о дат харда
(гі.ЦНі* б* ІШКМШЫ ыуі9ЛЛіАЖ/т GfJMMp НЛМЛЖуМЛМ* м Ѵ/МГ

лДѵ надолнясиин х Нлтичя он «сжлмд км сс*гк ««/рм авби
нулуми мийи co:mlW>OM ммини •<нис.зд ми.нѵ м< * ,• ,
мсшяяял м зі'ібаскм посмииі к*х Оу;ц яі бодом ом гӯ^ гиряоз
ккряя 6* кжміін балоим К4рмк бархурдв о*рр бмттмом поем
дефврорти М Ля дяшгм ІИ лине іиЛдил мсди&дд Кӯхм хотя чумом
cjjxon ДйХііШТбор яоштйасі. ки ;шр м шпака яминларзлро 5а
кучуд мсорыл па чянл рӯз хокборшм 6а яма л мсохл Mery кил.
кн ! ѵрдар * 450 хонд г я доил каст Дгир лар хона вода ал пінч
iiiafpapH яборнт бошы. 2250 каі іерм хок моидадел. Моляр гушас
аі Гурда ран габиЯ карор гирифгому яфсӯсхо хурдем Оби
чишмихос. кн Чӯйхо пшшмд медоялнд. хокіеппан Гӯр/шряро
ряхня кардд 6а сачти ишхракн Валчунен чорй піудя, ҷое кӯли
бу тургсро 6а пучул овлрдааст, ки микоии оббо »ин бачахо
мсбошал.

Дар шахрдкн Бичу в он ба Махмудом Олмнашох ном
муаліим кохѴрдем, к»і флрззилн яке аз хонаводаи Гӯрдара буд.
Он шаби дахніатбор Одіш.нііохи доиишчӯ дар Кӯлоб қарор
.юші Ру іи лні-ир, пикте ки би меди г и ни лиру мюднр на паич
мишроіху баро даром омил. ші хонам надарро днлу на кдрнян
шмоне сернуфутшрннро. Дар иазараш тамомн чойи дсхаро бо
шли сафсл анлоп кард» будинд. Ӯ киссан ГѴрдараро мсгуфгу
оби лила cap медод Ба ни мр чунии мераойд, км Одшіашох рУхан
бсморй мекашил Аз як хонадон, к и худ мокла буд. духтареро
Гн» шнА шрифту хокаломол шул Киі.рл •іяшмпм.зш сурхй яошт
аа пӯстм баланаш гагГшри ранг карда буд. На тр би пакли
0;шнашох химок шиби снохи боромй лир хдялим онх.о ?Х мафар
ба хоби іафлдт момлішил Тисапнур мешинлл. кн холо хлм лист

наѵіуп хіім хобаид. мсгуфт Одмиашох Гузаштв а) ни. ;ыр кярня
6а муиосибати Рут Гл/шба мехмонн мед омяла буд, ки кнемс
л опои Гшшшіддгомм и охи я хон Блчіиу Бохтори Қӯргпмтсппа
булаанл Ришеафедон цикл кпрддинл. кн тякдирро бимед. ки
Гурдяри без Гур/ырл шуд,

Чощтм сідпхумм іѵю/і баьд а і нос дшіииии хоікри
ф.пииданжи I ур/шри пули В&ичуаоіі|Ю бо клримхои Гари
Ми юру Ка -л пни нор тярк гуфтя, ру бз кушан сермж омрлтм,
Ml из псіішруямом САМО Iсктар )ЛМІІІІ.\0И зсрн а.

М0М4ІЯ ІІМШЮЯІМОИ #СІЦр4іфт Ҷо ҷо ба Муш>ҚИДц *а. п,ІИ*о»і
говмж ҷуиюин швсди мсчарндшіл. ки қар кЯДом Г11 ,C|llltl|/i.h||
iuiui лонп. С яри рол, л I самIи чаи дсхай лк внкіхо г>агн *****
Чвхорчашмяро дшшм, хи ба лашш шшфзрре табдид^ІиШн°
Чордсворхои хонаи холаи Сафяргулро aj дур Тамошо^* бул
Маэорашро гисху гутакалук HJ іи он л а буд Богот*4**
нмхшигни дуно* хароб сохтд будамл Аі Чхҳорчашм* ^ *
километр болиіар кар»кат наыудсму ба ласти чаи ро*^,Д>

I мрнфісм. ки баім'ім тай шшуданм 10 12 километр моро ба д^Ш
Даггур мервеонд. Дар им карими нк дамой маркази ц0қи«р
Ьалчувон бвролархонли гіадарш Маҳмадудло Нуруллосн
хаыоне ки дар Госхалъл нсмашро с ловар шула будвқ жнлащ
мскард Мавсуф директоры мактаби Дсктур буд. Хуб патнроа
шудем. Хикоягҳос а » хамкорпаш бо Лео Содик кард. Ии карих
хдм дхр шип а кд таърихжгг. Ддвронс ба он чо обро бн воси tan
кубуркон сафолй овардм булл ид Хама гсгшаҳои Дсктурро
максим кдлъачяхои шохон мсіуфтанд. Аммо касс млыжн
лутлвни Дсктурро намедошил Яке меіуфг. кн турки act
«•Тс» гур». льне «ором шин»» дигарсба «деіу глнурѵ сжроннсбат
молод. Дар луготс хам Г»л ни калима монахӯрдам. Хошілиіп
рафтсм А а номи Г.Сафар ба Одинясв ранен чшігали ом но салом
арз и дм улем Мошинашро ба ихтмерлмои гузопгт. Сурхсаконан
гаъркхиро лидом Он но. к и Восс* алии афрухту аз огоі ёфтанм
шуриш іорлумн гнряу атрофро ото* сохт. Вокеан. мссурудпмд.
ки мі Сурхсакова пастилу баллидй ветоши» дуруст булаасі.
Чошмлн «мне ;шшт Тябмнет, кн дека хар<»б шула буд. Фзкдт
чаял таив туту пормап вл чанорс л» кдрням Сурхсакова да рак
мсдоламду бас Hot уф га наминал, кн лар шлдфлкн Ховилимг
Сафар Дшпоі ном чуадлммро, кн лир Лушайбе ИҚОмат дошт.
вохӯрлсму 6о хул шрифтом Бо упсчихаш шюи 6а дехаи
Ьу исушах. км омро 6о номи х>ягохм Даклат I адосву Вайсов
мешктягпш, расидсм Дарихти гелосаш фдровон буд Қабл «
mo чан/> таи а» мянсабдоронм Ховалиш он чо нстирохаі
мскар;ыкл Яжсяшро рамен %шолі іуфтхнд Ха во хеле тлфсоіі
ба на іар хурд Даруин дара чашмас дошт, кн рохаш

64
гу чі»р буд Саф ftp Сгл лирах г и гелоее чдспшіу барии
;iyIuwop . I ^ nfyjL 0|| хокимои дар гушас ба шьроб дола шуд*
lX3tC сӯйи мо нигормста хар дел карфхои иимумосиб
бУ^ииіил. Махсусдн, 6й холя Сафар мемндюашд. ки ѵамбудии
Т рвоий ДО0П МіЛіаш ба рома да» И -букрй Суд на кдди ішсіс
ф* симои эоШфИН Сафар ба эшоіі хуш мамсомал. СохиОи
^ixa t ки булана парное иадошгаісх ки мехмонхо кндоянд, п
ѵчоянл вд хатто илтнфогс хам нишон намслодаил. Сарфи ш» чар
* j «{ytotii рлфторишон «кс а j онко рог шмдаіі Одинаевро ба маэдшіі
|ОСТ амр кард» ки бензины моппшашро катила 6а мошиня
инхо редел Харчаил ронднда мсфаҳмонл. ки мехмонхо таргфн
( арихосор рофтшмаиду бсмзиняш кифоят иамскунил. ӯ ҳакорат
мл. ;мр лі сапі.отішхдетра бензиші мошннп моро гуран шрифт
ХяДруядо асабй шуду он номдрдро хакерати кабеде дола хост,
ки адабширо декад. амми ману Абдулфайз Рпчабоа. ки бо мо
буд. нлгузоштсм. Чуиии шали сохибокн Ховилинг таъбамоиро

л.ирл сохту ди! ар ба чос cap назади, балки ба Ховадмш
«мрхангтсм Шибро дар хона и Абдулфайз гузаронда, пагохдш
марка іи Хошюи опади, сари рок хонаи Слилахмал Одинлсв
/тромлдем У мекмон дошпглст. Судтои Иаврӯ цжи таюбачаам
бо яг опа писарши Аь.іам ва Слнд>игьфи? Қодмри мснишасганд.
Едач хает, кн ошм бури ши ссрнахӯд хӯрлем. Хамой рӯз
мсхостсм ба Bocirran хапоіілймо то Кӯлоб бирассм. вале дер
манда будем. А I ии ру, бо млшшим Одендсв Кӯлоб омадцм
(Іомздахумн июл ба Душанбе раендем Шонздахум Мохира
лухтари холаи Рӯзигуламро ба осоиштоҳи Явроз бурлим. Сарн
pox а I коли лӯстам Рлхимҷон, ки дар исгирохаті охи Академики
У дум лам мсгирмф і. хабар шрифтам. бегохн ин руз ба аёдши
устод С 1 абаррц. кн дар осоншгохи Ваэорати своде дар Пуіуз
истирохзт мекард. рафгам Ҷумъахон сари чиллп кд pop додо.
Он чо хдмрохи домулло дӯстони солкой мактабиаш.
рӯзноманнгорон: АшѴр Халимов ьа Рустам Годиков ддм
мсгирііфтаіід. Хирсеашон дар қучраи 15 карор доштавд
С Хабаров го расиданм май ап дарди дид шиком і чскарл. Моро,
і и лил а » чоиіи баланд шуд па «Хуб кирдй, ки омлдй» гуфт ни
•шбосҳоширо ну шилу берун баромадем I іаздн чойхона омадсм.

б5
%щ ѵшімпон AOjvy \\х>мііиіііх(н».іу.Сс »vtd
urvV|>l*K* Чтимой \і»м во МО хямроқ Іирдид чкМ!М,ІЙГ,%

чспмчід іииііаѵ ісм Л Ѵа.чммон чу III сух Амі мскмрд. g,^^1
ріко шрі 4і юмѵпли нас іирнфыч Харчам,] цц ^ и^ѵр,0Мм
фодқовш шс I Пул» «*умум*иі мота над» гуфг С Та6»р»^>1, ,1,<^
?сршр ома дам Фтниаю Парши, tit 6« Ку too рлфіи*ѵ>:‘ГНл
во Ма\6у6*«\ Гуясарв м ГуАОря думароии хаіди ІЧш,4^
Сѵдрідшіши Пагохни ди tap мсхмомхоро 6д боги Хдйкон^*
Душанбе сясхат бурллм Чумой кн гуфгам. маѵрак^,
имткхонѵш Кабул оіѵі 1 ысефт Аз Данга pa tar оям Гулом Tojuid
цисараш К>р6о»шнир<» Сні Университет о нарда буд. Нити'ши
пмімѵсихаяиі сою ее чор лет Дар пан о »мум act, ндмедонам
исгузарад д не..

И М ІО БА \> ҶҶАТҒ^

Понідахумн аилш соли 1975, соатхон xaitrm паго\н анги
телефон баланд шул Аз Комнесімриаѵи харбни нохияи марка ш
хохиш карданл. ки таъчнлй хонір шлаам. Раками хуҷраро
гуфтаид. Мошннро аз гараж баровардаму дар байки ним соат
жудро ба сурогаи маѵіум росошшм. Дарво шро гақ-так Зйдаму
cap ба даруй карлам вл салом apt дошіам. Ду мафар
сохибчэнсапи ни юмй - «кс полковнику лиіарс подполковник
бо хам сӯхбят мекарданд Полковникаш чоннбн хамсӯхбатши
на зари млънидорг карлу худаш моро тзнхо гузошт.
Подполковник мардм ч а вону хушеӯхбатс инмуд. Сахтвкак лист
марофишурду пуренд <*Ны на матине » Орс, гуфгам» «Пічххали»
гуфту аз хучрян расмй берум шудсм У хану і хам ласти маро
cap намедол Полковник, кн коммссари ндоран ниюмии нохия
будааст. моро то назди мошнн гуссл камуд. Мехмон гшддӯям
нишасту сдавайте, трогайте желательно поезжайте в сторону
Салли Шероін» \еч начефахшідач. ки пн нюомй аз млн чй
мех охал ва чаро худро начешмносоид^ Ҳол он кн маро на аз
рӯи немн падариам. балки Худоназар ном мсгнрифт. Дар хнссае
аз хнеоонн Саѵлии Шерозіі бехотир хохшіі намуд, кн мошинро

66
млнѵ куіілм. Харду « моими Гмромадсм У ба гирлу атрофаш
іііИирс лӯхту луюмбори даст дола «Я, Лб.ҷурахимов иі
оперативной разведки Среднеазиатской» носимогоокруі а». ryfen
жуіфО тнмоооид. Мам ХДМ ДМП доли 6р шубХа cjfimi ннг.фисгат
«Очень рал. юнлриш подполковник, что от меня Хоппе?» гуфтх
Сіины пеш ошірддм. Лбдурахимопсарн мату и ндоран каштофВ
,u «|жъолняг\ои он ним coin іексіт хонд Ьаь;і изхор дошт. ки
ндораи номбурда «к соли замом ііар гаъкмби банда булааст.

На 1 план омӯшш он шудааст. ки миро 6а плоран иомбурла чадб
наметил. Чунии фармон хам содир ш>даасі, фақат ба қуччатв
расмие и изо гузошташш лозмм будааст. Снпас «мсхмон» аз
палкааш ик хуччатро баронарлу хохнш кард, ки ohjk> тонхо 6а
даруим днл бмхондм вя нм ю іузорам. Пакте ки ба он хуччат
ошно гпрлклам. муйҳои баданам сих шуданд. Ба гумоиам ранги
чехралм \ам гмгинр ёфта буд. к-н мсҳмон пурсйд: «Что вы раине
против этого решения и контракта?» Мам ба эшон гуфглнй
бу лам, ки аз ин хуччат чиж нафахмнлам. Чаро махз банл^ро
интихоб карласд? Мал сихибн ду фарзандхасгам. Лкнун аз пвйи
.тар чодаи н.тм карор іирифнін лорам. Ми еде ки у хама
аядеишхои боту, ни и маро дарк кард, ки гуфт: «И»і идора на ба
хар кас спру кор мсінрал- Шуме гражданин** СССР хастсл. чи
магар намехохед ба Ваган хизмат кунед? Фаромуш накунед,
ки коммунист хает ед. Мапзӯи шуме аллакай бо Маскав
мувофика шулааст. Мсхохед. иамехохед. хамчун корманди
идораи чосусии совет# тарбкя мешавед вл хсяс зуд ба яке аз
кишвархои хоричй фиристоида хохед шуа». Ди дам. ки
подполковник бо асабоншп ran мезад ва сухбаташ оханги
тахдндро мсгнрифт. Бо вучудн ин. бочуръатона чавоб додам
<■« Намета вонам ба ин хуччати лавлзтй ммзо ! узорам, зеро аз
ӯхлааш намсбароям. Дигар ин кн май холо чавон хасгам,
ѵ.ехохам. ки ба нафыі да ал а г аз дга*ар ренехо хизмат нзмоям».
Қотазро, ки дар ластам нигох медоштам ба «мезяон»
баргардокланй шулам. Ин шхза вай 6а лсвонле изб лил ёфггу бо
лаегши болен капот мошни задан шрифт. <*Что пи. позорите
Советский союз'’ Ничего подобного, мы ьи вас сделаем доктора
Зорге. Штнрлниа и Кузнецова Вопрос решен на эышем уровне.

67
их что давайте подпишите и потом скажу что вам делал <-
Дигар и легче намелила м Бо лили исходам нмзоямро гуэоппаы
«Мсхавои» шкгобяша хуччаіро лл диетам шрифту ба "»чтгапщ
гуэопгт ва сеюмборя дастамро фишурду «Поздравляю нас*
Теперь мы однокашники. С тгого дня никто вас нс трогает, вы
только будете иметь дело с нами...*. Баьд таъюіл сохт. ки аг и*
вохӯрК осе ші Иішзнкону хамкорон ва хона вода бонд тдфвҳщ^
-Акмун шумо одами одлй местед». гуфт дар посни сӯхбзи
Мсхмонро то маидони хавой гуссд кимудаму 6о жядсюахон
дадшатборе хона омддам. Ногуфта нн монад. ки у огохам сохт
ки млн дар нхѵмёри шахсони ;шгарс 19 раёсапі ндоряи мирбуі4
хаpop мсгнрам Чанд рӯі бмъд онҳо меояилу дар телефон
мегӯкнд «Садом ал Абдурахкмов!» Мам бонд чавоб налила туш
мекярддм ва лш ар харфс ді <*нхо ндмеяу реклам. моилиди: чпро.
ба куда. кай. балки бо туфгани «майлаш» гӯшакро ба дакиі
мегударлм ва салом. (Тіпас вобастп 6л суханхон иіуішлл «мал
менамудам. Агар окна пурга л. ки кн буду 6а кучо, бонд ба у
мсфахмоилам: як дуэтам ат Маскав омалааст. мйро лилан.ім
лотом асг... Ду-се ру.і сари хуччаги нмтоклрдалм андешшіам
Доиніішчро стад ба фаьолнилі корманлонн им соха* кидарфилму
кнтобхо ба мушохила шрифта судам. пеши тиар меовардям
ва торафт да.хшат флромм мспірнфт Худ ба худ меанлешіідам.
ки охир ин чй хел мгшавал Бехотир млро гирл иду бараил ва
ба хукмн г а клир белому нишои гардам Хондвола ва хешу
акрабо *ппс намедонад Чй бояд карД? Майнлро соатхо машк
додам ва харчи бодо бод млюсад гуэоштлм, ки ба усгоа Табаров
дар борам хуччвти ичзошула мшорас мсішмоям Мслонам. ки
аз эшон глпеберуіі номсбпроял. Лхдшілп рохблрн нпмиам допил
гуфта. чоштс длрво ыдшонро іадам Домулло чун хдрвактд чипе
менавигст Нишастсм ва як пислаіі чой шрифта будем, ки
С.Табаров пураіл: «Худовяа ирчом. тинчй аст. моішшрську дар
кучое катали, парешонхол меиамойв. Химии вахт 6а домулло
кисел хдрдхм. ки ба да свбаб худро морозит мебннам 1' Табаров
млро бодмккат шуннду снпас гуфт: «Мавзӯъ чиддй аст. ба ин
ндорл шӯхй нлбояд кард Шуме» ал.ппшй одами омхосд. хар
калама гон тахтн надарят аст. Афсӯс ки хсле члвон зистед. ХаЙр,

68
такдиратон хамнн будааст. Даалят да в лат аст на мавчудихти
он ба фаъолмяі н камни іілиршіш марсу і мсбошад». Бел дому .iso
дуру лароз ба андеша рафту к Кай мақсэшаюв аст, ки шуморо
сафарбар намолил?» пурсид. Ҳоло визе нагуфтанд. Рузхои
наздик худи «шеф» ба Душанбе омааа. сӯхбатм хоса анном
медодааст» гуфгам дар чаэоб ба саволи домудло. Ба гумонам
рано руин хардуямон гагйнр ефта буд, ки за в чан домулло
чойрс белой ми %гузошту яуревд: «Худойнл «р. чй, ягой холниі
щуддаст. КН 6о до мулл о ба андеша фурӯ рафтаед?» «Нс. не,
ян га. хама тннчй, бобн сеюми рисода ба ломулдо чаъхул
нлідудааст, домудлоро медонед-ку чангам карданду акнун
пушаймошщд» - чавоб додам ба Ванда Витоддовнаи чіехрубон.

С Тзбаров 6акд m нн ки .таіишаш аз ҷавоби банда кнноаіманд
•пулу баз ба ошхлнадш рафт. бо сари хам іуфі: «Албапа, ба он
илора шумо барин одамоп даркор аст. Ҳоло, ки бо дурутатон
Ванларо коил намудед, ин хунари кар кас нео Шумо хеле 6а
зуди легенд» бофта тавоннстсд на худро аз ная»ияхн нохмнчор
чалое клрдсд. офзрпн. офарнн Маи го ин лахза аз чунин хуиэри
шумо бехабпр будим Акнун мсфахмам, ки ба асосн кодом
мскс-рхо шумо ба маню ія ндораи кашшофЛ муносио дониета
шудясл» Маи хмчуш моиллм. Бозсоа.е на іди домудло моидаму
хайру хуш нам удам Вахте ки аз зшіахо мсфаромилам. ба гӯшам
салон димулло меомад. ки мегуфт: кЗнк нашав, хамааш ба хубй
чал хохлд шул Коратро гезтар дифоъ намо...». Мошинро 6а
чаракат даровзрламу газро зер намуда бори дигар харфи
домудлоро шунндаіій туда, худ ба худ тамоми рох гуфтам
«Дифоъ нами, днфоь намо, зудтдр дифоъ намо...». Замене худро
ііліли ларво іли гараж тн/шч Хона во іа ѵнм чѵгзеро пай бурля
буданд. л мм о чуръапі сиво л пеш іуюштан млмскардаіи. Рӯз
гѵі рӯз ганхой фииюрам меовард, акнун мсхостам худ дар худ
• кмшім. Хдмаро бо назарн шубха медидам на кѴшиш мснамулам,
ки клеи шиносро дар сад метр луртзр бубннаад. вале вахте ки
назднкам меомад гӯё намедиламаш. Му дом лахшаі бо май
пахлӯи хам рох мерафт. Сояамро мечуствм, аммо он мегурехт,
Сул нн сӯву он с£и рох худро пин хон мссохг. Борхо мушохила
кардам, ки совам ;шр масофаи 20-30 метр пушш саріім меомад

69
ЫІ кар каламу амшшмро вДДОШТ мегирифт. Ҳарчанл та,„
булан мсхостам. аммо боз ганхо набудам, балки Парвиі даІ *
ба румм нишаста іюни хушккардаро бо қаймок қраи-қр!
ыехӯрд

Сентябри соли 1975 огоз ефі Рузе соаіхои сэдах дар каф^,
ыенішшепш. ки котибан декан Неляхон маро на дли тедсфс
даъват намул Пурсиддм. ки кнсс? «Худашро муаррифя накар
салон мард буд». гуфг котиба Боз муйхои бадан сих шудод
гӯшакро бардоипам. «Салом аз Абдурахимов» ни ҷой
мулоқоту и и июни и вохӯриро шулидам: соатн 14 дар бш
истнрохашн Ленин ду шахс маро шпнзор мешуданл. ки дг
даст чаии якеаш капкан спех нигох дошта мешуд. Млн боа
дар дасгн рост рӯзнимасро ысдоипам. Соагн маълум аз дарвоза
бог ворид нгула. то нахш хдіЬс&ян Ленин расндем. ки аз самт
чойхона он ду сӯхбаткунои меомлданд Онхо ким-кай мар
игннохта будешь барон банда хдм лушіюрие пеш наймад. щ
онхо душанбегй набуданд, хдрчанл ки ишпошш гуфтшшюнр
ба мушохида шрифтам Иақи* ки ддр масифии да\**поизда
кддам чашмхо якдпіірро ефтанл, хд ракши онқо ҷонибам то.гга
иіуд. Салом гӯец аввдл марли кома гбалашшш нсмамро 6ц іабо
оварде лис г дод ни худро «шеф» муаррифй кард. Опте мара
миенакддн ссргӯшту падлшюнчуссаро отполи сохт. км нсмаі
Медведев Николай Николаевич иуд нХушхол хасіам* к
иіуморо мебіінами, - гуфтам ба «мехмонхо». «Шеф» гӯша
хияваіеро ИН1НХОО карлу он ҷо чин л кіѵміе нишастсм. А
сӯхбати «шеф» маьдумам гарднд, ки ро\бари минбашиі банд
Медведев мешулиаст Хули у сардори pal-cam к лора и марбуг
будаасі Ч лри млв.іуи асоси сучбаг шурӯь щуд. «Шеф» нем
чаib'uIи кшішюфоіійсаастмік» ба твои мсоиирд ва а і банда саво
мскард, ки рочеь 6а фльошнпи оном чи* хонлаам ё нс. Млі
худро 6а іюлонй идя ба саішгіхояиі члтччі «нс»ро ров»
медидмм «Шефа 6о млн сѴхСмі ы с карду луючилш бд клвораі
млн »с\м мемонд па кны-чихоро он но мсҷусгу ху носах*
мебароварі 'Шеф» іемкдліт лифом рііеоларо маірах сохт
Мочхои ннѵ‘1-а іи ус I мо иіуморо йа курса семоха чалі
мсиамосм» ta мошкара Сухбаі мхе «хи идомагнрмфі Нишопні
телефон хам тагйир карл. Акиун «салом аз Никедлй
Няколаешіч»-ро дар ту ша к боял мшіунидам. Вааді додадд, ки
мохе як Аідрогиба гашвншам меди хан л ва бори лшар ахох
сохганд. кн ал мавзӯъ касс да рак шебад. кн сирри давллтР, аст
Хайру хуш карданлу ба самтм дипірс pox пеш пірифгднд. La
хам ин тарнк. масъулияти литре фшиорам меоітрд. Ҳуҷҷ.и имло
шѵда буд. бонд аз пайн Тсзоикдаші рнсола ил сура г бастанн
ди фон он мешу дам ѴІясъулнятмандй млчбурам мссохт. кя ддр
паѵіуп идома бахшидани рисола ба лсархои кашшофони чн
советй вн чн хоричй ошио шавам. Авваллн доішшхои на зарину
амалнн іш вами бароям нааро худдм дирёфіан мсхостам Орс.
он соя бо мая буд...

ЧДІЛГІІІ ѴМИР ХУЧТАВИ ДЮ^ІАВИ

Пшшіахумн сентябри ин сои дар тодорн Лкадсмиян ші**хои
ҷумхурй *шішш 700*солагиИ чечраи дни»ре аз фархаш и дунем
форсіс баргутор гарлнл. Дар ни маарид ду сод кабл Қарори
ЮНЕСКО баромалі» буд. Душанбе ба іш муносибл і мехмононро
аз кншвархои Ҳиндустои, Суріія. Мяср. Ирок. Судом. Покиетон,
Ирой. Афгоннсгои ва гайра ішзнрой мекард. Соати нӯқион рӯз
нлені бшюн Академия мрор шрифта, омлданн мехѵшнешро дар
адохкдні й ба мутохида шрифтам Хдр кіідом бо сару лнбос ва
рвфтору іуфгор к и шва pop о намоянлапі мен л м уд. Ода tan.
Душанбе бмсЙрС нт чліннчон ба и над мм л лад про фнсли тирамох
тачяид ѴСДОД, ГО КН МСХМОНОШІ ОЛНКДОр дар илѵіун ги інф.ін
раемн а» чендчопі Гсшкисюн оахрашір пірдлнд, млйдонхон
пахпірѵ) і а мои іо намонпд ни габнати хазонреэи минтдкдро аз
налам к бубннаид. Махе у сан, фаелхоіі бяхору тирамох гюйтахт
Гн» мудсснсахои фархлигидш сермехмон мешуд. Маи хам дар
куіі'икс а» тодорн оохлншма гн Академия чом шрифтам Ддр
гонор акиччіи Академиям уд ум, намояндахо аз макіабхОИ оян.
донишчӯбн ..up ру ба руни оягаіоня аешбисі шниоси хоричнву
ЛОхмлН менншдсынд Чанде аз чехрахои шннохта аз Масказу
Ленинград ua Гошклнлу пиар марклзлои фархлш »иі совсти
ішшіуиік мскар/uiiM

M.VUHt po lipc ItOCM I м Лкпдсмиян илмхиіі ҷумхури. академик
OcifMli Мухаммад СдДфіЩДОЛіоіим бо сухамонм пл шром ого »
блхшлд Сухлші эвв&лро барон макрӯча дарсгтори Иііспігути
іилркшшкккн Точикмсіон. академик АОлулівий Мирлосм Ga
Уѵгд Шрифт Мапсуф. твкрибаіі як солі инд ба «Нӯиор на
флѵочінпи Амир Xycpaaif ДсдллпЙ*» ѵірф nut Ки тшіарн банда
чуіпііт рясмд, кн Л Миртоси сух и ми muac дар Мавроди
еохиС>*мши иброі иплошт, балки хама хлрфхос будапд, ки дар
и; ч м it ' I д. I б и (-ТШ им оси гуфтн іиули Оуданд ІІ.ітарба гиъкмди
сарчашмцдои муьпімил. мсдоішеѵам. ки им муіафаккнр 74 сол
умр дилл.іст, вале дар гуюртіж академик Л Мирчоен 72 сол
шушилм Шояд далелхеш нлмн ха и дшш.« ммо онхоро рая шли
нзеохтанд. Сипае, салрн конфроиси ил ми би хар калом
н&момшын кшпвирхопу марка *х он фярхлшП сухан дод. Тлбинст.
кп ллр шгсарн иаьруихо хлрфіі тела Шумилин душвор б у л. ягро
чдшшшрахо чунин услубро тақою медош і амд, ки касро ал чод,иі
дешишаидучй веруй мекашид. Дар ганаффус кнтобфурупжву
ПІМОШОИ ОН авҷ Пірифі. Мсхмонои чко як кигобхои чоии
Дуткаиберо гамошо мсхзрданд. Мичмӯои шш»оре. ки 6а кати
лрабн буду 6а мбоки русЯ харидорй ме.зрдил Ман мазди
длрвоіи м систолам. ки ногахон ВокЯ Рлкимчода аз начлам
гутгшту ллст доли *чй хслір* гуфгу рофт. Дар худ зилсшилам.
ки шонр палч сол хабл зар шмфохонап хукумаій моро дидл
6>л.*1ӣ налк нмрѴ і ішпіохт, черо мсгуфіанл. кн чашмонаш хуб
иамебшілта Ачаб ннсонс буд им шоирн лустдоштдн хлдқ. Бо
хамим «дддр ман штату буіургчусеагй боа фуруіану оддй
менаѵіул

Шонідвдуміі сентябр чаши и хукумзтии Амир Хусрав дар
Тел три • икра за бллгш ба номн С АіЪій пкчлнд гардил Лъіоёіш
хукуыаг богом салка чр§ гнрпфтанд* Ии мдчлвс наибам раемн
лонг:, ка илы;* Табріткяі мегуфганлу ха pea к метадзнл. Бо Root
сфгзни млялнеп ташдіизй консертн кал эн барію гардил -
Швяшахошѵмио as лиъорн Амир Хусрав исхонданл Ахмад
Бобсқугюв су рули .чмшааші хеш - Реет ту блик ли манв-ро желе
бо ѵеч (чірон ѵѵілмри» пешкаш намул Одння Ҳоишму 11ӯрабск
МуроАіѴЙ НМІ ЖУЖ»рн»МО« илмуллнд, Малики Кдлиідіроа*
р,iK.cn го«викпро бо хинднву mipym.M омегіиііідодд и*«ро карл на
nifipa. C.Wmpotiy исіниешша Мухиддші Хрчасв іи мжиин*»
пахлӯя хам меннишетем Вахт фарогаі би муалднфц .,<>о
руітіоН- с*хбят мшудам Чаяд саволе дар маврндн искести
номбурллши кардам на ҷикобхои қаноитбахш шрифтам
М.Хбчаші сӯхбатро мломп ,ҷоди гшмсид нимуд. кн иоиестро
ромап клрданн аст. Кахрамоии «О6-рушнон» -рищбск,
Гувбсгим іи ТалШі Замтжонро дар сужай роман штьншсфхохдд
дол Бя ям x»wtp* нависаилл никт дошт. ки ба Рогун рашід.
Кахрамонойи иоѳссташ Ливронов. Кумлчевва лиглрои. .шакан
дар сохігтни нстгохи барки Рог/н ба фа копият ішрлихгалид.
Ии сӯхб.п хам ОН бегох 6а бобп ееюми рнеола долил »ар.ъі шуд

Як рУ'і кабл. дӯсгам Қурбон Бобое» хоҳцш карл, ки юОби
Гарм равсм. Хсле роқ будиаа. Мядаршц Усмонои Бобоби ч<»
исіирохаг мекард. Ӯ ро бо худ Душанбе оиардсм. Н> адлумы
ссшкбр плохи Нусроіулло Фаіпу^ідосе хона заш зад Соалі
15 рлсоляи номіадй дифоъ мскирдааст. Иусратулло дар
Институтм тиббЯ ба снфатн муаллим ифои вазифа мснамуд.
Усгоди рахн.імояш. профессор Абдуллохочас» бух Аз хохнши
Нуерлгуддо длрх на му дам, ки бо мотивам божд хюмаі кунам
Рафтам. Ьаъд аз лифоъ як имела чой д од. Сан л мелом Бобосв.
Одііл Хусайнов ва академик Хомид Миксуровічняви Мчал
С Аіпій » бд моілннн банда нншастанл. Х.Мансуров дирборап
сафлраш ба Ҷопон хнкояти ҷоянбе кард. Бори аввал бо ня
академики тиб хамсухбит мешудщму медидом, ки хсле пахеи
фархангй буд. Аз хама илмхо огохи дошт. Зиёфати Нусратушіо
хуб гузацп. Боз мехмонҳояшрохона ба хона ршлждам. < Знсодхо
мнённ чз вон он и фархангии минтакаи Кудоб ду-сс вафар
моишндор буданд, ки яксаш банда шинохтл мешудам Гохе
телефон мешуду ба туй даъвзт менамуданд Шӯхпомет
меиѵрендаѵі. ки худамро ба туй дльвзг намудаасгс ыоітиимре
Сохибн тӯй ба зуди парк мскарду ^Албатта худагро ^льзлт
менам о ям» мегуфт хандіша

Бобн се'о мм рнсоларо баъд аз чоіш мошника шрифтам, сс
тюб таком шуд. Мухдддішаро вк бор ба домуддо шпион додам.

73
кабул нам уд» лммо гйхрнру мловзхо мехосі Л мят дошіам. ки
то мокіі м.ш рисола ба гіуррлги итмом сбад. Бисту панҷуми
сснтябр боз ба Геатри опера ші балет рафіам. Ба муносибати
250-солагни Академиям илмхои СССР, Академиям илчі\ок
Тсник»!сгofI юсэ дар бзробари лиглр чумхурихон бароддри ба
орден и Револютсняи Октябр елрфароз гарлондл шуд. Ба нн
хопір, аылени хукумат босардории ҶРасулои хозмр ілрдиданд.
то ки орден ро ба рохберони Академия супоранд Котмби яку ми
КМ FIK Гочикистон ҶРасулов болштана орденро ба М.Оеммй.
икалемшехо Наргткугтя. Рауф Каротов иа дппірон супорнд
М.Осммй ба сифати президент Академиям нлѵтчо дар налди
чухумаг на хотирнн ним со а г гузорнши нлмЙ дол. Маьрӯза
іанбли хисоботи дошг. Бсттар сари муваффакняіхои шш8
сӯхбкг су pan шрифт Баъддн таѵрифог 6а су рогам хукумат
карел jy чум жури *і коми агпхосе писла шуд мм яке райе буду
гуюи доргар па сег-ом дошшічу Чум внъана донншчу аз чум дли
духтарин икімхоб мешул. Махінс ду coat нлома ефт Конссрт
хам шуд Во < Гибаро» толорро гари гуфіем. Борон мсомлд
Пнедл ічj мл пн Университет р.*ф;;і »»он но бомошии домудлоро
юнишон бурили. Мукадаяз ддм биъліі дуюмбора гдхрир
лидами рохбарям &» Раяхом таелмм гарднд Хулосаро огоз
шжряли

Стони сентябри соли 1975 ііѵюёни кафедра хисоботи
біндаро шунидлпд Рнсолаи номзадЯ дар шдкли мусаяяала
пАер буд Кафедра ба хулоса омад. ки нусхахои онро 6а аъзосни
кафедра гвкс-тш намоям Мурод он буд. ки саран на л дар мдонаи
худамон* мухокнма намоем, сипае од дигарОи барон хондан
л пасм. Д* им ру. нусхахои аоішл ба М.Да»лаю», дутом Ол
С .Амниона на сеюм ба Л Махмалдыішоь таксам гарднд. Якумн
октябр лар юлорм бином легкин Университет. соати ианч.
яохӯрии аднбоші чумхури бо лонншчӯёну муаллнмон сураг
шрифт Адибон М Турсуігюда. Боки Рахимюла. Ҷадол Икромй.
<1>оіс\ Нисій. Абдучаббор Қаххорй ва зз мунахкилон
С.Тпбаров. Л.Сайфуллосн ва Рахим Х»ошим ішгпірок карданд
Вохурн бо іаішіббусн иҶвмъшггн дӯстдоронк кнітю» (раисаш
Соясх Рачаоон, муопшмш шонр Л.Қаххорй) ташкид гардидя

74
, Ба ии Hoctrra 50-солагни иашристи лавлагии Точнкистонро
намтданл. Аз ня пост, кн нахусг днрекгорн вашрнёг
Собнрҷон Хочаев гузориш дода, роли тайкардви ни ндорак
маърнфатро дар тӯли 50 иол баррасй карл. Садри мачлис
С Рачабов бисер кушиш менамуд, ки ба точихии me во сӯҳбач
кѵнад. вале намставоішст. Табинсг, хк этой аз солхон
..гакгибхони ба забоки руей сару кор лоші на баронш дуншор
0\х ки дар хузуря М.Турсунзода барин помн адабиёти муосири
тоник харфидурусте ба забоин модарнаш арз бидорад Сӯхбатн
шпхастаіі С.Рачабоя гӯптхсро мсхарошмл, амчо чй илоч?
(.Хабаров. Т.Нсьмииода ва як кагор пеш Р.Мусулмонқу/юв
менншаеі анд. Дар ОГОЗИ мачдис С Рачабов дар бораи хар калом
аз адибону мушікюион млълумоі дода, аз ҷумла СТабаровро
икс аз муиакқидони оташннсухііин ҷумхурй зълон дошта.
хдмзамон аз ішон хохнш ба но овард, го ки ба рассати мачдис
худробипайвандад. Ии даъвати р.чеми кдрсакроба вучудоварду
домулло зери салон кдрелкхо дар раёезт чой гиркфт. Азбаскх
С. Таблров фу рутами нншон дода дар қагори охнр нишасг.
А Свйфулііоев а з чояш баланд туда уро пиками худ шииоіиц
Садри мачлис вазифламіро аичом дода. сухаин авваіро ба
М Турсунзода дол Қдрсдкхо авҷ гирнфганл. М Турсунэола
сари минбар клрор шрифт. Маисуф чанл ҳврфе аз тоърихк
нашрмст иброз доили, енгше чанд иісьря тозаашро. кн хшігоші
дар шнфохонаи Маска в габобат тариф г апаш зчод камула буд.

»ирсыг кард Табинсг, кн хамеша баьд аз М.Турсунзоді Бокй
Рахимюл* бонд ба минбар мебаромад. Ӯ чалд лахзас
хушгуфтчзрй карда, ахди толорро ханлонд ва синае шеьрхои
«Боқй mm юқй». ««Як габзссум суи^ро бо усяубй лосхи хул
хонд Сипае боз ба шнрингуфгори доли туда гуфт *Мвяу
Мир *4 *чо)і \сч коре нвмондапсі. ки на карда бошем... Хишпі
аводлннн швхри Душаиберо мо іуюштем. Баьзе кӯчахо росту
баъзеаш качмока*1ак аст. Он вакг хлміш хел буд. Ҳрдо хи хама
инженер шуданд. акмун мсгѵинл. ки нн хона насту ваяш бшЯД.
5;“ кучи Ганг на гайра...» Ііокй хамзямон .»івохӯрии вахуспюшв
бо Ло*угй хикон карл Лохутй шсър* ӯро іглмегшеаилад балки
7лнкилаш мекукад. Баъд вай чиддй ба шсър муеосибат

75
|.„ ...НИИ Ҷ И14»чип IIU . ОІКИИІІ nil lll|>Hllnili>.

....ruin С ......... . Ѵчі'іі Ѵ|НІ мшіимім Мппуішл 11..

ііа гуфгяи Ҷ VI к ром Й «Ширин- [to *»»*•» миротиОя in ц.,ц
Mi-iuuiK.i.iy Ллым»іпм-нші t Ailim pyfin 40111Ш1M со рал -Лфсӯс,
MU*, чс 1>ф» Ҷ Икроѵіі. «jшло длр адабнсіи іочих устид Лйіій
иамсрпсхд* С'уклн 6ш Ф НмёзЯ лода шѵду (шш голорро щрк
I уф: jvi ІІлнчуми снтхбр во С.Тібарову I' Муеѵ імоикулог»
ЧЛХСДД |ѵк>ШГС*4, кН all UKC Д4р МРИДИ П)іуЗ ДДМ бнщрсм.
Моро мкчирлс бо нами Муродупло іиёдалисі», км дар біілиш
шлоом.і і л \с 11 -1 мі?м.ім>л. даымп к*ірлд бул М уродуя до нар
сохи іи даре бустоігспрое доагт. ки чаыанзарро момонд. А маки
ѵ акдіі Обмдоа штссіші иихондняанѵ мсхличииво зс бул. хи моро
бо су\6ат\ои ил*іад»>раш масруф мссохі \)шон содхо лцр

Івдздфшмі рохбзрпкуханла хор мекардаасп лкнун ба шлхен
такволорс табдпл ефт буд Киселе аз Афдндй дар минзум
рузалорй ічфт; • АфлндМ рӯэе мсхоѵп, ки рѵ ьишро хурад. аммо
игтпрсад. хм Худо исбмваду ӯро чазо ырдиш. Ваъл аз
іклѵшлхои Я5ГД. баром он км рӯзаро хурал, чилхои хзрлшро 6а
елраш мсхлиіад) зери он рузаашро хурдан мспірад» Ба л кидай
Чфаили аир худо бниііл хам мегуяд. км на бандан муьчммаш,
балки хар рӯтаро хӯрдл истодддст...»* Акай Обидев ян .\мкоятн
хутоибаомсіро бе лздчѵі оошиклагояк Айнину іарафшом никл
ирд. Мл силан, гирамох нагуфта. балки тирмок талаффу з
иенам)л Лалча боне шул. км домѵдло делан аз кучо омадаіш
Jpo ба Пугуз пурсоя ш>д. Таелнк гардид. кн бобоенн ӯ и ионе
аі чин га кап Іарафшом ба ни чо куч басга булаанл. Ману
Р.1ХНМҶОН домушіоро 60 ахай Обидой гузошта, худ ба масофаи
КЮ-200 метр лаб-лабм сохилн Варзоб боло рафта, аз таги
дарахтоші норма о косил намъ намудем. ки понздах а лад
чормлпм коілтй буд, ки бл домулло бахшидсм. Ҳамин руз дар
чараёни нсгирохат С.Хабаров ба ман фармуд. ки барон
су'I ори дан и и.ѵпи.хони момзадй аз ихгнсос бештар С.Айниву
Р Ч.і іидро олхонам. зеро аз іш муаллифон іпоял саволс лода
шавад. Одлтан. баьд аз ин км рисолаи ном за ли поён сфт.
спираіп им тихони ихтнеос месупорнд. Ин меьёр ба хукми
а1П,ц|ш буд. кн луруст хам ба назар мехӯрд. Рнсола

76
afipfflffli ******* н"т>|*ОШ| ****&* »»P7P*i падорад

Пѵлуми orwOp нуvum ammmtpo баѵд л« мутвмю М Дакию»
JJ ІІОМ ШДМ И Л МММ! ♦ИДОЛОГНМ, шоінрліі С I Дбарон
С ц іохмддиип Соле* суиоридим. хлмоне. іги июли содн ІѴ5Н
МІСІН кумілтф;Ш лі ином Шпор» іслрлч будим Мдасуф хАііу»
ѵ<м ба сифиіи кормамля идмии Инчнгуіи юбон іи плмтепі
cut иоми рудлкй «фон илімфи мсмомул Ѵри lap лих и .и
Институт нохурлдм Он MIC рисамро 6л душнулй мбуз *др;іа
6а ооріфСААШ ЛНДОХ1 Д**>мн оігябр бошад NycuM душмро.

кИ д»р даст с Джипом Суд. 6* Ҷурдхоц (іяхомщі теним

долям IIti кие иаѵы доданд. мі муюмім іымуди. \лгм»ц дар
мухокима мили рок мскум.іл Ьаьд п» анҷоми им морп
манфіміодхл хоіши домулло рафгам £р<» <нэ іс.ігфм’іі м.круф
дндам. ки баланд-бллоіи би кас* су \б« г мсилмуд (/ Га6аром
ШірОДШШ Мі*ор Д0І1П. МІ бі> Му ѵѵмм/! 1ҶИН Піѵкуроа МЛСДИЛЛІ
кард ласт ѵ го ки чукаррігши даендро бл ѵ\д* іирад I у* у
рояілізшрододпясі Хдміа и он род барам гл ілбилмуд. м» дарпи
іулпір нмгмхонл тахассусро су лори и Маи бошам. лоло омо/ія
набуданимро ба домулло дрз ѵеяоппач »•<» ну нули *» #
С.Табароп такою дшмтанл. m о Чдшію ночбр мѵпцомро
супорам Пайалсіа ба омодаіидм ба ни годом, он нас. расамин
ном «лдііашонро, кк «Романи • Гуломом'» хамлун ромами
іаьрнхй» унвон дошт, бароям юл Хдмчуніш муѵ.иридли
рнсолгш номзадин Ьароі Ни шмоэро хдм. км ба гшісоиін і Лйни
пахши да шуда буд. 6а ихгиерам гукчігг. Домулло бисер мсхост.
кн С.Дйннро бсщгар бидонам, «сро лиіарон а» у нош
нарафтаалд. Хона омада барон гурезоллани хоб кадка
лушидам. То соатҳои сен шаб муголиа карлам. Loan* ездахп
Рӯзя дигар хониігаі рнсолші СТабаровро ба охнр расонлам

77
ГАЙЁРЙ БА ИМТИҲОНИ ИХТИСОС

Як мох fan фпюп сярчшпмпхои илОДиявй вя амалнро оид
•5л адябиспі муосирн іонія» вярйигарлон м^іуішм. Соадо дар
%Фирлавсй» іипплста. маколахои кимсбн алабиетшносону
мунаккилоиро ба ласт мсоварлам Харчанд домулло таькид
нлмул. кп бештар САйннву Р Ҷалилро бпхонвм. аммо
мулллифонп лпгарро хам нвхондан лз руіін адоліп набуд,
Ннмехосіім, км бя слііоліі «гон иыпм комиссии чпрмонам
Мефахмил.т. кн ба хон мусбат мсіуаоиглтд. зеро рисола
лз икай даст ба ласт буду рӯзҳоц малдик маприди мухокнмаи
ддзбисшштчон карор мсгирифт. Вале ме.жлешнллм. кн охир.
мнибаъд лар хамим фякултст мув-вдим мсііілклм. боэ ба
11мтихонгнрхокм чашм ба «шиш мекурам. Пн хел шиш пал. ки
ру.ю iron: наш ба рѴчм ддшаду гӯял -Хз, хдмонс иабуди. кн
.up имтхоян ноюалн ба са волям ҷаюб дола ішгавошѵсгП?».
Ба ни хотир. ҷнллй гайёрИ дндлнлм зарур буд.

Бегохин £ѵ»\умн октмбр Даздятхӯчаро хабхіргирй рифтам.
Хдмин тронете» і дар бал кони хона менишаспім. кн язкӯчпспдон
оогналя шжшнс 6а rvuuui рзеял Ил тар кардам, кн Давтлгхуча
бо г*6аа.*>м су км менигарисгу шпора менамуд, ки носи флроям
Разе діѵватаіп ид мулл м. то хн ба хона дарлял Омад. Чуи
ѵаѵсшз ллр чскрллт ханлвро 6л учти о хила шрифта ботам хам,
урс норохаг усшам. Сабабвтро пурсон шулам. Гуфт. ки
«вдкгхон охі*р монлашаш? >\сос мскунлм. аракбаданро обюор
ы.ѵозад ва умуиші худро беход мебиндмѵ Дашлитхӯҷя кнссаи
лег.нѵ нд.пм исдолч млн ба чехрпіі у мудаваҷчсҳ мешу.тлм
Вохсзн, хеяе югар щула буа Ду сари шонааш а * бол он пнрохан
баремддагй млыуы гарднд Пурсидам, ки ос ба духгур
ѵурочкдт кдрлддст «Оре». гуфт у, «ду-сс бор ба академик
Хомял ѴІ2ь\лроі худро нігтисн додам, аммо ндгичллшро ходе
хам барсам нАмгіухд Иамсдовам чЯ дард лорами'’ Ддр натарам
лѵетг рс-кп: сафсд мстофг. мне.іи ии ки тали пустзш хун кадошт.
Анчхиа. ба у чнзе ндгтфгаи. балки гак «и намѵаам, ки хдтман
Мачсчроғро сх бори дкгар лида, худро (допфА созаЛѵ то ки ба
воснтии гашхиси хун Ги-мормишро маълум иамояд. Ҳцрм,
Глкоэо намудаѵ. км якчо* ними шим Синем, кие иполцо
и^доршмн гуфгу рафтанй шуд. Аз думболаш баром.,да то нпт
Momitn гуеедаш кардам. Моқи д>юми фасли гирамох омяду
Дршютхӯч* дар бином июшумя бсморхонаи пшхрии Қарияц
цояо бистарн шуда тахтн наэоратя бсвосигаи профессор
Бобохучася ха pop шрифт. Табиист. кн багд аз лахолати
МСОсимй ба табобати Ддвлдгхуча чилдй матгуд гардшшнд
Академик Мансуров 6а калом дарл гнрифтор омадяни эшонро
ntutxoti ншох мслоил. ІПоял ба Ч.Осимй сирро нушодп буя
Мнш-міішн ба Семорин «лейкоз», «белокровие» дучор омаддил
Давллтхӯчирд шупидам Гус худит яомедоинст. Он рӯэ 6о
АбдулшпША тжи сапе ішпілгіг шухмхо шшулем Глбобат.
км мелмд (Мигу р?яш сурхй пийдо карда буд. Во кучули ни.
шиком I аз бомпдорй мекард. Тас&ллшш додсм. км худро зик
и.іпіряд. хдмаиш хуб метима.г Во Абдѵ імачид pox мерафтаыу
худ 6л гул меднлешндам Худо накѵнад. км бсморндш ѵшоіі
бошад. ки тяхдшн мекунанл. Н.чход чааоимлрг шаяал. исгтфіам
ботин Вльд аз асдати ДавдатхѴча xomut Ҷумьалон рифтам
Холаамро хам хлбар шрифтам Бом ба мутолиа до да шудам
1о :их шс. ки хоб сахг фишорам ндмсояарл. кнтобхоиирс кмъ

ММШрвш

Чордахуми окгябр баъди жчию кироатхонал ҶомИ
ларомадам, Се-чор кнтобсро окд 6и С Лннй барон дуче рӯз
4МАЮТ шрифтам Харчи дар ѵшярилн С.Айніі нлвипгга буддах
мРвк ^адам. Афсӯс, кн адабиётшиносон с яклнглрро тасрор
чесардандё аз як ли tup мскѴчоидаяд Масалан дар іадкмкопі
АХ знф\ ллосі оя «ппгро мехоцдд*.. км аз ӯ гтгшгар С.Табароа
мороз доила буд. Аз чумлахои по ларѵівои Ю.Бобоев дар борам
**уаомон» кас дилгир мешуд. Рочеь ба Р.Чалил камтар
исхонлдм, зеро вахт и навішітнни рнсолд 6о этом бисер серу
КоР шрифта бу дам. Он «го дойр ба се дсарн С-Айвй ^)лш-ѵ
Д^унда» ва *Г у домою» мавчуд бух бештар бонсл тамчҷӯхан
ѵ ‘ ^рдид. И.С.Брагинский на сс лсарро ба іурухв лсархои
псіона» июѵил мссохт. си ба кудзЙ гадат буд. Мсъерхо вл
%иис>'^иат\ом нм кавьи адабй эзнасри И.Бралшсхяй дур манда
будаид. Асари сегона он аст. ки персонажу кдҳрач
иввал ба дуюм ва баьд ба сеюм ммеӯчанд Мах°Нои 81
дар ҳар ее аса-p минтақаи муайянест. Маизуъ к" чугроФй
меёбал. Масаяан. «Духтарн оташ», «Дувоздах ИНКі,Іи°Ф
Бухоро» ва «Тахти вожгун»-и Ҷ.Икромй ссюнаанд ѵ^РВ°Эаи
навнттахои бахсталабро дойр ба С.Айнй ба
мсі ирнфгаму сипае чй іуфтани хешро меаидепилДГ
поіпдахумн октябр хамдарсони омӯзшшоқиям -Абдукибо
Азиз ва Тагай Хомндлп меҳмоиам шуданд. Солхон 1956-1960
ро ба хотнр овардем па лахзахои ширин» он айёмро бори тщ:
иакл памудсму химдпдем. Азиз дар Ховалинг касби муадлпѵ.г
дошт. Тагай* ки як con баъд аз но омӯзишгохро гамом карда
буд. холо устодн Университет буд. Дар пн ду-сс рӯзн наэдиі
«Дохунда»-пу «Ғу;юмон»-ро cap то по хондами будам. Баьд а
гусел кардани хамдарсонам ба қмроатн «Дохунда» ого:
нлмудам. Бисту якуми октябр домуяяоро барон хармди маьод>
газом ба млгозан хукуматй бурдам. Ду-сс рӯз, ки эшоі
мзгозарая шудааст, иҷозатномп ба коми худаш аст. Аз ни ш
муннн иҷозатпомаро дошт. хурсанд буд. Пайвяста ба іш чихг
мегуфт '‘\іпо.і Каримов Д Гоҷиев ва Б.Ниёзмухаммадоі
ѵімеша дар чдйбхошон шгаи бозорравй мегдрдонанд*»
Баъдан ба шӯьбаи аспирантура даромадам Ба Гадин;
Дмитревна барон супорндакн имтнхом ал нхтнсос аріпі
су пор* ;лм Дар ня маврнд фармони ректор бояд содир мешуа
ру \и 29-ѵми окгчбр ммттояробоядсупорам. Хдйагн комиссия
М Косіімова(раис). профессор В.Асрорй. С Т аба ров
М Даниилов па Р Муеулмоикупоп таьин іпрдидпнл Як хафтаі
•„.пар п.оч tap нѵгиерам буд Дар балкой Рахим Ҷвлилрч
му юлил меннму іам, ки хамсояам Қиюм Қодиров capxyu
лдрвозаро ил >юои, чумом ки гуфтам. чаррохи могу дандоні
ичсон махсуб метуд Аз швнааіп хслс ноши. Занашро бо мард
Л о «нм домне там. км наснѵи аш кунам ва а

р.шік мсііамуд

н:уо\а ба i.ipatu coiflM. Бо пася сархуш фахмоидли корі
мѵшкипс бул Ба хлр ход. босухпнхон іасл поблхш 6л хонаао
I уссміи кардам. HiuexoctdM, ки міссаи ӯро Фоінма, кі
ітплкнк .и і л мотом филмн хнмдии пБобш» 6о ХиДрііббО;

80
омаданл. шуішвад.

Бисту чоруми октябр Шаб. Соат 12 Барномаи родной Ирой
дар бораи зодрӯзи Ризошоҳ Пахлавй сӯхба: «корейцу панда
ооори Р.Ҷалия мехонаы. Ранен хукумати Чин Рюоюохро т лприк
кардаасг. Чуииа табрикномаҳо ба сурогаи Риэоиюх Пдхяавй
а I кншвлрхон дж ар ниs раенданнд. VIмру і X Сирочов ссмоха
сафари Тошканд кард. Mm. іум. ки ӯр<» ши ндорпи ^ц1; ...
ҷадб намуда буд. Дар мандоіш хавой хдйру хути клрдем. Соли
12-и ИИ рӯз аз факултст Абдулхай телефон карда, дар бораи
мачлиси кафедра бароям иттилоъ дол. Соати ду дар кафедра
шудам. Ҳамзамон начли домулло В.Асрорй даромадам. ю чи
аз рӯэи 29-ум сурат бастани нм тихони нхгисосбохабараш сотам
Он кас дохили ссГіфашро мекофі Ӯсарашро ба су ям іофтн 6s
соломам алей к шрифт. Мавзӯъро барояш арі намудам. Дому «шо
нзхор доигг. кнафсӯс дар им гихон ипгшрок карда ішметаволад.
зеро 27-ум ба Маскан сафар дорад Бннобар ин. масанѵг
доданд, ки влети импіхон тагйир дола шавад. Рӯзхон дутом*
ссюми ноябрро таі.нн памуданд. Чизс нагуфтиму беруи щулдм.
ки С.Тибаров аз кафедра баромала хона рафтанманл
Сӯҳбатамро бо В.Асрорй арздоштам. Ӯ назлн Асрорй даромлл
Бакли чор-панч да кика аз дафтари эіион баромалу гуфт: «Бо
домулло маелнхат кардам». Асрорй гуфтаасг, кн бе млн
нмтихон гирсд. аз Маскан. кн баріаштам нмю мскунам.
Пан наста ба имт.тхоисунории банда боз мушкидопі лига ре пси
омад. М.Давлатов хам гӯё рӯзи 29-ум ншешудааст. Аз пн р).
дар хайаг М.Қосимова. (’.Хабаров ва Р.Мусулмонқулов
мемоид, ки пш баромадинаш мумкин буд. Домулло Хабаров
ыасдихлт додана ки пагох. ки якшанбегй аст. бо М.Косимоаі
сари ин манзӯьсӯхбат мскуаад Агар, ӯ хдмчуп райе розЯ шавад.
29-ум имтихоиро мсгузмронсм. Ҳамнн рӯз буд, ки курехон
якумро ба маърахаи махтачннй сафарбтр намудшш. Чанд рӯ от
охлр аз мошинсаворй даст каши дам. Ба зпвчааму Фошмаву
Парии* флхчонлпм. кн хар касс, кн маро дар телефон нурсал,
j умігі км местам, то ки маноди бокнмошдаро мугодна намоям
Бн хамим тарнк. 29-уми октябри соли 1975 нмтихон и мхтнсос
сураі бает ХяЙрият, М Дашютов хам омад. Аъжтени комиссия

81
... к~л»|Я! лскин - рлис М Қосимойл ;n

аллбмгги<л>всійчимьі>малвид Маи Оеруни дйр к/, ’’J* га,Ф*дц|

If/ КИ КОМИССИЯ о» ВО Л лоро масмиха/ ИШИОМЛ Ь,і* Игіи4нь

маро би лохи /і даьпт клрдмнд, Раис слиолиом

іузошг, КИ маіпуъхом зайлро дарбар мсіириф/ Ф° Иа:,Д;

1 Хусуіиятхои і ояий-бадсии ромаии «Дохунда*-*, г А

2. Даричли омӯхта шудани знодиёти Р.Ҷдлил :

3. Воскгахом офариииши характер дар насри муосири о>
Силлс. М Қосимова «/Шумо гайср, ки шу;игл, маро С ^

мекушшдя, іуфту 6в дафтари кориаш рафт Саволхо fop"*
мушкилогсро пеш иамсоварлакд. Бо вуҷуди ии дах помэд,
.чахихв *«й гуфтаиамро дар маі «ш чой долаий шудам. Avion
комиссия баЙни хул Сӯҳбат мскарданду числе ки парной

надоштаид. Чуръат иамуда арз доштам, ки омодаи чаас
хлстгм. Рахимчон раисро даьват карл. Сзволи авваяро се-чс
дакика чааоб додач, ки раис «Ба саволи луюм гузаред» гуф
( аьолн дуюмро аз тірчумая холи хулам бсштар медоншпа»
Чуион бо чайли хохиш сухан менамулам. ки М.Даялаго
бетокат шуду гуфт *>Уро манъ кунсд, ки як соати дигар да
' >раи Р.Ҷалил сухан хохад к.*рд» Раис «майланч кішй савол
ссюматоиро гӯш куисм-чи» гуфт. Саводи сеюм бевосита яке а
бобхои рисолаам бул. Комиссия ин чихатро ларк намуду дкга
нагузошт, ки чавобамро идома биднхам. С.Табаров
Р.Мусулмонкулов хар кадом як савол доланду каноатмаа
квуланд. кн «бас. бас. кифоя» гуфтанд. Раис харчанд ю
забоншннос буд, аз чавобхои камина хушхол шуду сӯш
С.Табаров ннгариста. *ба назарам кнфоя будагисг» изхор доигг
Маро боз чанд дакнка беруни дар іузоштанд. Пушти дар чаш
нлфар аз мухлисонам балегӯй доштянд. Окон маро хушхо;
лиданду ба табрик кардан даромаданд. Ба онхо гуфтам: «Холс
сару садое набардоред, натиҷа маыіум, ки шуд баъд табрик
хохсд кард». Хамнн лахза аз дохнл салон М.Қоснмоваро
шунидам: «Асоев дароед». Даромала талі дар дастхоро числи
аскар рост карда маыали эълони бахоям аз чониби ранс шудам.
МҚосимова аз ҷойи ншпасташ натнчаро чуннн зьлон намуд:
«Рафик Асоев. комиссия шуморо хеле болнкқат гӯш карда ба

82
niyuo баком «яъл0»~рр сяюаор лонисі Мчи Ыі смфати рш
шуипро и самими ымяб Сю пн ндтичаи баланд габрик меху нам».
Мяи дастхоро пали бар шрифта гхгироші комиссикро (>•, арІИ
ішімкхур ба w оварллм Хамой лахіа дар хуіури райе яѵюбкм
і:/>мнссияр<> ба аѵ шіелл чой длъмаі ллмудлм М.Косимом yip
хост, кН иаметавокнд дар чойиушй иллирок купил. зеро кори
іііруре дошшет. Диіаронро ба машинам саьор карда хона
о вар лам. ‘Іябиисі. ки хонаводм омодагй шрифта буд. Акнун
чипамі суш дар юстнёри дому лло гутоштл шуд Ӯ желе хурезнл
мсламуд, ки иетшроігпхш бсь&рпашро Сих но овардласт Са равна л
оши угро овардаыд, баъд маѵпу болен миэ гучоигга шуд.
Гакрибам ха май аъэоёии кафедра ба хотнри габркхи банда хона
о «ада будних. Хайрулло Мухибов» ки ба хан “кднепігбахніам*
гузопла буд. худро порохат меднд Шояд дар ботин мстуфт
«Шогирд дяфоъ мекунаду ӯ хан уз хам рисолаи номмдй
менавнеад». Домулло ватьи Х.Мухибовро дарк намуду гуфт
«Хайруллоҷоа, акнун навбагн шуме. теттар рисолзро биеред».
Х.Мухибов чанд душворин рӯтгорро далел мео нарду бас...
Ғнзоро Фошмаиу Хайриниссо хеле олй омодл карда будалд.
Мехмонон лгшат бурланашонро пннхон карла натавошіетанду
ба бонутжн хонадон нлхорн ташакхур намуданд. Соат сӯйн чор
харакат донгі. кн мехмонон рухсат шуданд. Табъи домулло, ки
баланд буд, аз млн \охнш кард, ки ба магозан хукумати ревем,
эерояхчолн Ванда холи мешудааст... 29-ум и октябр ба роям ру m
тльрихй махсуб мегарднд. Бегохн Ҷумъахонро хабаргирй
рафтам. Бемор шуда буд. Аммо уро дар хонааш пайдо пакардам.
Чоруми ноябрдокншҷӯёнроазпахтачшш илеоплрдлнд. Мудири
кафедра С.Табаров дар кафедра эълон кард, кн икмун Асеев
метавонад ларе гуяд, зеро ихтжосро супорнд.

Ҳаммн буд. ки рузи 31-умн октябр аввллин марогиба хамчун
у стол ба ддрси гурӯххон шабона дфомлдам. Муовинл декан
МЗшннеаов бандаро ба донншчӯсяи курен шашум муаррнфи
намуд. Курен махсус мехонлам. Лифом рисолаи яоміадй
интизорам буд. Ташвншхо дар пеш бу дан д...

83
ВЛЬД ЛЗ ТУЙИ ЛРУСЙ...

Чанл руз кабл аз Кӯлоб хабар доданл. кн дуХТар
Рӯзигул Махбуба ба шавхар мебарояд. Чизе фи
мсоварду ба тӯй рафтан намехостам. Вале Фотимаву Пц Рац
бисер мехостанд, кн тӯиро аз назднк бубжинд. Чашмам
парак-парак мекард. Соатхои сси рӯзн панчуми ноябр ниітІ
сафар кардам. Дар мошин ба гайр аз ахди хонавода Хайри низ
км бо мо рафтуомади доимй дошт, мснишаст. Қа щ абролудбуд
йкқте кн аз Даяғара гузаштем, борон аз омаданаш огомі лод
То Восеь расидсму борон суръаташро зиёд на карда, балки махин
борид. Маркази Восеъро пупгпі cap кардему ба карнян Тӯгарак
назднк шулем. Суръатн харакатн мошин аз 50-60 беш набуд.
Псшопеши май мошннн пахтачинй оромона рох мерафт Тасмнм
гирифтам, кн онро гузарам. лекин бехотяр Фотнма худро
норохат эхеос намуду хохиш кард, кн мошинро карор бидихам
Псйро ба тормоз мондам. то ки суръат паст шаваду ба дасти
рост мошинро маиъ кунам. Азбаски рох тар буд, мошинро
партофтанй гауду кариб ки ба чошннн пахтачинй бархӯрам
Дигар ндоче наёфта чилавро ба дасти чал тоб додам ва хостам,
ки мошннн пахтачиниро гузарам. рохн тар боз мошинро
партофту гарзфи пегаи он аз рох баромад. Ногахон аз тарафн
мукобия мошннн ЗИЛе, ки бо суръатн баланд мсомад. баромад.
Ронанлааш холя моро лиду чилавро ба дасти рост тоб дол, то
ки «оро на запад. Дар натича ба чарй парвоз карду як чархаш

5а каноти рости мошннн ман бархӯрд. Хушбахтона. мошиии
ЗИЛ чаппа нзшуд. Ронанлаага. ки ҷавоне буд. аз мошин пойин
шугл як ба чоиибн ман нигаристу хомӯшойа мошннашро камс
ба ждфо харакат дода, баромада рафт. Аябатта, ӯ медоннст. кн
ман гунзхгор будам Вай мета вон ист даъво кунад ва хатто
дастбзгиребон та вал. Аммо чукин на кард. Гумон бурд. ки кн
мошннн Волга»-и сафед аз шахеи оддй нест. Вай аз кучо

медоннст. ки дар чилавн он аспиранте карор дорад. Ман хам
сари мошинро дубера тарафн Кӯдоб гардондам. Дар ин Холмса
Фотнма корохатнашро гум карда буд. Хамаамои аз ran мондем.
ЧанД километр 6о як ли:-ар ran маме зодчем Мусофн рокам худро
аЙбдор медошіе ганд, зеро мпхзбо хохшші онко ба ин сафар реші
щуда Сулим. Бопшам иеш аі паи ба вукӯъ омадлші ни ходнелро
Строям гуфіа буд. Ба гуйхонл расидсм. Борон шиддат шрифт
Гун чаидои ҷоднб нлгуташт. Руни хаалй лой шуд. Барой рапсу
бозй кариб ки щароит набуд. рузи гнум Махбубаро ба хонаи
домод іуссл на му д см. Ҷойн хобамон хонаи тагойии Ҷурахо» ам
буд. Хдфтумн ноябр 6а Душанбе баргаыгтем Ьа хар хол, он
Холмсам нолуш паси cap lap лид. Ба » ӯйхо мииіе aju рафіалег,
ки ха I май кас ба тасодуфе трифтор метардад

Нӯхуми ноябр аввал бц хонаи Ҷ.Баки іода ва баъд шпдн
С.Салох рифтам. Хостам фахмлм. хи рисоларо хонда гамом
кардаанд ё нс. Ҷ.Ьақозодд ваьда лэд, км іо садахуи хлтман
мехонид. С.Салох фикрхояшро пеш а і пеш бароям іуф і Асоат
на ори мусбату хнйрхохоад доші. Мухокимли рнсолл воб&сіа
ба он буд. кн %шд кас бояд онро хоилнл Ал хонаи ( С'алох
налди домулло С.Табарон рафтам. Рузхои борони сармо хурдд
каме гобгші гурехта буд Ба эшон арз намулам, ки сам
Ҷ Бакозола ва хам С.Салох то ёшхуи хонда гамом
мекардлаид. іеро хамим руз дар рӯзномал кафедра мухокмман
рисоларо дар на tip шрифт буданд

Дареафхлнеарнаиишгм банда без я к р> иі флромуишпіпуыни
сабт тарлмд. ки слддҳумн сентябри соли 1975 бум. ки ба саішібе
рост меомал Мачлисн кафедра тдхпі расса г и мудири он
С.Табарон оготсфг. Ба нсоран дш ар. дар ин рӯз рмсодаи банда
бо ном и «Инкншофи сиифи коргар ва масілшаік иньикоси
кдхрамони нан дар насри муреяри тпчик» ѵ .врилі» баррдсин
10-12 мутахассисн сохам лдабис ш. иное и гардид. Тахрибан.
хама чмхатхои мусбати рисоларо таькмд сох т лид. Махсусан.
гуіоришхои Ҷ.Бакозодл ва С.Салох одимона буданд
Р.Мусулмонқулон, MJJaa.iaroe. А Мл ѵмлимшшв. X Мухибов
ва днлф аѵюсни кафедра фикрхон хуб баси дошганд. Хулосли
мачлисн сесоага он шуд, ки рисоларо дастчамъй барон лифов
пешнихид кардана. Ин рӯ * хам хдмкоронѵ мехмоноидмро бо
як имела чой ліефаг мам удам Лэ ман днда домулдо худро
хунтахт мелил, кн без як зешірантшв баром дифоѵ тяйёр мюпуд

85
П.ѵтѵЛѵѵг йЧч*<У Х>ХЛУ»пЯМ Кѵ^ЧѴлу! 1К^чѴс^

\^Л,|.- Ѵ<*Ѵ»В *ИѴ^И ■*•' •yurt* р**Ѵ, .У. НОМЧЦ/Ц^ х „ , '''''

А ,р,ѵг. ѵпбрѵ* - ѵ \ѵчі 5 ЛѴлѴ»ИЛ Ъ С* Сб*3 С$\Лл>1, X' ]
1 ' V4' \у*Л*' * "л f'"'* P^4vMf4> Г>Л*1 ѵ*ѵ»«гм, % 4

Ч.Чр*«>* >*> ѴЛѴЛ-РЛ 1 lit wnv p*»* MWOMiVi* і^,Щ\лл \ ^

gVJnMI 44*

, Л ПлКЧѴѴ «шсфѵ ИАЙ^ШѴЛ £* xmwv

•Г ЛГѴГ.І.ІПІМ рЖѴ. ЫрО Т.ЯбрПК Ѵ\тф; 1*0 Д$р бсрѴИ »4 ПІ’Д\^

карбр шрифтам \*м нстпрохят ш\ мт мулоқоти каттофі
пнчом дчхлсм Ии *;<фѵа ду-сс рУ» бо млн длрсҳон исиѵояоп
іуэанп Бинобар ми чакд шлб лер хона меомадаш тудам
Ял в чая ѵ тероик маро лнгар хся фяхмнда ошкор нагѴяд \ам дар
ботии шқй мскдшед Чммо нкмепикишепт бароят арі кунам,
кн «мездюи» омдлаасгу 6о у масруф бухт Нлчоянлл бисер
мехост. кн ядкиш лнфоъро барояш гӯ*м. Вале ҳоло шклумям
н.ипд. кн калом мох 6л рӯзи днфоъ мераелм. Худи «шеф» чоки
дскабр чеомадалсту бо банда ыудоқотн чііДДЙ анчом мсдо/саясЬ
Чаируз бон твбъам хнрд аст. Бсмории Давлатхуча рѵ ба
бедфуди намсоваря. балки торофт хун аз чоклиі мстаровиду ӯро
сафедтар мсгарлонд. Висту хянггуми ноябр Абдуямачил Холе*
ѵанг з&лга, фахмоил, ки ахволн Давлагхӯчл на шин туда лет.
Маку Лнмчон Юсупов на Лбдѵтчачкл* сомни яэхн natxntt.
ба наѵтяш рвфѵсм \ шипам хостсм. кя духтураш - яовнаи фан
\ сѵѵжчон Рясу тмяро СлхѴпжк V' чороатчараёми табобсп *'К»гф
ймчуя, Воксян рірпліо да по ил медиа Рѵ’лѵои fvturv ѵч^рлш ѵокдл
6\ . ЧѴѵч'інчои хамху.мои гѵф^ кн агар ич бемлр сари аак\
чурочмяз ѵенвмч .. ►мѵсві яоічп чі умряш І(М? сох ѵр*4*
мешуч Чммобсѵчхрив ДлВЛНХХӯЧ* i'WS ѵЧХил пт\ Нпиюті

айва и» ч‘п. .а*кч~т*м) \Ѵ>* тчкгар пи Вял пх'и 6ѵ мѵ* jmijfsw

ѵ* -мір Чг,члпоилки Мичхшк Гч*т чл\м*т ме^ чіянк

Me л*.*. t at гл********* ѵпсѵзмп ѴѴ^атНчМ чкхдв 6с*лчр
(Цу ниявк—<4* х (Ча ѴІіѴ.ч.1 ѵл «I V. .' ѴАЛ^

чЧЛі. а^‘-‘ - V >>*• ц>. іпч.и: «И.МѴВСЧІ HtvXtvvV.M ‘ aCI»K1>Af».V^SKi

Si нвве aw'»»- op.% ибвЯярха ф*.рл .чір»фг> ѵкв

и лчк -wtfwv % ,s\m* ХВе ѵ.>р ѵн/н»^ 'и*г**ъ чВ

Ч- )»■ Ч ^плмѵпчѵ^чгѵ^ ил'івч-іЬ'чт.-чтІ шиц^ а.’» о л<> <
с?Т.1И м ѵ*ил Чина VU гл <м».л « Ѵ'Л бп ч\ \ «шил А ШЧІМІЧІ жѵдтѵ
t>virr* гтмпхоиП пЛя лп;и» рехл Абдулчдппл хам

SlK^ixtM Доплат лад. »" afttnim иетиркнл. ppntttpo
Go курил пУшЛШЙ піул 1аяҷ**ттт ІНі nwrr ни \о пиро дадо Лл
птрИбпрДОМ Мчи хлмотмпро Іикгп'хѴчяромглошпш
кдрлам. ки бадлнат хуму* мегардл.і Дасту noftxo на бялаидга
кяб-мЙуд шуд Фахмидем. км профессор Бобоюпась дар
длфтри корішп мсботлд. Мо худро муаррнфя іммулсм Эпюм
пурсня, кп касллашро мсдоисм о нс Мо сари телик чупбопдем.
Ml орс МСДОНСМ Пекин .up atom ход шпі.піі хуб пест, аі шумо
\o\mn лоре*. ки «к 6t>p худ «тон беѵорро (губился У ixtatauno
Пӯйгнда ішади Даплагхӯҷл опалу баъа метро луюмбора дар
нкчояііі бо ишҷаи бемор ба ллфтари корплю лаьяііг нямуд
Профессор вфсӯс хӯрлу іуфг «Бсмор умри дяроі ішмебнніл
Вякгн mcaxfl -упашгласт Чакд руш днгар шнда хохдл монд»
Ии суханҳоро гуфтя ба Вилоп. ки ҳеч оби диллагаро ттнхон
корда ітмеіавоттетч ҳарфхои тсалтчѵічіие гуфт Ко килбхон
шикает* аз лафтарм профессор баромалем Бори дмгяр
Дяядятхӯҷдро лнлсм V охкстзклк Ол vawy Абдудмячид мр
борян фолбкпе Шпоря кард, кн rye у чдмлин касомро
раѵошілаяст Мо 6я у пітьпм іолсм, кп хатмаи фоябипро пяЙдо
хтекумем I ШМСЗЯВЧЛАіиро То хятнд:п. ки і чр тл.хрчаи Кд тігмн
клр^чр т, рсюондем Бег'очй бо АО і\ імд*оіл> Ажмчом рохѵт
Хнсорро пет шрифтом Фолбим «кс ат хди.дсхагонн
1М1ТҶИД бу і N а г Vto ДШѴ1 кмр : хі» і'ѵѵор к а И (ипѵ.іри
• ФМт Мо ійюб додсм. кп мохп сент^ .-и бі

елѵифаѵоп кптѵчѴч. I ютар опдучтя • ѵс стчрсуѵ? чѵсдухч мскшлт-

ТЧТТРЯД. ЧунММ ТѴфТ '*Цц к,ѴЯѴ КП ;іТр ТІПѴІѴОХ «ХѵМ ЛПДЯК*'
ѵ. МДИ ИСф.Х \ МСІІТ.ІПДДѴ Млн 6чЧ фО<Г>И*Ѵ ЛОК' • • ѴИ . S! ЧЧК' '
дар іЧчрк* іѵ\4^ мдѵгѵѵ^ п Ф*|\МКЧ« КьЦ&Т А% ПМі

* *■^ »ф Фж ♦ \ ' гчѵ» го \ * л Т»МЧПД чА*ОЧ

ІХ)ЧДИі, %щ ЧІ к.'К\ ПП фіѴМЪм К% /уѵормі ЛйКП(\Ѵпі «кохі
> X* |Ѵ%Я«ОТ ѵ МЩ' МЛ'ДЧ ЧКЧН ХХ f'V

^ б® Хлфч4 яд ч мѵ> і% м^рччк •) * j\y

.(кч«л мчлтк* Чѵ'іхрсч «а ѵ- ч ячд^чҷvt,

^‘W'Kwm ^»4 чѵмѵікх икигтфѵе кй^да кявсі


Пай каста ба он домана духтурон назнр доішанд, ки \
ни дард нахусиш бор юшюниашро ба ҷоин Дашіатху M°U RaK 1
будааст Акнуи «июле би much меояд, ки Даад»тх^7*>ППі
C>Hcrapft шуданашдардашро мсдонист ё не. Табиист кц ° Р‘Uf
у пай намсбурд, ки лейкозшудааст, вале баьдтарогох М1^Р0Ғ03
Чй навь? Шабе, ваюс ки навбатдори шӯъба хасга мешТад-
6а хучрас даромада 6а исгирохат мепардозад, Давлатхуҷа
болон миз дафтари бгмориашро кушода мохонад на мебвнад
кн навишта шудааст: диагноз: лейкоз ва дар рӯ ба руяш апомахк

сааол. У ки ҷавони бофарҳаш буду мутолиаи зиёд дошт,
габшкпч ки аз исгилоҳи тмббии лейкоз маънии дуру а мсбарорад
Ин «доншн» боне мсгардад» ки чисмаш дж ар ба дард муборніа
бурданро бас чеку над. Рӯхафтодашву дунсбсзорй рӯз го рӯз
пахшаш мснамоял. Я .не он рузе, хи море лиду гиря фарояш
гирнфт. Давлагхӯча мсдонист, ки рӯзхояш башумор мондданд
Соагхои сен шабн хафтуми декабр Дблулмачид ба восіпші
телефон аз хоб бедорам сохт. Ахволн Давлатхӯча вазннн
чешавалу завҷааш ба Лбдулмачид зані мезанад. Барфи ба панде
борида ва хам туман к$чаву хнёбонхон шахрро торикистои
карда буд. Ба душворй мошинро аз гараж баровардам.
Лбдулмачид сари кӯча баромаду соатхон чор ба назди бемор
хознр шудсм Андактар Каримхон Рахимов ва Азимчон Юсуфов

хам о мала ид Даалагхуча аз мо хохиш намуд. ки уро барон д>-
ее руз ба ха в л наш ингнкол днхем. то ки фарзандонашро аэ
ніддкк бубннад. Дасти ыаро сахт медошту «Худойназар. бисер
хохиш чеху мам маро 6а зуди хона баред, ахаллан як-ду РӮ'
б. члхомд бубітнам» мсгуфту оби дилааш шаш клтор норн
иептуд. Мо ба дзхдез баромада маелкхат кард см. Яке гуфі. кн

6а аоситам тирс іа баро рему 6а мошини Каримхон бор карда
оубарсм. Каримхон масдихэт дох ки дар ин шакд. бидунн
яҷлнтв профессор ва рнюшггв М Оемш бсморро «•д>гздидан*4
жуб асст Ьл хлр хы Давіатхуча ёрдамчин президента Академия
лет Бот нагуянд. кн кудобнхо бсморашокро худсарона ба
учиааі ишшоод додана f дуруст гуфта иуд. Ба ин хопір. ба
\о«і» М.ОсішЯ заш задам ва валѵнктро ба пион дрл донн ам
Соат «юрупичім субх шудя буд. М.Осимй. ваюс ки садом миро
шунид. шятобршл іуфг И Рафик, \акм. худи хо іи]> мсрасам,
камс еибр кумед, маелнхйт мскушм Маи би Ьобохочоси tain
мегяііам. то ки зудпір 6а ллфглрн корил іи холер uiaiu.t
Млшварлт бо«д кард»* Ним соат ншузаіш. км М.ОснмИ аі кучам
Пионерская го Қароболо имела 6а на cut мо \отр шуда. аявщпш
ДавлатхУиаро дмд ап фахмид. ки мтдишші хуб нссі Спаде ба
дахлеі баромадем, ки профессор Бобохочае» хам рысил
Ҳдмакаса ба кабинеташ даромалгм П.ідлри іілвлдгхуча хам
бо мо рафт Бобохочаев таърніи клы ши Дла.ттхуідро щ
ограи бисгпірй шуданаш іо лахзам ихвр баром М.Оснмй шарх>
уюх дод. Профессор бори литр тэт.ни кард, км идеал табобат
надорад ва amp худи хошр до ругу зарони рп мамъ кумем. >
мсфавтад. М.Оелмй аз профессор сивел карл, км «ямкой доряд,
ки хуни беморро ба тамом иваз намоем0»' Профессор ҷапоб дни,
кн ни ама.і шйрмимконact. зероин хумеет, кил і млнчаи малине,
ки аз байни сугунмӯхра гушігга ба маймал инсон паівве;
мешавад Он каина теле махину возу к лет в.і лі он ҷо хуни
бударе клшидаву ба ипллиш хунн то за лохи.» кардлмро і.і'фмбни
хазорсоллм тнб надорад М.Оенмй баз совол дол «Пае чй бая і
кард»? Профессор і>фг: *Аі лр беморро ба хавлндш бурдаиИ
бошед, мо бо сӯзан лору мегѵзаронсм. ю ки ба хоилаш рвот
Ман як духтурро ба шумо нобасіа мскуидм, то пакте мі ҷон
дар рама к дарал. на сіи бсмор мемокад ва давову ііармонишро
анчом мели.ии» Пддараш хохиш п-шуд. ки фаряшдашрр ба
восігтаи чархбол ба нохііяи Воссъ нитикол дихаид Профессор
МЗҲор дошт. кн хсҷ мумкин несг. ч;ро кдлбаш намебарлирияу
дар pox н:»фаі мехукад. Ягам* рох ни аст. ки ходо па хаклнаш
бурда, табобат ашро илом л дихед. Шея л мухигм хона мувофііх
меояду бехбудй насибаш мегардад М.Оенмй гуфтли
Профеосорро ТПСДНҚ карла і уфт «Оре. npo<|>cccqp лу русі мм у мл
Лз чоии носаромада умел аст» мл у ян, і рншсафедон. Хулоса
он шуд, кг. беморро ба хонааш иатиқод дилсм Мо дустоиаш
бояоіі сараш карор гирнфтсм. Давлатхӯҷд савод карл, ки чй
шуд, ичозаі ЛДШІНЛ* кн маро би хивлшім бирсд Оре. іуфіем.
Худи хозаряхчоя хона мера нем. Гу с нм чааоб хушхошкю сохт.
Ьа балакдш Сӯзаялору гумроиданд. ѴІошктш таъчилиро очодл

89
сохтанд. Дробей махсуси іиббиро ба хучрт *обаш m
Мо ӯро Go эқтибт бардошта Ga ароба гузоиггсм |Р°иарДе^
шикоят дошт, ки хунуг мехӯрад ва табларіа хам аз ^'лѵх*'*
дур иамерафт. Вакте кн ба дахлез аробаи
баровардем. Давлатхӯча кӯрпаро ба сараш ишщд мис с °РР°
атрофиёнаш шарм медоогт. Ачаб дунсс мегуфтам Дарбогин^!
аробаро бо марли савораш тела додан. Давлагхӯча 5о нойЛ!
омаду ба ивази ин ки сихат месфту боз бо пойи худ аз ин
дармонгох баромада мерафг. акнун бо ароба мебарайдащ
Аробаро то наздн дарво ши кафои мошини «Волга»-» таъҷилй
тела дода. беморро ба восшаи занбар ба дохили он гузоиггемѵ
худамон бо мошинхомон аз думболн мошинн таъчилй харакат
караем. Внлоятро пештар хона равен намудем, го кн рахтн хоби
Давлатхӯчаро омода со зад. М.Осимй. Бобохонаев. У.Расулов
ва боз як хамшираи шафкдт беморро то хавлиаш гусел кардана
Давлатхӯча чанд мох кабл хавлй харида. опро хеле хуб таъмир
намуд. афсӯс ки он хавли рохаташ набахшид. Надару модвр ва
бародарони Давлатхӯна рӯйи хавлй карор доштанд, Сопг яки
рѵч бул Беморро но ба чо кардем. Усмоиҷон Расулов ва
хамшнраи шафкдт дар хизмати бемор карор гирифтанд. Чанде
нааааш нншастам. Бисер мехост фарзандхояшро аз назднк
бубинад. Парвнзи панчсодаву Заррннаи сеюннмсола ва
Шамсііддшш якутмсоларо нахташ оварданд. Хдр каломро бо
душверд бѵенд. сархошонро навозиш намуд. Ҷониби кӯлакоиаш
чунон ыенигарисг. ки гус онхоро ди rap дида намета вониста
бошад. Сипае. Парви іу Заррина болоп фарш дар рӯ Ga рӯи
паддри беҳолошон нншасіанду бо дастхо барн рӯяшонро дошта
ба чехраи плдлр менигарнсгаиду худ ба худ андешахои
куддхона мскардзнд. Шояд мехосганд, кн чехран падарашонро
барон рузе дар зехвашон пакш баядонанд. меандешндам онхоро
лида. Ддоатхӯча. кн орзуя д>-се руз бо бапахояш буданро
дошт. ба чехрам Пзрвиз) Зарріша меннгаристу бо табассумн
сохтааш ба онхо мехрубонй мекарл Панч-дах дакикаи днгар
сари бистари бемор карор гирифтаму сипас хайрухуш карда,
аі П2йн аичоми корхои нотамоми рисолня ном'іадиям шудпм.

