Падидаҳои худшиноси ё саҳифаҳо аз дафтари хотира The ways of self knowing, or, pages from my journal

Transcription


М И Р Б О Б О

Барой падари мехрубонам

о ламу одам дар ^амаи асрир ва барорі хрмаи наслхр пайрахрхри чусту-


• # *


чӯйро дорад. Муаллріф аз боби падидахри худшшосии шахсй анд е шахряш-


ро манзури хонандагон намудааст


Мирбоб о♦


бе:


ЩилиМ ШШЯШВШШШВЯЯШШШШШШШ


самопознания /страницы дневника/.


Душан


стр


ш


Самопознание всегда трудно для человека. Автор размышляет


о путях и феномене личного самопознания. Книга написана на основе


^ ^ ^ » •


дневника, а потому вряд ли оставит читателя равнодушным.
Ба рох^і худшій оси икдом намудани хлр фард гуногун аст. Яке дар


чавони


ин


ртар ва к^сме ,


%


ахлилу такмили


осан дао айии камолот


% •


мие Н'


плат, ахлок,, хислат


хри


*


хизмати чрмеа ва мехнати ройгон ба нафьи


кушиш ба


андешае


худ хнэ


харч, медих^д. Зумрае низ хастанд, ки тамоми умр


« • W ь Щ


• %


тах,ти шиори "туро газад маро чй гам" умр ба cap мебаранд. Бале ran


» - * * I


дар бораи онхр нахоҳад рафт, х^арчанд симох,ои он ашхос дар дафтари
хотираи банда хеле ва хеле барчаста инъикос туда


» • ч* •• т 0


Раем шудааст, ки ах^іи илму адаб ёддоштҳояшонро дар поёни ум


менависанд


г ох. барои нависанда


хубе


медих^д, ки нуктах,ои ба х,олу ах^воли худаш мувофикро интихоб карда ^


- * ' . " Цг '


дар хат и суч,ети муайян барраси кунад. Шояд чунин кор мувофик/ макрад


• * ^ — ^ "" . *


бошад. Вале хонанда аз як лахраи бисьёр мух^пѵі бебахра мемонад. Ӯ


• •


I %


наметавонад ,ки 6й муаллифони ёддоштномахр бахру андеша карда роч,еъ


•- ^ 4* • • • «


ба ин ё он мавзӯъ, мисол, бах,ои нависандагонаш мулохизахіояшро ифшо


созад. Ё худ шох^идони бевоситаи вркрах,ои_дар ёдцоштхри бисьёр муал-


XL


Mtf-UUfcucH (КУЩ ) fyOLfl ttiXMjf'U


лифон T ас в ир туда -урла нтгуд


Г I - ^ I


хрк, ё но


хак будани кріамкашро нитон дихрнд. Баръакс^ хр.тто муаллиф нохрк,


4


бошад х,ам зиндахр аз рӯи хотирбинй баъзан ба ӯ эродеро раво намеби*


нанд.


% •


Махз хрлин андешах,ои боло мар


мачбу


рам кардадд, ки крдам ба даст гирифта вок,еах,ои мухрли як-ду соли


~ ^ і 1 •


охирро, ки ба рохр худшішоей алокріанданд; рӯи сах^іфах,ои дафтари


хот^іра оварам. Нагз


ки чунин кор


ва масъулияти


бузургеро пеш мегузорад. Сониян, бисьёр к,олабхри тафаккури маъмул-


. в 1


гаштаи одаглонро цдікастан лозим меояд. Лекин як нук,таи бисьёр дик^<^т-


чрлбкунанда бояд хотиррасон шавад


шохшони вок,еахри дар
5


хот игра тасвиршуда /бидуни ду-се нафар дустони мархумам/ дар крйди


• •


хретанд ва метавонандфикру мулоризахряшонро дар ин ё он боб на-


бахр кунанд ё рад. Ва аз хама бештар хонандаи гиромй


зор худаш раз о ват кунад, ки муаллифи ин сатрхр хрр ё на.


