Lettre de Djafer Seidamet (en Français) Letter from Djafer Seidamet (in French)

Transcription

<<l.51>>

L[iczba] dz[iennika] 1086/33

<<Pieczęć: Ściśle tajne! Trzymać pod zamknięciem>>

103/41/1177

Dnia 27 czerwca 1933

W załączeniu przesyłam list Dżafera [Sejdameta] do P. Reszki [Edmunda Charaszkiewicza]

który otrzymałem bez koperty.

D.W.

<<Pieczęć: Ekspoz[ytura] 2 Oddz[iału] Szt[abu] Głów[nego]

Dnia 4. VII [19]33

L[iczba dziennika] 1086

Zał[ącznik] 3

Grupa VII-k

A.A. Teka>>

Ģ 5. VII [19]33 r.

EP. 15 VII [19]33

[podpis nieczytelny] 5/3 [19]37

 

Zał[ącznik]: List (4 strony pisma ręcznego) oraz dane <<wyraz nieczytelny>> (1 str[ona]) i <<dwa wyrazy nieczytelne>> Ibrahima Szukru (1 str[ona]) – wręczyłem p[ani] [Janiny] Kleczkowskiej. Do przeznaczenia do <<Wyraz nieczytelny>> 18 VII [19]33

 

<<l.52>>

27/VI/33

Tres Cher Ami

Moi et mes amis nous sommes tout à fait désespéré des nouvelles récentes qui nous sont que nous recevons de notre malheureux pays. La famine est tout à fait catastrophique.

1-J’ai l’intention de faire une numéro special d’Emel, consacrée à la famine. Nous publierons ce numéro aussi en français et l’enverront à toute la presse européenne, ainsi que aux institutions. Édition française sera imprimée à Constantinople. J’avais déjà parler à l’imprimerie de Pressa, j’espère qu’il le ferons bien.

2-J’ai reçu d’Emel la note de frais pour la publication des (yal ises) en 1000 exemplaire à 300 pages.

Les papiers                           2500 leys

…                                          9.600

l’imprimerie                           3000

Couverture-attachement      3000

Metalliques

deux fois de correction                  4000

_________

44,600

<<I.53>>

Je vous prie de me répondre d'urgence et d'envoyer 30 leys au nom du Rédacteur d’Emel Murtegile Gajil Bey Str. Ardeal ului W3- Barzargie  Dobroudza (Dobrodgea). Cet sommes est nécessaire pour acheter les papiers et les couvertures en gros ainsi que les accessoires. C'est préférable d'envoyer cet somme avec le courier par l’intermédiaire de Monsieur Ko. à Bucarest. On peut lui dire que vu l’interdiction d’exportation d’argent de la Turquie je l’envoie par cet voie.

3- Nous avons pris la decision d’envoyer non jeunes gens seulement à Dobroudja.Ils donneront deux soirées à Konshaudja et à Bargargie. D’après moi d’une part la situation politique d’ici n’est pas encore encourageant, de l’autre côté il me sont pas tellement prepare pour danser dans les scènes européennes. Surtout leur musique n’est pas à la hauteur.

Cet Hiver ils travailleront encore et l’année prochaine ils partiront pour Varsovie et même jusqu’à Finlande. Je vous prie de m’excuser de vous avoir derange avec la questione de wagon et pour leurs séjours en Pologne.

<<I.54>>

4-Je vous envoie les papiers d;etudiant Ibrahim Sukru (Chuku) qui est le meilleur parmi notre jeunesse. C’est lui avec son frère Ismael Bey ont travailler depuis deux années parmis notre jeunes gens pour les preparer. C’est surtout par leurs efforts notre revue “Emel” est répandus dans tous les coins de la Turquie. Ils ont beaucoup risqué pour notre cause. La sincérité, le dévouement, l’honorabilité et l’intelligence d’Ibrahim est exemplaire non seulement parmi notre jeunesse mais meme parmi celles des azerbajaniens aussi que celle des… J'ai le plus grande de confiance est le plus grand espoir en lui. Avec son intelligence, son dévouement à la cause nationale, avec son amour de travail j'espère qu'il sera quelqu'un. Non seulement je n'aurais pas honte devant vous en le recommandant mais je suis convaincu que je serai fier devant notre histoire avec ce jeune homme. Je vous prie de me répondre quand je pourrais l’envoyer. Il est très desirable que vous me répondiez immédiatement et d’envoyer le frais de voyage. Il partira vers la fin d’août à Drobrodja

<<I.55>>

avec ses amis pour participer à nos soirées nationales et de là il partira à Varsovie. À cause de ça je me permet de vous prier de me répondre d’urgence.