Ҳаштумн лскабр. соапі дахи саҳар. назди Девяатхӯча хо.шр

90
гардинам. Вазьашро иохуб днддм Дахонаш боа туда, б тиши
бори к. гӯшхояш пусти иигіро мемонл. Дар бопт лякямаш
лоно'шхая иртанмонлнди сурх сар зада будпид. Мяк, хм д*р
гӯшан поспи каташ мсиишлстим он доначахоро on роям ітш.ш
додпий туда гуфі «* Ху дойти іар. им сурхичахоро мсбмпй *
«Бале, мсбиігам. Тяшвнш патам, ни лстачпхо лир а сари лорухо
пай до шудяанл Гум чешаванл» «Не» гуфі Доплат туча. «имхо
тшюнкя март млнанд»* Ин дай и Вн кип дургир а і шу қ&рор
дошту хамоно обя та» мсхард. Я» -ахи &льа тӯс Дашшттӯча
ба хоб доля иіуд. Нафзсгириош хам душнор ба ни wp расил
Маи из чехран сап-сафсдк у чашм мамскамдам Як-бор»
Давлатхӯча бсдор туда, алзс-алдс сӯйн май ннглристу гуфі
«Май ба кучо рифтам, кк боі ошдм, Хулойни чар гу пс*к
накардй. ки ман 6а як ҷо рафтаму боі бдргашіам ** Маи
ТИсаллояш дола гуфшм «Давлатхуча, ту норохдт нашли Ман
лидам, ки ту бисер ширин хоб рафтй'> V боі галашро г.іхрор
кард, ки ба як ч<> рафту боі баргаигт Орс марг фи шора ю
меошірд. Назара ш m таіиили итдагй буланаш тяхоип медоді
Лкнун, зуд-туя хобаш мсомад Ба Видает шпора н.іму;шм. км
Итон мӯйсафедро даьват нзмоід V ба зудя бсруп баромлл. Лі
фурсат испіфода бурда, аі Даілатхуча пурсмдлм «и чи
хизматеро баронш пипом диҳам У бомсхр сӯям нипірксг. манд
театра ашкашро бпроварду гуфт: • Ху доима up Ту хама
хизмятро бо Аблулмочпл аичом доли ’ Рш : Ман мсмкрам.
Дардпмро хуб меаонкстдм. кис 6а шумо гуфган шчехисгам
Факат як хохиш дорпм: агйр Тавопи фар яиідоші маро пнхонон.
Дигар хохишс иадорам» гуфт ва руяшро аз ман пкихои доотт
Фахмндам. кп солги охмрн хастро мсдид. Пеш от і>н. ки аі
назлаш ба роям, охирнн бор ласташро доштаму х.ійрухуш
кардаші шудам У сахглкак дастамро tcp мскарду сир додам
намехост Ман фахмондам. км як ба факултет мсраваму зуд
бармсіардаѵі. Хдйр. мандант гуфту чашмокашро ка лом хушола
суим нигаристу дасгамро сар дод Ин лахза ба катарам расил.
ки брз ба хоб лодп шуд Вилоятро ба берун дяъмт ішмул»
гуфт им. км тяги кати бсмор ягон тагорпро гуюрад. ісро
мсгуфтанл. км ми касал бо хумпартой касро 6а шоит

91
мсрлсонад Вкяолт ііурснд: «Акай Худойназар, чй Дашшіхѵ,.
мсмирад?» Чй хам чаиоб додшиш мумкин буд. Бо вуҷули j,1'
Вилоя три оі охсох там, ки 6а хар папъ нохушй худро омо/ш со' -
ва аз дарвоза берун шудам. Барфи баланд кучаҳоро jcp |
бошад хам, он рӯзи хаштумн декабри соли І975 офгобй Шуд
Роххо ял баста будиид. Ва душворй то фахултст омада. акнун
ба бино дохнл шуда будем, кн домулло С.Табаров аз тараф».
хонааш бо чашмони луроб шитобза;іа омаду хабар овард, к«
Абдулмачид занг зад, кн Давлатхӯча ларі узашт. Аз таги
дарвозан бином гаъдими кафо пиша бо Ҷумьахои рохд щаҳрчаи
Калининро пеш шрифтом. Дивлатхӯҷа баъди беморхонаи
Карияи Бодо хамагй як шабонаруз назад хонаводааш буд. Рӯзи
хаштуми лскабр. соаги 12-45 даюікаи руз. фарзандону сила,
г.адару модар, хешу ақрабо ва муаллимону дӯстонашро таври
хамеша падруд гуфг. Хслс чавон рафт. Чоруми январи соли 1976
бнсту нухсола мсшуд. Яъне 29-ро пурра накарда буд, ки
чавон март шуд...

Дустонаш таъчилй чамь омадем. Президент Академия бо
кормандоиаш расиданд. Онхо тобуг хам овярда буданд.
Масъалан дар кучо дафн шуданн мархум ба мной омад. Падарн
рахматй гакозо менамуд. ки насади пнеарашро ба карияи
Гу дободи хочдгки «Москва»-и вохияи Воссъ исбарад. Модараш
руйи хажлй аз хуш рафта буду духтурон сӯзандору
мегузароиданх Албатта. сохиби мурла падар ва хешу акрзбеяш
хмеоб меёфташ- Бахе тӯлони шуд М.Осими. Хилол Каримов.
Хасан Наку эсіі. Хдоаиздй. Ъоргъ, Ф Нанмонов, К-Мусофиров.
Ситам Рахимов ва дкгзр у столону хдмкоронаш дар гӯшас чаы*
омада. сари кяъргяли дафяи jbwnfvk фикр мскардаид.
Нітлсхт. М Осями маро калзаш хонду іуфг ^Рафнг А coca’ Ман
медиддм. «си сумо две аз дӯстонк наздикаш будед. Ьисед
шѵрш^ 6* даст тред

Htust садару медірм мархум рфх ходод на мулам хи
фармядкдояф? дар Дуідаосбе ба хот суоорем Ии «ш оилааш
<і-гл*і~ іютаих ГЬгд аддон, си шудзнд. боял
tjefipm щдэр«де*фо ггера? иамояід Ба ои рохи дур чи зарураі
K'di. ал часадм дар лежрм дорухои абгоргашіаро
буГюрсм МӯЛеафгд худро бояоя ямки андохту (к* ду д** б*
capЩ эоиувоияш задан шрифт 9 6о салои балшди гирцолул
мегуфт. «Ив, нс. харіизро »й местам, Папам пн ҷ »монад. чя ешм
дорум. хешу табор дорум, оихо мара мехднлднд. мамона»,
бнесн р^ірс дер иакунсиу мурлаи бачамл бгеи. т ба Гуаобод
бубарам...»

М.ОсимГі. ки пахлун мни карор дочіту \.<рф*пи П.и.інли
на,чарро мешуннд, двсташро ба юифк иди гуэошгу ба гӯшас
шпора нам)* да гуфг: «Майлаш, Асеев. шуме cap лор мешаисл
Май ба ранен хочшИ Арда Апсюа та нт мезанам. То расшшмм
шумо ӯ омодаіЯ мегирал. аиа автобус пар их шератон. Тобуім
мархумро ба автобус мондая ѵумхин аст . * Соатм ііанчп 6аох
бо як автобусу чанл аднд мошини саб у храп рюхи юдтохи
Давдатхӯҷаро иеш і ирифтсм Вплокт дар мошини ми менкішил
Лбдулмаҷилу Азимҷон хам бо мо буланл Вахте ки пуни
Норакро ба самтн агбан Шар-шар гупаштсм. Пилот полой
изхор дошг «Намсдтшм. чаре Дазлагхӯчаро ба он кадлр роки
дур мебаранд. Охир, худаш васшп карла бух ки .тар Душанбе
лафиаш кунем». Мин. ки бо яндешахоям будамѵ Дан і.пх$ічаи
ханлону шнрингуфтор пеши катарам ха pop дошт. хушер
гардидаму ранчиіпомст ба Вклеятгуфтвм «О, кдмни ш ксижт,
ки карда бух чаро дар Душанбе як дал он гао низадел. шояд
мӯйсафсд ба васияіи пнемраш пткром ба но меозшрду ни садлр
саргарлонй шэв намеомад». Внлогг. лиг ар нк гуфпшлшро
намедокнет Табинст, ки дар чунин лахихсж хасхос сас худро
аз даст медихад, фаромӯшхотир мешазад. худро наюрат карлд
намета вонах..

Шои шуда буд, кн ба сарши Гул обод ршися Хдядешуи.
чуаллнмон. сохибмднеабони хочагМ бо рохбарии Арда Ааеюв
сари рох баромада иіггнторй мекзшидднд. Пзнчох-сад метр
масофа то хавлии гишри чархум мечиа бух ки садом гиряву
подай хешу табор боло шрифт. Долу фи «они х&мдоилж ба
л у ряж о асар мскар.: Xotiacpo барон гуэошгат тобут омода
сохта буданд Рамси хочаій ндідк мехмопон омада, лфсӯсяо хӯрд
ѣл хамшиов аз гелефонн М Осияй, ки намояидля оихо дар
нарсіушінм уму ммштпфок бух нттмдоь дод А. Авсюв моро ос ох

93
сохт. кн ду-се конам муаллимонро барон мо та~

Назар ба хохишн рамс ба хонае даром п-, Карл^<д
гирифтему синае бо хохишн май таемнм гиршЬт "Исли"
дар КѴлоб гузароием. Ба ин хотир, АблулмаедТ
Каримхону Снтамро хамрох гирифтаму хоти тагойин ч"'ММон
кн дар кӯчан Суглнсни шахрм Кӯлоб воксь бѵа П ^
Лзбаски монда шуда будем ба нсгнрохаз пардомем' с0ФГе5<
чорн шаб омодагй ба курутоб шурӯъ шуд. Заихо дар
чубин курут каф мезаданд. Соатн шашн пагохП хамсодаднн
гнзои миллиро нуіни чон кардами буданд. Навбатн тагойин
НУрахон ба хамим рӯз мувофик омада бу.і. Тараддудц куруюб
ю\е бедорам мееохту rttxe боз ба хоб дода манулам. Кдріижхои
рӯз Давпагхӯча ба хобам ларомад. Ӯ ігоікояг доигг. ки маро бг
Гулобод овардемаш. Ин чо шароит надорад. хор мешавам.
мсгуфт ба май. Паі охи хобамро ба Абдулмачнду дӯстон арз
намудам. Аз курутоб бахравар шулем ва баьд рохи
мурдахонаро пеш гнрнфтсм. Хобам дуруст мсгуфт. Рӯйи ха пли
чанд дарза паян пахта ро пахн карда 'іасадн Длила гхучаро бодря
он і узоштп буданд. Атрофн часалро марду зан ихота мскардаяду
дот Давлаіхучдро мебароварданд Завчаи мархум мора ли дай
шмон помп \ар кадомн моро шрифту иолаи гаях кард Мо низ
сари свози ӯро гнрнфтсм. Зеро Даплатхӯча ба обн айда рехтаи
меарэид Ачаб инсонс буд. Ҳамсша дар лабонаш хандаро
медидам. Ба назарам V дар зішдагилш кассро оэор надода буд
Кам марли зебочехраро мне ли мархум дида будем.
Мсгнристаму ха злу шӯхихояш аз пеши назарам^ дур
намешуданд. Мотам поен ефт Чодог назднк шуд. Гобутро
барлоштсм. Қабристош! Гулобод дар іегшан зебое кдрор доил
По сад афсӯсхӯрланхо тяни бечоии Давяатхӯчарр рӯзи нухумн
декабри 1975 би хок супоридем. Тамоми чараёин рох мо
лустонаш харфхову хислатхои начиби Давлатхӯчаро словлрй
мшрдсм.

Маъракан хафпі шолравон ба рӯзн Иди Қурбон рост омад
Чораахуми дскабр дар хдвлнаш, дар шахраки Калинин садхо
ихлосмандоиаш ба хотири рӯхи Дав;іатх$ча ласти луо
бардоштем 1сдам хает, ки профессор Хялол Каримов аз
лдряозая хлвлК даромаду гиряашро пинхон карла нагавоіінст.
Машгуф mompawopo сидкли дӯст мсдооп Лутфи эшон бу* оі
ДдоятхӯҶВрО ап курс* чорум ба Афижмстон фиріісгод...

Ду-сс рӯ* іоібл мі маъряхші хафт бп двфтари М.Осимй ©ір
задам Он кдс а і ной хсстл похлӯям нншдст ва чацд лақнқа
жомӯш момд. Аз мздрлкаи дафн пудож шуд «Топпкхур» іуфі am
ба М.Осимй м НЛО» намути. км ранен хочагй, иоқсан, ѵитѵлт
кард. Мехмежхоро хуб патрон иамуд Хдм омой ба М.Осимй
рӯзи маърахаи хафтро гуфгам. Ӯ ддрхол сармухосибу
ха іинадоррр даъмт на мула маоши Дпвдлттучаро пурсяд
Химии рӯэ буд, кн М.Осимй. С .Товаров яа Р Мусу л меж хул он
ба хонан рахмагй ташриф овардаіщ. Man ба дафтцри корми
рахматй даромала. анчомхон шахенашро бо ча»«.і л. .ід
китобхохп чамъугнрз намуда ба ізвчааш су пори лам
Маълумам іарднд. ки ӯ дойр ба арѴти точіий мавод чомь
меояирлааст. Мавзӯи штмпашро гасли* им куиоида бѵд. Пияі
доил. ки рнсолаи нлмй нависал. Лфсус ки напшшхои жодиаш
бо худаш якчоя мурданд- Худо умрепі медод. аі > доюшхмалдп
хубс таро»ія шуданаш мумкни буд.

Хдбдахумн дскдбрба хона и рахмагй рифтам. Калом хуччи іс
познм шуд, ки чавчаашро ба бсморхонан Қараболо бурлим
Дужтури Давдаткучаро пай до на кардам. Л і он чо ба Академия
рифтам. Акнун ба чойи ыархуѵ. Мдқсудчои ном чівонн
философ муваккатан кор мскард У сийфро кушод Чдид иднд
китобн лнгараіПро ач он чо паЙдо кардам Баі.д а» чоші ни
кмтобхоро нич ба омлааш супоршим Хдждахуми дсхабр бо
хохиши Вилоет М.Оошяро лндлнй шудам На датой мехмои
дошт. Каме интиэорй хашндам М.Осимй маро лиду сӯям
ішпобон чанд калам шли ом ала at a.wr.i хонадони Длила і хӯча
пурс.ил A 4 бонда хохнш кардам, ки л і xo.ty алли.іи фар. ѵш.гшш
мархум бохабар бошам Хлр сари кид. агар іл ѵм и кашииал.
ба зшон хабар районам М.Осимй пайааста ба хеш ал они собиқ
ердамчішш чуиим нахор дошт: «То вине ыі май «нндл хаспім
ба фаршнлонн ӯ ерй мсрасонам Ин клряі банда» ни мост*. Ин
харфхоро гуфтѵ ба муднрм маориф л кохиям Фрунзе чаш ада
хохипі намуд. ки іавчдн ратяатнро. ки дар мдггаби 25 ифои
назнфа меннмуд. то хуіарондвни маграхахои шанхараш аі кор
Чіівоб билихнд.

95
Бнсгу панчучи ѵсыбр эодрӯч лоати Чу» анъан
клдрзоихо.ч Р Мѵсуімонкучо*. Кѵрбон Бобое»
Мухкддниоа, Олпа Хусейнов м дигарон барон табысѵ ' Ур
шуаднд. Беппар Қурбои хушгуфторй ме»рл Бікгп,
леккбр бо хохнши Абдулхай акр шабнкшиичн содюГ^
пгрӯхаш. км донншчӯёни солм сеюм будамд бо р^ц,**1*
иштирок караем Ншпастш хубе сурат' тнрифт Длр
чаиьомдлхои чаплмй ишгироки муаллнмои ихамиіпн тарбняви

ЛОШТ.

Холо хам |жсо;ш таккнл мссфт. Серфа иа:ыр аі ин, ки соли
1975 бпроим нороҳатихо овард. им соле ма\су6 гардид, ки
рнсолаи »кім шиіам ба итчом расид.

%
УТ ' ' *

*ТТ *•*4 ff*r И

* v IT ь r .* ' *Л1

•' V Г -> •*»' •> Hji ity*

1 •* -- «ф - >'• •-

f. • «{i Ф(Ь

<*»• ,'*■■■

ДАФТЛРИ СОЛИ 1976

<*>

* * tfrt/*
ГОЛИ СЛРНЛВИШТСОЗ...

Оголи соли 1976 шіс ташвишхоро бароіи та пли л иамул. Ҳ01
ой пи рӯэи 31-умя декабр оиро хеде ботантана па хотирмо*
полноj гирифтсм Мили солшшвии мо хонаводагЯ сурат гирнф
Шлби соли нав барфи лак-лакй омад, ки барон русхо маъку.т
буд» Якуми яивар хам мсхмонмхо идома сфт. Ногахоп дуюми
январ тоби чодари бачлхо гурехт. Домулл» СЛ абаров, ки дар
иохи охирн соли 1975 худро бал тхсос мекарл, лар шуруй соли
нав бисгарй шуд. Фотимаро бо молараш лар шифохонли Кдрняи
Боло хобондам. Шсралй. чияни падарзм низ дар бином дахум
хоб буд. Тавре мсбиітсм. дар хар бином бечорхонаи номбурда
касаяхои банда табобат мелила и л Домулло дар бинои шашум.
хучраи раками панчро бо Ҷавхарпю Рахматуллосв банд мекарл
Ҷавхаршо Рахматуллоевро солхои дар Кӯхоб хонданим днда
будам Млнсабн баланде лошт. Заичнаш Бердиева Бӯршшсо дар
комитет партиявин шахрй ифои ітэифа меиамуд. Хар лафѵа.
ки ба л ёлат и С Хабаров мерафгам киссахои хандаоварн акай
Ҷавхаршохро мешуиилиму хал о ваг мсбурдам. Домулло ба
пакли шюп гӯш медоду аj силки лил механдид. Чунон ки борхо
гуфтам. СТабаров дар чдвони ба касалин сил гирафтор шуда
буду шушхояш бо анлпк сармо боиси норохдтиаш мешуланд.
Табибаш. ном иди илми гиб. шогнрди Бобохочасв Усмонҷон
Расулов буд. Саидислом Бобоев хам ал лнрди домулло огохй
дошту хамепш дар хіпматаш х.тмчун табиб кпрор мсгирифт. Бо
хохиши пн ду С.Табаровро бо истинам б.і гибобатхонші
мсалнхои сиди Мачнтон бурлим Он чо мутихлеенсонн пн соха
біъд ал ташхнен ренгѵнн ба домудло дорухои паи тпъин карда нд.
Маълум шуд, ки шушхои домулло юіме сармо лнлаанл. Сабаби
сулфан хутик доштани у кил аз камин будааст. Модарн Фотимаро
ба хонаи апааш Гулнегони Орчоиикндэеоболбурдам. Язиааш.
ки худ духіур буд. бехтар габобяташ мсклрл. Фотимаро бо
клгь намудамн гланлнхояш чавоб доданд. Мета во и гуфт, ки
якуним мохи шли 1976 ял пайи беморон будам. Твшвиши днгар
он шул. к я аз якумм январи 1976. акиун рксолахон илмй ба
шбоки русй бояд сураі мегирифтанд. Сохиби рисола хак доип.
к„ ба точнкИ лифоь намоял. аммо рисола ва фишурдаи он бона
ба забоин русй оѵсолл мешуд. Чк хеле дар урфшгт мегӯинд: *<Мо
дузд шулему махтобшаб шуд*. Чй бояд кард. Бо маслихаін
Ванда Витопдовна тар'сумрші хуберо дар шахсн Ершов пай до
наиудам. Ӯ бо Ванда Витолдовиа дар Шурон олй хамкорй
мекарл Аслан Ершов лугатшнносн шинохта махсуб мсгарлнд.
Злбонн гочикироодй медоиист. Рисодароба ?шон гаслим додам.
Бд хдр ҷузги чопиаш 70-80 сӯм парк гузошт; Вале аз мам 50
сӯм мст'ирнфгагЯ шул. Тарчумаи рисола гамаш л у мох вактамро
мспірнфг. Баъдан онро боз бояд чоа кард ва ыуковаблндй
иамуд...

Дуиоздахуми фенрал дар бином марказии Университет чаиши
70нсшіапш нашісанла Хакнм Карим баріузор шул. Дар рассатн
мачлне таі»ряхннгорН иіинохта Зариф Рачабов. адибэн
Ҷ.Икромй, Ф.Ниезй, Боки Рахим чода, М.Мнршакар. Гулрухсор,
муіс&ккидом М Illy куров. А.Сайфуллосв па фдрзанлн
сохибчашн Ҷамговир к.а pop гмрифіанд. Бисере аз этой бо
шодравон а і назднк ошно буданд па хамкорихон эҷодй дошта-ід.
Ранен мачлне Фотех Ииёій сарогоз суханро ба ихтнёри
адабнёпшшос А .Сайфуллосв гузоілт, Мавсуф оид ба рѴчѵор па
фаьо/інятн »чодни навнепндан хнкоянавис чіаі.руза кард.
Ьаѵднн. хар калом а:з ялибонн болои сахна клрордоіша дар
боран нависая дан зиндасд су хан намудамд. 3 Рачабов
сохибҷаширо аз хурдй мешиікш ва хамдарс хам будаацд. Дар
нм Гуна маъракахон фархангй. вахте ѵи бя Коки Гяхимчодя
наибат ме додан д, ахни толор бо карсакн пурмавч пешвозаш
меінпифт Қаол аз ни ки Боки ба суханаш огоз бахшид, ду-се
дона айнакро аз чайбаш баропарца болои минГшр монда
«'Чяшмхон май, ки хар хсл хастлнд» гуфта якеро ба чашмонаш
іузоіш Ия сухан ва ам.чли ӯ ахли тодорро ба хднла водор сохт.
Ьокя нпкл кард, ки сояхои чнлум хамрахи Ҳаким Карим дар
бином лукабатан кучам ба ном и Орчоникндче бо Сухайлй
хамсоягй доштавнл. Хдмин ки зирбаки палови завчаи Сухайлй
ба лимогашон мерасилдаст, Боки бо бахонас ддрвозаи шокрро

99
мскѵфтаасг. Домулло Сухдйдй Боқиро дидан замон «л
днроед, мархлмвг* гӯеп ба хона даъват мскардаасі Бо ?^
домулло вакт иадорам, «Ғнсс-ул-луют»-атонро дихед/* ^,С
мсорам. мсгуфгааст. Суҳайлй ҷавоб медодааст. даром ^
нишаста исгсд, хозир мссбам. То китобро сфтанам. яГщг^
чой нӯшед, баъд меравсд. БокЯ бсмалол менишастаищ То^
Сухдилӣ китобро кофта мсёфтааст. завчааш гшлавро рӯйи хмлЦ.
дам машртофтааст. Хдким Карим хамин ки азтиреза ин лазааро
мслилаасп. ба хонан Сухайяй шигофта дарро тақ-тиқ зада
мспурсшшаст. «Домулло, Боқй хаммн чо-ми Кшшди чона дар
даст вай буд». «Ҳа? хгшин чо», ҷавоб мсдодаист Сухайлй иа
Ҳаким Каримро ба чонлш намокла. ба хона медаровардааа
Баъди хӯрдани налови бомазза китоби «Ғисе-ул-лугoi*po
фаромӯш мскардаанд. Ии лахза низ ахли іолор хаидил. Мохн
фсврал ба камардард інрифтор шудам. Поиздлх рӯз а> xoiui
бсрун нарафтам. Фахат бо иамаку хннпн сӯзон табобат
navy лам Рузе лӯстоилм Усмоиҷон Расулов, Абдугаффор
Вохндов ва Олн.т Хусейнов хабарімрй омаданд. Он\о лир
говори мсхмопм нс. балки пачди каги бсмор мшн чрй іу.юшта
ба шаробнӯшй дода шуланд Млро бовар кунонланд, ки ump
камс аз май бмнӯшим хатман камардардам сихат мссбад.
Духтур. кн буданд, бовар намудам Баьд из рафгани эшон
богачом вз ҷой чумбида і іа тавотила ч Одил бо телефон ба чопи
гунохашро ба іимма шрифта)! мехамднд ва мсіуфт; «Хѵб бобах
кардсм?». Дарсхоямродигарон мету заигганл. Ноилоч хатто руле
аз СТабаров хохмш намудам. ки ба чойи банда даре дихлид
Рӯзхои 6см ори ба лба хт й дар он буд. кн дар хеша касс ёфт
мамсиіуд, ки ба хнзматям расад. Баром як нибла чойро омода
сохтан азият медкдам. Заячаам аз дагохй то соати ланчи бегохВ
иушти кораш саргярдои буд. Фогимаву Гіарвиі 6л дарехошон
мерафтанд. Ии холатхо дар ишфохона хоб рафіан бехтар ба
назар мерасид. Дар бкегарн бсморй кнссан «Порам лили ман>*-
II Қурбон Алмро ба поен расондам. ки дар шуморахои яку дуй
«Салон Шар*» чои туда буд. Дар борам муаллиф маълумотс
днр дзет налои г гам Азбаски мавзӯм кисея хаёту фаъолнялі як
дасга коргарони ҷавон буду ба ни мавзӯъ сару кордоштам. онро

100
холлам. Мехостам. кн доир ба ни асар тахриэе нависам.
Кахрамони маркаэиаш Оиша аз бисер ҷнхатҳо ба Хиромони
Ф.МухзммаДИС» («Палатам кунчакй») ва Гулбегими
М Хочасв(«Об -рушной») шабохат допгг. Албатта, Онша *з
лиг охи пн* кн коргарзани тоник махсуб мешуд. инъикоси
бадеияш аз ахамиит холй набуд...

Мохи марі хама кӯшишхоям сарн он шуд, ки бояд рисоларо
бйь.і л* гзрҷуман русн чопн машинка мскарлам ва хуччатхон
дигарро барон иҷозат шрифтам ба лнфоъ смола мссохтач?
Та мом»! руз аз пай и химии будам. Фйшурдаи рисоларо хам русл
кардам Магии рисоларо дар се нусхл муқовам сахт намѵлам.
Аі рӯйи маслихапі каблн бояд шашумн май дар шурон нлмй
он л ба дифои рнсолахон номмаднну докторЯ, кн рансаш
профессор Д.Точисв буд. ігчозйт ба химоя мегирифгам. Шояд
ніімахон аішали мочи июн хнмояам сураг бнгирад.

Бисту дуюмн лпрсл Анчумани хафтумн Иттнфокн
ниинсандагоим Точикиегон дар толори Шурой Олй ба корн худ
іі'і'і бамішл. (' I абароіі. Р.Мусулможл лои «я банда тоілуи хам
мсмншястсм Гурӯхи ихтисоси «Накдн адабй»-ро аз факултст
овардем. го іг.і чараёмн Анчумани аднбонро аз назлнк ба
мушохнда бипфлнд. Банда низ ба ии Анчуман хадяс лоштам.
ки он гақтпс дар мавриди «Порам доли ман»-и Қурбон Алй
;іар сахнфаи бадгин «Комсомол!! Точихястон» во иоыи «Тавлнди
образн синфи коргар» чоп туда буд. Рузи а ввали Анчуман
духгари Мухи длин Аминзода -Озол муаллифн «Порам доля
ман»-ро ба С.Табаро» шкносомд. Банда, ки пахлӯи домудло
кярор лоштам. низ бо Қурбон Алй относ тулам. Барон такрнз
миннатдорй изхор ішмуд. Сӯхбатамон тӯлонй !іашула бошад
хам. пай бурдам. ки зиюн .дар кори зҷодй таҷрнбан камтар дорад.
Баъзс харфҳосро, ки яар такризовардаиашои хуб набул, шмфохй
барояш арз намудам. Қурбон АлЯ эро;іхоро кабул кард ва наъда
лол, кн дар ноли кигобин қиоса онхоро ба назар мепірад.

С Хабаров. ки аъзон Шӯрон дифоъ буд, огохлм сохт, ки то
Шіішуми май дама хуччатхон дар к op про ба Галина Дмитревна
суперам Камзамон домудло ба сифаги мухарризони расмй
доктори илмн филология \1 .lilyкуров ва иомзлли нлмй

101
филозоша Аскар Хдкнмонро пешниход карланд Бо

»і пеш ылшвара 1 ндмудіш ва розигиашонро гирифтамЛЛ1°" Псц*

май кипи 6а химоя нчозяг додай нсми мужаррюон ' **“>*«

аѵюёнм Шӯро муаррнфй гнрдіід. Баід аз нн. Мегаьон ^
фишурдлн рисам ро бо иікрн исмн муқарриюну
іжшбір кафедра* адабиёги тоники Инстигпи педагог^Г^
вой* TJ Шсачемко рѴн мои бнёрам Аз рӯзи том* фищур?
ба ѵуктахом раем» к мох 6аѵд инозати днфохро доплат
лыа хуннягхо мхвчуд буданд. дар имон чамъокід,.
та кая pjhn хкмояро 14 июн муайяи пірданд. Дар ду^
pjrj фшвурджи расо.гаро ба son расонда. таксам ламудаа
Нугхжа яхумро ба М Шугу роя ва дуюмро ба А.Хакимов
cyooptLjuM Онхо 6о гутпиѵом раооларо барон тахрн \ навишта*
обув харлгнд МШутуров дар флгултег равен имткхоиогв
ашт» frfX Чавл рӯт 6о банда сари эродхон доштааш 6bju
срост Урозхо ну іъЯ бошднд ш. навобк мӯътшадро такою
шеллиуляял Байда аз гул дифоі» мскардам ва лар бнссри
мжжртмо фюгргси М.Шутуровро кабул иамедоштам Ьаѵли
vt -p*. r/нкллн пи где і^і шоетнінл мешуданл. Якуми июн
расъл Чордах рут тп гзшчя мокла буд. Одаіан, дах рӯт кабгі аз
лифт» чуқгрри дои 6а Муаллиф тнхризхоидонро мсдодлнд Ба ин
хстир. каздн VI -Шукуров рифтам Эшои муднри Ш}гбаи
здлбисти со вег в бу да. дар кабати дуюни бинон Института забои
на адабиеги Рудакй жучрачас доштаид. Маре лмлан замой
гуфтанд. хи барии мукарриій port! несли ід Дшар чоііи бахсу
чаро I уфын нлбуд. Сипае хостам, ю* фикри муқдрризи дуюм

А.Хдкимовро ф.іхмам. Хсжадшои дар бином рӯ Gn руи чойхонаи
«Рохи гм қарор доип Нлмслонам калом кабаг буд» ки боло
Iпудам Ин кас хам ҷидди рад кард А ібаски ману у пиерибан
хдмларси университета будем, нуренлам, ки чаро иамсхохад» *
чаиоб дод. ки рнсола бадй надорад. аммо ба хотири ни ки
рохбарм илмиам С* Хабаров мсбошал, Маек.к в тасдик
намекуиод ХдЙрон мондим ба ин ду мукарріпам. ги як МОХ испі
бо хушиудй кдбул иамудішлу ахнун ки рӯзхои башумор го
днфоь моидааст. мастика т кардагЯ барин не мсгӯянд* Днгир
чорлс нлдидаму хонан домулло омада, вазыіятро фахмондам
С.Табаров дастхоятро молидам шрифту іуфт: «Холер

102
дпбосхоямрі>пӯшндаякчоянаш Мухаммадчонмеравсм.Соат,
твкрибан лун рӯз буд. М.Шукуров дар хучрааш ба навиштан
машгул буд. С.Табаров бо кахру газабс, ки дошт даромад)
дзрвозаро аз дарун махкам кард. Ман ііуштн дарвоза мондди.
Домулло чуном сарн М Шукуров сало баланд мскард, ки г>ё
бцноро ба ларза мсовард М.Шукуров о возе намсбароаард Чй
гуфшнашонро шунидан душвор буд. Факат ба гушам расид.
ки С Табаров мегуфт: #Мухаммадчон, шумо хам барон Табаров
шѵліі аз мукдррнзй ласт мсклшед? Пи хсл бошал ягон аспиранта
ідумо лифиь наликлл кард^. Ба іумонам баьдк длрфхон сахтн
Г Глбаровро шунидан М Шукуров гуфтааст: «Майлаш,
майлаш, Сохибчон. узр, аз мо гузашт Ман такриз мелчхам >*.
Домулдо бо хамов кахре. кн дошт шмтобон аз хучреи
М.Шукуров баромаду зннахоро флромадан пфифт. Ман пушти
сарн он кас мерафтам То наздн бииои Университет расидан нас,
ломудло ба кафояш нигох карда маро лиду «равсл.
Мухаммалчон розй шуд> гуфт. Сипае суханашро идо мд дода
«бо Рахимчон ріфы Аскарро бинсд. ӯ ни» бояд розй шавад»
гуфту чониби хонааш тез-тез кадам иартофта рафт. Чуиян
лаҳзахои хассос бо доыулло сӯхбагро илом а додан с саволеро
неш овардан маьнй налоші Хуб омухта булам. домуллоро
Мувофики а мри рохбар Рахимчонро пайдо кардам. Якчоя ба
хонаи Аскар cap задсм Рахим хслс ӯро маломат кард, ки чаюй
асту аз пайи баш касони беандешл меравад. Ман хам асабіі
шудаму гуфтам: <• Аскар, гӯй, кк рнсола меарзад с не?>» Ӯ посух
дод, ки ал ба гг и. аз камбудихо холй несі. аммо ба химия прзигда
нет. Агар хамив тавр аст, дар гакризат хама гапатро гӯй.
Бнгузор тасдик нашааад. Ба катарам, ал л и кай аз ходисан ба
елри М.Шукуров омада хабар дошт, ки «майдаш, гакризи
мусбат мсднҳам» гуфт дар хотимаи сухбат. Вакте ки «такризи
мусбат меднхам» іуфі. ба нафен ман расиду гуфтам: «Не.
Аскар, шумо маро бо им амалатон мшшатдор накунсд. балки
тар m криза тон такр намоед, ки на меарзад». Вай хандаи сохіае
карду «нс. не, Худой назар корат нагс ас г, ман шояд нодуруст
фикрамро фадмондам...» гуфі Қабд аз ин ки хайру хуш намоем
Аскар гуфт, ки такриз пагох омода мешдвад. Барой корзтоиро

103
осой сохтян ба русй меішиисам Т лимккур гуфтму б р
хонам Асклрро іарк ішмуші, рои на іди домудлоома!4х>*МЧо“
хам 6а худ ином а да буд. Ним соаі хомуш мои ҷ 'ѵі 1IHy*‘
иишастсм ЧлшмакбоіИ мскардсму бас. Хдр сари ?. Ҳа*
Ни то л ловил бо шӯхнхом нимаклорашон доыудоро б
лароварлаий мсшуд. Няқоя. устод ба ran омадаяду сӯхба Д 1 **
сари адабиёгу илм 6о і илома шрифт. UKH<

Чорлахуми июни соли 1976 хнмояи рнсолан номзадни байта
двр толори хурдн илмй, дар рӯ 6а рӯи дафтари рскгоші
Университет сура і бает Раней Шӯрои дифоъ профессор
Д.Точней, льюсни он III Қуссйн юда. ХдлолКаримов, В.Лсрори,

I* Ҳодизода. М.Lilyкуров. Т Исьматюла, М Қоснмова.
С.Хилимо» иа дигарон будаид. Лі 18 аьюн Illyро 13 кас
шширок кар;ь Дар рӯзиома ду химия зшер ефта буд. Мин. ки
асшіранти Унивсрсиісі булам. бонд аввал лифоь мена мулл и
Амио бо хохдшш Гадина Дмитревна, шахсм луюмро ба ҷойи
аввдл іуюштанд, ки іі Институт К у лоб ома ли буд. Ӯ шихеи
спину солаш ба чос р л сиди, хслс логару бехол менамуд. Галина
Дмагрешіа гуфт. ки агар Уро ба нишшін дуюм монем. мк ду
соаѵ пакт мегумрад, ки дар пн фосила шояд бехол туда ба
сари минбар расила на і а монад. Ра хм а м омалѵ майлхші гуфта,
дар наиба іи дуюм лифоь кардам Дох*дуво ідах ;шкикд мазмуии
рисолиро ирі нпмулам Такриін муассисаи пешбарро хам
хошшіл Мумрртоки раем И блромал карлніл Комиссиям
хисоби овімхо интихоб тврлид. Натичяи овоідихй чуиин піуд:
.и Иагнні III уро 13 кас иипирок донп Аіешдукн оволдихИ
13 бх»ллстеи баромарланл Ду овоэк шд на стдлхошпм тарафдор
шрифтам Раней ІПуро Д Гочисм банда ро и» самими кмлб
глбрии нммуд Г»а хоіири ни ни шефш лодлиро мани кирда
будінд, напіяонистам. км ба аі.іосни ІІІуро, км ду соаі
нлк пшіомро барон мам туда сарф наму;шнл« як имела чой омодд
сомм б hi t оба р им. факт .и. им: и и кафсдр<і|м> ба хона ллыьіі
кардам барон кормим донн шуьблм аспирантура him ‘иеф.и
Т annum додам Я кие, аі ним бэрояшон ім юн муноемберо іихня
маму длил

Глярг км лила туп мухолифонм < Іабароп ба иіоі ирдомаш

104
чаи хучум меомрданд на мехостанл. хи хнмоя иакунанд
Нятнчди овозхо хам баъзе нодндагироиро ошхор сохг. Кихо
будинд. он чу а мол Шуро, кп зид овшдоддид. Маълум, аммо
гуфтаи намехохам. Пинҳон намсмонл, км мш аз факулісі
«дӯсто»1»-н домулло сари М.Шукурову Д.Ҳдкнмов фишоэ
овлрданд, го ки аз му карри зй даст кашанд. Вале тирошон хок
xjp/і. Силас, 6а максади ҳимояи шогирди С.Табаровро бархам
задан, шабу рӯз ба хонахон аѵзосни шӯро cap заданд.
Хѵшбахтона. адолат сӯйи банда ннгаристу ганхо ду кгс
тавонисі. ки <оахраш»-ро чаконад Мухим он ладила буд, кн
рисоди бомунаффнқият хпмоя шуд. Падидаи мусбятн дигар
барон банда он шуд, ки псш аз мӯхлат рнсолаамро дифоъ
намудам. Маи ю якуми октябри 1976 мухлат лоштам. Ба иборан
дигар, чор мох псш аз вакти аспирантѣ дифоъ еураі шрифт.
Хдмнм буд. ки бароим ду маоши аслираитй хадя намуданд.

Мари ба смфиги ассистент кафслран алабнеги совсгй
па шруфіаші. То іасликн рнсола лар хамим ва ікфа бояд кор
мскарллм. Дар Оайни як моҳ хама хучнатхоро муаофнқн
галаботм ИЛ К омода сох іа, ба Маска» фириетодим. Лкнун
хукукн чаънанй пайдо кардам, ки дар факултсги филологкяи
тоники Уни вереи тети давлмгй ифои чашфл намоям. Як хафта
аз рӯзи хпмоя енпарй шуд. ки нямояидаи «шеф»» омалу мавзуи
ба курен хирби д.іъваг гардидаиамро митрах сохг. Нммаи
аввали июл боадомодш й бнпірам. Дііъваташон ба шикли расмй
сурат хохад бает...

ТОІІІКАНД. КИСМИ НИ ІОМИИ «ІІ>*

Шоітзддхуми и юл ба шахри «Н'« сафар кардам. Лешішчам
шрифтам/! Дар хиёбони Фарход духопш перо дар кабати чорум
ба их I мерам іуюштанд. Ьоіорн бутурги Фархол пімоііюгохи
тубе бароям бул. Хона хама шаромтхоро доип: пи, барк, обн
пірм. радио, іежтнпор. Медведей чаднали дарехояшро сохг
Як с.шдуки ЮвиШИ ОХШІЙ и ур at маыіумошомас оид ба кншвари
іайрс буд. ки мулом ку/іф бонд ииі.>х дошгл мешуд. Лябзми

105
садка рдкдсро ба сифатн маводи ;шіире наздвм гузошт о
акси ха во пай мохон низомй. ганкхоиу бстсерхо. намудѵ »іц ** Ҷо
силохи оташфншон 6о тамомн маълумогҳон лознмй и^ЬҲои
сфтд буд. Таърмхномахо, осори чугрофиёву ккпісод!ір^И|К|^С
нитонам дод. Мақсад аз дарсхо он буд, ки кншварн ыарбѵг
6о хама сохюру «ш хукумату вузароят боід мсдонистау
Шахрхои марка ій. музсйхо. макони ҷойгиршавни
хавошшмохову анборхои иизомнро лонистцам шарт буд. Бн
гайр аі нн. дарсхое дошгам, ки бсрун аі ша.хри Тошкаид, дар
базам хдрбие сур.п мсСниланд. Донииж иазарари бо донмдші
амалй бонд омешш мслодам Ҳдмзамои хуччатсро хам сохтанд
ки исми кашшофнамро бц расмияг медаровард. Дар
маыіумотномли адораи мароута. якнуи банда «Сайтам» Судам
Чшлрӯза барон поншх сӯмс. хи мсдодднд. имзои Сайгамро
мсіуюопам Хдмчунин фачмондаил, ки рӯэи му ай мне соати ct
фаррот ни хат рубу чішн хона меохг к и май бомл барон ак
соат аі хона баромада тпмошо мерафтам. На мин ва на ӯ бохл
«жлигдрро млчешинохтем Хдтхо хамсояхо бонд бо май рӯ ба
ру нимсомддакл Никге ки млн а*і хона баромаланй мешудмм.
ба наирам хдмеомхо салон кчшолаіш дарвозаро шункда агар
барохила цй хам хкбудднд. то а \ на up гоиб шудлни банда онхо
докати машлаисш карор чсі ирнфтанд Ндмомнда агар на одам
чеомдд. бо иди якчо ндмебдроыал. балки 6акд аз ДДЧЮЮДМ
дахмѵли рафтани у ба думбодаш ха pop шрифта, дар гӯшаи
гшарс а) хнёбони Фархол вомсхурдсы. РѴзона хомагй
чешу даму ба му годна метирдохтим. Нонн чошгро дар хона
хулам ом о л а карда, бегохй ба uta.yp баромаля. бештаріі маврнд
\у роки шомро дар ресторана «Тошквнд» мсхӯрдам. Хама
сас.хатхои камина тахтм наирн сомхоям буд. кн рӯш днгараш
дар куҷохо гаштакамро як ба як гуфта мелоллнл Аслан дар
хафас ха pop доштаму худ иамсфахмидам. Барон як хафга
«база» рафтсм. А а ніігохи психологи омодаи пари дан бо
парашкпро дар накша шрифт а нд Авввл аз баландни ду-се,
панчу дпх ва бакі л і б&ландми 20-25 метр бо парашюта су»п»й
би замин мефаромадам Хдр нуктвро муаллимам да кикан сд
медод. Нозукихон парашки. гарзи куюодяну чачь кардамионро

І06
иеоиӯзовдаВД. борхаята чя навь кор шрнфтанро Оа
алохндас аз дарси парашют таълнм мсдоддня Ҷамъ намудаяи
парашют хеле лахмагталаб буд, Чандин маротиба муалдкм
таибехам медод. Тарлн кушода шуданн парашют ду нааъ буд:
яке баъд аз парвоз худаш таври алтомлгй 6ш мсшуд. луюм агар
дар вақти муайян кушода иаідрдад, іиахс ресмонеро мсхашид
ва uupauupr худаш кушода мсшуд. Н$зар ба дарсц муадлим
бисер маврндхс шулааст. кн шахе он реемонро накушодаастѵ
яобуд шудааст. Муадлнм мсгуфт, к* баьд аз он кн парашют
кушода мегдрдід. шахе як ба боло менигараду «шукрн худо»
мсгӯяд. Ин нушш маънй додп, к и линди мемонй. га ъ кил мекард
мулдднмам, кн 700-800 парвоз дошт. Хдмрохн млн курсанте аз
ому ишігохи дссантнн Пенза машк мекард. Дар катар буд. кн
бо > як рѵ з 1 < масофаи 800 метр мела рем. Наркоман парашют
іУё поён ёфт. Маро бол ба Тошкднд пас оварда ду рул оаодиам
доланд. Бегохие огохам сохтанд, кн шеф сухбат мекардаіет.
ОЮо м а води і нзомро хулашон оварданд. Пухту ііазро Медведев
лиҷом мсдоду шеф бо ман суҳбагн касбй мекард. Сӯҳбаг чиддн
буд Анналам аз парашют парвоз карданамро хатмй іъдон
ішмѵд ІІариоі\оям румила, шабона ва башш куду обу даре ва
болои члнглл бонд сурат мебастанд. Маро мустакнм танср
мспаму.шнд. Маврндн кірураі бо парашют ииігьхом ларноз би
дар л мехѴрд Рост гаи. ал ішрнол бисер метарсидаи. Дахдш
фшііорлм меовард Ammo, вакле mxop дойнам, кн ба хама шартт
тлроігтатои мувофик хасгам, ба і аир ал парвши парашют, шеф
охлнпі сӯҳб.пашро гаі нпр дода. анлаке тахдиднамо харф зад.
Ал лакай ба аки да и ӯ ман сирру асрори илораи кашшофнро
медонам. он маводн сандуки куяфдорро оа хар кас шішон
намедодаанл (хол он кн ман онхоро омӯхтаам) ва гайра
ла.тс.тхоро иеш меовард. Бо «учуди ин, пофишорй намуда.
парнозро ба лимми намет рифтам. Шеф батамом ал дойрам
сӯхбатн макнули баромала, бо лабонн ними кашшофн
суханашро идомл дол. Маънни іанаш он бул? кн барон
рцдклрданҳо дер туда буд на та клирам дар дасі и он хост Маро
ба богчан бачахл» наовардаамл. балки дар мактабн чиддин
кашшофй дарсам медихлнд. Бо ин кдора шӯ.тй кардан нашояд

107
'яшът «а пиашшип
ыгарк ѵ*т ІОИ., лоШ; \fcM^u
іЧ» «и**си сдоиие ырор гир.^а буда*. ,№;ар f **
*yj **б дои вегам, кв иапӯв парвоі нааардзи^ 6н **
гую?»в Ғпо им омола Шуя. Лжжуя сӯхбати сари лас: ар**
«rm «ух юс «гроб оиро боі хам чиддигар иепраонл Шок 7
х^жѵл рӯйлрост гутапп. Гӯсбо ддмкореаш мшшосояалу д
мухоріебш) іпо «мал мсідомуданл Исмя вокеиро дулдц
фароѵѵш мскардам Фікят ба гушхо Сайгам мерасиду бас
Оігхо мсхостанд, хи Go шароб бичурі.атам соэанл им *ам
бяомуаях хи и^доокк чй таі^рс Ga май ооарла метадона;-
Харчшд боо«ю кушидам. аммо харфхоям бакувоту бвмвкт
ба наарашви xfpx хи лір поспи сӯхбят шеф гуфг «Свитам *і
» ттш» лиг ар хам гушш хи дар фа хотя лги клшшофии у
хеде пурахамият жохзд булл. Кабл ал ии. хи маро таиқо
гуюршх барномаи пах «про ба роям арі на му дд ил. Я ьис парки*
аааалия сурвгг мегнрифт Соати мухи ішохй длр чойи муайян
мо::ѵлп интиюрдм мешул. Тамоми шаб катро ба аюб іуюштам.
кати t»x2Hft ба чарах.-ч«рак ларомал Бот хам дехішк в.;
ноумелнхо фа реши мсі нрифтвнд Анлешахоям саволхон хярхеяя
медод парашют кулю да метнула боишд. агар бандчаи зхтнётиро
фаром)ш куиам-чй. кахол баь.іи парвоэ зинла намонам.
ортгхохм чй мгла явях Ва хдинн металл пурскшхову посуххо
иегирифтанд Хобам нороѵат 6а субх раенд. Мислн
кэі барон рохя оіир.т сафар мекунлд. хешро тайёр
лам. д:м. либосхоя тагпӯшамро нав кардам.. Аі дэхшат ношто
хам накарлам. Бо як пасла клена ссати муайян 6а рох
ба роил лам 23*юмн нюл буд Медведев бо подполковнике
имти шрам бу лайд. Дар чи.тл«і мошин аскарбачлс мениишет.
хи гуигро мемонд Хдрфс шшегуфт ва ба мусофиронаш наляре
хам намедӯхт Берун ал шахри Тошканл млйдонн хдвоис карор
доил, хи факат хдвопднмохсж АН-12 дошт Мошин надои яке
аз АН-хо карор кард. Шеф бо ду полковники низомипӯш кабляк
рафта буданх Ману полковник ва он курсанги пепла гиро ба
дохили ѵавопаймо лаъват намудаид Борхалтах парашютро
муаллимам. ки дар дарун будааст, ба китфовам анлохта.

108
ІЛН'ОѴЛШрО б* спин ППЛИ ЖМСНІІ бо.ІіЖЯ ЛА9ГЯФЗІШ-. ;ик&Ю1

У&ичХ А*В*Л ООЛЛОШШЛ НИ даст. бйгѵя ОМ курс JW( кф ѴГУ// |||j|
Ҳрщап&Яио боло шулл Г» саше дарам? гард. Ь*к;і аі
aemv&t аякнм а.»зохияя і*6н(« ото*# долаид, го *и бе tup*/»

сг^ода maaru Мувллими парашют** лотгоымгро. га? беш гі
хзюрпарасп дошт. та? и дарила буря п ба дчри пилот иигиюря
катил. Пилот «тмр доля буд, *и попкотіих худро гагртофт Маи
бодикюг меикғарвстам, ки баьли чаид масоф* парашют таври
длгтематЯ кушода чеша нал Полковник шахеи ссргӯигте буд h*
назяряъі ха.чаи нурборс дар дало носи иешул. Тахрхбаи
мдеофни 40-50 метр поем рифта буд, ки якбора парашют купнда
шулу полковник дар луми он овезон Сгл носи чефаромал
Хлвопаимо ханӯз хам белой полковник лавр чехӯрд ьл
муиюхила мгнамул. ки ӯ 6и лонраи маглум поен мешдвал с ба
чойи лишр. Ҳаиопаймо /гапрмелурду мо тамошо мекардсм. Дар
•;лапс мопшмхон гаъчнлину аскархон «теле дасі хо ба пешоня
рӯ ба осмои лонгтл, парвозн парашют чиро мсдидлнд. Полковник
чи шуд, кн ба чуктаи муайші не, балки байки дарение афтод
Хаиоилймо 6oj нк ддяр хурду парашют чли дуюмри омодаСош
'ь;юн карл- Вале он курсант хулро болон фарш хдво долу нахост
Гмірктро эмдлй со зад Муалллм харчанл хакорату танбехаш
медод, пай доя) фигом бардошта «боте» мсгуфт. Пилот бошад,
ба таври хул аз дохшій кабина дод мезад. Дар поем бошад.
рохбарон хайрон буданд. кн чаро парно іи дуюм сурат
аамсгирад. Нихоят, муаллим ба чан шпора намуд. ки омодв
пт вам. Аз чой баланд шуда. иазди дарвозаи хаіюпаймо кдрор
шрифтам. Хавопаймо боі як да ври дигар хӯрду муаллим
«поехали» і}сн мари іеяа дол. Чана лидзв нафа.ѵмндам дар
куҷоям, фақат таппнши суръатнокн кддбамро мешу ни ламу бас.
ІІЬ'яд ии чзнл лахза нас зянда нлбуданашро эхсос мскард, ки
чан худ ба мушохида шрифтам. Парашют таври автоматй боз
шуду як ба боло иигврнста «шукри худо» гуфгам Сипае, охиста-
охисга фаромндан шрифтам. Тасмахоро махктм медогатхму
поеиро назорат мекамулам. Дар шшрам парашют тез поён
мсфаромад. Якбора дар масофаи ;их-понздах метр поенtap
пндам. кн болов симхои баркик лором волги баланд карор лорам.

109
\Акфн бархӯрлан ба онро »хсос карлам. Вакти дарсҳои т
•sviihhтасодуфро\амНегибкийнамудаНулем Дарчунинхо^”^
илріішютчй би воситаи глсмахос, кн дар даст дорал, боги**0
6а 180 дарач.і тоб тихад. Ин ХОлат харакатн гтосншГ^
парашют катъ иегарлад. Шахсро лознм буд, кн ба
нсрӯи дастхо параітаотро се-чор дакши дар хаво ниго* ?
то км бод чарасяашро тагйир длхад Баъд ӯ парашютрсГс
холатн а в вала мсо карту аз хавф рахо мссфт Man ба зуд*
гуфтахон мѵадтимро амалЯ сохта. параппотро таил дакпха да-,
хаво ішгох доштм Ин тахзххои чоибарой хам буд Во пучу^
ин поеяро ба иушохиаа мспірпфтам на чефахмндам. кн
асхархевѵ офвтсерхо ба ив сӯву он су мсзавнданд, мошіши
таѵшднро омода мссогашх ва ба ласти ду зскар занбареро хам
дода будгнд Тлбинст. хм рохбарон аз поён вз гьиягн шро хубтар
ба мушохнда мсгнрифтвяд Яъкс холяти балла поёнбудагнхоро
бстъфовут вагуэоигга, балки онхо рохи начотсбии маро чусгучѴ
доштаяд. жігмо бо калом pox намсдонистаіи на воксан дшнр
рохеро намелила ид Ҳнс мскардам. хи чойхои сергӯшти ластим
дз зарбп фишори дар холнтн муаллик карор доштЬиаш чирак-
ҷлрйк. сало медоданд. Харчи бодобод г уф га. ботхгист
парашютро ба холаіл мэъмулЯ ларовардам. ки бо суръати
ба.танд поён туда чанд санпімегр лурт up аз пахлуи симхои блрк
хд рахат на му л. Бори дуюм ба боло ішпристаму *иііукріі худо»
гуфтам. Охиста-охнста мсфаромадлм. вале торафт аз нуктан
асосй лур мерафтаму дар поен даигги чугориюрсро медном
То тмин cft-чил метр монлн буд, ки шот аз ман ба гур^х™”
:.»роѵ.л I Ф лѵишм. кн 6.і пушти cap чеафтам Коз хам дарехо
на ногам деда кд. Дар миприде. кіі мміш аз кас мегурезад. ин
чунин млънй лорах ки на дар р? ба руи парашки чй. балки дзр
пуішн сари он ха pop до рад. Аз ин р> ѵсбояд. ки бон парашютро
ба 180 дарачз тоб дох Им хояат лидам, ки замни бо суръатя
батаяде чоиибаѵ чс лакал у чугоркАОр тадозям маирифт tлам
дола буххнх кв г теш аз он m ба замни фароям харду поаро ккчо
нигох асчпта. гӯтшпп намоем, ки онхо а* ккдигар чудо кашуза
ба замин барку ранд Вате дар вагѵкштс, кн ман карор доштпм,
«ш нуктан дарсро риск кардан душвор бух зеро іамичн чугорй

ПО
ҷуякхо дошг ва хоху нохоқ пойхо якхела Ьолои замни
барнамехӯрданд. чункл ҷӯяк баланднву пастй допгг. Ҳарчанл
цойҳоро ба хам ҷуфт куномдам, ба замин пасо исш бархӯрду
л.чрди нохинчорс ба магзи сарам зад. Дар лил гуфгам: афсус ки
пойи рост аз бучидак шикает. Бадбахтона. парашют белой
ҷугоридор пахн шуда. имкони онро ба зудй чамъ кардан
надоштам. Боз андсшидам. ки парашют вақгн муайян ҷамъ
намешлваду дарси хондаам барбод меравад. « зеро душман ба
зуди мераедду м.шро медорад». Дар хамин андеша бу дам. ки
бѵ»лои сарим хилъатпӯшолу офіггссру асхархо бо замбар кдрор
пірифтанд. Рангу руин Медведев сапсафел туда 5уд.
Полковники хамслфарам хам дар ташвиш шуда. фақат савод
ыскэрд. ки яі он чоям нашнкасіааст ? Як кѴіішшн хестан кардам,
ки пойн реклам ганамро нагирнфі. Духтурс хам шуду цойи
росгро даст кард ва амр кард, ки паҷунбим. зеро пой баромада
Суд. Офіпссрон аз парашки хал осам карла онро чамъ намуданд
Маро лскархо бардоила болен замбар іузошіанду то моілиин
і аъчклй ннтиқол додана Дар рӯ ба ру чм пилотро бо муаллпмам
...гко.:, к и харду худро дар ни парно:» гуниҳгор медидннд. Шеф
бисер хакоратхон кабех медод. ннлотро. Ва ӯ мефахмонл. хи им
курсант номззлн нлм ас г. ягон ходнеа мешуд дар бо;ю чй
мстуфганд. хам а и моро аз система меронданд. Ин ҳарфхоро гӯш
медрдаму фаъолнятм духтурро мушохида менамудам. Дѵкаса
пойро катила бугумхоро ҷо ба чо нимуда, гячбандй карданд.
Маро боэхтиёг аз мошини таьчпгиі поен фароварда. дар пойхояч
poor монданд ва хохиш карданл, хи чанд кд дам мустақилона
г узорам. Дардрохиснамскардам. Хаионо полковнике, ки даруни
лире афгнда буд. сари пилот 'шичол дошт. Ноқслн, гумох лл
пн пот хам гузаппа будаасі. Ӯ то кн миро партояд. бокд ду
лафъаи дигар лавр зада, ҷлраснн бодро муонна мекардааст.
Яыіе ду иаріобе, ют пилоі анчом дод. ҳардуяш хам аз ншохн
лхдофи каебя бенатнча шннохта мешул Шеф. полковник.
Медведев ва муаллими парашют ба мошини ГАЗ-69-и нав
ішшасшнду маро хамрохашон іирифганл. Дар хнссае аз рох
ресторлнеро интихоб карданл. Сарн мнзе карор іирнфтем. Шеф
бисер худро хушхол меднд Хайрихт. ѵеіуфт (Гантам ба сими

Ш
Карк бариахӯрд на 6а муаллимн napauiiotav
менпмуд, ки шопірдаш дарсҳоро Хуб дарк «цЭ’" Хт"'Ҷ
ѵло дар водой ОН снмҳои нолтибаланддор хущк B<UaP
Аз ни кн іюямро маъюб сохтам. гуіюхс up м 11|>д# *«Хог.(
біѵлкн дар он хсд замани пасту баланд парітжнч",,''^ Ш;иі1
ѵт. хамин навь 6а «мим бармехурд. БаЪД 6а Ховд
хандиданд, ки бо ни кддар парвогхо чорае наёфп
афтд. Боз хам пилотро айбдор мссохтавд. БолоимизрСа&
шароб пур кард. Хдмагй барон тайер шудани як кадри дщ
дар соха и марбута калах мебардоштавд. Шеф хпр сари и!
«офарин, офарин Сайтам» мегуфту шаробро ба гулу мере
Дар мавриди курсадти пснзагП ба чунші хулоса омаланд.
тявекяноман манфй медихандаш ва масъала мсгуэоранл, ки j
аз гурӯхи дссантй бнкашанд. зеро чуннн бегу рдахо дар сисгеѵ
мо буда наметавоканд. Барномаашон. кн ба пеки анҷ
пазируфт чанд соатс нстирохат карданд. Соатхои панчи беге
ба Тошканд омадсм. Мая онхоро бовар куномдам. кн хул
мставонам іо хона а м бирасам. Пагох духтури онхо аз хол
бояд хабар мегирифт Ин гачкорн маънии онро нздошт. ки ш
аз идомаи баркома озод мекарданд. Дарсхо дар ніаклх
диіархелтар илома мсгирифтанд. Чанд рӯз сари мавс
кнтобиву аксхо кор кардам, сипас боз 6а «база» мерафтим.
он но бо силох муносибзт карданро меомӯхтанд. Сс р> * *»а
Медведев ом аду маро ба духтур бурд. Гачро кандлнд °
хуб туда бу л Андак норохатй доиггу бас. І»о Медведев «мр
як хафта 6а «база» рафтем. Дарси силох. бо туфангча 'ій на
муносибат намудан соатхо яактамро мегирифт. Медведе»
Тошканд баргашту май дар «база» мошшм. Аскаре хмзмаіа.
ало менамуд. Гизо мепухт, хар сари в«зкт чой тахия менам,
аммо хсч гаи намечал Худнш аз кдвмхои туркнажод буд 1
савол додам. кн аз кучо аст? 9 хамин кддар *7ФТ- кн
сӯхбат кардан надоряд. Чуном тарбмя ефта буд, ки хсч гох
чех рай млн ииі ох намскардъ «База» дар ««ангалн бегите кар
дюнп. Чоштс баъд аз испгьмоли і изо 50-60 метр ба лируни чанг
пеш рифтам» го ки амдакс бо табиати он худро мувофиқ-соз®
Ҷо-чо хучрахо ба ішзар хурдянд. Дуртар хаапдаймохс

112
ракстламдоі «ріі ftupry іжші длрддтсн Гіулаил Ашмум

флҳмилмм. хи чіро ба мам гуфтаид, кк а і ҳудудм хучрли худ da

м.ікоші іириидоіи дурітрпшім. Ҷамдрӯэбаъл Мсдодігноцаду

шимфаи нам дол По компас шас'нмм ро\ рифтам Ва мм хотмр.
соптхом мужи шяб маро 6о мошмн 6а масофам ллх-понідах
километр бурда, Гщ м.пиее ноем карла чиротм ддстипу хари « ди
минтпка па комішеро дар мхтнераѵ гузоппц, гуфі, км соагц
хафін наіохй лир фалом чо пей тазам мсгирлд Гу шіита ,и нм.
25 кг бор дар гуннам хам буя. Мам бояд ба 6а» мимам лас
мегаоттам. Харіпа т компас ёринм ѵедод. Дар чойхос аз ро\
чароги ластй исшфола мсбурдам. Ҳрл он кп чароги лисій факді
хамгомм ба х.іріпа мурочши намуин бонд мсі ■»•{>• • ы мсшрлгд
Сс-чор километр ро\ рафта будим км дар даштм кл тоне 6»
на парам «хареангхо» тофтанд Андешидам, км чй малъ харсамі
ми ҷо буда мсгааонад, кп чаманзор асту чарогохсро чем» • ,
IJJa6 камс махгобй буд. Борлм, кц нашим буду буш.ып-
шпомиеро ҳам пушила булам, охисга-охиств калам чезад.ім.
ки а«байпн «харсангхо» лу-сс сагҳом чӯпонй жеста иду 6л сирам
ку^іум опарданд «Харсангхо» маро лида би харе} 6л иіш аму
пих-пмх кардан даромаданд. Фахкндам. ки кароргоѵм рамам
: усфанлон будаасі. Варом он км сагхо хуиодудач насомкт.
болом замни нишдствму бушлатро ба сарич кипиишм (Лихо
маро ба іш ход ди/ui перлам чара мелили нлу чечнкидаид поле
бушллтро кашак наисклрдлнл Мсфахммлам. км cat до содибочи
хулро лаьнаі мскарламл, то км нсбот нимолил, км онхо
«душман»-ро 6а мухосира.гмрнфтапнд, Як хіионсадом олампро
шум идам, ки мспурсид: «Кнм-сан, одам-сан с хи ре сан».
Охнетакак буш іатро ;п сарлм кпшх’Ш чаноб лодлм «Мен
одам» Чупонхо ба зулй сагдоро лею карданду 6а млн
мутнвачҷех шудянд ва дидаил. ки ляр двегам компас, чарта
на чароги ллстй на хим бушлат»! низом И лир бадан, f ӯё
шинохтанлу чипе дигар папу ре и дай л. Мену ре иди ил хам.
калимяхои Уабекмлм гамом туда буданд «Рахмат» іуфгам 6а
онхо иа бот 6а род дпромоллм. Дар харіпа мазорсросари родим
лидам, ки го он риенлан як километр рох бух Атрофм кабркстон
хандак. дошт. Дарво зни чубинашро кушода байки ду гӯр

ИЗ
буішштро андохта, якпахдӯ чада. 6а харита назар анд«
го нукіаіі охир бемалол соатн хафі и муайяншуда мера *ИМ’ Ки
ДУ соат вакги зисдй дарихтнерам буд. Дигар ни ки мачотіХ”Ло
ҷойи беташвиш мснамуд, касе ба ин ҷо шабона нам- Upnn*
Аз нн рӯ, млксад гузоштам, кн ду соат ба хоб мепардозд^^і
яке аз дарсхо чи гуиа дар соатн муайян аз хоб бедер Шу и,
омӯхта будам. Ин но алый психология ерй мсрасонд. Аз ннток
псяхологН ба худ амр намудам, ки соатн чори шаб бояд 6с о*!
шавам. Гӯристон хелс о ром буд. Гохе шаголхо барон rw
наннод мекарданду калламушхо шнбир-шнбир менамуданд
Гутам ба садохои хоссаи гӯрисгон хобам бурдааст. Чй хелс ки
рӯ ба осмон, cap болои борхаліа да роз кашида будам. расо
соатн чор бедор шудам. Сараввал атрофро ба мушохида
гнрифтам. ки кадом рохіузаре аз кабристон берун шуданамро
набинад. зеро кария ба мазор наздик буд ва табннст. ки дсхогнен
бисер барвакт ба фаъогшяти дехкониву чорводоришон огоз
карда буданд. Як дарси ман пинхон мондаи аз хар гуиа назархо
буд. Садое ба гӯшам гамерасид, фахат гохе ак-лки сагхоіі
дсхаро мешунидаму бас. Ба харита нигох кардам, то ки чӯи
обе пай до намояму даст у рӯйро баъди дар гӯристоа «истирохат
кардан» шуям. аммо харита нитон медод, ки ду километр баъл
ҷӯи об пайдо мешавад. Соати ланчи субх шуду обро хам ёфтам
Ба атроф назар андӯхтам, го ки тахшшан дар кучо карор
доиттани кзроргохро аз дур хам бошад муайян наыоям. вале
чашйсхоям бо як дилан чизеро ба мушохида нагнрифіанд
Мувофмки иишондоди харита ва компас без ба рохам ндома
бахшидам. Соат хафт шуду сари нуктаи даркерй хозир шудам.
Медведев бо саги овчаркам спехе ба сараш бушлатсро кашида.
якпахлу зада буду ба холи мая мсхлндид. Саг маро дидан замом
аз чояш баланд шуд. аммо гахдид някард, зеро занчираш дар
дастн сохибаш карор донп Медведев даст доду офаринам хонд,
кн то чй вндоза вактро дуруст кстифода менамоям. Сипае савол
кирд. кн дар гӯрнстон исінрохзт маму дан дар барноман
ичшабалт кабул. чаро он чо хоб рафтй? ҶавоО додам, ки чойн
ди rap знндахо халалам мсрасондднд. он чо кеде баро хат ду соат
вактамро сарф намудам. Мезведсвро бо чуннн посух

114
каііидімпил COX1S4M. ки гуфг «Во IUIами іат як бирноман /шгарро
исиі ал псш нчро мимудй Тафошуі ддр ои аст, мі бонд би гӯри
кухни длромплм хоб panft. Xaitp. дар ин шацл \ам іштхокро
аі,;ю супорилй». Дар хамим іуфіугухо будем, ки моишшімок
омаау боэ ба «база» баргаилем. То чопи бв хоб лода шу;им
Медведе» хам чу ним кард (іміи яки рӯз харду ямок бедор
шудем, зеро химии соатро пеш ап пцш дар худ гунчонидем
Лекари хндматгор шӯрбои дӯбнёй ва чат лет омо;ш карда буд
Медведей шншан <• волка»-ро баровзрл. аз іштнхони шлбоіи
бахои плнч шрифтами маро кайл кардан й шуд Каме нѴтндсму
хушгапй пайло гардид ва Медвелев аурсид: «Самгпм xoxmu
дорй. ки духтари алокачпятро из ішілнк бубкий? Чй ҷапоб
доданро иадоннстам. -Чй хсл алокачк» пурсясим ял poxn.tpu
кашшофиам. Гус хушер шуду гуфт «Шӯхй карлам, алокачшт
ин чохо мест. Уро фақат дар кишварт .шгаре ѵ'хй ли і Хс.;с
эсбо аст, аз бонувони Кафкоз мсбошэд». Ва ле, он лухтар іир
гушае аі химии чаш ил карор доит иишфалш им ба хуллй
днгархелізр сура г мстрнфт. Хдрчалд ин енрро хдшф нхмудам
днгар Медиедевро ташаиш нилодлм. «ро масъулият мехмет пи
барон ин касб си вол доданхо чандон роич н&бул балки ммміу
воксняти бештар касб менамуд Чанд рӯли лигар дарсхои
амалнлм дар шлхрн Тошканд ва бегу хнсбонхои он писда
шуданд. Меъсря дкгарн инкасб «паноиох»*-«тийинк>*-роду руст
интихоб кардам ба шумор мсрафт. Як руіи да роз ба чандин
боіхон истнрохатии шахр cap задам, аммо хгч чаи мувофихе.
ки аі чашмхо гшнхон мемондв бошал. ттандо наклрлам. Нкхокт.
дар майдони Ленин чойи муносиберо хдмчуи «панохгоҳм-и
кшншофй интихоб ндмудам. ки аі гнрафн рохбироилм мак»ул
доннста шуд. Дііідр амили кишшофнс. ки дар шахр анчом
додам, ин тарш ошкор сохіанн пгьѵлбпір \хвост) буд. ки ба
носит ли ИҶрОИ чшід меъёри шхсус имела манул Яке из чупин
мсъср 6о ои»м гаъкнбпфро фош сохтан. ба ҷое гонах бурдьяу
аз пушт сарн у карор шрифтам. чнзеро аз чейб афтондмну хам
туда оиро барлошіам ва нихокг дар ми|ЩЯК ноидоҷи онро а.і
байн бурдан ва литр а мал хон касбй. ки навинтит баъзеи
оихоро ходо рано иамебшідм. Сугшриши дкгаре» ки ичрияш

115
нисбіппіі муиікилй псш мсолнрд, кашф иамудлми
\цвонаймоҳои ѵірпп маҳсуб мсіардид. км бисере Л|
імнхри Тошкаид іи млиҷудияти чумпн баыц xapGft м Г
дпрдпет надоил анд. Карой суиоридаии ни им поди'сс*,
сарф піуд. Псш а * хама, салон хапопаймоқо марбута f*'*
шахеи капшюфро мутаваччехи чунин мдАдон сохг.і мсі;»Ион
Максад пн бул. ки апвалан майлопро муайян намуда, Сип *’*
дарунн он л охая шудан лозим мсомад. Ҳарчанд ки садоро І1ай
намудам. аммо мдконн онро. мапзеи Чойгиршаанаиіі
намссфтам Маҷбур шудам, ки кӯдаконн шаш-ҳафтсоларо
дар наядикихои он майдон бозй меиамуданд, и у ре ид а, ро:
дарошду баромади онро кашф иамоям. Як рӯзи дигар, дурт;
наздн дарвозаи даромадн он. ки садхо коргарон бо инозатном;
махсус мсларомаланд. карор шрифтам. Тарзи даромалан <
майлонро то чос барон хул аник намудз. пагохнн дигар д:
мавчи коргарон худро гнряфта. лохня гарлндам. Он но касс (
касе кор надошт. Ҳар касс, ки медид гумон мсбурд. ки ман г
Чумная инженером хастам. Ним руз хамя амборчову микдор
хавопаймохоро дар хотирам но ба чо иамудаму вакти чош
майдони номпурдаро тирк кардам. Чун хама фаъолияпі банд
тахтн назорат карор дошт. боз хам муваффакам донисташ
Аккѵн мавзуи парвоз аз парашют шабона дар чангал псш ома.:
Факат бори зввал дахшат доштаасту бас Ду рузи дигар да)
база машхи »ш ллрвозро анчом додам. Албагта. парвозн шабот
ва бо парашют дари дан дорой махсуснятхои худ буд. Вакп
белой дарахтс бархӯрдан ва баьд парашютро намъ намудаш
гашхон кардан ва ба rVmae аз чангал баромадан захмати зиёді
талаб менамуд. Илпва бар ин. байки пойхо чвзе тагорамонандрс
.махкам гирифтая, то ки шоххон дарахтон ба бадан озорс наорад
бзроям каебн тоззе буд Чукнн амалро хам аввал лар «база» аз
баландихои гуногун санчидам. Илова ба ин. іш чахиш баъзг
асбобхои маврнди заруратро тақозо мегамул. Муаллимн
парашютам бз шефхисобот дод, ки ман смола шудазм. ки болои
чангаде пгртофга шавам. Шабе лар исткрохат будам, ки шеф
бо Медведев пайдо шудвнлу маро бо худ бурданд Соат сӯйи
яки шаб харакзт менамуд Такрибан як соат ба самтс хиракат

П6
мамулям, мм Гшроям ночаытум мсмомуп На юг км (>л чиИдтіи
ч.тоП морил шулсм. фоҳмюшм, км хамом «баші» iniutotit. Им
ілфыі ни»хамом ііи іконши. мярохлмсдфмргарднл ЛН*І2бочо
шуд. Чдшммшюи осмонро иешшифт At боло ноёнро тмошо
кардам халова і мсбюшшд I Пахру жвебомхо. кдрмяхоро л і р\цн
ҷарогистои булпнашсж мсшииохым Омоддм іиіридам ціудгм.

