Protokół organizacyjnego zebrania "Zjednoczenie krajów tureckich, ciemiężonych przez Rosję" (w języku polskim) Protocol of an organizational meeting of The Union of the Turkic Peoples Oppressed by Russia (in Polish)

Transcription

<<l.9>>

Zał[ącznik] 1448/36

Protokół o stworzenie zjednoczonego frontu między krajami tureckimi uciemiężonymi przez Rosję.

W dniach od 17 do 26 kwietnia 1936 r. odbył się kongres z udziałem przedstawicieli: Azerbejdżanu, Idil-Uralu, Turkiestanu, Krymu, Północnego Kaukazu, walczących za swoją narodową niepodległość przeciwko okupantom sowieckim, temu wspólnemu i historycznemu wrogowi rosyjskiemu imperializmowi.

W tych zebraniach biorąc pod uwagę jedność i bliskość między ludźmi do których należą pod względem języka, religii[,] historii i narodowej kultury i wynikające z tych wspólność interesów politycznych, uważali za obowiązek dla siebie współpracować opierając na następujące zasady:

1- Przedstawiciele: Azerbejdżanu, Idil-Uralu, Turkiestanu, Krymu i Północnego Kaukazu uznają prawa o niepodległość tych wszystkich braterskich krajów i pomagają wzajemnie do siebie w zetknięciu się politycznych działalnościach oraz w pracach wydawnictw żeby urzeczywistniać tego celu.

2- Przedstawiciele organizacji narodowych będących w tym porozumieniu tzn. „Front krajów tureckich uciemiężonych przez Rosję”:

a) Aby być mogli zawiadomionym w należytym czasie o prądach korzystnych i niekorzystnych dotyczących do celu politycznych, do ruchów i do organizacji.

b) Aby być mogli pomóc wzajemnie w politycznych zetknięciach i w wydawnictwach , zbieraniem możności politycznych z punktu widzenia wspólnego frontu;

c) przyjmują utworzenia się stałego zarządu, składane z przywódców organizacji każdego kraju lub zebranie posłów mianowanych przez organizacji, żeby zapobiegać odbicie na zewnątrz ewentualnych nieporozumień zachodzące pomiędzy omawianymi organizacjami i innymi przedstawicielami i żeby mogli wziąć decyzję badając to w należytym czasie, ci którzy będące w tym

<<l.10>>

 samym kraju mają się zebrać co najmniej raz na miesiąc i nieznajdującymi zmieniają <<EKowalczyk: najprawdopodobniej «wymieniają»>> zdanie drogą korespondencji.

Członków stałego zarządu najmniej raz na rok mają się zebrać, jako kongres.

Żeby kierować czynnościami stałego zarządu zostaje wybrany generalny sekretarz jeden z przewódców wśród porozumowanych  organizacji, które składają tego stałego zarządu.

3- Znajdujący się w różnych punktach przedstawiciele należące do organizacji fronty krajów tureckich uciemiężonych przez Rosję, współpracuje na zasadach niniejszego protokołu, żeby osiągnąć współpracę stały zarząd dysponuje i wyśle rozporządzenie.

4- Front krajów tureckich uciemiężonych przez Rosję w pracach skierowanych przeciwko wspólnemu wrogowi, uznaje za zasadę zapewnienie wzajemnego pomocy i utrzymanie stosunków wszelkimi sposobami z wszystkimi narodami uciemiężonymi, które znajdują [we] wspólnym froncie. 

Weźmie potrzebne decyzje o interesowanie się i składanie pracy aby wzmocnić  istniejącego organizacji Prometeusz i żeby mógł przenieść pełny korzyść do celu.

5- Front krajów tureckich uciemiężonych przez Rosję przyjmuję pracę, Konfederację Kaukaski jako czynem historycznie dodatnim i broni je w swoich pracach politycznych i wydawnictwach tego zasady i stara [się] wzmocnić jej.

6- Przedziela się część każdych organów niepodległościowych krajów tureckich  uciemiężonych przez Rosję, o krajach tureckich uciemiężonych przez Rosję i przedrukuje się z wydawnictwa odnoszących się ogólnego frontu.

Zwłaszcza ci przedstawiciele tureckich, którzy znajdują możność wydawanie w prasach obcych, starają się w swoich działalność , podawać wiadomości odnoszące [się] do ogólnego frontowi tureckiemu

<<l.11>>

sekretarza. W takim razie generalny sekretariat zostanie w ręce p[ana] Dżafera Sejdameta do pierwszego kongresu którego ma robić stały zarząd.

2- Słuchano referat sz[anownego] p[ana] Ayasa Ishaki o Dalekim Wschodzie. Podziękowano mu za cennych i wielkich prac narodowych, których on prowadził w ciężkich warunkach i niebezpieczeństwo. Oraz uchwalono zapisanie listu w imieniu zgromadzenia do braci Idil-Uralczykom zachęcające ich.

3- Uchwalono o nie utrzymanie stosunek i nie współpracować [z] ruchami i elementami prowokacyjnymi i przeciwdziałającymi do naszym organizacjom narodowo niepodległościowych tworzącym tego zjednoczenia frontu. W tym zgromadzeniu wzięli udział i podpisali na tym protokół: z Azerbejdżanu Resulzade Mehmed Emin, Miryakub Seyid Mehdi i Vekili Mustafa, z Idil-Uralu Ayas Ishaki, z Turkiestanu Czokaj-Ogly Mustafa, z Krymu Dżafer Sejdamet, z Północnego Kaukazu Mehmed Giraj Suncz.

Paryż – dn. 26 kwietnia 1936 r.

podpisy:

prezes Dżafer Sejdamet

Mehmed Emin Resulzade

Ayas  Ishaki

Mehmed Giraj [Sunsz]

Mir Yakub Mehdi [Mechtiew]

M[ustafa] Vekili

sekretarz Czokaj-Ogly Mustafa

 

 

Translation