Падидахри хуцшиносй дар сарифахри


ира


Оё ин


хонанда маъкул мешав ад?! Магар он писанди хрмагон аст? Пас,


онро чи тавр иншо шудаанд? Аксари ин сарифахоро пас аз


вахте


ки оламу одамон хобанд, навиштаам. Горе дар сафархр, г охр дар


• •


горрои гуногун, дар


равопаймо низ


XL


нанишаста даш-


тари хотираамро варак, задаам ва сари худшиноси андеш


Х.ШГ паси cap туда


<Ш/


чгп


в оке а


ломадхре, ки бонд


оям, сабаб в а окиба


• •


родисарои хрети шахе и в а интимен аз


анд е шаро и


бахр додаам. Шояд креме аз онхр бахрноканд0 Чй метавон кард? Ин


сон инсон аст. Ба мо низ хислатхри инсони хос аст. Дар хамаи


лахрах,ои шодию вам сари умри инсони озод, вурур


ахдор


андеша ронда, хостам барои хеш рохіі дурустро инти


кунам. Рохрр


• •


ки фардо хрщиеронам аз он шарм надоранд


Іудшиноси барои инсон дар хрмаи давру замонро зарур буд ва


* •


хрет. Бе худшдшоей калюлоти маънавии инсон номумкин аст


худшиносии инсон инкишофи роме а имкон надорад. Бе худшиноси хатку


миллат дар ботлоки пурзах, вутавор аст. Ку шиши


шоирону нависан


дагон, хркматшиносону муаррихон, табибону мухридысон, алкрсса,


хрмаи онрое, ки ба инсон ва хрёти маънави сару кор доранд, дар он


ран


худашонро ші-шосанд. Инсон бояд крдру


I. I


бидонад. Ва рохи худшішоси бас о душвор, печ дар печ


if '■ - - Л


/баъзан фо*іанок/, пур аз монеа, вал^Дуршараф аст ішеон бояд


доимо


кӯшиш кунад. "Майли ман бар мунтарой макради олй бувад


Поли поён нахохрд хеч, гор хотир мар о


И


буд фарванди бару-
6


манди xajiKjH точик


али


хрнуз ҳазop


сол


дар


худ ог охи


рохи ба даст


к и


онро ман худший ос и мефахріам


гав хари м акр уд


инсон аз забони Умари Хайём


низ ба худ суол мекунад:


л акр уд зи чуіѵіла офариниш моем,


I •


Дар чаши хирад чрвхрри биниш моем


9


Ин доираи чрхрн чу ангуштарй аст,


It #


Бе хрч, шаке накши нигинаш моем.


Ангушт ари


нигини


cL


ро, мухри


олам инс


чв


такопӯю чустучӯ мебошад


о


до


надорад. ъа ин рузномаи мо с


таърихи худ шиносии фарде дар


чрмеаи инсонист


ДАФТАРИ 10ТИРА


4 май соли 1987. Москва. Академики илмхри чамъиятшиносии на


О


ДИ


КПСС. Соати 19


30'


. Дар арафаи дифои рисолаи номзадиам мехос


там чанд лахраеро пеши назар оварам. Ин ёдовари ба дифои рисолаи


- #


т


номзадй узван алокрманд аст ва худи ин кор, ки ба таърихи 22-29


~ • f ^ •


I «і


апрель дахл дорад,-, аз вокраи бузурги хрёти мадании республика-


медихад. Рости ran, намехостам, ки рочръ ба ин рӯзхр чизе


• •


9


нависам /зеро ду-се дафтари хотираам борх,о боне и кашакашхр шуда-


анд


хртто


як


айёми хидмати аскари дуздида буданд, ки


бо азобе пайдо кардйм/. Аміѵіо маелихрти олими мухрарам Бахром Щер-


л т* щ* I —I -


I


мухаммадовро паз уфуфш а, л о з им донистам, ки ин крссаро рӯи когаз биё-


Шояд бо мурури замон барои ахли илму фарханг


халюі точрк


бахри дар толори АИ РСС Точркистон ба вук,уъ пайваста ахрмияте пай


до намояд. Кй медонад, рузе меодцу крссаи


бахр


фаромуши


%


мерасад ва ё баръакс кршаташ дуболо мешавад. Ва бо хрмин ныят7


батафсил масъалахрро равшан кард.


22-юми апрели соли 1987 дар рӯзномаи "Коммунист Таджикистана


маколаи


илми филология


"Союз наций


содружества языков"


нашр шуд. Тояи асосии маколаи мазкур аз ч^араё


ни хатарноке виз о гирифта чунин маъни дошт, ки гуё точ,ики, форси


Ф I # ф


ва дари забонхри мустакрланд ва ик,тибос аз он равобити хеши онхр
ба интернационализм халал меорад. Бояд хотиррасон шавад, ки як


м а сі р их / о}


KjHcmh заб он шин ос он мардумони он кадар дурбин нестанд ва7 барои манфи- j


* . ' I


I


ати шахсй ба хама кор даст зананд. Агар ин гояи бадният сари вак,т


• • # * г - м # Ф


< * # I <


саркӯб нашавад, он барои точ,икон бадбахтихри зиёде хох,ад овард. I


• •


Т.Бердиева ибтидо дар маколааш "Хазцнаи хирад", ки дар х^фтномаи


Адабиё


/12


1987/


расид, хамин


тах,ои болоро пеш ронда буд. Вак,те ки рафик,он С.Алиев, р.
Д. С аіімцдд ин о в, Б.Бобохонов за дигарон ба ӯ раддия


нома аз чопи


худд


ЭХ.ТИМОЛ


нест, ки


ов,


х^фта


аз


хайати тахририяи х^афтанома мак,олаи ч^авобиро ба Т.Бердиева додааст.


Мукоисаи ? ояв И в а лугавии "Хаз ина и хирад


и


ва "Союз наций, содружест


во языков" равшан собит мекунад, ки Т»ьврдиева аз ч^вобили рафи


кон


пурсамар истифода бурда барои "пеши обро чим


и


ва


афед кардани


бо тази ба


и руси дар "Коммунист


д I


Таджикистана’ I


мак,ола чоп кардааст. Кор ба дарач^е аз одоби олимй, ахлоі^ берун
аст, ки он нуктахри дар раддияи рафик,он таъквдёфта, вале х,анӯз но-


Ф


матбӯъ, дар мак,олаи ба забони руой навиштай т.Бердиева истифода шуда


анд. Сониян, агар дар


Ад аб иё т


анъат" Т.Бердиева "бонувони ру


бобнавоз"-ро


овард а б ошад, пас, дар маколаи дар "Коммунист


Таджикистана" навиштааш пешнихрди рафикрн С*Алиев ва дигаронро, ки


бинувони рубоби" буд, истифода бурдаас


Ба иловаи ин ТоБердиевам


• р


<г>~


011 Х713—і.ц. і.


