Notatka Oddziału II. Sztabu Głównego Wojska Polskiego Note from the Second Department of the General Headquarters of the Polish Army

Transcription

<<l.28>>

<<Pieczęć: Ekspoz[ytura] 2 Oddz[iału] II Szt[abu] Głów[nego]

Dnia 22.I.[19]30 r.

L[iczba dziennika] 2053

Zał[ącznik] %

Grupa VII [podpis nieczytelny]>>

1/ Na przyjazd do Warszawy <<dwa wyrazy nieczytelne>>,

2/ <<Wyraz nieczytelny>> otrzyma zapomogę na leczenie po uprzednim stwierdzeniu przez p[ana] [Włodzimierza] Bączkowskiego że istotnie jest chory i wymaga <<wyraz nieczytelny>> w Zakopanem.

Translation