Informacja o organizacyjnym zebraniu przedstawicieli krajów muzułmańskich (Paryżu 17-26 kwietania 1936 r.) - odpis z polskiego tłumaczenia Protocol of a meeting of representatives of the Muslim Peoples in Paris 17-26 April 1936 (with Seidamet present)

Transcription

<<l.6>>

Zał[ączik] do 1820/36

Odpis z polskiego tłumaczenia nadesłanego przy L[iczbie] dz[iennika] 1448/36.

Poniżej podpisani przedstawiciele krajów tureckich, uciemiężonych przez Rosję, biorący udział w obradach w Paryżu w dniach 17-26 kwietnia 1936 r. wybrali prezesem Dżafer Sejdameta i seketarzem Mustafę Czokaj Ogły – uchwalili co następuje:

1. Jednomyślnie projekt stworzenia organizacji pod nazwą „Zjednoczenie krajów tureckich, uciemiężonych przez Rosję”. Projekt ten składa się z 8-miu zasadniczych punktów, ujmujących cele zjednoczenia tych krajów, które walczą o swą niepodległość z okupantem sowieckim i historycznym wrogiem – imperializmem rosyjskim.

Jedynie Mustafa Vekili prosił o wniesienie do projektu następujących poprawek: a/ wykreślenie ze wstępu projektu słowa „religia”, b/ wyłączenie Północnego Kaukazu z ram zjednoczenia, motywując tą ostatnią poprawkę względami natury zasadniczej i taktycznej. Ponieważ pozostali nie zgodzili się  z proponowanymi poprawkami, Mustafa Vekili za zażądał zaprotokołowania odrzuconych wniosków.

Przeprowadzić przyjęcie projektu zjednoczenia przez organizację przedstawiciele których brali udział w obradach, w ciągu trzech miesięcy od daty tego protokołu.

Treść tego protokołu zachować w tajemnicy do czasu wyboru stałego zarządu, który ma być wyłoniony w ciągu roku przez specjalnie zwołany kongres.

Dla przeprowadzenia wyżej wymienionych decyzji, zgromadzenie wybrało sekretarzem generalnym nowopowstałego zjednoczenia – Dżafer Sejdameta. Jeżeli organizacje nie zgłoszą sprzeciwu, Dżafer Sejdamet pełni funkcję generalnego sekretarza do czasu zwołania pierwszego kongresu, który ma wyłonić stały zarząd.

2. Wysłuchano sprawozdania Ayas Ishaki z jego podróży na Daleki Wschód. Wyrażono mu podziękowanie i uznanie za dokonanie tam wielu cennych prac, mających ogromne znaczenie dla ruchu wyzwoleńczego. Postanowiono wydać odezwę do braci Idil – Uralczyków, zachęcającą

<<l.6ob>>

Ich do dalszej walki o swoje narodowe ideały.

3. Postanowiono nie podtrzymywać kontaktów i nie współpracować z organizacjami i elementami o charakterze prowokacyjnym i przeciwdziałającym organizacjom narodowo-niepodległościowym, wchodzącym w skład zjednoczenia.

Protokół podpisali biorący udział w obradach: 1. Od Azerbejdżanu – Resulzade Mechmed Emin, Mir Yakób Seyid Mehdi [Mechtiew] i Mustafa Vekili; 2. Od Idil Uralu – Ayas Ishaki; 3. Od Turkestanu – Czokaj-Ogły Mustafa; od Krymu – Dżafer Sejdamet; 5. Od Północnego  Kaukazu – Mechmet Girej Sunsz.

Paryż, dnia 26 kwietnia 1936 r.

/Podpisy wyżej wymienionych/

Translation