а т,азнавсозк,!-ро маъкул мешумо


- -


~ Г -----Г-г-rN —


I ? — t •


II У Г ^ ГП ПХІ 11


_ ._j cLr kJu.Lv X Огі j


"ясли''-ро пеш рондааст,


і-ле ходрд, ки танхр


аз забони рус и ик,-


*


тг
- -


лионализглро дорад. Ва икрибос аз форсию


Т тг


»

бозсози ба ин рунами хат о


- О


г


% А


ч>


г


сл


—г -со -7


■■■L05


соати 10 дар утеки 34


"а"


, Шуъбаи


I Т Т


х T


і


Г' 7 I


1 І* ]


і. О


1. * S2 If n W


X #


н хрда дар дуранд. Додгуи, с у ханжой пасту ба-


Ай •


іариддин Ыурулхрков ид ома дорад. ірч, к ас ба


^ 9


' шШ і


розп нест. Хатар. Машадали Саидов аз бай


- у ■■*-■4, /


бхеи М


- 10ой U -


“ ^ -t. •


О ODOM К


ОДУ DS3T


• 4 * у ^ ж


ГГ Оде б О


о па


О ПС,


м омад а,масъ алаи б ахр пиромуни


6


п


О ГУЗОПГГ.


Банда розй. Рузи бахро ибтидо 27-уми


.L f


XJ


дед, лекин бо сабаби он ки 27 ё 28-уми апрель дар


I


гг* "Л I


т


/iJdO


г о х


бОН11


• f —


^ /--»І


ль омад и сол сна и АИ


лозим, санаи


•ло ба пузи 29-ѵдх апсель соати 17


00


і -


гузарондем


о


А Г


.:он ..ихуломов /номззди илмй фалсафа/ ба назди узви


обао тай


«і


I Точдкистон, номзади илми фалсафа х.Ашуров рафт, ки бо у


J 1 _ - А - ' * в


9 в * - I *


Ф


I .Ашӯров аз •мак,олах1оИ' Т.Бердие-


гихат орояд. Ач,оибаш дар он,


ки


а т агломан


ас То НоМ'


чапи илми u*j


орихои ин


огохі надорад. ?.Ашуров ба ташкили бахр
атсафа Точ,инисо Мур од ов а бо кӯшиши зиёд одамонро хабар


Заглоне шояд- одам он чрнни-


9 #


ь ^ 1


, js^jvia ба


декун ад, к и ба б ахр и илми таиёри


некӯхислатро дар ташкили б ахр ба


оранд


т


ашкили б ахр пиромуни


AL&GC.iAlC


Т»Бердиева розианд


маълум гардид


, ки рузи 29-угли апрель


%


дар толоои мачрисгихр: АИ чрглъомади комсомолон барпо мешавад. Котиби


• %


комитети комсомолии АИ Шухрат Асроров дар сӯх^ат бо телвѵфон ваъда


ъо


і. Нурулхаков г


ва Саидов махладали


номзади илми фалса-


m f г ш


Г 1


• • Г' *• «
f


Q


ѵ/


H і
лк


00


дод, ки мачриси онхр аз соати 16 то соатхри 17


оо


е


15


17 давом


мекунад


I


аз ташкил ва ширкат дар бахр


каііщд. Баъзе рафикрн низ аллакай


, ки б оз ягон чянчрл


нашавад. Дар мачдиси солонаи АИ Точркистон академик С.Рачрбав


• і


_ - ‘ ' • •- •' • ■ , ба нафакр. раф-


* I *


танд. Ба чри он кас х. Ашӯров академик-котиби Шӯъбаи илмхри чрмъия


ов маъ-


ти интихоб гардид0 Аз бахри илми худро канор гирифтани і


I


лум шуд. А.Турсунов низ ба бахр намеоянд.


% . %


I


Садри бахри илмй ё худ барандагиро касе ба гардан
Арма дар хрросанд. Мо се нафар танх,о мондем - Камина, Махріадалй


% « I


Саидов ва Точрнисо Муродова. Маслихрт карцем, ки бахрро шахсан ман


намегирад


> I


бояд сарвари карда діош §Щ$ем. Ман тайёрам


35


29-уіѵіи апрели соли 1987. Пагох^і. Соати 9 <ja бш-іои нави УДТ


I I to*


»


й


В.И.Ленин, ки дар сангистонід, дарьёна^і Душанбе вокеъ аст,


рафтам. Рафикон Ф.Де^тй,УМуъминува дигаронро ба бахри илми даъват
кардам. Хохжі кардам, ки муаллимони кафедра ва факультети шаркшино


4 • ^ « 4


%


Т.Бердиеваро ба бахри илмй биёваранДо Лутфан Т;Бердиева


УДТ


огох. кунанд, ки бахри илмй баро


f * I * •


муфид ас То Аррчанд худи ӯ or охр


назарияи у хеле


он "назария" кам дорад, вале


мавкри имрузааш барои тахрифу арбадачрии к?уввах]^дар пасаш


истод


метавонанд


халк^-і точрк бадбахтихри


оваранд


Макрлахри Т.Бердиева ба интик,од


хрм намеарзад, вале пади


t #


дахри у тачрссуми рухряи такримоти забони мод арии


60-70 сол боз


дорад. Бо табъи хуш ба чри


ост, ки хрмин
омадшѵі. І'Ілхом


чӯш мезанаДо Дар чри кор маслихрт карда, матни баромадамро бо забои


• t V


хри русй ва точркй тайёр кард ем /дертар ба ин матн х,очрт нахохрд
I


ІО


моьщ/. Дар ин лахрахр рафикрм С.Вохрц


рис о лай номза


фале афа


/Іачдцов куіѵіаки хешро


даре? надоштанд.


