Letter from Seidamet to Romania (in Turkish) Letter from Seidamet to Romania (in Turkish)

Transcription

<<l.52>>

Bek muhtərəm cə'fər bək,

Keçənlərdə bır məktub yazmışdım. Burayə kəlub kəlməyə çıglız haldə açıpın mə'lum olmadı. Fəqət bəkliyoruz. Birliklə sizə bır məktub kündəriyorum. [Cəmhink] nə oldiğini biliyormgız. Bunlər okcə afcum'ə avrupadə bulunan devlətlər dahelindən "hərcilmək" işini körmişlər. Şimdi nizamnamələrində bır vəkişiklən yapılmışlər. Ona körə bu cəm'iyətə şimdi rusiyə daxilində yaşaməqdə olan "azçilən" də kiniylə cələmin. Mutəsebələri məktubdən [cin] yazılməsin. Onas içun bır daha tikrar etiyorum.

 Bu kopi bır dmiyonstrativnas kimlər tərəfindən istənləndikini təsbit etmək o qədr muşkil dikəldirş və oldıqcə  yidən bır kürdltuyi də tammiyən edə bilirlər. Örnək içun bunlərd içun kirmək pək fəna olmazdı kibi kəliyor. Törən noldələrindən avrupa şəməndə oldurən qərim, idəl, qafkaz kəliyor. Rumaniya məs'ələsini də şu arayə qatmən imkansız mı?

 İdəl bır dorədə yaşıyorız ki, şimdi bizi hər piyorlər. Bu avım 'eyni məs'ələ içun mətldəndiyə də olməşin, onlərs khviylə məs'ləsini qorcaldməsin. Fənlərs bə hususdə mosku yapməsin oldıqləri bır mu'ahidə ləri varməsin şimdi moskunın yapdığını bır mu'ahidəyə olimiyorməsində 'umumiyətlə rusiyə də həl edilməsin oldığını soylənilən mili məs'lənək bir vəsilə ilə ortayə atılmasını istiyorlər ğalibən dunya tam bizə oldən bır ihtiyacindən kəndi mocudiyyətimiz içun nə tə'min edəyiyləcəkiz – bu bizim olməzdə olan bır istə kibi kəliyor.

 Bu məktub olməzdə kirib kirmə diktədən bır xəbər bəkliyorum.

Hənifə hanım əfəndiyə çox səlamlər və [dərsiyə] hurmətləri sunarım.

Samlqizi dilə sayqilərimlə

İmza

Bır istə iştirak itmak lazim bu nək içun sizən başqə [kandidastəmiz] yoqdır. 

Translation