Informacja o działalności Tatarów krymskich w Rumunii Information of the activities of Crimean Tatars in Romania

Transcription

<<l.50>>

Informacje o działalności 4-ch srypendystów tatarskich w

 Rumunii i charakter czasopisma „Yildirim”

1935

<<Pieczęć: Ekspozytura 2 Oddz[iału] II Szt[abu] Głów[nego]>>

L[iczba] dz[iennika] 2684/II/2/35 dnia 29/X 1935 r.

Opracowałem L[udmiła] Nowosielska 29. X [19]35

Widziałem Józef [nazwisko nieczytelne] 29/X [19]35

[podpis nieczytelny] 29 V 1937 r.

Porównał [podpis nieczytelny] E.D.

<<Pieczęć: Podreferat B.K.

Akt L[udmiła] N[owosielska] 29. X. [19]35

Do archiwum [podpis nieczytelny] 1/1[19]37>>

<<l.50ob>>

Przebieg sprawy

Dżafer Sejdamet dostarczył oryginalny list F. Miustedżiba, informujący o przebiegu akcji 4-ch stypendystów tatarskich, wysłanych przez Dżafer Sejdameta do Rumunii w celu uprawiania tam wśród Tatarów Krymskich w Dobrudży propagandy niepodległościowej.

Przy tej sposobności również została wyświetlona sprawa czasopisma „Yildirim”, ukazującego się w Bazardżiku od 1 III 1932 roku i wydawanego przez opozycję w stosunku do „Emel Medżmuasy”, na czele której stoi dr Mehmet Nuri.

Według uzupełniającej informacji Dżafer Sejdameta czasopismo to jest inspirowane przez bolszewików i ma na celu rozbicie jedności tatarskiej w Dobrudży.

Pierwsze informacje o wydawaniu w Bazardżiku organu walczącego z ideologią niepodległościową Tatarów Krymskich w Dobrudży  dostarczył redaktor W[łodzimierz] Bączkowski, który odbywał podróż organizacyjną po Rumunii w czerwcu rb.

Streszczenie w/w listu wykonała L. Nowosielska.

List oryginalny oraz streszczenie znajdują się przy niniejszym akcie.

<<l.51>>

List do Dżafer Seyda Ahmeta przynaglający jego przyjazd do Rumunii. Podpis nieczytelny.

Translation