List Edmunda Charaszkiewicza dotyczący działalności przywódców Tatarów krymskich na emigracji Letter from Edmund Charaszkiewicz about the activitis of the Crimean Tatar leaders in emigration

Transcription

<<l.13>>

Sztab Generalny L[iczba] dz[iennika] 1045

1930 r.

Oddział II.

Treść: Sprawa Tenerekuli’ego

Do kogo: 77/XI.

<<Pieczęć: Ściśle tajne! Trzymać pod zamknięciem>>

Warszawa, 9/IV 1930 r.

Referent: [Podpis nieczytelny] 7 IV [19]30 r.

Szef Wydz[iału]: [Podpis nieczytelny] 7 IV [19]31 r.

Nr. 1045/II. Inf. /2/VII.

Wysłano: 9 IV [19]30 EP.

Zlecenie dla kanc[elarii]:

<<Pieczęć: Teka A.A.>>  VII

[podpis nieczytelny] 24 IV [19]30 r.

Uwaga: Następny Nr 1047 – w teczce VII-g. EP. 25 IV

<<l.13>>

M.p. dnia 9 kwietnia 1930 r.

<<Pieczęć: Ściśle tajne. Trzymać pod zamknięciem>>

Szanowny Panie!

Od Zara [Dżafer Sejdamet] otrzymałem w dniu 10 IV b.r. list, w którym ten ostatni zwraca się do mnie między innymi o dalsze subsydiowanie p[ana] Kuzje.

W tej sprawie mam zaszczyt dać Szanownemu Panu następujące wyjaśnienie:

Po długim okresie najrozmaitszych kłopotów, jakie miałem u Sawa [Warszawa] z p[anem] Kuzje <<EKowalczyk: pseudonim nie został ustalony>>, zgodziłem się ostatecznie na jego wyjazd do Stali [Konstantynopol] pod następującymi warunkami:

1/ Pan Kuzje obowiązany jest bezpośrednio po przybyciu do Stali starać się o jakiekolwiek źródło zarobkowania – ja ze swej strony ułatwię mu tę sytuację o tyle, że przez pięć miesięcy wypłacać mu będą pensję miesięczną w wysokości 300 zł.

2/ Pan Kuzje zobowiąże się do wykończenia <<EKowalczyk: w znaczeniu zakończenia>> swojej książki, którą rozpoczął pisać u Sawa. Ukończoną swoją pracę prześle do Sawa, celem oddania jej do druku.

Ja ze swej strony wypełniłem swoje warunki i z dniem 31 marca br. minął ostatecznie termin wypłaconych subsydiów.

Pan Kuzje zaś swoich zobowiązań nie wypełnił, tzn. że pracy swojej dotychczas nie nadesłał.

W tej chwili nie jestem w stanie nadal go subsydiować ze względu na to, że okroili mi budżet.

Odpowiednie wyjaśnienie wysyłam również p[anu] Zara.

Reszke [Edmund Charaszkiewicz]

Translation