Protokół organizacyjnego zebrania "Zjednoczenie krajów tureckich, ciemiężonych przez Rosję" Protocol of a meeting of the "Union of Muslim Peoples Under Soviet Occupation"

Transcription

<<l.3>>

Protokół

organizacyjnego zebrania „Zjednoczenie krajów tureckich, ciemiężonych przez Rosję”.

W dniach od 17 do 26 kwietnia 1936 r. odbył się kongres przedstawicieli tureckich narodów: Azerbejdżanu, Idel Uralu, Krymu, Turkestanu i Północnego Kaukazu, walczących o swą niepodległość z okupantem sowieckim, symbolizującym odwiecznego wroga tych narodów – Rosję imperialistyczną.

Obecni na kongresie:

1. Stwierdzając bratnią bliskość swoich narodów pod względem języka, religii, historii i kultury narodowej i wynikającą stąd wspólność interesów politycznych

- uznają prawa swoich krajów do samodzielnego i niepodległego bytu i postanawiają pomagać sobie wzajemnie w walce o urzeczywistnienie tego ideału.

2. Powołują w tym celu do życia organizacje pod nazwą „Zjednoczenie krajów tureckich, ciemiężonych przez Rosję”. Zadaniem organizacji tej jest:

a/ Koordynacja zewnętrznej działalności poszczególnych członków – przedstawicielstw narodowych;

b/ Wykorzystanie związków politycznych i prasowych  poszczególnych członków dla celów ogólnych;

c/ Wymiana spostrzeżeń i wiadomości, mających związek z ogólnymi celami i pracami „Zjednoczeni”.

Dla zrealizowania powyższych zadań postanawiają stworzyć stały zarząd, złożony z leaderów lub ze specjalnie delegowanych przedstawicieli poszczególnych organizacji, wchodzących w skład „Zjednoczenia tureckich

<<l.4>>

-2-

narodów, ciemiężonych przez Rosję”.

 Zarząd w pełnym składzie zbiera się co najmniej raz na rok i obraduje jako kongres; członkowie zarządu, przebywający w danej chwili w jednym kraju, zbierają się co najmniej raz na miesiąc – z nieobecnymi podtrzymują stały kontakt przy pomocy korespondencji.

Czynnościami zarządu kieruje sekretarz generalny, wybierany przez kongres z pośród członków zarządu.

3. Polecając przedstawicielom organizacji tworzących „Zjednoczenie”, znajdującym się na eksponowanych placówkach w różnych punktach świata, pracować na zasadach niniejszego protokołu; ścisłą współpracę ureguluje później zarząd, który prześle w związku z tym wyraźne dyrektywy.

4. Przyjmują jako zasadę współpracę z innymi narodami, ciemiężonymi przez Rosję, a znajdującymi się we wspólnym froncie antyrosyjskim.

W związku z tym postanawiają dążyć do wzmocnienia istniejącej organizacji „Prometeusz” i ożywienia jej działalności.

5. Oceniają stworzenie Konfederacji Kaukaskiej jako fakt pozytywny i mający doniosłe znaczenie. Postanawiają bronić zasad tej Konfederacji i propagować jej ideologię w swoich wydawnictwach i wystąpieniach politycznych.

6. Postanawiają wprowadzić w swoich periodycznych wydawnictwach stały dział, poświęconych działalności narodów tureckich, wchodzących w skład „Zjednoczenia”. W dziale tym będą również umieszczane przedruki ważniejszych artykułów z różnych wydawnictw wspólnego frontu.

Tym z pośród przedstawicieli frontu tureckiego, którzy mają możność umieszczania artykułów w prasie obcej, polecają starać się wykorzystać tego rodzaju okazję dla celów ogólnego frontu tureckiego.

7. Stwierdzają konieczność pogłębienia wewnętrznej pracy oddzielnych organizacji narodowych w kierunku propagowania ideologii ogólnego

<<l.5>>

-3-

frontu tureckiego na polu pracy politycznej i kulturalnej. Specjalny nacisk winien być położony na wychowanie w tym duchu młodzieży.

8. Przewidują możliwość wspólnych wystąpień organizacji „Zjednoczenia” na arenie międzynarodowej, jednak tylko w tych wypadkach, które dotyczą zagadnień politycznych i kulturalnych wyłącznie narodów tureckich, ciemiężonych przez Rosję.

Podpisali:

Dżafer Sejdamet – prezes

Mehmed Emin  Resulzade

Mehmed Girej [Sunsz]

Mir Yakób Mehdi [Mechtiew]

M[ustafa] Vekili

Ayas Ishaki

Czokaj-Ogły Mustafa

Translation