Нисфирӯзй соати 14


оо


район Иттифок^і кинематографиотони


уікнетон, марди огохдил Д.худ о Назаров занг зада хабар дод, ки


... ШМВш


автореферат рисолаи ноизадиамэо аз Маскав овардааст. Дар ру ба


С


УДТ ба номи В.И.Ленин бо Доіудоназаров


автореферат хор о гирифт ам. Нахустин соядаст дав автореферат насп


. _ ѵ ' * " 30


би Д. Худоназаров гардид. Дар бозгашт /соати 14 / бо академик


М.Шукуров вохурдам. Он кас.ваъдаи кятъй доданд, ки соати 16


30


ба


бахр меояд.


Соати 16


30


Дар утокр 34


"а"


Р.Мачрдов, М.Шукуров, Ф.Дехрти,


Н.Кулматов ва С.Вохдцов чамъ омадем.


Номзади илми фалсафа Н. Кулматов хабар оварданд, ки агар ма-


килаи ч^воби ба Т.Бердиева нависем А.Турсунов тахрирашро бар ухда


хох,ачл гирифт


Соати 16


47


Даромадгохи бинои Президиуіш АИ. Одам пур-пур,


чви сузанзани нест


D


JL


афикон! Каіѵітар сабр кунед, ҳозир мач^исгох холи хохад


шуд,


мекунам ^глъомадагонро


~ М/'Ц е$">й


у токи


"а"


батзгаштам


котиби комитети партиявии


Точи-


кистон, номзади илмхри ик^исоди М.С.Давлатов бо супориши каллачув-


бондхри АИ одамонро ба мач^исгохр ганч^шаж дастхатхри шаркр ба


номи ададемик АоМирзоев бурдаасто Ин хиёнати М.Давлатовро ягон


вакт дар руи худаш мегуям0 Охир, "Осиёб бо навбаташ" гуфтаадд


t


17


20


Дар руи хрвлии бинои Президиуми АИ Точикис


мо
се нафар маслих^ат дорем: Ман, М.Диноршоев - сармухаррирн Знциклопе


дши Советии Точ,ик ва мудири секторы Институты забои ва адабие
ба номи Абӯабдулло Рӯдакй доктори иліѵіи филология Ш.Рустамов.


г2>гп гг
ѵ-» 1. жі


Ш.Рустамов сиёсат дорад, ки


ташкил кардаемѵ


Ки


рохрари ин кору Мо ба ин бахр хукук, надоттаем. Наход?!


) ба души хеш гирифтам. Домулло Ш.Рустамов розианд,


1 О Тг


icU'l


масъулиятр


ГЙ -г


ІѴі'І


г~


1 ѣщ


7


тамоми буду шудашонро ба миён гузоранд, ки бахр


Нагз ме


• »NN> іи - #Й


фахуам, ки он кас супориши махе ус гирифтаанд, ки бахр ба миён наояд


♦ V <


Ман ба таври кутъй гуфтам, ки мо аз рохамон намегардем.


п тл-°


иоати 16 ба саркотиби Президиумы АИ Точикистон, академик


. 1 * • * > •


ДоСаидмуродов^ дучор омадам.’


%


— Кй ин мйч^иеро ташкил карда истодаастд


Кадом


мепурсанд он кас


"Ч^аглъшти Кант", - оромона ч,авоб медикам.


Чй? Чй гуфтед? - суол мекунанд Ҳ.Саидмуродов.


• — *•’ ^ * - Ъг


• і


"Кант", Мо як ч^амъияти хркмат шин ос й дорем, ки ба номи


"Иммануил Кант" аст. Дар Щуъ б а/ фале афа, - чавоб додам


• • * *


ха


і О О


Сони, ji,,Саидмуродов барои урлли масъалаи ч,ои мач^исгох,


кумак карданд.


Он кас 4 /чор/ бор ба мач^исгох, даромада аз прези


дёнти АИ М, Ос ими хох^іш карданд, ки золро хоші кунанд. М, Ос ими


махе ус


мачлиси комеомолон нишастаанд


х^анд, ки шояд одамони


а мач^исбозиро тул меди-
инт из ори дилб аз ан шуда


хонах/зяшон раванд. Вале х^еч, кас рафтан на^іехох^д. хрла интизо-


ранд, ки кай толор холд мешаваду бахри илми


меёбад


Дар ин лахвахри душвортарин хрма ба ман менигаранд, Чй бонд


к ард ?
- 12 -


Mo бояд бахрро гузаронем, - эълон мекунам. Ш.Рустамов боз


/охир, сиёсат


нарафт!/


к л аз


бахр


накунем


Не,


ба таври кртъи чрвоб додам, - агар дар тол ори мач,-


тис г охр: АИ хрч, кас намонад ё набошад ҳам бо деворхри толор бахр


хохем кард...


• »


гѵен


мачрисгох, холи шуд. М. Ос ими ким-чи хел мачг'


ПТР


lido


булгохр хеш pox


гирифтанд


кафои


он кас аввал


АоМаниёзоз


Ашуров шитобиданд а хамаашон на?з медонанд,


хозир бахр о?оз меёбад, вале


гумрохж мезананд


ГУ


# %


О • *


саиераи


омадаанд. Ачрб


Толор аз одамон ба зуди пур шуд. Чрш. холи нест. Хондаам


меояц


гохр одамонро бо калтак задауба ин чрй


душвор


аст. Бале имруз хрма ба хурмати забони модари чрмь омадаанд. 3ихр


модари точ,ик, ки шири сапеду покатро аз мо даре? надошти, шабзин-
дадорй кашиву маро "Алла" гуфтй. Модари пирамро, модари чашмиин-


« ^ * • t * -• »


тизорамро ба ёд овардам. Барой забоне, ки мар о омӯхтй, барои покии


забон ва ахлок,


бахр хохрм кард


очик! Мадад


шум о


мепуосам, модарон, дастгирам шавед.


