Browse Documents (22 total)

  • Tags: Poland

Protokół organizacyjnego zebrania "Zjednoczenie krajów tureckich, ciemiężonych przez Rosję" (w języku polskim) Protocol of an organizational meeting of The Union of the Turkic Peoples Oppressed by Russia (in Polish)

Протокол организационного собрания "Союза тюркских народов, угнетаемых Россией" (на польском яз.)
Date: 1936-04-26 Source: RGVA,f.461-K,op.2,d.37,l.9-11
Transcription

Protokół organizacyjnego zebrania "Zjednoczenie krajów tureckich, ciemiężonych przez Rosję" (w języku polskim) Protocol of an organizational meeting of The Union of the Turkic Peoples Oppressed by Russia

Протокол организационного собрания "Союза тюркских народов, угнетаемых Россией" (на польском яз.)
Date: 1936-06-12 Source: RGVA,f.461-K,op.2,d.37,l.7-8
Transcription

Informacja o organizacyjnym zebraniu przedstawicieli krajów muzułmańskich (Paryżu 17-26 kwietania 1936 r.) - odpis z polskiego tłumaczenia Protocol of a meeting of representatives of the Muslim Peoples in Paris 17-26 April 1936 (with Seidamet present)

Справка об организационном собрании представителей мусульманских народов, состоявшемся в Париже 17-26 апреля 1936 г. (с участием Дж. Сейдамета)
Date: 1936-04-26 Source: RGVA,f.461-K,op.2,d.37,l.6-6ob
Transcription

Protokół organizacyjnego zebrania "Zjednoczenie krajów tureckich, ciemiężonych przez Rosję" Protocol of a meeting of the "Union of Muslim Peoples Under Soviet Occupation"

Протокол организационного собрания "Союза тюркских народов, угнетаемых Россией"
Date: 1936-04 Source: RGVA,f.461-K,op.2,d.37,l.3-5
Transcription

Rezolucja powstania "Związku Narodów Muzułmańskich" (z udziałem Dżafera Sejdameta) z kwietnia 1936 r. oraz informacja o jego działalności Resolution of the "Union of Muslim Peoples Under Soviet Occupation" (with Sejdameta Jamboree), established in April 1936, and information on its activities

Резолюции "Союза мусульманских народов под советской оккупацией" (с участием Дж. Сейдамета) и справка об этой организации, созданной в апреле 1936 г. в Париже
Date: 1936-06-15 Source: RGVA,f.461-K,op.2,d.37,l.18-18ob
Transcription

Lista przywódców Tatarów krymskich uczestniczących w wycieczce do Polski w 1937 r. List of Crimean Tatarts for a trip to Polan in 1937

Список лидеров крымских татар для поездки в Польшу в начале 1937 г.
Date: 1937 Source: RGVA,f.461-K,op.2,d.126,l.98-99
Transcription

Lettre de Djafer Seidamet (en Français) Letter from Djafer Seidamet (in French)

Письмо Дж. Сейдамета (на фр. яз.) и перевод на польский язык
Date: 1933-06-27 Source: RGVA,f.461-K,op.2,d.126,l.51-58
Transcription

Informacja Oddziału II. Sztabu Głównego Wojska Polskiego o uposażeniu przyznanym Dżaferowi Sejametowi Information from the Second Department of the General Headquarters of the Polish Army about the salary paid to Seidamet

Пособие Второго отдела Генштаба Войска Польского для Дж. Сейдамета
Date: 1933-07-20 Source: RGVA,f.461-K,op.2,d.126,l.50
Transcription

Streszczenie listu do Dżafera Sejdameta Summary of a letter to Seidamet

Резюме письма к Дж. Сейдамету
Date: 1935-08-12 Source: RGVA,f.461-K,op.2,d.124,l.67
Transcription

Informacja o działalności Tatarów krymskich w Rumunii Information of the activities of Crimean Tatars in Romania

Информация о деятельности крымских татар в Румынии
Date: 1935 Source: RGVA,f.461-K,op.2,d.124,l.59-60
Transcription

Informacja o działalności Oddziału Bazardżyckiego Turko-Tatarskiego Stowarzyszenia Kulturalnego w Dobrudży Information about activities of the Crimean Tatar cultural society in Dobrudza (in Turkish and Polish)

Сведения о деятельности крымскотатарского культурного общества в Добрудже
Date: 1935-08-23 Source: RGVA,f.461-K,op.2,d.124,l.53-58ob
Transcription

Informacja o działalności Tatarów krymskich w Rumunii Information of the activities of Crimean Tatars in Romania