»сро ПИЛОТ хабар мсдод Ііахуіі полковник чахил Дшар уро
діілл иаіавонистм Мкніше. км мо бодом он кд pop і ирмфсѵі.
горный, юм буд. Ча рога кх он ѵиюпоілмо juim иіми.п мшп шдті
монланд. Қарчаид мсхостам пойинро бубпнам, лммо
натавоннстам. Бехотир пилот март омодибош дид Массфим
балхшдй шояд хаюр метр буд. Да рви за кулю да шуду ха вон сарде
пешвозам шрифт. Им дафъа низ ба хамом хо не гириЦиор
шудам. ки ;ідр ҷахншн а и вал дупор омалл бу;шм. Флклі лигар
rapey дахтатро бо худ авмелидям. Медонистяч. кн нарашюі
худаш бот мгшаваду ѵіан ру ба поинн мефар<чш. Тагорачл дар
ҷояш койки буд. Хааферо намезнлзм Маро лопм буд, ки
чарогеро дар маҳалли фурудой ба мутоҳқда бягпрам. Іісш аз
пет огохам сохта буданд хи чоки фаромаданро шахсони
чзрбутд ба зостгган оташак с члрогхон ллегй нитон мсдѵхдмд
Ханршгт. ха во карму ороы ба каззр мерасид ва боде ндмевазнл
Замене болом дарахте афтндаму сари шохс руст мондам Дар
чу ним холаіхо бояд ба зудй худро аз парашют халос мсхардам
Ammo ду-сс аскар ба ерндм расилдчд. 0*іхо сароссмавор ба
дарах: боло шуда маро аз парашют чудо намудаид Парашютро
хлм онко чшь карданд. На май оихор» медяшш ші на онхо
маро. Албагта, нн чахнпш дарей буд. Дар млвридн ба «ингадн
кншвари дітгаре фуруд омадан, шахе худдш хамаи хорхом
заруриро ба ӯхда мсгирад. Чанд лахи гувплу Шеф ва дигарои
дар атрофам чамь омада, табрикам намудаіи Та билет, кн чанд
чое аз пойхоямро ва дастонамро шоххо хдротиланду аллах
хуншор сопанд. Ба сарѵ рѵям чнзе нашуд. зеро бо кулохн
парашют Л махкам буданд, вагарна аз гушхоям махрум
мешу дам. Тасаввур кунсд. ки 70-80 кг бор бо суръати баланд
6а дарахте бар меху рад. Ин аыал ба гуфтая осон ает На юс ки
аз налгал ба млЛдончас баромадам. сй-чнл хае аз паЙи чахпшн

117
бпнда будаміщ Мопшмҳои ип.ҷтш. духіу,,,,,,

Хушхсмі ічѵл. мі банднро Got мсоииил. Он сод л;ір Инсіик
педіігопіп (іи номн ІІіиюни шиҳри Тоііік.нід а » дошли.,,,
имтнқон кдбул мсклрд. Лэ ни чосг. мі кіірафгодпгон ба суроеди
мсомадаидна Гкжсіі гашмшашмегардидянд Хдмнлчонбостіо
У иѵкй сухбаі чісмамѵд. Ѵмумап бисер кам хода! буд, кк здрфм
гомики шукила шавлд. \arro агар ду тоник 6а трамвай
мсіиіиіасі. 6о забоин узбеки сӯхбат мснамуданд. Хдмидҷон
мегуфт, кн аі ибони модарй ганхо дар хоііавода исшфоде
мсбпраид, Чу пип чихнт пороха гам месохт. Аммо чй и л он, кн
Узбекнстон марбути хамим миллат махсуб мсшуя Ба на шрам
бачахои Хдмидҷон бнсёр шӯх будаид.Чанд шаге, ки нишаста
бошем, сӯхбати озолу бсхалал анчом дола натавонмстсм
I очикхо 6а мухи г и ӯзбекй омезнш ёфта, бсштар тартѵбк
мсхѵонлории онхоро кабул карда буданд. Масалан. косая
шурбо, с уіроро сохнбхопа ба дасти мехмон медод. Ии хсл нс.
кн кссан хӯрокро болои дастархон кузорад. Шииоси диіарам
дар шахри Тошкаид Имомалй Усмонов буд. кн солхои 1971*
1973 дар Кобу л якҷоя кор мекардем. Имомалй аз ашрофзодахои
Тошкаид махсуб мегардид. Ии сила хозиразамон буд. Тарту
услуби авруиоиро мспазнруфтанд. Завчааш бонуи зсбову
бофаросатс мснамуд. Тахассусаш забони инглисй буд
Дастархон гусгурдаид. Бо Имомалй Кобулро сд кардсм. Ғизо
бо коняк тахия шуд. Азбасги Имомалй одати нӯшиддии майро
иадоиг. ба хотири ин ки мехмон озор кабинал. андакс бо май
коняк нушид Му сикли афгонй гӯш кардсм. Шяб ба тормгй
рзфту маро то ИСТТОХ гуссл на мул
МѴсо, КН ХИМИИ СОЛ II1 смфлом Армиям ( «ІИ* Iп «IIpi ttftrvn 5>л.
меяосг бв фмкулѵсім гвгрих* Университет дожми tnntma ім
цдіцл;пі а'і мііімчям нміпюінояш (ншй гфтлн (Wruxim луіими
а іи ус I хоиа I4NI іадвм 4>іі jupB*ar.t іушшро Фиінма
iV.ip/ltHlll <-Millie ftp My«4* 1)111 >IU,IM /lap m.i и I у n moil lUfttin

IliltlHUIIM буДПЙСГу КОЛО ||<11НЧ4й11|рО іММСЛіІІІИСІ Хврчянл

масли додам. ки Got телефон мекуним. шші (т ел Гы би «Гмим
р.іфі.ІІІ .ШІ.ф ІШіиМШШСІЯМ МІН МИ : и Ру Ml ишікум 4 1 «ч.іНрИ

елхро* ба Тошхтл пмвлиму j»> іи нуқум 6о і дуГюря сӯйм «0« іін
XHpaxui н«мулим. Ба имтиапіімі омо;ыгймаирифтим ІаГліисі
кн имімхомхо мисбаі 6a митнхоихом мльмуш чидлитару
бомискулііяі тар оулллд Імь.і іп анчонн маршрут и ііоиід&х.
километра Гіоі 6а Тошклнл баріашіам. Ба март іи шахр
блромидлм Душанбе аліи ш;шм Му со ду імлои ««'н..ішмтСміхшм
шрифта іет Amp ;шр нмтнхони сен»* 6а 6ла«и «чор* саюко|
дошила шивал, аі о.шун іушштамаш мумкнн мсшуддяст
Дувоідахуміі август сардорн идораи марбутя, км ум мои»
испороли ,дошт, Гю ду ҳамкораш. кн ыр сохл .-«бнюідор чяхеуб
мешу да ид. ба *б<ш» хозир гардндднд Гӯё аі банда имжхонл
дааллтЯ кабул мекарданд. С а во дао беигтар чанбаіі надарим* t
доштанд. Афсӯс. кн мавзуъро шарху тюх дола маме миомам
Мухиміші он буд, кп из ҷавобхон шогирдашои қаирашинд
шуданд. Хуҷҷаги дшдрсро кмю намудам, ки дцр маврили
ушюіш харбилму шііифлам сохта шуді буд Д ар хуччат банда
сардорн дасглн эудама ш кашшофй муаррифй мсгардидям
(командир оперативной разведки). Исми касбизм маыіум буд.
Ҷснсрол таъкид сохі *н шояд байдара ба кишвлре
мсфиристанд Мд паси гузаргох аз сархдд, мошин. хуччатхои
мавриди зарурат ва литру лиг ар дар фалон мингакд омода
мешаванд. Баьди ба макон расидан, сардорн и дасгаро ба ӯхдн
хохим шрифт. Хам замен хотирнишон сохт, кн агар дар ндкшан
сарраёсатн идорз Таганроге рух йадищ баѵд аз як со л омода гй
метрам. Шояд бо рохм заммнй сархадеро пуигтн cap намоям.
Во химии, нмтнхони бандаро ҷамъбаст кардяид. Бихонбалшідро
са.юворам доимсгаил. Баклан шефате, ки ороста буланд. нӯши
чон гардид Ҳщоя рӯз бо <«баіа» ва хам бо Тошкаіи хайру
хуш намудам.

119
САФАР Ьл ОСЕТИЯИ ШИМОЛЙ

Идораи номбурда чанд рӯ , кабл бароцм бш,с,„

Тошканд Минводы ро дастрас намуд Завчааѵі л «раог
пеаггар оа Орҷоникпдзс рафта буданд. Дар майдопн
Минводы хонумам ба псиівозам баромал. Но .аксй Гы им*Г'
Красно.ор расидам, ки он ҷо падару модари хамсарам «S'
мскарданл. Ин сафари дуюм буд, ки ба ватани модари бачаЛ(
сура г шрифт Сафари нахустам тобистони соли 1968 ама ,
шуда буд. Хавой мшгтака хамсша абрхо дошту борони иахяіи
табьи шахсро хира месохт. Шаронти зинлагнашон чандон xyt
набуд. Бошандагонаш хелс камбизоат ба назар мсхӯрдавд.
Кучахояш ссрггл буданд. Мушохнда кардам, кп ин хонавода
во захмати дехкошіи худ рӯзгор мебинад. Мсхмонро ба сатха
баланд мела шруфтанд. Қуқуқи мардхо дар баробари бонувон
боло мекстод. Зая хсч гохаэ мард пвш намеі узатт. Дар автобус
ОНХ.О ба мардон ҷои холи мекарданд. Марл бояд худро озод хис
мекард. Ҳатто баъдн днҷомн харнди бозор борхалтаро зан
мсбардошт на мард. Ин ҷихатхо хслс маъку.іам буданд. Копией
боку вс ни осетин беру л аз ватани худ расму русуми бобоші хешро
рися мекарданд. Албатта, завчаи мая ба меьерхои бобоии худ
кд поэт дошт. Зеро банда хеч гох бозорй намскардам. балки ӯ
баъдн аз корн раемнаш озод шудан сарн рох ба бозорй
«Зеленый» даромада ха рил мекард ва то маҳаллаи Нагорньій
пиёда борашро кашопа мѳпамуд. Банда панн соли доиишчӯи
дойр ба мавзӯи таъмини рӯзгори хонавода камтар ташвнш
медндам. Хама бори ва'інини рузгор ба ӯхдаи модари бачахо
гузошта шуда буд. Баъдхо хам масъалаи хариду гаъминн шзони
хонавода ба хамин шакл мдома мсгнрифг. Аз іаі ки ман худамро
бсигтар дуст медоштам. барон касс пинхон набуд. Шояд як
камбулни чиддии банда хамнн худбнниам махсуб мепірдид.
Мутаассифона, дар дигар шакл рӯлор дида наметавонистам.

Баъдазду-се рӯзи дар Красногор будан, хояаи тагойин занак

120
іѴі шякракуі Дягора рафісм Шаберо ои чо снпдрй ішмудсм
I Н іпи хуби ОШНЙХ0 Шӯрбои мургм *1 ітропуж штирлор буд.
Пнриілошонро дар іднур мелухпшд Илона би ни. нонхои
іимурни боллашге допгпінд нн маряум. ХДОВМД пн кіштдр хсч
чат* куда** набух аммо 6* хошрн бачахо. ни шили бябиву бобок
модаришсж худро отод эдас ѵіекардамд, точат мснамудім.
у мумии. хилом тира бирок май набул Бикобвр ни, бсиггар б*
мутолиан клтобс худро м.ши ул месохглм Хайрияг романа
аПечугоби роххо>-« А Шукӯқй ва Хлладней Аскар ва кисеихон
«ҶӯгЙ» на «Буд набуд»-и Сорбонро бо хул .шипим Ромами
«іШчуіоби роххо» ба сарнатшп и ду кари г Қпхрамонн мехнат
СяиДХӯЧЗ Урунхочаевн хучандй бехшили шулд бух Қнссаи
«ҶӯгЯ» хам мдроканггз ба наш рам xjrpx Чй нлаѵ ішіхеи чӯгй
аѵюн хочагй исшавах бахшдои нсосии кнеелро тпшкнл мсаод
Нуздихуми аві-уст ба тамошои пойтахти Осстмям ишмодй.
шахри Орчоаикидзс рафтем Шахр чанлон кадон иабуд
Оэолаву ба назму ничем менамул Аз байт* шлѵр итя xap.ixant
трамвай баркарор буд. Бошан дагоняш пш ;*і пап мехмонро
мешинохтандва эхгнрошшробі чо мсивараан і Онх* * ни»худро
аз нажолн орией мсхисобндана Мардонаш бо мангу иомус
менамѵданд. Бо чинен датнф хеле богхіиет вд чиддм сухан
мекарданд. Боиувонаш хамеша аі марлхошон чаіпми таре
доигтнд. Натан марлон ашо баланд иамскардгшд. балки бисер
ором байни худ харф меіадаид- Воксаи. мзрду іаихои осетин
\у шқв вора буданд. Мардқо ршкхо* смеху іард доила иду
инхошон муйхои сарм дароиро равомеднд.ни IІнсб.і. ба марало
бону пони осетин фарбех маьлум мешуллнд Пиразанхо
инроѵінхои снсхн да рот дар бар дошгзнд. Пирамврдао хач гохс
бо сэру либоси миллим осетихй-клфко’ій ба ни тар мехӯрданд
Мардхои мансабпешаау кормандоим ндордҳои дав пати \ • а лифеи
стаяинй мепӯшндаяд Ку лох. кители дученба. шалвору всӯзахои
сокбаланди онхо диккатнадбку нанда буд. Хиссп ми л л машин
баланд ба назар мераенд. Русхоро чан дон хуш надоштанх
Мардумн мусуямонро меписаилиданд. Дар сухбаги
осстнинашон баѵзс калимахон форсй-тоҷнкиро ба мушохила
моги риф там Он рӯз чеши аз хама ли ланки шахри Орчоникпдзе

121


му I. им іиі.рихияш хоінрмон fty;i, махсусаи г,а*„)и .

Імбооілу Knpui Kj'Xf40.«i>nii И ітифоциСовегД - гене UMr,l*Ui
ЛИЛЯМ. ИИ гуііши худро ДОІШ Осетинхо ЧІИДОН ' ^1***!*
•tin «хм иуфу I 6yjypi иабишанл хам. чаидмн тан ч*1*™**
иодкоимнкхо ЛОШЫ дирой 45 мафар кдхрамоми «ш«г
Макчум. км нм марлум аі кддимудайсм мангу иомусн о
/Вір ҶОЙМ ЛШШШМ мсіу юипламд

КсгохЛ Ош Краемогор барішггсм, км аз Мѵсо барқия р**
Оул V 6о хурсандй из доиишчуйи Уинне реи re f шулаишм хабГ
іода хам wmom I iko w> мемр/і. хи «удтар ба Душанбе Gapi а род
Д.ір хамим cjujmp ишхрѵж Ншічнку Гриіимйро хам ѵамоию
кардам Боре 6а 11 гг Игоре к риф him, им чо км осопшюхи
баЙІіалмшшаИ буду а» іамомм і ушану камори мамдмкат
исгмрохаі мемамуламд. I інфнбаи. марлумм Кдфко і расму ойгащ
якхс:.д дошпжд. 6а мм ыфовут. ки бархс мелочи будпнду кмемх
іш аре дики хриспшіН Доапиші Лммо дар мчрои расму русуми
мехмомплвошиу хонліюлиін онхоро флрк карлам думшор Суд.
Бошан.«аі они мни гака як .числа ім ум да доштанд, кн он хам
наш \ иомусн одами на м ішшіоенм мнллй б уд. Харчлнл ки
онхо як умр 6о Россия рупор медидммд. боз русхоро
намела шруфіанд. Сарфи низлр аз чумнн мумосибатм марцуми
таздой русхо к у шиш мсиямудамд, ки худро 6о мухитм кафкознхо
оме «иш диханд на 6а нафеи омхо нарасамд. Чанд чоЙ. ки
ниша стам ин чиѵатро ба мушохила шрифтам Гуэашта аз ин.
бо мучу ди ми ки мардум гахіи тасарруфи чаішіннсраи Россия
харор доштанд* боз хдм худро сохнби мулки хеш медониепшд
ва русхоро ба сифати торочі а ром мешинохганд. Бесабаб набуД»
ки бисере аз русхои мукими Орчонмкмдзеву Надчик ва Грозиий
забоин миллати тахчоиро то чос медоиисганя. Дида мешул. ки
русхо іхсоси бетона гй юхмр мемамуданл. Кол он км вазифахон
авваллараҷдм чумхурихон чарбутаро русхо пшгод мекарданд-
Ба хар ход* им марлум нмсбаі 6а мншштхон Oaten Миена дар
муқобнлм русхо чурка гмаиди эохнр мемамуданл. Дуруст аст,
км чушш длыштіарон ба зудй саркӯб мсгардиданд ва гӯшас аз
маҳбасхоро шшол мскарданд. Баьзан дар ин шакд муқобмлн
русхо сухам задами онхоро мелнламу ба ҷойи онон млро лахшлі

122
фар-' мсгнрифт Мутаассифона. халглои Кгфшп байки хул
му»юкяш**° ДОП ГТАНД, иі нн чо ласти игвогарокаи кдорогой
иарбут** кудратй эхсос мегардид Ногуфтв иамонад. ки
кѵрияхон руснишин алохида буданд. Оыхоро аз рӯйи бинои
кадисохошон ба хубй фарк кардан мумхик буд.

В лиги он расил. к и ватами бобоии «авчаамро тарк гуям Ба
ни муносибат рӯйи хдвлИ змсфа: о роста ил. Мӯйсафедони осетин
омлданд Г! л дари хонумам умраш аз 90 боло, ки буд.
хнсллтхои бачш она зохнр мснамуд Н >ѵи маро хсч сд наіи рифт.
кн би чойи Худойиазар Худойзахар твлаффуз мекард Ин марли
гдиннрода 6о Ленину Сталин Инқилоби Октябрро рӯйи хор
оварла. солхо тар ватифахои баландн вилояту чумхурй гор
карда бул Склерон: магзи cap дошт, на хамеша одамочро
мешииохг Ха по духтарашро яурусгг фарк гарда наметавоннсі
Вахте ки подай леха мсомад. у бо асои дасіаш говхоро мезад.
Аммо заму марли он шахрча иззати зшонро ба чо меовардінл.
Ӯро 6о исмаж «Чеком иом мегнрифганд. Хулоса, пай гохе ба
худ буду ГОХС нс Ьо иуҷуди ші, Чскоро дар сари миз пахяӯи
«тамада» нншондннд. Шаробашонро «самогонная мсгуфтанд.
кн аз чуаоримлкка тайер мешуд Дар хонахон тагнзамнниашон
лаххо ил вы: паробро ннгох медоштанд. Яьне барон онхо
«водка», «коняк», «вино» чалдон ахамия г шідонгг, балки араки
худсохги хешро мсиушиланл. Мачявсро мӯнсафедн аз хама ба
синну соя бузурги махал л а огоз бахшил- Ба забонн оссгинй
бандаро енфат мснамуду қадахҳо боло мсшуданд. Дастархонро
хама жіяъи гизои миллй оро медод. Боз хам гмрогхои оссгинй
хотирмон Ьул. То дер ниш&ст&нду харфхо гуфтзнд ва сипае
сурудн оссгиннеро ласта чамъй хонданд. Он шаб ба хогири
мехмотіхон Чеко Созаев марду загаі маҳаллап Красногор хуб
халоватн маьнввй бардоштанл. Бародарл калош: хонумам
Асхар ачаб инсоне буд. Факаг табассум мекард. вале харфс
намсгуфт. Хонумаш чана захматис буд. Офлрнн ба у меіуфтам
дар ботші. Аз су б х то шом дар замш кор мекард ва ба : умондм
«калони» хона хам ӯ буд. Медидам. ки баьзан сарн шавхараш
амрхоеро рзво медиа. албагга на :шр шакли хукуки мардші ӯро
паст задан, балки ба машин якдиглрфахмй 6л Асхар харфхое

І23
1

мсгуфт, ки барои ман нофохмо будамл. Г>а хдмии тар
моV* август соли 1976саёхдти Осетии Шимолй G;u ^^.°ХиРкоц
ба Душанбе расидем. Дар майдони ҳавои Gamv *ріДсИд>
Ҷумьахон, Мусо, духтари тагойии хонумам _р^Шро,Ідѵ
шаяхараш Ахад ва Абдулмачид Холов пешвошмон П{аХ??
Моро ба мошимн «Волпини Абдулмачид шинонданд*
мошинн худамро намедндам. Он лаҳза саволе ба***0
нагузоштам, вале дарк кардам, ки чй ҳоднсас pyx додаасту ^
май гуфтан намсхостанд. Вақте ки дар хона ҷо ба чо ш>
сирро кушоданд, Ҳанӯз рӯзҳои дар Тошқандбудаиам мои.пшр0
VI у со ба мошини бѳркаше зада Оудааст. Во тақозон модарі,
бачахо ба Мусо иҷрзатн рондани мошинро дода будам. ю кн
гохе дар хона хизмат намояд. Завчааѵ. ин ходисаро
мсдонастааст. аммо ба ман гуфтан нахостааст. Ходнса чунин
шудааст. кн Мӯсо аз самтм Орчоникіідзеобод ҷониби Душанбе
бо суръагн 60-70 меомадааст. ки дар хиссан дехаи Камонгарон
мошшш боркашс ногох ба ласт чан чнлавро тоб медихаду Мӯсо
илоче наёфта 6а таги он меларояд. Хайрият, ки ба Мӯсонохушис
pyx надодааст. Аммо кисми пеши «Волга» хароб мешавад. Баш іи
кор дар он будаасг. ки ронандаи мошинн боркаш Мӯсоро айбдор
мгдонад ва кормандони на зорати роххо хам гуфтаи уро 6а
ивобзх шрифта, хуччатн расмии ходи capo мссозанд. Чумъахон.
кн худ корманли хамим соха буд, харчанд ба хамкорони
аохкяэиаш мефахмонад. хи дар ходнеа ронандаи мошини
оорзлш айбдор аст. онхо ба у гӯш камеди хайд. Натича чунин
меш-вад, кн Мӯсоро гунахгор эълон мскунанд. Ин чунин мамш
л : : мошинро азхнеоби худдуруст мекамуд. Мошинро іѵл

Душанбе наоварда, балки дар таьмиргохи назди нохия
мегузоранд ва аз аайи дуруст карданы он мешаванд. Қиссаро
шунндаы ва гуфтам: ОЬсч ran не. мухим ин. кн Мусо зарар
валидгаст. Ах ар. вохеан ронандаи мешнни боркаш айбдор
бошад. кутит ѵоунгм, ки хонун змал хунад. Ман ба чойи
дарсорй шикоятиома мена висам ва тадаб менамоям, ки ходнса
аз нав гафтнш шавад».

124
ШАХСИ ДУЮЧ ДАР ТЛШКИЛОТИ
МАРІИЯИИ

Пимаҳои дуюми сснтяГ»р маршей хисоботй-интнхобптии
ташкилоти партиявни факултет бяргузер гардид. Профессор

В.Асрорй вазифан М.Дзвлатовро бар лӯш шрифт Банллро
муовиин ко гиб ннтихоб гарлднл Баъд ш мачлисн тшіікиліі

В.Асрорй дар танхОЙ бароим гуфт: мРафик Долга, ба ном мая
котиб кастам, дигар хама фаъолшгги 6 юрой партичннро Гы
кхткерн шумо мету торами. В.Асрорй рӯлхои мачлнеи рлёсат
омадл. вобаста ба масъалл.хои рузноѵса ѵачдисро мсіумроид.
Аз ни ноет, кн дар маървкаи пахгачинй ту лахрӯза ранен штаб
булам. Маьракаи имсолан пахтачинй дар нохпин Куиоиі::;и
гузашт. Дахрӯзан аавал мушшюн Х-Шврифов, С И иронии
Э.Шосв. А.Неъматов. М. Нормах© в, М.Хол* а ва ішарон ба
турӯхҳо рохбарй мекарданл. Дар штаб банда ба енфипі райе
ш» Саёхат Нсъматова хамчѵн комсорг мемондем Гамом;*. ру*т
мнёнм гуру.ххо давр мезадам »а чара-ни пдхтачикиро дар
факултет назорат мснамудам Одгтан, гурчхҳон маро ба
воситан мошин ю сари замни интнкод медоданд Махсусан
баъд аз нони чошт донишҷуён гаибллй карда, байин іѴшо ба
нстлрохатдола мешуданд Банда то чос кдзмч ни зом и етшіикиро
чорй карда бу дам. Ҳар бегох донншҷуёин ганбалу коргурез в»‘.
камчинро дар «Летучка» пшбех медодам. Махсал яке буд шр
дахрӯзан ап вал имени факултетхо чойи намоенро шш ол кардан
Сардоронн гурӯхдо бошанл. барон чойи яхуму дуюмро шш ол
намудани гурӯххояшон кӯшнш менамушшл Ҳлмнн тавр хам
шуд. Факултет чойи дуюмро сатовор пірднд. Дасани факултет
М.Қосимова хабарпірй омада. хохнш намуданд. ки лахрушн
дуюм хам рохбарнн ипабро ба ӯхда шрам. Вале баьэс корхо,
ки донгглм. юхорн акнда намудам. кн маро ду-сс рӯзн назднк
и ваз нимоянд Як рӯз баъд ректор Пулод Бобоҷоаов бо муовиин
илмнаш М.Назаршоев, ки раиси штабе умумиунккрситсгй буя
факутттети фиДОЛОПіяро барон санчиланн кор омаданл Чоигт

125
буд. Ректор маро табрик намуда, хамзамон гуАт
Л соев, шуме ллхрӯзаи луюм хам схірдор мемонеѴ^М
харферо рано надида роінгй додам Миёни' о' ЛіГаР
М.Назаршое» муноембати хубс набуд. Бииобао*Т°Р Ва
харчанд кн якчоя мегаипянд. сӯхбатхошон рам :іу °к'°
Хамом руд» вахте кн П.Бобоҷонов хонадои хобн лониш
назора менамуд. ману М Наздршоев пугат-пущП|Н> ?<Р°
мерафтем. М Назаршосв хушгапи намуда, ба мав охнстГ°Н
гуфг -Асоса. ту як бало карда, рскторро аэ боршн студ^
хӯрон»*. Бзъд аз тяфтиш сари ми іи нон карор пірнфтанй шудс^
ки П.Бобочонов нею местом кард, ки «нс. мин пактам нсст
рахмат, мераасм» гуфг «ПӯЛбД Бобоҷоновмч, хохиш мекунам
карамшурбои пухтан ошиаjxoh моро чашеду бахо дихед. кн оё
инхо гнзоро хуб мспа іанд. с бсмазза...» г уф там ман. Регтор
нон л оч нишлетанд ва аз боршн сгудентй хурданд. Сипае
«бор шатан бошзза будааст* туфту сӯйи мошимаш район шуд
М Назаршосв ба кмтфн мам гап-тап тала, «молодец, бобаш
кдрдм ѵ лар хеч штаб хӯрок мамсхӯрл, іу бдло. вайро мичбур
сохти. ки боршитонро бичвшад» гӯён пяхлуи П.Бобоҷоноп
ншшеі.

Ноилоч дахрӯзан дуюм хам мондам Муаллимони паи ома-
ланл, ки .чар миснашом Л Сатторов. А Мӯъмююв хам буданд.
Ба мой и Л ІІсъѵштов касс фиристода нпшул. Максад ӯ чааон
буду холо мучаррад ба шлхр баргдшга чй ыекунад гуфта. де-
кам Ѵро нш накард. Хули Ахмадчои хам мехосі. кн дахр^тан
дутом монад. Вий бештар ба хоти pit комсорпі факултст Сасхат
межддн мехосі. Ба катарам ошики им лонншҷӯи зебопайкару
кашангу ыӯйдароз пірдила буд. Ход он кн ошикони ин духтар
шёл буданд Сасхят дар курен ссюм мехокд. Духтари хозира*
там он у дониншлнд буд. Воюеан. ба жк ли дли к ас ошики шдйдо-
яш мгтардил Бз хотнри Садил чінд «лад гӯсфаядхон дирек-
тор» совхоз Бспгчом БѴраяоаро яѴтгш хон караем 9 марли чаво-
іп хзбое буд Ба хегтрн Саёхдт беялярм вахтхо дар птгаби мо
меюшшет Гои аз шля хохиш менамуд. кн ваств коки чоетт дар
фдои ирих ими бршвдкр хозкр шавам. вале хатман Саё-
иьтр.' бо худ Стёр** СъЬхмт клшяоа. ъыыо еухднм сарвари

126
дартялвн&шро рол карда на метавошшг. Нонлоч мдро х&мрохд
мекзрл. Водой дастархон хама нозу нгьмат чида мсшул ва зим
дар лу табак гӯшти обпази барраро яаэдя мо мсгузоатшд, р*.
иен чавон дар ба рӯи мо мснкшаст, аммо чиэе ішмехурд. бапкн
факэт Саёхатро тамошо мснамуду гӯс аз нею сер мешуд, Саі-
хат бисер дуШрИ масьулнятманд яа ташкилоічй буд. Аз ия
чост. кн бо ман сари заминҳо хознр мсі ардид ва бисере аз чора-
бшшхои фархангиро дар байни гурӯххо пледа месохт. Гап дар
ин буд. кн мо пледа нлраёии пахта чнниро назора мскамулем.
Ин қошнхорп Ахма ічоі! медлду халою г мебурі Афсӯс ѵехусд.
кн чаро С'аёхдт на дар лахдӯи ӯ, башки ктаҳдӯи ранен штаб қарор
дорал. У намсфахмид. ки мо вазнфан ішртнявиву комсомолиро
аичом медодем Масъулшгг хне менамудем Баъд аз ин ки фа-
кудтст чои намоенро кшгол кард, барон лонишчусни фаъод
гӯхфахои никли тахия іирднд. Ҳамон рӯзхо, ки Алиакбар гоза
«із Университет омада буд. маоши чдяц тан муаллнмони кафсд-
ран забонро бо хул овард. Ману Абдулабй яа Алиакбар масли
хат гардсм. ки юошн Ахмалҷомро на хамчун мчоши моҳц сен-
тбршші. балки ҳдмчун мукофоти пудй аз ҷониби хоҷагй мссу-
иорсм. Дар хамим з&мина, том вами мачлиси факултет ман
дар иахлун мукофотхои пулиро ба донишчуен таклнм доштан.
песту хафт сӯмн маоши Ахмадҷонрс дохили кюксте ба ӯ тгк-
1им намудам на таадсид сохгнм, ки нн мукофог ба слрдори гурӯх
псшбинн шудааст. Дар ватьиятн іаншнавм Ахмадчон мукофот-
ро ба чайб зад ва ба рохблрнэти Университету хонаі ft ташак-
кур АПН доил. Табиист. кн м>аллимон ал нн ходнеа бохабар
будинду ларуни дня мсхандиданд. Аз хама беш Алиакбар кайф
менамуд. ки хамкорашро боб кардаасі. Миёни м>а ілимони
чаиоми фдкутгет ха мин навь тухнхо гохе сурат меіирнфі. ки
хеч чойи айб надоил. Минине поен ёогу дар хонам мѵа.ыиѵон
ііпаб чашъ омадсм, вале Дхмвдҷонро налилсм. Алиакбар і уфт*
"Хдтыаи Ахмадчон мукофотро мнени гурӯхдш гакенм мску-
нал* Баром саячиданн нн тахмин ма гу Алиакбар Ссрун баро-
мала. чокиби бола рафгем на дядсм. кн Ахмадчон гурӯхашро
чамъ карда ба хар калом як сӯму лу сум іакенм дарил Хммза-
мен аз гурухдія хохнпі меасард. ки ин лахр$за хам бонд чойи

127


10,1 хацдидц G

Ьорс, рӯэ борона шуду муаллимон дар штаб пони «іот'Х° 40Ші

і bv«(l Гчі' t ^имаа т ттт . ...__ _ _ ^ ХиЦцЦм

рафі Ахмлдҷон то кошу к овардани Саеѵлт «Худо л«м Іуѵн1
ксшіуки Саёхатро бозавқ лесцдан гнрифт. Ин ходатро Саси;
днду: «ѵАкнун май ба кощуке, ки доштам ош намсхѵріш. муаз-
л нм сиро лесіиа макрчх карл, бо хамон хурдан гирад>\ • гуфта
бо кошукн то и озарлааш ппо хӯрд. Мо даствчамъй ба холи
Чхмалчон мсхлндндсм А.ѵмадчон оиіро бо шитнхо мехӯрду қар
сари вахт кошуқро мслесид. Тавре мсбмисм, ӯ дар хакнкаг
оішіки Са€*ат туда буд, кн худаш мсдонисгу Худо. Ахмадчон
то «и>с маро бо Саёхаг рашк мскард, ки мегуфп «Ха. Г>а номн
мову ба коми дигарон». Сзёқат мешунид ва худро андак норо*
хат меднд Ман тасаллоиш мед одам, ки ба харфхон Ахмадчон
ли кхл т пади хал. кас оішік. ки шуд, девона мешавад. Он соа
боронгарихо эиед гардиданду чаид руз донишчӯсн ба сахро ба-
ромада натавонистаид.

Гурӯхе, ки Шакар Бобомуродов сардор буд, хостаяд, к и 2500-
соки ии рам іи и муаллимашонро дар клуби хочаги тачлил
намоянд. Тикрор мекунам, ки ин чашнгирй чанбаи ҳачлу шӯхн
доил* ва факат баром вақггузаронй донр гарднда буд. Сахнзро
худи бачахо, масалан Улашбой Гулмуродов. сардори курен чори
журналистов оро дода 6y;t Ба ин хотир, мехмононн зиёде аз
«кишвархои хорнч» ба табрнки «соқибҷашв» омаданд. Аз Хшш.
Покистон. Ирон, Маскав, Ленинград, Тошканд ва гайра
и і мояндахо бо либосхои милли мешшшетанд. Соҳибчаши белой
сахна бо карру фар карор дошт. Хдр калом аз мехмононн хоричн

128
н> слміімоііа бо idDonn худ габриж мстуфту ткрчумон
- wiи*о.чибҷ»пн* бя тоники мсфахмонл. Шлкар ба хар кодом
оИ,>*’ «окей», «хорошо» оа «яхшй» ҷавоб дода. іпхори
іншаіДОрИ мен а мул. Хамим лахіа бул. ки декан М Қосямова
^ 'Іунхлибс хабаргмри «тал Тодор нур яздонптчӯснбул Дар
ііияал он кос ба чумин чашн бошір карда аі мам нурсид
«Худой назар, Шакир кдй 50-сола юуд, кн мо роҳбпрҳо
oexaoap’N. Декан раками 2500чгоявро 50 хонда бул. Хандила
гуфтам: «Нс, мулл лама бачахо им сахнаро сохтяалд, го кн ррл
борони шк намонанд». Муаллнмк хлГерон а і он буд, ки чй новъ
муаллнм ба мизоқи донишҷӯси розй шудаасі Ҷлиши
солаі U дар аач бул кн автобусхо расиддод. Вахте автобусной
нур л:і донишчӯ ба хлракэі .шромадлнд, дар дунболи автобусе
портрет колонн рам «іи Шакаралвокҷ мсхӯрду ба харсӯ парак-
парак мскзрд. Шахар гӯё ҷашнро чиддй мслид. ки хурсшми
мсиамуд ва мсгуфт: «Воксан, шогнрдои хсле хуб ташкил
карданд-.*

Бисту шашумн ноябр конфронси нлмин Солоиаи Рӯдакй дпр
фахултст таҷлил гирдид. Ташаббускори »ш мачлиси и імн
кафедраи алабнсти класснкй бо сардории профессор
Ш.Хуссннзода мдсуб мсгарднд Ьехтлрнн гу юришхо лз

С.Табпроп. Р.Мусулмонкулов шинохга шул. Чорддхуми декаор
дар голорн марка ши Университет 150-солаі нн маорлфлапвар
Ахмади Доннш баргузор гардид. Садри мачлне президент и
Академиям илмхои Точикистои М Оснмй буд Дар маарпд»
шахеиятн А Дониш дирскторн Институт»! іаьрихн ЛИ
Точикистои, академик Баходур И с кап да ров чаъруші дуру
дарозс анчои дод. То ия ҷо, ки расидам. 6а кнссахон хопірмонп
соли 1977 хохам пардохт.

129
ДАФТАРИ СОЛИ 1977
\ЮХИ ЯНВАР

Чунонкн арз допгтам, ба хотири чонишннн котибн ташкклгтж
партиявй будаішм, корхои партиявй вактамро зиед мегирифі
Гузашта аз ин, муднри кафедра С.Табзров дарсхон фаини
адабнётн советнн точикро ба ӯхдак иан гуюштанд Дойр ба хгр
мавзу-ь адабиёти назарину амалй хондаиам лозим мешуд.
Намехостам. ки бонси хандаи шогирдон гардам. Ва хдр ларе
бо тайёрии чиддй ва хаматарафа ворид мешудам. Дахумиянвар
дар курехои чоруы лсксия доіілам. Шогнрдс аз гурӯхи чоручн
«б» бо нами Сарвар Шсрова андаке бсадабй зохир карл Яъне
бо занос хи муаллимро шунндан "бз сари ман чй дод мезаиед’’»
гуфі. Мгн. кн тачрибаи муаллимй ДОПГПіМ. 6з ЧуНИН рі'ХИД(
ки аз ин дигар беадабй туда наметавонад Бинобар ин, ӯро аз
иштирок ба даре махрум сохтам Сардори турух Ӯдмас
Қурбоновро хам аз синфхона пеш кардам. У хар сари вахт ran
мепартофту боиси норохатиам мегардид. Табъам хира шуда ба
декан расман арт намудам. Комсорги факуатст Слсхат
Нсъматоваро ба дафтари партиявй даъват карда суіюрнш
додам, ки комсомолка Сарвар Шсроваро иавриди мухокиман
бюрои комсомолй карор бндихад. Супориши бюрои партиявй
дар мухити факултеі сару садоро ба вуҷуд онарл. Декан хам
кураторонро даъват намуда. масъалан Шсроваро ба мисн
гузошт ва хатто амр кард, ки аз сафн донншчӯй фармоин хориҷ
карданашро омода созанд. Ҳамин буд, ки пат охж муаллимон
Д.Муъмииов, Э.Шосв ва ХДалбакова ба бюрои партиявй
дэромада, зораву тавалло намуданд. кн Шсроваро бубахшам.
Ба эшон фахмоидам. ки Сарвар нописандй зохттр карда, ба
дафтари бюрои партиявн хозир нашуд. По вучудіі ин. дигар аз
пайм нн ходиеа нашу дам.

Бегохии ин руз ба аедатн домулло Табаров рафтам. Чанд
рӯз боз бетоб буд. Чанде сари ил му адабист сӯхбат иамудсм
Шомн панчуми феврал дар хона и сардухтурн касаяиҳои дарунй
Дбдугаффор Вохидов нишастеѵ Хонумаш Гѵ.тчахон юдрӯз

131
C ftviiaPH аргиспсаи кншатнишондодан чумхурй Ха«рп
дошт УДУ^Р ‘ Абдугаффор хамсоя.й дошгем. Ҳамсояхо,,
Натарова буJ ' ,анчашн Лола. Юсуфн гижжакнавоз

аргискаи гсигри Лоху". Ннсо Мухаммалчонова,

m Гг>о хамсараш Мухаббатхон, кн харду духтур будда*
Таохони чашнй карор гнрнфіем Банда раисии
Сар1\ѵ .™> 6а ѵхда гирнфіам. Нишастамон хеле самимй буд.
ФиГі^анДИДСѵ. Махсусан. сӯхбатхон ючикш, Абдугаффор
SS ханда карор «спфифтанд. Эшон. ки хуча.шй буд. баъ*
ѵіпйхояш ба точнкй шюиств мебаромаданд. Мясалаи.ӯ ба ҷойн
каагман «моими асР- «му.шок а<п» мсуфг. Ахлн хонаволаро
S Z иом мебурл. Па хдм.ш монанд. Одилҷон хам бештар
ПѴСЙ сӯхбаг мскард вз калимахон «давай .«сбудем., на
!.прсі«ггь»-ро бисер истифода менамуд. Нишастамон го соаін
сеи аіаб идома сфі Шашумн феврал аз хоб дергар хестам
Дбдуіаффор іаиг мл, ки хамсояхо намъ шудаанду маро
иіпиэоранд Лкігуи шрдхо мсиншастинд. бонухо а * паии кори
ховаяоддгй буданл Табиист, ки гичохои шабмгждаро гарм
кіірлііид* то кн иіроф нашамд. Ба таъбири Олилчон биступаич
шромй «хмхмпт кардсм. Вохидов аидак шароб и>шида бахсро
лир мавчуъхои тпкрнхй ого:* иамуд. Ач Искан дери МакДуни
бахсро иіурут* шшуда буд, ки дарвочаро так-так «ДОДД- Гуля
маробяберун даъват карл Хайрулло писари ниоіш Дб.тукодир.
паберим холин (‘афаріул. кн дар Институте хочвпіи кншлоқ
тихевл мскарл. омада будлист Ӯ хабарн фавти бвбиашро 6а
май расонд ХодіИ ('афаріуп 6о моларнм шмрхора буллид Дар
бора в ӯ at чняли а и на : ж еддоішхо іггпіпоь дорсл Холазм а:»
ѵ.іфюд гуліиіиа бу;и»нд Г.ідпх соли охир дар бистари бсморй
мсхобнлдид. IНашуми феврали соли 1977, соати 10 к руиидумі*
Лгчргучинпаил Маи листу похурди шуда чи кор клрдамамро
іммсдоиисТам Ипфтаіпім хдтмй буд Факаі Ҷумьахоиро
ефишім по .нм меомая A t tut py. fw Хайрулло фахмощщм. кн
дарисігохиДОКмороинтим.ршавал Ліармоіш.нсбил худдш
Р»фі*і .ирал Хутбмтома, а, рафткни Хайрулло ним cent хам

г™*и « 'ул с* *„„« ,.мпл Мо шитобон

ГГ*1'‘м,Г «р" Р'». шяихпри XI.паи

ІНприф.і jm Мухлммадамииро гирифм ба р„х б.ромвдем

m
Мутаассяфоиа, Хнйруллоро дар ДОК наляпсм Яъмс у мошни
сфга рлфта буд. Чумъахон харчаид шт обтаяв мошащ мероцд.
дор Р°* бо Хайрулло понахурлсм. Соати панҷуиимн бегохин
пгашуми фсврал ба клрияи Курбошиаҳил расидсм Зшони
Абдуколир. кіі акиун ба пуррагй сатира туда буд. худро 6н
пірданам оисхту гирян 'юшсохе cap дод. Нзмелонлм чаро обм
дидаам іурсхгі буд ва хсч сари овош гнрядори Абдукодмрро
шрифта намета аонмстам. Ахли хешу акра бои модарй лургар
нам ь омада буданду морю иігтэорй мекашиддил. Оихо •ілидин
сол боз маро налила булаид. Таі ойии Файту ддо маро 6а oiyiu
шрифту «Худо бигнра май барии таюрсо» гуфт У низ полни
дилсӯз доил. Гиряву нолп идома мсефту мобо инозати ашкии
Абдуколир —иттони Азиз рохи Кӯлобро иеш іирнфтсм. іеро
млъракші лифии холламро 6а рӯш диі ар мошшшд Шдбро дар
хомаи Соярбказар гузарондсм. Апорту:» духіар гаваллуд кдрдо
буду дар шифохона карор дошл. Таіоии Ҷурахонро хам л,идем,
кн пагохдш якчоя ба Қурбоншахил ПИІДЙМ. Халам Сафарту і
аасияі клрда будпасі, ки чднотаашро муллой «Іа во на бмхоиал
Ӯро аллакай ба ВОСШНіі мошини сабук{за»е о нарда бу да иду дар
хучрас мсиишаоі. Мардум хслс зисд <шмт> омада Оул Кдбрисгон
гакрибан. дар байни кишлок карор дошт Муллой Ладов* пир
туда буд. 9ро ю чойи намок ох болои ласт он бардошы
оилрданд. Мансуфро бори а в вал ноябри соли 1955 дила будим.
Ҷуссшип хурд туда, комліаш харфи долро мсѵсонл Холаамро
6а хок супоридем. Ьо хешу акрабо х.іиру хуш намула, Гкі су и
Душанбе xap.ix.ii карлсм Хайрулдоро хлм бо худ гирифіем,
го ки аз дарсу иміихомхояіп кафр юамоиад, Соатҳои нӯҳуними
шлб ба Душанбе расидсм Содіахуми феврл.і Мусо *п Ку лоб
Гчіріашту дар борам фанги Худойкул Карим шавхарм амшіи
Ҷиснгуллм, кмддрлехаи Победа и хо’іагии Коммунизм» юхняи
Фархор нети коми г менамуд, хабар дод Хоішиди дар борам
шодраион кдблли хдрфхое аз банда ніунидилсі Рахмаій бисер
іінсонм шӯхтбиат буд. То поспи умраидакс май мсиӯшнд* вале
х^і I ох ру иву намо іро гарк намсклрд. Мавсуф Мадрасаро хатм
кар;иі буд. «Мусулмоий дар ди л ист», мсгуфт борхо. Му плохо и
x,ojh раза монро «чиласапод» мсномнд Як ру:і кдбп а.і ни. лис
яуіютлахумн фенріі і дар «Точи к истопи сошли» маколаам тахтм

133
унион»! «Серталабй мебояд» дар бораи жанрм очсок
сахифаҳои рӯзномаи «Хақиқатн Ленинобод» ба табъ
Байда дар тӯли соли 1976 чаид очерки бадеиро. ки дар нащп^
номбурда ЧОИ шудабудад, гахти баррасй қарор додам. м ‘ 1

бе гахрир ѵаихо бо хдзфи як ҷуылаи охирин ба табъ раснда бѵл
Январи соли 1977 сербарф омад. Яку ми январ. соати сси
шаб. барфборй шурӯъ шуда, тайи як хафга и дома сфі.
тарлфхои Кѵлоб барф башар боридааст. Дар нохняхои куҳ&
Гм і' л ллнднн сс-чор метр боридааст Соли сербарф пізои миллии
курутобро такозо менамуд. Аз ни ноет, ки дар хонаи холаи
Шлрпфамох ду маротиба ин хӯрокро хурдем. Дар ии нишаегхо
Гсмур. Қурбои. Тклло, Мухибов. Саидҷаъфар, Султон, Тагай
зд лнг&рон ишгнрок доиггаид. Ин навъи гизоро хушдоманн
холим челе оли гайёрмскард. Ӯ бо тамоми коилахояш курутобн
ку.:*юй тахня мснамуд. Яъне аз курут, фа три чушки беравган
въ рангами зард нстифода мекард. Мардуми минтакаи Ғарм дам
курутоо доранд. Аммо онхо на аз курут, балки аз чакка за
фагнри кдммоки кор мспіркфтанд. Вакте ки фазир равғаий шуд,
ом равпшн cyjoiiii аз бодои фатирмайда рохташударо ба худ
кабул маме кард. Днгарин, ки фатири равганй чунон нарм мешуд»
ки «они мандату дан дохнли шӯрборо мемонл. Вале фатири
хушк. хангомс ки равгаші догшудан зардро аз болояш мерезанд,
ДУдаш то шифт мера сад ва фатирмайда ба гӯпгти бирсн монанл
чеша вал. Боре Абдугаффори духтур. Одидчон, Қурбон. Темур
чамъто дах кас сари курутоби кӯлобй нишастему 5а завк навола
мсіирифтем. Аблугаффори хучандй, ки бори аввал курутобро
чедкд. бо аніушгонаш аз дарунн табақ і ӯс низе ефтанй мешуду
мегуренд: «Гу штат канй'.Ч Баъд аз ин уро харчо кн бачахо
' и анд. хазломезмепуроиданд: «Абдугаффор, гӯшташ каий?»

н.ш меіуфт: «Кай донам, гумои кардам, ки қурутобаш бо гѴшт
чешлвадѵѵ. J

134
ЧАРО ТАСДИКИ РИСОЛА ДЕР І1ІѴД.

Вокеаи чй пора? Ола гаи, рисолахои номзадЯ баъд а * се-чор
мох тасдик мсшаванд. Аммо тасднки рнсолан банда мохм
хафгум буд. ки иамеомад Аз ман днда рохбари клмиам бенпар
породах буд. Гохс. ки мдыӯи номбуэда ба сарам мснід, ҳамои
харфи тиърихии Аскар Хдкимов: «Рохбарат, ки С.Табаров даст
рнсолаатро тасдик наиекунаяд» аз псши пазл рам мсгузошту
Аскарро как мсшуморидам Хулам хам ки чнхигро мсдонисіам
Мухолифоии С.Табаров, ки лсшм рохи хнмояро г и рифта
натавоішстанд, қабл аз мн ки хуччатхои ман ба комиссиям
зпссіагсионй расиданд. макгубм тихохтии дастаи игвоіарм
факултст бойся таязччухи идораи марбута rap лида буд. Се мод
гузашту саволхои дустону ихлосмаидон ва хатто ракибон пайдо
шудаил: «Чй шуд рисола. Гасднк пірнфтсд-мй? Чи магар аз
бодоят навнштанд?». Ив саволхо, ки бепосух мсыонланд. худро
бесаранчом меди лам. Домулло хам хсч гохсари гасли ки рисола
харф намскуі подвид. Аммо медок нстанд. ки хатмаіі навншишш.
то ки боз як зарбаи маышвки дигар ба С.Табаров бишианл
Нӯхумн март профессор Д.Точнее аз Масхав барпшггаи^. Он
Кае бояд дойр ба вазьи рисола и банда иттнлос медоданд
Табиист, ки бо дӯстони млекавиаш сари им мавзуъ сӯхбатхо
дошт. вале ба .ман чяэе нагуфгадд Бидона овардднд. ки хуччати
расмй надошганду ба идораи агтестатсионй даромалан
намонданд. Бинобар ни, аз май узр хоста хоҳиш намуданл, кн
як дона фишурдан рисолаамро ба V бкдихам. ба калом лӯсти
маскавнаш мефиристонлааст Дархол аз сумкаам як дина
фишурдан рнсоларо бароварда ба домулло додам. Д.Точисв
рисоларо аз двстам шрифту боз пас іардонда, сурогаеро -дол.
то ки бо хамон фишурдаро 6а воентаи рохи хавон Маска в
бифирисгам. Сурога чуіпш буд:

III. Маска в, х небо mi Профсоюз 109, хона и 137.

Ба Иерее Магамет Измаилович.

Ба гуфтан домулло ин одам дар кадом вазьихт будани
рисоларо фахмила. сипае ба у телефон мекардаасг. Акнуи 6а

135
juuiit py i кдфо боріашііа Д.ОДИ01И AMfupcpo мик^і >.
(ИМЮСІІПІ 6*1 фрмиіииіи мунллимоим фііку/г I гт I
мпГжспіі й дормд

Икуми трі ммчлиі и муінидіім мартини Гмрі у ,ор , (

Мим «1М4ІКгуби ішіксмггии М Холоп, муанлими китни «ііф^,Л
шСиіим топіікйбі уиімти киімби КМІІК 1 оҷмкисгом Ҷ.рА,у *Ul
<и«қй доннам МвДРИНСтаы, ки М.Ходом каГід щ И|(
мпротбм ДЦѴ Др чуіиін мак губи ШНМПГПфО Ой бодофиристои^
Гіул, мин: іурухс ба ИОСІШІИ одимхошии иамеі узоіщамд, »и
шиоідтномаіи М.Ходом маириди іафінш карор ииіирад

1 ли дар ИІІ буд ки МОМ1 ИЮЛИ сопи 1977 муаллимои
М Нормами». Г.Хискшнсн, М.Холои, Д.Хочлсн, Ш.Кабиров.
М ')іииисюн. ( Собирчонои Bit чакд мунллими лшар хамроқи
дошнп’фспбарои і уза рои идам и ганрмбам шемшнносЯ 6a дсхаи
Микинободи нохнян файюбод рафга будаид. М.Холоп мкс аз
шогирДОін профессор Д Гоҷнсв бул, ки го ба кафедра омадац
дар дехам Хдзраги Маплоно касбн муаллнмй дошг. Чй шуду
ломулло уро Оа кафедра оварда, дар байки сс-чор сол номзалн
ИЛѴ кард. М. Ходом н к и к соки оддй ва іакводоре буд
І'лфгорхояш хам бештар соддялавҳона сура і мсги рифтам д. Хис
мсіиуд, ки уро чанд тан а:і аъзои кафедрам забои и гочикй дӯст
намсдоштанд. Дар наі.лри омой у ба енфати муалднми
университет арзанда набуд. Гӯс дониши назариаш заиф
мпимуд. Одатн дигарн М Ходов он буд. ки ба сурогаи баъзехо
хдрфхон хачвомез мегуфт ва с рафторхои ношоями ононро
рӯйвроет дар иачлнехои кафедра и б ро з медошт. Либоспӯшиаш
ѵам оддй буд Чй навгъс ки дар дех мсгашг. ба ин но низ хамон
* - мсомад. Адбатта, мухитм М.Ходов бештар кария буд. на
* л: Тасамвур кунед. ки «к кишлокй ба шахр меояд ва ё як
»ис» ,і шахрВ ба дех cap мезанад. Ии тазод ма ь;.ум аст. Акиуи

.ірхст ефдем 6а кдркян Мискинобод. ои но ки доиншчѴёии соли
T«ft.

All чніммиву на чт чойхоин жучрічаи *л<ш»д**ро
яЛ хурикм шч»#ро мвжуряу А* илрс>р»1ідл

ш(1«хов oWie pafCMtn М Нор*жт™»6о як куа.ілим* диі .tp

хинммр^Ч'^ Холоя мсрввянд Клб/І а > ИИ. ги руке.гг шапаил.

м іТ^-мчвгсішар г. ійрукуш карл», «іхучраи М Холок Он.^р
41 И"р „ ЧК.ЙЛІІ шухи карланаш меожду пуотги бу г такой

4462ХХЙ0ЯД л,,,п ' * £

7 |И куруш. ги 6а 6УТ“И *амол MOHJUU «>уда, гул хам
„никои мешвнд. м Холоп аиллкс т клрорюхаш
' ыр он муа/ілнмро іуссл намуда, іарафи лучрааш омадмий
мсіі^іиіл. ки дар назараш •«хуки сбоие* фодаспсунои аз пушги
ОН бутта суйи М.Холов хучум овардани мешавад. М.Холов
* умом мекуидд. ки хуке ба у хамла о варда ни ясг, "вох* мсгуялу
дар чояш шах туда. аз забои иемонад "Хук» мсбичад, ки
"Хлрифаш» шах ва забоиаш лад шѵлдасі хулро ифшо месозад
М Ходов хушёр туда дар ру ба рӯяш на хук балки
М Норматовро мебннал Ҳамон л ах за дар гачап туда,
хакоратҳо медихад. Муаллимон ташвиш туда *чй пш, чй ran»
гӯён ба назди «хуку»# «чабрдила.»> ѵіеоянл. Чанд рули лигар
М. Ход он бо М Нор матов кахрй мемонад. Баьди бозгишг
М.Холов ха.мин ходи capo бо нлова намулзни ли rap гуноххон
М Норматов ба идорахои бол он хмзой apt доштз. хамзлыон
таькид мекунад, ки нахол шахен коммунист худро ба хай вони
пахши габдил дола, сари каси лига ре тахдид иамояд. Ии чй хед
одобу рафтори коммунист# будааст. Идоран боло мактуби
шикоятин М.Холовро ба комитет»! паргнявии Университет
мсфнрисгад. Ин чо комиссияе ташхил гардида нуқгаҳои асосии
мактуби пшкоятиро месанчал fws ба хуяосае мсоял. ки онро дар
байни коммунист он и факултсі ѵу холима намоял Бо химии
далсл, мох»! сентябр млчлиси паргнявй бо рутиомаи «Млсъалаи
шлхей» баргузор шуд. Хдрду гарафро і ути кардгшд ва коднсиро
хамчул як ха зле домне» д. ба М.Нормлгон хсч чаюеро рано
надидлнд Он ру» М.Холов іуёб.з кхрорн млчлиси пиргиннй рочй
буд Лммо багд из лу-сс рузн мачт нс клсоне шійдо шудлнд. ки
М Холовро гаьнало іи да ид, ки rypO М Норма гои тахкир
кяр/іііаст, МЙСЛМ кулilk fupeur додилег. ни чй гуфщнй гаи, ту
ном хали клм хает И. мдеысіаро ни іавр яаіую|), чихни ар намис

I >7
„ й!К, „.„моя мешімоямд в» гайра. Шояддар
„пиис, К» к|ісан ур0 роҳбарй ш.мудаид. Мак

миктуби чорум ,--- "*>

ИІІІІІ

oil

тУби

ширин як хірфи row лоигг. Он но М.Холов мсііавиШт к.
„Баъзс муаллимон - коммунистом!! факулгст 6а райком раф,*'
ко\иш карлаанл, ки би М.Норматив чазон партняви д„*
нашавадг Ат »ш чост. ки барон тафгиши мактуби нанбаи,,,
М Холов идораи хизбив болой комиссия твшжил дода, натинди
онро, чунонки туфтам, рӯзн якуми март, мавридн баҳсц
коммунистом карор дедами шуданд. ХдЙатв комиссия имхо
буданд: Назаров Талбак (деками факултети иқтисодй).
МЛНукуров. Нарзуллосв, Щеглова ва Саюрои-котиби дуюми
комитет нарtвязни университет. Т.Натаров 5а сифатіі райей
комиссия коммунистояи факудтстро бо маэмунн мактуби
шикоятии М.Холов иинос кард. Мухокима cap шуд.
Ш.Хусешпода, С.Табаров. В.Асрори. Д.Точиев. Ҳ.Мачидов
М.Коенмокл іы дигарон дар борлн муіюснбати М Норма гову
М.Холов фикру муломпахояшоиро іуфіанд банда виз фнкру
мулохімпхоямро иброз доіша, М Холовро ма/юмит намудач.
си барон як мм.иш шухномел шуда. іпШч-шаш мох. ндорихои
дшыатиро сарглрдон месонід. Атбаскн дар инк туб чумной
-баътсхо »омада буд* мам ба М.Хонов хини гуэорнишш савол
додам. к»і іюмм хамом «6лѵтс»'Хоро, кн гӯс ба райком раф піана,
питал комм унисон» ифііщ намоял Дж ярой хам им дархостро
іпршінл Ammo hi хами беш III Хуссйнтодя талиб на мул. кн
М Хплов мечи і*баѵісхо»*ро іунд, М.Холов гуфт; «Аі рул
иіуші/им профессор Ш Хусейн іода рафіа.ісі». Он кас 6о
піуиидаиіі ҷуиин сухим См мхру і итаб а і чой баланд шуди: «Мам
** мдротибц ба райком ри|мдм. Он хам химон пакте ки Оплети
ппріиявиіімро тип кпрдим» іуфі Д/ібітп. гцхмннн М Холоп
іухміпс баш нцбуд, блі.д т і ни мич.імс '(Присншііро дкгвр кард
шинчл М Холоцро гухмиічи м.шні ннмуданлу хам ба
у ІІІірМЧІОк ПА ХАМ бй м Холов чаюй «ЯМІОВОр» ГМОИ
«ір;ыил Іи. вуіудн Ill ҲДОЫю/И КАІІОАI ҚОСНЛ іякирда.
-имо (ирлоіи.. ... М Холов У,„, ИХЫІр вир;мИС1. Iухм.н

H kZ2\ ,Ии р "" * Ѵ Двр юр мскунал с

...... м,ш ,п' »У»міп,ю»,м хен НАмегуіорлм, WM„W.

I ІК
М.Холовро UJ флкуліст І1СШ накушінд, • мсіуфт у Млн
хатоимро фахмидд бошлм хам дер шудв буд. Amp мак он
са»о.яро мамедодам. ба М.Нормаюв «выговор» мсдолзнлу
М Холов бечвзо мемонд. Ҳсҷ г умом надоил ам кн у исми
Ш-Хусенніодаро мсгирад Аз нн ҷост. хм домулло СТабароп
кіім го. ҷое маро айбдор медонист. Х.Мачндоп низ аз саволн
иочон ман розй набуд ва ннро руйрост іпхор кард. Гузашта аз
нн. М.Холовро таякид карданн ман ба гурӯхс аз муаллимон
комму мне юн маъқул набуд. Мші аі мшѵіулшпп ду гурӯхи ба
ҳам мукобмл хуб огоқй дошхам. Бссабаб набуд. кн ХМачидов
маро ба муносибати чонншннк котиби бюро ингихоб шуданлм
табрик карда, гуфі, ки ман акнун дар командой онхо бовд
бошам. Дар посух гуфтам, ки гурухбоэиро хуш надирам аа 6о
акли солимн хеш хоҳам амал иамуд.

Чу нон км лида шуд, як харфи ноандешида гуфтаи М.Холов
сабаб гарднд. ки харду дар ду пала и тарозу кд pop іирифтанд
Гумон дошгам, ки бо паси cap шуданн ми мочаро чіухити
факултеі ером мешшодц иммо ншгибох карда будим Млі,пумам
шуд. кн III Хусейн іода аз болом М.Ходом дар хачми 12 сахнфа
ба коми юти паріияпин Ѵннвсрснісі шикоятнома фирисголаасі
Ш.Хусейн іода гл лад мсиамуд. ки М.Холовро барои тӯхмати
бсҷояш из сафн партия хориҷ карда ва хам аз университет
бцроманл Коткби комитети ішртнявни Университет Ф Тохмрон
маро ба на идиі дамки намуда, рохн халлн нн муамморо пуренг.
Баъд аз ан/іешал me;» у ба чунин хулоса омид. кн мактубро ба
ихтиери млн на б юрой партиявнм факуятет помеі узордд. Дар
пойми сӯхбат ФТохиров шикая гномик профессор
Ш Хуссйнзодлро ба диетам лода гуфг: «Рафик Асеев! Шумо
диплома ги хубе хлетел» домулло III.Хусейн іода у сгодятся аст,
як бти• карпа онхеро ош I и бндпҳсду маро аз им ҷлнҷоли наяби и
хллос нлмосд . ». Млкіубро оплрда би сейф гузоиплм Но
ломулло И Асрорй соатс нипшета рохн халлн масьаларо
ЧусіииЙ Міудсм В.Асрорй халі пікднрн млкгуброби ихшери мш
I узонттп <{Рйфик Асогв! Худитон хші куисд. Мин инмсхохам лир
пн мііврид бо 111 Хусейн іода рӯ 6в pj ішишм Домулло одими
муракклб хасіаі'л Млн бо у бахс карп намстапоішм* іуфіамл
Маши ин буд. ки Ш Қуссйнзоддро бо М .Холов. оиітй дор0і1е,,
чй навъ’ Бо гадом рох Ое. Ш.Хусейнэода гу1аш
иску на кд": А1 гунохи М-Холов мегуэаранд с не? Ин савод*,
.овоб чех остана, га бояд ман паяло мена му дам Борн дкГі1п
атгиишикоатин М Холоврохондам. Мактуоботбаончнхагаш
нсроитаутанда буд. га чордах хатохои имлонву услубй доц-
Мшзф іожгубро 6а бюрои пзртнянй лаьвзт камуда. сӯхбзт
Ба вжй эаімсяоау. ки масъала бисер чиддй асі
щдусейяюп тгджб дорад. ки аз факуятет роила шавй, эсро
ба. 5 гх'хмзт задай MJfoaot маро гӯш лоду «чй кор кунам?
NU3 урс pc*fe «j*w»lxim. КИ аз ШХуоекнзода утр хохад
UvE шсъалж аз мисн барлошта мешавзд. Ӯ дар навое
з'От ‘ Vttrap 2СМШ0 узри uapo кабул мекарда бота л
MJCs^sso созер іузяшк ки дояудзоро розй мевамоям
ѵэплтро кабгз \ош карл Барон аиалй туда ни пн аыад
исбоісх. гя Ш Хусейн зола ро медидаму взкти музнхн
ілргуспснро бж кабин с г даъват на му да. оштй мело дам.
МХ?д?5 гюзнгк доту рафі Як руз баѵл ба кжжнетп домулло,
ѵр. зьр пахзуп іілораи uapruewl хзрор дошт даромада. арзн
зѵпфомро ба чо ожарда. скпас хохнш на му дам. ки агар дожим
доклад, и сари клдам 6а кабинет партиявй дароянд. то ки дойр
ба мактубв шзшягпшвюн мастнхате кунем. Дсшудло ба партия,
ки зхгирсы доштжнд. чязс нзгуфта ба кабинет омаданл
Ддрвогаро аз дохид қудф карлам. Дар мавридн мактубн ба
жоюпгги вжрпиюин университет навиштаашон пшорае намуда.
аі зомулло хохнш карлам ки утри М.Холовро кабул намоял
Ш Хусейизода аіілакс гӯш доду баъд гуфт: «Асо* охир хулят
canon додн-ку*. Дидед он аҳмдк Чй ҷавоб гуф г. Вай маро тахкИр
кард Без чй хсл мсшудааст. ки мсбахшидамаш»? Бот оромона
«)л домуддо фахмондам. ки М.Холов чазои партией гирифь
Хаир. аз бсаклнаш харфк тӯхматро 6а шумо зад. Рохбарони

*и ИИ Чй навьаст, кн корашон
КИ ѵзпвоий^Г^ аСГ ^ому*Д0, аз Шумо бисёр хохіші мскуиам,
Ш*fy:l ИаМ0СДУ *"* *У*Р° норохат нагиред.

1 Р шилидии шумо узрашро гуЯд. имкон

140
кН бубахшамаш». Пас аз ин сӯхбат, рӯзи дигар
HJ »«ЛЯЗОДа ва М.Холовро ба кабинетам даъши мамулям
рӯ ба рӯ шудакл Ба М.Холов гуфтам: *Бо асоси сӯхбати
V бди* шумо Р°‘,й *и аэ домулдо узр мсхохсд. Ҳарчанл

барон дрмудло кабу.ж узри Шумо трон асг. холо мставонсл
литонро дар кабинета партаяэй 6а домулло гӯед». М.Холов
длр ҷояш чуибнду сипае чуиин изхор клрх «Ман то хамин сол
ломуяяоро ба сифатя устол ва коммуниста вокей мешинохтвм.
а*яо—»‘ Ш-Хуссйнзода калимли «яммо»-ро шунндан замой, а і
Ч1ИШ1 баланд шул на сӯи банда мурочиапсунся гуфі: «-Дндед.
Асо! Ив ахмак аст. Боз хамон гӯхматашро ба сэрам заланй аст
Шмешавад. бо ин аблах ran задан наыеяохам " Инро гуфтх
баромала рафт. Ман хам аз чуннн амали М .Ходов аса он шуда.

ӯ гуфтам: «Махмадуяло Ходович! Шумо кӯдак-ку несісл
Чаро ид оран партиявіфо мазох мсхунед Ин чЯ бсмаышпі буд.
&и хозиранчом дешед. Агар шумо бо маешхаш бюрои парт чай
нею, бо машварапі б лыс шэхеоне. кн шуморо ба речи »длаі
тела доданиднд. гӯш медихед, бюро масъалаатонро дар дигар
сэтхба мухокнма іузошта, хамчун тӯхмагтар аз сафхов партия
ронда хохед шул». Рангу рӯи М.Ходов с&п-сафед шуд.
•Нлфлхмндам. ки чй хел суханзм подуруст баро мал. Млн.
воқсан, м с хоста м узр хохам. вале каламам <«дммо « бехотнр ба
за бонам омаду домулло давомашро шунилан накосы. кмхр
харда баромядішд» иброз дошт. Дигар сѵхбатро бо М Хо~ов
ндома нпдола ӯро бо тақдил аз кабинет рои лам. Аз боло супорию
буд, ки дар байни як хафта натачан мактубро дар шаклн хаггн
пппннход намоем Н.Асрорй намехостдахолаі купал ««Хѵдатои
хал кунед» мсгуфт. Ннхоят, ба хулосаи қагъӣ омадм
ИІ ҲуссЙнзодаро бод даъыаг маму да гуфтам. *<Домуллои
мӯхтарам. шумо як чехраи шинохта. садхо шогнрдом лоре л, чи
дарурат лорад, ки бо як клмаклу бефлрханг аризабОій мскуисд
Виёсд бело ба плсаіп Айб аст, ки шумо бо хамим налъ касс, ки
иазди мдлдіишту март аба на обрӯп шумо хеч лет б а хе мсішмоед.
Агар маслихати Оаидлро ба сифаги як гаи шогарлатон кабул
фармоед, хамин чакіуои ііпікоягмагонро бо дастм худдвроидз
гшртосд». Синае мактубро сум домулло лироз кардам Ба

М!
жрл*. сухаиоии май fta ШҲусеЙнтода інынр Кар
«лпубр» пора-норе никуда, 6а сагіини нартоб а идо* ту о *"21 ^
аI діфтари иаргияий берун шул. Слъ/шн ба Ф.То*ироіГ»М°,,а
•саржи Пірнфтаии мав'|ӯь|1Г> нрп доютим. У ним xyin^o i УИі*н
км ші як ҷаичоли бсху/ш холос шул. п,,,п*

Шахсс 6ар«ям гуфг. ки дар Маска и Газомфар Алиса
борам гаахсиятн банда пурсоп шудласі. Қамммок иг» М>
дпиляасг. ки рисолаи каминаро барон іакрні ба у до;шамТ V
кайл кардвяст, ки рисодаро баюмом хоидмот, Маъкулащ
іііу;іапст. факлт соқиби рисоларо іюмспіинохтаасг. Ьц ак.»і іщ
•шин ікнаш моли мпрі бонд тло/шк 6мг ирам. I амро ки мебикѴм
«дӯстоим-ц домулло кслг кушшми кхайркохоии») кирдинд
ХушбИКТОИіІ, кор IИ ПК микро I и рифтом ШІ мувофикн ипилои
лир он слбтшудй коллег ими ВАК-11 СССР, )0~юми марш сопи
І97?бонроіокоті ращрми 12*41 рнсолам маро телик клрдтіет
Домулло Д, Точке* им ха6ар|ні аз Галина Дмигргиіш фахмила
ммииаро СО/шкешл іабрик ішмул Корі дар лк рут хам ба
су роти мин «а мм Cm суроі ни туром днфоъ рлемдя буд Хабари
хуііцш» Cm ( I аіщрои (мссиідйм ІІІод шул. •« Гири лаьнатнҳо Снѵі
ММ ПИ о р.іфн», іуфі (' Глблроп

КДЬУДІН \иіш

Ионідиѵѵми «прея дар юлорн Академиям илмхо мпчлиси
бмпуку'хс она ба ](кодапи Ідбуди ус год С АйиП баргуэор
і.ірлмл Ѵч\та. хиниит пчтд санолс пет ориі ки чЯ наві»
со т " бипо іапт едбу.чн С \l\Hfl мсшудаасг. С Aftuft июли
'3>' п.іфоі кара Мнгар соли 197’ бистусссолаппі і?дбуд
- ѵ\к іиимд Ііл ин cano’i пуапи ҷамоб ҷодан мумкин act . ки
матуй пмичм епбуди і* Atom баѵп at ее соли фаати Jf. maie
wont \9хч C\i pacMUtv даромяддаст Дар paccar M-Турсутоди.
\ NbNttboi, C \ Раҷи(>о», M Kaitoat, Д.С Комиссаровых 3
МаскаіѴ Ҷ Икрами на КдрасаіаіСлмлркдмдХ кдрер гмрифілил
Мехчопоин ангар, ял Вухоро. С амарканд. Лнглпя, М.ккдв дар
ьзѵ>у пшпаегднд. кп дар бай нитон Муюічоа на Кнднчевро

М2
Конфронсро бо сухаии мукаддимавй устод
д^М-у„к>да кушода. дар мавриди забондониву лугагфахмия
м а изжори акяда мимуламл. Аі сайру гаигги худ Go устод
( А^ог|| хукуматй слонар туда макл каршшд, кн дар гӯшас аз
^ чаи Д пафар лойгярои бо еия кт падшая Гтьд онро бо пойхо
6,)І м<гй1даид. Устод каме 6а фаі>олимги онхо мутатіччех шу/ш,
гііъд HI ИКС мспурсад, кн «чаро ба гид кох мспошед. Яке аз
гіойгпром чапоб медихад. ки «агар кох напошем, напояд»

( дйііи длрҳол им халимбро мописандад на мсіуяд: «Дилед.
кадима и «напоад» дар байнн ха лқ линял будааст». Хотнроги
шгяри МТурсуиэода ни буд: Устод дар шнфохошін хукуматИ
глбоблт медилііаи. Дпр пахлун у Р.Ҷллил па СЛішкин 00 коре
мінигул будшшд. Лахлне С.Липким бо Р.Ҷштл муроҷнаткунои
мсі ӯяд. май аз «Kyxvto -и Белил килимам «рамал»-ро хондам ѵ
лммо маыюмшро ішфлхмиднм. Харчапд С,Липким паст ran
мег.іллі,Аймші бемормешуиаиаду 6а забони руей «РафикЛипким,
ни чо онё, ом калимаро май медомам, дшироп намедонанл.
гР*мал»-ро «трахомам мегӯхнд». (низе. М Турсунюла ба
млпчум услуби аднб дахолат на мула баён доим: «Хар як
ішнпсанла услуби кос дорад. Устод АЙий услуби махсуси худро
лімііт. км «айниі (і;> буд». Ҳамчунин Рахим Хошим, мкс аз
іііоі ирлом на члмкорони Г Амий, млърузап ҷолибе кард. Ба
сабабм бемории СЛТнбароп гузорпінашро Р.Мусулмоиқуяою
кирспіт иамуд.

Рузхон Иди май бо ахлм хоииіюііа ба аёдатн мазорн кнблагоч
Фархор рафіем. Илимара и бояои Рӯрро раигмолй иамулсм.
I ирлу ягрофи қабрро ҷорӯб чадом, ба дарахти гуппи об рехтем.
І»а хотири паддр як шабро дар ханам мои иди рам гузарондсм.
Чорм Мнрчоев а к пун копти а впали кохии гдьин тарлмлл буд.
\ ро низ лидам. Дар манзилаиі знёфат прост, Файзалй Хомидов
\ам бо май буд Дар ду рӯ» бисере ач хешу а крабом паддриро
лиераг мамулям. Млхеусаи. а пая надарим -Гулчехра азлидорам
шод шуял. чорьтг4ХОИ пинхонмлшро болом ллегархон гузошт.

Чоруми мам дар кабинет Ҷомй бо таіішббуси С.Табаров на
кафедра ночури бо написан лап гакнохта С.Улугэода баргузор
гардид. С. алри мичлис С.Табаров буд. Дар толор аксараи
Г Ѵ'ІѴІ inn XL*I1C СОІШ1І HU OtHIVt Kntwli u^>. .. /*..
I

ду бол адпбнёти бнлсии MO парію J МСКуіІИД». ( Ѵ;,уѴ ,,
сухамашро идомн дода гуфт; «Шавки мая дар маяриди омухииі
таърихи чалки тоник» асосаи соли 1943 хангомм хичмащ
пайдо шуда бу д. Д ар соли 1943 мая дарСарутірааіежіяи Армнхі!
Сурх хитмат мскардам. Як вахт ба май низ гуфтанд, щ ,Up
байни апггаторон оид ба таьрихи халки худам маърӯза кунам
Вахте кн генерал а і май иурсид. хи ос май таърихи халки худро
медонам. Маи 6а ин савод не туфта нитавонистам. зеро шарм
кардам Такрибан як мох дар китобхоиаи 6а коми Лепили
шахри Маскав 6а омӯзиши таърихи халки худ машгул шудам.
Омухтанн чиддии таърихи халк ҳамон пакт шурӯъ гардида буд*.
БаъдС .Улупода аз чай баш котази чоркадеро баро вар да истода

ыаъяумоту ракамхоро нигох карда ба «Таърихи >хор*
Мухдѵмад Наршахй дахл намуданл С.Улугзода сари мин Ч
шахен навнсаида изхори а кила карда, вазифаи нависандар
равшан сохтанл: Таърихшниос нақл мекунад, аммо на виса н. ^
оиро инъикос мснамояд. £ ки скулптур. рассом, хайкалсо
іачассум мекунад. Наинсанда боишл. ба онхо чон дароварла*
оихоро 6а сухан меоварад Вакіе ки нависанла дар бораи
Абӯждй и Г; я и Гино асар иавиштани мешавал. барон амику
ранний намудани чамлин лл.челхо ба олимони гаі.оихн тно

«скану сол рафта истодааст. кувваи хофиза галбер шуда. бисер
чизхо дар хотир намеистад» гуфтанд. Сипае, аз когаз баъзе

144
011 клр/ши мумии. ftCI. ИИ AilНОМ ЯОІЫ TOW net Г. IIГ Ддр ш,

бурИЯА іуипро imp •* ЧУшвш яіріфл щл frfxmm» ятпрр,
лиіпрм хот шхтеъмд Килом* « і им бури,им tjtm
М иІпр ітйрпи UMtut/i, ютои цо алію там лесе Сим .«г I м
,,cl1 мЛця| ни хсм ИГДОИИСШД» хи uifl*c 6h Насади* кам;і
нрифtop шулплы. Днр Чуют холит, агар ба паѣтбп ниже илги
|сііМѴ „ідкнл. он пахт иупйяи мехуииім. ня J г«сили «аил дорад
I кн дар борми Руллхй Драме мена вис*.і. я.»л: '.хрчаг.гч» ху,;и
ѵимнсги шоир будадегу бас Ба гпйр а і ин <. Улуіѵт г, ыг,?
карда ил. хи мявисанда бояд урфу одаі худсу ягвор ** .
чнхдгхои одамонро ;хар ня дапрл с он дяяр дтіад, Х^тии-к
нзиисаида іуфіинд чЧуивн нохурихо хам барси тжандл *.ш
бэром яяавсяида бяфондя мест*

Он чй дар боло за забоин СУ дугэпл» оварда шух г і чонзг-м
банда хамом лахза ёддошт гардида бул БяіоГгар ин *ч <«•
кӯшиш намудам. хи харфхои ӯро бегагйир шллкаши аги&чдл
гардонам Тавре мебинем сухани шифохии адиб аі хярфюн
менавнштааш тафовут доргл. Мгілух хам гардид хи

С.Улугзода хуиарн ногмкй надоштааст. Миен:: табакам
фархаягй хамон навь сӯхбат мснамояд. жд вахт аохӯркхояш
бо табакан дехкояу коргар анчом медод Лммо суханхои
С.Улугзода дар хамил шакл хам «шгоан локпванду и дошт^нл
Ба ақмдаи адиб каспи наапсандагй аахматн інсдеро іа ком
меиамояд. Дар ннткхо* СТабаров аз чонибн хеш за аѵш тодор
ба СУдугэода нзхорн тзшаххур кард. Рӯйи хдвяин бином шашуѵ
чун хотнра бо устод Улугюла акс гнренлем. Он лахза нависа нда
шӯхикунон лукма партофт, км «ба таърих даромадем* Млн бе
мошин рифта будем. С.УдугэодарО бо мошшш Шалбоз Кабиров
то хавлиашон бурданй шудсм Шахбоз дар рондшхагй извмашк
буя Бинобар ин. мошннро хслс бад меронд С.У купола ни і ин
чнхатро хне карда бошанл хам, хомуні мешшіасі Окйбат дар
кадди бннон ВКД-огозн хиёбонн Айии. Шахбоз бо як моштгнн
«Москвич» а плаке лаккл хурд. Табянст, кп ромлндан мо хаме
сароссма шуду кариб буд. кн мошини аз рӯ 6а ру омаларо хам
запад. Ленин млн ба эудй гуфіам. кп тормоіро зер кунал
Шахбоз хам пойро сахі ба педали тормоз монд> кр намуд. кн

145
мошки дар чояш «мех» шуд. С.Улугзода ин аахзах
аз ran монда. гули дар даст допгтаашро ба огӯц, ° 7айок
буду бас. Харакатамон илома гирифт Тарсону лагпоЦя “«РЛи
Маяковский расидем. Май, ки дар калом қисмати ,/.! °'1 к?'ииі
шуданн хонахон адибонро намсдонистам. боаѵ,гРВ°Ке,‘
С.Улугзода савол кардам, кн «домулло хонааток На Лі
сексия » Он кзс ка.че ба андеша фуру рафту чу,,,,,, ҷа^?;,й «
«Хдм сексия хам хавтй. Яъне котеч». Мо аз моішін пиеда
бо С.Улугзода хайрухуиі намудем. Акну» маломатн ронан^’
cap кардам. Ба Шахбоз фахмондам, ки ақаллаи. вак^Р°
бузургн миллатро ба ҷос бурдаий мсшавад. андак АурусгпГ
мошнн ронад. Ии чй павъ ронандагй асг, ки аз бином шаш ^
хонаи С.Улугзода парак-мараккуион омадсм. Шаҳбоз mi
гаиюиро мешуннду «хайр. хеч ran не. ягон рӯз ронандагиро е і
мспірнфтагнстам- мегуфт, вале аслан хеч парвое надошт
Факаі хандан маънндорс мекарду бас.

Бистуми май. соатн 10. Пленумн дуюыи Иттифоки
нависандагони Точикистон оид ба баррасии маззун «Замой ва
чавононн зчодкор» баргузор шуд. Ранен Иттифоки
нанисанлагои М.Турсунзода дар огоз чанд ҳарфи мукаддимапй
суханро ба маърӯзачии асосй Муъмин Кзноат дод.
Музіѵик Каноат дар ин лавра Котнби Якуми Ипифоки
иавигандагон буд Ьаъд а » фавтн М.Турсунэода курсии раней
раосги аз паин бурда шуда. вазифан ко гибни якум боки монд
- :-Р> л чунон сох га un.ia буд. ки ба нафеи касе иарлсил
I : г *и Н М”К 'Н-1И ХУЛИ маърутачй орому маланй ба нпіар
фч - -иг,сро таьриф ва на диіареро танқид намул.

Si^Z-ТГ *■"•< «"•* ~л>. «■»*■

"”Г> Mpa* аввлл би

г: '™ •»>> лвнпюйвв о»

•зтобят ипнфм. “И*6*"

ПСІІІ жқолАояшро ба мавсали ДО;,а’ *,м,ши баьзс

'•іо.опцюкм ■пион дрт намуд Сипае калямн

1 р .ириф, Ӯ дар мяврили фполмігпі Гѵ^ МСІфИ минбяР

^рфхон зохнрвн тиьркфомез кор utpL^'r^ гУЛ»ипар

1 nvln- бщ.зехоро б«

146
шубх» 90Я0Р сохт. Зеро як СОЛ мукаддам дар Анчумаіш гяфтуѵш
идянсаидагон Лояк шеърхои Гулружсорро акт тамкид карла
бул. Мясни шоирюн миш-миш тулдн гирмфт, ки ноънияш «пй
рапе шудааст» буд.

Ба идоман Лояқ. нависаяда Фа «лиддин Мухамчадисв ба
м> шкнра баромгд. Эшои сари фаъояияти ѵавопсп фивру
мулоқрзахон хуберо рано деда хамчунин норасонхои
иавиішахсш оиоиро ошкор намудаид, Ф Мухаммядиеи ба сухан
огрз бахпшд, аз толор мухаррири рӯзномаи «Маорнф на
мздяният» Бӯринисо Бердиева л у км а партофт. ки «тувяда
иамсшавад». Ф.Мухаммадиев тлбассѵч. к *рду холо ппі
назади истодаам. барои хамин шунила намешавШ’ іуфта ҷавоб
дод. Лхли толор хандид.

М Турсуизода огох сохтанд. ки баыи баромаді* мунакми
С.Табаров барон 15 дақнка танаффус >ыюн мешачад.

С.Табаров бо кивораву рохгардни хоеи худ б.чои мнпбнр
когазхояшро гузошта. аз чайбат айнакро бароішрла.
гузоришашро бо як нкгибосн овзрдзн Ф Муха и мл диен ал «к
ідябиётшниоси рус шурӯъ намуд. Домулло магрӯзаашро по
охангн баланду садодор қироат кард. Хднгоми харф замни ӯ ахлн
голорором буданд. Чуи хамеша С.Табаров ба танкиди адибопи
гозакор пардохт. Дар хамки замина. шӯъбан тшіміли мачшіліи
«Садом Шарқ»*ро муттахам сохт. А.Сатгороп иа Фотех
Абдуллоро. км яке пегатару лига ре баъдтарба мк шуъба рохбарй
намудаид. чиддй танкнд намуд. Чучин ба иашр раенд. ки
С Табаров Ga масъалзи марбута якгарафа бахо медод ва то ҷос
истеьдоли муниккмлмм А.Сатторову Ф.Абду ілоро иодида
мстирифт. Ноксам. им ду мақопнхои хуби проблем а вй
чснаниішлнл. 4R ХСЛ мешавад, ки 6а зздмати онхо хапи батдон
нашил. Ба хамин монанд, С.Табаров киссаи <гШннел»-и
Сорбонро зери іозиёнаи танкнд шрифт. Сорбѳн, км як кагор a t
май пеш мспншаст. токат млкарда «ургадай» гуфіа дукм.і
партофт, ки хама ҷомибаш назарн норозисиа амдӯхтхнд.
Ллбатт, Сррбоіі камсбеодобй зохи.рнамул* I алкил чумом зӯрпш
/іода буд, ки хар лахза араки сару іарллмишро пок мемамуд.
Маи хам маърузам домуллоро мешунидаму барои «Шипел»

147
шуда. худро норохат медндам, зеро С.Табаров со,
мслартофт, харчанд ки ном намегирнфт. Чанде Ман5й,|*са«|
рӯзноман «Комсомоли Точикистоп» тақризи Ь-\ 'К'Ш г;іР д8.
кнсса рун чоп омада буд ва он чо ман гохе ба муб' ОИД 6і| и',
будам. Ба назарн ман. асарн хуб буд. Албагга нор- Ло-^
дошт Масалан. кахрамонн марказнаш Шайдо Ча, С°“ҳо
нест. Тьнкидн «Штіс.т» баъд аз он шурут, шуд, к„ oj "Лои Ѵ»а

- мухбирн махсуси «Правда», онро бо як чумла ганкиЛаП^(’
буд. Ру інома. кн органн Комитет»! Марказй бу» ' * КЗрла
О.Латнфй ба муқобили «Шннел» калами баъзе мхиаі”Шорд"
тез кард. Ногуфіа намонад. хангоме кн С.ТабирсГсТ
А.Сатторову Ф.Абдулло эродхо мегирнфт Саттоп тч Р"
Ф. Абдул л о суи мнвбар лукма меандохтанд. кн «Асоев
Льне оанда. ки нюгирд»» домуддо будам. ин ду гуфтані. бугшл.