Баробари пур шудани мачлисгои,


мао о ба тарасБИ дигари толор,


ба миён омад. М.Шукуров


# »


, ки назди А^шати тахрирши


• • • «


"Дониш" воквст, даъват карда, илтимос доранд,


ки аз бахр даст кашем. Он касро на±'3


Арч, вакр ба крвла-


шон устувор


хрло бошад I
%


куров розй нашудам


соат пеш М.Шукуров тамоман дигар буданд.


• *• * • • •


* $ *


. з охрр ме кун анд. Ба хохрши М.Щу-


Ба овоз мемонем,


клтъи


додам. Мо ворвди мачрис


гох, шудем. Назди микрбфон омад абарои гузарондан ё даст кашвдан


Ч
13


аз бахр сухани нахустинро da Ш.Рустамов додам. Он кас хеле сухан-


• ** # — w • г « I I


I • ; *


бозй карданд, вале хрч, касро ба домашон афтонда натавонистанд. Так-


в


#


лиш карданд, ки бахрро нагузаронем. Ахли зал хомӯш истоданд, ки маз


" оу хЛим Шн1шн|


мунаш хеле чукур буд. Баъд М.Шукуров ним соат бештар Ь^рф заданду]


охир таклифи Ш.Руотамовро тарафдори карданд ва аз ах,ли зал


ба амал оваоданд, ки


дастгирй кунанд. Бале кор тамоман


^ я


баръакс иуд, Онҳо ду нафар бо рафтори хеш (ваГ^бечуръатиашон)


*4+9 # # I «


рури милли чанг заданд. Хотираи ода^лон


'4 ~ ^ ^ I


* 1 I I


М.Шукуроври х^ч, гох нахохад бахшид.


рафт


Боз ки сухан гуфтан мехох^д


•7


Доктори илми филология


Тилавов


пурсам аз хрзирон.
ба минбар мебароянд. Ху


лосаи пешнихрди он кас:


• # j —


f


— Бахр бояд шавад


і


Доктора илми филология,профессор М.Б.Ш


-Ман х^м тарафдор, ки бахр шавад


!


, дастгирии гарму ч^ушон. Атаман х1озі'ірон розианд, ки


* 1 и -г *.*» ^ *


I 1


%


бахр о?оз ёбад. Ҳ.Саидмуродов бошанд якбора: •


# ' Дм • ' * 1 9: * * I і “ •


—• Хез, ба президиум /катори курсихр ва мизи президиуми мач,-


%


лисгохрг АИ-ро нишон дода/ баромада, рох^барй намо


Ман


(См


мукдддимави гуфтам. Таъквд намудам/^ло


хам

рох,ии М.Саидов/ идораи рузномаи "Коммунист Таджикистана"-ро дар
бораи ташкили ин бахр огох,


каодаем, чанд бори дигар бо телефон


низ хохиш кард ем, ки биёянд. Вале чи тавре ки мебинед аз


- ‘ ^ t 9 * 4 % 2


кас


Намояндагони "Ацабиёт


санъат" дар зал хузур доранд


Муаллиф


бошад. Хрч,


низ аз ин бахр огох. аст. Бахри мо бояд илмй


I I 1 \t f /1 ! к $


хукук, надорад, ки ба иззати нафси муаллифи макрла ё


рузномахо рас ад. Кас


хатто каме


хам


аз доираи одоби


4 •


/


бахр берун мебарояд, аз хукукр: сухзлгуй махрум мешавад


• 00
у


#%


- 15 -


*


заре дар Щӯъбаи мероси адабии Институти забои ва адабиёти


о а !


1 ом и


Рудаки ба сабти нопурраи /кіюми охири бахр


к и


баромади хотимавии май низ б уд, сабт нашудааст, зеро лентаи сабти


‘I • • * - w * . .... . - !~


своз нар ас ид/ он дучор омада ба суханронии одамон ангушти хрйрат


говад. НІояд


Ѵ.І ѵ5 U


Ф 9

V


ав онии


олимон


мовро ман сахт


іСа


9


У) ЬіѴъч* '


б ахр муайян шуд. Б^чораи


та


додам


xoxjhiiiii Файзали Начмонов


хукуки дубора сухан7махрум кардам
а Ш.Рустамов сухан додам ва бонд


икрор шуд, ки хато накардам. Щ.Рустамов
Г.Бердиеваро рад ва махя/м карданд.- ••


тамоми кувва фикрхри


лулласи к ал од, Т.Бердиева ва пуштибонхри у,ки дар органхри


% 4 • 1 * •


*


болоншпин, шахрхои Маскав ва махсусан Ленинград кор ва зиндагй до-


% С


ранд, ч^воби дандоншлкан гирифтанд. '5\лзмп кардани щ ч^всб бисъ


I


ёр душвор аст. иНазарин"-и такрим карда х^укм рон бори аввал шикает


• • І 1 # •


хӯрд. Ҳарчанд ин назария танхю дар доираи забои-буд, лекіт набодд


• • - • ціМ, • 1 "