Информация о деятельности крымских татар в Румынии
Date: 1935-10-29 Source: RGVA,f.461-K,op.2,d.124,l.50-51
Transcription

Listu Dżafera Sejdameta do Edwarda Charaszkiewicza - tłumaczenie z języka francuskiego na język polski Translation of a letter from Djafer Seidamet to Captain Сharaszсiewicz into Polish

Перевод письма Дж. Сейдамета капитану Э. Харашкевичу на польский язык.
Date: 1933-10-12 Source: RGVA,f.461-K,op.2,d.124,l.47-48
Transcription

Informacja Oddziału II. Sztabu Głównego Wojska Polskiego o działalności przywódców Tatarów krymskich na emigracji Information from the Second Department of the General Headquarters of the Polish Army about the activitis of the Crimean Tatar leaders in emigration

Информация Второго отдела Генштаба Войска Польского о действиях лидеров крымских татар в эмиграции
Date: 1931-07-02 Source: RGVA,f.461-K,op.2,d.124,l.33-36ob
Transcription

Informacja Oddziału II. Sztabu Głównego Wojska Polskiego o działalności przywódców Tatarów krymskich na emigracji Information from the Second Department of the General Headquarters of the Polish Army about the activitis of the Crimean Tatar leaders in emigration

Информация Второго отдела Генштаба Войска Польского о действиях лидеров крымских татар в эмиграции
Date: 1931-07-07 Source: RGVA,f.461-K,op.2,d.124,l.29
Transcription

Notatka Oddziału II. Sztabu Głównego Wojska Polskiego Note from the Second Department of the General Headquarters of the Polish Army

Записка Второго отдела Генштаба Войска Польского
Date: 1931 Source: RGVA,f.461-K,op.2,d.124,l.28
Transcription

Lettre de Djafer Seidamet à Monsieur Dubier (en Français) Letter from Djafer Seidamet to Mr. Dubiez (in French)

Письмо Дж. Сейдамета (на фр. Яз.)
Date: 1931-01-17 Source: RGVA,f.461-K,op.2,d.124,l.27-27ob
Transcription

Informacja Oddziału II. Sztabu Głównego Wojska Polskiego o działalności przywódców Tatarów krymskich na emigracji Information from the Second Department of the General Headquarters of the Polish Army about the activitis of the Crimean Tatar leaders in emigration

Информация Второго отдела Генштаба Войска Польского о действиях лидеров крымских татар в эмиграции
Date: 1930-08-25 Source: RGVA,f.461-K,op.2,d.124,l.20
Transcription

Informacja Oddziału II. Sztabu Głównego Wojska Polskiego o działalności Dżafera Sejdameta w Rumunii Information from the Second Department of Polish Army about Seidamet's activity in Romania

Информация Второго отдела Генштаба Войска Польского о действиях Дж. Сейдамета в Румынии
Date: 1930-07-22 Source: RGVA,f.461-K,op.2,d.124,l.19
Transcription

List Edmunda Charaszkiewicza dotyczący działalności przywódców Tatarów krymskich na emigracji Letter from Edmund Charaszkiewicz about the activitis of the Crimean Tatar leaders in emigration

Письмо Э. Харашкевича о действиях лидеров крымских татар в эмиграции.
Date: 1930-04-09 Source: RGVA,f.461-K,op.2,d.124,l.13-13ob
Transcription

List Jana Gawrońskiego ze Stambułu do naczelnika Ekspozytury 2. kapitana Edmunda Charaszkiewicza dotyczący działalności przywódców Tatarów krymskich na emigracji Letter from Stambul to Captain Edmund Charaszkiewicz, head of the Ekspozytura 2, about the activities of the Crimean Tatar leaders in emigration.

Письмо из Стамбула начальнику Экспозитуры 2 капитану Э. Харашкевичу о действиях лидеров крымских татар в эмиграции.
Date: 1930-04-08 Source: RGVA,f.461-K,op.2,d.124,l.12
Transcription

List naczelnika Wydziału Wschodniego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Tadeusza Hołówko do naczelnika Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego pułkownika Tadeusza Pełczyńskiego na temat działalności Dżafera Sejdameta Letter from Tadeus Holowko, head of the Eastern Department of the Polish Ministry of Foreign Affairs to Col. Tadeus Pelczynski, head of the Second Department of Polish Army, about Djafer Seidamet

Письмо начальника Восточного отдела МИД Польши Т. Головко начальнику Второго отдела Генштаба Войска Польского полковнику Т. Пельчинскому о Дж. Сейдамете
Date: 1929-12-31 Source: RGVA,f.461-K,op.2,d.124,l.4-7
Transcription