кв «тогнрзатонро оварда монея».

Танаффус шуд Дар кӯчаи Орчоникилзе. пахлӯн Иттиҳоднян
нлвисаалагон ошхонас мнхсус барон алибон палов омода карда
буд. Сарн яж мнз С.Табаров. В.Асрорй, Р.Мусудмонқулов.
Мухкддкн Хочасв. А.Махмздамннов ва банда карор гирвфтем.
Аялагтар Рачоб Амонов бо мо хамрох шуд. Мо як валов зиёдатй
дошлем. кн локудло С .Табаров онро «бепуд» гӯён на зли
? гуэсап Р Аманов, ки игрли зизлпешае буд, ханлкла

тухг. а ш> іі^рафіс7.«леѵ. кв дар пахлӯи профессор Б.Асрорй
«етшзвйж. В Енз хозирчавобй намуда «мо низ фахр

° ДДммрртим.гттт ^вр пахдӯи мо иошшоад*
гуф: - ВАсрорв хздевро ба хаяла водор сохт.

носіа: л>хж рӯг. scare сег тідти ргшеии навясаяда

Г * _ Щг -Р Ас*зф Хдкимоа дар гузоришаш

х' ; Ѵ -Зф5**7 .0*ч>ни* ціоярон Бозор Собир,

«К.З&. Абдускаоц Атобоев ва ду-се алиби

^ х; М Ка** намудаял

м гйгоав чуѵ тгжгга ба хтирздаяш муро«іиат карЛ^-

75- г* smtM чгжжжя ссі/жзп^дро азлШТ

ы *аж>р 6# ги/йтахт Шоир гуфтанй

; »-• < .> V • • Ъ НигЛ, ж* бо мва 4ҷу* БоХМрО

• /. .турсяд. ге ****> ч с иуҷо омрдед*г> БокЯ

148
>зіфЧавобй каряя 4<Хар бсша гумон мабар. ки ходист» гуфт
И°н чааоби Бокй боне шуд, ки ! улрухеир, ки пушш сари мая
менншаст лукма партофт. «ҳаш оме ки іашмоші Боқиро чаррохн
кчрдааад. Шароф Рашидов аз ӯ пурсидааст. ки «чашматои чи
хе£* Боки чаиоб додааст: <вуртараз6урон»(Силнсебури). Яыи-
ҷавобн Боки ба Ф.Ннёзй дар сарчашмаи ламой чавобн кабли,
ки ба Ш. Рашидов, нависандаи узбек, котиби а в вал и ПК
Узбекистои дода буд, сурат бает. Ба хамин іарик, дар поени
пяенѵми Иттнфоки иавнеандагон Ломкая карорро шоир Убайд
Рачаб к.яроат намуд.

ИЮЛИ ҲАФТОДУ ХАФТ-.

Ҳафтуми июл монанди солхои пёрши ба рухса гй бзромалам.
Қаблан маелихат туда буд, ки 6о Рахимчон минтақаи
Фарюнаву Наиангону Косонсою Ошро тамошо мекувем
Хам ларе:и уни вере итетии Рахнмҷон Чӯрабои Рахмзгуллоса, ки
худ чуспі буд, моро дар ин чода ташэих намуд. Ҷӯраиой каолин
ба зодгохаш рафта, омадани моро шпнзорй доіш. Ба ил ми нтакл
бори аввад сафар кардем. Дар хонам Ҷӯрабоӣ чанд руз мехмон
шудсм. Табимст, ки бошандагони Чует, ки бештар гочикхо
буданд. дар мухити ӯзбекн мсзисгаид. Лахчаашон то чое парой
мо мушкилфахм менам уд Лах.гаи чошрмони ии саёхат
чокхокан марказии Чует буд. Ода тан. чусткхо мехмонони
оликалрашонро дар химии чойхона кабул мекарданд Опіи
иалавро ба сатхн олй омода меиамудшід. Чойхона дар дохшій
боги исгирохатнн шахр ной доіш Афсӯс, ки хавояш хелетафсон
буд. Ба г дан ба Косонсой зодтохи Хдмидчон Хд мидов рафтем
Ду нафар аз мінсабдорони Косонсой. ки боре дар Душанбе
мехмони Рахимчон буданд, дар сохили дарён пуріадотуми
Косонсой моро Мсхмондорй кардаяд. Ом чо, ки мо истирохат
иамудем. бустонсзрои Фабрикам шохибофии Косонсой булааст
Зардолу акиун мслухі Ачаб зярдолус доим Вакіс ки пух», дар
ларах і ду клфом мсту.і на аз поен донам онро дидаи мумкіш
буд Зардолу чуион калом буд. ки 6о се-чор донаяшро хӯрд&и
кас сер мсгардяд Ру я: бо ёрии хамин дусюн чиннбн Ош сафар

1*19
мрдсм Апііштм* ба Кули Гулаймон боло тудом
нн терпи оі рішойткояу хикоятҳон іуищуі, пучуп 1 41
мандо \м онхоро ніунндсм Бйьдіім дар чоНхонаа <,п,',м,л. ащ
яур ігн. Дар капом ялохм/m мусофнрпцу бпц№|ІШ<м,,Ии ,||ч*г
nip*4 « Ош мсмнлиісілмд на сухбм глиом н»«ііии °Им 1 иІМу

Мсгу4 имд. «И »м чо млрдуин it »ирм омад« желе* жд***
Хммчумии шлхрхлм Кукпилу Андмчонро ми » іпмоіію ш
Дар См юрм Ку ха мд Ііімммоарй лічири кул'мн хурдвм Мше***
Ч..«,и «еяв чолиб Гм М» ІІір рис ид Шйяри АиличоіГй"

Ил;цм..і4>»ЯМІ 6r*HtM Пін.гічух трлн л Им III«қр Of#lly„
І"ЙМР /И'ШМЙСІ Уму мл II, хлм,» мыҳрхос, ки ;wp „„ "I
лшіеы. мм/т ft* ішицщж Точикиотои ободу м/н, 6а И|4М()
P*eM*w !*>к)ри гуіілифур)піи на кордфуруішш Чует аз ҷг.,
(км .милтчмбсуиыідл бу я Бегонии сеизллхуми и юн ля о
мрордш.мем щ бириомли ѵВремлх» я Маем*
і'Ѵури p'e'ufc фчаІИ ^Г>Двмю Іе/ктЧОІІ f іфуромро •«,ДОИ К4рл.
ІЛ Гммчмі ft* хулосне ошты м» тнохяи 14-ум худрм 6,
Jr-’W- ^ ги Ги) Ііжім«ми флрядши гишмҷ.

-Ifc »*р.ѵ 'ххі«и Дӯсгоц 6« ,у,,й МИШИН пиар,таил на а. он
» ’‘ *4*мпи *ВІК>Й мустақим 6а Душанбе мир поз

14 ‘ рммдя 6* іансие ниидк.тему на зли бмиои

гѵ ; г;< НДС '

xw/v гуняш* ^удАИЛ, *ул[н* расоилгм * аросим #
«р*** дот Мо мм I во с*д*о шогирлому мух лист
|>м|1|и!|/»м*ми I» I іфу|*о* X I ИвІДН ГОбуі *>0

амму .іилюм и урлу и ryiftimw Ддр атрофи іобуг, Гчпілар >ипу
г jI !»ч м луч*»ИДИИ 4К4ЛСМИХрО бн МуШОДИ/іа ІИриф*1-м* кИ
• иинаион надари Усмончом I кффорои икс а * муіишимоии
и I цфурох хам буд < он mm мхи ру і іибут|м> бардошта ба сам \ и
«Ь*»ги С .ЛЙИЙм хараккг намулсм Дар схфи ИСШИ
гусслкунамлагоии тобути Б Гафуров цыоени Хук ума іи
Іочивксиж бо еврварии Ҷ Расулов карор доштанД
Нмлоскунандагон аі Иисѵшупі шармпииосми Маскав. КИ
шолріши ѵо сюбш умрсариарм он будвнд. л іТоіикяил ва лиг ар
іихрми Иіінфом ишшрок лоштанл Тобутро іо наідикихои
4 иивермаі и Водонмсос сари даст бурда, сипае боной МОШИНИ
іуапушс іуюиггаил Маросиѵти дафни икадемик Ь.Гафуров

ISO
«.yjMi шрифт Ртшмчші тпшюод шмря. ** тури
(НН**чт»* •»1 н*,;ш* вК,и,,г'м Ьжжридо *уш»па мсиямулмтл. ки
И МИ/,НСЙДО ГУМПП, МЛІЛИ typ (MfMli;l. ямцо ичиюг
^шамодиііД- M# МурШГ КАрЛ* ИЛЧЛЯІгіяр рифгги хм *аі*рм
н* " и долммШ ГШврМ Нусрвтулло Лблулхлко* моктАи Ио
П pH кяс мурачяді ияиудс*, ки тури усголро бубиисм
\0луя**тп warm тм Рафівм сари тур Ьолии ои *
мшмда будяяд- ѵм хӯрр" ДИД*я іайрй никои буд Мо 4і (tarn
ии urtiUOf ирдпни усіод Кл-.ГГЫ ім исхохги иди или
4/*ир®г»шоир0 бубимеи Маьлум шул. *и гати вдміи.з марли
іучанліі'* ридои иор© шуннлу «ипйлхш. пидором» и. билетом

і ури усГОАІТОИр» • Ьммсд. дна тишям іи, ІСЛГ Гӯри К*0 м кустод
іслитии* гуфга I уныл камлл/іро я» тариф: мркфт Дидем. ки тури
дОЛОИДор ж я ИД» б/Дд ДМ Д МиКСад * я И Л: ИНН бу,. г и
Ь 1 .іфуроаро тирш точикИ мстуромдмд ё акрупой Лхііуи
мкълумаион ікрлмд кк би рои (ІИ таил русл мвскаккро
Абдулхаков HWfM дидам мадод Русло дом щіші ншпн моро
мдоостли/і Аль,пт.» ондо гури звру;ширь ми ги ѵір будд ид
Баром мыънушпи Осшіир доли и Од хоімиды ом исходом *s
ыьрихчин беиории академии Ь J эфуро» мухгадоран су д/гатс
л ином бидихлм Пушила мест, к и соли 1956 Ь Ғафурок as
аи тнфии навали чумхури, ба хоз яри сгдлижтираст буухліеат. trx>/i
Кіф/ы шуд. шюнро директор»! Институты шаркшимсскм

ГТ< Р іамш мтшуданл Оі о мі соли 19770а 6с мор и и шубдоомрс
лучор шуд. Ьаьда» іабоблги чандмоха натичаи лиллох 6а даст
наомад. Аібаски пшхеяяіи боиуфу ѵс будаид. бо калом рохс
мсфлд.ман;і. км би сарлюпм мсѵід і ирмфтор шулааіеі. пикхоиИ
«і * іавчаиш роли Душамберо пеш истирал Чамд мохе дар
бсморммаи қу кума іи гибобат медиа да іабиисі, ки яг она
хохарвш Уро мсизрылрид иа сари болииаш кдрѵр лоин. У
Дёрдаш на ру-іхон башумор монданшмро мсдонист Чунин
мана нал. кн дар болои шбому nun он донлчахо пайдо мештшщх
Баъд ач муроҷидти Осмор ба духтурон бп у мсіуянд: духгурс
Хает, ки дар ОіарбоАчои тахенл дндаасту ба хамим навь
нншошіхон осмори чавоб сфга мставонал- Он лудтур Кіюм
С оатоанч Коли рои іиім лошпц- мугахасснси ноги и неон 6ул.Ӯро
ба наддн 1і Гафуров мсхоханд, го ки машваригс бидихад Қаюм

I5J
5аѵд ба мая яакэ кард, нн Б.Гафуров оисср одами донищМа.
будвасг Чй шуд. пурсидам аз у Вай киссаи ба
Б Ғафуров чявоб доданзшро кард. Бсмор аввалаи аз Ҳо ,
доли духтур пурсон туда, дар.кучо тахсил кардаНаШр^
раншан сохта, баъд забонашро берун бароварда мегуЯ;д
■ Писараѵі гӯед. ки ни доначіхои болои забонро чЯ навь мста*я,
табобгт взмуд.» Как>« бо кэшу* забои и бсморро таіу рӯ жарпл
ҷавоб медихад: «Бобочон Гафурович! Х*ч твишиш наіизвсд.
Еим чк аллергия додааст. холо май мсфармоям, ки бо об»
марі инсовха рузе се маротнба Шӯянд ва бо хам и :і дар ду-се ру f
сихді меебел'‘ Ь Ғафуров 6а ӯ мсгӯяд: «Нс, писарам. Абӯол*
Сине фарму/ыасі, ми чунин доначаҳоро факат бо асали точа
моляш додай лошм аст Афсӯс, ки шумо Сииоро нахондл
будлсд. майлсіш. рахмат*. Кабл аз ИИ, ки духтур мураххас
гаавид. Ь.Ғафуров мегӯяд: «Дурусттараш ин доначахо нишоиии
март хам будд чепквоиаид» Хамин буд. хи баьд аз чанд руз
Б.Ғпфуром фаігтндянл. Овозахо иахн игуд. хи чяро мархумро
ба зодгохаш иабурдаид? Гӯё худи шодравои внсият карда
буд а ісг. ки Ѵро дар Душанбе дафн илмоямд: Мархум, китобхои
шсаи полир доштаид? Рӯзхои дафн, ки завчаат дар Душанбе
кярордошт, шоял дар заминай васияти худи* Б.Ғифуров бошал.
май чили маскавмашро мӯхру кудф заданіи го хи бс иштироки
комиссия» боса:іохмят кнтобхонан зшоя маврили фехрастсозй
клрор натирал Яыіс дороии Б Тафуров. ки кігтоохояш буд, шояд
моли Точиккстом гардида бошанд...

ЛАҲЗАҲОЕ Л і ИМТИҲОНОТИ ҚАБУЛ

Мохи ашуст икс ял сертпшвнштйрин мохло дар румгори ми
муаппимои нм ми ловталабоиу хешу «крабом онон хисоб месфі
Мнуѵи август имтихонхо огоі ефтаид. Дар хайапі комиссиям
Т Ва аЛВ5"гти то™к ауиоздах мафар муалдимоп в»

бѵ^н^ 1 " аДЯб“"И ""“"""У *4У°СЯР*' ™ЧИХ ШОМ..Л

буданд Долихудоев Р.Х . X-Хусейнов л Мѵъмшшв
Ш Клокров. С-Хошимов. М Норматив. М Курбоио^Л Суфиен!

152
х Nf ухибов на дигарон. Банда низ лар рӯйхат будам
н.С'аі ','Р^ но' профСССОр Додихудосв I». буя. Маи ин чо ню
ранен и* у рар гардидам. Раисамои хепе пмхеи чидай бу .г
и1ГОЫгмро намсфахянд. Дар мачлнеи омодаги гаытнл
ХсЧ ,^1КІ1Г дошилаби донишдор бонд кабул шавал.

°° Ода ran. нмтнхони мушкил барон хама нхтисосхо иншо хнеоб
т х^йатіі мо лз донгаллбони фклолоімя ва шлркшмноей
гГзабон т адабист имгихони хаттй на лахонй кабул менамуд.
Довтлабоии факултеггхои днгар баь;: аз супоридапи нмтнхоиҳои
іалассусй нмтнхони хотимавй месугшридаид. хи ШШЮ буд. Па
нбирин дигар. иншо ба сифати имтихони ҷамьбас псу наяда
шшіохта мешуд. Табиист, ки кисмс аз довталабон 6л ерин
илонагй зарураг доштанд. Гу ѵзшга аз ин. довтолабс. ки бидунн
ерии иловаій метавоннст иншоро бо бахон мусбаі накисал,
иобовариеро дар худ хис менамуду катили аз пайи «тагой»
мешуд. Дар ин материка ду іилилох роич буд: таю ки чиян. Таю
маънин сокиб лот та л ро дар хул касб мента рд. Тагохо аз
сароса рн кншвар лар Душанбе чаш» мсомаланл Мехмонхона-
хоро нҷора мсгнрифтанл Барой тдгохои дожили Душанбе
мушкишн? пеш намеомад, tepo суроіни хамам муадлимонро
медонистанд. Кайфняти имжхонн кабул низ дар фаъодияти
гагохо ба мушохнла мераенд. Taro маънни мненаравро хам
дс)шт. Найвасга ба хамнн мавзӯъ аз хама беш м>аллимоки
филология обруп баламдро сохпб б у дан л Зеро муаллимони
комнссияхои математика, піърнх. химия, фишка, биология,

1 солопы ва ганра ба қдйати мо мӯхточ мешудакд. Ҷараспи
нмтнхони кабул аз иншо қонунмаилнхои клсой дошт Ними дар
шуьбаи махсус мӯхр зада мешуд. Ҳар иншо шифррлкшѵж рам ш
дошт. Болон лафтари иншо ному насаб ва днгар маьлумоі дар
борам довхалаб шкр намесфі Ному идсаб. нхімсос ва суропні
ӯ хуҷҷаги днгареро такою мскард. Яыіе, вахте кн иншо баро»»
тафтиш миёни муаллнмон таксим мегардид, сохиби он номаыіум
буд. Табішет. eu иішюнаннсй захмаш знёлсро пілаб м стимул.
Хагоҳон нмлок. услуби вз граммлтики агар чамьан хафто
мешудакд, аз рӯн ласту рама лн маггаби олй, 6а дошалиб бахои
«гайрмканоагбахш» дозам м сом ад. Во в у чуди ин. муаллнмон
іо ддх-дуваздах галат сбанд хам. бахон бал намету юшталд. то

153
ки чар гуруххо поні иіх-бисі каси мунцффақ дожіста іиа**д
Ѵи,сѴр кем докгаляб сфтан мумкин буд, ки на камтар аз іщИч
х&тосодир намояд. Воқеаи, шшюнависй хслс мушкнл буд. Ба
ІШ хотир, тлгохо сари муаддимони шшю хучум меошірданд
ѵімару ы 6а хар а won имгихони кабул панч-шаш довталабй
бор мегардид Саволномахои иншо сс мавзӯъро дар бар
мсіириф' С авали аввалу дуюм азадабисти классик* на муосир
в;і сект, одатан. мавзӯи озод буд. Хдчмн иншо аз се сахифа
кам намешуд Агар ня мсьср риоя намегардид, маадӯъ халли
чудро иамеёфг ал иатича бад эыюн мешуд. Чуноики гуфтам,
чар иншои довталаб раками рам зй ба худ мегирнфт. I lac чй навь
им кон доигг. КН муалдям иншои навиштаи чнянро пайдо кунад.
Тачрибаи чашшнсола бисере аз муаллимонро устодсохта бул.
Баьзсхо дах-дуволдах иншоро белой хам гузошта. 6о як назар
жнлѵхтанжз байня оихо иншои даркориашонро аз байн кашнда

мепірнфганд Ия чнхат махораги хосро такою мекард. Днгар
ин. кн хар муаллнм шифр» худро дошт. Масалан, ба чиян пеш
аз имтихон мсгуфт, ки таьрнхм рӯз гузорад, е ки як миераъ
шсърро чамчун эпиграф дар огози иншо иетнфоди иамояд,
Баі.зсхс аі ар дар дожили сииф мебуданд, вакти чамъ карданн
иншохо бо калами оддй ягон нниюиие факат барон худ маълумро
болои аафтари иншо мегузоштанд ва хангоме ки ране нншохоро
байнн мугялимон иксам мекард. лас г и хар муаллимро лида,
иншои шішоннмонлаашро пайдо мснамуд. Ба хдмин монанд. хар
муаллнм 6а асосн шифр» ба дозталиб фармудааш яшіюашро
меёфт Аз хама лахзан чолнб ва хоіирмон он буд. ки вахте раис
ба хар муаллнм 10-1 $ аафтари пиши медод ва барон худ еддошт
мегирнфт, ки фалон ракдмҳо дар ласти кадом муаллнм қарор
дораил. Яьне раис аз рӯи ракам дафтархои иншоро чудо
намуда, хар муаллимро наздаш даъват карда 6а ;шсташ як дзета
иншоро медод. То поен ёфтанк такенмн иншохо муаллнми
пспгтар шшю гирнфыги ором менишаст. Ин мархалла. ки поён
ёфт. марҳаллан дуюм огоз мегирнфт. Муалднмои ба кофіукобн
нишохон як лига р шуруъ мекарданд. Вахте ки иншоҳошонро
паяло намудавд. баъд гӯе хамаги як охи сабук мекашанду 6а
гафтшпн шшю шурӯь мекарданд, Чунин хам мешуд ки клади
?аъзс муаллнмон ягон адад дафтври иншо намемонд. Яъне он

154
jhiim бсччяя буд. Ammo ин чунми маънЯ намегнрифт. ки
Муг! іими бсчиян нншо тафтиш вамскунад, нс, албатта. хар
Миллим ду-сё ішшой аз «бесохйбон» наздн ӯ мегуэоштанд.
Тенист, ки додійлаби «бййЬхибѴѴчіга'р сліюджж мсбуд, бидуни
шуб'3 бахон сазовор мегнрифі. Вале аіар «бесохкб» боишду
слводнокіпші паст, бахон бад наенбаш мегардид. Дар айни
замок, довтплаби «еохибдор» агар иншоро ба бахон бад
навишта бошад хам, ба хоѴйрл ««шяи» будшшл муаллим хини
тафтиш аз каламхон харрапга ва поку хор шрифта, хатохоро
ислох мскард ва бахон мусбат мегузошт. А .Суфиев, одаган.
илтимоса ягон тагоро не нагуфта, ба довгалаб мефармуд, ки
дар иборан «Университет!! давлатм», ба болои харфи «д» бо
калам нукта гузоранд. Баъдан ӯ иншохоро як ба як аз назар
мегузаронд ва «д»-и иуктадорро ёфта, чудо карда мегирифт.
Сирри муаллимро А.Муьмпнов мефаҳмнду ӯ низ ба ҷиянхояш
хзмон шифрро таксня мекунад. Чанд муаллнми днгар хам ба
чиянхошон хаминро фармоиш медиҳанд. Рузе вакги таксам
карда ни иншохо Суфиев аз ҷои нишасташ днгаронро огох
мссохт: ччашмм давлит» -ро зҳгибт зеунед. Чашмн «дашіат» кур
нашавад». Бо ші іаъкндаш гуфттшЯ буд. кн хар иншое, ки дар
он харфи <ф сиёх ё нуктадор бошад. ба вазди ван гузоранд.
зеро ин шифрро фақат чиянхои у мегузоранд. Ҳамин тавр,
иншохои «д»-н нуктадор ба ей адад раенданд. А.Суфиев
когазчаеро аз чай б баро варда ди л. ки дар рӯйхлташ дах довталаб
иавишта пгудаасгу наздаш ей дафтар чамъ гардидааст,
ботаачҷуб худ би худ гапзаион мегуфт, ки ни чн хел шуд, ки
сафи «чашми давлат» шёл шуд Алиакбзр вонамуд мекард, ки
гӯё чизеро намедонад. Раисамон роххон иншоебни муаыямон
ва ншорахои рамзнокро намефахмнд. /Ѵзбайнн комиссия соддве
па идо мегардаду ба Додихудоев сирри муалдимоиро ошкор
месозал. У. ки хеч чунин сурат шрифтани мавзуьро дарк
намекард. ба назлн ректор рафта арз мснамояд, кн комиссиям
филодогхо худашон дар иншохо шифрхо мет узоштааид. Мак
пай бурлим, ки ин Хабарро ба Додихудоев Набичон Сатторй
расонда буд. Рузи днгараіп хайатн комиссияро ба дафтари
П Бобочонов даъват кардаид. Маҷлис дар толори шӯрои илмй
баргузор гардид. ѴІо хамагй нишасгем. Ректор оо муовинн

! 55
t.ib ittumiU! Приписной И И ом Iд Ҳо.по Мюоніспп
«м мѵиміишш I уфі •« Ник гор И нам они «it н».,
pa n опор нойҷс! иа пілжиксКОМ плакс» ІІрипіи ^ ,u,t
лороиіі>Л Іу/шт Ьа6нлжпиоиим»гуфт> гшюрро Шркклрл I^,,L
худай» бидуни калом мукдддимае 6а мдімуц ддхл імму u ^І0,>
донн. км 6« У мггишл» додшиід, ки муаддимонм мбон нл а
6а ифі лрхои иною шмфрхои худро мсі узоранд, ос ни
рос? ас? Додихудое*ором мсиішіаст. 11 Са ггори даст бардошГ
6а смех карлами комиссия шірлохі Ӯ госдиқ кард, ки ь ?
иуиллмм шифри худро дорал. иншохоро ислох мекуиаид V!
іайри { ип»с, Хулойдод Хусейном н\ чоЙ баланд туда, харфхон
< іп гориро Iпедик кард Дигар аъзоёии комиссии хомуш
мснишлсінмд банда as рун ваіифан иаршивиам мачбур шулл
&'і ректор ичодеіи сужай и у реи дач Он ішс "марками і. рафи».
Лсосв, шумочн гуфг*»иисл?в-гуфіаид. Ба хогири ид ки комиссия
ишрѵіаил» и а ша налу нн сиру садо 6а боэиру кӯча набароял ва
факуятст малом л I ішіыная* іуфіам: «Нулод Бобочонович! Ин
кабаре, ки шум*» шунидсд* ба кулли дурӯг аст. Хеч кадом л
муа.ілимсиі ба довѵллаб ішмсіуяд. ки ба чос аз иншо *арфс|н>
кур купил, с ягой алом а? И риМЗИС гузорад. Ори, дурусх ист, ки
дярбш »с иншохп чуіжн нмшонихои рам іи ба наэар мсрасанл
ки ин 'шхагро шуьбии махсусіі комиссиям кабулн Универсюст
ѵш ифшо сохг.іасі. аммо ин нашли муаллимс мест, балки амали
худи лопгалаб аст. ки ба і уф гаи гагояш анчом ДОДД аст.
М аса лип. тшго 6л чикни ишііошівнсаіи мечу ял. ки ту болей ХВрфи
«ди «к нукіа гуи>р Таго боішд пагохи сари рохн муаллимеро
мегнралу 6а у мсфлхмонлл. ки чиянн мин харфіі «д»-ро кӯр
мскунлд ё ягон алішлтн дигар иеғуэррад, аз шумо хохиш, ки
химии маиъ иишоро пайдо кунсд ва ягой бахои мусбат гузорсд
Руи олям ширин аст. муаллнм чй хам мегӯяд ба он taro, cap
мечунбонаду меравал Хдма ran хамим аст. Ин овозахо дурӯг
бу Да. хомнесняи фялологѵо хеч гох ба чу нин амалхои ношуя
даст камсз&каз- hxiop харфхон миро то охнр шуннду іуфт:
дуруст ысгӯяд Би хамаатон чивоб аз хіайи коратон
2ІААСД- П-Есбочожл дж ер ял 6а райе ва на ба ди трон аигохе
хам нгкгрдА 6а кабинегаш рвфгга дзромал Мо хамаги 6а рун
”*'Ѵч Ьъвоѵ ляхіа 5громадси Додихудоев мислс ки га ран!

156
хяйяухуш клм ИЯ карду чшжби бякой шашум pox пеад
,liyi ,ftrr X Хусейнов жили ман омалу «хдЯрият Худойназар
,И| ссияро аз іттыіят бароварДР. иагарна. воюй шармандз
К,,Му;1см Маи ХЛМ акдепш іжкарда хдірфкпи Сатториро іасдик
' чиѵ-іам »• Муадлнмони ди rap хам маро табрик мскадошш. ки
!!*!они ко»тх~и*ро харидгм* Ду сол кабл Н.Сатторй рвиск
ксімиосики имтихоноти кабул буд. Як дӯсти да ярая лсхарндт
мябсраахирс хонаи у мебаралу шиное мекуиад. Пагоҳ иншо
лсітвиапааст. Азбаски он хард кадрдони >уби Н.Сатторй
булзаст. илоч насфтаясту ба нзбераи дӯсташ гуфтааст:
•ДІагохй. ХИ 6а ИМТИХСН мсдароЯ kvuihid кун, кн дар квгорн
аяиал биншипй, то ей иакти иншонзвисй муаллнм на дал рафта
таіѵснал»» РѴчи дигар довталаб. ки майдачусса будзэст. внхти
ба синф даромадлн давдавак мсшаваду ѵро тела дола ба кафои
еннфхона мсбаранд Довталаб ноклоч дар мизхон к а фо
менишинал. Одатан* қабл аз саволномгхоро овардан ранен
комиссия ба синфхо да ром а да тарзи нишасги довталабонро
низэора мена мояд. Он рӯз Н.Сагторй ба еннфн мзприди казар
медарояду аз як cap довталабонро тафтнш кардана мешавад
кн хамом нибераи дустаII! гумон мскуиал, КII мулIIЛИМ уро
ѵіечуял. шитобзада аз чояш баланд туда даст бардошта мегӯяд:
«Акай мал нм ма ичадаюм». Сптторй ӯро мешнносалу «пшн
аҳмак, ман іуро иамеҷӯям» мегӯмду ишрмдоихта баром ада днгар
ал Оахри тафтиши синфхо мсбарояц. Хул оса. дар нмтиҳонқри
кабул лахзахои хотирмон хслс зиёд рух мсдиханд. кн барон як
рисолаи алохида мавол дода мставонанд.

ТИРАМОХИ ХАФТОДУ ХАФТ

Устод М.Турсунзодаро бори охир дар рӯзҳои мотами
академик Б.Ғафуров дидам. Ҳамон рӯз бсморгуна буд Таги
лӯсти чехрааш зардн додп ва бечурьатона рох мсрафт Умуман.
шоқидон мсгуфтзнд, ки усгод солхов охнр худро оад хис
менам у д ва хар cap*! вакд бисгарӣ мегардид. Соли 1977 омодагй
ба чашнн 100-солапш устод Аймй идом.т дошл ва М Турсунзода
бисер мехост, ки пашни чехрли вокеин мнллат бо шухӯху

157
«лй И»Ч.1»«Я I М' >•“ ' '«4*w>l'«w ми I" .*« іанчпищ, ч
ѵч V. 14- •. (-U Ѵ\ «**»»•‘М*Ч ІІІІЧ'ИІ» «мрим «'Чірѵ.н «ЧІѴЧО.Г,

........ ѵ*•' П>ЧМ*ИѴ««' ИѴйИ.ЬІйОМ.'І »«> іимпм Чѵмуу '

\ѵ,ѵ. ..»#«(> INsn »« Ѵ*\ Чч ім мр и.» to\% <ч л I иЛиж,. м, ,,VI|1||(
.«> Av4t фармигнрп МММ Лі IU-Ш М \ѵ,ч ѵи.»ѵц» ДПр ступ г«,

Ѵ1- >,.»і.»чп V »4 ЙЛ чіПМри *»М »Н Iи|«м*>\ «кг аі фпслқоц
кЧЧЧііриіШ Л\ім ѴОЧНМПІѴЧІ миѵуо MPUI> Й VC MX нами Ҷптмро

\4мин фйсл шѵші мскврл, мслмомомм одмкддрц чумҳури щ
счлддрин мсначоі \ДПЧ>Ш11 бубардид \иіур> харбузину щрбу^

. ,р ѵч>м» лти ill трлмах хурдвибоб мсіэрлид. Ьссабаб месі,
Mi усгод Аксарин юдру іѵ>>тіро ни дуюті мохм май, бплки
мтнлѵ’н сснімбр мегу иронданд

I ііпрс мсбтісм» \t Гурсуизода дар соли 1977 худро
ссргэршихуд ДНДан мсхосішісгу муіииссифона, ого іи сентябри
МИ cm 6а кулдй бистари шуд Мегуфтиня ки 6а дарди гурда
іирифтор буя Бо ого іи ларсхо окнам бсмории устол бснпар
боіиді ііішкиши июгирдоиу хонаиддгоші »шон I арлнд. Ҳаркучо.
хи яу-се фархлшн мснишаст. бемории М.Турсуіг.юдаро сдрас
шула афсӯсхо мсхурдаид. Сухбаіхои мнш-мншгунаро дар
мухшм Иттифокн наиисаидагои хдр.ш.ч ш шушгдам мумкин буд,
хи іуі рул то рӯздардн М Турсунчода мсафчудадст. Ба аёдаташ
гурУх-іурух шогнрлону алабнстшиносон ва чсхрахои
фархдшгиву снёсші кишвар чсомаланд. Боки Рахимзола касс
буя ки Миргкж осморро ба хайла овардам маҷбур месохт. Охнр.
оихо іуо ё бая солисни да роз клади лӯстоим чонй доштаНД» вс
хвкяитар 6а чос мзмсрафтаид. гули сари сибадн хар хурсандии
шахркандон буданя Ос имкон дошт. ки Боқй рӯз дар миси
;:yc5«!uipo дарбис іири бсмори бубимал 1 Іс ;ілбаі та, балки рӯзс
ѴУ вору лу бор сари болими шихси аз хдма иачдиігу кздрдомаш
хиэир мегардид ва харду лахчахои гаихой солхои чавоииву
кимодотро сд карда, аг|к:усхо мехурллмд. ки он рӯчхо дигяр
Г ірничсіарданл. ісросолхои чавсчім чиншем cap и улан лоринд
Фар мілонаш Магьуду Фирӯ-g, яа Мараю « бсмории надари
«ямло^у рачти мил.'мтиіікиі «уни Чотир мсхурдаил. нале нлоҷс
нямг^іанд. ки умри кибяаюхашоиро ллроітар кунанд.
Мерлфгпнл с»ри боли и и ііаллр. пнхлуяш меиитасгпил, бп
г >.ря.| гйб.к сумлори у «сам МСМОНЛЙНЛ. чуй*ші хнмрінй

158
•ОІІІІММАІІМФ" ИМІН.ИП.І М<*И1ф/|Ш«Л и . Ml г уфі „И;, Ч|, ,(ф.Ш||
„ІІІІІИОМ'ІОЛ И И ' М«ЧНЙН»Л. ЙІ чиру м Г.гм » «|> М» »МІМ<>! .Ж I yf Ін,
ии чпмл дмрфо. ни •♦Обомрты .1» I , ,Г,Ц „мои бядлр мсту.-і

ПИДИІИІ МЛР^,И И,І,М ,І Ч*',Р ІИІІИИИ *< Ш|И,М и И/М«*МІ’;ЛѴІ.,|Ш

},|ИМХ4ІІ МбКруОоіШ у* МіД ГиАоЛіП ІИіНПІШИШІіиИ HyiMfitiruut
Ml хину іеоии IW4 чшіюии іпОД)кдрдлмм «Мвлитім Iуршідог»
tut біѵцди ИИК.ИИІ kwippo лдр и иг» *іц «Хумм» ИПрО иар/штип <U>
Мирит НпМЧІНПЖ ОМНИ» іпу/іу ЛИМОН СОЛ и иди МИКОД ГжсіаіІЛ.
иір ру би руи усюд карор мсгнрифіу хами ширітихои рӯ с ори
6о ішіиднрм иф нхори миллаілііі і у мронллашро соміхо исши
чопір метода Набери* «шидуструясиустод ііні голе шніоЛіъли
чехріні бсморгуні'И бобин оно шдорлшонро 6 о ласта кони
кӯдажомавшом ішвомші мекарданл. 1*>6о нмч Сю хои;шніі лу-сс

мисрлі. шсьрцп онхоро ороу мссохт, иі пороха г наша панд, теро
чуяонкм мсбинанд, бобояшон латф дам шсър мехонал. A t
шоі нрлонлш бештар М.Қаноаг бо М.Іуреунчодн будявст.
Хамой ишбу рӯзхои сентябри 1977 масьапаи ба Мукоф ѵпі
заплатим СССР пешнидол шудаті МҚдлоат барон лсктондои
«Сурӯши Сталинград» на ««Тоҷнкистии исмн май» дар Масхав
бояд дал мсгардидааст. М Гурсумзода бисер орэу доиггаасг, кн
дар іиндагиапі ба им мукофотн баланд с азо нор шудани
шопірдлшро дуд бубиняд. Аз ин пост. ки ба бсморнаш ішгох
накардл. ба ранен комиссиям марбута, дусташ Николаи
Тихонов»! Ленинградѣ чаш чада, аз чиддиятн мавчуъ огодаш
месохтаасі. Рӯзи охнр, чанд соате пеш аз марг у стол дар
шохндии М Қаяоат бо фарзанлонаш чуннн васмят мекунад:
«Ҳарчй лорам, ба миллат тааллуқ дорал, галош нажуйся».
Фарзаидой васияти падарро шарофатмгшдоня ичро клрдан&г дар
низе ба устод таз л лук доил; гирл оварланд на дар Хоио музейк
вай гузошгаид Гучашта аз ин, устод поеии умрашро паи язпеш
мелил, ки маслиҳати чянҷаширо нодқ/in иапірифгу бп хукумати
шадр мурочиат на мул ни чаид мох кабл аз бнетарй шуданлш
дар кӯчан Свиридеігко хонасро ба рясмихт дароваря.

Ва хамим тарих, бтгьл аз бсмории дуру да роз. устод
1 урсунзода дар синим ббчюлаі и. беюхии 24-уми сентябри соли
1977 ;і;ір бсморхонаи «МсДгоролож» пафоі карл Совтс
ішуэашту хабарм фляіи М Турсуніода саросари кишварро аз

I .</
Іѵшанбе то Маскаву Тошканду Ленинграду Дсхливу Техроиу
Кобу л у дигар шахрхои фархангии думе пали: кард.
ҷумхурй дар ахбори расмиаш хар сари вақт хабарн фанти
ѵстодро пахш менамуд вн аз чониби комиссиям ху*уматии
ыдорукоти дафни МТурсугоода бошандаюнро огох мссохт.
Сс руі насади мархум дар яхдони шифохонаи номбурда нигох
лошта шуд. Дар ин рӯзхо бо С.Табаров таги дарвозан хаялнн
устод дар кӯчан Карл Маркс азо гирнфтем. 26-ум қабл аз нн ки
тобутм М.Турсуніодаро дар Театри онера ва балсти ба коми
с Лйии ҷихатн индоъ гузоранд, соатхои хащти пагохй бводаэдц
ҳаалии мархум омадем, зсро маълумамѳн буд, ки бо хоҳцши
хонадоп ва хешу акрабояш соатс болои дукони хонааш
гобуташро мсгузоштанд. Дарвозаи дутабакан чубшш ҳавлй
калош боз буд С Таоаров. Д.Саифуллосв. Р.Мусулмонқулов
бандА вд фархангиёин дшар катор мемсюданд. Мошинн
борчошс пушшокй худро ба долили хавлй шрифт ва тобутро
сари дзетой бардошта ба хоналш дароварданд. Медидим, кн
мардумн Kap*rof дар тараддуд буданд. Садои гирян заиои ва
ф-др V. luiouion ба гуіи\о мсрасид. Фархангиёки шёдекӯчан Карл
Млрксро ихотв карда будянл. Дар рӯ ба рӯн ханиии устод. он
драфи кӯча бодоп харакн пароле Махмудчон Вохидов ба
ҷ.иишм расно. ки сархаму іампін мснишаст. Coaiu нӯх зпьяон
дошгднд. кн қдм* ба Театри опера вл балет рлвыш. вндоь бо
ѵстод он чо ai соати ІО го 12 идома хохад ёфі. Вахте ки ба
каздм Театри опера ва балет о малом, майдони 800-солагия
МлскАвро днддм мумхнн наОуд, он ба гамом пур аі видоьгарон
ѵ » 1 Мошинхон Гчфкашу ашобусхо ;и нохняву агрофи шахри
Дѵш.нбо одамоиро мефоропардаил, \ар налом ри\ мечусТ* кп
дохи ли гсатр іа рд аду охнрин бор бо шодраиои хлйру хуш
и а мок л Визири корхон дошли Н. Абдулхаков ннзюратро ба
ихтибр Д0Ш1 * ирду аірофм іудзору чаманjopxon гсатр аз
аіиооѵсѵон «Икарус» деворҳо сохтанл. ю кн мардум аз рун
і.іршбн иуайян баром muov омоліи й бні нранд. Дммо ода мои
чуііон ба цм чафс шудд будпнд. ки «су іан лл байнашон

ТѴГ™ До“уШ,орогумк;,',л“м ЯамсдонамGit кучи рафі
Hit Ѵ.,чу,м..( уфі.сіі эсри дирами бу чурммохни кангган росі
HUOJI.I исшҳомро гамоіпо мокарлсм. Ҳамин лаҳад дар па.ѵіум

160
хул Турсуи Улчвбосйро дидам. ки 6о иӯааҳои литгагииу иіру
либоси корй рост меистод. Бо эшон ащром ба ҷо овардем. Он
кдс гуфтшід: «сТашкил карда шпааонисгакд. Соли 1954 мал дар
маросими дафни усгод Айий аз назди Академия cap карда лу
і арафи хиёбонро банд кашида бу дам. Аз ин рӯ. мардум богарпіб
ба толор да ром ада вндоь менамуданд». Т.Удчабосв дуруст трод
мспірифі Вазъиятс, кн мардум он рӯз ;>ӯ ба рӯ омад, хсҷ гох сд
налоранд. Долу фш оии закону кӯдахон касро норохаі месох:
Чаплин касок дери по монданд Баьзехо ласту похошонро
шикасганд. Соат 12 шуд, аммо ха моно дарён ода ион рӯ чоннби
театр район буд. Як на кт ба мугцоҳида расид, кн одамой
дарвоЗаҳои «Икарус»-ро зӯран кушода. дохшій он гардидд,
сиплс тирезахоро шнкаста брлон гулзору чаманхо худро
аидохта, чонибн театр медавнданл ( Мирчошосз,
М. Абдул ха ко и харчанд, хохииі мскарданд, кн беназмй сурах
наги рад. вале пеши роҳи мардумм ба зхсосотомадаро шрифт <ш
корн душворе буд. Комиссия}! дафн ба хулосае омад. кн мӯҳдати
видоъро боз як соатті дигар дароэ намосд. Соагхон яки рӯ»эълон
шуд. км насади мархум дар темпам Л у чет ба хок суморида
мешлвад. хохишмандон мсгавонанд ба воситан автобусхо. ки
омода буданд. исш аз пеш ба он но разаид Баѵли чунин уклон
дар даҳ-понздах дакнка майдони назди театр холи ціуд. Хдма
шнтобзплм ррхи теппаи Лучобро пеш гирифт. С.'адхо мошкн
пуштисари тобут катортуда мд. Моишндорхобороххоидигар
хулро то ка б ристон расондлпд. Соагхон сем рӯз тешідн Луч об
ба кӯхи одам габднд ёфг. Он ҷо маҷяисн маросими дафн сура г
шрифт Ііисерихо ҳарфхо гуфтннд. аммо афсӯс ки маэлнх рлфш
мзмешуд. Ба ньзарам кома і it баланди Боюіау Мирш.ікар
мерасиду бас. ки харду мегнрнстаид. Гуё Боки іуфта бошад. кн
«Мнрзоҷон. бароҳат бихоб, ман хам ба кар ной дар нахлуят қарор
мсгирам. » Лкнун теппаи Лучоб ба мазорн М.Турсуіпода
та бдит ёфт. Раш дар он буд. ки шахрдорон ва хуку мат и чумхурй
ортун шонрро ба но оп.ірда «ошснаш»-ро дар баландис аз
тештахои Душанбе гузоіитанд:

Ошен гщ> мегузорй. дар валамдиҳа гузѳр.

А і раҳи меҳру пафовѵ аҳди бепоен гузор.

161
ФОЧИЛИ МЛКМУДЧОІІ іюхядов

М Воняло» Института ляллатии cainwnw гсагрии Маскяар^
СОЛЯ I960 датм м.тмула, сірапнал дир Тоітри мусикЯ-лрадмавии
іиахри Хучлмд »к сол фаы>лият мскуиал. Аз соли І%| аггсрм
Tea три дяишіми академии драммаи тоники ба коми Лохути бул
Мақоржтн хушірмлидни максуф. иеін пз дама, дарошкорсохыни
дунеи ботинки мхрамон ба мушоқиди мсрасид. Дар баробари
онкмакіёрн нокейвул, уромсганонасосгуюри намокши геатрй
бо ишіирокіі мь актёр ном-ил. V мураттиб., режиссёр на
и'фокунашшй якчанл намоишхо, монаиди «Гуфтугӯ бо худ»{«з
руи рубоиёти Умари Хайсм, 1967), «Ватин ва фар іанлонЦ 1969),
••Ишки эиадлгй»(197І) на тайра бул. Истсъдоди режисссрнн
\1 Вохндов дар намоишномаи «Алломаи Адҳа.м ва лнгарон»~н
СУлутоода(І976) равнин зохир шуд. км дар он худаш накши
Пашковро бозидааст Хдм имон дар як чанд филмхои истеқсоли
«Точккфшш» накшхои асосиро бозида буд.

Бисту хаштуми октябри соли 1977 ба муносибаги 60-солагии
Инкзт юби On«бр ик гурӯхихунармандони Точикисгон ба Ирок
сафари тунарй карданд Гуру хи хунариро чонишини ранен
Шӯрон ваіироки РСС Точикисгон Рустамбек Юсуфбеков
рохбарй мена мул Ба хнйдтя ластан хуклрй -Ҷӯрабск Му род о а.
Матѵ.лчон В хилог Нукр;» Рахметова. Зебо Амиизода ва
литаров томил будаяд Тарчумонии гурӯхро муаллими
кафелрая ггбони арабки Унлиерситети давлатй Мирэо Тохнроп
'Гі fKTA ::г-т: Чи г:гуд. ки В-уми ноябр овоза паҳи гзрлид, ки
М В ткдов :і Глбати - }фтумк яке аз мсхмоихопаҳои ншхри
Хиі\м... {фтклл б?: халокаі р^сидааст Ии таърихебуд. ки насади
марку про аз Багдод ба Млскзв илтикол додзнд Пон.здахуми
иоябр гобути сарбастаашрс дар толори геапгри Лохутй барон
видоі. г утони аил Касс чехраи уро лила наги вопиет, ки
сабабашро носит л р хохе.т хоил. Он руі азеоагхом мшпн пагохй
cap кдрла, атрофн теаірро домишчӯёиу хунйрмпилон an
мухлисонм шодрлвон иҳотв карда будаіід. Каторм ма хитри

І62
ОД0МОІІ ЗЭ дарвоза* марка ій *едаро*адаиду а* дарвозан
іиииояии-teBTp иебзромадаид. Радиои точи* охангхои муатг

клзссикииу «Шашмавом» -ро бо салол* ж Тӯхфз Фоікло^.
Хэнифв Мавдонова. Ахмад Бобохудов ьа дигарон чгхш
чеиамуд- Чршг НІУДУ Дарси оламу мошин хиебони Ленииро б*
чоішби кабриенжи шахрии Сариосисб саросар пур кар,-
Акиун дар замянаи шохилин баъзс ашхосс. ки бо мархуч
якчо вуданду ходисаи фочиаашезрэ дар Батдод ба мупюхида
I ирифга буданд, лахзахоеро баром хоиандаи хеш пешшиод
мснамоям. Рӯзи иидоъ бо М Вохидои. одамон гурӯх-гурӯҳ »тді!
театр карор доштанл Ба гӯшам раенд. кн мсгуфтаяд: «ӯро
кущтанд, сіюішстхо куштанд». Онсуіар рафіаму і ӯш ба с$\С?а тн
гурӯхи дигари мухдисоии марҳум додам. «М аҳмудҷри хайфшул.
Агар намемурд артист халкии СССР метардил. хуччагхояш
дар зрафан таедиқшавй қарор дошт Бале, бале, ӯро хамнн дзета
кушт, го ки б;і ҷояш одами худашоь уивони бшіанди аргмстиро
бигнрад» мсгуфганд. Нисо Мухаммадҷонова, иі бо банда
хамсоягй дошту дар хамин гурӯхи хуиарй бул. баъди бозгашт
ба саволн маи. ки чй іавр Махчудҷон фавтнл. чунин чэвобдод
«Дастав мо ба ҳунарнамои пардохг. Пигоҳин нӯхуми нрябр
эъяон доштанд, ки Махмудчон бстоб шудиасі. Мо азоайи
фаъолияти хунарии хеш будем ва чаидон сари ыав »>и бсморин
ішон мутаваччех намегардидем. Хдр чопгг мсшуиилсм, ки гӯё
холаш хуб шудаасту ttarox хунарнпмой хоҳад кард. Дир байн
лахрӯз паси cap шуда мо ба Маска* баргаштем Қдбл аз парпсп
фаҳмонданл, ки Махмудҷон боэ чанд ру ш динар іапобит
мсдндааст. Вақтс ни 6а майдоии хавоии Шсреметево
фаромадем, ба иааарамоп расил, ки памояндаи хукумати
Тоҷикмстон длр Маска* -Мирзошосп СМИ. бо чанд иафар
максабдороии дигар суйм хапопанмо меомалинд Мо іумон
доиггем, ки онхо ба псшгюш листам хунлрй баромадаанл. Аммо
ҳмнгоми а.« іимахо пойии шулнн касс іуфт. ки хобути
Млхмудчонро хам бо химии хдвопвймо ннтнкол додианд Хдмии
лахта а:« нукган борфарорй к*6уш бо порчам сисл нечондаро
низ фирпнпрданл Маьлумамои гард ил, ки муддити длх РУ пі
oxitp Махмудҷоп дар ҳа(Н мабудааету 6/і хотири ба фдьштияш
ластам хуняри садима кара сохла н, часодро дар яхдоми
шяфожжа нигох дошта, гуфтанд, ки ӯ бетоб асту табобат
мсбивал Диі ар чизе маълумам нсст. Чй беморис кашил. чй наві
фааіид, барии хашш мо то ход яке аз мавзӯъхон сарбастаесп,
Тааччубовар мснамуд, ки хунармандони дигар хам тақрИоан
т.амок маъдумотеро медонистанд, ки аз забоин Нисо
Мухаммадяонова овардам. Чй сирре дар фочиаи Махмудчои
нихои буд. сарбаста меиаиуд. Барой банда, кн тақдири нихони
Махмудчон барин нишонии мидлат бетафовут набуд, тахкнки
хсшро ядома до даму дӯсти универси теткам Мирэо Тохнровро
аз наздик дидав хостам. Рӯзе ба лидори эшон мушарраф
; арлидаму саво.ш маыіумро бароящ додам. Мир ю накл кард,
ки иіабе. тахминан, соатхои 10-11, посбоихои хутал ба қабати
истикоматин мехмонони гочикистоиГі омада хабар додянд. ки
«/аз ошскаи шумо як одаматон болон мошинс афтиду ӯро ба
шиг>охока бурлаид. Маи харфхом он ирокиро ба рансамон
Р.Юсуфбсков іарчуыа на мулам. Рохбарамон дасту похӯрда
шула пурсид. ки тахминан аз калом хучра афгидажішро
метл вокал ту яд. А»араб инро савол кардам Ӯ бо мо хупрахоро
лидл-дида рифт ва хучран Михмудчонро иншон дод. Хостем
ларвоэаашро кушода дароем. вапс шдаруп қулф иуд. Қарчанд
«Махмуд ион. Махмудчон» гуфта садо м с дод см. овозс
ніімсомад. Ба хулосае омадем. кн бо рохе дарвозаро кушосм.
Босріш он араб дарэозаро кушодем ва лилем. ка куршш рахги
хобн Махм>дҷон яктараф партофта шуда буду дарвозаи самтн
балкон ооі Таги каташ як шнша *Водка*-н кушоддій ва болон
мит чой ду стакан чой доаіт Маьлум шуд. кн он одами болон
мсчеми афтоді М лхмудчон будаасг. Бннобар на. ба касе аз ласта
чй* кдгуфга аз корчандокн мехмонхона ба калом шифохонаи
ша\р ннткқол л ода ни Чахыу пчоііро маъдѵм карда, оо
г*'’чбвлядяи іглхсонинлсь>д башнфохонахудрорассндем Таги
^ігэоаан чарсох* карер шрифта будем, кн духтуре баромаду
нахл кард, кн opt. чарэере оаарзандѵ чунон чарохз* тяҷа буд.
кх фиат кх ^дыенаінро боз карду чон дод Мо савол

. іддем. ка мстгзсясм ӯро бубзшсзГ Духтур гуфг Чгро не?
VU^.«-T ш л=ободе* занблре іуаошхг хаухлег Волоки
- -=-* - - ' ' Г; ' ^ттг-гтнятнфюин

сехшггези Мадмудчснро бо чашменн хеш дндем. ки ба
таьрили нӯхумн ноябр рост ыеомал Р.Юсуфбеков „„ қшагро
лида, дзету нояш мсларзид ва чй гуфтанашро шшсдоннст Ин
лахза намояндагин сафоратн СССР дар Багдод ва джар
шахсони расмй бо мо ҳамрох і-ардидаад ва ба чунин худоса
омадаіід. ки аз ин фочиа харфс чое иброз иашавад ва то nocttii
бзрномахоіі коиссртй ягон аьзои ласта боял чиэе над опал. Фақат
гуфтан даркор, ки Махмудҷон бсмор шудяаст ва таҳти назорати
духтурон қарор дорад. Мирю иаклашро идома дода гуфт: - Ьаъд
аз шнфохона назди мехмонхока омада он мошішро дилсм, ки
болояш пачак туда буд. Дуртар аз кароргохи мотинхо
пулисеро иайдо намудем, ки ӯ хамчун назоратчн рафтор
мснамуд. Аз эшон савол кардам, ки магар ӯ чанд соаг кабл
днда буд, кн аз кабатн хафгумн мехмонхона марле саропо бидон
он мошнн барху рд. Бале, мал ни чо будам. ки салон дахшатборе
ҳушёрам сохт. Тохта назди мошин хозир шудам, ки ом мард
билом мошин бархурда. сипае рун замини асфадгиӯш афгнла
буд. Бубинед. гуфт пул не. он мард чунон ба вазн болом мошин
афгидааст, кн аз зарои он шишахон ііешоруи мошин баіамом
ми идя шудяаст. Вокеан, хамки тавр буд, ки кулис кисса намуд»*
суханашро ннтихо бахшнд Мирзо.

Баъд аз чанд рӯзи дафнн М.Вохндов хамоко овозахову
гахмннхо мнёни хешу ақрзбо, хонавода ва мухлисонаш идома
мешрнфт. Гусӯ дар сахнахон толорхои Ирок чунон 6о махоратн
баланд ҳарф мезадаасг. ки тамошобішон дакикахо аз чоихо
баланд шуда, кафхубй мекардаанд. Ии хунарн вело душмаиоші
ӯро водор сохіаасі, кн ба катлаш расонанду забондшро аз вех
бибуранд ва чашмонашро бккобанд. Тахминн лига ре хам сад о
медод. ки ӯро калом кишвари шире дуздидаасту насади
сиёхпустеро ба дожили тобутн руйиіі гузоштаанд. Ин гахмнн
баъд аз ин ки дар шохилаи хешу акрабо ва хонаводааш тобуіро
кушодаанду дожили он насади багамом сисхнустро диданд,
падал омада буд. Завчаи чэрхум. ки дуггарн дромнавнеи
шинохга Саидмуродов буд, доду фнгон бардоштааст, кн ин
насади шаяхари ӯ набуда, балки насади кадом сиёхпӯсгесг
Ammo шохидонн дата ре. ки аз Багдод то Душанбе тобутро
хзмрохй ыаыуланд, нсбот кардавй шудзанд. ки нн насади
М.Вохидоз аст. аммо ба асари ин «я дар тобутн руйин сурохис

165
панло шудааегу боной даром л лани хано гарднлааст, ҷасал
I,IV,.Л.*СІ Хеше»пандой хам ба насади М.Вохлдон буд am, СиС^

•ѵобу-ѵ бошір мамскардаид 1 Іайвасіа ба цн мавзӯъ иакл **&'***
ки 6ародари мархум ба ихгисос химик будаасту бо лавой об Г 4*
чойл лот ласт М.ВохНДовро пайдо намудааст ва қаноат
кардалег. ки хсч нон шубха пест, ин насади бародараш асі
ѵамш масъалаи бз к& таадлук доштани насади снёхпӯст хтакне
мсгардад. Мавзуи дигари сарбаста онро мемонд, ки чй навг
Махмуднон аз нон хобаш хосту сӯн балкон рафт ва чаппа щу J
іфтид. Ин хам бар асарп тахшшхо гаҳкиқ мсгардид. Яъис чй
\ел'т Гӯё М.Вохндов кайҳо боз ба бсморни дунатик (бекюрис,
ки іплхс дар холати хоб булан pox мегардад) гирифтор будаасг.
іав даш хам ба ин ҳолат дучор омаданн шавхарашро гѴёборхо
б.і ѵѵшохила трнфтааст Ба ибораи днгар. баьзан нимашаб
Махмуднон аз хоб бедор тут. худ аэ худ бо чашмонн пӯшнда
pox мсрафтааст. Баъд аз дахолатн касс боз бедор мешудаасту
ба ной хобаш бармсгашпіаст. Ин холатхо агар касс дар хона
набошал. шахеи лунатш: мставонистааст, таври механики
ларвозаи хучраро кушода ба куча оарояд. Агар хамин бсморн
лир бадани Махмуднон ной шрифта бощад, ӯ аз чаи хобаш
баланд шуда. мустаким ба балкон баромада рохгардиашро
идоѵш доданй туда, ба паннараи балкон бар меху раду бо cap
ч;шпа мешавал. Яьнс ваіі лар асари бемории лунатик ба март
фоҷиаангез дучор меоял. Акнун муаммои дигарро бояд хал
намуд. кн вобасга аст бо шишаи саркушодаи «водка» ва ду
стакоч. Табиист. ки як ста кон ба М.Вохндов. хамчун сохибн
хунра иртибот мсгирад. Пас, сохиби стакони дуюм кй буд? Воз
xaxt гуфтанд, ки хамон бсгоҳ Ҷӯрабек М уродов наздн
Махмуднон да ром ада сухбяти тӯлоий карла будаасту бо
раендани вактн хоби Махмуднон хучраи уро rap к кардаасг. Аз
ИН ру. хеҷ ҷои бахс надорад, ки стакони дуюмро Ҷӯрабек
истнфола намудааст. Рости ran. банда тасдик карла
намегавонам. кн дар хакихаг хамон шаби фочиа Ҷӯрабек бо
Махмуднон хамсӯхбат шуда буд ё не? Бо вучуди ин, харчанл
ки Ҷурабек баъд аз ду соли фочеан Махмуднон ба уннонн
Ҳунармаидц Халкин СССР (1979) сазовор доннста шуд.
мегуфтанд, ки ин унвои бояд ба Махмуднон дода мешудааст.

166
л.loan л. НИ гуфтаиҳо дар маариди муносибати Ҷӯрабск бо
Махмуднон чандии вокснят пидора... То он по. іш миълумот
юрам. слбибхон cap задают фочнаи Махмудчон Вохидов хило
хам дар хода ГО сарбаста карор доранл. Шояд умри Махмудчон
аз 38 со;і бего иешбини нашудв будааст. Пндидаи маифии соли
1977 он буд. ки се чехраи адабиву фархангй ва ид мни мнллаіро
6а коми март кашнд ва табакан зисиро дар панн мох* охі ри
худ норохнг сохт... Табшіст, ки Махмудчон ҷисмаи ба хокн
Ваган омсзиш сфі. аммо чехраи ҷнддиву табассумдори ӯ мудом
і5о мухлнеонаш аст. Мохе иест, кн мо ба Махмудҷон ба восшан
намопшн филмиомахо дндор нлбинем. Сад афс^с. кн нспакаор
будани Махмудчон дар ҷодаи хунари ахтерй имкон вамедихад,
ки мнелн у хуиармаиде дар мухмтв фархашии тоник тавДид
шавлд. Шояд мидлати тоник мнели Махмудчон чавонн дшареро
замене рун сахнз меорад. Аммо, банда ба пи ақнда хастаѵ. кн
вахте дар нонздах-бист соли охирн асри гузашга дар соха и
адабнёту фархангу муеикли дунеи форсизабон тимсолн Ахмад
Зохнру Махмудчон Вохид ва Каромагуллохн Курбон падид
наомад, дар дах-бнсі соли аввалн садам бнегу як іумон аст. кг
тавлцд ббад. Зеро дунёи мусикиву хунарофаршіи холо дар чодші
дигархедтаре карор гнрнфтааст, ки дурнамояшро пешгӯй
нам уда н хеле душвор аст. Во ин далел, боз солхо Махмудчонхо
бо миллоту мухлнеонаш якҷо умр хохакд дид. Ин ааднлг хелс
мухим аст. Ва ҳамин гарйК, М.Воҳи/юв, кн 10-у.ми октябри соли
1939 дар дехаи Шайдони нохияи Ашт ба луне омада буд, 9-уми
ноябри соли 1977 дар Баі дод ба таври фочиаай фавтид ва 15-
умн ноябр дар шахри Душанбе ба хок супорнда шуд. Рӯхаш
шод бошаду хунараш бо миллаташ.

167
ТЛЧЛИЛИ 60-СОЛАІ ИИ ПРОФЕССОР В.АСРОРЙ

В А ДИГАРОН 1 и

Дар факултети филология» Университет дар пахлун
Ш-Ҳуссӣнюла. С.Табаров ва Д.Точиев сутуни ди г а ре Вохіп
Мирашӯрович Асрорй буд. Хдрчанд ки зодрӯзя мавсуф 7-уми
ноябри соли 1917 буд. садорати Университет тасмим гнрнфі.
ки чыпни 60-солагин ӯро 26-уми ноябри соли 1977 баргузор
н.імонд, зеро маьракаи пахтачинй им кон намедод. Пайваста ба

ни масъали комиссия и пщорукот таьсис гардид. Раис» иц
комиссия узви вобастаи Академия» илмхои чумхурй С.Табаров
таъин шуд. Соати 14-и ру іи мазкур толорн билон марка зм аз
мехміжону донишчӯён ва хлмкорону адибон пур гардид. Дар
рассати мачлис ректор П.Бобочонов, муовинн ректор онд 6а
таълим В.И Приписное, когиби комитет» парпіявй ФТохиров.
декани факултети филология М.Давлатов. профессором
Д.Точиев. Ш.ХуссйніОДа ва С.Табаров карор гирифтанд.
Сохибҷашнро дар ҷойм иамосін» шахвор шинондамд.
П.ЬоГючоиоп манд сухаии шикастаи тоҷикки мукадднмавй дар
мавриди профессор В.Асрорй иброі дошта. баъд сухаиро ба
ранен комиссия» гашкилйС.Табаровдоданд. Мавсуф дар бора и
хает іа фаьолияти сохибчлшн маьрӯзаи пурмӯҳттшое анчом дод.
Во пучу ди ин кзі профессор В Асрориро аз соли 1963 ба ив тараф
мешинохтам. аз гуториши С.Табаров фа хмидам, ки эшон зодан
шахрн бостоиѵ.и Хучаил буда, таститути дусолші муаллимиро
дар Тошканд хатм на мулл ю соли 1942 ба касби муаллими
тир макгабхои хамагоий машгул іиудоасі. Солхои 1942 - 44
дар сафи Армиям Сурх хизмат карда а ст Дар ҷараёки чаш
манлнн 'ьзррохитқо бнрлошгааст. Ваьдин дар со хан матбуот
Ф'іьолият иснамояд. ILInpxo эпод мекуиад ва нихоят ба
Университет» лнвлвтЯ мвояд в.» гпйри Бо поён ёфтани
сухаиромші < ТвбирОВ сохибчаіпиро КПфсДраИ/ флкулгетхо
майи і.ібриг клрдамл Лзхзам чочлпупіоий хоіирмои буд

Х 'мммоябаӯоАИ »а ......с мдялодйил іиОф.п ним шиікил

Иіул Хоиямл,,.! ІН|».І«Й бплсііір дар ....И МІГОІИС Пори „„„„II

(мі и/ми М./(віишгоп вомсхурмл* км хм мчу» деілми фм купим и
. ллология муаррифй мят Тавре ки аз мазмуни дафтархли
^)ЛХ0Н 1975-1977 огох шудед, дар факултет нооромкхо мисни
муаллнмоя идома дошт. Табиист. ки дар чуиин мунокишаҳо,
nciu аз хама, сарварон гунахюр буданд. зеро махз онхо дар
гурӯхбазихо ипгпфок мскарданду бонси норохатиҳо миснм
корм андону хайати муаллнмону профессоров мегардиданд
рохбари муасснса боял хамаро «ба як чашм буби над».
Мутаассифоиа. ду дафъас. ки М.Қоснмова ба садорапі
факултсти филология омад. аз ухдаи кор набаромад. Сасабаш
он буд. кн хамчун рохбар бозичпн даст гурӯхе шул Дкгар ни.
ки агар хамчун ҷинси латиф буданашро сарфи назар намоем, у
дар факултет ваін надошт ва бо андак эродеро сараш бор
кардан дахикахо ба гиря дода мешуд Гузашта аз нн. ӯ чонибдори
гурӯхи «шимолгзросн» буд. Мета вон іуфт, ки муаллкмону
ишхсия гҳон баманзалати ҷаиубро.хуш надошт т ба онхобо як
назарн тамасхуромез менигарнст. Ии чихатхоро лонишҷуен низ
эхсос менамуданд. Албатта, сзрчашмаи ин иадндаи номатлуб
дар идорахои болонн чумхурй мавкеь дошт. Бесабаб набуд, ки
мулом донкшчӯёнп кӯҳпеюни байии худ ба муштзанихои
дастчамъй дода мсшуданд. Бартарин аксари донишчуённ
мин гака и чануб он бул. ки дониши мукаммад доштанд. Дар
факултет яг он муаллимеро дидан мумкнн набуд. ки таври
тасодуф нигох дошта шуда бошад. Масилан. С.Табаров.
I* Мусулмонқулов. М Давлагоь. А.Сӯфиев. С.Халимов,
Ҳ.Маҷндов. А.Махмадамннов, X Мухибов. Т.Хаскашев,
Д.Хоҷасв, III. Кабиров ва днгаро и устодонс махсуб
мегардиданд, ки хеч гох шогирд аз дарен онхо норозигй изхор
намскард Аммо дар гурӯхи «шимолгаросн»* муаллнмону
аспирин гони тасодуфн 6а мушохкда мерасиданд. Аз нн «гост,
ки раёсатй Университет дарякчоягй бо комитеты партияпй иияти
лекани факу/ггегифнлологияро иваз ннмудан кард Ягоіш аоміал
ба ин яазифа М.Лавлпгонро мглонксіаил. ки ваіифаи Раиси
на юра іи халқин Унипсрситстро ба ухда дошт Аммо
М Даплатовро (>ц лепр и хаподкориву хак.баёиінші гурухи
маприля на \лр шімсиазируфт Муларон ші сутунхо кихо булшіл7
/I Гочнсь. Ill Хуссйизода. Н.Асрорй, Г Тябарои Ин чорсутуни
марко /імр атрофн худ Сугуичнходошганд Ода гам. сутуичахо
л'<МН ііѴм'Н \*М<ѵчх* Н\И ПЛѵ ЛіМѴч М\кли, ,4 к.14

,м ' "ѴМѵи .,..

Л ѵѴАі -- л. лиаѴ ѵѵ, ^ у\ о * Ч N V *• ҶМЦОДМ* -НИ \р ІЦцн«

УѴЛ »4 "■ • i'NU- \ 1 • • V Л N \и«ч , ч , , s , ,, к» ' 1 м"

ч*л 4\<U*r*A^M НАѴп№*рѴиІ Й^НЬЬЧМЦ

\і V*•*'л\чѴіхЧмѴг*ѵмпучм ‘»лХ*удтхи ^xpvM нт\Мѵ*лр > |'ѵ wv
И »WV>iM*h* Л**>г*рл Мѵххвним комиЧи

\ 1&*ч

ѴЛѴ’*Т*ѴО-*' ‘

!>nr

^чф 1 «|ЧА1

!>tt|4M Vt^‘1

ц ЦѴ^М,« *>'№* иии**^;,
*ЛМѴ*Л **\' члмип Mrt»>nv
HbyWi e*m>te <Ѵв ѵи^ о»д, м< ’

Г MpOpUpO Vttf" МЯ|Ч> ^ЛЧИЦ\ ЧА|И 1\*МОр Лаыі ц-% »,(U11

VfOMKpdfcO гм tVv\\,M. \л ѵін ЛЬ фЯ\Ш» ІА Лѵ 1, КИ МАИ ММАКе Щ \\\

юг>м ГѴм» р боч \<е іоіоч і. мі нрофечѵлр Ц Лѵрорн Ом ном
коТиби увили ?WWH парѵимій аеі\ бдямі хммп елчо\нят\оро Ли
чѵппрн чуовнмаія іуэООіт» Лул ГулАШѴА и ми. П Ьоооҷонов
біНИ Л 1 ЧОЧ.ТрОН Ш ХусеЙНЗОДІіу М Хонов ВЛ КОМИСѵ.ниц
нмтпхонотп каіл л. кн дар ханін им ду намни банда чашмрас
пул чльдучоі дар лясі іоип Шоял ХЛМИН ДАЛОЛҲО буд, К1І
рсмор мах* натри маро дар мавридм овоэ і ирифtan о
ил шрифтами М Давллгов хлнгоми іпггнхобот донмстаиА шуд.
П Ьсбочонои билу пи муха 1 шмас гуфг: «Рафик Асов»! Mo
мехслем, кн Махмуд Давлатовро би деканй пешимход намоем,
а м мо медонем. ки дар туром ошімон чарафдорнн лот миро пайдо
намскуніѵл. Чи бонд кард ’ Шуме ба сифати муопніш котиби
ташкндоти партия ни мегавонсд мусоидаг намоед. то ки
М Давлатоа овод тирад?» «Кӯшнш мскунам Пӯлод
Ьобочоновнч»».- іуфіам Мин ба чор муднр сѴхбапі партияпй
алчем мели хам на шуморо бовар мсхунонам. ки помчали хостаіі
шумѵ> бидуни мпмоішат ouos мелірад». «Мандат», гуфт ректор
іи сѵиіла хам аі пани миром супоришн ӯ шудам Ливадии ба

В.Асрорй нимI и potaopivo фахжмілпм. Он нас хам ба і лЙр ал
М Ддплатой шпхеи дніарсро дар пн мансаб ди.ла мамепнюнис г
Л> нпон членил г іирмфѵач, ки агар мувофнка дошта бошанд,
ое U1 \усейнх^да, Д Т очнее. (. Табаров, \ Некмамодл.
\ \>u*khoBs И < .иторй ив лпгараьзосни інѵ|ч>н одіічон сухіѵи
ндчоѵі На.тс ' "lie, не, рафик Асосв' Млн ни корро янчом до ч.»
н.-'чгтйво’^ам w длим» чхЧЧілр им сутихрищро \.м мскунеч».

\ мин . л км бо \л\«;л илмоѵрдлич^ \\ дам дар іафтари
"лрѵлкки \%іѵ чв\«т ороали Шоял НМЮШШ двфтрл партявн
ним '»нмЫ М /имиммимром-»М'у/мМѵммрмтімл 9«. >..

. ьніМ»*'"

и , Іи) інИЦли и !*мПмчмммм |»ін|нмм мк I уфI КМ „

t »»»»•• MV **•» MMitil |ПѴ|МІ»| МШНмн l< tl ПнІ)

-*'» ■* “ * lit •nijif ц М ДдtiiidfiMi

ІИГ..........М|Н*М МіИ» •У* Г

и||| Н*Ѵ'рН * VM.fl »МрМѴ *'*•» I

V,',>»• |»ч«иИМ МИНИ фіИ» . ІИ»'• И фіиМ»'НИИИ Міммруфі/І ИіуД
II мН* M l)« Он фіМ.ИИІИИМ |Н»И Нф»9И іИИД»'М||к II І.пОмчнимііГмм

п и'* імм'ім мѵ*.‘0»иро іѵфшмП мк тч, кН им 6л ѵм«»ѵи .»•
,им*миі:миним ҷпиуО пн кѵлнпиим Ҷучдурм ілі.нц нймудіми
,,, »,«\*' мгОнии I М» мн НОН іѵфі. ни го омадпим маікуф 6а
ніиифпм рокtооП дар Университет ба вачифам дскижі л»
мммгаіиім шимог». Бухорою Самарканд шпмруфін мсшу/мнл
IІ.Іэобочомби ю чос им колабро дар Уннвсрситсг шикнет А«ми
ҷос1. кн дарсолҳон 1971-1977 дскинхои факуятегхои нктисодй
fan бак Нагаров. филология М .Длили юв. шлркшнноей -
Ф.Начмоиов ва биология Ҳдбиб Сафаров гаьии ілрднданл-
Он солю чушін таытот инқилобсро мемонд, кн се намояндам
К> юб мп нк юдан Вахме ба енфатн ашшлшлхеҳои чор факултсти
Университет ішшохта шудаіи. Дар баъзе домраҳо нн мавэӯ!»
мухокхми хам меміанад I f к чй rail? Кӯхисгомй куҷоау capeapfi
кучо? Аммо П.Брбоҷонов роҳбари бамашллат ва мустақил буд
Ат hi он нлораи боной ласти ери на.мсчусг па акедрам
млтнмосхояшоиро вактм кабул ба инобат намсгнрифі.
Ҳрромхӯрй нлдошт. аз вазнфа сӯйнсгеъмод намекард. Чн хслс
ки рохгардиаш бовикороиа оуд. кораш хам росши ба назар
мехӯрд. Гумон асг. ки Универаггст чунин рсктррро бов пайдо
намоял

A rap каме ба кдфо баргардему без аз мрхи август су хане
бигӯем. он лет. ки шашуми ин мо\ ручном.ш мМаориф на
мала им ят » маколдм банда ро бо нами иМасъалаіі характер дар
Д) повеет» чоп кард Дар ллрлн Вар «об бо мекмоме нсгироиг
мсиамудам. кн ІШхбсм омллу лі чоим маколл огоѵш созп. І
\у і хонда бѵ ; Макодв лир борам попсст\ои «Шине і '-н г орбон
ічі «Пайпанл"*!! Сл ітор 1 уреун баке менлѵуд Чос омд ба самом
пдллр дар «ІЬйванд» іаккн.і нлмѵдя будем, км млвмелндл плдлрм
худро дар нагар игра. I Ии шідлр Ю Ол ЧАНГ імфіЛН.Ш: и неон и
хубсбѵд. аммоОандм баргшітгші ба такси чоки іу ыи ю іабди.п
ѵкѵбдл Оіггор Турсум Сѵі дмиян камин* роли маіпѵтй. нллтм

171
мухаррири рӯзнома Бӯршшео Бердиева рафта, даь|
бардоштаасг, ки у ба фнкрхоп сохиби мақола розй нест ва ҶапоС
менавчсад. Мухаррир, ки чунин «чангдозиҳо».р0 Миё,п,
мунпккилу нависанда меписанднд. «мархамат. навис, ман пагох
чоііаш мсі^нам» мсгӯяд. Ианисанда бо кадом мудохизае хостц
буд, кя бо мзн шифохӣ сӯхбат намояд. Пагоҳие rain ангурҲои
бішои шашуми Унивсрснтеі мснишастам, кн Саттор Турсун
омад Ӯ хеле бадҷахл мспамуд. Ҷанҷолро бардошт. Хуб маро
маломат кард. Ҷавоб менависам гуфт. Ту надари маро тахкир
кардан, мегуфт. Са і гор, ки хам он лаҳза андаке шароочада буд,
барон бахс намслрзил. Аз ин рӯ. гуфтам, ки ман навнштам ту
чавоб гардон ва гӯй. ки иадарат девона набуд. Дш'ар бахсро
лозим надида рдфт. Аммо чзвоб нанашшгг мисле ки кахраш
паст шуд. «Агар нависанла 6а хар муиаккнд чавоб навншгин
гирад. кай асар мснавнсал». * гуфтам дар богин. Бо вучуди ии.
аз касс шунилам, ки Сзттор чавоб навншта булааст, аммо
Бсрднсва ҷаыгаш кардааст. ки ба чунин амал худро одат
накуноиад, ки хамчун злнб инкшиоф нахоқад сфі. Рӯзс дар
хнсбоил Ленин нависанда М.Хочаевроди ҷлм У изҳорп хурсандй
кард. ки повести «Об -рӯшиой»-ро ба роман табдйл додааст
Ваъда додам, ки хагман фурса г ёфта сари нахусіромани эшон
макояае менависам. Ин шабу рӯзхо бо таъкидн домулло

С.Табаров рисолаи номзалнро барои чопи оммавй омода
мссохтам. Нніп донпам. ки як гакрнз аз Салохидднн Солех ва
гакр»*. щ дуюмро аз В Асроря хохиш намоям Мохн декабри 1977
хам расид. Чанл рӯз кдбл бс хохишн мудири шӯьбаи адабии
рузноміи «Точикистони совстй» Хдлимшо Салимшо маколае
лар бораи роман»! А.ШукӯхЙ на Ҳилолнсп Аскар «Псчутоби
роххо» навинггам Дар роман хунар камтар ба назар хӯрад хам.
хахрамонн марказнаш Қахрамоии Мехнат Саидхӯча
Урунхочаеа буд. Барон рӯзнома гашвику ба кадри хзмии чехраи
захмаг гисидан ѵѵх>ш ба на іар мерасид. кн фармоиш дод.

Ссюми дехзбр шаябе буд Басгакорн шинохта Мнратулдо
Атоев маьракае орост, ки дар он всосан фархакгнён
X Абдураззоков. Нурмухаммад Табаров. Юсуф Саодатов.
Т.Мухиддинов, Бозор СоОир. Вафо Назаров. Одил Ҳусеннов.
Абдугаффор Вохидоп. Ш Кабиров иа амсоли онон ҷамь

172
Банда хам даъват туда будам. Н.Табаров ба сифати
‘>М * гои шӯьбаи іа шейку таргиби комитет шахрин партия кор
Он давроя чунпн касок шахсонн дааяатй хисоб
М!чфп»яд ва дар маъракаҳо oeurrap эхтиром доштавд Мухим
МС| (5ѵд. ки ‘шоп. воксан. чехраи фархангй хисоб меёфт па
дѵстонаш низ ахтсрн маъруф Х.Абдураззоков барин шахсон
бѵданд- Н.Табаров дар назарн банда донишманд менамуд ва аз
хама нлмхо каму зиёд доннш аз бар карда буд. Дар ин мисн
Т Мухиддннов хам муаррихи баландпоя ва дойишманди
таърихи извини Ирон худро медид. Сари калом мавзӯе бс
Н.Табаров бахсашон тӯлонй гоуд. Б.Собнр дар суханронт.
табрикогиашсохиби маьракаротавришухиомезмадомаі намул,
кн боной норохатки дӯстони эшон гардкд. Масала н, Б.Собир
мсгуфт. ки Миратуллоро. ки нн кадар ба снфати бастакори
шинохіа таърнфапі мскунсд, дар лсхааш Ёхсуи Дангара касс
памешмносад. Воқеан, ин шоири тазоно баыан харфҳои
«одамкуш» дошту чойи нстифодаагаонро худаш намедонист.
Соат дувоздали шаб туда бошад хам, мо рӯн хавлй сухбатро
идома медодем. А.Воҳндови духтур низ дар баҳс оросіан
у стух он иадоіиі. М а вс уф сари масъаязхои тлърихй баҳс
кардаиро дӯст медошт ва ин павъ китобхоро бисер мутолиа
мснамуд. Аз ин яост, ки бешіар аз Чиягизхону Темур за
Искандари Макдуни одовари меннмуд.

Панҷуми декабр 90-солагии Абдулқосим Лохутй дар сатхн
баланд теплил гардид. Тол ори Театри давлатии академии
драмавни точикн ба вомн Лохутиро табакаи фархангй пурсост
Водой сахна Ҷ. Расу лов, М.Холов, Полукаров. Г.Бобосодикова.
хамсарн шоир-Бону, иисараш-Геп. адибон Ҷ.Икромй. Бсқӣ
Рахимзода, М.Қаноат. М.Миршанар ta мехдюнон аз шахрхои
Маска в, Ленинград. Тошканд. Ашқрбод, Алма-Ато баромада.
раёсати манлиси бошукӯхро гашкил додаид.