фаромӯш кард, ки татбик^ьон^х^ам дар бахши марзу фарх^анг ва хам дар


4 % • % 1 I 1 І * 1


4


июгисоду сиёсат доимо чрй дошт. Албатта, на хріаи ширкаткунандагони
бахр он лахзахр ах^амияташро пурра дарк карданд. Ин бояд дертар-
рӯи об бародд. - •


• I


Маслихат шуд, ки матни бахрро дар се нусха тамёр карда,ба их-


% I •


тиёри КМ ПК Точшсистон ва рӯзномахри точ,икию "Коммунист Таджикистана


супорем


30-гоми апрели соли 1987. Соати II


20


Мнетитути забои ва ада


t t


• •


ба номи Абуабдулло


Ман ба Шуъбаи сабти овоз назди


• #


ако АбдуіѵіЖіон, ки дишаб бахрро сабт кардаанд, омадам ва хостам •


I 1 *


кассетахр /се кассета/-ро гирам. Ибтидо он кас тамоман рад карданд


I . 4 • ^ . - - * ‘ - - * * - - • « I— * -» '


сх


D


рози шуданд, ки агар кассетах,ои нав орт, сабти


овозро ба ман медих^нд


#
іб


Соати 14


30


бо /уцлро/уги Сандал:! Вохид


w


U


-■•»■ .0 r~> ^ ? *:


Пай оd\j 1 x


01103 омадем, ки он чр профессорон Н.Ш;
буданд. Армо.сабти овозро кегле гӯщ карде:л♦


I I # ^ ^ д


I НОРТОН ҒЯ г


LiJL/ jyVJJ jLJ С-С —


J яг^ООО


• —


адз


оаь


1» ■* л г* *


ГЛ u XV


о


о


W х М

рифт ем, Саидалй Во хш


якчрягии С• Алиев, д«С


о


1—> - -


1ІІ


ТТ Т Гт I Г\


D . Э


ионов ва М.Саидов матни бажро


-г-г


оояц


УХ


к п


ІЛ 4J


•сз


fir*


ѵ_</ itLL


сГС


Соати 16


00


маро Президенти АИ РСС Точпкистон, уз в


АИ СССР М. Ос ими даъват карданд


кабинети он кап-


г\{\


UO


дурударс


сухрат кард ем, Ба гуфти он кас


бовар кунем,тамоми шаб


* t


_ х СД— _^у vju —


бораи бахри мо андеша кардаанд. Аз натичли бахр крноатмаі


Ѣ # t


ОТТ


Кас ^айрон мешавад, ки чаро зиёиёни мо аз бахри шши метарсан


Бу


'сздиланд. М. Ос ими ваъда доданд, к


"Л О ѴГ>


и дар интишори материалхои оаир


кумак мекунанд


50


I Маи соли 1987. Соати 8 барои1 дар намоиши вдонапшгакат


кар,дан дар назди бинои Президиуми ДИ /хиёбони Ленин 33/ чамъ ома


ТТ^АЛ


Ман суханони чрмъ б ас т иашр о ба Д.Саймиддинов хондам.


.У м


JI ДОН ПС т


Баъд онро ба С.Воирдов супоридам. Пагои, ба Маскав барои дифои рис о


лай нонзади меравам.


л ш ж ■**“ 1,- тш** *■»


Ю-.утѵіи май соли 1987. Москва, соати 9


50


Г? ' X


'■ боз


интизорам, ки аз деиа ягон кас телефон кунаДо Танхр


Аз рузи 3-юми май


"ЩГТ У Г ^ ^ П Ж


и^сейнбой Исмоилов аз Душанбе занг заду халос. Ман ба де:^а ба ба-


- 250-60-30-ро таъ


родарагл


телеграмма фирист од а; ракшами теле^


• •


кид карда будам. Наход акли ягон кас нарасад, ки ман дар Маскав аз


« • «•


пул танкиси кашіда


Хайр


ва додараіѵіро бахшщан


мумкин. Онхр х^к, доранд. Зеро банда то имруз барои онхр кори- муд


,А . . іГ&И/Ы> JuyOuO^f


наг^.ардаам ва 1а=-гумон аст, ки- “ іі і ц і ■■


двро-4а


ѴЩ0іМі


*n


I


вале


ахрЕмберди. чит Охир


иусейнбой


I. Ашуров Раи,имберди аз хешони наздики муаллиф.


t


J


Г


ѵ
17


11:}


Ш


oa де^ааглон занг зада раками телефона маро ба Ра^шбер-


ДИ гуфтааст. Нал од то имруз барси


I I # -


в<Щг н побед? Ман аз ӯ пул талаб надоо


маро наг


оо ба


П г


ІІ


• л


о


анг задан


• *


/<г'^02


ѵ> С-. а


о* т гпр тго-рп£3IVТ*> 1Я 7-Т


ІДСП-• і х % і. w і. sJCu<


Баъд аз панч, рузи дигар /15 май/ дифо и і


оде о;


он


• Т


вакуг кор ос он хох,ад шуд. дан


хлйрш


сіЭМ Ч£рО УіО, ТО4jIIvп--


дастурхон, вак,те ки кладах, дар даст дорем,


I 9 л , *. * 9 +


И


3 м


?1 а ~


ҲРУ


с


I окат


дао сао:і


/инр о


хелѳ бисьёр дидаам/ сухан мегуему х^ангоме ки танхр я


ш


киномез зарур аот, ин к^дар хасисем! Ин касаяй кай р


0 т т


.Хрзир матни баромад,


г .*


сѵхани тас


мешуда бошад


• t


ба оппонентхои якуму дуюм, шішоснож


май рисолаи номзадй ва охирсуханавлро тайёр каша истодааМо Нмруз


I f


ба дасти чоп медихам.


