Rezolucja powstania "Związku Narodów Muzułmańskich" (z udziałem Dżafera Sejdameta) z kwietnia 1936 r. oraz informacja o jego działalności Resolution of the "Union of Muslim Peoples Under Soviet Occupation" (with Sejdameta Jamboree), established in April 1936, and information on its activities

Transcription

<<l.18>>

Związek Narodów Muzułmańskich z pod zaboru sowieckiego – przesłanie rezolucji.

1936

272.31

<<Pieczęć: Ekspozytura Nr 2 Oddziału II Sztabu Głównego>>

L[iczba] dz[iennika] 1392/II/2/36 dnia 15 VII 1936 r.

Opracowałem [podpis nieczytelny] 15/6/[19]36

Widziałem [podpis nieczytelny] 15/VI [19]36

15 VI [19]36 r. [podpis nieczytelny]

Porównał S.St.

Wysłał 1) 15 VI [19]36 [podpis nieczytelny]

<<Pieczęć: Podreferat BK

Akt [podpis nieczytelny] 15 VI [19]36>>

<<l.18ob>>

Przebieg sprawy

Przedstawiciele muzułmańskich narodów prometeuszowskich zawiązali w kwietniu 1936 r. w Paryżu organizację, jednoczącą wszystkie grupy turecko-tatarskie, a ponadto przejawiającą tendencję do wciągnięcia również grupy innych narodów prometeuszowskich. Więzią organizacyjną ma być religia muzułmańska.

Na czele organizacji stanął Dżafer Sejdamet. Pod względem swojego charakteru organizacja ma być przynajmniej przez rok tajną, jedynie fakt jej powstania i działalność poza samymi uczestnikami ma być podawana do wiadomości strony polskiej.

O zasadach organizacji i o wyniku obrad przeprowadzonych w Paryżu – poinformował Dżafer Sejdamet zobowiązują się dostarczyć pisemne protokoły /10 VI dostarczył – L[iczba] dz[iennika] 1448/36/.

Równocześnie mjr [Włodzimierza] Dąbrowski przy piśmie L[iczba dziennika] 189/36/35. nadesłał informacje Sunsz Girey’a o wyniku obrad przedstawicieli narodów muzułmańskich. Z pisma Sunsz Girey’a zostało wykonane tłumaczenie /w streszczeniu/ i wyłącznie do niniejszego aktu.

Rezolucje obrad dostarczone przez Sejdameta przekazuje się nawzajem do wiadomości mjr. Dąbrowskiemu za zwrotem. /Oryginały tych rezolucji należą do L[iczba] dz[iennika] 1448/36/.

 

Translation