Мачлисро М.Миршакар бо с ухай н мукаддимаий шурӯъ
намуд. Коти би ікумн Иттнфоки наввеандагон М.Қаноат дар
борам хает ва фаъолияги Лохутй маърӯзан бистлақикзӣ знҷом
дод. Рншгаи суханро С.Бону шрифт. Дар авва.і чанд харфи
1 очикиро ба забон о варду баъд гузорншаш ба забонн руей идома
шрифт. Табиист, ки харфхои завчаи шоир ҷойхое аз рӯзгори

173
маскяаии Лохутиро дар ноши умраш раншан мссохт п
Ген, ки касбн инженер# дошт„ чаид хярфсро қцм.|у||
нсііінихол нимул. Ьаьлаи сухаи би Боки. ки додд щу.^'111,1,1
хярфвдаро нашуиида ахли толор ба хайда омодащ гк0^°
Ҷ.Ръсулов, ки бисер рохбари фуруган на чиллй буд, руй
І/окй гарлоилу мутаваччехм ширшігуфторихои ѵ Шул Ьоку,\Ж
се лаізаро аз хоткрахоині ллр млврили Лохуги кисса
Ьаьлян шоираи хушеаликан хавзаи Ирон-Жола Бадену
забои» форси сӯхблти доинитндӯзонас сари шехсияти Лохуін
аиҷом дол Мехмонхо хпр калом шннохтяшоііро аз шонри
имкилобй иброз лоштанд. Бахши дую ми мачлиеро ко леер іи
кипой I.инки;! дод С Гибпро» бар асари бсмори дар мяч.іяс
ишіирок надоил Хдр зимистои домулло хулро бсморгуиа
мелил. Без хамон сулфаи хуиіку куіш азихгаш мелод. Бинобар
иіі« баѵд аз маъракаи чашни ба аёдати устод шитофтам па
лахіахоеро аз чараёни мачлнеи Лохутй барояшон кисса
нлмудам.

11 Іа шуми дсхабр рнсояаи иомзалик А.Кӯчаров дар мавзӯн
«Т.іьрихи эчодн повести «Одинам-и С.АЙнйи маврнли
мухокимаи аъзоённ кафелраи адабиёти советии точик карор
шрифт. Сарою 1 домулло хам ба сифати мудири кафедра на
хамчун рохбари нлмии сохиби рисола сухан кардан л. А.Кӯчаров
панч-даҳ дакиқа мазмунк умумии рисоларо баён сохт.
Р.Мусулмонкулов, М.Давлатов. Х.Мухибов. А.Махмаднмшюв.
С.Аѵинова ва банда, ки рисоларо хонда будем, захматн
А.Кӯчаровро кадр намулл, онро бо қаиоатмандЯ тамомшуда
хисобндсм ва хам замой ба химоя пешниход карлсм.

Хаштумн дскабр. соати 16. дар толори Университет мачлиси
гантанавй оид ба 50-солигии мачаллаи «Салон Шар к» ва ба
мукофоти хуку махи кадр киудаим он тачлил шуд.

Профессор В.Асрорй садри мадлис будднд. Бокй Рачимзода,
М.Кдаоат, Лоик Шералй. Бозор Собнр, Ю. Акобиров ва дн гарен
дар раёсатн чашнвора карор гирифтанл. Аз таъркхк таъсисн
• Садом Шарк» сӯхбатхо сурат шрифт. Аз хама беш суханрояии
Бпкй Рахим юда хоіирмон буд НѴхумм дскабр ба нашриёгн

Ирфон» cap задам. Рисоларо чанд рӯз кабл ба нн чо оварла

174
бу/ілм Во ммслихлтн ломулло ( лѵ.аро, Шік
<„Лирчон Хочаадро дилаиом лочи„ бу., /ьГг '"'
шбудгтШЮМ интк.рП каітдом Ннхогі "L' Д*ҚИ1» Лаг,
*, чонибн < Табаров будлнаиро фаищда ' ^ 'су’и< °*«UUuy
*ис «нолям сох г. хи мусяпиаліфо Г, , ыѵлнві" ”Р""Д-С)и
н..а».с.».;т Ҷумьи Одина додаамду хат,.. , «яавй.

худашон бохабар иешанаил U1 <аР*в«и мащу,.

Б»> ин «МД хнкояі ба сарі ѵышгжі..^.
мсбахшам Р даР соли J977 *ог„М4

175
ДАФ Г ЛРИ ПУҲ МОХИ СОЛИ 1978
ГОЛИ ЛИНИ

малсуся ІОНМ'КО апрели соли 1978 салеет ии
^f/и дарсаросэри луне наши Пфмфіа яешул Оиодап»
I Iе10 , |ШН як со л мухаддам огоз іирифта буд, Хама
J ** ИИ.-!х /к фархлкгй. мактабхои эимзгониау о /И хдр ладом
I чліітннхеяічорабннихомегузаронндаял Навбати

I r**l^j‘ryj ба Университет wm расил Во ибгикорн >{м*у;ттс;и
^ • ; ли*. Висту хаштуми феврал дар бином асоси КЮчолап»и
I : j ідіші гирифта аіуд. Дотссипі кафедрам адабистн кдассши
I Наяфз foxxopomi ранет мачлжро ба ухяа лот Алнбону
I «гхчоиоч ллр Шахеи Ҳ.Абдураззоков, Гамй Абду ли Рахим
\, .пм М Шухуров. ДЛоҷиев. С Хабаров В Асрорй. Камол
I айнй А.Маниёэои. Р.Ҳрдяэода на Ш.Ҳусейнзодд сарн ми «г
садорат нишасталд Аз рохбарони Университет. чуовини ректор
■ •ил ба пи* л им и шабежа Абдуляочон Оркфон на нзмояндли
комитент партияпии Университет Махмадназарбекон нштирок
клрдзнл. Толор иур аз фархалгдустоы буя. Саба6и ееродам
шудшпі толор бот он буд, км дар зълон нсми хофнзн дуегдошгв
Ҷӯрабек Муродов «икр месфт Шоял бр мбгнмори Назирлбонѵ
бошал. ки шаклн млчлисн чашиири дигар хел сохтанд. Льне
рассатн мачлис нс, балки боло и сахиа чан де лз ѵнзхом
чойнӯшнро ҷо-ҷо гузоштаиду ДУ кдоду кас ниисісгонд Таври
оіод ҳар кас дар борам усгод С.АЯші харфи тозасро гуфтанй
меш уд. Ҳ.Абдураззоқол порч ал хурдакакеро а< «Дохунла^
кироат иамуд. Іанй Абдулло іи Р.Ҳошнм аз хотирахошон
нпифода кардан#. Масалдн, Р.Ҳошнм ішкл намуд, ки < Айни
аз сот и 8-м бег соей то 12-и шаб мсхобидзасту нас хоста то
субхдам эҷол мехардааст. Бака. соатс б.і шу стушу ва ішхори
машгул гардида, боз сарн шин корн шипаста то соати чорн
бегбх масруфи тадқику эҷрд медіуда&ст. Сипае ба шахр
баромала, рӯзнонаву маҷаллахон тозаро харилорй мскардааст
Фарзвндв устод -Камол яиз чанде аз хопіротв замоин іиндлгй
/tap Самарканд мороз дошт.

177
Іикчммми март 6л лоснтаи радио дар мпврцд», ,0и
«ѵинии >ѵгйд Лйніі барномасро митра* сохтинд. к и Дар ’
ѵамс.ри ѵсюд Саяохатбоиѵ mi лухтаращ Холила ищтцрок
ѵар.ілм д Банда ин барномиро аз огоз то пином сдцоиіт шімудЛм
ін блис аз дамхон онро пн но овардви лир аДнпшиносп щ

АЛДМНГГ ХОЯЙ (ШОХДЛ ОѴД.

С линя соли 1920 6а Духтари устодаш Махмуд .
Салохатбону ігиняоч мскуьдд. ки дар ин кори хайр миснрав
Шлкурй буданс: Салоҳат мегуфт, ки домулло одати аҷнб
дошсінд елріикі мехестаиду го нактн нонішпа \афт-\ашт
сахифлро сисх мекарданд. Назар ба наклн бону ӯ ба корхон
нависчювисн шзнхараш ерй мсрасондааст. Холила низ баъзс
хотирахояшро нброз дошт: С.АЙнй барон навнштаии
«Ёддшіггхо* масруф будааст. Азшо мнедн пешгара 17-18 ооат
кор карда намета вопиет. Корн эҷодни ӯ то соатҳои паннн бегохя
илома меёфтааст. Баъд 6а рӯзномахонй машгуг. мешудааст
Устод аз соли 1947 то 1950 се кнсми «Ёдд0штхо->-ро ба посн
расонданд. Дммо кнсмн чорум тӯл каишд. Тсз-тез бемор
мсшудянд. Қисми пвмчумро мехостааст. кп дар Самарканд ОГОЗ
кунад. Гуфта будааст, ки 15-уми июл ба Самарканд мсравсм,
ангурн шибиргонй ба ман кувват мебахшад. Баьд ду мисраъ
шеъри Айниро кироат кард.

Ба »:н муносибат дар рӯлюман «Маориф ва маданият»
ёддоштхон чняни \амсари С.Айнк. докзори ндми тнб, академик
Абдулхамнд Мансуров рӯч чоп омал. Аз маколаи номбурда
чунии лониш барлоштам: С.Дйнӣ ҳамснш қабл аз иони чошт
«дору» мсхӯрдааст. Барон ин ки гохс дору кабул карданашро
фаромӯш н&кунад. хамсараш огохаш месохтаасі Аз ин ҷост,
ки хар чошт назди синдуке рафта. сарпӯшн онро боло бардошта,
ким-чи хсл доруеро исгифода карда, сипас сари даспрхон карор
мспіриртааст Пас аз чанд сол А.Мансуров фахмидааст, кн
Алий хар чошт як кадахн коняк истифода менамудааст. Устод
ба беморни меъда гирифтор будаасту кадом духтуре конякро
ба манфиатн ӯ донистааст. Ин сирро фақат завҷааш
медонистаасту бас. Ленин солхои охир дигар аз он «лору» кабул
намекардаасі. Пас аз фавт, вакте кн насади С.Айииро

І78
хуидолллид* Міисуроі іііохнл Оудааст, мсъдаро бсмор ліілаішл
*„ ^упаЙра^сиші аі кор мокда бушшд. Академик нснавипгт
к,1 е дини кеде логару бс\ол шуда баьд шіфот кард.

Кдбд аз тачлііли пашни хукумапж С\Лйни 15 апрел паади
мехмонхоиаи «Душанбе» пайкаран биринчии Айнй, ки 6.9 метр
бііландй лошта, болои пояи 4.2 метра хнрор меіирнфт, кушода
шул. Дар •профи муҷассдман С .Линк боа се компшнтешг
«Одина». «ОзодА» та «Ғалаба» нлопа шудааст. кя дар мачмӯъ
бдёшври рӯзгорн устод ва кахрачонхои ӯяид. Con пт 12-н ни
рӯзДОНКШЧубни фіікгуіг іет ро ба он ҷо бурдсм. Ҷ.Расулов пцряарп
аз болои хайкал бардоип. Ҳабдаҳуч па хаждаҳуми ал ре л дар
хован Иттнфокн навнеанднгон, ки акнун лархиёбони Путовскнн
комат рост мекарз. конфронси ил мл бгхшидд ба ІОО^олапш
С Айнй баргузор гардид. Меҳмонон аз кишвархои дуру назднк
очацаид. И ржи Бечка (Чехослоішкпя), Фпйз Ахмад (Ҳиндустот,
намояндахо аз Булгория, Ленинград. Москва. Тошканд
Тбилиси, Боку ва дигар чумхурихон барсдарИ иетшрок кардана
Аз Олмрн Манфред Лоренс ташрнф оварла буд Мачлиср*
президент и АИ Ҷумхурй. академик Оснмі. М.< бо суха ни
чіукаддимавй огоз кард. Хдмон руз. *ънс 17-уми апрел. . .р
назди Хоиан адибонп Точикистон хашсаян «Аннй вз Горкий
кушода шуд, ки пардаро ранен Шӯрои вазнрои Рлхмон IІабиеа
бардошг. Ил чайка л лахзаи сухбати ду чехраи адабнётн совети рс
нишон медиҳад. Ҳажлахуми апрел язйуонфройс идомд ёфт. Дар
поенм конфроис филми мустанади «Авнй^нро намоет додаид.
Фиямро таҳиягари маьруф Борис Кимёгзров ба навор шрифта
буд. Бисту пору ѵі и апрел дар шаҳри Тошканд рӯзхои наш ни
С.АЙНИ огоз мешаванд. Силас та'ідшві 100-солагия устод д*р
Самарканд идома месбад. 17-18-умн май наши и 100-солапш
Айнй дар Маска в баргузор хоқад шуд. Дар ик соям чаший
рисолаву кнтобхои зиёде ба нашр расиданд. ки хамагй
аншшшносиро инкишоф дода метавопистанд.

Дар заминай нашли таърихни С. Айнй бори аввал дар чумхуря
НаврѴз Go шук}гҳу шаҳомат гаҷлил гардид. Ба им му носи б ат
ҷояишини декан Абдусаттор Нура таен ва башвро ба іомитсти
партиявии нохияи Рохи Охан даъва карданд. Шахсн дутомн

179
Я2МООА.

HopjaxvMH карт шунидаѵ. кн дар на зли Университет Шӯрон
-уфош рисодахои догторй 6а фаъодият мспардохтааст. Рансадц
профессор ДТочж» таъи» шудааст. Аз іш хабар Асадулло
Сзъдузэоея чаялон хушй иадошт, эеро хуччатхояшро барон
ojpoH Академия омода сохта буд.

Ви;ту хафтуми я пре іи соли 1978 чониби Кулоб хи ракит
ѵгіі'Лім. хи родя он Мааса* ал Инкялоби Саврн Афгонистои
ЛГ7ИЛСГ» дод. Дар ахбор гуфта шуд, кн хизби «Халк» бо
роъбгрпв Нурмухаммадн ТаракЯ хокимня:ро ба даст
гирифтаает Хдігимон Ддвдати Сожги Ҷумхурии Демократии
Афгоамспжро 6а расмюгг шннохт

,ШДОР М 1ИАХҒҲОИ ФАРХАНГИИ ИИЁГОН

Пснодахуми июли ин соя бо пешнихолк Ш.Кабиров нияти
сафари эоднн Зарафлтон иамудсм. Ба им сафар дӯсзамон Қурбон
Бобосвро яю д іъвзт карде*. Сабабн лшари сафари мо ои буд.
кн мсхостсм л\ чанголи тагохову довталабони кабул и имсола
халос шавсм Ба ни маънй, хар ссямон ;шр имтихонхои кабул
будем Яыіс 6а як тир ду нкиюн задний будем, хам дах-понздах
рӯз ѵухитн Душанбсро гагйир медодсм ва хам водии
іарафшонро. ки хеч виқт оа фурсат налила будем, гамошо
мекардем. Шахбоз нишони сеюмро хам задний буд. Бо ин
бахона. чанд рӯзс бо ахли оилааш мехмони падарзрӯсу
хушдоманаш меіардид. Хамчунин боҷан Шахбоз. Карнмҷон
Эгамбердиев бо хамсараш Зебуниисои хамдарсамон бо мо
хлмрох шуданл. Ногуфта намонал. кн Шахбо іу Карнмчон
бачахошонре каблаы ба Панчакект равен карда буданд. Ба іш
хотир, мошиш» «Волгами Шахбоз, кн раками давлатии 09-67
С ББ дошту раишш осмонки баланд буд, якчоя бо ронанда панч

!80
мусофирро гунҷонил. Шахбоз-сари чилав. май дар паҳяӯяш цу
Курбану Каримчону Зебуниисо лушти cap нишасганл
Каримчон. ки хул паячакснтй буду моро ба сифатн чсхмон
мсшинохт, пеш аз пеш дсгро бо палав&ш ва днгар махсудоти
мавридИ зарурати рохн 5-6-соатаро бо худ гирифга буд. Г>а
нбораи дигар, се кӯлобй мсхмоии панчакентихо махсуб
меигудсм. Гузашта аз ин. Каримҷон. хи тахассусаш геологи*
буд, дар сафар бо худ чихо гирифтанро хуб мсдонист. Як рӯз
баьд соатхои хафти пагохй ба шохрохи Душанбе-Аизоб-Айнй-
Панчакент худро ворид сохтсм. Сӯхбатамон дар чараенн pox
хеяе лурсамар на халоватбахш сура г шрифт. Бештир Қурботг,
банда бо латифахои обдору намакини хеш рохи душворгузарр»
иоасн мссохтем. Гохё Шахбозу Каримчон хам «алавердй»
мегуфтанл Зебуннисо дар мл вил сӯхбати мардон гӯта зада «пт
гуфтанашро надонад хам. ба шнршігуфторнхои мо халал
расонданй намешуд. Шояд он лахзахо хешро хамчун мардон
медид. Дар хамим рӯхия /таран хушманзараи Варзобро паси cap
нам уда. кӯтали Аиюбро боло шудему ба қуллаи он расидсм
Шлхбоз лутф кдрду чаид дакикае мошинро дам доданй ілуд
Дҷаб таблати дилрабое бо кӯххон млели точик сарбалзидаш
ба мо салом медодаид ѴТисни кӯҳҳои cap 6а фа лак чамашору
майсазорхо ба назарзмон мсхӯрду афсӯс ки дастлорас буданд.
вагарна мисли ин ки болои колики гулгун менншаста бошем.
соатс болои он карор мегирифтему аз баландй иоенро тамошо
менамудем, ки пур аз буггахон югану куруш буданд. Дар ИИ
муддат обн мошнн хунук шуд ва мо рӯ ба нншеб хараклт
кардем. Баьд аз сс-чор километр Шодмондара пешвозамоя
шрифт. ки барфпӯщ буду аз лераш дарёе фаввора мезад. Бо
пешннходи Курбону Каримчон тасмим гнрифтем, ки болои
барфи панч-шашметраи гафс дастархон пахн намоему лет и
палавро, ки холо хам бугаш мсбаромад, бо як хадахн коняки
арманй нӯши чон намоем. Тақрибан, ошн палавро рост истода
хурдем. зеро болои барф нншастан хавф долл. Воксан. чунин
лишает халовзти хоса доип. А к коси хам кардем. Ахнул коняк
корашро карда буд. ки Курбону Каримчон бе ганаффус гаи
мезаданд. Сӯхбаташон то хлдде раенл. ки ба бахеи илмй табдил

«XI
гфт Курбон >уішші менамуд, ки допиши іеологиаШро

■"---г — —- ѵ-л------ — *

'К»И

геолог» ба сонш медаромалаші Хубнн Гілхс он буд. шГто А^ій

т % г * • • о■ 11pQ і...

t СО логи гачрибодор бор ку»ыд Х.ійрияі. ки лдр пахлӯяц
оіпси дліиф чемишаст. «парка монанди отпад» Moycry**0*

,» нлшь раемдем. номаѵдум чомд. ГІсншнход кардам, ки juu
йогами дач треду хам худачон, чункм pox чаидон хлмыі
набуду хуб тшлшлшм дода буд, Каіеро дар чойхоиаи чарка «,
Акмй бамд кардсч Вахт* мрлояу им буд Соме исіирозщ,
качу дому 6<уі рохамоиро чомиби Ііанчімнт илом а доДсм
СолІкол нлли /„»к.7ии и«даг«фуси ІІІихбо? лмдкм Wmmxj*
irap*/p /мрифіеч. Ажди хаиаао/Ш бм» Мсхриммікону бачядоящ
ил и*** про мкм юр* мекаыидяид Бе им**м Ьобобск, ки дяр
хб‘>с* шіи»Ш буд otyw кушидем Vlapo юибои»
•пакт бум и /им г арии пмурй ба нашими Курбі/м ылу
Іасхгармм |«r so баром шл*ри<?н ішікмроб буд
мехмокм камни итлеодя шудгм Хешу акрцГмт
мечем ЦЬ/,✓/»jup клдоч м/*ро «шла *діиром ба «ш мсоеарддмд
Л л/пяяди *ммроми Балчугом икітдлу и;м будем. ба
rtyriSMd cap *».*>* л<|0 б*дмид шуллп жиим мсомяд, маис им
бе Курбом чаидо* млыгу.і чабуд Млллри Медрмчимсо шахем
ферхдо не бу да. сдаи> ее імфti/м бхдамдм рохбариро дар иіахри
Паегамгг ба }ідд дочпааст Амааи Ьобобеа чумой дгдмк
<.»г* іллмчм о>он га ерш бошід. Ии чкдаг ба
і)Я омада буд Дар и ларам гтдоарм
р« ілірмхм шмали миадаіро мечіжд
брегу (Л ее блея дар сӯхбатм діши
бу^грпі паркам и л/ іочкаро і делим медолишд
іро ісж ♦,.** меицмли. Сухдіюиаш орочу
аматш Ашум іаиумім
w фуругажюг маесуф as вур дочметеиеш сарчлшчл
будкмт XJTTK Mifli Шдхбо» чум хама чодлром дар

Сархакжл мархдда садврм іэтър* точек Рудахмро
Ж51ИГ кпііз» Баекае Хдфтк|л рафтем Кулиж т«&ии чуиом

IS2
М4іфгункуі«індл >ИЗаР |»”ЯИД, КН Г?С порлс іи СОШЛИ luiGyj
хаТО хӯрла. болом даммнро пӯшомда. дар натиҷн ҳафт кнтъая
,н:м<н)иро тшіікид медодннд. Ддр соқили куле слйёхон хлйм»
юс: кардабуданд. Мо низ иахлӯиОнҳоба встмрохатпардохтсм
Цоситар аз кӯлс хостсм иазди дехас. ки дар сохили «ларси
пуригіоіум қдрор л»шт. ҷараёки обро бо мохнхошп нашрл
иамосм. Мирдс а:і он дел дастирхон іуетурд. Қнсса намуіынд.
кн іні чо Кіірикг будоасг. ки бошанлііі оііши а і хами иаижариҳон
іккдагй дар чомса беяаблр мемои/іаонд. Аксари мирдому

МІІОІІИ 0)1 ІООИСТОН 6а ПуППОЛО блромида. МОЛбоіНІ мск.ір/ы.іцд

;|у.«:с мафіір Гіачало моро илота намуда, боди мил
мснмгарнсгакду хдрфс мамсіуфтинд. Қурбон ширм игу фн»рй
карда, оцхороба гаи иидохі Marti харфс. ки онон нбро і дпппамл.
ном&флум ил илу мамин і ард мд Я і.нс дар /ыдҷлн оихо на лимит
ІІЮИД « угдИ ТО КОЛ ЖНДД Оу/І ііаѵѵнмной тлфоаутхо ДОИМ
Масалам, «наі^ро іііисн» тшшффуі мешімудпид Ии лгха
Над руд ном л*ниI Химии ру і 6а дсхаи Пармой, ки Алімябяр
Муьмимоі» аі ми ч<і буд, рлфгем Гвбилги кубе ДгИХЛ им мрмя
;j^p бок діп мех мои и ранен хиҷагмс шудсм, ки биродори
Іірофсі. гфИ іабоишинос Шдрофнддин Рустамов буд Аі
Гілмчахеш ;іу б» ну и сохиОмаіЮіГш ҳдонрвЗДШЖ Go иомхои Райю
ял Исіад мехмоіаорампн шудамл. ИсшдХКггмкпрдли фажулігги
мктисодіш У имперским 6 у да, дар Нанчакені сараарии
комсомолро 6а Ѵхдл доіш Раыіодон бошад, директор)! аке аі
мак іабхом ш.ідр буд. Раис дар магдгьи хушман даре мори 6о
туш:и барра мехмондорй кард. Он лиліало баррвмои аі
галопа ібахштарнну хоіирмоніарии ялхзахо дар ин сафар
будаид Гӯигги барраи бу г до да бо андик шароби ашурй хуб
чаш медод Руси дшар.іш хам худро ддр огӯиж табиат дмдем.
tut акнун 6а аист Самарканд карор доигт. Ох, чй лохзахо доип
он ішшаст Хайриѵг. ки Мелрммнисову ісбуннис© мехмонрнро
хдмрохй нажарданд, Мардхо будску бас ва дунеро ба кудлй
«бе душман*» медидем. Адбатта, дар Панчакентті босюнй
мебонст рудакииору лейкома кстнрахдт меішчудем. Млксал, оз
сафар хам ха чин буд. Гохс шухй харда ба Қурбону Шахсюз
меіуфгдм, ки ио*ю «гшохоро саргэрлон сох тем». Мо ин чову

183
жио Душв^ап 2*?** и пуггуҷӯи ио*

IXtofrr* ей илр ялбѵягт иксіги си?op мигох мсдонл.

«Мойе*. «**•- слргшрпоп ш&пянл » Ьегохии он рӯ| ^
«10>/»ник Испл буле* Сохябжж» *С.1С лухтрп шужтзб* ,г‘у
ѵгрфаѵЯ ба н*»р хӯрд. «я ба Курбои чанл «юяи 6с»іа»об1
„д Исіад лгюс омод* сект* буя. *и дохилаш 1гӯстду*ба|,
іусфвлл додату дагитбахш tan буд. Нафс хйенах карлу ш$
пӯетлгмбахс яу?ии чои кардам Пат охаш сафари Бухоро кардана
;:>.ям. /.MWIO мсі.дли бгш;ш г*д шгкилоб* иарлохт Дар НН сафар
цо се илфар дуст он будем Аки у и Курбои гшҳлӯи Шахбсм
мсиикмсі Каида иушіи сари онхо кд pop шрифта ба хоб
рафіам. Гій Самарканд аі самти Паичакент ворид гнрдидо
ашаедар шохрохн Гамаркдмл Бухоро хзракатро илома лодем
(Рафіи ин елфар дар кигабя банда «£дс аз дӯсти чавон млрдач»
Д .-20D2, с.ЗК-43 то чос ииьпкос ёфтааст) Бо вучуди іш баъэе
лдхзакои онро мухтасар хотиррасон карданиам. Шахбоз бо
вихор харфхои Курбонро об лода мошин меронд. ки мошиші
бензинхлше. ки пешн мо харакат менамуд, бехотир чилавро 6а
дасти чаи тоб долу Шахбоз сароссма шуда, кариб буд, ки моро
ба чарй саротср купал. Хаирият, ба хавфе ру ба рӯ иаомадсму
сари чошинро ба шохрох рост намула, сафарамонро идома
бахшндсм. Албагта, гунох із Шахбоз шуд, ки каблан сигнал
надоя»». балки дар пахдӯи он карор шрифта баъд сигнал зад. ки
роялти шоял хумори хобаш омада буд. ки якбора на 6а сшт
рост, балки ба тарафн чап тоб дод. Шахбозу Қурбон хостанд
одоби ронанларо лихаид. вале ман иагузоштам. Фонда надонгг,
зеро мо харсс узбекиро намедонистем. Шохрох хслс гӯлонй ва
днлгиркунандл буд. Дашти шутурхордореро мемонд. Ҳеҷ іуни
м.'іігчаран ҷолибм диккат ба катар намераенл. Соатхои се ба
сзрҳади Бухоро расилсму чилави мот и про ба ласти рост
гардондем. он чо хи ишорчи Афшана ба чашм расид. Дар
куыигал гшрчиквии кохия бародари На мот Хогамон. хамдярси
Курбе*, кор искард. У моро нити юр будааст. Акиуи рохбаллд
дошлем Намсл. кдблан бо поезд омада буд на медонист. ки
***»<плт налит:и Бухорокхо хадлии даруй *а берун доранд
А&гчм дар берун ха во гари буд мехмононро 6а хучрлс яі

т
ши дврун но{* **Р;смсл КУР**** ГУ*Нзмоз хжоГнп недоле
^шал. « Душанбе то Паичакеиту Самарканд аа мкхокт то
оро лама лахэзхои чозибро 6о мочлрохолш хнсса менхмут
JU(W чуцок ба танк мехаидил. ки кариб дахокаш 6а гӯшхояп
мера'сяд Сндкая механлид Ьаррячаеро cap зада будавег. хи
цггу читрвшро бирса кардл овардлііз Болои дхстэрхон ши
иамуДХОИ ги ю мавчул бошал хам иплндои банда мурдд буд

В.чѵл аз «нӯстдуибахсй Мстил» ба таъбирн Қурбон хамъ налъ
іурок і?с аз болои дастархон маро хурдаии мешуданд Дпхили
хона инсбат ба беруи сардтлр бошлл хам. пирохан дар бадан
мечпелид. Магас бошал. бароб.іри мехм<н«хп 6а г то худро
мегшйнает. Х.агто бо буйи шароб хам нарешон яамешудшіл.
Вахте ки Шахбоз бо млгасхо еджггбагкрсбодо амеіпуд, шухй
карла гуфтам: «Х,еҷ ran не. пашшахои ху ламой хастаял
Дасіархонн тоҷнк бемаліе зеб шщорал». Қурбон мегуфі "Шеф
худаш. ки чизе намечу рал, бахилй мскунад. то ки магасро
6а хона нам у да. гизо нахӯрсм». Бсгохй мехмонхоро рӯи хдвлй
бароварданл. Дар Бухоро хам о лат будааст. ки хешу таборм
соҳибхона ба аёдатн мехмон омада. эхтнромро ба чо оварда
сип&С хар кадбм ба хонаашші даьват мсиамуланл. Лгар хами
он даъватхоро кабул медошгем. кдмаш дзх-понздах рут
мехмонгпрдЯ менамудсм. Ба эхтироми мехмон\о ха гто раиси
хоҷапЧ ташриф овард. Псш аз шом хосгем. ки гурн бибии
Намозро зиёрат куием. ки юза фавтида буд Афсӯс, ки дар
нагипан рсгкӯчнхо кабрро пайдо намудан корн дугаворе буд.
Ба хар хол, начдн гурс карор шрифта, р?хи хуфтагонро бо
қироатн оятс аз Қурьони манил ором допгтем. Истирохати
табонаамон хуб нагузашт. Хаво гарм бу л ва хам магас азизп
медод. Рӯзи дигар ба тамошон шлхри таърихии Бухоро
баромадсм. Аркро тамошо кардсм Обхонаро дкдем, он чо ки
замене С.АйнЙ махбас буд. Осорхонли Арк чолиб буд. Афсус
ки хавок гарм нмхон на медод, кіт дурусттар, барохаттар аз хама
чойхои дилинии касри шохи бахраваэ гаряем. Боги исшрошмя
Шахр дар рУ ба рӯи каср чойгир буд. Мархдди Исмоили С омони
низ дар гӯшас аз бог кирор дошт Каломе аз хешоии Нами » ба
хогири мо зиёфаі орост Банда хояо хам инттихо мадоінтам.

185
Бныоб. р ин. саккобозиро ихтиёр намудам. Водой кате Мн
Шахбоэу Қурбон ва мехмондорони бухорой муео6нкаИ
шаробхӯрй ндома дошт. Он чо моро ба енфати «Каг
ломуллохо» мешинохтанд. *Аз Точикнстон се хагтадомулло
оэдадагй»* мегуфганд байни худ. Падидаи чолиб он буд
яхудизане моро шішохт, ки аз Душанбе омадае.м. Маълум ш\
кн у хул солхо дар махдллаи Путовский нсгиқомаг доштаасѴ
Ба неву нсстони мо нигох накарда, бо яхмос мехмондориамон
кард. Бо яхуднкін факаі Қурбон сухбаіро идома доду мо ба
гӯшаи дигаре аз бог района гардйдсм. Марде, ки барон мо
знсфат ташкші дод, тағойии Камоз шаробро чунон изофа
нстнфода иамуда буд, ки дигар ба хсч Гуна пешниходи
мехмонхо гӯш намедод, балки худаш хокимнятро ба дасі
гирифі Акнун банда ронандагй ме кардам. Та го Кии Намоз
иахдӯи ман мснишасту хар сари калам водор месохт. кн
мошинро мань кунаму ӯ бо ошиохояш салому алей к намуда.
«се кат іа домудло»-ро ба онон муаррифй кунад. Мехостам чанде
аз мадрасахоро аз наздак буби нем. Барон сайёхон харчо-харчо
дӯкончаҳои хӯхфахо фаъолнят менамудаад. Мехмондор моро
ба яке аз дӯконҳо даъват карда хост, ки як кордй хадя намояд
У корд шгшхоб мекарду мо чоиибн дигаре рафтем, то ки аз ван
хаяос шавсм. Вале ба зуди пайдоямои кард. Чунин рафтори
мехмондор андакс бонси иорохатнн банда гарднду ба саеҳатн
Бухоро хотима бахшидем. Аз Бухоро баромада ба самтн
Афшана рох пеш гирифтем. Ҳдво, ки гарм буд, лецшиҳод шул
дар даречае, ки аз зерн нули бузурге мегузашт, оббозй кунсм.
Ин дарена идомаи рӯди Зарафшои будааст. Тасаввур мешуд,
ки аз як дарен пурталотум ҷӯйчас ба самтн Бухоро чорй буду
бас. Лнбосхоро кашидсму ба «даре» гӯта задом. Афсус ки обаш
ба ин саіх паст буд. ки бадакро намспушонд. Замоне ба
мушохида paciu. ки оби чуй нобуд шуд. Ба тахкики ыавзуъ
машгуд шуда дидсм, ки тггойии Намоз. ки марли
пахдавон1<уссае буд. болотар рлфта ба дами ҷӯй худро хобоііДВ
' >иси л*ми онро 'метан шудааст. Вакгс ки ӯ вазьиягро фахмиду
1:1 ;шми ‘ ?> Ф° *а»ор шрифт, Оби фароіюне балинхои моро

ггӯшон.т « гӯе оббоіЯ карда шудем. Бо* як-ду шабм дигар
Ч они хешопаидони Намоэ шудсм> рӯзи днтраіи 6а шохрохн
іГхоР0 - Сдмлркйнд худро шрифтом Мушоҳидаҳои чан друза
з саЛвгги шаҳри Ьухоро ва атрофи он банлвро ба чуют хулоса
овард. кн аксари мардонаш калоичуссаву пахлавонсурат
буданд. Ианчахэи дасгхошон дароз-дароз маълум мегардил.
Чехрахол орисишон боки мокла буд Дар ыагозахон дойаф юл
аз ҳама аидозаи хурд 45 ба назар хӯрд. Дар 50-60 соли каздик
ба дсари туркіароии хокимони Ӯзбекисгон забонн ючики хеле
садамл лила буд. Харфхошон бо калимоти туркн омсзиш сфта.
ширинни ин забони волоро талх карда буд. 6а ҷои калимам
«хуб» «еара» истифода мсгардад. Масалан. «йипгги сара»
мегуфтаіід... Дигар чнзе, ки маро норохат сохт. нн зисд истифода
шуданн шароб дар хонадони бухоронхо буд. Онхо шаробро бо
имела е стакан нс. балки баъзаи бо вимкосахои чини фуру
мебурданд. Хатто шахси ришсафед хам бемалол бо мехыон
шароб нӯши чоя мекард. Хини харакат аз самти рост шахрн
навсохти Навой боисн таваччӯх гардиду ба он ворид шудсм.
Дар дашти бсдолу дарахгс таііи солхоіі охнр шаҳри навъи
аврупой сохта буданд. Шахр хелс ба назму низом ва озода 0а
чашм хӯрд Шахрвандонаш бсштар русло буданд.
Гаросема корни Шахбоз ва фоснлан ба Инн ѵіошннм худ ва
моишни пешаш риоя накарданаш боне шуд, ки ба он алдакс
Дакка хӯрд.

Ташна монда бошем хам. обн хуку к лайдо карда
натавонистем. Рохамонро идома дола, ба Самарканди бсстол
ворид гардндем. Майдони Рсгистонро тамошо кард см. Ин но
лафзи точнкнрозисд шунпдан мумкин мешуд. Дар баромадгохи
Самарканд да речам мусаффос ҷорӣ буду сохилаш майсазорро
мемонд. Он ҷо соате бадан сӯзоилем Шом ба Паичакемт
расидем. Сӯхроб Пудодов мехмонамон шрифт. Каримчон низ
даъва там он кард. Бисту шашумм июя ба Душанбе базгагстем

187
\вI УОТ-ОКТЯБРИ 1978

\1о\и лвгусти ігмсол хам барон банда ссрташвнш омад Дар
\анлти кшиюсяви кабул будем. Хдр длфъа. кн ба ил маърака
томи 1 мешу дам. дар хизмэта Дӯстон ва корафтог.агон карор
мспірифтлы. Кӯишш менамудам. довталабе. кн бо орзухои
ширин 6а Университет хуччат супорндаасг, аз имтнхонс. кн ба
фаьолиіш камина иртнбот дошт. ноком нашавад, \сч набошад
бд\ои «міиш 6ачш»-ро сохло гардад. Чунин борро бардрадтпн
масьулнятро такою менамуд. Табиист. км довталаб. махсусан.
дар нчрои пншо агар аз ӯхдви ысъсрхои он намебаромад. бахои
мусбат шрифтамлы гумон буд Ва ибораи днгар, аввалан нчрон
меъерход иншоро елнчида. снпас довталаб ба бахои мусбат
сазовор іошш мешуд. Яънс инпюн хомро аллахе пухта кардан
лознм меомад. Комиссиям мо хамарӯза соатн 8-и плюхи ба
фаъоянят мепардохту соатхон дувозлахн шаб тафтишн
іпішохоро ба поен мсрасонд. Пушила набуд, кя бисери вакпі
муаллимони ишпотирро ил гимоси «тагохо» мегириф і Чунон кн
гуфтам, барон би иншое бахо іулоштан масъулият мехост. Ба
хдр навъ кн буд. адду инсоф мсьёри асосй хисоб меефт. Кӯшиш
мешуд. ки манфиати довталаб ба чойн аввзл карор бнгирад.
Баъзад вохимаи нншо довталабонроаз ниг охи психологи фишор
меовард ва хини нчрои он ба галатхои гасодуфй рох ѵіедоданд.
Масъулнггмандни муаллим на дар он зохнр мсгардид. кн
гадатхои тесодуфиро ха мчу н галагхон чнддй кабул кунад ва
довтзлабро ноком созад Баръакс, он гасодуфхоро кашф карда,
бо аил ік срн онхоро бартараф намудану бахои мусбат ро рано
дн;іан мухнм буд. Ба ИЯ хотир, муаллим то ки такдирн иншоеро
хал менамуд. пакт сарф мскард, азоби рӯхй мскашид. Гузашта
аз нн. захҷаам флртндп навро ингнзорй мскашид. Пагохнн
нӯхуми ли уст хамел рамро ба зоншгохи якум гусед ннмудаму
худ аз пайи фаъолиятн имтнхснгирн шудам. Чошт буд. Рун
хавлин бііноа шашум як ласта муаллимон меистодсм, хи аз дур
Курбони л устам бо чсқраи ханлон ҷонибн май омадвн шрифт.
Сари о вал дастамро махкам дошг ва гуфт: «Шеф, та бри к,
духгарчвдор шудй, хадяам он мешаная, ки баид\слипам
меиіявад». «Мяйлаш, Хймои духтар аз бачлм гу, кшшккур, май

188
» ҷаНоб додам ба Қурбон. Акнун дар хонадони банда
кЛ*’денди сеюм илом гардид Бсгохнн ин рӯзба асдати зав‘іаам
^ ?Ьп1М Аз, піроча худро намоем сох і. Ҳолаш хуб буд. Баъди як
фарзаиди ссюмрохона овардам. Апааш-Фотима аллакай
номлшро танер кзрда буд: Тахмнна. Пешнихолн Фотимаро
хамагЯ пазируфтем. Факат Парвнз номи ди га до сфта буд
І-Ѵдахбй. Ба ин маъпй, ки хохарчлаш ёздах сол баьд аз у
гзваллуд туда буд. Аммо фахмондем, км дар ккгоби номдо ни
наві. нем вучуд надорад. Рози шуду хаидид. ки хазл хардааст.

Соли хрииши 1978 огоз ёфг. Бинобар ин ки оа наздикм
мпчлнеи хисоботиву интихобогни бюрои гашкилоти партшшнл
факултст сурат мегирнфт, ба навнштани хнеобот машгул
шудам. Котиби лшшилотн партиявй профессор В.Асрорй кушиш
дошт, ки брз банда ба сифати муовин бимомим. Ду сол боз, ки
ба ин назнфа масруф будим, чандон хохнши соли сеюм дар
бюрои партиявй моидапро пзмехостам. Чунон ки гуфтам. хама
кори бюро ба знмман банда гузошта туда буд. Ба эхтиромм
В.Асрорй намегузоштам. ки дар фаъолияти бюро клмбудие рух
бидиҳац. Май. ки масъулняти партиявй чис меішмудаму бо
коммунистом чиддн муносибат мекардам ва намемондам. іаі дар
факудтет нооромичо cap занаид, ба баъзехо хут иамеомадам
ва дар г оиоам маломат мешунидам. Мухимаш он буд, ки доктор
ва раёсагн партиявии Университет м а роноднда намешрифталл.
балки сари масъадахос бо банда маелнхат мехарданд. Бор:
Набнҷон Сагторй ва Асадулло Суфиев, си аз а ьзоенн кафедрам
домулло В.Асрорй буданд, ба бюрои нар і пявн омада дар борам
рафтори номатлуби ду муаллимн факултст. ки яке зан буду
дигарс мард, шикоят карданд. Н.Саттсрй чунин кзхор доил:
«Рафик Асеев! ІЛумо чй навь роҳоари коммуннстон хастед. ки
дар ішхлуи кабинетатон ду муаллим ба корхои мошоям ласт
меза нанду шумо дяда истода хомуіи мешннед?». А.Суфисн низ
харфчон Н.Сатторнро гаькид меиамуд. Онхо, кн бисер худро
короча г мед и да иду гӯё ҷииоятн иомаглуберо ифшо сочи
бошамд, ин тарафу он ѵаряфн дафпірн хдзбй кдллм мезила нд.
Мал онхоро ба оромй лаьва і на мула, сари сайда тихо шииоилаѵ.
Сипае гуфтим: «Коммунвстони мӯхтарам! Илоран ташкилоти
партиями ҷойн ба нобакором что додан ё дар мдврилн онҳ»

189
дал он чнноятн кушодпп пест. Диі ар ни клдоир би ШВЭӯи натр,,
шуме аз ҷонибс ишкоятс сурат напфифгааст. на «илвхари бону
ба сари факуятст омадаасту на завчан он мард даъво кардаасѵ
Хардуіш. di акдитрро хоста бошанд. изро чй кор » Ий \арфҳ0
шунилднду О. бгорон нартиявнаш. кн хамин боадад, мо рафіем
дар дигар чо суъбат хохем хард...» гуфтннду бо асабоният
кулохдошонро ба сархо гузошта дафтаря хиэбиро тарк
намуданд? Баыпар фахмндам. ки харду рост ба қабулн ректор
П.Бобоҷонов мсраванд. Азбасхи Н.Сапорӣ ӯротенпагй буд,
гумон бурдааст. кн ректор, кн хамшахрииш буд, уро ба хушй
кабуд мсхунаду Асосвро даъкпг намуда чазо медихад. Як соат
аакташон дар қабулгох мсгузараду нихоят ба дндори
П.Бобоҷонов мушарраф мсгнрланд* Ректор мегӯяд: «По какому
вопросу?»» Онхо сдраввад мсгӯянд. «Пулол Бобочтювнч! Мо
нлмсфақмем. дар бюрои паргнявнн флкултет Асосв ном
бичзчаро котнби дуюм мондсл. ки ӯ ба харфм касс гӯш
ннмсднхал Вақтс ад рзфтори бадн ду муаллими фпкултст
(никоя ( кардем. ӯ моро гӯш налод ва гуфг. ки ин чо идории
чліодііхй пест » Ректор хуб ом.чоро гӯш мекуиаду сштс могӯяд:
«Асосв правильно поступил, убирайтесь. у меня неі лишних
минут» Оихо дигар чй чавоб доданашонро надониста аз
ифгари ректор 6а|ч>ч;іда то рун хавлни біпіои асюсй омада.
хомѵшока «кс 6а слѵпн Бонки милли ва луюмаш чоннби « Ватан*
рек, пеш истирал

Чаштуѵіі сснтяор ;іар толори Академиям у дум 150-солапш
г<асрмдвйсм барчлетіш рчх: Л Н.Толстой члшн шрифта шуд.
Домѵ іо С Хабаров иптгирок дошг, дммо таъбаш хнра
ѵаьлуліам гирдид Рлхимҷоя ба наззрам 6а Млскав сафар карда
сѵ \ «si лир иачлмси комбурю \узур надошт.

Мізрші іпюхай сахтзчнюі дар совхоза «Кирі тписгон»-и
Кіѵбвве» тузздхх Вид рвасн ягтэб бу дам Ддр лахрутам азвал
ѵжяш ёзеах aesvxtcr штл янҷукро авшъа нлм\ длс.Бзыан
дгр Дугквбе $>ам М Лакаю» свар яоихт, кя п ддрузан
зшр ш ордер бшвлк ээзвх вшпсш. «Чй дозами

Г? ЪМ х»5 23LZ. 13С€ Т1СШ)? ЗТЯСПІЛ. OCXTip ACT. КН

•зрп:«юз діт шбсбш наома ішя> rove од дара* Варюб
всгкро«жттмс«. Афсус « ор^хм чомая аиад напӯшид.
н ОІнлаи «Шеф» ногахон иайдо шуду аз инхилоби
А.Ьғоннстои сӯхбат оросг. Максадашро нафахмонду хохиш
Шімѵд. ки аз Душанбе ба ягой чо берун равем, юро ду-се рӯз
6аиз худа «Шеф* маро диданЯ меомадааст

«ШКФ» ОМАД...

Он рӯз намояндаро то майдони хавой бурдаму чанд рӯзн
бзъдй дар андеша будам. ки чаро «Шеф» мехостааст марс
бубипад. Акнун мефахмндам, ки дафирхон хотнроти банда
бахри чй боиси гаваҷчӯқн он идора карор гирифі. Дар ботин
меандешндам. ки охир маро барон кишпари лнгарс тайер карда
буданду чаро холо аз Афгонисгон саволхо пеш меоранд. Хобгш
шірешон шуда буд. Худро норохат медиднм Соатхо дар деха к
Пугус сохили даре мснишастаму сари вохурии дар иешбуда ба
фикр ;юда мешудам. Наход маро ба Лфюнистон бнфирнстанл
Боз меандешндам. ки дш ар чй зарурат дорад. вақтс ки он чо
коммунистон муваффак гардидаанд. Азвали октябр буд. Дар
длфтари кориам менишастим. < оатеун якм шаб харакат мекард.
Ааиги дарози телефон ахлн хонаводаро бедор кард. Телефон
jap на злам карор дошт. Гӯшакро барлоштам. Садов Шефро
шушідам. Фақат гуфт: «Встречайте московский рейс, второго
утром .» Дигар суханашро илома на дол. Табннст. ки хобаи
парила буд. Пагохй. соати ланч, ба гараж рафта мошинрэ
шрифтам) чонибн майлони хавой харакат кардам. Фуруд
омадани гайераро аз Мискав эълон тіамуланд. Онхо се кас
бу да и л. Бо ишорам махсус фахмонданд. ки тарафи нстгохн
мошинхо равам. Рафтам. Маълуи буд. ки мошинро
медонистанд. Генерал дар байн карор дошту дуй ангар пахлѴи
Лион рост суки мошнни банда омадаяд. Азбаскн мусофирон
байни мошннхо ня суву он сӯ мсгаштанду барон ба шахр рафтан
мотпин пакло кардаяй мешу лаял, "мехмоно н*» хамчун мусофнр
лохкли моішіни банда шуда. снпас «привет» гуён салому алеяк
карданд. Шефро мешннохтам Хдмрохонаш хомӯшона даст
додано, вале исѵашонро нагуфтанд. Ман хам номамро ба онхо
ошідр насох72м. То мехмонхонан <*Тсчихистсш» хар чорамон
«тунг» будем. Чунин буд. ки то шеф 6а сухан огоз намекард.

191
млн бонд ером мемоидам Аз мошин поен шуданд. Он ду ду,*
кдрор гирифганл Шеф гуфт; *'Бсгохи хӯрокм шомро ҷ
рсспіранИ ■Душанбе* пкчо мебинсм. Соати хафі иитизоп
иешавам*. Багх вахте ки ба мошин менишастам, охветад^
•бе мошнн биёед» гуфг Фа хм и дам. ки шеф мехохл.-,
дурусттакаж мавчӯъро маірах СОЗіД ва хам соатс бо банда да*
гнрад. Дар соати муакки ба рсстораии «Душанбе» рафтам. Д*р
гӯшае шеф сари ыязс тихо кд pop дошт. Ои дуй днгарро
кадилам Водой мт хама пгнж маприди ирурат чида шуда бух
Хдгто шж шиша сводка* хам моро иитиюрй дошт. Баъд а »
ахводпурей шеф бе мукаддима манту и Лфгонистонро ба имен
ryjottn Назар 6а гахдилн V холо маълум набуд. кн им кишвар
6а калом сӯ pox пеш метрад. Миксад ни буд. ки ластахон
кашгаофии Шӯравй бо хир рохс. ки бошал дар дожили
Афктнисіон 6о*л ба фаъо.іит пардо и нл. Ба такт гуфтим, кн
Афте пистон аз дойрам дярехои омӯхган баила оеруи МТ на
гумон иамскунам ки мари хам ба мн кишвар бмфиристаид
Сара яки л нкидлм баядаро телик иамуд. ки миро барон ворид
шу.ын Си к и іи пари литре і.иіер кирди буданд Аммо на зари
боло мо&хои ихнр лир маириди киш пари марбутл імгйнр
ёфтидст, іеро дар ііііни шмон Шура НМ ниміломміро он ҷо амали
сох іо нимспнчншд Лч ин ру. хама ашхосс. км барон он кншпар
ом о ди и допилил, акяун ба Афгомисииі «ііііргофі л мешаштд*
Лцаих иі проб i.tvcispaiupo іукниіу бонурѵатгар шуллм па
іуфим «Дар цикле кн шуми дар іиіар лорсл. маро ба іудіі
ифшо мссомлд, чумки мин се сол Со іоѵипхо кор кар лайму
трСкипари иыхру пилот хом Дфі опіи, юн маро ли дан баробдр
меиишосинл ГучашТй я ѵ IIII. саракрону ну трон фскши
Афиш ином бпінтро борқо дмлишгі» 1»а химии моиинд даледхо
ипи ‘'impдам Хаміамон плова ші мулам: «Чи митр, длмдомхом
с УМ ѵіі ро мпішіц, три дар Дфмпіистои расмимі и л до рад
Ікѵаблб мест, кн со іи 1972 .uip llnxv».i|w>«• См ил;іхш дамдоііхои
сумьмям иіуішші буллмнмромшф хдр.м Сіу лайд* Шеф суб м.і|кі
іиуимлу бнѵд шірри ифщо сох I Маыіумам шуд. ки бамдаро би
іаври рвѵмИ ба влораіюмне мсфирис і амд. км «идакыр
бохвбарам месим «ид ЛМДАДШ мух ѵахким мовдв. ба бамлм
мрурхі лотм»тшон|ю ѵгмндсоят Лдвоми судб* t дз ресторан
w мехмоихілыи ,j I "чі“ М1 lot i#t сура I шрифт Мо и» хімбіжн

192
мерафгсм. Дах-поігздах қдлам кафотар он дуро 6а
1ГгПиІ шрифтам. Шеф ошкор шшуд, ки хучҷатҳои собіпгш
омода «арлааня ва хеч идорас пай намсбарад. *и или
^^Тфнрнстода меішівам Мсдидам. кн каскада зил шудаас-
„орознгй аз чониби мам заруpar надорал Тагами
в3 -°рта*л. кн дахаи а ввали ноябр сафари дуюмборадм ҷоняби
чфпжнетон сурапг мегнрад. Рузе дар куча Файзалй Начмонов
дро лиду гуфт: «Мулдо Худойндэар хуччатхоятро лар
Вазоряти коркой хоркчй андам, ба пазарам туро ба Дфгонистон
бкрисіонлаші хастаид . л>. «Нс, нс, - гуфтам ба Факзалй.- пн хама
ОНО закон боэору хӯчаанд. мара касе суроі накардааст». «Хдйр.
мебимем», - гуфт Файзалй* Ба кар налъ кн буд, худро аз ннгохн
гсихологй ба ин сафари иҷборй омода сохтан л озим мсомад.
Мохи октябр зим поен месфг. 28-ум Ҳамидчонн тошканлй бо
ивчаашу пмедрчмш Бород меҳмонам шуданд Домулло
t Табаровро хам лаъиаг карлам Им рӯзхо мешунидам ки
Датат I адосн, ки солиси ба сифя ги котнби Президиума Шӯрои

0 гй ифои і«л-иі(|м мсн.імуд, ба беморим чи;шие ру ба ру омалзэсі.
Ба якни Віінсидлин Аббосов. ки солхо ронандадш буд, зямг
мідим ш» хохмш нам удам, ки икҷоя па а ёда иаш рансм Мавсуф
лер шмфохопам пут і it Инсіитутм тнббй. кн бо ном в
• Мслі иролок» сд меіиуд, мехобид В океан, дардлш вашим
будаасі Харду гурда флколииг і.ідошт Рӯи ханлп хешу
ифцГіоиш мениішіеінмд ИнслрлшФнишлМ хам мнеми омял буд.
Дожили палаіа запчмаш бо имаірн лиіарлім Азіи ба натр
яурддил J уфымд, ки хун мсі у и роман л Чил рузбаіхуров хурда
мамсыиоиис ішн г ІІсмкар а з мм И пода г Валимой,*, кеггибм
идеологии Кум in ли маркам на I (мюрамп іарифоім ки аннун
ляр (Муром ОлП ифои йіі зифя мема мул. омяли Пулли мд. Ой руі,
кн 4« берум би мушолмдл імрмфііім. мним coat ЛОИ ИЯІфИ
жилиіилціро медид. 1»<п#д at ду сс ру» мафіи кард Чесали
мирқум лар мбрмсіоии Піахри Gu юн суморида шуд.

ЬаМ и» дули Iцііх соли фаеім імдар болом іурлн самгм
мармари с.іфсду сурѵм, км ат Новосибирск оеардд Оуданд.

1 у юіипм Дар нм ҷи/ш барпдарам Ҷумьахиц бисер хи імиі кард
Рун vain нем на масабм виблаіох no com піиаддулу фа in

1910 J 1966

УІ

т
Ва чор мисраь шеърн Аадурахмонн Ҷомй:

ЛаіХір нун fa фарзанд монад ҷаҳон,
КѴнад ошкоро охр Ӯ fap ниҳон.
Гор ӯ Оифканад нами фаррухпадар.
Ту бегона хонаш, махонат писар.

ҳдккэкй гардид. Дар айнн замен навиштачотн мазкур бо хуруф,,
арабнасоси форсим тоникѣ рӯйи сайт мазер ба хагн Хасана.ін
Иброхим. т устоди шӯъбан форсим факуягети шарюинноей буд,
сабт гардид. Ногуфта намонад. кн дар хама қуччатҳон ііадар
соли тавадлудаш 1912 қанд шуда буд. Аммо у худ мегуфтанд,
кн солашро духтурхо аз рӯЙИ дандонхояш муаи.чн карпааид, кн
нодуруст аст, балки таваллудашонро соли Саг медонистанд.
Ба нн асос, соли таваллуди киблагохро баъд аз фавт ислох
намулем. кн 1910 шуд Ия рузи гаърихй барон хоиадони мо ба
30-юмн октябри 1978 рост оиад. Дар ин кори хаир бародаронам
Холішар. Сохибназар. Ҷумъахон, Мӯсо ва тагоям Чӯрахон
х.исса іузоштанд Хеч аз сдам намеравад, ки мӯисафедонн дехан
Лрча барои мо іуфтанд; «Аз санг гузоштан бсхтар он мешул.
ки чорвосро cap мезадеду ѵіардумро нон медодсд. нисбат ба
болои гӯр санг гузоштан с атрофи оиро панчяра гирифтан
савоби бвпггар мсгирифтед» II 1ояд онхо рост мегуфтанд. Ammo
мая мехостам. ки бо ин езнги мармар гӯри падарро обод ннгох
бидорлм, то ки чорвон лех бопояш сайру гашт накунад. Ин шали
баяла бисерихоро аз хоб бслор кард. Ҳодо кабрнстони Арча
пур а; чунни сангхо шулааст ва атрофи гӯристоиро низ хаидак
пірнфтаанл. Он мунсафсдои агар боре гӯристоичон мдрдуми
Кафкоз е Иронро с ақаллан қабрнстояи шахри Душанберо
меди да и д. чунни иброз намедоштанд. Бо еде аз 6 ром го хи
клблш оҳ дафтархон солхои номбарщударО ба поён мерасоішм.
Дар митихб мегӯям, кн мавзӯи ба А фгонистон сафар кар дани
банда дар идорапои белой хал гардид. Дувозлахѵчи ноябри соли
19,8 дубора ҷомнби кишварн мазкур рахенпор шудам ва
икомагам дар он но то июли соли 1981 идома сфт. Хонандан
гиромй мставонал саргузашп. маро дар тӯЛ„ ни солхо дар
китоон «Афгошклони нақплэбВ» мутодиа намоял


БАХШИ ДУЮМ

Дафгарн солхои I981-19H4
БОЗ САФАРИ МАСКАВ...

Чумов ки лдр поёни «Афгояистони ИнхидобЯ» оварддх, ч
гм шсшв содн I9SI сафари дую** Аф« онистснро паса сап
здітз**. Аз рСйн тартнби иаѵмузй парвсгзн баяла аз Кобѵт
cyjhi чьсхаз бо*д сурзт «сгирифт Аммо 6о ачозапі идоран
Japorri сараввад ба Тошханд sa ба« ҷояиоя Душанбе парься
прям

Чаад рузедзр шкн бародарон. хешу акрабо аа хамкороиу
ѵсгсаон кірор шрифта, сяпас рохи Маскавро псш гирнф
70 кз: бс чанд идорвдои расмй хиеобот биднхаѵ Ин сафари
банда мададв днгаре хам доил Мсхостам, кн мавзун рисован
зоггоридмро онд ба насри дарии Афгоннстон ба шаркшиносонн
Масхав псшниход намуда. фикру мулохизахон ононро бнгнрэд.
эеробидунн чушш машвзрагродарнхгиёрдоітанба навиштанн
ріѵсола оғозбахшидан натнчдн мусбат дода наметавоннст Бага
аз анҷоми корхои расмй дар чанд илораи расмй ба проф>ессор
Комиссаров Даниил Семёнович занг зада, вактн вохуриро
маьлуѵ кардам. Мансуф яке азпшрқшиносони маъруф эьтироф
мешуданд. Сарн насри муосири Ирой маколаву рисола ва
монографиях© эҷод намуда буд. Дипломати варзндае хам
махсуб мегардид. Форсиро аъло медоннст ва сӯхбггн ширине
дошт Максад аз вохурй он буд. ки уро барон мушсвнр
шуданаш ротй купонам. Рисодаи «Нкгарише ба нафіі муосири
дарй«-ро, ки дар Кобул ба хуруфоти арабиасоси форся рӯйи
чоп омада буд, дар нхтиёрашон гузоштам. Чопи китоб
хурсандаш сохт. Банда накшаи ояндаамро барояшон арз
намудам Д.С. Комиссаров хама харфхои каммнаро гӯш
кардаид. вале мявзӯи интихобкардааМро, кн хамаи жанрхои
насри длриро дар бар мсгирифт. нала знруфт. балки иеішшход
кард, кн факат жанри достони кӯтох- хикояро дар пайвасгагй
ба тахсимбанлии мавзӯи млврили рнсолаи докторй карор
бидих.ім S худ, ки хамнн жанрро дар ііднбисти муосири Ирон
кор карда ва роҷсъ ба Содики Хидояг мовографияе хам омода
сохга буд мехост, кн ман равняй тахқиқи эшопро дар мисоли

1%
Ч»*о«'ом зарин Афгоннстоп іиома дюйм. Млн он сощт ба ӯ
Р4ѴДЗ лодв*. ГМ сари ыжвзӯп псшннход кардан вай фмкр
чеку»'** Ии сӯхват ю чос имтнхоне хдм буз. кп профессор*
швряшшос ѢЗ бшшд кабул мекарл Вактс кн мшюдро барокшои
лру допгтам ш1 аэ иигохи надаривай 6а ои б*хо додам. д. с
Комиссаров каяоагманл і ардмд ьа барон мттовир шудаи розигй
аод. Влъл зз швчаыи сӯхбатн ндмйт профессор фадхшд. іи баидл
зодэи мишквн Кӯлоб хлсгам. хоткроташро то» намуда.
гаваччӯхи маро ба воксэхои солхои ей рдаома сожі. ки Дании і
Семенович ба онхо дучор очаха буд. Аі жікхаи у идълуч гврднд.
кн солхон ей. ки дар курен ееюми фахултет шаркшиноемп
Университет»! Ленинград тахеил мсхардааст. Ѵро хамчун
тарчумони забоин форей ба яхтиерн горни теніи хдрбии ддр
Кӯдоб бу да мефирисгаяд. Чй навь ідр Арзли Қ>*ра отела ад
Фар хору Кулоб фаъолшгг иамуданашро явка кард. Хиковтхови.
хеле чолиб ва донншдн ханда буданд, Табиист, кн беипар аэ
задухӯряхои Армиям Сурж бо оосмачкхо нахдхо мснамул

Дар ин сафар ба афюншияосон: Герасимова Алевтин*
Сергеевна ва Гире Георгий Федорович хам вохурдам ва да?
мавриди накшахои онндаам хл эшон маелнхатхо шрифтами
шудам. Аммо эхсос менимуллм. кн кн одимони нуштупшиос.
кн харду хам насри муосири пушту ро тахкик мекарданд* ба
маяіуи пешни ходи а мудак ман чандон боварй надощтанд
Махсусан, Гире, Г. Ф шубха дошт, ки дар забокн при хикояву
повеет ва румонхо эчод туда вид. Барон шубхаашро баріараф
кардан. як чнлдя аз кнтоби номбѵрлаам гахдимашон нлмулам.
то кн варак эананду боварй хосил кунанд. ки химии навь
намунахо дар адабисти муосири Афгонистон зучуд лоранд ва
месаіад. ки онхо мавриди ба\сн алабибтшиноей я. л pop
бигиранд. Мутаассифона. на дар Институт Шарктпносик
Маскав ва на дар Институт Осиё ва Африкой Университет
Ломоносов мутахассисн сохли адабиети муосири дарим лабонн
Афгонистон вуҷуд надошт.

Бояд гуфг. кн қабл аз парвозсӯнн Маскав coatc дар кабуяк
президент Академики илмхо, акаіемнк М. Осимн будам. )шон,
ки то чае ба иавнштахон банда ошной лошпиѵд. аз чопи рисозаи

197
.Ниглгык tVj насри миоіри лари...» изхори хуШЙ н
^,ис ю\иш мрд*ид* кн іахкнки адабнвтшиносии наст
ирАикѵни Аф» оммсіонро ыинбаъд ндома дихим. зеро дар ай,,

V* аоѵ*. касс дар мухкти админ чумхурй 6а ин мавзӯъ маши!
КСТ ІІІСДЮ1 доіши. КН дар хачми паич- шаш чузъи
^исодзс 6d «бона русй такие намоям, то ки Доцр2іі
jupuLilHOCMH совстЯ баядаро ба сифаги шарюииносн
иишохтз бошінл Ха по шлыхз додішд. кн барон чони рисола
Ѵтлдшон мѵѵоидат хохлил кард* Мзслнзитн дширашон он буд.
ки ыаазӯи ріколан дикторіымро ба восиіаи махтубе ба унвоин
Институт* шаркшнноскм Миска» фиристондА* онро ба расмнят
дароварда ва хам иски мушовнри илмнам Д. С. Комнссаровро
шкр намоям. М Осими. ки хамтамон директор» Инстнтути
Шаркшиносии 1очи пистон буданл, мавзуъро луруст дари
намуда. банлвро ба ин кода рахмамуи сохт, кн як уыр
ммьнатпазнраы

Тобистонм Маска о хслс ізрм омад, С и дарлча гарми мо
осиеяхоро ба г&лвоса мсшілохт. Гарбодаш хелс баланд ба назар
мсхурд. Чутиі габиат барон банда набуд, ки іюйхоям аирам
пшірда. ба бӯтхоям намелиромиданд. Хдмчунин кжухо пшпмро
гӯш намсдоданл. Бути дигнрс ба андозаи 43 ха ридам, вале аі
ДА рду варлмн ной надо г насфп.м Зуд мои да мешудіім, бадан ре»
арак обшор мссохт. кн бочеи пороха по» дшарс мсгарлид Во
•учуди ни, фурсаі ефтлму ба шефн коОулиам Горин Ф Н. занг
тлддм. Аз Душанбе хаме исканог савголш шрифта будам.
Мсфахмидни. кн ба шерофати тарчумоиап дастурхон
мсороянду ашр белой он чсваҷотм шарм* бошад. тавбіі
сохибхона но по мсгардад. Мена хон савго ал хама беш
інвчаашро хуш сохт Манд coarc ба Лфі оніістони иикидобй
мутавлччех шулем, хоіирахомонро тоіа намудсм

Руш длгараш 6а Кумніаи Мар казн cap шдам. Ба восигаи
мл к губи раемн боял билет амро ба кумніли партия вин иохияи
Рохн Охаии Душанбе мефиркстонданд, Хдкіамон аѵюхакихоро
супоридам. дар шуг.6аи махсус хисобоі додам Хдмчунин
шӯъбас аз дафгари кашшофй кабу.там кард ва хама

афсус
198
анд. KJ, бисере аз маволн хашшофмро луруст таклал
карда ИДУ 603 даР ИКІНХо6и РОХбаря нави Кобул ба хато pox
"одйіід- Хуччдгхоямро бо HOMff кашшофй аз назар гуэароидаяд
сз огохам сохтаид, ни моххои наздик боз дареҳоям огоз
^сгиранд. Ия даьфа хяшвари дигаре ба фаъолияти мо зарурат
дошіааст. Вист дакикаи дшар шефн Москва гн ба қабулгт
паінруфт. Аз ив ни дар иншоби банда муваффак шудаанд.
иахори хушй кард Барой дахуми икш бнлети кати харак&тм
629- М зек ав-Душаиберо харидори намудам в*і хама сӯхбату
кидурнхоро болон хзяшшймо сабт кардам. Хдфіае ба аёдаги
хешу акрабо озкмм Кӯлоб шудам, марка ди кнблягоҳро зиёраі
кардам ви енпасбарои фаъолияти педагоги омодагй шрифтам
Акнун мудирин кафедрам лдабисги сове гиро дзетам Рахим
Мусулмокқулов ба ӯхда дошт. Ҳ.ис мснамудам, ки дар чоии
уст ода иі н нищета н уро азият медод, аммо чй ндоч ки худи
ломулло < Хабаров бо ярмчан хеш вазифасро. ки дах- іюнлдах
СОД ичро мснамул. іарк гуфга буд.

Ёдам хасі. кн дар номае у стоя С Таб«зров аз шошрдаш
изхори морозит и менамуд, ки як даъфа маслиҳат накардаасгу
ба зудй рознгмашро дар маврндн нштолн вазифаи мулнрй
додііасі. Табинст. ки домулло аидак нозкарланй шѵдааст. вале
нн нозро лека ни флкуліеі М. Давлатов набирдошталег, балки
хохм іи и уро шіёдл сохтаисг іш ҳамчунпн рек тори иакі
П.Бобоҷонов хам нози домуллоро дарк нанамудааст.
Мета воине г сохиби аризаро барон чанд дзкнка назли худ
мсхоиду эхтнромашро ба но меовард. Албагга, хар рохбари
дурандеш боял ба гакдирн кормандаш бетаедчҷӯхй зохир
нин.змояд. балки пурсид. ки чаро ӯ намсхохал дар вазифан
марбута бошал. Муілассифона. хам декан на хам ректор аз
чушін амаяи инсонгарой кор иагиряфтзанд, ки хатой махзе
хохад буд дар баробарн С. Хабаров барин шахенятХо, кн
Универешетро бунсд гузоштаанд... Ванда химеша бар нн аккда
бу дам. кн (.‘.Хабаров го охиркн лдхзаҳои хаеташон бонд cap вари
нн кафедра бошапд. Кафедрам мдзкурро бе С. Хабаров гасаввур
намекардам. Дар гайрн нн гаахеият ба наіарам кафедра
манзалату обруйи доштиашро. кн чумхурй онро эѵенроф
.скпрд а * даст мслнхлл. Р Мусулмояқуло» хам ба *аміш аҚИдв
0V1 хсн rox бп хотнри чпйи устодашро гириф-п,„ доктори
|.пм наіііуда Суд. Маи бисер мсхостпм, ки «оксиагро фахмам
ки чн налъ Р. Мѵсулмонкупов ба Мурсии устодаш нишастааст
пуиня сааолро ба дустям паи оварда намстаіюнисгзм
пѵйи сдоб хам набуд. Аммэ худи Рахимчон хисса гард, Кк
дому л до зр«іа мсиависанлу хохишаш инро мсгардад. Дар
клфелріі 6а гзйр аз ӯ номзадро намебииаиду хам М. Давлатов
на хам рехгор іакозо меху панд, ки барон ншголи влінфаи
мулири кучна г сунорад Вале Рахимчон розй нлмешавалу
маюӯъба таііхпр мсафтид Рохоарои ба хулосас мсоянд. ки
касеро аз берун. шоял допори нлм Атахон Сайфуллоевро.
і.іисранл Дар ин чада баъзехо азфакулгет на хам дипір идорахои
боло иксх> мекуианд. Табнист. ки мавсуф ин наінфаро оріу
ѵіенамуд. Аз ааіифа рафгаии С. Табаров баро.і им ласти
мі могару фіпнданігі. км хдмеша дар мухііпі факуліег фямшш
менамуд. галабаи каЛОИС ішінохш мешу д. Ьннобар ин, Рахимчон
нондоч розигиашро мсдмхнл. to ки кафедра ба ДВСТІІ беюнае
шшфг.і Тавре мебинсм. дом у ил О иочо а і июг ирдши пороха і и
мекшпмл ua уро 6о помп «шопірди собик» мешииохг І»нн:ш. ки
Go Рахимчон солдо дӯпй доннам, барон бехіар шуддіін коркой
кофолрі KYiuiiut мскирдам. км пн чикати (|икШМ1 имоа йомушіо
\уш маммкіад м торафт ідсос мсиамудам, ки инсбап» мин хам
ниорн МОрСШГІ мсішміШЛ То *U*c муиоыимиш мшфубоннхои
пешііраро иалоші Ьо кучу ли мм, Домулноро дар танхой
»І.И у ЮПИ И ба.ЩИ 6о Рахммҷон вуіІІИІІІ МОІЫМу/ІСМ. КМ хулро
пороха t набнмкід

Mill'll) ІУГГУІІІОДА m I ОЛА ІИѴД

/ІуВіММ МШИ ю.»М ІѴИІ Мир іи f у|Куйй)/Ц Ааф(«•;№**ла
мешуа А If) а % »іі у* »04 »4НІ'-МИ <ыр дв#і будни ItlMCIlM
И>ДрУМШ|М9 Он МИДИ till »**>}» МНИИРИ икдод ММ» <НІ

ИОДнМОрО рИЧ| |)|рЛ4| ІііЧЯМ 4М ЧіШНИ JI) вЧЙІІ ни М

I XJM ум MJ РУ AM Л умм ‘••МХПр Мр*»р /|в|) ММ МйМрМЛ

___________________'1Ш , ___
ду

со

л кабл клроря Юнсско содир гардида буд. Хама
сг.\он илмнву фарѵаигй вп макпзбқои хамагокнву олА
ян чаши омодягюс доштанд. Акнун гус чамъбасги он хама
кѵшяшхои адабиву фарханій дар ин рӯз чамьбаст мегардид
Хонам маорифн сиссй (холо касрн «Вахдат») мехмононрог аз
кишвархон дуру наздкк дар худ гунчонид. Мухлисону
намояндагони «лму адаби чумхурй нш дар ин говори бошукӯх
ч„ би но шудаид. Роҳбарони ҷумҳурӣ таҳти раёсати Ҷаббор
Расулов бояои саҳна карор гнрмфтанл. Ҷ. Расулов бо гучориши
мукахтим.іни чашнвораро оғоз бахшкл. Ранен Шӯрон вазирон
Рахмон Набисв барон кнроатн у.аърӯча онд оа х'аст ва
фаъолнягн адабнву чамоатчигии устод Турсуизода рӯйи мннбар
бяромад Маьрута бзрои сй лаюіка ШШМШТа шуда буд. Падіщая
мусбат батонкийсуратгкрнфтанн гузоришн хукуматй шннохта
ншвад хлм. Р Ніібисв лир қнроати матн оа млхсусан шсгрхо
лзоб мскашнд Гӯё ба гӯтхо сангчаҳо бармсхӯрдалду боисн
норохлтни габахди фархлнг и мешуданд. Ammo чй нлоч ои замой
\«ма рохбарон дар хамим са гх ѵлрбня сфіа буланд.

Д<Ф ,!|» мач'іис ішініі-'.ііідіш 6арч«< «ми хпдкн кирі гп Чингн 1
Айтматов И) (’уроітсв», Коми* Яшиші узбек,Су лай мои lomjt
«фгонMCIонА. Ахмад Ф.інні моюіегонн. Мир jo Мброхпми
«> шрбойҷони іи к/шбони дмrapc as Африкоау Ҳиндусгон

иш I иров донн НМД

< лрвяіт;і сухви ба Ч Диімагом додд іпуд. Маис>ф чуміш
мбро# донн «Хущблхг асг хадқс, нм ба мне. іи М. Турсуиэода

(ІШИр ДОрЛД и.і і.МрбліІЛНД llt’l ШОИ(М}, К*И МОН.ІІМП шняномирн
ЛОриДВ С уллймон ЛОШ» XJM іухднхи гуфі НМНО сіііч .іі юш
ШУДУ хлрфховіи 6а інихеняіи М Гурсунзи/іи ХЙҶ ил*пс
ни лот I лил I ішмііі ной дар «лип іуфіу ннишеі Хлрфи
• огнрмомм Фмін Ахмад »»и буд, мі і уі| і *«М*ш іаОоми ючниіро

іар и іи і.ю и.».оіадаам Мин щОонн шуморо дар муимн м*ім

41 Uilj|ii|kiM ОМуМдіЫ* I ft ІЦІІІНІ МПІШНЛ, МЛІМИІКІМІІ ДМ 4 411 им

*Ушти нииу/ьша мн птмзким М I гр*уи »*> ыр*» бмрыі ыіар

МИШИН iti * ill ІМ I.'Mil «HM'lMH • ул nit би мм МОИ M* > >IH 111 I нфи > ) I

iMMiii ■•«mmo **hm (•iihhh i*iii Мушки |i/iiii»iii ;іоДгі імуд Mum* уф
ЧуіІ MMfJ4f#M/iOp JftMUlo HJMI lUOpHt I уф I 14 j|Up 4у<|0**лм

Ш1

It*
іуюршшіш чанл MMcjut. шсьри устол Гурсуіподиро ба іап
мчи хул кМрСКП К »|іДЧ нп:и на шфли раіки биихіиёри Гудҷц^,^
ІиіГнчадикоич. ИИ КОПІЕЙ идеологи Оуд. і утопии Шуд. ЛзГі.Чі к|!
ни иону 6а и зв рафторхон нохубро дар баробар л фархангцси
карор мсдод. уро ѴІИСІІИ мардум хамчун мадам Тсічср Иом
мсбурдаид Мсіявом гуфі. ки душманн ашадии табака,,
фмрхдяій дар солхон мл приди каіар миьсуфро мехвсобида,,,,
Твсавкур кунсд, ки аі як Институты исдаюгии Шевченко ін
нафар мудллимонри 6о тӯхмати ришваі 6а мақбас кашнд. Дцр
6оі н іегирохатии Ленин чоихонае амал мскард, ки катқон
ѵу,і <• aui ншрқй бо кандакорихо доип ии чойи нишасти мардум
vuarxoii фарогати буд, аммо ни бону китхои чӯбии
кандакоришударо хамчун нннюни из знндагин фсолалй
хпсобкда. нобуд сохт. Назди чойхомаи «Рохдт» чойлобхон тсбон
аніур дошг, ки ба амри эшоа канда ояртофта шулинд Атрофи
боги »к:ирохат. Академиям улум. Университет, Иистигути
пс.ілгоін. гиббй лл imftpa Goшшчарвхон чӯяниигулсохтпечонда
шу.иоул ки хдмаашро махт химии бону лзблйн бурд. Ӯ мехост,
ки аюи нишонис іі м ру згори ниёгонро дар ҷумхурй рох иадихад.
Валнахтй он оѵл. ки пн бону хамчун но іоардори аіішілшахеи
чумхурй iiiuiioxTu мсшуд. Х;»р пешннходс, ки мскард, «калои»-
дасмирй менамуд Точикй сӯхбат карлаиро чсҷ хуш надошт
ва taftpa...

Висту шашумн сснтябр длр «Хондн зҷоднм М. Гурсунэода*
хонфлроииі ними баргузор шуд Ин чо ранен мачлнс М. Оелми
бул Мацэу зан иввалро намоянлан M;ukjh. узки вобаст&м илмн
Точнкистом, Иосиф Самой ловим Брагинский лнчомдол. Афсус.
кн ба умумшун пардохт на .up минрили хуиари М Турсуітеоли
харфп чолибс нбро'з иадицгг I учориши лудом аз L Табарон
буд. )ыші одимона с$хбаі намуд. Шалей ссюмс. кн сари
ніодііс^іи уст од м.іьру и» доіи/іоя I put преніи Османова аі
Инсшіуім адабми 6а помп Горкийм Маски буд. Тдиаффус
экіюн шуд Аммо ішфвхммддм. ки чаро усюд Хабаров 6о Ш>
хам рох или іуда ня. Ману Ркхммчон, М Шу куров. Азимчои
Аминов, АОдурахмон Абдумдноноа дар рссгорани «Поммр»
іюни чошпіро чурдгм Ваѵд аз чоші мац* мхо идома сфіанд
( хдиронии Лизунова ва М Шукуропро шунидв бо Рішшчои
mu рафтем, *»ро *СЧ cywunt lo w наефтам, харфе, ки допиши
Хупсу ввода ш и нос и ро афзонш мсдолл ботал. ба гушхо
ніімсрасид. чашииораҳо шоид чуши» чихдтро тлқозо мсиамуд.

Н Бисту «юрумнсснябрдар геипаи Лучоб нимпдйкараи июирро
болоіі гӯраш гуэоштанл Ба пн муноскбат чамьомлди бошукухе
гарпіб гардил. Завҷви устод дар мннбар пахлуи рохбаронк
чумхурЯ карор гнрифт. Фарзаидонаш- Масъуду Фирӯза ва
Парвна лар кагори аввал мснишастанд. Дар хамян ҷашнвора
««Ҷомзаи байналхадкдш ба номи М. Турсушода» ба расмняг
даровардп шуд ва нахустин гнрандягонн он Сулаймон Лонк кі
боз чор кася лигар эьтнроф iлрднданд.

Конфаронси сдбудлн устод то 28 ѵми сснтябр илома ёфт.

Ссігтябр. кя олапш мохи М. Турсуіпода буд. дар хояалони
мо хам хушхабар овнрд. 27-уми соіпябр бехотир лрӯсбмнхо
омаддня Яъне барон Фптима хостіорон ташриф овардзнл
Оихо сс бону буданд. Мслосганд, ки маслихати моро бш яраял
ва баъд мнрдхошонро фнристонлнд. Мая. ки аз чуннк ташряф
“•* сучбатн бонутюн худро дпр ҳолати цфрешон мсдндам,сӯӣн
ывҷллм нпіаряста бо нмову ишора фахммлан мехостам, кн чи
г ал аст, ос у аз швзӯт. ипилоь дорлд с ис ? Ӯ низ чунон вонамул
чскард, к и гӯс чипе ндмсдонвд. Лішо дар рафгори хл мел рам
фахмидам. ки у пеш a*j new медоиист ва хатто омодагй хам
шрифта буд. Яъие моляр і) холя духтараш хеле хуб оі охи
доигт. Дар тасаввуря баяла хеч намсгунчнл. ки Фоѵнма хулаш
чавояашро инткхоб кардаасг. Як духтнрн ором. каміапу
фуругая маълумам мешул Боре хам нашунида Судам. кн у бо
*1лионс ли. I бастваст, с іалхоишонро пашллшшл Мая се соля
натдик а I ходу зхиоля лухтарам наклон бохабар нлбудам. Ба
хар хил. вахте ки/шрво ишмешро ба хотирм фярзаиламои куфта
будніід. чойя ифтихор буд ва лтпр су рог намскардаял чй?1 Ат
ни р у, савол леш о вар дач кя бича чи кассет, лплолонлш
кихоннлу пллару модарлш чй кііебе дорвнд? Мльяум гнрднл.
кн а • он сс бону я хеши молари пнеир булл іету лун диіирши
лммлхоиш Бобин пмеар Махклмбосв ном сохнбмаясабс
будадст. ки тмоне дар Кӯлоб хотябн хи ѵжи вялокт шуля хор
..... ф,. іи.і.імі;«|.«и;ыр*'."«•'«^•-имумлуіхіг.ц,,,.