Ф •


ІІ-.ѵми май соли 1987. Москва, ооати 20


30


гулгашти Миусс.


Имруз дар даводави зиёд будагл.


то ооати 7


оо


" Игттт о


ГЛ ѵ НТа


Ur


ui i


занги телефон нишастам. Race аз деха занг назад. Днлам танг


т т л * • ^ «I » « #


1^1 і »


9


•?


Чй ran бошад дар де хлам он? Барой чи касе телефон намекунад. боа


т


хрд


8


30


9


оо


ба Душанбе, ба Сандали ва Р.Мач^дов занг задам. Пагод


I


Р.МаЧ|ИДов ба Маскав меоянд. Чръі истикрмат барои он кас тайёр.
Саддалй бошад шаби 14 май ба Маскав меодц. Навакак Неъмат С


Ф •


лиев /чляни ^мкурсзм Саидчрн Муллоеви шах^р исто ни/ аз мехулонхонаи


* •


"Академическая” телефон кард. Бачаи ачриб.


Тафсплоти ин рузхрро навиштан душвор. Шояд /іозим на


Кй медонад?! Мужин аст зарурати ба хотир овардани ин рӯзхр пеш ояд.


Инсон доимо дар такопу


Ба


нахустин кашфиёти фархлнгии


ӯст, таърихащро барои дигар он нигох, медорад. Ман низ таърихи фар


ч


деро менависам, ки узве аз чрмеаи инсонист.


Дар ру ба руи идораи "Литературная газета" магозаи махсуси18


• #


якфурӯшй хрѵт. Аз он чр дар катори хурду калони Маскав истода


j


*


панч, шиша арак,, як коньяк


‘ »


як тампон овардам.


ТГ


чр хатто нуши


дан нахохр хрм .арак, доштанат


Пулам хеле кам - кариб яке аду


\


ішг ё саду панчрх, сум барин


харочрти оянда-кифоя будагист


Э^і'имол,і<р.рз гирифтан лозим шавад? То имруз ягон бор кррз


наг


і


• •


Умуман дрмааш бояд ба неки анҷомад


' “ СМ/шит


ф • S


ІѴІан хеле оромам. }(амин^зоЗофиро бояд то охир нигох


л ~


АО


зир шиносномаи махе ус и рисолаи номзадиро пур кардам, ки барои


* * ‘ * ’• » • * ------------- * " * ' * - - -


ним^кадомумаркази тадкикотй лозим


лаъд


хотири чамъ бояд ри


Ш


%


олаи номзадиро як бори дигар хонд* Пагоҳ ба идораи мачаллаи "Наука


л « ^ ^ л .« I _ __ * * « _ . .... * • • * • • — -


• t


ІА


религия"- рафтан даркор. Ба мудири шуъ б о/ мачаллаи мазкур О.Т.Бруш


мине к ая


додаам


ҳатман меоям. дар шумораи панчуми мачаллаи


• /


4 " "Ф


религия" манолаи банда


иши камбудиҳои мо", ки моҳи


январь супорида будагл, чоп ідудааст


13 май соли 1987 соати О!..


42'


фло мехоҳам, ки пеш аз хоб боз


• •


• • • I


як-ду сатр нависам. Р.Мачдцов омаданд.


нагз. Дина, І2-уми


I «


Ф m


май, аз идораи "Наука и религия" шумораи 5-ро гирифтам* Маколаи


I •


банда "Арзиши камбдаіхои мо" дар саҳифаҳои 22-23 чрй гирифтаас


N\ *----------* --- * . ^ ^-* ^ ’ • V I •


т.


На бародарам, на д од арам ва на ягон рафик, телефон накарданд


Хозир'боварй дорам, ки ё аком ё уком телефон мекунанд. Ман бовари


» •


дорам. Ку бубинем, ки ман :хздам е нат муб, шаб хайр!


..........52* ......-


соати 21


Tq ин сана касе занг назад. Он


оо


го:<, с убийцам соати 5 ба Ӯротеппа, ба телефони 2-45-58 занг задам.


Баоодарамро наёфтам. Бале гумонай рост баромад. Уамин ки ман аз хама


^ • I # ш Ш


I


% %


чиз ноумед шудам /яъне кофтукоби_ бародарам ва интизории телефон аз


«► •


• 4


• ѵ


деҳа/ аз ша:хр, аз Уротеппа бародарам ва падарам телефон карданд


^ Ш тш фѣ ~ м в в. і • г * 44^ % % ** ^ ^ ^ -Г • ~ ^ ♦


% •


ОФарин, падари


Доимо хис мекунам, ки шумо бо манед, падарчрн
Зиш бародари азизам! Дпяам


шуд. Маълум шуд


телеграммам


• •


ман ба


онх|о нарасидааст. Раз^имберди Ашуров бошад рак,ами


йусейнбой Исмоилов фахлида


у


алладони мизи кориаш


озорхри Ч^иззаху Самарканд машгули сабзифуруши будааст


Хайр, ин руз^о мегузарад. Танхо хайронам


дар оянда


кадом руй ба ман дучор меомада бошад т


• в


30


Бародарам 500 /панчрад/ сум пул фиристоданд* ки соати 14


Ф # ^


гирифтам. Саидалй баъд аз як соат бояд аз аэропорти Демодедово


ѵ ' _ • • . оо 1 ....


