Протокол организационного собрания "Союза тюркских народов, угнетаемых Россией" (на тур. яз.) Protocol of an organizational meeting of The Union of the Turkic Peoples Oppressed by Russia (in Turkish)

Transcription

<<l.12>>

Rusiyə məhkumi törən illəri arasində cibhə bərgəsi tə'sisinə 'a'ed məzbətə

'umumi və tarixi düşman rusiyə imperyalizmi ilə mucadilə də suriyət estilanə marteşi meli istiqlalləri içun vırruşan azərbaycan, iddil, avral, turkestanə, qərim və şumal qafqasiya məhşəri 17-26 septambr 1936 də paysidə vuqu' bulan toylantilərində dil, din, tarix və melli kultur baqtımdən mənsub oldəqləri həlqləri arasində ki birlik və yaqınləğın hususiyətini və bundən doğan siyasi mənfə'ət ortamlığını nəzər e'tebarə oların, əşağindən əsaslər üzərə təşrik musa'idə bulunmayı kəndilərinə burc bilmişlərdır:

1- azərbaycan, idil, oral, turkestan, qərim və şumali qəfqasiya məhşəri butun bu qardasiyə illərən istiqlal həqlərin tanirlər və bu ğayə [ne'o] muhəqeqi içun siyasi təmasi və fə'aliyətlərindən və nəşriyat işlərində mutəqabelən bərbərlərinə yardım edərlər.

2- rusiyə məhkumi törən illəri cibhəsi [editi] virdikmiz bu aklaşmayə kirən melki təşkilat məmkəlləri:

A- siyasi nemayələrinə, fə'aliyətlərinə və təşkilatlərinə [məqlən] idən lə və 'ələyhində ki mə'lumatdən vəqtində xəbərdar ediləyimələri;

B- siyasi mkandən muştərən cibhə baqimındən siysi təmasi və nəşriyatindən qarşılıqlı yardımdə buluna bilmələri;

p- məzkur təşkilatlərin ayrı məmkələlər arasində çığayıylə cəl' istilamzən haricə əkstə mane' ola bilmələri və bundən tədqiqilə vəqtində bərqərar ola bilmələri – içun hər məmləkət təşkilat rə'isləri və ya təşkilatcə kuşuriliyə vəkillər toylatlasındən mutəşəkel da'emi bır hey'ətən tə'zuyti qəbul edərlər – bunlərdən bır məmləkətdə bulunanlər həray əsğəri bır dəf'ə toylatarın, bulunmayanlər muhabirə ilə mubadilə əfkardə bulunur və qərarlər irlər.

da'imi hey'ətin ə'zasi əzhayildə bır dıf'ə quttqərə halində toylatırlər. da'emi hey'ət fə'aliyəti idarı etmən uzərə kəndisi təşkil edən aklaşməsin təşkilat rə'isləri arasində bəri ta'eb 'umumi sefətilə intixab olunur.

2- muxtəlef mərkəzlərdə bulunan rusiyə məhkumi törən illərə cibhəsi təşkilatlərinə mənsub məmkəllərin əsbu məbətə mə'ləncə təşrin musa'idə bulunur bırlikdə hərəkət etmələrini tə'min içun da'emi hey'ət tərəfindən tədirlər elir və tə'limatlər kundərilir.

<<l.13>>

4- rusiyə məhkumi törən illəri cibhəsi 'umumi düşmanə təmarşi vaqe' fə'aliyətində 'eyni cibhədə bulunan rusiyə yə məhkum bütun milətlərlə munasibatdə bulun masını və hər vəchilə mutəqabil sayə dimən tə'mini əsasi tanır. Mocud promətə təşkilattə qut virməki varınən numayə yə mucqən fa'edə kətirə yilə cən halə kəlməsi içun lazim kələn 'əlaqə və fə'alitin serf edilməsi qərarlaşdırır.

5- qafqasiya qünfə dar siyuttən tarixi musbət bərasiyə oldığını qəbul edən rusiyə məhkumi törən illəri cibhəsi bütün siyasi fə'aliyət və nəşriyatındə bu əsasi mudafi'ə edər və [onən] qutlənməsinə çalışır.

6- rusiyə məhkumi istiqlali törən illəri məcmu'ələrindən hər birində rusiyəyə məhkum törən illərinə və 'ələl'umum rusiyə məhkumi millələrə da'er qesmlər iriların bütün cibhəyə 'a'ed nəşriyatindən eqtebaslər yapılır. Belhesə əcnəbi mətbu'atdə nəşriyat imkan bulan törən məhşəri bu fə'aliyətlərində bütün törən cibhəsi həqində mə'lumat verməkə çalışırlər.

7- rusiyə məhkumi istiqlalı törən illəri təşkilat və məhşəri kəndi aralərində xəlqlərimizlə muştərən toylantilər halində siyasi və hərsi körüşmələr yaparlər. Hər mərkəzdə bulunan rusiyə məhkumi törən illərinə mənsub konclərin muştərən toyanma və köruşmələrinə belhesə əhəmiyət verilir və bu toylantilərdə 'umum törən illəri həqində mə'lumat verlmələri tə'min olunur.

8- rusiyə məhkumi törən illəri cibhəsi baqımındən hususiyəti ha'ez oldığı şobhəsiz bulunan hərs və siyasi məsiyə məs'ələlər məqlən etmən üzərə icabində cibhəyə daxil təşkilatlər tərəfindən qulkətif qərarlər və bəyannamələr nəşr olunur.

Emza

Rə'is            cəfər seyyed əhməd

Muhəmməd əmin rəsul zadə

Muhamməd kəran

Mir yə'qub məhdi

M. vəkili

Katib          çuqay oğli mustəfa

 

 

Translation