En vous priant d’avoir l’amabilité de communiquer mes amitiés les plus sincères à tous nos amis je vous prie, très cher ami, mes considerations les plus distingués.

Votre Zara

 

<<l.56>>

Tłumaczenie

27.VI.1933 r.

Drogi Przyjacielu,

Ja i moi przyjaciele, jesteśmy zupełnie zrozpaczeni wiadomościami jakie otrzymujemy z naszego nieszczęśliwego kraju. Panujący głód jest katastrofalny. Mam zamiar napisać specjalny numer „Emel”, poświęcony głodowi. Wydamy ten numer także i w języku francuskim, roześlemy go do wszystkich pras dzienników europejskich i do wszystkich instytucji. Wydanie francuskie wyjdzie z druku w Constandjicy. Porozumiałem się już z drukarnią w Pressa i mam nadzieję, że dobrze to wykonają.

Otrzymałem od „Emel” rachunki wydatków na wydawnictwo /Jarlixs Jarłyki/ na 1000 egzemplarzy a 300 stron.

Papier - 25.000 leys lei

Zecer - 9.600 [lei]

Drukarnia - 3.000 [lei]

Oprawa i spięcia metalowe - 3.000 [lei]

Dwie korekty - 4.000 [lei]

44.600 leys lei

Prosiłbym o jak najszybszą odpowiedź i przysłanie 30.000 leys lei na imię redaktora «Emel» Mustegih Fazil Bey – Str. Ardealului N.3 – Bagargic Dobroudgea /Dobrodgea Dobrudża/. Ta suma jest potrzebna na zakup hurtem papieru, oprawy, jak również na dodatki w związku z wydawnictwem. Pożądane by  było przesłanie tej sumy przez kuriera za pośrednictwem Pana Ko. (Kobylańskiego) w Bukareszcie, należy

<<l.57>>

-2-

mu zaznaczyć, że ze względu na zakaz wywozu pieniędzy z Turcji, przesyłamy je tą drogą.

Zdecydowaliśmy wysłać naszych młodych ludzi tylko w Dobroudgeaudży, dadzą <<EKowalczyk: najprawdopodobniej w sensie spędzą>> oni dwa wieczory w Konstandjacy i w Bazardżiku.

Z mojego punktu widzenia, z jednej strony tutejsza sytuacja polityczna nie jest zachęcająca, a z drugiej zaś wymienieni nie są dostatecznie przygotowani, aby tańczyć na scenach europejskich, szczególnie ich muzyka nie stoi na wysokości.

Tej zimy będą jeszcze pracowali i w przyszłym roku pojadą do Warszawy i do Finlandii. Proszę mi wybaczyć, że nudzę iłem Pana kwestią wagonów i ich pobytem w Polsce.

Przesyłam Panu papiery studenta Ibrahima Şükrü /Chükru/ Bey, który jest najwybitniejszym wśród naszej młodzieży. On wraz ze swoim bratem Ismail Bey’em pracowali w przeciągu dwóch lat wśród naszej młodzieży – przygotowując ją. Szczególnie dzięki ich wysiłkom, pismo nasze „Emel” rozpowszechniło się na całą Turcję. Niezmiernie dużo ryzykowali dla naszej sprawy. Szczerość, oddanie, honor i inteligencja Ibrahima jest nie tylko przykładem wśród naszej młodzieży, ale nawet pomiędzy Azerbejdżanami, jak również Turkestańczykami. Największe zaufanie i nadzieję pokładam w nim. Z jego inteligencją, oddaniem sprawie Ojczyzny, z jego miłością pracy, wierzę, że będzie jednostką wybitną.

<<l.58>>

-3-

Polecając go Panu, jestem przekonany, że nie tylko nie przyniesie mi wstydu, przeciwnie będą z niego kiedyś dumny wobec historii naszej.

Prosiłbym o odpowiedź kiedy mogę go przysłać. Byłoby bardzo pożądane, abym odpowiedź i pokrycie wydatków podróżnych mógł otrzymać natychmiast. On wyjeżdża w końcu sierpnia do Dobroudgeudży wraz z przyjacielamiółmi, gdzie będą brali udział w wieczorach narodowych i stamtąd udadzą się do Warszawy <<Na marginesie: ?>>, z powyższych przyczyn jeszcze raz proszę o natychmiastową odpowiedź.

Proszę przyjąć, Dogi Przyjacielu, wyrazy mojej przyjaźni, szacunku i oddania, oraz dla wszystkich naszych przyjaciół.

Wasz /-/ Zara [Dżafer Sejdamet]

 

Translation