, .t|.i«H«viicp ифчи иіинфі' jioiHiuui'i Милирпііі mil МП,
фиѵуіпѵш фипопшии Йуд;«. л. |> «йии *ол fm шп иц муаітнц,,,,
міішіуп Оулилч Кямчуимн фалммлвм. км rupm|>»« а,м
й..мо,ш ІК.ІІІ.Ы Хумиімііку Чоіиібн МОЛароіи Лиц И Лу.ы’, ,
;им»р мм мсіуфікм? Фіірмушім. км марцшмиом яшішнбкя
ощі.іи. еі.,и*і>м 12 л» 13 ѵпир ши мил Дор ми мутим Гц,

Й*рОЛК|ЮМКМ ни Лик»* ККГММАОІІ мплодим МКСЛНМТ нпмудпц
ХдфіИИ ДИГ*Р Мймошишяо IKMVM щ чум л.іи марлои ом.іллм;іу
•ІЧ.ІНМ.' *о ым,м СОАЫИЛь. ИМИ’ фоГСХД КІІр/І/МІЛ Іуйрпоп.ім
моки іиіяЛр і и ми иимудсм Дар ші мудціи омодшихое шруряі
донн, кн Гы г.ҷшфп лухнір беитір іті/ілу* маги риф г. Ом ру і
домн/ҷи- «*м опиралі\ІІ. км Імхром ном лопну *1/1001111 лбос буя.
Ьпхши инженерии Ими ИІ у ІИ MfKhirpo х.ііы карда бул. Маьлум
шул. кн «око сиифя ляхумро IIR*U) хаты корддлнл Ьа смфліи
пял ар ииіихоби Фоіима маъхулам шулу роіиииімро /юлим
Ллрманрили роіи Пулами мо/uipH Фотнм» чойи бпхс ннмсчонл.
жро у m иишхобм духтар»ш ОохаГмір бул

Чдрчямд барон банда ми ходню ногихоий мақеуб мишуді ба
хотмри ап ки Фогими куллш ломолро сфт» 6у;д, і.ісилпоим
мсдод Омо/ыіихои мкърика nodi ІІфту рузи чоруми ноябри соли
ІѴН1 дар рсоорпии «(. алОарг>* г уйм друсии Фоіима сураі
гмрмфі Чдрчан/і кн норохаш.хос баром банда нсш омлл. тӯй
мунофнкн мсьсрхояш гузашгу Фотшофо 6а хонам ломод гуссл
на у улем Пашхми чорум руйм хавлй 6а хешу .ікрабо ва
хамами он як шісаа мой омол* сохтем Мухнмаш ОН бул, КН
Фоіима хостам кудро 6а сифата хаме ар кабул намуд. Мо аз
чоннби хеш хами хишаіро ба чѵ> опираем на і умой номскуаам,
ки боиси >родс гярлида бошем Акнун Фоіима дар іушас в»
шахрлки 46-ум икомат менамуд Яънс махали тистм ӯ хамом
ҷос бул. кн хонам шьшраш клрор дошг, Мслид&м, ки гохс духдм*
духам 6а коня cap мешд на оголихон пештароашро бори дигар
дидаи исхист. іср«> дар пах лун и адару модари ломод рѵзхор
ДНЮ», албагта оюднхо налоют Ягонл орауп банда он бул* кн
Фоіима рутгори ширин бубиши. Ьинобар кн хсч гох ба эддагяк
онхо дахояді мамскдрдам

204
пмчуми декабри СОЯМ IѴИI чихилсоім шу/шм Ба пн
Г,К L'l"'»■ «н,,,и **фвЯр*рово*«МЛ Г.ІИ ЯЧ іусп.нам иігфат
іияО Й«ДІП(>ІНІ дӯстоиам ҚурГиж, ІІІахбоп, Темур,
< улгоп. < ііид-пп.фар, Мираттулло. Молирхучн

' "' Г О;..'...И Абяугйффор на днгпрон чамь омадапл Рит м

МимгѵллоАтовяро инпяоб каплем In ежихой 12-м
IIM<Hi«cMioii<#ifKf ялплоид. Устодим < I широк »н» юнпяаш Ванда
ідоімій иштира# AMimw Ьи т <;ірлм луб і у тип Іш химии
ИІИІ0ОЯ, ру*.»у шдбхо плен cap шудмилу MOW. марти com 1982
Фапшш луггярчадор шул, км иомашро Міяпжі гутонгганд
Моллри домол хона омиду нм хабпри хушро бпроям распил. Дар
•nfлу цксолаіи бобо шулші мш ар кори осой буд?

ДАР I ОІІІІчАІІД

Мохи август юуду жімоянлии «шф 6а Душанбе cap ед іы
шипӯн ларсхои баьдми блнларгі ба much гукшіт. Мсхосганд.
ья ь.ілри профессионал ро дар сохни хул Доштп бошанд. Рӯш
енфирам чіжнбм Тошканл яку ми октябр гаш шуд. Се «юр руп
мокла буя, ки намочили омаду бнлеги шн сайрн Душанбе-
ІошкаилрО ба их!мерам гуэошт ва дар солги муаиян iieinnoj
гирнфіаішшро иброч лоші Л * млблоки ханой Ҷумьахону
швчаач ва я шалм Мадамкту акай Вайей длин бо лухтараш
Салнмабону гуселэм глрдаяд Ҳавотшймои ГУ-154 солги II'
лар май до нм Гошканл фурул омад. Масофа барон ин ланьи
хавопаймо чунон начдик буд. ки боло шуду худро рост карл в»
лаҳшс баьд м&Йл бз пойнн нпмул. Зинш>)ю мефлромалдму
«со\нбонлм»*-ро меҷустам Онхо се нафар будаид Акнун
• меҳмоилор»»-!! банда шнхси дигарс бо номи Белон Виктор
Васнлсвш тгп.нн гарднда буд. Аскаре луртар мсисгод кн 6о як
ишора чомалоіпі маро барлоигту рӯии ҳавлй баромадсм. Он лун
днгярро, км иамсшинохтлм. маро бисер бо эхтист на юра
мокарданду байтI хул харфхос мегуфганл. Гт малярам бдрои
сухбиім ОЭОД чурьаг нпмекарланд. Фведт ннгоҳу члшмон кй
буллмн моенро мефзхчопданду б;іс. Гумон мсбурдям. км онхо

205
ІЭ

I оанда 1>о ослхік доштаад w борХо бл

шоодагадо бо клчнна фаьолнятхое зшҷом лодаацд*
.U? мошшш ГАЗ- штшсгсм- Сӯхбат шакди кучдгй дощт
Чи яел шцшоз сураг гнрифт. ходу ахвод чЯ хел аст аа •»
дншр чрфя хасб» кабул. Ба шахр ларомадсму 6о амрц Белов
ронамда лахзас мошшро маѵтал дошт 9 6а воситаи телефон и
хиебон хучос занг мд. Маълум. ки оыаданн банларо ба <онеф,
хабар медод ва хлы супоришхо меіирифт. мошин 6а самти
тимолу шаркн шахри Тошканд харакат кард. Ба хӯчас
расндем. хи Кеми генерал Қодировро дошт Шахраям озодпс
буд. Шоял он ҷо бештар ни «омнсн нспікомаі мскарданд. Ба
бинои наичкабагас боло шудсму дар отменам чорум хонаи
духонагие гардидсм Аскар чомадонро гузошту худаш
шитобзада кафо ітшл. Он ду бо май наомаланд. балки факат
Белов, си коми асдншн наоуд. маро хамрохй клрд Лахзас, кн
молохилн хона шудсм, расчият огозпіриф) Маи якеаз дӯстони
наэлнки Ралионов будам. кн рухсашамро дар хояан у
мегузаронам. Эшои хонаашро барон муваккдт ба ихгнерм
банда гуаошта бу л Хдр касс а» хамсонхо агар сааояе ба ҷо
мсовярл, нн хврфхои бофгаву сох гари (легендаро) барояш
мегуфгам. Он соаі чалнали да рехоро сохтем. ХамарѴза азеоатн
кӯх то ганч дарехоям сура г мсгнрифі Муаллимлм худаш ба
вахтам меомпл Дарсхои на іариявй а avail дар хамнн хучра
мегузашгацд. Аз соати як то ду на кт и нонн чоші муаняи гарднл.
Суроіаям: шахри Тошканд. кучам Колиров 9, хучраи 24 буд.
Бо пн сурога мактуб навншган рано набуд. Ба касс а і шиносхон
юшкаімнам. сабаГж 6а нн чо омаданамію н л мегуфтам. Гӯё дар
Институт шаркшиноей би омӯШШИ маподн илмЙ машгул
мебопиш. Агар кисе а» ошнохоям бо мошшшшоіі мсоварданд
хам. бояд дар ташкӯчап лшарс мсфаро мадам. Аз фаъолнятн
кобуянам бояд касс чи іе ншисдонмст. Ин інькидхо барон он буд,
ки дар Гошканд шнносқос доннам, ки дар Кобул вазнфан
ннтсрнатсноналистй энном медодем. «Сохибошмі банда ин
чихатро медомисганд. Вахт и ба шахрча морнд шуданам. бояд
ба бошаидас ру ба рѴ шіыезалам. Ьа пборам лиіар. 6а ҷсҳраи
шахсе аз пешору баромада ианнгаристан Da rafipa

206
^д^дудшгглоро видим гуэоптшд. Баыс сыхшхои тапсхояырс
совиказ хул карла бошам хам. боз онхоро такроран «афганам
•.озим мсомлд Харптаи ҷугрофнёин кншварн марбутдро бо
Гіімоми пастиву б&тшднхояш азхуд карданам neat мсомад. Ьо«
нктисодист, си&аг, сохторн давлят, шахеиятхо бо ианзядхоя
истнкомапіашон, макони зазоратхонахои қудратй. бвзахои
харбй. анборхо. майдонхои низомй ва гайра донпшхоро
доннстаиам шарт буд. Дар хамил за.чина, хамарӯза ларехоям
сурат мепірнфганд Хар даре рӯзи дпгараш пуренда мешуд
Дтбяски фаіояйѵш баълии банда пар ттпйтаттесурат мспіриф і,
шаркшиноей мавзӯи тозае буд. Сеюми октябр ;шр гӯшае бояд
ду ҷойн мулоқогрэ бо «шахсп бегонае» муайян мссохтам. Яке
«дойми» ди га ре «ѵстнетй». Хдмнн буд. ки як рӯзи хамом пар
глнгкѴпав) бозору хисбонхои шлхр чуннн чойроефтавй шулпм
Медряистам, ки ««соя» пушти сарам карор дошту урп
намеііпшохтам ««Соя» вазнфа дошт: хам мавзун айинят ва хам
мавзӯи он ки май ҷойро дуруст ннгндоб кардам с не. Сипае
«Соя» ба иуаллим маълумот медоду рӯзи дигар ба мал бахо
іу:іопп:і мешул. A I ларей иинади пмплй бақон «аъло» ририфтлм
зеро дар ня ҷола бёадтар таҷриба ҳоснл карда бу дам в*
душворие лею на мел нард Бегохни ші рӯ $ ба хона заш задам.
Ҳолу ахвол пу рейдам Тлхммна дар телефон баланд садо
мебаровард. ки зик шудаасі, кай Сжрпшпіншмрп мепурсил
Боксам, ӯ ба мак бисер одат карла буд, махсусан солхои дар
Кобул карор допганам. Рӯзи якшанбе. ки исткрохдт доштам.
ба суропі Қом>1лнон Ҳамндовн косонсойй баромадам. Чанд
соате сари ластурхоии пурнсъмаги зшон карор шрифтам.
Қомндчон iiitcoini хушсӯхбатс буд. Чумон геэ-тсз харф мсзал.
кн кас баъзан маънЯ бардошта паметавонист. Зааҷааш \ам
бонуи мехрубоне буду дар гуфтор лахҷзн косонсойй истифода
мснамуд на гӯс донншн лахчдшиносй медол. Ба Хомидҷоз
фахмонлам. ки бакзе афгон нстшішнносони Тошхаядиро лиднюш
лепим дст. Ӯ бовар карду исмн нанятой octpo бароям откорсохт.
Вахтҳои фарошт хнкоихои Лбдулхнмнд Самадовро мехондам.
то ки маколас сарп эҷоднёгаш омо;іа намонм. Октябри Тошкаrat
бороиӣ ошш Боршш махину осмони абродуд хамства норохзг

207
ніп«хам медошт ІІІашум» октябр чуаллимдм <>мп u
майЗӯМ «тайки к в мя мкс іи обьсктхои хдірби суҳбщ ,, С<1ри
Млйіыѵ іи 6» ИИ ду ман-іуь шиифаҳои С»ііс^|НГ|>о С'мпилм Му,‘
р*фт.

Ру иі нганбс ;ѵ) com хучраро глрк іуфіам Фіфроц, рувѵ.ІИ
меиамулу бояд маро намсдмд Якишнбс Темур Лиірафщ,^
сфіанй шудам Хона&ш дар кѴчаи Семашко карор лоцц Ки
мдрбут нохилм Куйбншеаи шаҳри Тошканд буд. Хдмчуниі!
луспі ліігаре хам доштам, кн исмашро хонянда дар кіѵтоби
«Лфгонистони Иіичидобіш лндааст- Ннёлхоҷасв Фарход, хнмонс
wи хеҷ форсиpo ел папірнфту 6а хогири у руей сӯқбат

мендмудзм.

Cyporaampo доштам. Трамвай» 13 то иеггохи «Ташссльмаш»
мерафі Баѵд ба воситаи автобус то кӯчан нХосият» харзкат
кардан лозам мешуд. Бо вучудн ин. хедс саргардоннхо сурат
шрифту хаалии Фарходро пандо намудам. Хушбахтона. бо ёрии
хамсояхояш, кн ӯро хуб мешшюхтакд, хавліін раками 87-ро
пайдо тардам. Фарходсардори ндоран оби шахрн Тошканд буд.
Дар 100 гектар замани хочагй дошт. Бинобар ин ки дар Кобул
бо Абдулмачнд Ходов уро танхо намемондсму дар хама
нишастхоямон бо худ мепірифтем. ба май эхтироми зиёде ба чо
овард. Ба ндорааш бурд. хочагиашро, ки хама мсванотро доро
буд нишон дод Хдр вахт ки зяк мешу лам, мошини хиаматиашро
мефнристонду ба мехмонналі мерафтам. Ба тӯйхди тошкандихо
мсбурд. Афсӯс, ки забоиро намедоиистаму бисере аз сӯхбатхои
узбек и ро намефахмидам. Аммо узбеххо ба хотирн мехмон руей
ran намезаданд, чунон ки мо точикхо мекунем. Хаштуми октябр
ларей наша доштам Ҷосро ба асоси галаботи касбИ
накшабардорй намудам. Майдони Ленинро тамошо карда аз
«пиихонгох» хабар шрифтам Нӯхуми октябр «шеф» 6а аёда гам
ом ад. Як соат супоркшхои юза доду рафт. Барон ичрои
фармудахои «шеф» паич-шаш километр рахро дар Тошканд
сайру г а шт кардам. Bet охй хонаи Темур рафтам, ки дар кӯчаи
С емашко 89 карор дошт. У баъли іюни шом бо мошинаш
I сшікшдро тамошо дод. Рӯзи дахум хам ба шинохги шахрн
I ошк.-.нд пардохтим. Чанд му&сснсан махфй од ду ізагюрити

208
..„иінро руі>и iwwua ош«р;шм. Моми чоічіро ;шр •юГі*..ІИ„
нЛмѴОр». XII лир сохили КАМИЛИ ІіуроЛс чойгмр act. хур.мм
,,0„щахуми октяСф дирсқоим Перун ш шири 'I ошмнд дар
.нмиіш»» Міулн ршудіш минI(Ж,іи Чимкент ,ім,мц шу.і |м
інктічіі* пикша т» КОМПАС самтро муийан кпрда, сііпдс лурусши
счіро ба воситан пнйла |к>х типам мссаичмдам. Намошштииі
хоҷвгми халки Ӯтбскистонро гамою» иимудам, ки лир дохипн
йоги I алиби чоіі мсі и рифт. Ии лилор хлм би ѵаксалм в&мфпн
каобкам сураі пірнфі Путали ларкориро сфгам. чомшрл .шик
номудам. Ммрӯзхлм дар чойхонан «Анхор" іагиажі кліш.іріі[н>
ііазируфтам. Шаби бисіуми октябр. соатхоп хафгн бстокй
шдхрро 6а аіміи чӯлистоне гарк іуфіам. Бисту панн километр
рох гаштанам лоады бул. Воз хам кактаву компас ва чарспі
кисагй мусоидатгм ѵшрл. Муаллнмам маро хамрохй карл.
Дарсхои додаашро аз дониши банда чустаий ѵешуд. Бисту панч
кило бор дар пушт ба асоси самтгирй аз то 4-5 суб* рох
гаштсм Хдр нуктаи саміро муаллнмам нлман «есанҷнл. хи то
чи анлоза дуруст муайян кардазм. Дар ин касб му.діян сохтани
самтҳои лознмЯі бисер мухим бул. Дар гаііри ин. имкон дошт. кн
фош шавй е ба нонкби дигарс ха рака г ндѵонку ба мухосира
пірнфтор они. Дар замкни шудгор рохгашган шахмат доли. Шаб
салкин буд. Но вучуди ин. арак сэру баллнро тар мскарл
Пнроханам ;іар бадан мечаспид. Аз як иуктл го нукгзи дкгарсс
-чор кидомстрро бояд тай мскарлем. Дар борхалта (рюк так)
маводи хӯрока шрифта будем. Ба хар иукга. ки мсрасядем лах-
ионздах даклқа дам мети рифтам ва аз маводи ппой иетифода
мскярдем. Вактс кн ба иуктан охирин расилсм. днгар мадори
рохгардй иакардам. Пойхойм гзмомаи аз ютиера.ч бзромала
буданд. Боз чор километрн днгар то испохн поезд рафтан лознм
меомад.

Дигар илоч надоштам Белов парное намекард. Касбн
х,шешдшаш ішёдагардй буд Вактн харакдгро одома додан \пс
кардам, ки днгар пеш рафта пл.метанолам. Белов ичозазт дол.
кн дар I ӯшае аз рохи мошннгард нишшіам. Баьдан хостам аз
ҷоям баланд шавам. аммо оби сарде бзданамро фаро шрифт
ва боне шуд, ки аі ларзиши бадан дандон ба даалон оюаиаи

209
МудIU1IIMilм ии м>ЛіПродили. ІШРСШОИ шуд. Чй кор К/,рда,иип

ітмсдонисі Ом 40 на телефон буду ни хотш тпицомапіс L

„У МУ ДИ НИ* 6о лушнорис П» МОЙ біІЛПИЛ ШУДІІ. ро\І ардцро ц2ХОц^
юла Ы мсггохм автобус риснднм. Соаі илмчи субҳ іцул
яіря'кдоі истгох мнтпэори н*то6ус шрлндсм Хлракати
мобуао ба с*ши Тошкіми m хлинн нетто* шурӯъ мсіиуд
Акнум іаспіірw чумом шнддлт сі|»г. км хулам ѵѵм арендам
QKufwnipo мямсфахмилам іи боре \с\м ба им холит гнрифіпр
НІЮМАШ) буллм. ІкМІОІ» ІЛСМИМ шрифт. КІ1 МОШИНИ ГИ1.ҶИПЙ Mti
шніілу ба гости а і іипикоя лихад Лммо роли нишудам. іеро
лусс р>і бяъд мѴѵ ттм поём месфту дар хона ял омадакям
icrnt лот лошган л И дон ни буд. ки бодом ха рак каме дароі
омкдшлм. Ханӯзхам балам мсл.іршду дандонхосоиш мехӯрлинд
Соатхои хафг анлдк хулро бехтар лидам Автобус хам омалу
ишиас гем. Мусофиром море шннохталд. км чй косонем. іеро
іибосѵ.н .тесаніи дар бар доштсм Соатм 91’ ба хучраи
мувакклгмам рдей лам Hoftn смсҳро бо исал омсхта фуру
бурдлм. \о:шм ру ба бехбудЯ овард. Белов таьчилан ба «шеф»
ишг :шл »л начъиятро фахмонд. Ва гумонам амр шуд, к и ба
г осин tan одрзнд. пале муадлммам мефлхмонл. км намсхохам
Ошас ним соатм днгар Белов наілам нмшаст па боиарй хосид
кард, ки аатъилтам хуб аст, то соатн ду хайру хуш намулу рпфі
Им соат «шеф» 6о Белов омдданл на ба холи банда хуб
ххнлнланл Шеф мегуфт. км *моро сахт тарсонлй. Бо чунии
тдбларзахо аз мо халос кзмешавй» гуфт дар мнтихом
дхводиурсияш. Хдмин руз бояд нмтихонм чамъбасгиро кабул
мскардаил Вале шеф саяоле пеш инов-трла гуфт; «Мш< боварЯ
лордам, ки лдрехоро аз худ кардааст. бинобар им. бидунн нмтихон
натнчзре «аъло» мегузорем». Вакти хайру хуш билстн
Хгіжшайморо барон рӯзи 22-юмн окіябр ба ластам доданду
ruirox соаги омадани мошинро ваъда додаид. Бори гароиеро
пасм cap иекардам Ба Фархол Олнмоннч телефон ндмудам. ки
оічпкнро ба поим хамешагй фнріестоиал. то ки соате испірохаі
намоем У ларход мошннро равен кард. Фарход чанд
рафнкдшро 6а шарофати бан;ш даъваг карла буд, ки то солги
дахн шиб сари мм;»і иурнеъмаги ранен ндоран оби Тошка ид

210
илрор інрифісм. ( ипас Ф.ірход мяро 6а клроргохам оімрл
д (баски 22-юМИ ожіяЛр пмрно шм суйи Душанбе count <> * сур»и
мвПІрнФ». МОНИ чотірп 6о Флрход i»f>»rм. Мшиун іоиікли.т
*слс бома **а буд Ьиіошн бомошним мдорям у го ьлак:юи «уд г*,
|і.ісоіі;мм «Шеф* бо ду се каем дшар барон гудели банда
бйрокшдибуд Коло то impaoi wrjrr лоипам Ондобп pcctoputi
д.іьпиИіМ клрдамл Сӯкблгқом n.u-'.іі нлом* трифі,,,,
Маѵдумам шуд. км шипи <м кучос фмрмстошшш бдм.иро ллр

кямрДОрвМД.ОГОЫМСОЯТ,ВМ чгушбя иГар&маам» -

мох* як бор мкмоямлдн «шеф» мари бонд «імерит» маилмуд
Дар Гтгин мсіуфіам аі ин с<що г умок act. mi ипки сбак
ІІлрвоіро іі*ноіі ккрліінлу ог)Іш купи» им Хдм.ѵімом шеф a
бомуи мутсалдй «нос гуфгу бамэкро нишоіиш дод
Нлфихммлим. кн он мн ни буд Шояд нашим СО*»<р0 М«фО
мскирд.

мліічѵмин ректори уіінвыч ітл

Шонтдахуми мани соли 19КГ фдьодияпі юрумии ректор*
Университет, академик Пулом Ткточоно» поен ефт Хдѵоін
ддетне, кн егози солхон 70-ум Рачков Сопех АшУрошічро (a
носит ли нлнік -наннсхом пайларчамашом сабу клуш сохі
рсктори чорумро ч.ім «чалпа» карл. И Бобоюноі ба надари
банда а \ Ос.чтлрнн елріиронн Уииверсиісг ѵиідсуб мешу.и
М а вс уф чехрлн илмии сатчи ҷахини буд Дар мѵдлаіи
фльоііііяіи рскгіирш! шшн маіпалатн илмии Университет челе
боло рафг. Ин боргох обурѴнн байналмилалй 6э худ касб нэму.:.
Дуруст аст, ки ддр ин чела хишатхои муовшш ректор о»и ба
илм, профессор М Натаршосаро полила набоял гириф:
Булургии П. Бобочемюв ба сифатн ректор, non ю хама, дар пн
буд. кн на вон он и нсгеъдодмандро ластпірй мекдмул. Агар 6а
хотнри яикншофишім нас іиішниходеро тарур мсяоияѵл, хвгмм
ластпірй мскарл Дигар чмхати рохбіриаш он буд. кп ддр
атрофаш гачалиуклоронѵ чаромхӯронро члчъ ивменамуд.
Хамаро бо як члшм иешце Шдхен хакгӯмро зқтром мсдошт

211
Кл9аябо*взбѵл Дмр *" ^ Л|Чсмн “H—I кабут,

Г^яабоя ба бинон шашум омалу комиссіи забои м
^гро чжмз вя-угт Пф. «Доаажу до вашего сяеле.ІИ,
ttocuHi»6pira Ра* моя Набневинапишет сочинение Мнс.1шп*о
«о «ояшш с аержу. Это на ваше усмотрение Ия харфхоро г*
»сл6снм*т ибро-j доюту лубора биноро чоинои шфтяри корияи,
г>Р« иамѵд Асабонияти регтор аі он рУ буд. км ӯро мачбур
сот а»бином всосЯ 6а бином имтмхоиоти клбул равон карла
булат Лэ им кн ректор ба мо тягом іюапрд, ки ниши раней
ПІурі I ьамрои Р И ибиса хмтмаи бақои мусбаг іирад, кисе иі
мпГш уиаіиудубахои *гийртошоятбдхш» » нрифт Лир маървішіі
имшхонотя кабуя даххо чуиші ИЛТММОСХО й) лисп охи хукумй!
суре! MCI мрмфіанд. кв дар нчрои омхо И Бобочоиоа мусошші
намскард Им чихатхо. табинст, ки боюри мтоаидозхон
Уимяерсиіетро гарм мемамуд Лябаітв. II Ьобоҷовоя бе
камбуди м лбу л Масалам ба чарленп тяклпм чандом лпкклі
намело,х. баяли хами са лохи «про 0« Муоаими пи.тим В И
Принт ной. км шахен уяфяій буду лоцраи хулро лотг. кйяоіш
мокард hum бане корммі мошоямро рано химии ки дар
мачѵѵк <Ѵд t^pvn рек юр мд меоіард Iwi wp чоя, «» божии 5
ои%ѵр мааиіиіаид, ки poxftapBitti чувлѵри 16,05 І98І II
І*Чк'н«ч*о*ро at миіфаи prtnipd баркамор сом Ім им мш
кѵа** 4uc> iit « иммсола. ит\орм и ти мкпгсол. Профессор
На *лр%>я і к*оак Н.іиро*мчро пешммход маму л Гааба*
Намрм одой 1^0 Ооѵа ад хаіѵи Ийсттутя тѵниіикі
, . .. .и* к-ци pax *х«офлѵ%чі мѵддхпч. мѵ\мрп кафеирл

чоагпетлп»» «скан, мѵокміиі ректор %шд ба ілѵлішм тук&ЦОй
•*/ ѵ^* ал &с\\ъ* ф«к> мтіро лар N нм версіи его даялатни
ба рия зови Маікѵ^ тч* чм беги а* бвет OOJW
*«Р«афс> лр vm* во .зшлря имі бхд Ба «борам дпгяр,
***ш*ст if* ^дриоа Уккдерптт: шсытл \д ва чмхлт.

тримд/ероба свфаш
h * да жкчфо (іа

XI >CTQM рѵйи
кТ«ЧТ ѴШрХМ ш

ЕИ ѵдб*рро
рдсомданл. Ьаѵж иамояъымж ігшчоіИ чумхур* дшуштм кд Арти
I дзіідаііл. *п чи ісд9 Ьо*л квси дитар мудррцфи мешуд *у!
ІѴктиршмяии I На шроярп х.шчуи Холмсам гпърнхН иччидт
мумхин бу л. Он дирой хсч бон/ірни хае на чссчал. км іымшшдли
Кӯяобро б* ,ІН мніфан баллил бшіАімр.інл. Ҳдм* ващфллпи
длра'іам пинал дар илпкгри нхчоянлдхом Хуҷлнд. Конибодом.
Уротслпц клрор мсгирпфт І» « кд шрам го На шроп 1 лир игоп
мактиби ояй яі чумлаи Си мстило* хухметоинко репорт
фа ьодн*і мимсхарл Ьа яі она мххтэбм о тми Кӯлоб рехюрхохшр»
химешй аі берун мсоихрдамд Кушпш мешуд. хм юддн ми
мммтакэро гаыні макунамд бямобир мм. гдхмнм Наіиром I
Гюмем «Іігуштм қайрлт ІЯЙІЛАІіи ХИТТО JL4MUIXХрИҚ|>ttU| ГярліІД
Дммо бц мм ил іифл омаданн маисуф чдмд едбхбхом лиг ар лошт
им баром Гмъ ч*ломлктум <>у;шнд Мисми устодпмм Унмигртин»?
на хам факучіеіе ми у иіршіршм бул, мсіуфідім « м I Hawn
рои ні домрам Гулцяхом Ьобосоаихинл act* I уишм лі им.
хохлрн Г І>оЛо«. од икона I у ісарлбоиу 6о Г ІІкіарои лир
фахуліеіи мкінсодА хор мсклрд Ом соа*о Бобпинитонли
hatotiM лир Куммкім Ммрхаіми Пар іи «и К чмміт іи і
Гоҷмхмсюм чикомм ссюмро мил о л мсуінмѵл Шохд ііѵмтм
м ірдум ЯОбасIл ни мм пдомра» дуруст \лм 6y t . (map ми хм
На троп Г at .мм tp ЧНҚНТҚО хам 6a пия<>«их^імкіііи ҷчмхури
НИНОЙ молод IlcUl at хама lap v viu.h miv.ii <m mvmioxml»
мичсросмл 14 пори мілхімаііі vim анрчми 6> ; ЧѵнооКмѵиш
о о хемо лкр.то і>.» хлмммѵрмчочщ чаи юн хіусілчхім б.» ітмр
мамер.кмд Чмо и им to ҷлмуоихос хм хдбиі.ыѵий

НА МОХлрдпмД> флмі ѵудро МСТІІІІНОХИіН 5 ЮѴ о.» піак|о\ои
ха дом нсапмрм мсі дрла» oi l Нлмлііилм ѵімѵрн тнрк* ічпх»*ѵ
чехдримд хм ад ікташ 6* і«йр л% ігцччі илміфли рясиинш
НН Ир ХСҶ ХчҶХ' ІІАМ6ѴМХ4 M,Wv( им. ІЛСГМ ХЮН Ѵ»міІіЛМ'НЛіи|Ч'
ідачсі мрнф 1 на баром ба ххрчме ммнімихип чхнѵЧ'ис хѵшпш
клмемлчхл Фдкаі СЧѵіо« сиіид ниі \\ иш сектах ах ѣнттикті
маг ди *нна tuuixcwti кімиілм млрѵ.і »И млббайу ыс«уфі
ЛдСѵіпа На сд|Ч>н Г аі ом »іяббай*у*ц» набул. бани ш*хсіа
(Ц)іхшшѵсіашарнхбаманитсхідлеубwetарщд Лімичоп.
хе 6о аѵаіінй > up Ѵминсрсигеі xihxaiooui ui% wu
(Ѵ.МИ.ІІІИ Г..........""" ............. V ДНН'ИІ,,,,

«-1%ф*,|1. V» Ш'4»мф‘,ц w »*Ѵ »'•«* ни (Ҷ* >‘Ѵ іііи I и..

иін|ія" (Ччи««і|Ч* МП»1*" Ч*М*ПИ«ИѴ г» *о|* М«кй|Ѵіиііп I „ѵ, J’

,«М«ҶЫМИ «ДуМИМООИ ПОЛИ 1.ЧИЦЧ' Go ММ Ыѵ Ш t ill I дЛ|І ()1^

wii««i ч «мм і*мі**М01'«и»У №1<1*«1ММ»\«мпя м Шкрмфож,,
„,„ѵ. „ѵЧУ|Ч М4Н чноіцьі «М*ѵму ,ч»*н- пом мшмрмфич
Нікѵім Іі»)|м4 *4 ЛИ I ‘ I «1“’ куп Мѵиіч ибиііі мои иііиііщ
, Н*«і*о» V Л*«м ЦУ ѵімидиы» М Imumm 6» ,

\,f пн л %♦. млкфкаіи ШД'ѴП I л* HiiiMijm t ѴШН і«гѵмоі

чл,м,« wti I 4.11.41 Ѵіѵіч VIM махяппчччі нпмсхардл.ц
Uv *1 . t iv'ii \\ I ѵлиѵ» мѵіиму инд Ьарои ,.цѵ,

кч . VO.J4» *М« ' • «чҷчп лмч фаіл пѵі ниімѵ ичміяи дярхи «лг
мачмві*ч №«<аммм tv нн 4Н ’л'и ром Луд. Игара» Г (мѵѵиі
'.«ИКѴ'М мѵ іяѵлоро пичд мсхардддст. х« мр мдшрмл»
Ѵк'іѵіілиіШ'н К’і «об в* тт : ѵл ичшаи wp квфедрахо 6о»мне:
f tri і Ы афіш рікПф чафаобтр*» МІМ1|М Як
кт OS Л V ТлОарОРЯО наг» НАЛИЛ ШШИ 6\ л

HI U'.v» *.1ч' bftVUH ЧСЦЧТ ItvT VpO ttJKM\SX HJMOIU) ѴНѵЧІІ

бо.во «Яар*'р*д Я»Г ИИ чада лонрааш. км
(идвір 1« ааѵшо тц»п#6 nfUMJki бул Hiwjv>»po шз j»\m
umiuutii jip мейарджшд С Табаров. ки ««с а»
пѵжпииогочі Увжверсжтет буду роѵчон рушл>
?-tsav«Busi oe> і>б ue^auiai дар міялисхо содмли
сааѵбуаяв? sepacomopo ар» медошт и дам чі наі» боло
Ьрш «шштк иіт ѵяисрсятгтро таъкпд мссохт
Чешка *ж т\іиа ииипоя С Хабаров ба Назаров Т МзиДО
чадепгуд » ілдерааш rarftitp зіеёфт А.ябатта, 6нс£р *****
тпдааст* кл еаркіром 6« «аыбуднхошон aoftm шаканх вале С
Табаров ютаютро нсгуфт. даром Ункэеропстро ошкор ыесеп
ША роіюе джво кардакжшро имшон метод МонандвС Хабаров
бел будамд 4upu«, шя дарам Ѵнмвсрсшгтро зишчунин дарли
хал ысдоюкгганд » мпоствкх ш рскторм тозакорро ба подан
дурустк родбарй рахмамун сочднд Лммо чужні км болотар
гуфтаы. пуішн кушишѵо на ѵаыа пакт 6а ректор туш меомдл
зеро млелнхаттарх наш петнтодхои лигвронро раю медиданл
Дар иушоқндаи камина На таро* Т гимчум ректор муста кшшяти

214
W4* ,и гй^' «‘"ІИ ФйіиіЛМііН У ч у рм знании
MillНММИ|»НСМД КІМ ІКирмииі б« пумц

ѴМНім|мММ і «»МИМ мімнул < И.ІМ ИМИ Мудмрм мфвдрвц
, |.Гн»«'»И 4ИМІ III Vt'/iy «І4«ОСІі»|і I'll ЧМОМоц мом ЧГГМХ.ір/иж
.)mu»vj|I*'«Iй* «'«P имідн кафг/фи ѵіоміікдамМ шуд Яміс лмр
н**лмм01 ш*йм аи|мі ожидаяиі кш|кѵі|м,і мирбуга іаыш гярлпл.
М,і w хсч нс. мі формойи (ш кор мОу/і шушишпцю рторимн'
қ\иа I Ми I* рак я и нмчііі ortn шуд ЛбдуҷпбСчф ррқСмрмн
орѵлср** См уѵмі шрифт, шабу рУI ш\м<п мсмшмд. го іи
ф.ірммпаш им к шпімл 1»иидп. ыі сардори шіаби факу/псі
С» у да му \ом он саСшои Оа Мнем п рифыии муднр ҳамчуц
и ҷрокл и.» и дам імѵиф.т мчдирм кафедра. куитш мсшімуд.ім, ки
мн нііиѵчш * атдобускору умгдбл.хш дар кнфс іра бимоімд. амио

Оси \АМ фіірМОІІ (ІСИМЗО МСМОНД.

Г\ «• ремор барон лабіірі при ба іигзбн мо ом .и П.игочттн
ф.ікѵ пет филология чдтмрлс буд іи \сҷ хеш шнодггс сардори

iCm уылмтниверсшсій М На іаршосв нодошт. Назаров Т
(ю М На ѵі|піі«кги чойн исшқомАШ доншв^енро дцдаид. Ии
.мл и тякби рсьторро бодиаа шшіохтаму гуфгам «Тало ах
На I- ро »тч! Ха мои Ѵбдучаббор Родионов* хи даихмн фармошші
боной мн загон кд pop дород. бисер чо вони қобкдшггнок cu
мкталор дсг. нлмешаялл. ки ямэоатонро іуаорсд?» Т Назаров
билу кп ко юм аилсшле 6а май чу ими чавоб дод; имехузінд. км
он одна хеши СТабаров аст». Дарим гуфгам. *он бача \сч
хеши? ба С Хабаров надерад. аммо бо Абдудзо Таборов шояд
на здикке доила бошад». Ваале кн немн А. Табаровро шуяяд.
хѵшход шуду - млйлаш. аз нн чо рифта кмзо мекунам». А.
Хабаров хам oj миктокли КӯдоО буд. аммо дар свлшш савдо
кор мсклрд ва X. Назаров чро хуб мешннохгу тиром мсномуд-
Дкнун худатон kujob.ii кунсд. ки то чіі .тарана он ндастаи
зудамшрмі фахултет нн ректорро хам ба мѵкобішн С.Табаров
хеэонда буд Мухкм он буд. ки муаммон Абдучаббо? во
исінфоли аз иемн Абдулло Габоров код гардид ва акиун >
метанацист ба фаъолаиі плрдозад.

Тафонути нн ректор аз собика дар он буд, кн прокесси
іиі».шмро хуб медонксі У шал со буд. кн явная зинахоро дар

215
мактаби олЯ паси cap намуда буд. Ин ҷиҳат боне меі
Назаров Т. дар вазифаи рскторй муваффақ гардад. І ч к‘и
мн, уро қама табақахои Университет тытцэрф Мэдшмуда,аі
аз дохи ли ин боргохба вазифаи ректора расида 5уд, на Мо, ІСр°

П. Бобочонов. кі» аз института тадкикотие оварда будаад д'01
соли нахусти фаьолият як пнрӯзин Т. Назаров он Р

ришвачурй ва гурӯхбозй бархам хӯрд. Ин ду падндаи номагіуб
барон Т. Назаров бетона буд. Аз ин р>\ динар мансабдоронц
Университет 6а чушш амал даст зада иамеіавоннсганд. Шояді
баъзс аз атрофиёнаш гоҳе ин амалро гшеда мссохг. вале дар
маҷму ь Назаров ба сифатн ректор шахеи тоза, халолкор маълум
мешуд Боре чаид тан аз хешовандонаш ба дафтараш cap
мезананд ва барон довталаберо дохил кунондан «тагогй»
кардана мешаванд. Назаров ба онхо мсфахмонад, ки сарвари
Университет аст. имтнхон кабул намекунад, балки днгарон ба
имтихоноти дохилшавн сару кор доранД. Онхо асабй мешаванлу
вакти Оаромадан 6а дарвозаи дафіари у як шатта мезаланду
мера ван д. Он ру j мародар дахлези бинои шаш днданду гуфтанд:
«хамшьхрихои фархориат ба дарвозаи май як тип та задаиду
рафіанд». Банда на дар шакли насихат. албагпі, ба Т. Назаров
чуиии посух додам «Т. Назарович! ІІІумо ректор хаетед.
Мехохсд намехохед як кас ним кас наздатон бо умел меоял
Шумо онхоро наракчонсх балки иемн довталабро ёддоип
гнреду 6а ман дихед. Дигар коратон набошад. Мая хеч гох
намету хм. ки фалониро ректор нлтнмос кардааст. Аз ин ки аз
ластам намеокд мегуед, габиист, ки мизатонро ба шахта
мезананд. ё дарнозаатонро сахт мепӯшанд. Дуне хямин аст,
вахте кн вазифа і мрнфгсд, сӯйи корафгодагон хам назар андозед
ва бидуни тамас пеш овардан корашро ба восигаи дигарон
бегаразона айном дихед Як умр онхо аз шумо мнннатдор

метл ва ид*». Ба сӯхбати банда, ки бо диккдт гущ мед од. котиби
ташшотк иартиявнн университет Каримов Тӯйгун Бохировнч
халал расоыд. Ин кас хам одами тоза буданд. Хеч гох
илгимоссро ба чо намеоварданд. Хдмчунин сардори шӯъбаи
таълими 'Университет Ҷумъасв Назар Назарович низ шахеи
чилдй буд. Факаі нмтихонхоро казорпт мекарл ва кӯшиш

216
I

мемямуд. км ядояат хукумрон башяд П* Аваст э 6а ышьряаам
пмѵихоиопі қдбул бонд гуфгг. кн го омодаии Талбак Назаров
я,он ректор ба чарасни он дахолат намскард, балки хама
салохиятро ба нхтнерн котибн масъул мегузошг. П Бобоҷонбв.
Чунон кн гуфтам.гоже ба биноѵі ішш меомаланду зудбаргаига
мерафглнд. Аммо аз маьракан соли хоиншн 1982 cap карда. Г
Назаров дар якчояій бо коткон тагокняоіи mi ртиялии
Университет, ки эшонро хам аз ластам Г І>обосодиковл
мешуморидаид хдыарӯза аз чарасни имшхоиҳои кабул воқиф
мешуданд, вале дар дожили бино чнед наменишасишд. Дар жар
имтпжои чорахои нав меандешиланд. то ки пешн роХи
муаллимони качрафторро бнгирлнд. Коры а иди кумнтаи
бехатарй низ рӯзе ду- се бор дар бино майдо мегарлид. Чунин
назоратҳо мупллимонро хсле хушёр месожі в;-, намсгузоап. ки
аз хал гузарамд. Бо вунудн ив, тавре дар хнкояте арч дойнам,
сахтгнриву назоратхои пайнхзми сарварон. ал бот а, барон
назму яиэомро дар имтихонхо чорй состав, мусоилаі мейамух
аммо боз хам качрафторихо сурат мегирифтанд, ки касс пай
иамебурд. Ба ҳар ход, дар даврони ректории 1 албак Назаров
масъалаи им гнхомхои кабул желе ва желе чиддй хал мешуд, ба
хайатн комиссиях*’ муаллимони бемасъу.чнягу бсинсофро
намегирифтанд. Гузашта аз ин, Назаров ба кн носила мехоед,
ки ба ладидахои махалбознву хамшахричй. ки дар чараёші
маьракан мазкур чиёд ба мушохндз мерасид. зарба запад. Ин
чунин маънй доцгт. ки муалшши кӯлобй ба кӯдобиқояш ердам
карда натавоиад ва имтихомгири конибодомнву ашлй в»
хучяндй ба лояталабони миіггакаи хеш дар гайри доииш доппам.
бахай мусбат нагузорад. Млксад нн буд. ки довталабн
донншдор ба Университет дожил шавад ва one. ки бе тайёрй
омадаасту ба умели тагояш хает, яоком гзрдад. Ҳарчаид ки
пеши роҳи чунин амалхоро батамом шрифтам гайри махов буд,
тавре банда ітохид будам. хама довладабонн кобилпатнок бо
кувваи худ дожил мешудалд. ки ин муваффзкияти динаре дар
фаъолияги ректории Т Назаров махсуб мегарлид. Банда, ки ю
сентябри соля 1985 фаьо.піяти ни ректорро ба мушохила
гирифтам. меіавон мавсуфро хзмчун рсктирм бехтарші шпнохт

217
Лфф КИ дар сс сами імкіиіі рскіориіі план. ки ю СОі|||
дом* ёфг, mvwimii Мдскдп будим. Нам с пис шипам iJ >Ня
6a сифлти Вишрм миорифи ҶумҳурА ифом втиф» мси^*11
Ламвхос т ливрам рсморин Талбвк Назаров дар М1Ы)Ц^1
CmwiU идоміі xoxwt сфі ' *!

ДАС ХОНЛИ АСІІИРАНТОІІ ВЛ ДОНИШҶУЦ,

Дар Млека в хдмнн павъ *Хона» вуҷуд дошг. км on бо номи
«Дом аспирантов и студен юн» шннохта мсшуд Хона аі биион
биландоіиенлс иборат бу;ш. оокслн хомиро мемонд, зеро дар
дожили он хама шаронтм мавриди злрураг мавчуд буд. Ддр *ар
кабаі onwoHB, кмгобхона на хаммом фа ьолияі мекард. Он ҷо,
асосан. аспирантом ва сіу лея гони Университет длилатни
Ломоносов икомат мскарданд Аммо іімхеоне, кн да чумхурихо
барон гакыилн ихтисос ошмн Маскан ѵіегардидлнд.
мстлвониспші:. ки ілр ни хина пазируфм шлиакд Хдмин буд.
ки панда аз 7-уми фсври.і ю 23-юмн апрели соли 1983 мукнмн
ни Хона гардилам Яьнг барон сс мох а \ ҷокиби Университет
Точпкистом ба ихтнёри факултсім нлм.чон ҷамьиятнн
Университет Маска в фнрнстонлл шуллм. Бонд нхтнсоси
педлгошлмро такміи мснэмудам. Албатта. маиіѴн гакмили
ііхтис к мучим буд. аммо чар ыуадлнмс, кн ба он чо муаррнфй
мсіаронд. осип ар сарн корчок ном іаднту доктрин хеш фикр
мекарл ва аз пайн мултш сохпши мани к. чамьоварші мд волн
іи ирам ни. водӯрй Go чсфохон фарчанпш институгҳон идмии
Маска в мсшуд Ьештари вақташро ддр Кніобхоішн Ленин
меі У іароид ил хам гохс ба ллрехо шширок мснимуд. Камина
низ a t ҷумлдн химии кабил шахсон буддм Дар кабаін шашуми
ни хона, хучраи 622-ро 6а ихтнёри чанд ХЩЛ аз ыулллимони
кіактбхои один Иітифоиі І'овегй іуюіипіц, ки аз хилклон
чечен* туркмаи. рус, у* pan и ва гочик іимолндагм мскарданд
1 зврс ки мсбинсм, дар мк хучра гошч нлфлр чойпір шуд Мо
челе дустонд рупор медндсч. Вахде ки .тар дсарн сармо чанд
ріі бмегирй пройдам. он чор хомхоншш дар іарлддудц гезтар

218
дфтшін банда шудаид. Мирди чечен каморам шубхаип*
пони, км л«р хлр даромлдтхи метро маиыші мекярдаіиу
^ҷҷлтхо11Шро иссанчилши Боре, кн якчоя будем, барон ушудл
хуччатн миро низ санчйданд. Маи парное илдоштам, вале >
асабй мешуд ва русхоро хакораі МСДОД Рӯҳини русбадбшіилш
баланд ба нлтар мераенд. Марли украшій хам русхоро хуш
надошт. Аэбаскн маіі худро ба емфатіт касс, кн рнсолан допори
меиа»и^«л, муаррифй памудам. маро ба ихгнери кафедрам
ллабнепі Институт бсис на Африки (ИГЛА) район карда нл,
кн он чо мугахассисонн сохан Афгоннстону Ирон на кншвархон
jpaoit даре жтуфганд- Млеалан. Никитина Вер» Борисовна.
Кпкииев. Островский, Иванов па лмгарон «фон вазнфа
менаыуданд Мушопирн мян Никнтннаро таьин кардан л. кн
бандаро хуб мешинохт ва боби алабнетм чуосирн дарин
Афі оннстонро аз рӯйн рнсолан дар Кобул чопкардлд май
мсхонд Дар чамд да реи у иштирок иамудаму лигар барон
чангаарлт иаіди Д С Комиссаров ва А. С Герасимова, т дар
Илегнтутн шлркпшносші Маска в кор мсклрдацд, рифтам. Тавре
пештар арз і им удам, бо маслихаги М ОенмЯ рнсодае овд 6а
жаирҳри насри ;ырИ. Гы я і Сю ни руей о мала сохтлм. к и тахрири
онро Герасимова А.С. ба Ѵхда шрифт. Бі) эшон рисодаро якҷоя
мечонлему ӯ тлхрир мекаМул. Чойхои номахфумро барояш
шарху эзох недодам Мавзӯн рнсолан докторнро к из бо
маслихаги шуъбан аднбисги хорпчаи института номбурда. ки
мудираш Ѵтургаурн Светлана Александровна буд, баррзей
ітамудам Онко сари мл в туи «Системам жанрхои насри дарй>*
КДрор іирифтанл Мявзӯи иеіпннходкардлн Комнссаропро. кн
фнкятхпкояро ларбпрмспірифт.напашіруфганд. Гаъдазфнкрн
академик Челпшеи Ғ П.. Кирпнченко Б. Н Маштаки** Е. И-.
Сухачев А С ші лніар аьчоени іиуъбаро шрифтам коми мавзӯи
дохторнам «Ташаккули система и жанрхои нверин дарни
Афгоявстон» муайян гарднд Вооаста ба системам жанрхои
нлерП маволп на ілрнявн чимь кардан ло.пш мешуд. Блнобар
ни, беікггар дар кнтобхонам даагшин Маска» ба номи Ленин
меншішетши ua бо фсхриспі адабнепі нами нашриявЯ ошно
м с гард идам Дар хонам номбурда а і Университет Улаш
f узкуродоі. М>ат««4 Аіисы и боз лу-се куаллим,, т
„и.пконяі исжір**нл. Бо.іуи дшарс аз Уяиверсмтсгги Ік.к> /
иоо, Гѵлтакяи -'JP ни пни ной долл. «.и бо ддсик гоча,,0
xyzpo гтгіаастж бух Азбвтт* ш»й**сішд»мі уро банда куса**,,
■иудам. Им бону *» а»л«*о«н ХдЙдар Алис» Суда худр,, ч
ип^фхшхат Боку медошвт. Хсж бомуи лндіаш *а *6обы
Чѵкиі кл» анотагв баланд ба ил up мерасид. и аі нашмм
tip кард беру* иоиданаш гайря тосон бух Басгхркн хислагм
Лій ШИ ширинтуфторй ха нози закона доішанаш махсуб
меярдах к* а I мн ду 9 бархӯрдпр бух Мдр.і мехост хм ур,,
гамхароая шш шміт хунад Воксан. но «ухайдому
нпзупаьб буд Ляфи хамим бону* ашрофоешаи озарй боне шу.г
о, ба чандмн тсатрхов аяицме Мгаа» cap заядму аі таыошом
aftpi*. ахллмт сто шоаягт* мзъмаа* бардорнм Боре дар
• М ігамл ш оыллгяу банда пждоая гопнхй пулам
Ткмжгг. пс жгурии гупрдск м днддке 6а тбкри Лоте
ліъсѵк камудем Чусхш тсчюгй бо раксвш аач гвриф?
Чдоккм 6« Удаш '&пахо Пайванд и ом гирифі; афгид ни бо
Чу - і«іиз сидх-ж мериленд Яъмс бо садом мусикии кдлен руей
•> - чуфг <уфг лглс орому махин бар раке барочадем Г*»*
дилд*. ня Уд*ю бо Муаэдм* чафс шуда буду бехк гуши у чя м
Як ямов Мулат інабй шуду ап Улшп худро камор
гкрмрг Чи шуд?. п> рейдам ѵт бону. Ӯ ки ба кадр стада буд
О, іш«гӯпиыро гзікд» Хирчаад кя Удаш узр newer. ӯ кабул
tuuami Ьзълтар. лабнгтк. оапМ шуданд аммо бешен ханд* хдм
.-рДіизііД І.Д:М ХігСГ. ки напруди соли 1983-ро дар тояорм
фдрханши демин хиіы, як ласта ветеран іону донишчуси ва мо
барин мукллимоии гакри муваккатй корордошта Чаши
ирхфгем Дар ни чода Улаш 6а доиншн$сни бахшм
журналиетшедм Уин иереитети Ломоносов хисса гнрифтанд.
іисфате хам смола карданд Раксу боіми мо- тоником то дер
ллома сфі Табнист. ки ллр течикбача as чумлаклухтарони raftp
uvamoh лдьват карда буд. кя боисн ранчмши тоникдух іа рои хам
гарлхд Аммо чЯ метавои карл, ки духтарони тоник. харчши
***** ШУ*» бошапд хам. холо ба сатхи аврупоидухгархо
нѵнии махраклхои чашннро гарм карда намставонистанд.

220
соби* лир факултсі мсхонду б л ад ба Маек.,*,
духтяр* .к* тѵиі нлн НИШасгй. аі рзфтори чааононн
с^и иор^цгй камуд 9 то он дярача худро пороха г
гсчих Р nfpjf гулӯгнраш туда бух Тасаллоят додам, ки
^^оѵхо муааюояиаяд. «кхо б«п ішлти лухтзрояи іочт
<Н ѣігпрлид- Он духтар. ‘Юре, оре. устоя. оби дари хона лой
1. -ѵянл кн ьокснят дорал» гуфгу худро аз май хам дар каиор
іидоф* Улаш ба накш даромада бул ва таре аі он дошпм. ки
гущи «гои бонуи дигарро металл Муаззама дар гӯшае
іумон тънст» мезах хи хае ҳаирон мемояд. Гултаюши озари
из фурӯтанй хор шрифту худро намоиш додали наотуд Вактѵ
рги хохлши мо таѵсошои родси озари шуд, ӯ ба зхттѵроми хотирин
aj рахеи зебову бамаьнии озарй «сам агонро мафгум сохт
Хгрчанд хи кдрсакаш заданду холит намудннд. хи рахсаш чуфг
пивал, чуръат на карду пахдӯи банда карор шрифт Чугшн бз
каздр мсрйсид. хи Гултаѵин ба мал о дат харда буд. одзтхои
точихй хсле маысулгш мела куда кд Баътан. хи тнх мегоуд. бо
мурочиаги навозкшмшшонаи хеш б.інларо ба гайхнпі шаблон
зебом Млека» даъват мекард. Мзйлони Сурх бо мешонэняш.
бо ««схарони ішлрахалш. ѵахсусан аі параф;* шаг* хс.іс дилчасл
ба наіар мерасил. хи coarc чоро бяъл а< щмщои
ппобхоиихом ру іона інеким мебахшид на барон рѴлі днгар
исрӯи то шмон ато менамуд Мсфлхмилач годе Муаізама
никоя метал аа шоял гапи хамок яухтарн точмхро дар бонш
меандетид. Шоял намефахмнд. ки уро ;иір Душанбе днд.жам
чумкин аст. лммо Гултакнн чй? Ба Бокун худ мерафі ва бот
худо мелонист. ки кай бо ӯ лидер тоза мекзрдаѵг Ҳол он ки мо
муносибати дӯстона доштем, на чііззт ангаре, хи оляш боку вон
іумон мебарацд. Ба химии іарнк, ссмохи га км или ихтмсос.днр
Маска в натичан лилхох дод. Маволн ішзаркнпиву амалпм
іислсро муто.тна на мулам. Масалам, кироати «Сасхапіомз»*іі
М. Тарзи понэдаҳ рӯз и дом а сфт. Ҳарчй ки шлркшиносони рус
ат К. Бертеле cap карда дод бз алабмёти Афгоншггон напишта
буданд. еддошт шуданд. Мебоисг. ки ба наакштзни рисолан
дохторн огоэ бахшлм. То чое дшпіти натнрнквмимрс сари
масъолахом жанрй мусгахкам намудам. ки чунии дониш бароям

221
1£.С иѵ»м бул Бо мн орлу 24-апрсли соли 19*з щ**рі|
ЧЬемнро бо сдмтн Душанбе іарк гуфгам. Муа:пама»у уЛ4ІІІ
п диіарон бот члнд муддати днгар он чо моиланд. Баъд*с,
Муадав «юсм гнрдаои Гу.ттагннро баро дм іуфі. *н ,улии
«кфтз бул. Чвро пф*'’ Ндмефідмаи. ин оонуажро. ** Ч>1ІН„
*г:юфаиду месоиид. то пі бв «соси бону и литере тааччуб
Мжгар баром насоли бал в* иоаріанда мепцитд?

ХдргѵУ Ба югирн дзетой хьмешдгИ мисин каелхову камас ин
икоятро *опш* мсбптпшм м гуж»1 «кунам. км касонс хам
сліСю мегярдянл. ки ЛВр иахпж баііли хулро чустаиЯ ысишышл

САФАРИ ДИЁРИ КАРОТЕГИН

То тобястоюі соли І9$2 ба ин диерп опождор сафир ншеирда
бѵл-Di Сабобп» фурсіт наёфтин бул Днгар. ни ки вахте к де
ба тЧшде оарожп нрошио сафир баепмій мешавлл. нлмоянлас
ат хамов дмёр уро ташвик яамудянаш upyp мешавлл Масалам,
банд* се лдфнас. ки а і Пйв*юіи»??у Самарканд ші боре хам ба
Бухоро сафар баста м. ба вічигам U !a\6o t Кабмроя. ки ломолм
паичапзггкхо буд. сурят шрифт Атар захвати эшом намешу д.
идеи да го* пн минтакаро к.» мели лам Хупібахтоид. гпыіілн
сод» і9К2 of о I шрифту рӯте Файідлй Качмоноа. ки хул тодди
Нагие бул. п банда лльпат ба но оварл. то кн ах нохихХОМ
ФаАтободу Коѵсмаочосюл «кі Карм додан хул ем Атбаскн ini
тобнетон ба Хайата комиссиям кабули довталабон номиавис
щуд-і Г) даму дар шли эдлготҳои табелируй) нити горам буданд*
рши шущім. Бо мм (чіхпна ігі мдороп Ҷлмъият Допиши ҶумҳурА
роххит ГИрцфтсм Ин одпт ба уѵкчи лныііы лиромиди буд. Хлр
фйришпіе. км би пшют сафар мсблст бд як тир ду міішом гуси
аз шюрпм помбур.» роххаі меѵнрифі Дар юс руд хондами се
лсхспя м чо кі I бул. Ха мел фа ром сс хае будем1 Файта лй
Шпионов. Мирю I охироа на Овила Дар хилчагн мл кВолгп«-
н Мирю ндpop шрифт Фяйзшін бисір швхсіі ташиітогчн бул
Пеш .и пеш ба іш сафар гайерй .ишпласт Дар ФлПжбод судян
новин Носи рои нешжгтмон і ирмфтп.спряшип mopotto к к писал
чой паШрвв нам>а Сипае баяне птохроки ФзГпебоду 06« Гарѵ
6а гӯгоае аз дехае бурда, бо гӯгаги оуэ зиефат кард Ҷойи
иилпобкарДШШі бӯстонсаросро мемоид. Чішаиу юйсазор ва
„зшмаи яхнне боиаі истнрохати вохени чандсоитзе гардид
Харакдтро чониби Оби Гарѵ ид ома додем. Он чо низ морс
сардори шӯьбан корхок дохклші шахрак ннтизорй мекашнд. То
ки гӯппи гусфанд обпӯш шлвал. аз оби табобатни осоишго»
исшф^ДД иамулсм. Моро дар он хавіе оббозй доронлан.г хи бе
сарк-»рони ЧумхурЙ тааллук мспгрифт Фгйчалй хар пакт ки
д5 хдвз берун мсілул. шикамашро молиш медоду ба мехмондор
нзхори гашаккурмскард Сафари мо плана шрифт. Бз марка»
чехи «и Комсомол обод раенлем. Чанорн бохашамате бойся
ииччѵхди гардяд. ги мисяширо лар лигяр мавэеъхо налила
будам. Sepn іш чаиорн іаърпхй чойхона фаъолияі мешімуд.
Каме ба тпмошом «аднор доля шулем. к и марли коматболандн
• ірлииле хднлакунон лайдо шуяу ба Файзаяй огуш кушая.
Млвсуф бо мо хдм зхтиромоти точнкиро ба чо оварлл. дигар
іілгѵюш! ки мо аз тамоиюи манор хплошп барем, балки би
urn наш дамют иамуд. ки чандон дурй иадошт Файзілй
мемаінроСайфилдші Убайдов муаррнф.і карл. Вззифааш раней
садам нохия будааст Он вйём лорагарину баобрӯтарии шДж
ранен саіморо мешннохпшд. Ҳаидиши одди ба назар расид.
аммо бо налму н»г-юми хоса намудор шуд. Сайфн длин аз иахуспш
лахзахои ошноИ чяъкулам гаул. Ачиб ки буд, ки у ба кормаклн
сохли саадо шабохдт нлдонп Онқо, одатан. бокарру фар ва
хааобаллші мсішшанд. Лммо ин кас хсле фурӯтан ва фархаигй
маѵіучам і арлмл. Орому муадлабонв хдрф метал на из тяшрмфи
мо хар пахта iitxopit хушА менамул. Дар наирам ФаігаяА 6о
Сяйфидгаж дӯсгояи дерни булшід. Мездовдорнн С зінфнддиа длр
никли оли еурат шрифт Шаброболои кати бузурі с.башін боги
Сайфилдип рӯз карлем Субх ширчойи 6олазите ополз согг.
хи бо маі ш чпрмагс омсішп ефта буд.

Сафари душманом пи.гили соли 1983 сурат гирифі Ин
лифьа Р Мусулмопкуяои бо мо хамро.к шуд Имоол хам дар
нмтихони кабул пулам. Р. М усу лмоиқу до в ду сол боз вазифіи
риисиро ба учла доим Xnnt харлкаги имсола моішили соли

223
гузашта иурфнйзбуд. Файзалй ба поси іаи ошнохояш бир
нстирохатн яокеиро ташкил молод Дар чаркаэн hoj!!Mw
Комсомол обод нн сафар низ мехмонони Сайфцдднц Ѵбцц М1
шудсм. аммо дар хонаи бародараш, ккі дар кунчи даГас ^
баландис карор дошг. Ин кдрия дар сачгти чаші марка ш
6а масофаи сс-чор километр дохши дара воқеъ буд. дСҲЛ||
хуцшанзарае мснамуд.

Вакте кн ба хонаи бародарн Убайдов расидсм, чоип иуд
Киблан гайерй дида буданд. кн ба зуди дар ду табак гушгн
бнренн гусфандро болен дастархон гузоштанд. Палвии
Иброхнмов ном хамдарси универсиіегамро хам дпъваі карда
буданд. Пал вой дар ни мин така л шар шароб намснӯшнд.
Намоіхон \ам ш> да буд. Мухвт > ро манбур мссохт. кн сарфп
наир аз ин кн мѵалдим буд. рѵзаву иамозро ба чо о парад Дар
гайрк ин. вай дар нохня касби муаллимиашро ндомз дода
нометавегшет. Бакан нонн чошт хостсм. кн ба габнатн эебои кн
леи ошно шавсм. Сотби хона бо мо бод он тепла баромад.
Мав аз тарзи гуфтор ва мупфсибати Файзалй пай мебурдам. кн
касс аз ин хонадон лаъвон дохнлшавй ба университетро дорад.
Тахминн банда дуруст баромал. Файзалй ба сари млксад омад.
Маълум гардид. кн писари кнлони Сайфиддин ба шѴъбаи арабй
дожил шуданй будааст. Р Мусулмонкулов ва май чй хам
мегуф:см? кХаЙр. мебвнеи» гуфіему то нее вакда додем* га
хатманёрй мсрасовем. Пагохни ангар рох чоннби марки зн Ғарм
исш іирнфтем Раиси \ук>маіаш Бердиев буд, ки моро хуб
пазируфт Ин вас хам аз пшносхои назднкн Файзалй махсуб
мегардид. Шабро дар мехмонхонаи хукуматй гузарондсм.
Мехмони яке аз хдмдарсоии ушошреитетни Рахимчон шудсм.
Дар рр ба рӯи Ғарм, аз даре он тараф, сари баландие дсхас
маьчул буд, ки моро зерн ллрахтони бузургчуссаи чормагз кабул
намуд Дар хавои кушод, болои майсазор нишастан
рохаткунанда буд. Ба хоти pi' мо гл'сфанік хам бсчои гарднл.
Мсхмьюіро дар Гарм паси cap намуда. чоннби Тгвилдара ва
баіа Сангвор хдракат харде*. Ба дехаи Миспаду расидем. кн
хокахои «паба гаи бетони дошт Он марасази совхоз буд. Хама
•лики*4! дар * чмокхояа сурат шрифт Шаба Мнйішду салют

224
о» »»33.1 р Кӯрпатшд хам j тяг медод Р^эд дигар қ*д.

кіідіі дирси Хтігоб то маркали собнк нохкѵн Сан г нор *уДро
р^сондсм. ЧаИД хонавода іскомаі мекарду хадос. Минтака би
іпонагм сарсйбзи он ЧОлнби дйхкат мснамул Дар баромадгохи
иохия хояаводас рӯзгор дошт. кн сохнбапі я» мӯйсафсдя
ыкрибан 80-солае буд. Ьоаон чамакзор гндсму кӯриача
густурдлнд Охусро. кн писари мӯйсафсп ши кор карда буд.
пухтанд ва бо кулчахои шнрй ва қаймоку чургот моро
исхмондорв карда нд» Файзалй худро лар вдтанн бобой мсдилу
чн-ідші суханро ба пасс памсдод. Ржисафгл моснро боднқкиг
гӯш мелоду ҳеч ба сӯҳбаг худро шари к намвсох ^ Гохс пнса рлш.
кн точа аз ЧилликѴл оѵшда буд. харф мезл.i. Маияумач гараид.
ки паллраш як умр аз минтака ба чос сафар наклрда будааст
Яі.нс. пакте кн Саигворро бо \ама Гюшанлакнш дсхоташ ба
гачлаші* водил Вахш мухочир мскунанл. ӯ сдрк.іщ* ю*ир
намуда. чодгохи бобоиро fajwe намсгӯвг Фай илй ба иири
сохябхона саиолхо чслод. Аз Фуіайл Махсум словар мсшул.
ки чй навъ аз ҳамон чойи нншагт мо ларсро гуілштп ба самтн
Қа.м ьанхуму Ванч рох иеш шрифта, о МуйСсфед ... Ы \ар 1
гуфтан розм шуду мавтӯн Фузайл Махсумро чанлс шарху тэох
дод Факзалй мѵнсафслрогушдо;і\ бздлхмшдпя нншон до.инй
шуда аз мӯисафед чунмн савол кард: «бобо канй бген, ки аз ии
чанд мехмоиат кадомаш бачаи Сангвор с Вахнс аст? •
Мӯйсафсд хамаро яхбори дкхзр дил ва бо знгушти ішюрктяаш
маро нишои дода гуфг: «аиа химии мэрдак соф ба лахчзи
мардуми мо сӯхбат мскунад» Фпйдалй боч хсчп мӯйсафедро
азият днҳад, ки пуэснд: «Бобо нн ссн чо б.і на чара тон лі
куҷосм?» Он кгс бндунн знлсша кардан гуфт: «Сем шумо вз
тлрафхон Самарканд шохд богоен».

ФаЙзалй ин харфн мӯйсафедро шунид ва бо х.шла посух дод
<'бобо. хуб олампшнос будй. Ин мардак кӯлобияй фякат чкш
Сангворням. Мулло Начмонро агар шиносй. мая пясарн ана
чамон кас кастам». Мӯйсафсд ;»з ҷонш баланд цхуду кЭхс, бачан
иулло Наҷмонй» гуфга аз ннв 6о Фанчалй огӯих кушод. Many
^ахнмчон хуб ба холм ФайзалИ ва хамшахриаш хакдндем.
Иӯйсафсд дуруст штюхп буд, ки млн ва лііѵіпп вахнсчихо
сѵижт ысж*рж* туе лдаоя гм мсядаиі Мужод».

Ф^влі 6о сошбдеаа uu а»ам бонси жаилаи' kq J?*
Цп. 2і Ф*Атм* вураса*. оі бот «он сааол* -„у”’
~«* арео, те «* «и***буахяаш рвакаятар ыимд. ӯ д,р
p^t «X*. кухм ХудоЛваир ту. н дар Чиллихӯл ииіѵ"'
ШСЮ «ер «ярда* 3«’«« ияоро «еле «оадрежа *спф,л
мовмаА Мӯ*ифеа о іинлж лл*а ш мех*

Мдшдя ш> ш бух « Сшворро. п» ба масофа* бвет

юавпрбожпжр еоесь буд. бубяисіі »а хатгиннжт доопези.

ірітѵ «Ьурчо-ро хверкт жиккм. Мослиіимои иакьи ГАЧ-^.
к УЬлкж* бух М!*рк4 zap ин роиши лома и пасху баланд
мошнидоя сабукрік ома да каыеіааомистаи/і Муйсафед
дуоямомжду б* «ухобияи рули Хкигоб лдракпгро дааом лодал
Роя ах водат даре мегушш аа ддікрпок буд. Чзшд Шіомпр
р*ф;г*# ки ххкфи «штаигаюш мошии пеш омад Май дне
мекдрдки, хи ФшйзшяЛ пандой май ли дм да ни іодгодяшро
іедорад Ми ба хуаиехг ошдасы, км чомлом дхнфнохро пмел»
іу«рем Амші роиандл ро*й намекнул. II сш лдрахлі карали ро
Гц* адммя иапірнфг Химии шуд, ни а» он чо пас пшітем. Дар
м. »і лиц сарм pwx ба дедам I и .інл ларомалеч 1 'адрІѴ ном шнноси
Фкйшій медмоплориамон кард Им хае асашшрмарм кнебй
булаасг. Хонааш дар гуиис а» боги піюнхо ха pop дошт Он
нноихос. хи сил дом чаи ги ішкдркднлм русло otixopo cap зала
бул Чили I адом гӯофйМДеро курбом хдрд. Ддр ди чан ніишіегдо
Фійіхдй іал мелод Хсле ішеоіш млгракаоро буд. Бсштарсари
мііхіуе бо Рахнчҷон биде мемичуд Кллоигмрома сӯхба1
оросіанро xym лошт ни ич чидят бд у мсіебмл. Соднби хона
саге дошт, кн бисер вак-аик мекдрд. А* шюн ходит кардам, хи
омроба чос мл мел ч нигод бидорлд. каі лрн» шаб хобамонро млх
мои нм о дд. Бичаҳон лкан Гилой сагро би о г ид с иплохгниду
диршгшашро пушиданд. Ammo ни ду риіідешинм миро а і чикішш
cut дои деда ИДҶ01 иадод, балки чамд сигм дичсоя барон
устудондои 6я даре* ххжикодх* мгдмоном го субхпддм бйіімм
худ Ченг кхрдхнл Фай ідлй бо рддммчои чеялилнДДМД. КМ
«пгшнидодн мул по Худоймлтр наш и надод, Ыірьлкс схілом
***** ішбуятш сліи сохіібДіншро дне ішвуд і ихктіро ,* аул

226
Ии жонадоя ба оя чнхаташ хотирмон шуд. хн ш*
ГадоЯ барон «фкгдоин чосе чор еклой лсали кай* лол Аж»ун
рожАзвон сдрогошиб мсрафт С*рм pootaap хавзд Посвун карор
*зрі*гл С^ибхокд. ғн тѴіпан роки мелмоиоиро тахия наыуда
буд, бойся гуетурдаим ластвржон гарднд Чанд соатс дгр «пили
іааз мзишат яамудем ва wm бадан сӯдолдсч Дар
Комкшодобод чошими кушірлро ба сабухрзв табднл додеч
Слйфиддин соатс моро лар хантшш м.п.тая доип. Бо хамим
сафари яуюын бакзя ба миктиади Кярогсгин поен ефг. Змсфят
хӯрдамхо хадомпбахш тпмом шулаиду аумо лар нсш мэсьудиш
маиу Рядлкфо кнтігюрй доел Бачаи t'-дііфнлдииро дожил кардан
лс»шм деомяд ИміМХ.ОИЖО cap ціу/шил Рӯти иншо at puwc
ігурснлдм, an чй бояд кард? Ӯ кдйҳо тисфаткоро аз 2д барояарзл
буд. аи як хаидиду «аула г мелстй» гуфг Яъи<* мал таіш» боші
,и пай я бачам СдДфндлпи мешуллм Хдйрнят, допгал.ібн би
ӯхдипфлфтпн мо хуО мехондиаст ші чандон боясм азиатам
шипу л Лкнуіі дар иннтакин марбуra бшсл* бз воапап Фвішяй
дуст и ндве ілійдо на иудам км хепс мкинпариаш Олланд буд.
Ва •іуним и Нс онко і'рдпм кардам бдрабпс нпмерпфт. Фурсатс
паИло мсшуду ролям ба он чоииб су par мсбаст, Сайфидлин ба
хнлмлтам мсраснд Ду свфаре, кя гшйн хям лчлй шуданд.
Файталкро хубтар шинохтам. У воксан марли рок буд. Во этой
дар ро.м! сафар кос хсп мушкилиеро намсдид. балки дар кар
дехпс. кн соатс дам шрифтами мсшудем. омодаги ба намр
мсраснл Годе тавре шӯхй мсгуфтам: «Файзали агпр чѵмхуриро
ба ластзт дякаил, а і ӯхлан роқбарияш мсбарой?». ВаЙ хам
хстеирниноби нитон дода мсі уфѵ: «Оре, барок Хамим чумлуриро
ба май намсдюишд- дня» Рост мсгуфт. он дӯсти во кош банда

НДХУСТИ»! ЧОИИ РИСОЛА ДАР ВАТА1І

Дар хмкоятс гуфш будим, ян чг уса игл дли рнсотяи «Симой
кортар»-ро ба нлшриеги «Мрфон» супорнлам иа бо директора
он Хочмсв (Ѵібирчон cyxfumi чаи/шиюімн лоштім Ввод a»ни
гуфтугӯ рӯк: бо ХОІНШИ ( ' Таборов на ми Ҷумса і)лииа рпфтам.
1

rfllU бѵд 0.1 ҶО ки сари .ЧОЛИСГН ->Шон
к„ рцсапп ДЛР 0днна йодиккаг мугшша намуда, Лр

садифахос доштам- п - ^ кдламй мскарл. I ақднри кіггЫч,
хозиі«о бо Ьшя» *> хал мс|Шмуд. Он р?з аввалан ошы,
авизювфо^® иуцосмбаш дагалонаро раво днд. Ҳдр
•яѵдсн. Сшгас ? <*= » ^ мѵнадаионро «ПОМат менацу

лодаиЧ» аз W"*”®, - „ розй набуд ва нсхосх. ки онхоро

Такр«^нб»»г0Н^“ Сіина наснхагкунон гуфт. «взбкки
хат занам Дар инти*» ѵ

пн рисола нахусттш чопатон мсшавад, мех охам, кн боснфат
барсмд». Масяихллн ӯро ба ляоСмй шрифта, мусаввадаро бо
хул оварда. ду- се хафта ба матн тагйнрот ларовардам. д^р
рисолая банда оид ба ду иіосаи Ҷ. Одина - «Мншо дар чавтун
«лсд» ва кАзроки ранпш> бахс сурат мспірмфт. ки ба акидан
НДЖС2НДД пслох мехост Ба хотири »ш кн расода чоп шавад.
бисере аз зродхоро даршаш дкгартахршр вамулам. Ин лафы»
6а гумовам боз cap то по онро хонд) ро тй шул кя ба нақшаи
чопн шішрнст дохил намаял. Одатан, накта и чоп барон содц
маврклиназярдввалан ба Кумитаи нашри Ҷумхурй фнристонла
мсшуд ва гасішхи ннхони он аз тарафи шӯъбаи табъу наиірн
Кумігпш Марка шн хизб сурат мегнрифт. Дар ин байн румонн
«Гуташтн айсм>м! Ҷ.Одннз дар шуморин «Садом Шарю*. соли
1977, рӯйк чоп омах. Пдгохнс С. Табаров ба хона занг зада,
хохяш ндмух га дарборан чопя маҷнллавин румонн Ҷ. Одина
такриэе барои рузнокаи «Маорнф ва маланмят очола созам.
он гас мебкшшду баѵд ба чоп мслиханд. Чанд рӯз нишастаму
суп. рішгро вином додам. хи бо ямзон С. Табаров ва банда дар
р5~іШ'кзд иомбурда чоп шул Дар румонм маткур бори авии/і
-~*Р шбя^ти совет»!н точнз шахеи коммунист манфй ба тасвир
ѵилхл бух Ин ЧИХД7 штейн мансабдоронн лавр сару садоро ба
овард\ но-но муалллфліи таврѵпро казачка? мскардаіи
щулми. М»юа боне шух кх рнсали иминаро ал кзглии
аии ] У- веруй сайта**- Давгзгвои «ж ©уд. п мш гакрифо
•ѵ- 94*1» Ч Олш* «ижхівм ,о « рвижимро ЧПЯ куши
•за-- ryic-iiTj cos zovtxM каре ct кіяімзш t-ОИЛ •*

ыуаятая мр ии, ..а ^ ..гябргжтдг* -I ,>ш„

^ .а^№/а)шя|

22»
рӯМИОМЛ BU ИИ муспідаідв га кризе боду номнависам,токи румоп
,ар ішиели іиігоб мои іланад Чушш гақризро «тшфвдіі спех»
мсіюмидаид. кн иашрия пннхоаЯ 6а «се супорнш чслод
Лдбатта кули Ч Одина, ки муднри шуъбан марбута буд.
румонишро барон «тақрти cue*»* ба С Табаров хавола
мснамокд. Мян мушш іакризрасохтам ва болу нмзо ба сурепам
гіашрня фирястоилси. Сод» 1978 румонро шштрншк «Ирфон» чоп
карду дар чаял магозам кнтобфурушй барон фуруш
баровлрдаид. ки якбора аз Кумнтан Марка іи амрсурат гмрифт»
к и глъчнлан румоми «Гузашги айсм* симагозахои кигобфуруаш
ҷаш> карла шавал. Йя ибтккор ба зу;ін пнёда гардид ва румокро
«хабе» маму да. аз рӯйн шунидам. чамсал каюр кусхаро
сӯзоядакд. «Такрнзи сиехр-и мо боисн оя пірдид. ки рисолап
баняаро аз иакшни соли 1978 хам бароварданд.

Чушш шуд, км ноябри соли 1978 дуюмбора ба Афғшшстон
евфар басгам. Тавре огахн дород. дар К обул макгубс ба Ҷ
Расулов долам, кн бснатнҷа монд Соли 1980 аз Кобул ба
сурогаи коі нон луюми хнзбн Коммунист» ТочикшДоа
Полу к а ров макіуби шикояги фнристонлам. Хдрчанд ки ба
Кобул чааобс наомая. аммо дӯстон нзанштанл. к» Полугаров
такдири рмсолаи бандаро тахтм назоратл хеш карор додаасіу
хат май чои меишвал. Июли соли 1981 ба Ваган омадаму аі
казня огох шудан хостам. Аз млвзӯъ Р Мусузидаису л о в бохаблр
будааст. Ии лафьа бол хамом іаіп на зарои бахонаи нов поило
карда, азеухпнронии Л И. Брежнев дараннумаіш бисту цлшіуми
Партиям КоммумистЙ икгибосеро дар борам нации пешбаранщш
сквфи коріар 6а маши рнсо.іа ДОЖИЛ кардан ло.шм шудшкл
Им кори хайрро Рахммнон анҷом медихад. кн ин act
"Мустахкам на мудаки роли пешбарандли синфн коргар,
бешубха. ба афзомши да рана и к а молот и мдеяаию сиссИ.
маъяумог ва гахассусн каебми он вобасіа act. Дах сод пеш аз
им. ф&хат «шлаке бештар а і симфи корта рои мат* іумтн мисш
< мисмам пурра ші нопурра) ва олЙ ДОІІПВНД, холо бошхд, аз ЧОр
се гжм.і гор?врой маьлумоти олй іи иней* дорлыл Хули
otfMdrrrpw игш!м коргаря іішрм игл твгйир мсс^ал Им
медлві тордфт бештар мазмуии пнтсадсктуалй п&йло

229
метод-лМатеризаадя «илн XXVI КПСС.-Д.іИрфо,, ,

с-»\

Ьо гфск «в ь*ал ш. р**соларо оа матбаа намесуг.ораь
5ог*штв бандаро инпоор шуда. онро ба мухокимак шуѵбГ
. н .г тѵ ізабвчі Иттифок» вазясанаагон фирпстонланх 'р^
ей _ --fa Ачий Са^удээев буду котибаш мувапня Ҷӯр*,. '
И1.>б« изрбттз вуирр«по«ро дар таки Асецр
*' -ш-** Сагтэров т&ъин «ара Тартиб чунии 6>1
■ jsbxssspo дар *ачдкси дзетачаыъие f>_
куиноша мснамуланд Ацғ

жгдкз дпс іъасгл мсхдрд&яд вг ішггубс ѵг

8 чос дундиз с Н£ Чукш
Я Шужурот, Р Хдохздг
С Тд&шь. A. Odt^oas», Л R Дпст.пп. А_ Стирл. A
I Ауич*. A Utsic>. І » дагрсж суря

Ьл///^ Oja, Чучаптш от

l^va ф/лгк ЮШОЙ?^ ЭТЗД* двд

ыгг/л */.« яг люагр w

ww .Sfc? raeft C/^r« <7lJ^r К**ЮЛ
(мш ат#7А,Л-С*г?<фс*
^ШАТ9П «^Л. »

гл fit ѵд где*** ааддд.

жлерш* С Тдбдряв П
^ гу-fc И» жршл Ь* мшшрьч font*
“Г** *ллятв* лж:і? ту л Смплс. Олиол cf%**

•sy.ШЩфЮ-а 4Я**.ХрК/ tjkOf 4 К<ХДраЗДМ *л

Гв#* 1 ѵ -rw м ^ ~ws.,\ \y, паьисѵ/ткА Ош НОС

u w '• '*•• v* '/.* **■•*•. г *л /у,„иД %}шш. шп«%ммшѵіЫ>

тж*у\*ъг, Ѵд; »>9уц /: T<»w«cr/rtn ЬтамЪАИ.О'.

\*ШШАс,1лъ ШЛ *М и*Ъ*Г44ПМ ШНЮ iK^NSM, г и шпи/ы

'** " *** Ѵі імс** мт^ри /ир*А .тар Кобу*

f^*ecf м rart up *« шф ff% %гщм ѵніЫОнпц tojkwoh.

•* тлтг&чл ж, ry*v, ѵ»ѵ<ф» Шчяоіг* *игг**ж*«Д?»

'* ритпш^.

