Протокол организационного собрания "Союза тюркских народов, угнетаемых Россией" (на тур. яз.) Protocol of an organizational meeting of The Union of the Turkic Peoples Oppressed by Russia (in Turkish)

Transcription

<<l.14>>

Mozitə

əşa'idə esmləri və emzaləri bulunan rusiyə məhkumi törən illəri məhşəri 17-26septambr 1936 də parisdə vuqu' bunun toylantilərində cə'fər seyyed əhməd bəkin rə'islikə və mustəfa çuqay bəki də katiblikə seçərən əşağidəki qərarləri almışlərdir.

1- umumi və tarixi düşman rusiyə impiriyalizmi ilə mucadilə də suviyət istebdadə qarşı meləli istiqlalə içun vuruşan rusiyə məhkumi törən illri arasində və cibhə birliki tə'sisinə 'a'ed bır surəti əsbu zəbtə rəbt olan səkr maddədən " rusiyə məhkumi törən illəri arasində cibhə birliki tə'sisinə 'a'ed muzbətə " 'unvani taşban aklaşma əsasləri projənin muqədəməsində ki "vədiyə" qeyditən silənmə silə şumal  qafqasiyanın dəxi aklaşma haricində tutulmasənə sərd etidiki yerə nəsib və taktın mulahizə lərlə tərəfdar olməsinə və burani hususinən zəbtə keçirincəsini istəmişdir. Eşbutar məhidən üç ay keçmən şərtiylə qəbul ediliyə aklaşma muzbətə sində 'əlaqdar təşkilatlər tərəfindən təsvib və imza ediməsi şərt qoyulmuşdır.

Bır məsnə surkən toylanacın da'emi hey'ət qonfırəsində məxsus qərarinə qadar törən cibhəsi birliktə 'a'ed bu muzbətə əhkami kizən tutulacəqdır.

Elitan qərarlərin tətbiqi tə'min etmək üzərə toylantı sabitli cə'fər seyyed əhməd bəki törən cibhəsi aklaşmasınən katib 'umumisi səqtilə seçmişdir. Aklaşma muzbətə sinən aklaşan təşkilatlər tərəfindən təsdiq edilə cəki kibi ki katib 'umumi naferdinən də təsdiq edilməsi zəruridir. Bu təqdirdə da'emi hey'ət yapacığı ilk qonfirə yə qadar katib 'umuminin vəzifə si cə'fər bəkin 'ohdəsində qalacıqdır.

2- sayqılı 'iyasın ishaqi bəkin uzan şərh həqində ki mə'ruzəsi diklənərən. Kəndisinə çün ağır şəra'et içində hər türlü təhlikəyə kuksi kərərən yapdığı şayan təqdir buyun melli fə'aliyət və koşədə diki muvəfəqiyətlərdən dolayı təşəkor edilməsin eyni zamandə toylantı nafə ozan şərqdə ki idəl oralli qardaşlərimizə təşviqi mutəzəmen bır məktub yazılması qərar laşdırılmışdır.

2- bu cibhə birliki tə'sis edən meli istiqlal təşəkollərimizə qarşı mocud muxalif buzəncuci 'onsor və hərəkətlərlə fə'aliyət və təmasdə bulunulmasınə qərar verilmişdir.

Eşbu toylantıdə azərbaycanlilərdən rəsulzadə muhəməd əmin, mir yə'qub seyyed məhdi, vəkilli mustəfa, idil orallilərdən 'iyasə ishaqi, turkestanlilərdən çuqay oğli mustəfa, qərimlilərdən cə'fər seyyed əhməd, şumal qafqasiyalilərdən muhəmməd kəray sunç bəklər əştəran və bu məzitə yə imz atmışlərdir.

26 nisan 1926 paris

Rə'is: cə'fər seyyed əhməd

Muhəmməd əmin rəsul zadə

'iyas ishaqi

Muhəmməd kəray

Mir yə'qub məhdi

M. vəkilli

katib: çuqay oğli mustəfa

Translation