"** * • 9 Vpft /ОГр^р ИА, rfpft/f, '(И MpypiYV J'/рЙ/І ги
Ссп флслс ндвншта шавад. Ннҳолт. ба Л. Сайфушіоеа рӯ овар.ш
ѵо асабоішяг нш>р доштам: *<ъа «юля ш кхпоб чалдон зарурагс
Ііллорям. іеро ШШЗӯИ ояилаи ман на сннфк коргар. балки насри
даризабоии АфгОШістол мешавад». Л. Сайфуллоев аз ибораи
.^Зз чопи ин рисола зхтиёч напорам» ыаьннн дигар бардонггу
дкдсл* Аооез гуфтаіш зет. кн ба пул ухпісн нлдорад. зеро
юза аз Афгонистон омадаасг». Вакх с ки банда бо зсабоиилт
сѵлбзі мснамудам, Л. ІСДсмидчик. кн лахлӯям мснишаст ба
точикИ ба мая мегуфт «Хай. Асоса. хсч ran нс, гӯӣ. хи кайлят
фсгсд ачои мекук&к». то кн хитобро ба «ют ггсвия кушшд
Ammo мня ба акядаам истодам ва гуфтам» кн хгон чум да идсаа
■**ксх>нак. первое иалорам. Ат мукашиоин мӯктарам xjoh
вас ба днфон банда иабаромад. Маездоя, М. Ш>куров, ки дар
рис*/.ха мукзрризи аааал 6т д кпашжиа даеггнрй кунід,
Аммо. гфсусги чуннн кашуду мам Т£ХШ>и г лики имени як даст
«умлгхнэоия оскэмсодоне. кн им тӯъбзро барон худ сона
буаанд. орор гкрифтгм Факжг гъ А. Canopo* р*>еддам ки у
*я* теря гвъекри лас га и А Сейфу.*» л ос» tapop ирм^х
Vf г Амидам /теш ат нш шуда буд *м 6« мш

глвсик накухіаил. Хама ин муіклоіша»? модкла/ирядобв м«;кри
С Габеров м Ҷ Одина сур* г моиржфг Чумки румопр*/ дар
мачддеи К у мятам Марм/й мвлжум іырда будаиду «мко мо
іи иусбаі адідем. Ка'іивя ЧОііиш ва руммікш двркжпбя
«Чсграде*-* бяила муфкеед.ия овард* шулааст. ки нн чо
к мсъостаи оиро лубсірв врі «акоям Мл плие* мупамхяпи
кдрар удрд

л: им ки Асое* як фзсли т*> ^ • л ба фоюдиятм сяифк
вор*ар Двр Сгш//И І07$*ІОДО бя рксояа ялом немуд. (.*»pu ба
•»^ні таврим кардам мумкяя мешляед Яѵмс ни чуяии млъкй дшігт.
КИ pWfc/гла ха»! X Ох ЧОМ НЯМеіІІЛіиіД *р«»мам чум.МС tUlMM мрдям
КЛМЙГШІМ Ьо КАМИН. ХИМіІіЯ ГОЛ<три Ипифокро ПфС іуфіям.
Лоыуляо нам ляг ар *іим /уф им нлмеяш Маѵлум, ки ко
шикает хӯрдл будем, МрЧДИ/J КИ l/ljr М>В JKJMftfM.I рвфгор влрл
Хдяии сол А Г хнфу.ілоск мр имтиеомх/ш дли ы.’ЯИ ф.іхуліеім
фшл'нн* рамс буд. Такрмбвм up ру» 6в яклягвр м/ааурдв
4«ч<» веч гоя мт ином хохмим? лир мдмрмііи ілоири (МШ,М

2.11
ООН намсовардам. V низ хайрон буд. ки чара Асосв ач ^
истифода намуда, намегӯяд, ки шӯъба мактубн ИҶо
рисолаяшро бидихдд. Паюлис чуиии хоҳйтро ба В. Дет/1'
гуфтш. Хамон лира «сбора А. Сайфулдоев пайдо інуду в. дс*‘г'и
маиіуьро Ga ммсн гузошт. А. Сайфулдоев ҷндциёна боз
ѵірфи банддро такрор кар;;, ки «Асеев 6а топи кнтобаш JKtyZ
надорад-ауа. Маи дафъатаіі ба А. Сайфулдоев чуиии посуж
долам: пдомулжш мӯхтарам, шумо эхгиёч ішдоштанн баидаро
шгардеі флхмидед. Ив но масьвлаи пулу мол па ѵікхи
исѵ 1. балки май о я ила ба лигар про 6 л смай адабист сару кор
маврам..ж Сипае. Д. Сайфулдоев, қм худаш иохақ будйнашро
фохмида буд. I уф I: шайл&ш, рафта ба Ҷ. Бакозода гусд, ки
чуиии маклубро дихад». Хдмон руз ба идораи Ҷ. Ьақоюда. ки
дар кв бати дуюмн бином Мтіфокн нависандегон кд pop доил,
рафии од иоми Л. Сайфулдоев мавзӯъро арз дршгам. Дархоа
Ҷ Ьахозола «О. наг* шудаасг- ку Худойназархои* гуфту очнлнн
чактубп инозатн чопро ба нлшрнсги «Ирфои» омода сохт.
Чдмии буд. ки 21-уми декабри 1982 натрии рисоларо ба матбаа
суиориду аире ш соли 1983 гахти уішони «Симом коргар» 6а
тсъ доли ду хазор нусха руйи чои омид, ки 25 тин кимат Доил.
Вароям хакхуі калам хам доданл. кн хслс лаззатбахш буд Тапрс
ки аз миімупи им хикоя бори дигар вокиф гардндсд. хам С.
Ѵабаровро аэоб медоданду хам шопірдонашро, ки ни чихат лир
МІКОІХ0И оаъли идома хохад шрифт. Ногуфѵа намонад. ки
;ир нитихонхои кабулисоли 1983 нштнрок намудам. Садорати
Уин «ренте і дар чвраёян имтихонхои имсола баъзе тагйиротхо
ч°І»й кард, ки ба тирад кабулп имтихони дахоин аз адабисти
ючиіі гааялук лошт Табнист. ки муаллимони имтихонгир хоху
нохох ба чикнҳошон ёрй мсрасондаид, кн дар байнашон баъзе
довгалабони бесавод 6з мунюхвда мерасид. Гузашта аз ин.
хайагн имтихонгнрандагони забои ва адабисти тоник хамеша
іери шубхаи рохбарият карор мегирнфт. Гӯё хама беадолатй

дар оіробярн довтадабои аз чоииби хлмин комиссия ииёда

мешуд.

Ьі «гари алолюро чорй намуда,,. рсктори Университет
' На *^8 Ги ш>'ьо:ш махсул, комиссиям кдбул а.мрсодир карл
(| „иіихоии да хон И ач аднбиёг дар іайри мавҷуд будний
иііносноман доч&лаб нл парохдн имтнхомцаш яртсбЯ гмркнд
L„ытихони дихонй кд»бл аз шурун он ҳаЯатн моро дар
д'нЬтарн рек I op чем I. карда, ілртнбн навн цибуаро муайяи
нлмудаил- Дар синфхонае лу муаллимн имтнхоні ир сари ик ми «
кішшсіа, довіалабро бо когазчаи рпкамдор ннтнюр мсаул
Довталаб ба синфхонаи мшум бо самой когазчші ракдѵдор
иорил мсгардил Масалам раками долылаи 2, 3, 4, 10. 12. 20 на
гайра муайяи шуда буд. Шішосномаву парахаи имтнхоий дар
Шӯмляи махсус. кн сардораш Исмоид Давлагов буд, пнгох
доштл мешуд. Баъ;і аз пн кн диягалаб 6а саиолҳо ҷ.пюо додл
ба\ои муебаі мсгирифт, муаллнмон ба хамон когазчаи
ракдыдор бахоро гуюапа нмзо ыскардшід. Довталаб коглччаро
шрифта начли И. Доплатой мерафг. Мансуф бвхороба варакли
имгихони бо нсмн муаштимон мегузлронд. Дрмгалаб влракари
бо шиноеномааш шрифта дуюмбора назди муаллимонн
нмікхошираш мсомад. MyujuiLMOH имзо меіузштаііл. Назорві
чунон сахт буд. кн муаллнм ба ловіалаб 6а тайр аз сааелхои
имтнхоий хсч сяволеро вобаста ба киву аз куҷо будлнаш йен.
намеовард. Аз як ҷлхаг ин тартиб хуббуд. Аммо ин чуинн маъііи
кадошт, кн муаллнм чиянашро ішшохта ндметавонист Факлч
кори iajo.\opo душворпір гардонд. Агар собнктаго бо нсмн
чиянашро ба муаллим нааисондаи каиоат хосил мсиамуд. акнун
ӯро лошм буд. кн як рӯз кабл чиянашро ба комиссия ш«пои
днхад. кн онон а:і дах дувоздах кас иборат буданд Аз ин ру.
того нмкон дошт, ки ба як муаллим шшюи дихаду бас.

Банда аз ин тартиб ро ж судам, зеро аз бисер дарлхон cap
халос мешуддм. Алботта. мин кеч то\ шіебати доигалаб
беадолагй зохир нлмсклрдам. баръакс ба ӯ ёрй мерасоидлм. го
кн ноумед нашшад. Мутдлсснфона, будапд муадлимеше, кн ба
хотнрн пн кн чнянхои худашон дар о імуи ипшірок карда
г а вон ши. ба довтплабн бесохибс члбр .иенам у дн ил ва ба чойи
«чор», мнеалші «се» мегузоипаид. Ба хар хол. ин таршб соли
мавриди на дер хамчуи таҷрнба чорй гардида бошлл хам.
бннобар ни ки іштичдк мусбат над од. ал бахраш гузаштанл

233
ИЧОИАІІИІІІИН ІМУДаМИ МУС о
ИА І'УИДОДКОИ дш ли

/Up гуди т созшэ хоидяоддг им uo *язд д*д *UJC

py(i^.w*»iHUJpeiiofw»mirr4H«*«riapoM»ii Як тимяопр^^

% Ufhs*.#biти блролярн М?СЛ і*ддду* мсгирмл. А» ру* г».

. ;* ^ллшжфдар 1/лии ко**;*<»« иагдрд Июли ІѴНІ
Mi tt г* *м в* Н»іди бррідшімм. Мӯсо лдр соям допиши
,і ир* и Уии <кд;итгт мр"рЛ*>ИПу дярЯохурбд мдіііююи хдрбй
шмшмуЯ tyn ІШ9НЬ*т. ки лухійри «ИДИ ОН ИДИ бдмдя иаіхуб
дегауд шігѵ/п нтмплмрО м ілшил Мамсл'ціям ммени у к*
шіиш *ій ІДІДОІ мсі у wilt I. «и ддмсіші руйм ЪівлЙ баромялл
м іар»г- м-иияіАЧу Чуеоро ммжюрй ІИШЩІ 9, «Маш.
6« ідлдідрлш Гмсір р/ДИК Гіул м Мусх% UM хлмиумии Веі с/дкдн
Мус-. «И НСОѴ4П. 0ІШ ДДр бгрун МСМИШДОТДНД Мин Ml
own'll ІМ салол мгжлрлдм, кд чй гаи дсг. ндро Mytopo 6о ОМЛДДШ
«1П|И/ҚА1 u/<jim.iM U4fi»p I) Cm ОН ДО МДОМ АЛрфи мпҷос I уфтйѴ
Uruua посул аслод іи ч«ро «им Муса хдр ру*і б» доили
імддряш Оршиикил иоЛод мсрлил.-Г’ У яі дуд рйфПІСТ длр
дойя *п>и карро «иля імцсдмыл я.» гийрд імикоігіАОро licit!
wnmipji Ьд як vpfuit шндди длил будям. км доксдн Гт аилах
рмнчмш 4пчпии»«ш|и» нами мт ярд у л»р хотші дтиллгМ рохи
♦ • -ім tu.uppo нет уггмрнфі Литр ни кқ у фаідо Мӯсоро
мпішіі'іді, гуё лигарая ^лроши иучул и ілошгяил Ьл мушохшш
мсіирифіам, кп р МОЯ мм М чиігхо л*»Г

іорнюіи Hiatt (к» Му со руііи ишлй КДрОр мсі іфііфпімл ХдГГЬ
^•Чн: ‘I1 нпбудіиім Муса уро (м сифіии ксимм <тиг хам кар мм
пл гуфгпм: «қупгёр Гтщ. км іудаіі опирали ил боі хулам 6д
ЛИСП! идддрді иосупордмліи Муіядссифо*Ш% торлфі
мугпчибаііі Мусору оплата 6я мшяроддн мо рӯ бд бадИ
мім'імрі Холли ксніи Скипал, имояо ишходгхо меш иговарі
Шоад М*со 6о ыячлаш р?ішрм мусілкнпоаа мсхостаиду ч«1
иди а. ын4и м.) Лдромдаавро мечучппнд? Мдн им хулро
mrpowi мели мм. км ду чакон .up хоімтм кахрмгй ft, мо карм*
дорамд I у мин юуд. an хярдувш ангар away «кгкро намедіеыіЯ
wT £о *ю яшчо илашстги измехостгнд Ь* гжгш ілб* хул
ЛПг*ро*ъ2**зУ созгхо байим худ ч*хо< кст уфтаяд А^баггг*,
^/>и бурИМ иуиі>ін буд, хм кодяя 4Э Мусо іышю мснамуд,
ідохмд» *|ИИ*гіІ куплнл Аѵшо чк кал? Дар кучо? Мусо
Уимасрстсгтро ыпм карда бух Шояд завчде «ом хам
м*г>«ро мсхост ки сияо 6а пакт* шрифту а буданд Лммо
руйрост б* оияо гуфта ншеіявоиисі Охир. чй хе*? Ксдяи
д>хт»ри жпаад/ буду Мусо додари шажхарага. Лих ар ин. кх кн
ігідкао'і шіліба тохипда худя у сурзт баста бул Чунии рузгорн
*і ургошно» дер дааом ня кард Ру «г завчаи бароляри кадониам
Ходказарро аз Фархор 6а ,|ушанбс барон табобзт о карда нд
Пагохис fpo ба духтуре нишон лодки лазим шуду 6а сабаби ян
кн май даре доштам. а» Мусо ходііш н яму лай, км дар ин кор
му спила г нампкл. Хдмин хохишро карда будим, кп Мусо якбора
« ю р шрифту м билу ни амдешае гуфт: ^Ман ба хеч кучое
на мера ел м ЧЯ пхумо бо іанатон ба сари мвчаи май хучум
межунед (ій у кар хел гштхо м«гӯ€Д?» И и аввалнн ходнеа буд,
к»! Мусо ба руHit май біідмхршіи чавоб медод. Мин ЧО!Щ пакта
аз ran монлам. Ин Ямал 6а нафсам раемду ӯро сахтаках танбех
долам Дар катима Мусо днр малой гӯшае аз шахр хонае шора
шрифт Рафгу омали мо катъ шрдкд. Дар рун ораш нахустписар
ба дуий омял, нале мам днгар ӯро лндан намехостам. у шп 6а
на тарам •і.'індон иарвои 6аро;іараіи налогах Годе? ба воскган

Ҷумьахои аз холаш покиф мсгардидлму бас. Ба назарам. хонші

ичоргши лир на ідикихои шмфохонаи хаъчилй карор дошт.
Чунин шуд, кн Уро низ идораи чосусй ба худ чал б сохгу чанд
мулла т дар Тошканл масруф пірлнду баъліар ба Афгонистон
фирне!«ніл.інй іпуллнл Азбаски ба системам разведки в харбй
ча іб игу да буду бо армия сору кор дошт, соа m і усач ба мандони
ханой баромаламу чахіахои ба зинахок хавопаймо боло
шуданаш дар гӯшаш гуфтим «дар калом холят*. ки карор
мсгирлд хсч год фнкри мурданро накунлд». Ии харф гуфтамѵ
обн лила cap додам, «еро мефлхмидпм. ки ба кучо меравад. Ба
хамнн іарик. афгоинстонрапнн Мусо сабаб гауду мо опттй
шузем Годе нома менлвншт аа здр елмтн шнмол хизмот
кардлііашро хабар медод Тирамохи соли 1983 барон як мох

235
pyxcaift OMUQT факлі ДУ дафіл іаіи.тіст, ки бода* н,ІШі1
Ьсштлри *»м»шро дар хоіши хусурдш «гутромд. В«»Кс М
тддраруоші икрдп пэчпбс буд Дар иабуданя Мусо т*рб*,*‘
тшъмятл духтару набсряашро пурра ба ӯада шрифт ЧущД
vRztQipo мо бародароюш анчом дода камстдаоннстем. Ь*рсщ
баша мукам on буд. W1 мусо Go ідачшшіу хешу акрабои ѵ
ребит аи йлшЛ дошт Оыхо них уро ба сифаіи домод бисер
•миром мссдрддил Аз ни pf. хулро тасалло мсдодам, *Й
руд Ори оплатиш хуб аиу у рочи асі Дитр хсч іамле аі им

баркир нидтіиам.

Дар химии aftiM І:.КУ6-писари ходам Шлрифамох 6*ьд at
миром шуааим омд&дории ашча.чддш, ба луамри писари и ми и
тиарам Чіимаіулдох ЮДМИОЧ басгаий шуд І*а ии хоіир.
Фаржіф рифIсм м ми корм хммрро дичом долей Лчдкн
Хламаryw бо иоихст Фотим* ім Іухро дугоішкхо доои. кп
іѵхроашро ю мам недпи гмрмфі Арӯсро п Фархор 6ш
Ид юр и и и оадрда. руйм хдмиИ іуми друснаіпоиро іпиікиц
н .мчлсм І. ома рамени мдърімиіро Cm ӯҳда шрифтам Ьа
идирлм I > 'ini ба;і ИАту< »411. Моѵхом аааа.'і ІІИШОІІ ДРД. ни
чар:tv»ш пшаіміу мачнуиаор рупор мсбиичнд Момаи 1-куб
бешмр л 1 хама ба ни хоімп уме і мрифг Хдычумим ФаЙ ли уди
чохлрни шрхрі at кдамм мротсі мнихоіі Фархор хуш кард.

чм м ,»t іыбѵ.ичі Чдрчхнл флхмонддчмш іуш іыдоду ба у
п сшаоч басѵ Інин'бар ми. дар if яш мш гиро» мзьардлм 11 а рам •
дхм)и дар сітфи дц мсхонду хулро - и ми а да о и соли 1964»
мок мид А\6ліШ ба шумим драбН рафьшМ буд, муидліімм
atit чисмаиі іирпфмм Кнмоіу «Дйби^ишро худим іаЙйр
МГХЛімЩ, ІДѴрНЧ.ИИрО Іемур МуХІІААИІІОИ мани МСДО/І At
ѵснім'ірн т\ \.%|* алр/иі %>д)>н бод хік читя.ірддій шулам Го
мни и\ м ищу дам ҷ»-и обіп >рам чмчочі, исінхои сима чих
мталаид. гу* ба Огморнк шб Шрифпф туда Ьум* Ду etui
rtiap од*« шптллм. моидд мешу дам ІІЫ.чо ба иіыфм poet
чем. рфім иам<(дт«іиісіам. Чаля муддаі ба .up, мт,. бод*и аа

ГГ‘ *" "YK.U<l“'У', п,Рдиа-“ Ѵмкттт б«[ч... ^ мо»
,**7 ,x*t1 * «Ц.4М «y;«ip<Wwapu „сжиихол

Ддр м.ч.псс рмш/iHN ном I .ми и Абнуяадй

т
Мзх*аДлмііно»ро маврили мухоким.і кдрор додсм Д**.
'іѵиспДМ еол сипарй «іуда бошнд ҳам ҳсч ис кн нпншптпим
’-жсоларо ба и^сн расонад. Мая аз иалнфам муваккатми муліцчі
испіфода бурда, масъапн гуюипам. *ш агар дифок какунад .тар
кііфсдра барояш чой нсст. Ба им хспир, чанле а * аѵюённ кафедра
рисолиро хондинд. фикрхон мусбат мороз дошганд.
Мупшссифоиа.роқбари илмнаш домулло С. 'Гйбмрои кагкиян
зил буд. ки ӯ дифоѵ намояд. Домудло дар муҳомгаа гуфі. іи
Л Махмадамиаои хсч корсро анҷом мадодазгт. балки он *ш
ни чо исшииход кардадст «аэ макулатура беш мест». Яънс
домулло гуфпши буд. км мшюли ӯ ач коі а чиорлхо иборат Суда,
хсч лрзиши илмм на лора л. Во вухудм им. дар чамъбасі
pifcoa.»auipo поеіісфта піуморіиа. клрор иамудсм. кн дар ду-се
мохм 6п>лЙ 6uv.ur эродхоро ба инобаг тралу рисоларо барон
лифоь исшииход намоил. Габиисі. км домулло аі май сэх*і
рамчнд. Х^і ікшефахмиддм, ки устой чаро т шогирдаш. кн
ядмеи» иш|кіиш менам уд. оиллдорлл» сохіу якбори ӯро чашмн
ли.лаи иадтпг Ьа і умелым, пакдабоіихои Абдулхай рохбкрм
илмняшро лиіби сожги буд. Finery длил у мм момбр Му сиро би „ди
ру хч.і I и ба Афіішисгон f усе л нимулсм. ^ нома бзрояш додам.
Яке 6л сурогимранен ипмдолияи мамігакдді они Афігжжпон-
Лиідуддо Хдбпб па дуюмнш барон іш інрн ад.тия Мухаммад
haiiuijin Ь:іі тип буд. Муча» дурынд менммуд, хпрчан/і нм и
/иідимі хуп мсі ирис і Одир, у ба Хичи обк I ирч намерафі. 6.иди
б** чаши Піурнпппу Афіонисіин сифарбир шу ш буд Факиі би
тнқдир іан до№ мпаионнспу лллос

ДЕКАБРИ !«ЖЭ

Дуюми декабри им сод дяр Хоман «мибони ба ном и
М Турсуюоліі 75-сплиіИИ юлрУ'іи алдбшмшнмпс ва тарчумоші
тіріндл Рахим Хотим бирсу »ор ілрдмд Дар каюре 6о
Шоххлйдир Едгорй. Мул мам Дилопароо мемпшасгам.
РлмсикунлііДсі М Камоаг буд Дар раисит Гуяружсор хам
менншасг. Чаплин к леон дар борах иіахсижіи шисуф сумм
рошілнд Хо игра до г уфш шул Худіи соҳмбҷашн дар инпідо бо

237
ашки.ткунв 11лпгонн >.прӯ«нш .глори твшаккур кард. ҲисоГхгп>
^^СфГро баром дифо* «моя* сохіам І*у«ои на
^.yr,rm шмювоаямуовпннректорсшлбянам дифок адр Ult
Ті.ии «шамл Ии таргибрсѵ М Нитаршос. ба раси*^
заоовар^а буя- Шашуѵи декабр аомулло С Табароаро аар
аімАогіна* Кдр^ло -ыррохИ гарданд. Ьсмори.ш адиноча буд
Ікоюблоикшро амояим нтмуданя Дсшуяло меіарсил Зс,*,
чаня pfi обл .up яииӯ*« гарчуиопи итнохп» Хдбпб Ахрорй
j, імв дард чаррогй шуяу бмлтр юфот кард Г,а сабпГ.и
лапе лоштаиіім С04ГИОИ НяррохВ иибулям. Ба «мпмяміюи am
' ' J чвэтяига іуфт. »и аиалист хуб аичом <фгааст. Болом
вотшт факяТ и.шш бул Духтараш Смдат ба юзвром нзхӯрл
Яюна писараюоя* Темур муками Ленинград бул Дшар на
ба no up юілр ю хешу акрпбо а» чаррохП шуш.ни домулло
игпмоѵ надоштаня Бекас» падилаш иохубест Буіургон баял
Осипъ? бе n«rfi р5 оаароня тотржпіро аз худ яагурсжтжкл
п> XV Дір пуіпш рӯзхо in mvrn ѵсгод дур нараиаид. Сид аффс
ки аомуяло бисёрс as юопфдаиро ряимонлл И худ дур карлл
б> г Хдпо кисгхои охир, мпхсусая бат.л аюн sen шічифан мулпрй
On Рпхимнон put.мл. устод муяосибагашро Гт маму Рахим тагітр
дол Ахиуи аі иборан «аюпфяош соОиқах» кор мггнрифт
Домулло мегікт хи шопфдаш доимо дар НД1ДІ0 бошнд.
лили* t миро бя по орал /Ѵммо фикр намскуканд. *я охир. он
их* щи pfvори юахей дорад. дар іоиалш бичу канлш ttimnopfl
хгшиид

Хафіуми лскабр аі мехмонхопая кТочшпістои* Зарифи
Снддлкй телефон сард. Га равная аз Асадудпо салом

»ірі дошт. Эарифм Сиддмѵм лхе аі муяррмхоші Афгоннстон
чахсуб мгшуд. V мехмони акюрвтя малдишп бул Соаги нӯхн
паюса <а налам млмояхіміа іоікр шудам Ба го пори пайіроЙ
воріи иудам, хи кдлитанн блатари и роххо (ГАИ) Hypo*
Муддо иехдетонро юттюерй дорад Ьо коси сухбаі мсхардлм.
си іархфх СіидикЯ аз ресторан баромад. Мо тары офгокй ба
pfikvm о литр моя млги ва дар гӯшае кд pop шрифта, ходу
«хвол пуроосм Чігивочзораілсж Алёша ном чпвонк рус буд,
га аэ ІА-20 сол беиі мпдиіит Намовнддн мкфаіи мп пшжп

238
қурбон Саид, и вазифаи шуъбан дчолисти хадкро дар ыюрат
ба ӯХДО дошт низ омад, то кн хамспфари мехмонон боша/и
Азбаски барнбмшшіои дигар буд, то р$гш дигар худпхофл іи.
начудем. Пагох баьд аз чошт мсҳмои ба ихтиёрн бааші с* pop
хохзд шрифт. Ба кафедра рафтами Абду рашид Самэдов. хи
глрчумони Баширк Багдонй буд, телефон кард. Ьа эшон ua>.;ui
додам, ки соати 11 ч‘ дар иазди бшюи Институт забои на адабиёі
ингнзораш мешавам. Абдурашид чияни Башир- Абдурахмони
мага лінчиро пурсид У роба микрорайона 4ъ-умназди чдгозгн
Абдурзхмон бурллм. Саломи Башнрро расонл. Абдурахмон дх
пор.» хи! илмішта ба Абдурашид доц. то ки дар боэгашт ба
Башир таслим днхол.

Нӯяумидехабр мехмононн афі оиисгоннро дар ишхеи іарифн
Снддикй, Мухаммад Афз&Я ва Мухаммад Анвар ба дарам
Картой іамошо бур дам Онхо гус худро дар дараи Панчшер
медидзнд. То дехаи Хушсрн рафтси. Рахо-рах млгозахеро
лиданд Сухбаш тар а фа ни осип ар дохи ли мошин сурат
мсі«рифт Мухаммаіі Афзал ннсбат ба он дуй дигар еергапгар
чип,лум мешуд Сиполхо медод ва «ивобхо мегнрифт Бсгохм
онхоро ба ѵиннлим оварлэм Дастархон іусту р;іам Белой ми і
харчи 43 мсвачог мелостанд буд. Мехмонони афгонй одзтзді,
пш ребро хуш доштанд, ки фаропон дар ихтиерашон кд pop дооп.
Аз ха рф а тон фахмндам, ки Игтифоки Совет про бнеер
мсидрастндлнд Аф юл аз чумлни хизбихо будааст Чаид муддат
басифаін вулусвол-ранси хукумати нохияс хам нфои патнфи
нимудааст. Масьллахеш сиссиро хуб тахдил меасард. Дар ин
ішіГжншинН Ҷумъахон ва Мода мину Мл хм ад рахим хам ал
Наюрнин мштирок доипамд. Мехмонон (шс айпод оо худ
оварда буданд ва исхосіанд. км о* socman банд» ба фурӯш
расой.шду хддяхое баром хонд во да а шон харидорй намоянд.
Аммо май б&рои аачомя ми хндмлі розмгіі надодіш. балки
іуфтам. кн дар мехмонхона хасганд косо не. ки модашонро ба
фурӯш расонанд Нишастамом го ооатхон дахн пшб идоми
шрифт. Слрхуш хам шуданд* Таьбашон болида ба ни зар расид.
Онхоро то мехмонхона гуссл намудач.

Дмрӯл Рахимҷон аҷ Маскаи баргашт Тслефсжй с?лбат
кдрдам Аз вррикЯ шумим лисуэмо

рвфтмст. аиио ичомти ларок»л»,і г*'

Ч Ы' >К>Х* ллм злят мл «I коли С Табаро, ,ly-^'iUt>

Ь* вол гуфт.ы. а шз мрр-лЯ мнум яу рӯз гГмип^Гч "*л
ядром*лш мишмомми Дзіуаи леаябр ияо сер»ғ>ь/ 4/1
жух. Шаябс. в буд ба «учос на рафія, балки боби

огоя Нвидіи Фяюіт ш*ш садиф, Л ’'
ІНогуфт. кшиш. в длр аминам рно,!Г
л*р Собу* чоп призам монографкяс дар инмн калоіггчр Гн,
ввмл .Вовяшти нтлягЯ м «шбитк бадей* омкли com;, г*
супоряляы Номи дигари ин китобро
сохи «веря дарй» гушшам Кигоби номбурш 6»м
at ѵплша шудмшв Л»? Иною ути ІШркоттосЯ распит
гх VI Оагаі мемхгт. км іокишя тспзп дар мчѣрилх
іѵіужгтѵ Ыятрс дар ихгиер лошта боиид
4>at т ismk as чапби С. Табаро» как су par гпри^т
Псвгуфтор» о*ро ба Шімм этой марбут сохтам. віле
N1 Осяш* пфг «С Табароаро 6с им пешгуфтор лам

<ИІ буди КИ встгуфторро А)
боЭ худро ИИСбаТН
X хи ом вамскоспш, эсро «дксп кллла
6а «Т?6с мсагѵду» 6cj nrsonpon баіиаро алигт мело да и л

«сегуфг. оі С. Тдбаров 6а касри
Г 5U аб*6«» макзѴя докторнамро аз
бер'н п тшя шшя суд. км забоин
г^иаттарсяі бася дм вал НдгУхнд, аи рікхідадшро С. Табароа
?«*«етдас? Гуіашта а-» им нлмпопім. км бори ДИгар
ѵгсгнша.т* :,'uv.uu шпім* Man ролу paamrntхисихуДрОшѵЯло
ьлрдал мсихтлм So ин орф\о банда устодамро наст задний
вестам, балки ѵ»р ш охае аі длабистм форси іа бон худро
хукумро* мехі.члдм бубтиіч Пай мсбурдіш. ки домулло чошкж
хорхом отдам шоош %оро ластгкрй кардамй нзмешуд. Соли
I9S2 мсхоспіѵі барон ду соі Маска* рафтэд н поташ гэфедрлро
0клерам дммо домулло <Ѵі Рддлмҷои гуфталсі : <Холо барШКТ
йсіѵ Аз ин пост, ки моногр&фюѵн иомбурдаро тяхия намулам
кі ба забоин рус# ню рисован дар Маска» тахрнри руей мешуд

240
іио#Д усгол луруст мес уфг нпл. ки соли \П2 бяргт г#ш»д*
_ТЛК* рксилйи дохгорй биртистр мсияму/і.

ДуввЗЛДХУ** Л<гкіібр мкс «і I ніогнрлоиам ки fa poxfapttM
рлсолми диплом* ди фо с іымудд буд. Мехряниосо А ntenn
fa иавхкр ЙебфОДОД Двхватмома фиристиид, нале долям
»*з.идам ми ришім Духтирн ялндонрӯс Gyn Чашмоии ратшну
ІШГОХХОИ ХОТИрШНІС ЛОИ! г Ин ним ирл ба кддри у стол мсрвсид.
*іжгъбн#і буд. Мгпіон ӯро ал лсботаркн лухіароми хат ми соли
I9g} коше ІЛлгирлс мвхгуҒ* мсгмрлнл. ки создо дар кмнри
банд* иииюнихояш чавлом хпхянл ѵхл Ният і лрдлм.ки Ыъпміѵ
ба табрихаш Wяр маярдам Ҳдмин pjrj бу/t ми Тпхмииа икйлм
«окай аъаажип Ҷумшояаш карл Шоял мсдараш ба > ran сд
jcua бул Майлаш гѵфгаму чошмнро as гарт ж баронарла 5ро
бс мол.іраш Ндгорітй бурдам. Алб иски лпниамакиш чомишѴйй
доят, доиаи холадм шіромадсм. кн палопи акьаштй ніпичорй
мскашнл Тосоати чсри дер он чо ішшдстем. Тахмшш хам хелс
белому пойми даводдэй карл. Ьсг охни и и рӯл хон у ми дому д. to
инг іад. ки Темур мошннро ,ыр куҷос ладаасту барон таъмирпш
спрв якай ГЛ И юлим ап Ваъди додам, ни би поен t ам Ҷумъахон
•сунші хуччатро омода мссозаму исрасонам ташвнш наши над.
Шаб мактуби \fjco расти Нома кдмс оханій дьлсарди медод.

I и»инст. кн ва /ыпгглшон хуб мест Менавжттт, ки номахоро ба
май лилхои Каширу Асалудло расондиаст.

Пагохнн дувохгиум ба леддіи мехможяш афтомй рафтам.
Ях МИДДЙ аз «Стюн коргар*» ро барояшон :ақднм намудам

Дар ии даорон рӯтгорн нқтисодним бад нцбуд. Пул 6в кадри
кофя дар ихтнёри хоиадон миичуд буд Маяодн noofl из гӯипу
бирШП cap карда хаксош лас грае мешу я. Май, ки Осипа р ии
лзфттру калам сэру <ор лоигтам. мсхостм. кн дар хона хама
ндвьхои гяэрй ом ода бошад, то ки вактамро би ин соха СДрф
нинамоям. Вале, афсӯс кн то ИИ содхи рупорам дар ілйрп
хилматн «трот хоиадон мегутарад. Фарзгидхо из ііайи дярс,
начали бошад аз іш:их то бегох сари йазифан рлотмяш карор
тирад ЧоЙ пест, хӯроки чоил «ест. пглои том ба чойи соат
шаль солги дахн іішб тайер мешлшід. жро замах соаш хафі аз
кор мсокд ап гайрі носозихо. ки блндиро хамарӯза фаро

241
мггпраид Ііаьзаи мгаіисшлдам. мі квход тақдири
ими» замши карор бпгярад Ба гумонам хлмш Мао **Р
ічпдкорба чу»ши кал гм риф і op мсбошшід. Шонздахущ, J 4*°*
6а рӯзп та валлу дм Мухлммад пай гам бар рост омад р**46**
Дфіокмсіон барномаи іосдро 6я им муносибаі Шувавощі^
нстодааст Имшаббарфивввад Душанбсрофаро гтірифг
днгар юо 6арф плоил бфт-

Біпшбар ня, ба факултгт ба воснтан автобус* Щ рафІ4ч
Нділн М. Давдатов да ром а да и Аз вауыі домудло нурсИл
Баклан 6о Р. Мусулмовқулов дар мошинм Шдхбоз барон
домуллоро ди дан рафганд Фахммдям. кн сихо дер карЛи
будинл Г Тябаровро чапоб лодп. (абоб.тіашро дар хонпцц,
гдома медодштд. Имрут доимшҷӯбн ба семинара накдн аллбй
бндуни гаиерй хо шршулвбудлид. км боне* норсхятмам гардмд
Мачбур oj> дам. n jwp ба мапуи імрбуіа левенв хонам щ а,
нав саводхоро шарху азах би лих дм А хну и дар хи іи бсиггар
мпоншіетагй шудам. Максад лоштіім, к и іо би мӯхлати дусо.и
бяроналди мусиввалаи рнсолвро Г»а і стоим ііімом намовм Ді
«я хост, га рӯхс плич- main сахмфл спех мекукам Бисту дуюмк
іскзбр хонам устод С. Гимаров рифтам Длрвошро лухтяриш
(.іпдііткушол Мяроби ;и<фідрм корни тмуилоддроаарл. Устод
оо Аблушббору ду духтяр сӯхбатн ирис делит

Бле гумом іимгклрд. vtt нав аз чиррохИ баромадазст Гаъбаш
хслс хуш буд. Чумом мсхапдпд. кп шиклмашро бо ласташ
ѵіелѵ'Ші, кн ба ногах Дарио каклл нлшааанл Духглрхо миро,
км длдлнд. ея росой вор бо домулло хдйрухуш ыамулднл. км
бомаі хмра шуддіш тзкбм yet од іярднд Аз им ру. ш>н лнілр
сухбхт кардан пд мет ост Им чнхатро хис н л мулам у мае хвм
блремада рафтим Д \ рафтанлм мушвіЫон шудам. Щяб
Ғвҳммно1гш1т шіі. Масыі.'іич іуйн ayxutjxini- Малмждроматрах
сохг Хохнш На мул. км нагих мкҷоя \)кор равсм (.hi чо дӯств
дтігіем Go номы Маи іир Ромбов, кн дар системам савдо кор
мсхард. Ба рӯӣхатн Рвхямчон нлзар лмдӯхту «чссбсм» гуфі
Мор. 6» магомаш бурд Діои то барса. Паран, тромпу брюки
пике* мрвтр» „змуіш Д,ру, Oawepo 6. бино». иштуми
MpoSoao іобоидаад Ьо Хожишм амн Ваіекдщііі Усмом

242
расуяовро ди дам м хохиш кардам, сж бсморро дуру err »р
тадшк мамсишд.

Химии бегохИ буд. ки бо Тахмина 6а хонам Фиг им л cap
адпм Дуктарчаліп Мзіпіжа сурхчя бэромрда бух Ка натром
чунни ряснх кн pfiropmn *шндон \уб пест. Нахосіпм боне и
г^шпиптшон шпваму Тахминаро шрифта хона рафтпнИ шулач.
ни гшдарн домол- Анвар нагузошт ки чо пиёдя разем. бо
мошмнвш то хона оюрл

Бисту ссх>мп эскадр дар туром о ли мсти факутгег 50*
сояягим дскаюіюн -М Давлагов чаши іи рифт л шух Ба ни
муносибаі тиною «Аьлочин маорнфи СССІѴро ба сари
імкалш тмшжлака. МаЧпне іахти раясж» В Aqpopft меггвоп
Профессор F. Мусулчопку *ов а т чолнбп іафелра Со сгАяб-иши
пом дву ТӯШЙ1 лӯтомя Аз номя комитет и чахаллй
М М> шффаров рілиолин іакдич карл Такриблм. ба

мабялги 200- 300 рубя тӯхфако насибаш гардмд. Ин чашптмри
ба бикзехю мяькул надул. Ба мушпхилл рлепх ки Д Топпсву
Ч. Норма то» ба чараённ mVpo п табригхо бстивнччӯхИ юхир
мснамулаил нл хятт dope xftiM гірНфи сахиа нашр
нлмелндухынл /|ар камин ш?ро Р. Мугулмонкулоа дойр би
фаголняпі комиссиям кабул нео лм І9НЗ хисобот дол. Блнлп н»п
блыг фмкру му лохи нхоямрп порог дштттпм Сипае, мудплимн
калом А, Спглуплоевро ба ва жфии лотсетггй іуіароилліиі Бисту
кӯхуын лек лор дар мач.іисн мнртківй мло.дллн фаѵѵтпхтн
чаюрати хдлхй бгррагй юуя. Л Суфиев чуи хампш ба пафеи
рохбарон раенл Эро&ХО мешрмфт. аммо рохдои Ікакярі опро
баси намекард Сиюмн дскабр ту Ля арӯсии духтари
Р Мусулмоикуло» бо «швонн хжгормс страт шрифт То мм чо.
ки раенлам, соли 1983*ро пася cap гутоплх ба рӯкдодхоя соли
мсішрлотам

МОЧАРОИ гайричаііімдошт

Багли бемпшгг aj Афгонистон башш бц іаГір aj фчкултетѵ
фило лота дар факултсти тагрих то ат адлбігст гочик ларе

243
мсіуфтим Длр «иуьОли імйСЬшн іѵрулг тхопд. К„ рѵѵц ІІИ.

лишту дммотчішіічѵ^й.чум тм ТОЧНКу у »«нч\о буддқд д
рѴНМ коАма ітрф> бомбі ІвбОИІІ РУСИ MCI-yiAltlым К*ІПс ^улі(
ьиншічуччі X9UUK ійрДИІЛ tSM tdtciwpo On (оҷнкИ \оним iCpo

міісмк оЫХ0 «рре млфвр Р>сляС»ои нсѵі Івбтіст* ни мни
\фі oMiRum CMMI в* РИ uuf>y РУ*е° маяIVII им киі„й.ф

пдйшст» ба \утур« Армиям Соасѵ* чолиби дмқкдт ба наир
играла At ни noci. *и лонитчуш іОЮ аі мда іу м лддбисі fapy,,
Ол|Ц>ѵіоЛЛ ЛІ қодмсахои ЛфіОІШСІОН СчИЮДҚО unit мсоімрдшц.
МіміГшлуни кедом туГшіс чар маприлн нипмроки мскароіш
сонета ллр чаиіхо мнсіш мучохидим сӯхбат ысиамудам на
•окгквіро бірОЯЮіі арIМСЙОШЛШ. Димтичӯс он по мелоіеі 6o
нот Оттш. an \яр бегох вӯтшигй мсоылд ед сару рӯаш хлм
хдрсттлдпі микпум мсш>д. Бсшгар f едподхои шддК турами
ист чсомлрл па мсхосі, им миро ба хамом мода хамрох созад
Дар икни тмина гушдм бод ефг. км 6д идорпи хнзСііп

Умявгрстст дар мдврпдя ларегуки май ши коя і омададст. La
им \«пф. тахчннли моххом ѵші* июни соли 1982 мудири кафедра
Р Мусулмонкулон ни блмдхро котибн ишлтлотн тіртнлмш
Уішисремтст Каримов I 1> шздиш лаъиаг ішмуда, Гш ни мае іяма
дахд карда дар шӯибан шабошш гзърид вгон харфизиддисовсгй
гуфтх-ымро пуренд. Май оромона гуфтам. ки нс. чй ішьъ зилди
лдвлаге. кн бузу ртам карддасгу ба ин ларачлхо расондаасг.
манфЛ мегуфтаам Он дахза Т. Каримов ваъдд дод. ки ин сӯхбат
ба хсп кучо мамсбдрояд. Соли 1984 огоэ шуду рӯзс ид оран
6схаі«рші чумхурй буд с шахр. занг задаил, то хи рӯзи 9-январ.
ахни чор. ба хучраи ракдмл фалов хочнр шавам. Хрло то 9*
инвар чор рӯзи лиг лр буд Им чор руз «худлмро хӯрдам». Сари
дгм-н.-. .и идорак бехатарй аидеша мскардам, худ ба хул
ыавчӯъро тахлнл мсн&иудам ва тлкрибан ба хулосае омадэм.

ги сарштші чуннн даъват ач note днгарест. Яънс чй? Аз кучос
о» гӯшн *ш шора рвеонда 6> дінл. кя баша "peaucjrni Америка
«стлы. Ба ..бор,,, литр, «тое хязнкт дар Аф.ашетон гӯё

ЧОСУСИИ он ХДМКОрЯ мсна*«удаам. Акнун пай
-сбурда*. кн чунин іуи,»т ат чоииГ.н калом кас сѵшіт
гарифтадет Бегоадс дар жонан Темур .Мудиддинои меіш,,,

244
щудііму <ИІ Ч'>. **г *4 ЮрМЛІІвОИИ ИЛП|0ІИ МЛрбуга Ыеншішст.
ГучГиП шфМ МЛМ»ӯ!1 Лфн»ни*пні 6);| Чини млрочМби У Ь<\ мни

I;.|ІИМІМ»Н ІИН’бй ЦіІ/І U0 .и ЧИМОб*ОІІ IUtli;UI l I MUtl i |||yj|

МаиіѴм мі'Ж ДнОѵ с.іфнри Лмсріидро ба имён гуюим.

• iMbOIIIUHl СлрДороНіІ мумоҳилимро курсом Г Up ASIA, Морил
ШУДІМІМ ЛрМИИІІ СОЖМИ «ы Лфі ощи НИ» М I i.iHf'.i и.4И «у миро
ѵу/ІИ У МЯК,и мспимулу а I ЧСДр.іМ VMM КИМ «ІІІМІр*» чу». мин ысшул
Х.імпн ру I пурсом шуд, мі іи Гмч том точи* мііепегідіі.ц)
і|м ѵо/імяг мскардаіміл с нс9 Дар мм маирім мам 6а маасуф члаобс
мллолмм Іііікіг км мам бо ӯ ми іи млдфмфо мфию ни омам, іиій
млро ба чонмСж нлораи чосусии Ач'рмм нисімт ло;ы (ю
би дома и аире дои башіа. м с поста ид. мі чоддлм *хмёидг 6л
На і<ім»~ро 6а помп мим бубанданл Н.хуми чинар им роема
Соя гм мор би билон со никли ми цдора лудро расондл.ч Миро
би ѵучрас. кн дар кдбитм amuui кд pop двшт лаііміт карлши
Онхо ду млфар дар лнбосм мулкИ булопл Ячсаіп гочик Оулу
ЯШардш украіш Харду муаддябозз* 6о банда сулбатро огез
бахижданд. Анвал холу ахноламро пурсом шудлид. баъл
гочпкаш салол дол. кн гарчумам ходам ро никл на моим С иное
г ӯс сарм мақслд омаданду дар дсхсяяхо хдрфхои homo
гуфтаиамро пайн лам ба хогирам овдрлднм шудоид Аа рӯйп
мактубн шнкоятие, ки лпр днстп онхо буд ш,ии русхо ran
меэад&ам. ядабисти русро гьтироф намскар.млм корхои
ношоямм аскархон совет про дар Афгомнстон мдхкум
мешімушм, 6s му копи л и пемнрнҳо харфхо мсгуфтаам ва
хамзамом гӯс таъхид сохтаам, кн ҳар бегоішс. ки бл м у юс и
гочнкон зада даромадааст, хоху иохох баромада меравад Мин
онхоро бодкщг гуш дода гуфтам. хи хама дарфхие, wt ддр
мактубн Самнев омадааст. дар шаклп савол баром бонда
цешниҳод шуда буд&пд. Дммо бл сифлги мул.» шѵі лл чавобиин
саволхо нагурехта, балки ба хлр едвоч чавоои мѵгсьона деда,
ба им весит ба лахоші саволдихаида мезалам. го хи Давллти
Сове гиро маломат млннмояд. Вале гафтшшарон дуюмбора
га і,кил МССОХтанД. ки ни catiotXo борхо аз гпрафм олчмоиаиои
санчида шудахшд ва іислик пірдндаасі. хи хамом навье кн дар
махтуб омиддаст. посух іуфтшш. Ф^хмнддм, ки им чочароро

245
ссѵчп буддод ви он ДОННШЧӮ а < миски муаллимоп роҳбдр
дош: Адбатта. чаидон содда набудам, ки 6а тухмаг
фарораи, бинобар пн аз эшон х*яф намудлм. кн сабги техн»іки|,
лсхсакхои банлзро иешниход кунанд, вагарна хар донишҷ,
истдкокхл зндди муадлихиш чй ки хохад нависал. «Щу*о*,.
г>фим *х*ч хсл сзбтро длр нхгиёр нидорсд. Он Самисв, ки
сухаичшя шумост. лі манзада 6сш нсст. Хдӣфн ин ндора. кя
чунии хдмкорон дорад». идхор доштам дар нитнқо. Бо вучудц
ин, хамон юҷикаш таре мслод, кн хуҷҷатхоро ба горком
мссуаорсм Ҳаирон а.і он буддм. ки нн мавзӯъ ба юрком чй
ыуноснбат дорал. Хулоса, чанл руз ба хамнн маімун гафпіш
Gyjuaoa ва днданд, ки лар хама члвобхоям мазмуни макгубро
тухни эююн ыедоштам за сабш салок хсшро талаб мснамудам
Бенине дар хачми хафі слхнфа «обьяснсішеи'Тавэсхнома
гнрнф;днл Ба .»wocn піфішіш анчомдолаашон липа карданл>
иамисондаы Ии а.чад сс соат вактро талаб ил мул. Чуннн 6а
:ui up расах хм млгнчви гафтиши харрӯзаро 6a ҷоебурдл ішшоіі
чехшішу бол 6 л ром рӯщ дигар саволішмлхо мссохганл. Ди* ар
но ѵі: г миф мл му іш м, он Суд, ки марли дуюмлш 6л га и хон
май Ооііар мсыірду 6а ніьораи чашм кормамди гочмкро
чсфіхмонл хи «*Н< им к*ошр хамим о/шмро гараж мскупи. a*t

ШІ как амл ІА ЪНСНЛІ IMMCO.ifХ>ЯД*. НаДС OH lO'UU. Kit рубтЛИ

иодгмыковинкі* дош/у шояд рохбарм калом шуьГмм мн идора
6>д. сиюлхіж яогдліечашро руш дшар /ином медод |7-умм
ііиі fii млорим марбуіа даvoat шудам bop И ДИіЯр
*41 I) Mall /ар.ис. ки мак г у 6а ІШІКОЯТМрО 0J НОМ И дмнишчу спи
фик/.і.ии Ыі.|«ІА i.i бул-шл Ьо\ к>»М гдгклд ІЫМУДДЛЛ.

ки мцро 6а ІДОИгяи мдормлои АН«Г>Й Ҷаю Дидлиаліом дожи
А*м*. Н.ІД/ДОМИр ІАк.Оі'ПШ'і (*Ltlr укрАшиши)6и нутЛммм
•ЛІ vruo !г4{ИАА*ДМ, д*р іШкЛМДКЦ ЦіШ кбр*/» дмш КМ ШИКОМ ГНОМА
Г/'**» ^ •'/ 6а* У я Ц Mis руі Гдгі ;ир МЧИХ СС иівфди іімілр

'**'**» Г*р»4»*»лу **»/, МММА Шот у*і*мпл*т mu
**♦ • шфя,,. Kuwt, им /імти ..»ѵн

* " " ...... -7 и г«ч '»*~Р f*>, имшіич

' ..........

Ж
саиаде дар маврилм «іехрахов афиши пса оіирдаил. вал*; худро
Cm НОДОНИ тадвму «пиҳоро нлмешиносам» іуфтам Во вуҷуди
ни. опхо мехостшід. ки ба ндораи бсхатарй хамкорй ішмоям
Ноблс га ба ни масъала читс іпхор клдокгтаму аила к огахашон
сохтам. кн бо к.ирхон точи* лдр кт шакп корбурлон норавост
Вакгс ки як тоник сс соя вазж|ши интсрилтсиошиінсіи анчоѵ
меднхал, сс соя гаги тиру туб млнфил ти лаяла і ро химия карда нА
мешпвад, чуяин муноскбат норавост. іеро рӯзе мсрцоід, ки
хаміш ндпі. одам он ба муқобклм лактат cap мсбарлоранл.
Маев яд н. гуфтаііі НИ мактуб ба носит <ш идорахои хшбнк
Университету шахр омола гардидааст. то ки миро из он но
романа. Ба баъзехо дар Университет кор карда ни ман маъкул
пест. Аммо ба салохияти том мегӯям. кн май хеч гукохс дар
Н.ПДИ давлагу миллат шідорам. балки хамеша дар хилмагн
хамин дашшт булаам. Гузашта аз им. гучои начскуннм. ки Сю
як шикояіномаи ноӯхлвбаросиа сохташуда г орк оми шумо млро
аз сафхон хнтби коммунист бнкаішшу ат У кивера гг ст б кронах
Он пикт ташкилкунандагони нома мпро муііахам солги
мстиіюпаііл. кн сабти лсксияхои банларо доірта боішлія Он
рӯз гӯс а:і члнюлашон халос яӯрддм. вале лу рӯз бш боі
даытіам кардлиду чумки ел пол лолигѵі ба кадим мл хе ал мщ
сойтқои сей шйб ел до и «Бнбиси» гӯш менлмоям» Липа іиі
гуфтам ба иурешшл. гуш карими елдохо млн», кард» плшудаасі.
луюм шока а 4 он садо барон млн «ппс ло шм мешавад Иберии
«ЧИтс ло шм исшагал» rye Уро якбир xyiitrp сох ту боі Пурсял
«Мае# лап кадок чит?# Маи. ки нелбй шум будим бехотир

посул ДОЛЯМ, ѵдимс wuim лет. иски сарѵарлагоші имкялабе «*
Лиг ар муфопнш сӯхбатро илом;і иадоду бо мал хулохофкш
на мулл чавобям дол Аі чоям бл.тлил ніудлму а» ином сама
кардам </б«м т.ііі бмохм?)* -Не »п шуд Г4лыя«ур. мо диіар
шуи<)ро гишаиш ііямелмхемм гМм миро го твім ллршоыи
бмромх/і гуссл к*муд<*нл Мичдром Ctfxtuin ндорлхом фгэбй яд

>ілр ИМ кор М/НфЛАОН (W ки т ;ірИ|Ю СЖГ UUII ДОДИНI, Пікрибиіі Л/
хдфм НДОМ.^фГ АлбйПЯ. ИИ гмфіишхобв MlffOMUTMAM Г.іи.мрн
мяифи рисом л 1/>1 СИХ ПіІЯІІИ МСШМ СПИМ М лир HI кз:іб іф м<мш

£фг • Домишчусп нт гдегх имярдші/і |ги ил нм устоде кастам.

247
ж

«*ро яороххт ыслидднд ^

Аз тафгишц п&*1!

агул* бум*. кн пагохис дараоэан кафсді^
—^ — лѵ асрмандн лнхдр куізол^иѵ *1*
“*WL Ддргал фахмлддм. ад
шзгаяо» ба Душанбе тащрщ
Оя 7р еар« іи- хахй меомдд Пштоямро£а
пушіи сі?« он ос кабатн панчумп бшюк
фвэ&голвв Уэжрснтетро up «Ч*зир*> поен шуд&м Назарам
*ртхх. м . нх » волгл пудм ^уштургардан» оромона мераклнду
(ХГХ: Т.Ѵ'ЛНІ 6д мфеяшон ши ох мскунанд. то боварй ХОСНЛ
ін инхоро лилаач вл медонам. ки то шж, ей худи
дар чеки мувофяхе u pop яд гн ранд, ба оно» нал дм у
Масона» баинк ыаяу он се 15-20 метр буд Онхо гус
оо хам сухшткунои мерафіаяд. Банда нні бо вягохн хлеб*
овхоро ишб мскамуддм ѵоло намелонястам. кн ну клан
куч© ист. Ба рохя талон баро малая ду болон пули

дарси Душанбе методика. Рӯ 6а самти ши мол оварданлу ба
панчлрадои пул гакя задана Шеф бо ишорн фахмонд. ни axityit
чпло.чим .иф иаҳд>яш кд pop бнпірам. Млн хам ба нанчараіі
пул su ікімро ащохтам ва момдьлум ба ха рее ласт додам. Шеф
асабй модоуд Маи шмӯш бу дам. Маыалм оя будам. ев у чй
хѵре солир мслород Гумо» долгам, кн 6а клдом кишваре марс
бармсіх нлмиі аст. Ат шп охи аосюдогй хулро оыода сохтаы.
Шсф и ttuzoxfi мл кннлоре суш раэоа карл ва иемн ба онхо
маѵкуаамро ба забои оз&рда гуфг. *чаро дар тӯлн д> хафтз
ТТР° ндерав бсѵатарй гафпис кардааст. хатто тадоехномшстро
гнршрпвиу ба суроіаи мо хабар надо да?». Мая оа хіюя ҷдвоб
л 'ддм. кн чувяя гдфгшпхзг* шнкохгномахон гӯхматочеэба млн
мзжджхлд. ш хулро фоо ятош Дар хеч сурат квву
ба tX’pa млзжур саз:op сойм. Чй
^?юві мсгур^*? ихдола бу дед ^ Марс
*** ** ТДПМІIУ игутчам-
аз в гаях *тхл«ісхгежгх^в банда хушхол

база дз с« кв ту
махсус

243
uo 6лроШЯВШД ** ГЧ> МСДИД, icji мачо одами моро иааридм
глфтнш *ДаР«зодаанд. Сирфи на lap aj у ірхохияшон.
сзррдёсяш идора моро муватиф сохт. м бо шӯкбаа цдоран
іЗскатярй сӯхбат намосму ҳам замон йа*эӯ>ро ба ряксн
6ехатзр«н Точшслсгон Псктел росонсм Хдрчанд ки мо як рӯ«
кдбд 6s Душанбе ял'ілсм. чарасам тафтшро гахллл намѵлсм
на хама хуччагхоро хондем *а нодуруст рлфгор харда ни
кррмандона бехагариро исбот намулсм ал іштичл он шуд. ки
тафткшгарон чазохошхювро мебинанл», сулоса кард ӯ. Сухбагн
раем и боіНЖ пул поен ёфт. Онхрро то мяй юим лавой 1>*сс;
намудам.

Баълтар фахмнлам. ки он точнки рутбабаландро аз марка і
б.» калом нохняе фирисіоіианд. Ҳдкзшш чормлнди ди гл pc,
ки бандаро зерм шубҳаи идоран марбути rywuiia 6 уд, ба ел мт и
ши мол баХши нҷрои вазяфа рафт. Кормашш у крайни боре дар
куча дішу узр хост. ки нодуруст бандяро ълхма і доддлст Мл» ту ц
«реэіілентіш» млн ба бародарам Чумъххон низ садами ошірд
У, кн боял ругбаи манор мепірифі. барон май туда
хуҷҷа гхояшро Маска» ііамсфііріістодаіт Ру «-* елрдори імораи
боэраенн твқр полковник Ҳзбиб Сашинов аз ӯ са*юд мсхунах
кн ч>ароларат дар Лфгоннсток ба чн фаъсішіт мдшгул 6ӯд°*
Ҷумьахон ѵійрон мсшаваду ндвоб медиддд чбзроддрам .dp
I урухл мушошірин тарнумон буд, днгардша намсдокіам».
\ Сашинов суханаиіро цлома дола мспіяд «б* ѵо чушш хуччдт
аз ндорди беятіра расидааст. кн 1ӯс бародарат рсиисігл?
Америка будааст» Ҷумъахои ин хдрфро ѵсшунавад ва чтил
дахза аз пш мемоши Вохеан, ӯ чй хам мегуфт? Хсч А*шо бо
хомут шудвнн мочарон номбурда Ҷумъдхон рѵібгт юйормро
гирнфг. Г охс. кл бо он подполковник» дар хокаи Г Чухи длиной
дндаам дар нос члшм ба чзшы медӯрдсм іш&рмеорона
чашмонднііх) мсгуреэоцх Мая парвое нддешггаи. зеро шпионам
ндин дівла гу мкдллт пак бух Ко гнои хизбки Университет хам
кн маре мелил, хузро пороха; \xcoc мепрі Г Мусуяжмяуэов
хам пурсах ки -«он дльво чй шуд?- Гуфгдм. - ба иски хал
гарлнд». А хетта. Рахим чан таг» мочароро намедошкгт. Шпал
Т Карнмо» хлм даря иитзѵ> л, ки чЯ навь и члнголи ндс^од:

249
бсхатарй хал ос шудам Лкиун. ки ач он моҷаробст ;іі -
синарй шудаасгу он фмьолиятхо хам бо хамрохни
шураші аз Снйн рафтанд, ин чо чанд Харфс ач оиро°*Г0рі1
донистам, ки ба хотири сафхас аз тпьрихи рӯзгори хеш
бидорам. Ногуфга намонад. ки рӯзи гусели «мехмонон» ба ^ '
ишорашуд, ки шояд без озими Лфгонистон мешавам. МохиіГ^*
огод шрифту бандаро ба кумитаи хиэбнн Университет
намуда, мав г» и ба енфати усгоди Доиишгохи Кобул дар бахші
«Таърнхмадабиспі чахони» фиристонданамро матраҳсохтшгч
Харча іи роішй на долам, аммо тавсифномаро тасдих
куноидаад. Хсле таъчилй ру>чи дуюми феврал комиссиям наади
идоран хизбии нохияи Рохи охан тавсифноман Университет ро
маъқул дсниег Табинст. ки дар ин кор идоран мирбута даст
дошт, маҷбур шулам. ки ба воситаи телефон «шсф»-ро захшт
биднхам. Ба эшон фармудам. ки шипи иавнштани рисолаи
докторй лорам ва имкои дорал. кн мохҳон назлнк барон ду сол
ожми Маскаи гарлам. «Шеф» лигар чнэе нагуфт. Хамим шуд.
XII дар бахшн мдрбута А.Саггоропро ндииипанду май хилое

хӯрдим.

Хал ои ки ростори Университет Надаров Т. бисер мехост. ки
май ранам, іеро лар кумитаи партиями нчгутошт, кн
номтдмдмро іыс шрам Котиби ташкялотм паргиинй*
Г. Каримов боіішд. мсхост, ки А Сатторов фнристонда шаиад
Мусу лмоику лов хам хуччвг о мода карла буд, вале бо калом
ел ба бе уро папа шрѵфыид Тавре лила шуд, им дафыі him
oaitiapo бо роки усилии фирмегоилаиЯ мешуданд ХаЙрияг. км

M.U • ПИ ДОКІОрИ (мидлро и »401 оиммид

Ф\І(ІІІ К).В. ШАРОНОВ

ІІѴХумм феврдіи соям I >S4 котиби генералам Паріпви
Коммумиепш И і іифоки Совет. eon і и 16'* дакикл, Юрий
Нгжішчиі|ч>вич Андронов аі думе ларіу шип Мавсуф мулла пі
15 соа (др:ні)міи идораи (Ѵялгарин Да влаги Соисгиро ба у via
ими; К»кд и • «|іакпі I И. Брежнев ном к»чин Андропов ѵімчун
“ 1 • »' іПііи» ищирѵфпі иіул Ином ба еифіии сарішрп
кіішЯф «апн И. В. Спиши буд. Налу ниюм дар чомсьдал
иеьс:ркоп acoctat фаъолиіспі рохбарші ӯ мдхсуб мсгардид. Як
СО I кабд* ки мукнми Маска» будим. ба мушохнда риснд» ки
одамоіш шубхатжро дар истгоххоиу даромадгохҳои мегрохо
кормящими қрфзи хукук минъ начуди. хуччат тадаб мекарлдид
Хамчуіши дар идораву муассисахом да&лагіі на таьлнчияу нлмй
ііазорат нобаста ба риоя шшуданм ваш» рисмй чиддй ба ро\
монда шуд. Акиун нутаро дар соыхои расмй худ pa ба
бӯстонсароҳову қаммошо камелэданд. балки хар солги
ьорнишаи тахгм нлюрагн дастгохм Андропов китрор мспѵрифт.
Чупии гартйб дар гамоми чумҳурихон Шӯрльн ба pox мопда
шуд. Мубориэа алайхн бюрократия рншаагхӯрй аа
нодилагирихооюлир^ди Щцюиггношш кмрдумросарн вам
сличила чорахои зарури андсшнда мешуд. Рӯ ігори ҷомел 5а
асоси қрнуну кониститутсня бод ҳам кдшггар сура; шрифт.
iiabsc ашхоси олнрутбан лаврони Л. Вреж иск, ки ба хнсиагу
ҳаромхӯрихо дасг іаза буданл. ба 1 «алого каілнлл іиудаші.
Веса ба б набу л. кн пашрк корхон дохи лии лавронн Ьрсжнсл ба
кудкушй дает іліі I lit химии монанл. чандіш кртибхои овжиш
шахру нмлоятхоаі надифахо сабу клуш і чірдндлнд. Анекдот-
гУмхо дар манриди шахсиятхои хмзбв аз дабой\о ба дурихо
мерлфі На иоораи литр. Ю. В. Андропов системам )юхбарии
идории бсхагарнро ю ҷое ;uip ва юра тхеиіалону ҷомса пне/ці
сохтани буд. Аз им фагодшп шаги моҳсипарИ шуду душманом и
дожили ба носи іан іавч.іи нажри дохила. ііаюхис ддр шили
дар подан бустонсарон Андропов ба ҷонаш қасд карда. 6о
гуфаигча нарроил ки гир ба гурдадш хурл Ьо нучули ин.
Лндропо» шши мочи лміарГк> гурдам сохши и лисій к И чніеи
между бас Дар асмри члррохмҳон паи дар паи у здфоі карду
Оіп.диі пии.ҷрӯз* 14-уми феврали сопи 1^X4 ддр Майдоин Сурхи
Маскам бц хок супорили шут Во іу книги ду- се рул иденѵмн
I анрннані'шіии ііііршми коммуннсін w>pui иірнфі К У. Чернец-
кой '\Wo.iapo б а ҷони Лидропои паінр>фгаил Дар пленум
Черненко іии«,цп дол. кн роди пеміпѵрмфгии Ашіропоиро ндомл
лод 1>іі хама ton м.п. іѵм буд, кн Черненко бд дасіди

ВрСАИС» mtiutyx мещрифі Л 1 ИИ ПОСТ, КИ боз МіІІКМІіЛОрнііП

251
«са сасуке* лзвроня Л. И БрсЖн

«пли Аі^ІіТП, СОЛЛОЯ »Др Сірн XOKiiUHJtT

года X И Бое*-*жх> азбсхгаріт содхо дар р>згори ҷо^
Z&XZ-* хс ^*езоті- Из даврон дар чомеан согаіалисгй
з^іі ч Ѵроіна «расах Тинчяву оромй хутодфару^Ѵ**
К**г гас шеспл. «ж бвсгрс аз меъёрхсш коммунист* раф^

35фп рвся ткгхрлнд- Ришзагкӯрй мнённ рохбаров боЛо

wsz&2 т. 6а жьзифдхои рахбарякунандд шахсонн ноѵхдабарс
n^£F мегарджздаа. хи вн чкхатхо бонсн ааст шудани шаъну
П-цтаы Комммѵнястті хлмчун органи рохба рнкунз яд ;\и
Дддлатн Совета чешу л. \шо хвгиаткирихо то он хнд расил
жж барса коммунист шудан. тлшхнлотхои партшшни кохияхо
«ягетххоро os ф\рӯш мераеонханд. Дар Университета лаалапі
хагоіш кассире нсдошагтдм. хи барон ба вазнфае ионл шудан
азисстх мехжржд&шіу ба сафн хизбн коммунист дожил
яегжрлжзаад. Зеро чунин меьср аі боло чорй шуда буд.
Мкіш. бароя бригадири хочагй шудан. коммунист булан
хатмй гарзяд. Ё ин ки аіар шахссро чудирн анбор монданИ
млиу і.інл. уро и в вал ба сафн хизб кабул мекунонданд. Дар
бисере аз пешрхшихон оанда НИЗ аъзон партия буданам. накдш
эоло бозндааст. Банда ба ин хизб содикона хнзмат менамудам
Дар айни замой рафтори ношоями баьзе аъэоённ хизбро
намепазируфтам. Яъне мставон гуфт. ки баьд аз сари
И.В.Опинн обур>йи Партиям Коммунист*! рӯ ба пасти опард
Бо номн хкзби рохбарнкунанда амалхосро анчом доданд. ки ба
зарари чомеа хамом мешуд. Аз ни рӯ. ба сари хокимият омадани
Ю Н Лілропов бисер сарнвакдн буд, аммо ив чсхраи снёсй бо
камок ѵ.ллар допиши чомсаітіиосиані, трофиёнашро ЛУРУС1
иаіштохта буд, ки оихо ба дасги бонус, ки хамон лахза худро
ба катл расонд, ӯро чисман аз сарварй кашиданд ва шахсн ба
худ маькулро дар снмон Черненко ба курени котибн генералй
ішшонданд. кп чднд мохи умраш монда буд. Снёсіт пздидан
нохубесг. кн инсонхоро ба ломи худ мекашаду бо мурури замон
Зо рохѵ>и гуногун аз онхо хадос мешавпд. Хдмин айсм буд, ки
р: к а піѵ ;юи опт I очикисгон М Холовро собик котиби аввалн
тшломги Қургонгсипа- Ғайбулло Палласп ина:л намуд. Вознфаи

252
.вглваясвѵ* видояти маікѵр 6а ӯхдлп Лбдукарим Қоспмоя
іуз&втш шул ИІ *>даи пашою* Чуихурй бул Рӯзхои февраля
соли 1983 барон факудтстя филологи* ши нсхушкхо оварл
Дспсеятм клфедран адабнёти классики Натра Каххорова дар
діннн 45-созагв бар асарн саратонн гурда нн дунсро падруд
: >-фт. Фзгпі ш* бону боз аз оі чнзит чанбан фочиаро шрифт.

баѵд аз як ручи гӯрондлии «арку via. кнбдагохаш. собор, ранен
шӯрои ваіирони чумхурй. инсонн фархангй. Аблулахал
Кдххорон фавін духтарн Дӯстоштааш -Назнрабоиуро гахаммул
карда идтааошіету ногатой влфох карл. Тлсаввур гунсд. кп ду
руз пай» хам аз хаални Каххоровхо шбутхо балар шуданду
ҷонкби кабрнстони Сариосиёбн ікмхри Душанбе рох пеш
шрифта ид. Дар баландни теппаи нн гӯрнсгон акнун оадяру
духгар илхлӯи хам хокаи хдмешагй нлтнхоб шімудаид. Хелс
лахшатбор буд, он рӯзхон феврали сербарфн Душанбе Орс.
баъди чанд рӯз хлфги падару духтар омезнш ёфту садхо
мухллсоші іш ду чехраи фархангин тоник барон орем ннгох
догаташі ру\н оиходастхо пешн бар гіцжфіанлу ба нн хоиплинм
фархангй арій эмиром ба чо оварл інд Банда хам ;шр іушае
бр Рахнмчону Бозор Собир ва Hyp Табарову дигар фархшігнен
бо анлешахоям қарор доппам. І ла.м хасі. кн дар мачлксн
мотами Назарабоиу шоирн шинохта, Боюр Собир. ки ба
химдарсони Уішверситепш Назкрахом махсуб мсгарднд, чанд
харфи тасаллооме 1 нбро \ дошту і иряи ҷонкохс cap лода буд.
Назарам ба Аблунабй хӯрд. кн оби лила мерехту рузу соатхон
хамкориашробо мархума пешн нгшр ѵ.еовард. Дар гӯшаесабтн
опози радиоин Назирабону днлхоро мехарошнд. Бо еде аз
фавтидагон. феврали сербарфу сардн соли 1984 -ро пааі cap
медорам, кн бар асарн сессиям шмклопй ва кіібули санчишу
имтиҳоиҳо боиси мисруфштхоим гардил.

25Э
УНИВЕРСИТЕТ БАЙРАКИ СУРХИ
САЙЁР ГИРИФТ

0 го зн MOtfn март номан Мӯсо расид. Дар Толук
Афгбнисгон клрор лоштааст. Он ҷоҳо хам ссрбарф щул ^ І?
ШаЙбеи аввалн март бо ахлн х о над он ва Ҷумъадон рД'
Фархорро исш гирифтем. Завҷан Холназар бсмор буду а»
калбаш мснолид. Панчумн марте соли 1983 толори иарказви
Университете даалатин Тоҷикнстон пураз донншҷӯсну устодон
гцрдпд. Котибиссюми Комитете марка зии Точикистон Гулчахои
Бобосодиковд Банраки Сурхи сяііёрро ба Университет таклим
нлмуд» БаЙра* дар ласти ректор Т. Назаров клрор гирнфту
ахлн толор сари по ин падндаи хотирмонро бо карсакзании дур)
дароз пазируфганд. Ректор маърӯзам нимсоатаашро кироат
намуду лаеггохи хиэби коммуиистро бовар кунонд, км
Университет байракро хамеша хифз меначояд. Дар хамив
ззмина чанд декану мансабдори дигари Университет аз
чуваффакиятхои гаълимиву илмии ин боргохи маърнфаг харфхо
иоанд. кіі хлмаги оханій члііпгй доигпшд. Албатта. бя иунин
Плйракса ювор япиисташі Университет боисн нфтихпри хлмагои
буд, ки ба шарбфйти рохбарии хубн Назаров!. И. ба даст омал.
Штшуми марг дар Университет мачлиси занон сурат шрифт ва
баѵд ансамбли ^Наврут* якуним соат конссрт дол. Бегоніи нн
pfi ба Хонам адкбони 6а коми М. Турсуизода рафтам. то кн
гаеьрхояии июира Гулрухсорро аз наздик шуиавпм Бсш аз як
со.» г тетрхои нааэчодкардаашро бстанаффус кироат іымуд.
Jlap Iопор чойи сӯзаи задан намонда буд Шсі.риохир хондаадо
бисер азалй маь.іумам гарлид. Дар поён и мдхфмл ласгашро
силхдп фишурдлм ва орзухои иавро такого дожгли. Ин рузхо
румони «Актёрімі Сорбонро ба поён расондаму ни яти тиқрите
нанишган лорам Ба муносибятм рӯзи заной ба Алевтина

1 rpicifMofu телеграммам табрмѵй фмрисгондам ва номае хам
мрсопі Дойлам, то кн рисігпрозудгар доиаду тахрмрм руей купал.
Шакбси дуючм март бо писари нюіи 1 очмон Ніодмом чонибн
Члл-иіку;: хдракл! н.шудлм Мгхмони Дсвлох Бердиев шудам.
Поп*Iар j : хамами у Абдуяло ном хдмсояаш ішбе.рл гуй ДОІШ
. ,ро низ даъвит кирданд. Суханн габрнкй гуфтм
Ь1 Шилову О0ЩОҚОИ дерниамро он чо ди дам. Мехмоион'бсші ар
П мардуми Вахне будешь Пагохин днгар шахрчаи Ҷнллнкӯдро
^МОПН» намуда. андакс солҳои чапониро. ки ев солвш ші ҷо
* |зшта буд. леши иазар овардем. Нони чоштро лир хонин
Точкой хурдсм Хабар омад. ки Ҷӯрабек Назркев бо дасгааш
тѵиро гарм Доралу камннаро хосгаанд. Ба хопіри Ҷӯраб» бори
uurap ба гӯйхсша cap задам. Ҷурабек як соат ҳофшй карлу хпзор
сѵмро ба ҷайбаш зад. ки пули калон махсуб мешуд Гоатҳон
шаши рӯзи якшанбе боз сӯйи Душанбе харакат нэдудям. Аз
воной ягбаи Фахробод пчаб манзарас ба чашми кас мсхурд.
Махсусан. шабона ин агбаро ба самти Душанбе иойин
фа рома дан кайфняти хосаеро ба шахе ато мснамуд. Душанбе
бо чдрогисгонхояш. бо хонахои балаыдошнёназш. бо
қаторкӯххон салла бар сарллі шахри афеонавнеро мемокл
Нуздахуми март дар кафедра навбатдорй кардам. Аз бурсат
нстифода бурда «Сзвганд»-н Ибод Фанзуллоевро хондам.
Мсхохам барон маҷаллаи «Салон Шарк> штобиёте омода
созам Бисгу якумн март соли нави мардуми Шарқбуд. Ч:-нд
ган хамсояхоям- Абдугаффору Гу.", чах он. Юсуфу Ниса ва Одел
Хусейнов .тар хонан банда чамь омилаанд. Соли нанрі* ч;шш
гнрнфтанй нулем Чун хамеша Однлчон раисиро ба ӯхда
шрифт Чоигги 21-ум чнхилрӯзагии Назирах cm бо қнб шгохаш
сурат шрифт Кучам Турдиев аз поен то боло, аз д> тараф, пур
аз нхлосмашюнн нн хоналон гардил. Бзѵлан ба Ҳабиб Лӯюдову
Олимчон Хӯча му ролов ба институт шлрхшшюсй рафтем Д»р
ілуъбин таьрих ва иктисодисг бо Хдкнашр Назарову КХуфшох
Нуратиени хочик чанлс сӯхбати фархангй анчом додем Бисту
сеюм ба фзкултет хозир шудам. Рӯзхон нлтднк 80-солаі ия шонр
Амиизода чаши шрифта хохад шуд. Вобаста ба он баъ іс корхои
гашкшшро ба поби рясондам. Бисі-у хаштум маьракаи ёдбуди
Лмннзода, ки ташаббускораш кафсдраи мо бул. дер говори
бинон марка :ии Унююроггег гачлил іврдид. Духтари вюир-Оюй
на гшсараш Мухсмл аз Хӯчднд омадаид. Духтзрм дягараш
Мо, ки рохблрни листан рх<кпж иТсбп>>-р0 бл f\jui дотпт. низ
хозир буд. Хдм кшон ЧИкромнро бо мошнннм аз хо.чаяшон

255
сжірлам Шибмншшінро котики радист Ну^хури-ДблУПіі1
Хӯчамхулои нфтитох Оахшил. Плннсаида Ҷ Ик V"М;і
хоткрихояшро дар борам Мухнддии Аминзода іщЮ| I
Мунаккпд С Табаров хам сухан гирифпшд. Бахти дуюмц ,^Л
чолнбн днккаг буд. Рақсҳои «Зсбо» ба хозмрнн ад лова г
мльнази бпхшияанд. Хамчунин хофизони эстрадй- донИ
Бахромок ва Масгона Эргашсва бнзми моро хслс маънни іи *
бахшнданд Ҷ.Икромиро 6оч то хошишюн, кучан Хдбиб Юсуф®

I бурдам. Дар pox накдхон аҷибс кард. Як Киссааш ин буд. Ки
мошиии «Волга»-аш шиірон шудаасту усто чсг задааст. 0нҳо
ба іаьмири мошин дар лохили гараж огоз карлааид. Ҷ.Икромб
шуннда будаасг. ки агар ба устохои рус «вслка>* пешниход
шааад, корашон пурмахсѵл мешудааст. Вннобар ин. як шиша
«июдкз»-ро ба нхтнёри устохо гузоиггаасту худаш ба хонааш
даромада корхои казне- нлвнсашро ид ома яодааст. Соатхои
шжчк бссох беруи ба рома да хостааст, к и пап, к мошин ва
фаъолияти устхоро ба мушохкаа трал. Вакге ки наздн мошин
меочд хсч с-лдоеву іара.ѵ гѵрукоро камешунашід Ҳайрон туда
ба зери мошки наир мсакдоіад. ки харду усю ба рохат хуррск
лада хобанл Хдрфи . .кгарн хогнрмонашок ба восігпш еаволеро
пеш опдрдаиаш буд. Наі. мкщон кули Комсомол расидсму
Ихрсчй ап млн курс и.; р іфик Лсосв* Хамом марле, ки сари
танкд'Ди а.ц6и сӯхбаг кард, кй буд. млн ӯро нашииохглм?*. Млн
фохмндди. чи нлямѵлнда киро ддр идшр дорал. вале исмашро
дархел ба абоя и до кардам, баш калом ноли, устод? гӯсн
ѵ -во д .д мне: : ѵ ѵѵчигам Ҷ ИкромИ іуфт: «Хо. як марай ПОЯШ
мо им и \»•. ѵс .о сѵх.иілон будаасг*». Гниде ба Икроми чаітб
до им; <«устод шумоСохиб Тлбироиро ддр назяр доштагистсд».
“V. хп, Сохиб 1 лоарлш ѵімок будкей. бисер ма.хмд дон ой кард»
гуфт Сӯхбаш мо ноем сфіу наши хлв.дни однбои расидсм. Хлй.
рпфих Асосі, хода ба коих дашт намекундм Я гон накі
ллросд* іуфіаид. Хамим ал\м боі л» май иурендднд нМохн
сснгшбр 75 хию мешлплм \укуч:п чшіш мешрмфгм боашд?»
М*»м «млОяца. дом у ало Хаимам чаиінл томро іичлил
мскуііанлн , ѵиі чииоб додам Он кие хушход іардидикду шша
р.мінл. Хонаи МО хамим Ҷт 1 1>а ьд (ли су ханши I ІИ ІПЮІШ
Kit Ғ.Мкрзо, Ф МухаммлдЯ* С.Уяугтля камсоягоиши
H|( Kl| ҷ йкроми мунлккнл С. Табпровро

Г,)мешниохт, боварибахш иабуд. Гап дар ин Оул, к и < Габпров
|И|' іар нашшпахояш сари эчоди Ҷ ИкромЯ эродко мегирифт
||Н цихат боне туда буд, кн навнеинда чунни воиамуд
Гсклрд. Ч ИкромП С. Тлбаровро аз дигарон бешггар
иешинохт. Мутаассифона, миёни муиакциду адиб ин плдм/ти
юматлуб ба мушоҳидд мерасид. кн шгышан клдимй допет. Дар
ш рӯзхо монография!! ба нашриёти «Доняла» супоридадм дар
ірафан «іопшави аст. Борн дуюм мусаввалви
іолабрезшулааіиро хонда ба нашрня баргардондам. К. У
іернемко. ки навакаж котибн генерал» шуда буд. иазифаи
яками ду-раиси Шурой Олин СССР-ро ҳач ба ӯхда гирифт.
Іамехост дар фаъолияги аввалшнхеиаш аз дѴсташ Л. И.
ірежмен кафо бимонад. Аз секши май го шашуми май дар
илояін Сурхонларси Ӯзбскнсгон мехмон шудам ДодарарѴси
Ііарнфчои Тагонназаровтӯйи арӯсй noun. Ба ии слфлр беигтдр
авҷаи Шарифҷон Нисохон сабаб шуд. Мошнндор булан
убиқо хам іорад Дасти як касро мѵпіри. би хидмлтош мераей.
юри попал хулро мнеші тоҷикони ин минтака мелилам Соатн
клн ннкох банда сухлни габрнкй гуфгам. Марлу ми
іехмоннапод будаанд ба точикони кӯҳистокн мо пгабехият
ораид, Дллҳошои соф асту ҳарфхоашон дар йӯп* забонатон
Іи сафар донішш лунёшііносіііі бандаро хедо боло бурд. Дар
ӯзхои чашни гдлаба. Піодѵкт, писари дӯста читликулиам-
оҷмон туйи а руси дошт. Бердиев аз Ҷнллнкӯч ом ад’ то кн
Іатмчабоиуи овозхойро барон обод сохтлнн тӯйн Шолмон
льват нлмоял Муіадссмфопа, Хатичиро на Ало накардем,
урусттарош ба тӯЯн лигарс кдблаи двъваг туда будааст. Л озим
окис I им, кн ба Чӯрабек Назрн зшіі шіпм V po ut щуд. кн ррп
-уми май дар Ҷндлнку.п мешштд. Ба им туи ласта* иі
амллреони факуліетин Шодмон низ рафглнл Банда бо
и шиш барон тлбрики Ш о дм о и ѵ»шр г и рд идам Файта л й
Ьчмоііоп елршірюі пиро ба учла і ирнфіу бори imxycr дар им
c\a мехмоиоиро enpu СШЦШЛПВу МИШ тусна ШІІІІОИДЛІІД. То ИИ
акт* болои члмиперо бо пгіему копіи мсиушонлаид па

257
м.'ЦЧ\мро .41 40 Mt'UUimWJWMU \и I и» ДИ|) I УЙѴЧМІІІОІІ |іцці V tin
„ , v»|m .4 on |M, IIM'H i Міи.рнкті ivil n . , ,|||('Л’‘'

tVioy о»»» .ҷ|пи имчміАИП «ки unit» нпнмп ицщфі ФиПшііщ,,''
М.маиом pntK'H k.wOIMI ІѴЯЧ.'И <ф]МІ иомич V Міі\0|нші

IIHUUMI M* U'l І N 'rtlMlrt U'l ИМ MHt'im мар ДУМ (So МОМЦ UlU'jlp,,

м\ ‘\'н' Наймом обрѴЙп капой дот» \арчн ки ба соҳнбоми і\и
мсфарш л, имлѵим баме аичом мелодиид Гуйиарусии ПІодмоц
шікмзоОи фйрчаигигро tap чехам -ҷ уми марш Ҷплпмкуд, км
;к, чиа osuuauaav oHauipx» мѵѵомиртиі Пахис іанікнл мсдод, 6a
«учудолард Ь.нч.ҷ іП іт» амъшіан nouuapa иткасі поди шуд па
р.имѵ рчѵхми холиримон оа рисміш даром ад. Маҳсусан» пы\
... ар\\дѵ ...\ :ѵи \ам шпион ии*\ миеті слдхо мехмомон на pop
,чхддп ѵабаллѵлчмм ҷиадт* махсуб мегарднл. Духтаронн
хам upoi Шодмон. ки тхьбаи шабомаро ха гм карда буданд,
(Ч) раксчон ц.ѵо«шо»і о а ҷараени t ун о\ашу маамунн гозаидова
чдглайд. Мдн мсдоннсі ам, ки Шодмон на аз рӯйи интихоби худ,
ба .ки б о хо&ишу амри паднру модар ба хешдухтараш аз нохмяи
Бохтир нлднвоҷ мебаст. Ба хар ход. Шодмон дар пн чанд соле,
ки дар Душанбе тахсид кард, то чое шахрй шуда буду мехост
духт.-р'.і цшхрнеро ба хамсарй бипазнрад, аммо бозхам тарбиян
бобаву падару модарн мехрубонаш боне мешуд. ки ӯ аз хати
кзшндан онон берун набарояд» Дар чехраи Шодмони шогирдам
ин чііхатро пай мебурдаму вале аз дзетам амале ба фондам ӯ
намсомад, харчанд ки ин хонадон бандаро хеле ва хеле
ѵепазируфг Бо вучуди ин дар огоз хам дахолат карданро раво
кадидам Факат дар суханм іабрикиам орзу камудам, ки он ду
чаъок рУзгорм ширин дошга бошанд Он чй дар ин хикоят
.•вардам хаь'.ааи; дар зашила и ба дао; ома да ни Байраки сурхи
спяёрбуд гу. акиун дар гуілае аздафгари рекюри Университет*
Назаров Іалбак чавлон мсгізд

ДАХ КУі ДаЯ MACK АН

. , >ііЬ< , '• j, . : . /У ѵ.-. /■ /М foy-rt* Г-"

i.»y.; . іЛі < ѵ>--уу V** "v/K' .- /.я июоУ-іУлм г>уида
ҷо-ҷи лир МІИ»МІ\.ІЧМ On мушохидд мпирал. мам мудоц слрн
муі мнили ІЖСИШІІ ДОКТОрЙ омодміЦ мгі прям Мапиіі|>4щрт
ХЙМ, мііхл бя WWW МЦҚ1ЙЛ су pur мсбан/.иид Қдбл ш ни сдфир.

(ю дусгам ВоЛшби Михмндоіі. ни ршісіі сиплой кмтабм чумхури
буд, маслмхт иііму/шм» ни чкчоя ба Мш.кші сифир мсбпмдем
\> НОШ .и View, лир мехмпнхонлн «Орк^шж» чоЙ банд кард
І'улрухѵор Сіфііею» ш ми руно юнгти Маекяв рифтам доил у
дар лОрлёнок» чой мешрифт Мехмопхошш м.нкур мпрбути
кум игам комсомол И ('ССР буд. Бо Михмалон хучрии ляжем
дуквофо банд oontM. Бирон як шлб хафг сум медодем Яке иі
бехтярмм мехыонхоняхон Млекав хам чи\суб мсіардид
Гудрухсор ни» омаду дар қабати 14-ум ҳуҷра шрифт. Баыюн
нкҷоя іюшто мскардсму ионм чоигту шомро бо хам меди і.*м. V
шаби шсърашро дар Мвекав гашкид .іода к и буд Махмалов
бошод. хар гшгохЛ пушти корхои раемниш мерафгу шаб ба
мехмокхона пае меомад. Банда гогѵвзпаЛи корхои ипммам тучи
сараавал А. С. Герасимоваро лнераі намудам. Як сол боі
рмсолаам бо забои и руей дар дастлш буд. Хднӯз хам мс хонду
тяхрир мемамул Мефзхмидам. кзі чара дусид сахифаро як сш
боз мехонад. Дуруегтараш намсхост. ки корхон млн пеш
раванду лир сохая адабиёти Афгонистон нахустни доктор
шавам. Ӯ худ. ки доктор набуд. шояд тӯл додаиаш май іи лоііг
Ба салому эхтнроми профессор Д, С Комиссаров хам рисидам
Муносибаіи >шон xaftpxoxoira буд. Рафгори Герасимова ро
намелазнруфт Хдгго хулро пороха і мелил Міро гасалло межи,
ки парво лакунам. у іаиі зада ба вгй м&сышім геювддии
ізхрири рисоларо мегӯяд. Дар боімн мсанлешмдям. хм яху:М
судаки их,удпн дяшрро не маме* уфтишеі Ҳврду аз яжудийкк
рус махсуб мет ардмдинд ва тнфок хам бу длил Ба инілмтуги
шаркшиносЯ рифта бо чал де аі корм.* алой и и л мим шуъбіи
1J!арки Миена мадіилра-і к.» му,им Оиж> рдчЯ бу да ид, ки худмр
ба Шк-гДашОИ висту рисоларо лдр ЧіОХЛ/ШИ ИНОМ апҶШ ДИХЯМ
Мл г«ир д j ду афюиж. гинишмос f крс I Ф ли Герккшл» диі ip
мав ішкрког дудро кишом медчдкид. Хдмин руоябоиуи reft*
ИІ шуі//ии ы/игліііли Уііинг^. піп ниімукими .«в буду а»
»І/ЛІ«б4 *мм>мря ки УрО 64 ЧОЙХСЖ /ІИіММК* ИИ Hie яри
1

ші.рихи опию сочим Ко бпхошиі ӯ «Бощ 6оТцИи
MacK.tnpo. мі ілр гушао и* uiuxp макон доші шмоцЮ ньц?"'и
\ ірімі.т имордтқои(иіросдрфиmmpнамоем,бощбоі
читали бсквнореро мемоид. Ммоле кн дар чангил\'"Щ
xjOmomo «подоші сайру таг менамоянд, мм ҷо пт ба гайп*0
хирсу паланг wrap наамом хайионхон ба иетнлод вахши^!
дидди мумхнв буд Шояд нн бог чандслд remap зиммиро
медод. Дар асл бот нешрохдт Суд. Ді хама беш спнчобхоящ
ликкатчадбкунанда мемимуд. Дар тамомн бог баром
исгирохатгарон шарош мухайс буд. Боэ хам дар заминай
хохшші им бонун нозукандом, «Қасрп съездхо»-и Кремлро
таиошо карлсм. Хдмашаба он чо консертхо тишкил медоданд
вале барон он чо дохші аіудан билет пайдо кардан цушворихо
дошг. Дар ин чода, Б. Махмадовро нсгнфода бурдам. Раней
саідон китоби кишвар, кн бонам М. Горбачёв буд. бо Бобохон
дӯстки хубе догат. ки барон мо ду билет аз кассам хукумагтн
овард. Рохи даромад ба Касри Крсмл аз дврвозая сашіі чануб.
он чо ки сарваронн лаилат бо мошнн медароянд. сураі
мсгнрифт Наабагі баров дохи л шудаи аз назди Манеж огрз
мссфі. Он бегох авв&яаи майдони Қаерро бо калисову пушкам
піърихнаш пімошо ішмуда, атас couth хафг дожили толоря
кояссртиаш гардндсм. Вокеші, лохилм Қцсри Крсмл чойи ДНДДИЙ
буд Чаплин бордо Маска» рафіи, баром дм ди нм ян каср кӯшиш
нллоплим. Хдйрмят, ми бонум а вруном маро водор сохт, sui як
мнкіеи таърихии Маскаьро аз мазлик бубинам па ха лова іи
маыілви бу барам.

Лах *аи хотирмонм ди гари ин сафлр он шуд, кн дар «Калийный
і.і* t? Маек.иі боял хшібм шсърн Гулрухсор сураі мегирнфі
Гулрухсор хохлш клрд, ки баршікпар ба он чо ҳозир шаваму
багм: медмонхои маска ни [ю ішзироИ намоѵм Со.» і хон илнчи
аср он чо шудам. Неьматчомро малиддм Аі Гулрухсор

пурсидлм, іи млілр Нсимнчсж мсомдѴ У чвмоб дод, кн хошрхо
бом я I Душанбе бнрасад. шаб бо гслефон cyxfип карда будем

Ад ими .их ta it j
шт бкдебки* с
*УР МДО

дур 6а чшімллл Нсъмяічои хӯрд, кн дар харду
аОудм нур КЗ сабзаійХіу мгиі'іг/иі I ониніпіні
д Баром ёр*іаіи рандам мі як Падейкаяшро

Ш
шрифт іуфпда; «НлмлгНоя, куб содой Чи мрурт аст. ки аз
деюрх<> километр им бори віѵшинро барлошы мшй». V .ж/шк
нафас росг кпрлу и іхор Дошт «Худоі'шдир. мам мсхохоч. км
хамим хамдарсм іу хушбахг Genii.и» Офарии. іуфтам ба
Нс ьми г пони хамешаишмх. Ба на іа рам им ду доим ошиқи мкдигдр
бу дан д. (.опт ҳпфт шуя- Чаши даримал сало лод. I улрухсор он
ишби Млскавбоеари либоси чижами точихй рӯйнсахмд биром.иі
Толор пур аз мухлисонм Гудрухсор буду хамоио карсаігхои
пурмивнм шсьрдӯстоми масканГг шомроро »ус ламрамаклам
мегуфтанд, Шаби шеьри Гулрухсорро мухаррирн маҷаллаи
«Юность», шоирп бачахо Дементеа Go харфхон шонронли хеш
огоз бахшнд. Ом шлб хдйрон аз он шудам. ки Гулрухсор бо
іа бонн кислой руей чунон паішхам шсърхон тозаашро кнролт
мекард. Ҳеҷ кас гумои ндмебурд, ки ии шоирз на ба забоин
модари, балки ба забоин гайре сӯҳбити леър мекард. Ин лахза
чашму гӯшам белой сахиаро бо Гулрухсор мед иду андешдхоям
ба соли 1963 мергіфт. ки чй навь духіараки іб-солдн дехотис бо
сару либоси хоси кухисіоцй баром лох и шип ни омила буду дар
дарсм забону ляпбисги рус азшгг мс нашил Шикаете- шикаете
каянмаву чум.шхон русмро ба іабок меоаард. Ҳрло к» мебниам.
мн духтар го чи андоза сӯхбати pycitaux кдвй шу;іа буд.
Табиисг, ки у хлмеши бо кушшихояш рузгор лошт, ки хслс зуд
шӯхрлт гшйдо ішмуду хитто тодори фарх&игхи шахри Млскаь
9ро бо шсьраш кабул намулп буд. Ба хар шиир ни минзалат
пеш намсомад. Он бегох нфішорм Гулрухсор мфпіхорн банд.»
хам буд, ки Go у панн сол ггахнӯм хам дар сайда лихом
умшіеремтеі менішшіламу ход о хам дар лк іширу лдр як мухігтм
фарҳаш и рӯзгор мебиііем Законе андешлхоямро ба як су
іузоіміаму муишачҷехм Гулрухсор шудлм. мм шсьрашро бо
риксм зебсиоіі белой слхна именин мидолу чаид бинум рус рикси
уро тмкдид мекард Ба /шл і уфінм. илгьр хим хинй длр.хдммм
»шьь мухиі (MtxotiH Ии мардум он кд дар иіефі.ш шеьранд. км
кас дар галчҷуб мемоиад. Ціпби шгьрн Г улрухсор бо доукуху
ІШІКОМОІИ ХОСІ 1101*11 гфіу б*п.;і <к> ибшкору ЛутфИ ПМШКОННИ
Неьматчом *к имела моим нырки точикft барон

IdtJIKM ІДИ>.ні|;и»г ОМИ ОН УІІЦІ.1И4Н фХрХЛЖ ft ОМОДВ lap.TtU
ДеЧѵЧІСВ ел Ц*ИД tltUNpaH М«іі:к<иіИ. мі п і д«|ҷ

: ірчучншѵпі КИСЬрП 1 улрухсор МИДСуб мешудііид пип"ц,',и*>
іисц>и V (млл проспит ІМКі-ЛО КДрДПІШ И.і хшіоіііцц
чшиидднд **

Хдмоіш гыр «Орявікж» мрор лопнем. Бе»однс Ьо^
хост. хи барон Г улрухсор лир реет орлим мехмонхона. «и ***
мбагв охири он буд. місфііі дихдл. Ба ни інсфаг Гупрухсо^
ро* іуиондаы 9 дар телефон пурсил. ки нй хел лиоос «ӯщдо
I уфтая. ки пирохами чакаи.штро, то ки духтари тоник Оуданаш
маѵлум иіавад. Соати хафг бо лифт боло туда* на дидем, и и
ресторан фа tea r хоричихоро ичотат чсдолаид. Бадгни
Гулруиор. ки дар дожит» tmjpoxaros чолибе кд pop дошт на дан
cfx6*i*Moe ѵайри русй бу л* кормаидони ресторан «шелкам,
клмма г^еи мора ба мжж бурда шкионддяд Он хахза мо дар
шкимігк чавояхои таяумакди таги да рвота и ресторан
датркалдсжм ироий е афюниро мемондем. Гулружсор наддун
кал ниізгсту Махмудов дар pjr ба рӯйи мо. Ба мехмондор
пирохаки явками Гудрухсор бисер хуш о мал л буд. Найлон
И'к/ро Гулружсор янтихоб кард. Он бсгох Г улрухсор чунон
іу. \* . п даглум мешуд. ьи хама адли толар факдт сӯйя мн» мг-
медяданд ва байки худ хлрфхое ба рои мо ноошио мезадамд
Чашмоии Бобохон хдм ба ботй дгромала буд аа мисля гурти
гурускае Гулрухсорро чедиланд Ин чихатро Гудрухсори іяра*
гай бурду чанд хдрфи річхюре чониби Махмадов равен карл
ва боне гауд, кн чашмоии ташиаи ишки Бобохон ба холвти
муквррарй даромал Дар ботии ба мзхорати зарбазани
Гулрухсор ба мардхои таджик ишк офарии мегуфтам. ХунаРИ
Г улрухсор дар он іохіир мешуд, ки у мсглвонисг бо чанд хдрф*1
бисёр муаддабоиаву маыши гахтоиидошга ташнапш марли
ошмқашро шнклиад Ин енрро ман хамок бёгох кашф намудам
Махмудов хам, хн бисер марли ботачриба буд. дар доя фахмид*
ки Гулрухсор на аз он бочувоне асг, ки баѵзс тангназарон
бахояш медиХДНД» балки бонун олуфта ва покломаиесг. к**
дардашро тан до шеъраш бардошта метавонад. он дарде хохад
буд, ки нпсондо карнхо ба он якҷо худро мебиішід.

Дар нн лад pf s соаі до дар китобхонаи Ленин карор

262
МСПфМфГММ ил ямшио ОМД 6л *4*«?* ptfeo.lHBM ШЛЛОЛМ ил мри
мутодиа МРМЛМУЛЙМ Хдмчунин фурым сф; 4 f/,1 луспоим
MJMWftBMAM :«IHf ЙДв* МСХМОНЯШОМ ЧСШу/ЫМ < ЫП4 Г|1*ТШМИ Ліір
аир ДИДОР u j банди *ушй мсклрд mi икмун 6л кддри хдыкори
ігаяхом «фгодаш Аяр > шшыри дкгврсву мугіпи диі пре расддаи
МСХОСТ. Войлукову Шішімиу I СрйСММОВу Федор НиКОЛііСЛИЧ
Горин домдгй СОЛТД.О дар ру ба рӯрм іырор мегирвфізнлу
кохмралои Афгомисѵомро юіи мена му дан л Чй инсомхои
шарифсаид. ин русло. Банда низ ллр Ьиіан оклоро хубіар
мешшіохіиі и шудам. Хелс мардуми фурӯтанамд Мо
бэродирежро мечондсм. к.о і с ки сари як мкз кд pop исгирифтем
Завчахои омло чутгон ба май метр баста будамд. ки пеш аз шахі
мсдонкстанд. хи оӯрбои хочмро хуш дер«ы Аз им ру, ба хдр
хоиздони масхаэие, хи cap меча дам. пи юн а в палаш он домин
навь шӯрбо буд. Бо доншгоюа тоза ги шахри Macro в, 23-юми
май чоииби Душанбе іирдоз кардам

ЛИДОРЬ Ді БАДАХШОН

Одат туда буд. ки дор таъгкли тобистона ба гушляое аэ
ТочикистоН сафар мсбастим Бсшшр минтакдхон кӯхисгонро
хуш доштам. Дӯстн солхон афгонистониам геологи варзида,
Зуҳур Ёров ману Хаквазар Назаров ва Шахбоз Кабировро
ташвиқ намуд. то ки aз вазифаву моішши кӯхгардни эшон
жлгифода намуда, т мннтақди Дарвоэ, Ванч ва Хоруі дидад
кунсм. Хамин буд, кндахумн мо.\и июли соли 1984 ба т..і мошон
Ьадахшони кӯхӣ бзромздем. Банда фотоаппарат шрифтам. км
дар чойхом хушшязар аккоей намоем. Пагохик дихум мишини
ГАЗ-69-и сардорн экспиднтсияи «Помир- кварсѵ-н Зуҳуриддин
дар хнчматн мс се-ішфар сайсх карор шрифт Ронішлл марли
рус» пироисоле мошинро ба до рака г даровард. Рохбаладзмон
хӯчаинн мошин буд, кн тамомн пасту балокдихои Точнкистонро
бо мннтакахояш борхо аз нигоҳи илми геологй дидааст ва
натиҷахон мусбат ба даст овардааст. Чунон ки медоиел. бо
шохрохи Душанбе- Қарогегнн ду маропібаи дигар сафар баста

263
спфар низ Чикорм бохдтамаги маркази Комсомоле^ Д
хоішн лиикушояш кабуламон кард. Соатсэсрн он і°і*

Ии
чоЙ хоішн

иѵді»м ва тлсиирхое аз оиро дар хикомхон қаблй no

. — - w *оіідасд

Обод r,hn

^рнондамибе^

шлем. Нукгаи діігарі» ки шохрох хавзн «Посвук» буд k,
оби мусаффояш баданхон аракэсркарлан мора пок карду ыо* °°
дод. Ҳарпаид кн рох сӯйи Тавилдара хслс зақкаггадвб by
абиати зсбои мин гака боне мешуд. ки сахтнн рохро *»ХСОс
икѵнсм. Ба каріипі эшонхо Езганд раендем ва 6о пешниходи
банда соатс мехмони якан Гадоии асалпарвар шудсм. Акай

Галой таъчилан ду мургро cap заду бо шӯрбон мурій бокса
исшроҳдти ях-ду соатаи мо гардид. Дар ин ду соат ӯ аз илми
исадпарздрй. кахр кардан» занбӯрон, ҷангн тан ба тан ад
дастнаиъкн замбурхо хикоятхои хотнрмоне кард. Сафар идомл
шрифту кдрияи бузурги Чшідараро uyorm cap намуда, 6а
сархдди Саііёд рзендем ва пули охлнини бузургеро аз болоа
Хннгоб гуышта аз байки Дашти Шер бз самти Калъаи Хусейну
Сагкрдашт аз Калъаи Хум ро.хлмонро ндомз додем. Баъд аз
.сии Калъаи Хусейнро паси cap нзмудан. а то а и Хобуробод

оюз шрифт, кп лар хаг д> тарафм он майсаюру чаманзор ва
ііимасорхо 6а му шо хи да мераенл. Агба рӯ ба баландихо
оадрла. Па2клн качмакачро доил Ҷо-чо жзггъачахон барфдор
тзбнзти ағбаро форамтар месохт. Ьолои агба баромадему
Сірдиро зхсос ігдмудсм. Боди сарде навозишгмон кард Он но
чиа дзета бо* тгмотои талу теппахо ва кӯххои cap ба фалах
пар л систем Сипае агбаро ба самти Қалъан Хум фаромадан
МЗГ5ИМ мсокад. ки наклон лилчаспй надоил. Дар даромадгохн
Кдлъли Хум посдорони рус ху’інагхоямояро тафгиш кардияд.
«гро 6а минтакам еярхадй аорнл мсг лрдидсм. Ин рӯзамон бегох
шуду дар маркази нохия ба хоиаи Шохмаячуд иоы марди
ларіозй мех моя шудсм, ки аз шиносхои Зухуридднн махсуб
мегардид Хдалиаш хам таит буд на хам хсч хсл швроити
мусоидро дар ихткер надают. Калъаи Хум дар сохили дарён
«ли. ки аз каторкӯххо сарчшнма шрифта ба да реи пурталотуми
Наин худро мсплйваст, Кйрор лошт. По ну чуди саікшінн шабона
куриаіішш азии гамом дод. Пш охй наііушта кардему аз сохііли
•»пн Панн ру 6а нонибв Ваннхя рахат намулсм. Дарсамти росли
дарси ridin кармячоти Лф» он истом чойгир буя, m тутюрхо дошт
на дари хар дарпхтн туг бонувону 6ачагин ба хосилгундорй
мншгул будят чумдаи мардои қариб км 6а мушоҳкда

іідроснл. Ин чиха г ба он хотнрбуд, ки марлхо дар бояои кӯххои
сарбаланл ба молчароіій масруфнят доштанд. Баъзлн салон
гуфанг хам ба гӯшхо мерасид. Дар хиссас аз рох ба тарафи пап
харакат на му дам. км моро тр мар кали вохняи Ванн мсбурд. Ал
ик чо то карняи Зухурмддмн желе рохро тай карда*. Бобом
f-.рмухаммзд нешвозамои гирифт Мдълум шуд, ки деіан
Зухурнддші дар сари нохия карор дошгааит Сохкбхомд
шутурмургсро cap зад. Азбаски дар хонам надари Зухур чойи
хобк муноснбмавчуд набуд. моро бабӯсгонсаром Рахим Масов,
таърихшиноси шнко.ѵпж чумхурй бурданд, ки бодотдр аз
манзилн Зухурнддин карор мегмрмфт Бӯстонеаро ба ин мршй
нокшлд мсшуд, ки дар дохили боги хонаи бобоии »ш муаррих
чоки ншоаст махсусе сох га. атрофашро бо су фи сафсд псчонда
бул&НД, іо ки aj захмаги мдіасхои газзнла халос туда болмнд
Гӯё Р Масов хар тобмсгон он чо чанд рӯзе нстирохат
мснамудааст. Ия кармя аз табиатн ясбое бархурдор бу л. Боги
Р. Масов дорон дарахтонн сафедору ар-ар буд. Садов да речам
сероби кухй та бон а ачаб салон хадовагбахше дошт. ки ин
чихат боиси оромии асабхо мегардид. Рӯзи ангар аэ карняи
номбурда би марками нохияи Панч омалсм. Дар гӯшас аз шахр
боге мавчуд буд. кн он чо чанд соат ба нстирохат дола шудем
Мехмондорснн мо чонишннм дирсктори совхоз, акан Мдвчуд.
мардс, ки исмаш Сайёрабск буду бо номи мустаори Сашок
мешшюхпшлаш ва Назаралии геолог махсуб мешуданд. Волом
члмзн. зерн дарах томи туту зордолу то бегоқ ллм гирифіем.
Чанд китыі аэш хотнравЯ хам бардоиисм. Пагохдш ба сайрк
пиряхи Федченко лардохтсм, ки аз декан Зухурнддин ба масофаи
47 км дуртар карор дошт Ғафсин пнрях ба он ларачй буд. ки аз
болояш техника и вашим мсгуташт. Моей кидомстрхо «Ь бодом
он ха раках мснамулсму хис намекпрлсм, ки іеря пиряз дарси
цуробечорист. Шохилон кисеи кардднд, ки борсбулдоэсре фурӯ
рафтоасту то хол намсдоіншл. ки дар кучосі Дар КИЛОМСТрИ
47-ум шахрчан Саши булур (посёлок Хрустальный) воксъ буд.

265
Каме болот ар баромада шили дарвозаи тупели маъданиеі
«нркфтем. Ба масофіш 20*10 метр ба дохнли тунед
ҷо ыаѵдани кимматбахое дар КДбатм сангхон мармарнамог
чаши мерасил Ачоибот он буд. кн аз як к?хи сарбафалак -
дигараш трос кашнди роки танобй фаъолият ііекар^
Маюанчисн ба лробачан рохн танобдор шшшета ба туиели kvj^
рӯ 6д ру дохнл мегардндаил, кн назар андухтаи ба он касро (у,
дахшт меовард. Накл карданд. ки он маьдлни кимматбахор,.,
муешенм ба цшхрхоисаноапш Россия интиқол медодаид. Днда
шуд, кн \ами инженеру кормандонн асоснн он м&ЗДаннФг аз
чум лай русхо буданд. Коргарони панчй фақцт бо корхои
ссюндарача машгул мешуданд. Хатто Зухуриддин Еров, ки
сарларн нн маъдлниёг буд, чанлон салохнятс дар их і пёр налошт.
Ба хзр коя днлан аз он маъданиёт. кн дар хнссас аз пнряхи
Федченко мавксъ дошт. допиши геологии баидаро боз хам
баланд бурд Дар бозгашт мехмони лехан «Пойи мазор» шулем
Сайдалй ном бошанлаи он. кн амрн Еровро нҷро карда буд* ду
шутурмургро ба хогнрн мехмонои бечон сохт. Баъдан ба
мархвзн Ванч омада як шабро дар мехмоихонаи идо рои
Чухуриддин, ки бо коми «Белый дом» маъруфият дошт.
гузарондсм. Дар сӯхбатхо 6а мушохнда расил. кн бошандагони
Ванч хамзгй ода га шириніуфторй дорлнд ва намсгузоранд. кн
мехмон даюікас бндунн ханда худро бубннад, балки ханда.
шш ва боі гам ханда мехмононро фаро мегмрад. кн мсъсрм
хубсззистирохатн мехмоий низхамим чихат мяхеуб хохад шуд.

Сеаздахуми *ію;і гарафн Хоруг харакат намудсм. Сараввад
ба д;хаи Поршней расилем. ки он ҷо фабрикам аз сангхон
гуиогуииавь сом дни гасбсҳу хокистнрдону дитр асбобхои
чаіібйи іухфалошта коркард мешуд. Коргарониш бонувонн
поришеви будааіі. Барой мо як доний гасбех Ж! санги габиие
хадя .іоцпаах Поршне» шахрн калонсро мемонд. Днрон гарафн
рӯли Панч Поршневи Бадахшонн Афгоннстон мавксь дошт.
Замонс Поршисвн нн тарифа ларё ва Поршневн он тарифм даре
мстуфтаанд. Ҳоло бошад, бошандагони ни деҳди гимном хуқук
н.ілоштаяд. ки ҷхлшби яклигар на лир андӯзанду «бнишнг»(нънс
чи *сл хзстй) туфта ба яхдкгар садо тлнанд. Зеро ин дехагон
марбуп* ЛУ лашшт будашс Шӯравй на Афі оннстон. ѵЧашмаи
Носкр»-ро зиерат намудсму азобн маьдашшш нушп пои карл см.

Им чашмаро ба Иоеири Хисрав нисші ми іода ня. Шабсро дар
Поришев дилем. Бузеро хам курбон карданд. Эхсос мешудг ки
сатян знндашн нн мардум боло нссг. Замоне аз идоран
бсхзіарин вилоят Султон Ҳамалоа ба эяератк мо о мал, хи
хамчун шогнрди банда маҳсуб мешуд. Л л днгар с>, у
иазифаашро энном мсдод. Ин 'інхатро Хдкиа зар Назаров хис
карду хсле боэхтист хярф мсзадаій шуд. Табиист. кн Султон
ҷарасни еӯхоагп моро ба сардордшом дар шаклн хжттй пешнихпі
менам уд. Барон ман гапи нив он бу/и кн шабона аз сохшій чапи
рѴди Панн ба рафтуомлди мошинхо ичозат кабудааст. зеро хатар
меозарлааст. Гуё аз тарафи Афгоішсіон суйн мошннхон бо
чарог харакаткунанда тнр холй мскардаид.

Ьо вучуди нн, Султоіш бехатарй аз Хоруі го Поришев омад
іш хдмон шаб боз ба Хоруг баргаші Гуфтан душвор аст, кн
бошзндагони Поршнев, с дехди днгари Бадахшонн кӯхӣ пооро
болаззат мепазанл. Аммо дар пухтанк ширчой ҷойн бахс нест
ШирчоЙ-и онхохооа »u иотціерор ас г Бори аввад чунин ширпойе,
ки аздтн пух гая ішір рангашро тагішр медихал, ба мушохмди
мегнрнфтзм Магзн чормагзро манда карда ба шпр омезиш
мсдодаашк Поз жим чин дипар меандохтаанл. ки коло дар едим
ннмоидаасг. Вокеші, ширчойи он аагохй, ки ба хотнри копію
барон мехмонон пешниход намудаанд, бисер хӯрданбоб буд.
Табиист. ки хар минтака гизои нотакрор дорал. Масалин,
мардумн Кӯлоб хомшӯрбон хуб дораид. Дар Хунанду Ӯротсппа
палавро олй мепазанд ва кайра Гумон мекунам, ки ппон
бехіарин баистилохл поѵшрнхо шояд ширчой хисоб меефт. Он
рӯз то Гармчашма расидсму хакӯзмаззан пшрчони поршиевнхо
дахомро лаззат мебахшид. Гармчашма и овозалору мохнятн
табобнтй доштаро хам дидем. Моро б'а ҳавзи Ҷ Расулов
бурда ид Хаыл дакнка дох или хавзи сӯзон оббозй кардем.
Табнат чй сирхое дорад. А:і кабати кӯху іеппахо обя сӯтон
ҷӯшзанон поен мефаромаду садхо роҳҳои сафеди мамаколудро
иадид мсоаард. Полой кати ч9биие барои мо дастархон
густурДДЯД Он ҷо чандин дуішшбегихоро дидем. кн габобат

267
w

ггярмфтанд. Касоне, ки Земории пуст лоштанд, Махсус г
осошпгох .И саросари кишварн СовстЯ мсомаданд я-і, . И,!
осоишгохахамявги баймалмилалй пийдо идмуди буд. ми ,И*

котикам деканатро хам дидсм, кн бо чанд дугонаашонѴ
табобат меднд. Бадахшовихо хостанд барон мо ошн паіо
пазанд. аммо натавонистанд Оши иалавашон ба гандумҷу^
шабехнігг дошт, на бирішч иухта буду на гуипаш... Мав.^
бисер нозук будам, он рӯэ худро гурусна дидам. Хдирокониі
хам шояд дар хамш» ва гьият карор доштанд. Дар осоиші о*н
Гармчашма го дер кгшондсм, балки ба Хоруі омадем ва аз on
чо ба самти шимоли Хоруг дохнли рохе шудем. кн моро ба
карияи Пӯлодбек овард. Дар лонадоии Қаландарбековҳо туйи
арӯсӣ дар аач буд. Бори нахуст тӯйи арӯсна помирихоро
медшшм. Хдмагом дардохнлн голори бузургс ҷой мсгирнфтаяд
ва он чо дар шохидни хозирин расму русумч арӯсй пне да
мсгардид. Амирбек ном хофн ш махал ли ходе бозавк мардумро
х утих о л мссохт Раксхон чодибс пепшнход шуд. Мухим он Суд,
ки барон хар кадоѵш мо як ҷӯробин пашмин болобаланд гӯхфа
намуданд. Карая дар сохидн дарен пуртзлотуме карор доил
Хдмон рӯл хаво амдаке ооронй шуд. Ба мушохида расыд, ки
мардхо аз шароб зиёд пстифода мскардшшд. Бонувойашон
сарлучу бо муйхои иарешок ба назар хӯрд. Ҷойи айб надирал
кн гуям: ягон бонун зебо ба чашмам нахӯрд. Ба гумонам чй
марду чй занро аз холати іабнняш ба холатн шамолхӯрдд ва
офтобзада табднд додл чехрди инсонхоро рахдору догдор сохтл
буд. Хол он ки дар карияхои Дарвоз духтароші эебопайкар ба
иазарам хӯрданд. Хдтто бонушжи поршнепн чехрахон занонаи
хубтар дошганд Роста гаи чин гака rut ба хусус Хоруі чандон
маъқуиам На шуд Табвати кухй дошту бас. Манзнрлхои зебову
хоѵирмонро шниохта ни кшоиистам Аз ші чост, ки дигар
саёхатро и лома на дол л. бо Шахбоз 15-уми нюл ба воситаи
\аш>п іймон ях-40 сӯйи Дунинбс trap воз намудсм. Зухуриддмну
\ик№іар Назаров сасхдгашонро и до мл доданй туда, нияти
Мургоб рафтан карданл. То он да рана му штоки Душанбеву
ларлк Влрзоб шудам будим, кн хамон рӯзи 15-ум баьди чоигт
чоянбн Бегар ха рака г кард; то дер нстирохзти вокей анчом
додам.
МУСОФИРЛТИ ѴІАНЧЛККНТ

Ба хотири босамар гузарондани таътшш тобистона. 17-уми
июли соля 1984 бо Шяхбоз Панчлксиг рафгем. Ҳар двфьа, кн
Ы кн шахри бгстонй дилер тоза карда ботам мехмонн амаки
Бобобек мешуддм. Домодашон, кн кӯлоой бул, ба дустонн у мт
дм и ром ба ҷо мсоварл ва хдітто шод мешуд, ки мохон гохс 6а
аёдаташсармезансм. Муносибати хршшонк Бобобековхоро дар
мл врили Шахбоз ба мушохида мегирифпшѵ мсандсипілаѵ. <н
домод хам шави домотп? сямти шнмол бошй. ки .лох баран
Мвпарварапд. Дар мин такая Кӯлоб шахеи домод наклон зхгиром
над Орал, балки V) ю ба гуломе табдил медшднд. Дарвбанхо ку
домозро хсч медокашь Бесабаб ііссі, ки аз мардн дарьозй савол
кардалд, ки «члнд хар дорад?» чавоб додааст, ки «свай домогдм
катй ду хар». Албагта, ин латифа аз ширннгуфтории мардумн
Дарвоз сарчашма гирифтаист ва хсч г ох маъимн наст заланн
домодро надорад

Хдждахумн июл хостам, ки шахри Пянчакентро дурусттар
ш и носам. Ба к у на ну хи£бон ва Оозораш худро задам
Бошанлагони нн шахр дар гашту гузор ба мардумн Самарканд
шабехият дошт. Албатта, ин лахзақо бонувонп шахр воней
таваччӯхам гарднд, ки хслс эсудро шахри медиданд. Мардону
занҳои тахчоЯс мукимЯ аз пгшчакентихое, ки ба сифати мехмоя
аз дигар гӯшаву каиори чумхурй ома ли буданд. тафовут
доипанд. Мардхо ҳатман гӯппнхои сохти фаргона ба cap харда,
дар пой ё махеи ва ё мӯзаҳои болобаланди чармй. іанхо ба cap
рӯнмолхои сафсд ва дар бадан халатҳои смеху ранга
мспӯшмданд. Бопувонс. кн муаллтшід, духтуранд с. мянсэберо
ншгол мскуканд. мисли дигар мнктаклхо аз лнбосѵі маъяумии
аврупон истяфода мскарданд. Мухим он буд, ки хар шогирду
шпяоссро. кн медидам. ба хоиахошон даыіаі мешімуданд.

Падидая лигаря хотирмов аз ин шахр ом буд. ки қз храм он они
«Ҷугй^в Сорбонро дар хдр ка;шм ба мушохида мегнрифтам.
кн ннсбат ба чӯгмхои минтакам Кӯлоб, ба хусус лӯлиҳои колхози
овозадорн бобои Мирали Махмаддлй пеш рафта будднд. Инхо

269
6а хочагнхо лудро лаАвастд. молашоиро дар бскіор ба фу№і|
мспарокарданл Габинст. ки аз касби бобой ба таком 22
іюшімдшш. Чамоис боГх>* МирмЯ барон Ҷӯшхояш дар байт,
деахои Қурбоншахмду Фпйюбод хоиахо сохта гӯё онхоро £
ЛЛ.Ю1М кабул шшуд. Ammo naroxjte дсхан Чӯгкхоро холй лнл>
лнгар таъкибашон накпрд. Хавой шахр бисер сӯзон буд.
и уму ди ИЯ, бори днгар 6а тамошои шахри Пвичокекти кдднмя
инрдохтсм• КИ бар асари кофтукобхои ноӯхдабароснки
бостоншиносон теплая хушманзар ба харобазорс табднл бфи
буд. Нуздахум ба сайри Самарканд бар о мал см. Ҳамчун
мехмондору рохбапад, боиуи зебоеро* ки Раънохои Вобохеищеіш
ном лошт, во худ шрифтам. 9 заии бомаърнфату фархаш не будд
бо нет шаркяснааш хслс ба зудй боиси газаччӯх мепірднд
Эшоа сарккрмн миктпби раками 29-ро ба ухда доіпг. Аннам ба
биюри Самарканд даромала ба иархи ланч сум лк кило аичир
харкаем ва сари по нӯиш мои караем. Дар пахдӯи мабони ючнкй
loxs уэбекЯ низ ба фихо метод. Баѵд Репіетоиро дидсм. Дяр
ба vie мавридхо сура і г ирамом Рлыюхон буд. Дар майлони
Регметон мехмононн дохиливу хоричй гурӯх*гурӯх санъиіи
'.и: I морим сиро л амсішо миішмудаид. Ом Ч0 ба дгчоти фдкултеш
кѵьрихи Университет Рохніхои Набиеиа од шаиҳараш Знкрисеву
духтаращ Малики нохурдсм. Сипае чошібм хона-му.іейн С. Айий.
юі лі Решетом чандон лурй надоил, рох пеш гирифтем. Дар
ллромал) охи \оіш - музей 6а ноет ли аккоей худро ба сахифан
іаърнх дожил кардднй шудем Хона муки дорой хдв-ши берун
шл да рун буд Гулчехра и он кормамлн он моро ба хама маводи
хона* музей ошио сохг. 9 птрміннонл хлрф мсілд на бисёр
Фуруіан буд Ію калом аидеише нахост. ки бо мо су pin гиронад
X>nsiH Самарканд іармтпр 5а нпзар хӯрд. Ори роҳ бл ғамошои
обшібори «Якуми май>« рнфіем, он но ки рӯди Чарафшонро
гаке им мснамуд. Харбузаи дарозрӯяю кшідиро 6о ноихои ширни
Самарканда хамчун гизои чошт нет и фол а караем. Гармй
имкопияг намедод. ки бештар он чо бошем. Аз кн рӯ. хояаи
Бобобмовро 6« Діжнета вулро ба он расондем. Бел ѵш нон.і
гарин моларорусн Шахботу косан пуршоби *хн а маки Ьобобек
бои.» мловатнион шуд. П.ларарӯсй Шақбм кар Вд1а к|,
•швча&Ш танӯрро сурх мекарду тараддуди пухгани нонп г ірм
мсшуд. дар як косаи чітП оби ядро мспірифту нони гармро ҷор
булл к карда ба косаи оби ях тар менамуд, ки мд паи нсггакроэ
доип Мая ХДМ «И одатн амаки Ьобобі*кро досттирй мекардйдо
Каме хостам дар меҳмонхоин истнрохят камоям, нале заву гсчи
бачахон шӯхи хдалнн Бобобсковхо имконнігт нлмедод Аі ин
ру' 6crj рӯйн хашій баромндп ба му*го;гиаи китобв Асадулло
Хабиб- «Досхо ин дасхҳо» хулро масруф сохтам. Ҳамзимсн
сафари Самарқандро ба дафтари сддоштам идвшитвм Амдки
Бобобсх хам i-ӯс баьдн истнрохат натди банда омлду ба іаьрифи
сиссаіи И. Сталин пардохі Кормаидони кунунии хитину
даюшіиро хуб малом» I иамуд. Ин лаҳзахо ӯ асабонн худро
мелил: «Одомон няшфа мсгирамду оиро ӯхда карда
иамставошшл» мсгуфі амаки Бобобск. Як далсли маисуф он
буд. ки іпахри Панча кент ду рул бол обн иӯпгокв надошт. Дар
батин хама танқидхон ба суршіш ҳакимони дайр нисОатдодай
амаки Бобобскро таеднк менамудвім.

Бисгумн нюлро дяр боги истирохатин шахр гузарондсм.
Боном кате сохи л и чӯй гилсму кӯрппчахо андохтанд.
Доднрарӯсони Шпхбо:>- I Іи «омид/цш, Комолмддіш ш* боҷнпш
Хдеанбойн усіон радио моро мехмонй гнрифга будаид. Налови
фармоншй хам болон ластархон гузо:ита гауд. Аі кучос бомуи
русе бо мо худро пай насту ба ьди андак сархуш гардидан ба
пургӯйй гтрдохт. Бон м ярда к дует хам млыіумам шуд. Назокати
занонаро риоя намекард ва ба ідрдани мардхо хулро чун мори
афъй хаяха мсанлохту мӯю рӯй на гӯпгу бннии оихоро навозиш
меклрд. Чунит: бонувон мпро хуш намеомад. аммо Шахбоз
баробари он аан нотикй менамуд. Ҳнмин буд, кн бо Шахбоа
гппаѵ гурсхт. V мсхост. ки \ар даъвлтро кабул ішмояд. пале
май мехмонравиҳон беомодагнро намепазируфтлм. Хзр мехмон
бонд ба кадри хеш расида таионад. вагирна мохиятн мехмониаш
аз даст мера вал. И лона 6а ин, дар хар мехмонй Шяхбоз бо
сухинхон болохонадор марс муаррифи мекард, кн бонси
норохагиам мсѵардид. Гузашта аз ин. май хонахон серкӯдаку
сербонуро бад медидам, зеро богюрро мемопд. Яъне
мехмонравихои пай дар пай боиси аспірохати мал намешуд.

271
бяръакс чисткам мвмрдш Л і ии ҷост, ки днгар мсҳмоиц
нппмл іи поди, дои Дуіішіібсро nttu шрифтами шудам л *
ШлѵГкм 6п тораву хшллппо ддромад. ки як- Лу ру »„ ;Лг^°
мсхмоираамро іарм куном. Ьисгу якуми июя мохмгнрй раф^
•Up ***** чоянтрі мсқмононро Сӯхроб Пӯлодон. МаадоцІ
Нурм\ѵ\ммдлк дужтур хлмрохП кдрддид Oil ҷо фурсат ёфт>1
тсѵрѵои Бспор Собкрро хондам М.іскд;ш\оіі ннсонцрой

WTAH, ПИСТОН 6* КОСИЩ И ТПСКНрХОИ КӯХ. КОШІХШОН, Зкркфшсж.

Ѵллоро м гайра желе одй иігѵикос сфга будшц. Мнхнгири
Caxoiu шу IV боэ дастдрхон густурданд иа нӯшо нѴмт бодо
! фифі Мором ши «иігіС\ро Cwxotut сом аму \имрохоміім|ю дар
шипӯш кададфодокумИ ластірН ішкардам. Им хошихя ПІахбоі
лсаби мсшуду мс»>кид. км 'іііро мин нимснуишм А ібиски
накопи ыомііирН лечим Рудяку Шиш ніііихоб шули Суд.
ѵди мраком чубе Count исінрохаш банда мешулшіл МоқигнрК
ид ба іііаі г-чанііак, Гм л км ба иоемтям тури мялсус сураі
нешрифі Ду иафар іікмГіарахна туда. ба чмимні прими ларе
мгла ром • иид ил 4і Найми Гт мукабилм ҷлриеми об ryppo
мп ліііи.ыи.і Дар нашил нами umiii кило мочи би даст амил.

Дѵ ІІІІЩ.И ІИІОІІ МОХИІЙ ИКС ШѴрОоиу Д>|1 иJK* мохибмргц «І.МОЛ.І
глр.шл ІІЬхбиіу С ӯхроб ИМ Нуриухимм (.1 МОХИрО 6« МАЙ
нпчироиА омгпгт метода иду «яйф мгѵлр;іинл Маи дар іуіннс
бадди суюидім ІЫііааімгііі то сойтх'Иі муха шдб даном кард
Лаиун ро«мндА мам Судам С ал 1 кет fineХИ шдб Ая
ілп-іии .1М4ХМ рчеилгм Дір им ар барк

^иігир інря*к.« Фотгди ttKrrKJ/Дролилии, км atftyWcCa toTHpM

***** r* • *p frjA. Ьх/Ы1фО, r#f С/K4I/MM, fltxA боиси

ЯНрОДГПсдтц /^рлид

Могу дѵлуѵк ба1М>и «и<й ба try tif имхрй рцфіепй

аул аур »I ис гирсцдуг #уд. # тркмкогу
^ ну(« KXi ом гыік/и»

2* * ** m*r* f**t¥*V* буд ****** ц А+"т*:н*ч*

^уд. Им Ц"ад Мі ******tM імуции

^ * '««•» .«„м

*£П
рояатбдХШ гамом мсшуд Табиист. км этом дар пафақд будпиду
,„К мйшудііид Гянджи сӯ*б£г Сю флрхашиси будамд. и мру»
xoRniiОлимпом диромадсм. Чандруiкдблмиднрлшвафолздрда
6yjt Таадім баси кардсм. Но камин мусофирлпі Памҷмкскг б*
ііисн расид. Бесту сект* июл бел бо рохи пасту балнндм
Панҷикси!-Душанбе ро* ПСШ шрифтом

АБИТУ І*И ИНГИ 1984

Он даврой хар тобнстон пакт и маьрикйм имгихоноти
дохпшішиИ мсінлоАИ «абитуриент» инрдн *ис*жи хдмаюн карор
исі крпфі Им исгнлоқ мііыніи доіпплабро баром дожил шудлн
би м акта би lUiHcfio молод Партой мо члмд сод кайл соли
дохи шил ммашро бе хнсоб шрифта худро «абм турист и-Н4»
мсхнсоСшл Тавре гуфтам, у як сод 6<п во дпрсдои нловаій а»
*дцби£ту .1 шанса ім ільрид манн уд Гіуд Мсхост, км ба іпуі.йои
.ірлГіИ дох и. * нм над, хлрчіш/і км мам ихтисоси хук-укро і..им«кти
дода будем ЬикоГиф ин, км влтмкумлндоп-Діи шуі/ніи мврбутг
ХМ і или 6я кишюрмж л райи фмристоида мешудлнд/ сипае,
сохнбм моду молнии себукр.ш мсілрдиланл. ГІдриит хдм худро
дар чумддм химия кань одлмон гисивпур мс.кярд Оші длр
хорігід ифон іміифа ііііму;мпн гм/ілрпш уро ѵо *іое су Ии чудим

гжоссус длъвііг мсн.імуд Ьіьдя муьофираіи Плн’слкеш Д><с

рУ» мйёрим Паркичрослпчид.» барон іандрӯтнмяги лидер109В
кар дли ба іодпшім «пудам Ко им ммчі. роки Кулобро тчіі
Шрифтам Ді он чо Цкл Нліишія. Нурмуишмдлм луягур
f‘очибшгікрибвродврамро t и рифт а ба тёр*ги мд w#pir -Ха ірліи
С/Нчоім рафтгЦ Д«рХ"і»-і імні ;іусіи;гриии КЦЙл.«мдд»чбобои
Лмлн^кулро, к и '>чі гі Ѵб сод uotin ж*.рнг шімулам Myft< .»фг/|
0t ли./орм тол Ш/Д fllofrrpo fio ямом пасм cup кар,мм

Л I дкгддоои ]\**>yp. ЧтфмяіМ м Г вдйарг дону М^и.ійи ушлдн
г»р*км М*/м»/ии М :ім*/м»лй Нуруллова, бобом Афин» я.»
Лбд/дхкМИДМ кмаайвч* м А tftut wn ftnpiH Иігсим'.ів бо мо

буД. іиг м.іѵспіу/д м V )

6//І f ДхИД М«*,1 M***p/f «ММО ДО| UbhWUl HvtumUyfi У lap - -іфйр

/У*
чу,uni клсро 6о худдоштпи нстирох* ІИ жженро гагмнн мсдОІЦт
Кдриоі Mowmftft км хигохи шідар буд бяроям бмс*р ази з махе-,
мсгарзнд Им іо гуд ре ѵ>зод в* сарбадаид хне менЕмУД11м
Ѵбдуяхампд гуш шуд. и» хабараш гкрнфтсм. Мешія, **
Чіѵѵѵчир ш>да буд. акнун лах хо.шводарэ дар худ мегунчонд
Піклрону маберагоня боишдагони собнхи он аэтаядапіт яубор,
ба юдгохи бобоим хеш рѵ о вар да будлнд. Аз ямгоха
чошлрварм. аедлпарварЯ ва гзддакорй шзромти хубе лоіт
Ьлидл мехостим. кн ин но парчамзаминс лошта бэшаму хучрччле
бнйэзам ва фасям тобиѵгом чти рУ*с аз боду ХДйок зошихдм
іідфпем тоза бигирши Ҷосро хам шггихоб пачулям Аммо ин
нмѵт голо маьинн орзуро дошт Ба хотирі, им ем Парни*
іипихонхом дохклпшвй млупорц. Душанбе омадли. Албати
баром дохмлшявни писарем чтагогй* шіме кардам, зеро уро
тайер мамуля Судам ая СонарА лоилом, км 6о донніин худ
мстзнонал. нмтмхонхояшро с у по рал Дпгпр ян км чй чойн
■ тлгогй* дошт, пакте км ѵіма комиссняхо мсдоммсганл, ки V
фар,іа и дм банда асг Гушшта аз ми. ректор Назаров Т.Н
пяШшега ба дохал ,нудами флріандочи мудддкМоііу кормаидожі
Университет нюорати чнддиро ба pox момдл буя па ба хеҷ кас
ммгмезе нзмелод

tjw ссюми август titimo иньишт. кн нліннаапі *чор»> шуд.
Имтмхоии луюмаш англ,гиро бо бахои «ланп» сулорид. Аз
фаинм алдбметм точкх ба.\он «чор» іи рифт ИМТИХОНИ
чаѵъбзеткунлндааш таърнхм СССР буд Саяолу ндвобхоп
кпб.чй нншом мглол. ки бсмалол бахои ичор* с «ламҷр- ро сохиб
мспфдал. Двх поіпдах рӯзм имткхонхо пася cap шуду мам хсч
гох ішідн бином шашум шрифтам. Мсшуннддм. км ба гийр аз
биМДй, лмгар хами муалгжмпнс. км флрзандхояшоы довтнлпб
буданд. тамомн рӯз дар чпйхонаи «Райсовет» менишястаид
ЛлСатта, млн хам палр бу лам вд мехосіам. ки дар up нмгихон
пиерзмро вахт и яз бино Осрун шудаи пешмп бит ирам, аммо
шпионам намсбврдошт Чуиии дмалро ад рӯй;, эдрби чіупллодм
вамсдокистам Тчсаавур куиед. ки фярдяиди мая дар и.
комиссиях: ду нм тихом супорид, КН банда низ як соя «*6д д*р он
хайп феъолшгт доштим Б>бинсд. ки хамкорсням би писари мин

274
33 «чор» бсш вамсшдаяд. Ин чунян маънй доші. кн Парвпл
чорхоро бо донипга худаш шрифта буд. Масалам, он хгшкорои
мегавоішстанд. имтнхони дахониашро «панч> гузоранд?
Албатта. метаво инета нд. вале чѵніш накарлааыд. яыіс аз ннсоф
кор шрифт днд, ни ба на зарям дуруст буд. Ру ш имтихоіш таърнл
дар хона мекншястам, кн Марзня ном лаборант кам факултепі
мктисодй зим г зад, ки ба Ларина блхон «пійрикдноатбихш»
гузоштаанду ӯ іюрозй шула. аз сннфхонд берун намебароял
St дрзнл Go ин телефон кардандиі і уфтднЙ буд, кн ѵглн «гон чораі*
бнанлешам. Ванда ба у ҷаноб додам, ки \айр баҳои бал, ки
гирифтааст, мин чй кор карда мета вонам? ВаЙ хайрон буд. кн
ин чй хсл палдр нет, кк ба пнезраш ду ѵондаанду у дар хона
мешшішшл. Вокеан. он лахза чй кор карданамро наме/юнистам
Фи кат гуфтам. кн би Ҷумъаев Назир Назирович- сирдорн
міѵвбии іаыінм, к»' он ҷоннзорат мсбурд. мзвзуі.ро фахмонад.

Лкнуи барм с: ардам ба чирасіш нмтнҳони тат.рнх, кн бпъдхо
on май книга иамуданд Ранен им хайпт Мирзоев Ммрзобадал
мом дотсеити флкултпи таври* буд. Аьзосшші, А. Рахматудлосв,

А Мухторов. М Мунавііаров. Ирмухаммядов Амнршо на
ангаром буданд. ки хамагй аз дӯстоин банда махсуб мешуданд
Онхо Парвнзро хуб мешннохтанд ва бльзе а і окон, мнеапаи
Грмухлммадов вакда дода буд. ки аз бахои з<панҷ* лист нахохад
гузошт, эеро худн V ва чанд аъзон дмпір борхо доннши Партпро
санчнда буданд Хатто яке аз аъзосіш комиссия хафт сзволи
пяинівин ранаі комнссняро ба Парам? деда буд. ви
мнвобхояшро аз ед медоиист. Ин саволхо дар манрнде лозим
чешул.ки Парвнзро баром «ланч» наздн райе мешиноманд. Аз
рӯйи алнфбо Первиз он пагохй яке аз няхустннхо шудз
сааолмоѵса мел граду мехохад. ки ванншасіа чавоб дихад. Аммо
Мирзоев нчюзат иадода. балки мегуяд: <аиинед, тайёрй бииед»,
Па рви з омода мешавад ва даст баланд мекунад. ки чавоб
медихад. Хамим лахза хайатн комиссия, ки лар хар миз
лунафарй менмшасгаанд. якояк бо бахокан сигоркашм
симфхокаро гаря мегуянл Фақат Калкина ном бонуи рус
мемомаду Мирзоев. Онхо Парвкзпо диъват мекунанлу «сар
кунед®. мсгӯяид ботахдил Парвнз акнун саволи аэяалро шурӯъ

275


мг:гум*;і. ГИ ОН бону ллр варякии имтихонй бақои
мегутораду *ри мт пинҳон медорад. ГЪрцщ ин Ҳ() "У;и
мсбнкялу мсіуял «миллима. чаро гуш иадода баки*
мгмолс^ бону с'/йи Мирчоса мсбииаду мсфнрмояд *ѵ
шум© ба сааолхо тайср нсстсл. хгісд. бахотон ду». ГІарцІГ| м
•ишіі іымсхсиш, балки во комиссия ба муборіпа мсітрДоінм
Пакте км Парни I барон чпноСі долам даъкит мситлид. лиг
,\ ь и »С ИИ КОМИССИЯ л\ ІІІХЛСІ пае ОМПДЛ лир ЧОЙХОЯИІОН
мешиииилу блрлхм бврахм ҷониби I Іпрпиі моти прайд. 0и*о
бо Яклнглрбоиа мри щувхАомст мснигарисгионд. I Іарип і дигхр
чор»с иамеёбмду а і иь юёии дишри комиссия і ихоэо медорад
ин Ѵро иурсдііл. охир У сааодхояшро медонал. чаро иаиуренла
вохом дуяш монДАЛИД. Ammo ягон нафлр аз аъзоенм комиссіи
чурѵат илмекуішл. Мирзосв харчанд кѴшиш менамояд. ки
Парни іро аз синфхонд барорад. камсбарояд. оби лила сар дода
и ігичо чскѵнад. ки ба пай ед воли днгар дихаіш Мугаасифона.
хамл ошмоену дустом, ки борхо ердампм ба онон раенда буд. аз
ф.ҷплнди майканорачӯйИ ю\ир менлмоянз. Парвіп боишл ханӯз
ѵам ба на зам ми міп меда паду ба надди он мнз \айхот. ки oilxo

мурзагонро мемонанд. на шахен чуадлимро, на ііаадрро. на
адохатро Хдчин халат. Ҷумъаев медарояду аз ходатн Паряиз
воіэіф мсгардад. Парвиз мсфахмонад. кн ѵрч> капу рейда бахои
бад гуюапхнд Хдмзамон хохиш мекунал. ки ӯро аз наа имтнхон
куканд Ҷузгьас» ичозат иежш, ки Паранз са волн ома и нав
гиркд Еаѵдя чаял дахнка Паракзро каздн хам он бону ва ране
захват мехуваду чавобашро гуш медкхад ва мебинад. ки

ГЬ;*из саьолѵохшро аѵдо медонал. Ин холро дилз Ҷумаъсв
всабД мгззквад ьа амр кекунад. ки бахои мусбат монанду худ
баромалз мера вал. Миртоев бо Калкина вгракаро аз зери миз
бвроварзв бв Пврякз мегӯяиа. ки «ду»-ро ба *чор» вслох кардан
лушвор лет. факат чешавхд. ки ба *се* исдох ебад. Хулоса ба
бамж «узокк кеггюраид Муборюахои Парвиз давом
ао*сту Марж, без «нт ад. ги Назар Назарович ба нмшхон
дарлад, III per ѵро аз иа» іолихон карла истодаанд. Андикс

'и-д*НИ Парюифв икткюрй катила м Па раю
МЯЛУ ЯТЬОрв ВВЯаИЯТИ ДОЖИЛИ СИИфдоіІЛро » ЦуХІШ

276
о)! буд, ки Парвиз Go 96 балл доиишчӯ щуд. Мнѵраіи поен йфту
баром тккмкм чумми муиоснблтц моддеші гони 6« фикуятсгк
иърих. *м дар «Воаэая*-м Рохи Oxj« иpop ЛОШТ, рі&фіим
MnpukcnjH) дмдам пл биъд Кадкинар; Опхо у>р хостанд. кн
иофпхмй шулаасі Муаллммони дшдрро нщ дидлм
І'рмухвммвдов гуфт, ки ом ру і Мир іосн ба комиссия момаьлуц
фахмонлдлст, ки «Асось и его сшн. под коштаком КГБ» Ии
хпрф химии аѵюсмро 6a алхшлх омрлаистѵ лз мурен дани
«фиршндн хоки» ватам» даст кашидианд ыл хам хосгаапд. ни
•стой довтилаГж шубхиоварро Сы дастм шалей рус Гтдихлял.
Бакшш Ҷумьаевро лнллм па гуфт aw На шр Нлирошіч! Барой
»ж ки писари ылро наҷот доледу барон балом ыусбат гузонттан
мусоидат на му дед, іашаккур. банда лі шумо миннатдор
ластам*. Ҷумьасп дцр ҷавоб гуфт «'Мам фа кат аз вазнфаам
ист и фол л бурда барон писари шумо ю нял имтнлоп ташхнл
наыуддм Писаратон саволхоро бо доішшн баланд медолмстѵ
Пае. пурейдам аз этой чй сабаб шудааст. ки Калкина ва
Ммрэос* нн тавр рафтор карл&инд?» Ҷумьзев нкрор шуд. ки
гѴе ба Мнрэосэ аз ндоран 6<ха гари гуфта бошдмд. кн .Асосв
под колпаком, будьте осторожны с его сыном'» Ин ларфро у 6а
Калкина гуфта будааст, ки аз rape Нарвизро иоком сохглдст
Хдмон лахда Чумъаев онхоро cap мни ш карлааст. ки терн
шубкан илорап бела та рй бу дани плдараш ба пнеараш чй
муносибаг дорад° Ба до ниши доэтадаб боадодатонд бало додзи
лозим буд. Взгте ки нн харфхоро фахмидам ба Ҷумъасв гуфтам,
кн ман масѵалкрѵо нм хел намгионам Сзравкдд аз идораи
бехатарЯ мефахмам. ки ии ни рдфторест. баьд тлхлб ненлтгюл
ки Кял к и на чгзои маьмурй тирад. Чумъае» роій шуд ва идовл
намуд: «Кадхпнаро аз Университет пеш кардан дозами
Дуюмбора наідя Калкина рофтлм Саба б и 6а чунии ам&л даст
заданашро пурсон шуддм Гунохре ба сари Мирзосв акдох7
Ӯро бо худ ба дафгзри Ҷумъаев оварлам Гунохдшро ба зимма
г и рифт, гире cap дол, ки пешаш накунаид Адбапа. хама
ноалолатиро дар Мирзоев мелилаи. ки зигшати кадоме аз
кллиихои Уиілсрогтстро актом медод Ик паяли хлион детве
буд. ки ба илорам бехатарй ши коп накнштаанд Аммо оихо аз

277
KtiTtriau тафтишя илораи марбута бехабар буданл. Дар ѵ
иѵина ба ндораи бехатарй хам cap залам ва мавэӯьро бар^*
пфтам Онхо хдтънян рад карданл. ки ба нн масъала [?
ирткботе надоранд. Пае, метавон гуфт. кн Мирэоев анбд0р ці
лммс хеч камерах ки ба 5 ин амрро кй додаасг. Албаті*,

,эшні доплам. хи уро бо іш харфн бофгаашу 6а адорая бехаіирі.
rJxMii з&данаш ба суд дихам. вале бало ба пасаш гуфта£ѵ
диг-о аз гоіш тдхкнкя си нашу дам Он лавров раем буд. ки баъзс
роібарон бо ноѵлі ндораи мазкур бисер ямштхои ношиямн хещро
ТШІХІ MCCOXT1UU.

Ьаъд аз нн кн мдззуън доншичу шудани Парыіз хал шуд, без
: 4 іри Кӯдоб сардам Ин дафьа аі хавопаймо исткфоді
буртам Сохясназарро дар хонааш пайдо накардам. Хоиан
Хдпеатухзэ ІШрифев рафіим. ки то за аз махбасн ичборй хдлос
гфтг буд. Ру*ш дигар ба кохшш Ховадинг cap задам. Раис?,
хуху H2T2J: Абдухедпровро лидам. Инсони ачибе будалст.
Ш>. ос шудему мавзук дар зодгохам як кнтъа замин
. 7 :: ірз вдму дам. Ӯ хуніхолй кард ва гуфт: «домулло.

хучоВI Мстанй. кк зачин нктнхоб кунед. мая нчозаташре
ѵсіххам> Хам замов кисел маму л. ки падараш солхои сшом аз
Хухллд ба Блдчувез оыата. аз Заргар зан гирнфтаасг. Яьне f
ш\ жудро бгдчувенк мсокобнд. Шаахарн аммая Гудчехраам
Ѵмар. хи дар Арча? Фархор ихомат меху над. аз хешони
Hjcsier? модарц Аодуходиро» будалст Ичозати хокимн нохняро
рифтл. Мемдда омадл чоеро ннтнхоб кардам. Во
Абдудхічнд?! Амакбачл u М Нурудлосв сари ҳдмин мявзӯ*
тѵхзгг лоштем, ки муашм Hypo* омаду іуфт* «Ин чо, ки
іг)>» 'хямюі гкрііфтанксд. ішкнхои бобоии мо хает. Заминхон
йгуѵч' лкл ХУ дар он гдрзф мсбошаяд»» Ин муаллни
омхо суз дадірім кхчо кор мекзрду эокедн худаш хам момайичй
уд Вахте гм нн тгъендро шунидам. аз бахра замннгнрй
Ба он муіддхм ж&фраі хондаму маскаліи дар эодгох
хгтачье сохтмфо аз нити экнш* блдар сошм

^101* *5** 60 «вссаимо ба Душанбе барпшгтам

баитарй Назиров Дакіаг
—чі ч\о шп сарп масѵадал имтнхоисупории Парвнз
гафтиш бурдаанд ішон *ій тавр аз ночи идордн ощо
сӯйистифод» кардани К&дхшшро таыеид сохт. Хостакд чорас
бубншшд. аммо нагукзштам. Знмдагй худаш исбсл мекушщ,
кіі хахку кй нохвк. Хамки рӯзхо аз Mjteo мактуб раснд. В&зъихте
Афгонистон боэ хдм бал шудааст Бисере а* шнносхову дӯстоки
банда тврки Затаи кар дна ид. Террор лар авҷ будваст. Чуиин
ия^яівг сарвари дяклат, нишокшім шӯргвй-Кормдлро бемортар
сохтааст ва гайра хабархои нохушро дар номам нагла тми
оародарам MJco хекамъ

ОҒОЗИ СО.ІИ ХОНИШН ХЛШТОДУ ЧОР

Рухсгпш соли хаштолу чорум ба во£н раснд. И я лу мох
Х£М исгнрохат дндаму хам всрохдткхо Норохатиқовш 6а
ыуносиоатм ночхвоныарлонагнн бяълс сарваронн V ігиверснre-
иргнбот мегнрифт. моианди Мирюевм тихркхчи. ки аккун чаро
медмду ро\н гурез мечусі То оточи ларсхо ЧилдикУл рифта,
ду-се руз бо дрстони солхои навчавокчам- Дсвлох> Точмои дар
Бсшан Паздягон іктирохзт гардам. Якшанбсн лазали сентябри
хаштолу чоруѵ баъд аз фотехаи «одари Бах ром Хамндови
химик, 5о хдмрохми Темур Мухидннову Сабза а лй Рахмоноон
суди олй сзйри Хнсср рафгем. Он чо дӯсти муштаракс доштсм
ки Манзар Ранбозэш мегуфтему шзеови мехмонкааозе буд
Г$сфандсро cap заду то дер яагуэомп. хавлиашро тар* гуси
Афсӯс. кн ошппзаш гизои мувофихи тзъб ом ода насох і.

Бегохдш іш рузхонаи Хакшиар Назаров даромдда. ях чидд
аз китобн «Вокеніпн знндагй ва чдмѵбастнн бадей^-ро, ки ба
воентаи нашрнетн «Дошгах» вд иОлікори М Осимиву дӯстам
Б. Махмадов рѵйи чоп омада буд. тақшшаш кимулам Мавсуф.
кн ба таьрихи навили Афгонистон copy кор донп. ни китоб шоял
ҷоке 6а олрдаш мехӯрд,

Бисту сООмш сентябр члъракдн пахтачннй огоз шрифт.
Деканн факу.тпяг боз бандаро ба енфати ранен штаб музррифй
на. чу л Махони пахтачннй соахо ш «Ишшні ношен Куйбышев
тл мт гардид Дониптӯёи дар ш а роит нохииҷоре пахта
мсчидшід. Фермаҳои совхоз км лир диштс кдр0р лощ
хоби доиншчӯбм буд Илоҷс ігалоштсм. I lax га муҳ„м III1U U^U
мешу я. Борхо шикоят мскар.шм. ки мн Синоде гиьмир ul)jl0Mu
ДММО саршірони совхозу нохим Парное нлдоштанд То
окіябр рансііро би у Via лолгга. сипае 6а дарехпи Шабо^
иломя бххшядлм Бештар 6a китобхонй масруф мещулам
Рисодяи дохториро. км бобу фасяхос ап сиро огоэ карда Ьуплц
чанд аакі бѵп идомл пнмесфт Идхокі лолмц буд, ки он на хлмеиш
ба клеи »чолкор муяссар мешуд Д а Университет Гамарюшл
мупппиміі коромулс бо помп ҶумъЬбоЙ Хдмросв ба кафедрци
идабисш совсппі тоник омиди буд. Марли хушсӯзфатс миѵлум
мешуд. Хохиши Кӯлобро ДИДДИ доил. Дэбаски Парши дар пихта
буду молараш \д via рӯла дир назифин духтуриат карор
мспгрѵ.фт. Таѵмішаро бо худ шрифт л му бо мех мои сафари
мишлкші Кӯдоб ішмудем. 1 мрамох фасди хубест. Тамошо карда
то іширн Кӯдоб расидсм Шаби аввал мехмона Сохибиашр
шудсм Тахмина бо духтаронн амакаш масруф шуду май
мехмокро дар мімкорй бо Сирот Но іимои ба ҷойхои дидании
чтхрп Ку лоб оцімо сомам МлюрИ Амир Хдмидоииро зисриі
караем. Хонд-мулейи Сайндллй Валтодаро дидсм. Са дӯкоихои
кіи обфу рушил ш даром л дом Ҷухгьабой панд алал кігтоб.хон
д.тлСшепшішкй иайдо кард. Банда нип а і «Вокешті зиндагв аа
нам ѵбаст бадей** чор дона ллрндорй маму дам. Дар нишастхои
мо Борот Но шмон хугшуфіерм юхнр мснамуД. Рӯзи днгзраш
бол чонпбп Душанбе харакаі кард см. Ҷумъабой хофяэони
«Удобв- Сурайс іш Даплптмандро мслашруфт. Чанд косети
сабти овозп ононро харидорй намуд. Ба мехмон аібан Шар-
Шару Хаси спфсд маькул ніуд. Сари роххо ангуру ссб
мсфурухтанд. ки мо хам хирилори нам улем. Ҷумъабой пуигги
сари моітш карор дошту бештар бо Тахмина сӯхбати бачагоіы
анҷем медод. У муидн бо чуннн кас сафар басттан бонсн дняхушЛ
хохдд шуд. Мехмон хелс еВхббтрро буд. Бспггар сари вд&бмету
Ф«»рхлчт харф мслад аа рутгори мора ба рӯзгори с&млрканлин
хай мудеисв мскард. Эшон ведан аз тоҷнконн Кдшкадарсн
мюіетои блд> лмморафтораш СамаркшщЯ мснамуд. Маьлум
ліѵд сн солхо дар нн шахр тахенл дидаасту хамом чо бп

280
фаьодиіггк ыулллямЙ «км бажишддаст Мухтн шлхрн бостонни
( имирканд. кн Дулец боэорро мемоид, Ҷумьабойро хам
* .4м.»рк«илй гарбня ішрдд буд,

і;мсіу ыяслумм огтябр ба ддли хоиддон ГЬрВИШ ДОНМИ!Ҷ}ро
Хвбдргирй рлфтем. Пала яри бо дсгдш пуипи мошии чинлл
будем, мі яиқги чошт бо л.імдарсонаш *Ур.н,і Хлбари рис ми
омол. кн Индира Ганди бо дмегн котлом аушта шул. Ҳлтими
ai кдроргохаш сӯйи ханам хукумлтй рафгом 6a чоми у хапгг тир
мд.інд. Ьл чояш ппсарлш Рячнв Г ли л к садри а ним таким
і лрдил Дкруз комиссариат қарбМ датчикам нар ; Бл хуччлтҳо
кнм нН хсл таі йиротхіі вори.т карланл ІІІаяд ал хидмати мдораи
чарбута хал ос шовам

Хдфтуми ноябри ѵаштолу чорум члііши 6Т- содигніі Иикнлобн
Октябр гаҷлмл 1 ардяд Ба ни муноенбат ішлоятхои Л. .ишоооду
Ку л об какшап нал гиро нчро кардана Би аучудм ни,
лоиншҷӯофо ішоварлднл. ммкон дорад. км то р> чхет 60 солшші
•іуыхурА фв’ЬОДШігИ иахычннни доняшҷусн идочл ёбад. Чанд
рул ба нлмшпшш рнсолим докюрй огол намулам Низгг лором,
ни муешіва/ши онро ашіад Дар шмели і очи ни .шчом доздм т
ба кд ба pyeft тарчума иамоям Аз поен ефтшіи гахрнри рмсолал
руслам, км лвр шггиёрн Л. С Герасимова чебошад* дара» пост.
Ду сал сшшргі шуд, хануз хам тахрнр мскуяад Галлиной. *и
гола аз Мискии ішал. rjfe Герасимова баз беюб туда ист.
Маьлум. кн он бону хорош кашt дорад Ба ин аллея, шояд барон
анҷоми ннѵоин рисола Института шарқшнноснч Ленннгрллро
ііпшхобіымоям. Боллирен дарсӯқбатебани чнхаі ншоракарлл
бул Лммо президент Академия М. Осям:, б tpou Іенінирал
рафганам ч лидом розй пест. Агар дипло ил дотеентяям дар
Маскап і ас дик шлвад, аі нкѵші сентябри соля 19К5 барон
рухсатни дусола иебдроям Ба дӯсги :ігниш палиям Багрян
Константинович нома навшптам ва чаызуи ба иаздлш
омаданамро натра* сох гам Ҳаштуми іюябр Tax мина бо
чодзр&шѵ таит Фошмаау чнянаш Млміжн бачлхон Мӯсоро
хабаршрй рафтаіи. Хонаро «бе душман* лн.тлчу ба ванинаии
чойхос оз рисолаи лохторй масруф гардкдам. Лммо ногадон
іднги да рвота задл шуду писари амман Ғада там-Сафа р бо

2«!
язнаашу писараш мехмон шудаяд* Маълум, ки маро б
I -дм на мс до да ид, балки писари яшаи Сафар барон ба^'^
тайерй дохші шудаи омада будааету срки банда лозиы
Соатссӯхбаг кнрдему рафтанд. Акиун сари миз кароргнрѴ^
кн Усмонҷои Обндов. ки дар камни шахрча менншаст.
дагват кард. Нс гуфта натазонистаму даъваташро каб"'
камулам. Хамсояаш Абдугзффор Вохндови сардухтур Wv
омад. Абдугаффори сӯхэаторо ду-сс соат шпор д0д. аі
сахифахои таърнхи кӯхан бахсхо орост ва хам 6о шароби
«Посольство» халоват бурд. Ҳармаяд ки дар чунин юштстҳо
бампп мувофик и а бу дам, боз даъватам мскарданд Ныіс б,
Аблугдффору Усмокчон дар мусобикан шаробнӯшй мухобнличі
ни шоп дода наметавоннстим Хсч гох аз 50 -100 гиром беш
іштакч \ар шигиі мзйро иамсчашндам. Ин чихатро, кн хамам
лӯстоиу мсиишистапіхоям мсдсиистанд, маро азиат намедодаяд
БегохЯ аз мсхмонті Усмоичон барпшпам, кн дар сайду ки почта
ду аддд нома ба ластам хурд. Харду мактуб сурогаи хиёбони
Ҷомй, бином 37. хучраи 17 ро дошта, сохибашон Раҷабоп И.
бул Дар як покат корги іабрикии ҷашнй карор дошти, покати
дуюмцщ кати гафсеро момонд. Зсри корти габрикй имзои
шогирдонам бул

Дар покати иомдн гафс лошга хатчаи иловапгс гуиошта туда
Суд. іи чазыуии іайлро дар бар меклрх *<Мухчя»іыи мӯхтаром,
буОахшсд, кн вахте хиыматн Шуморо метрам, леш аз тахти

лип чстосіам, ки камин хшоин аввалини маро ІІІумо тахлилу
тахрцр намосл. Агар муміип бошад, 6а ни номн мувофикс
іуюрі ҷ А1 Шумо хохіші мскулам, онро то охир хоисд ва апір
['л Шумо маяол наояд. отіро пас і ардѵжсд Бори диглр
мсбкхшсд» С ипае хикомро ба даст гмрифтаму бсТвфопут
хондам Сужай он дар бора и дух таре кисел мсінімуд. кн ба
марли кадоисолу ошшдор дид б ох т даст. Гӯё лугом а лип
Муііир,і ӯро f>a калом имбіоіишнис бурда, он чо а і муилдиылш
С«!.. мт на ио ал 17« л.иыр Мунира кнтоберо омрлд ба tufi
“,Л"ЧЯ “ МС,Ѵ*;' »" муодлифащ хамом цуадлимаш аст. кн
ыьрифаш мрлл оуд, Думмри ошмх кмтобро бспікптна лу

'r ,,Y’,,v’" •"'* ............. «рфмад бпроіш діі,ѵі%У|Д'7ро

282
ва мушохида мспірад, Дар ватина духтар ба восіл а и хитоб 6а
срҳибпш ошиқ мсшавад ва чуръат карда раками Телефоны
муаллимро найдо мскушіду мехохад. ки максадашро баси Свод
лммо бо шушцшни салон мупллнм ово іаш ларзон мешдваду
харфхои ошнковаашро баён сохтд іимеглвоиал, балки бале,
бале па лаббай, лаббайгӯйихон муаллимро мешунаваду гӯганро
мегузррад. Дугонааш аз казням дилбахіани духтар бгохй ефта.
уро моломат мсиамояд ва мсі'Уяд. ки аэ пи ишкн хомлш ласт
оикашад. Аммо Гудноз бо боаарй хзхормедород: -май ба ишки
ӯ имон лорам».

Дар едхифаи охирн хикоя иміои Нилуфарро хондам Ба
Гулноіи дилбохта рахмам омаду онро чо-чо гахрир намула.
гакризчас хам навиштаму ба сурогаи маълум фирисгошшм
Баълан чанд ляхза мазмуни ҳикояи Нилуфарро пешн ни tap
оварламу ба андеша рафтам. Ба назарим с> лай хикоя имииаи
оокеН дошт. Кахрамонаш хам «иидиёяа харф мезад

Нухумн ноябр дар хобюхн донишчӯёи навбатдориро ба поен
район да. еири рох хон ни Риҳимчон лдромадлм Муаллими
коромӯзн самаркандӣ - Ҷумызбой море дер и» іди мехмонхоили
«•Точикнетон» ингизор будааст. Рзфіем Мехмон моро ба
ресторана «Зардфшон» даъпат намуд И к шефа? ба хотирн
боамоннхудой буд. іеро паг охаш он кас ба Самарканд пнрвоз
мскарданд. Дахуми ноябр барон ралнои чумхурн ду микоза
нзшшпам. Яке дар бораіі дара чан омӯтншн насри дарим
Лфгоннстон баке менамуд, дуюмаш ба шахсияие Асадудло
Хабиб бахшида мошуд Ба Халилов ісисфон кард.ім п.і вльал
долям, ки плюх то содтн 12 маколахорс ба радио мсрлсонлм.
Дирсхо лдр ку рехон на л чум ога* шудеид. Ссілдхум бо хоишім
Халилоіиі радио салонмро сабт кирданд Ии рӯпо ддр блпнн
млчіілішну ру.шомахои чопи Афгомнсіон гӯт мс шішму млноон
ю we паіідо карлами мешашім Боби лнп.гіро егоз ниму;шму
хеч нс км ба поен расоидм. Чорддхуин ноябр аз куллкистнн
ішіхрчаи 46'ум Т.іхмширо гнрифіа хона омілпц ки хлмсоя
хатчиеро лбд» го ки бо телефони ш юіум Маски и шш мимам
Мухаммад Баіііири БлілонН, км лар хукумаіи АфГОИнсюн
ші иіфлхон плніри оіілия ва прокурори кулро ба уѵш лояп.
ч

Маскав омадааст. Оо чиянаш Абдурахмон занг іада а\*о
намула. хамзамон хохиш кардааст, ки мая ба у телефон'****
Соатхои 12-и шаб, вахте ки хама ба истирохат дода шуд.
тслефанл Баширро дар Маскав шрифтам. Дар телефон*^*
ноошчос «баае, бале* гуфту гӯшакро ба вазир дод. Башир ^
дакика аз кору бораш огахам сохт. Ба Куба сафари расмй ан’кмІ
метода зет. Дар бозгашт шояд ба Душанбе биёяд. Қабя *
боамокихудой хохиш кард, ки Абдучаббори чиянаш запит
занад Абяучабборро аз хобаш хезондам. то ки ба тагобачааш
телефон кукад. Афсӯс хӯрдам. ки Башир дар хухуматн вахт?
Афгонистон хайф чешавад Аммо чй илоч? Вазифа гирифтзд
чех ост. Вале баъл чЯ° Натичааш он хохад шуд, ки дарбадар
мега ртах аз сахкаи сисей ба лурихо андохта мешавах Кадри
хубро бі аоситаи вазифа додай тезтар нобуд сохтаи осон аст
Хол ои. ки борхо гуфтамаш. ки саросема машавад. зеро
хукумати Кормал дер нахохад пойист. Понзаахуми ноябр дар
курен чори іиабонахо даре донггам. Ҳамяи бегох тӯйи арӯсии
фаримдонн Суфиевхо дар ошхонав «Садбарп» сурат мегирифт
Яъ.не духтаря Сдбіаадй Суфиев ба ;:иснри Асалулдо Сӯфиез
ггикаоп мебгетаих Духтар шосирди факултети мобуд. Бяиг/