телефон кунад. Паго^ соати 16 химояи рисолаи номзади дар шурои


илмии Академиям илмҳои ч^ъияДШГ назди КМ КПСС.


• t


17 май соли 1987« Соат 00.


дак^лкл


хобида


аст


ман тамоман


Дифои•рисолаи номзади бомуваффакжят


% 4


анчрмид. Оппоненткой кори илмиам доктори илми фалсафа Р.Г.Балтанов


илми таърих


Каримов дойр


суханхои нагз гусрf


танд. Ман ба касалии бехоби гирифтор шудаа]И. Ин ^ам қуб асту. ^ам


t I * — ~ ' "" * I 1


бад. Хуб ба он сабаб, ки бисьёр кор^фро ан^ом додан мумкин ва бад


ба он сабаб, ки доимо асабонй мегарди.


- - • •• тт ^ •» • « ^ I ^ Ф


Як-ду соат пештар бо Р.Мач,идов cyxjpaT доштем. Сухбатн душвор


• — . — f */#| k


ва хеле талх буд. /Хозир Салщалй хурроккашй дорад, ки асабҳоямро


* « і


вайрон мекунад/. Р.Мачидов хабар оварданд, ки рӯзи-II май президен-


9 • ' •• • С М~ ^ Ж А ям _ -щм ш У / А ш Я я


ти АИ'М.Осшѵш дар


шахси дойр ба ман аз * он к ас


- W-teq


• §


Шй9


.


9


пурсвдаанд. Ин кас бошанд дар. бораи банда чун шахси ростин, вале ба


« ** — ^ ^ к Я ” •


» і '


#


ибораи самарк^нди^о "^авлук^іа" /идораншаванда-неуравновешанншй/ ■


•« •• # М ^ , • ЯШ Ж в •


тавсиф кардаадд. Сони, М.Осшлй хабар додаанд)органди дахлдор бахр


— . <\ ‘
перомуни макрлаи Т.Бердиеваро акси сацои вок,еах,ои йлма^ато /18-19

декабри соли 1986/ шарх додаанд. Ва мувофик,и /боз Саидалй хурроккашй


- * * * *1 1 * ~ ~ * * '* ' • ' * * .


V


дорад/ гапи Р.Мач,идов президент таъкид кардаадд, ки минбаъд э^тиёт


кунам.
0


20


Хайр, чи'г Магар гапи хакро гуфтан мумкин нестт Хайрият, ки


хрло соли IS37


банд ар о кайхр


нобуд мекардадд


Хушбахтона, имруз зиндагони динар шуцаасту бахррс


меояд


Вале:


Чи сон нагирьяму хушку тар насузам,


• «в» Ш я


• я


« •


Ки дар крламрави Зардушт хррфи Чингиз аст!


Ва дар лахрахри душвортарин ман ищ байтфро шсли дуои нек такрор


мекунам. Р.Мачрдов аз ман пинхон доштанд, ки рузи 15 май дар Пре-


I 4 • ^ ^ ^ •


%


звдиуми АИ РСС Точикистон бо кӯшиши М.Осимй ва мудири Шӯъбаи про-


^ % ^ - • « w « - « _ ^ ^ - - — •


і I и ♦ *


I I 4 •


пагандаи КМ ПК Точикистон Ч}.Латифов роч,еъ ба дастгирии макрлаи Т.Бер


бахр


ташкил шуд. Мур од аз


махкум кардани бажи


ё чи хеле ки як рафики наздикам мегуяд"харакати 29-уѵіи апрель


• I т ш II А ™ 4 ^ «■ • • • • « •• •


• « • • ^ •


И


буд


Огох шудам, ки бо кушиши ТвМуродова ва чанде аз рафикрни дигар


ба нияти нбп

%


Боз фахѵшдам


зарбаи чрнкохе


раштааст


баьзе таррафурушони илм


унвони доктори дооанд


такс ими


исбот кардани шудаанд. хул ос а, мубориза cap шуд,


30 -ими май соли 1987. Ман ба Душанбе баргаштам. Сари рох


_ ^ ♦ * • I — • * * * * w % ~ щ * ~ г


щ


ба Ӯротеппа рафта падарамро зиёрат кардам. Дуои неки он кас мадад


^ f '• f • - * I “ , ' ‘


%


гори ман ас То Мохи май боз вок,еан муҳиме pyx дод. Дар ду шумораи


4 /


"Литературная газета" мохрі май соли 1987 макрлаи пурдабдабаи в>


^ ^ • 1 * * ’* • і ~


нигори сиёсй И.Беляев "Ислом ва сиёсаті; ба табъ расид0 Маіфлаи


кур низ хеле хатарнок аст. Агар х,еч,


Точикистон ба макслаи


И «Беляев


нанависад, меро лозим меояд, ки калам ба даст биги


рам


Ю-утѵіи июни соли 1987. Ман ба иншои сценарияи фшіьми мустанад


- Яш


рочвъ ба хаёти маънавии ахолии ч^мх^ріймон cap кардам. Ин мавзуъ


Л ’ і ^ - . * , " і • *

кайҳо боз ^алли хешро интизор аст. Соли гузашта вок,еахри зиёде рух


$0-


доданд. Т^ілаи онро бонд тахлші-кард. Ва ман бояд ба чаши


хок


напушам, буду шуду масъалаи дину оин, тахрифи му нос и.
лешшй ба кори идеологи,


вичдонро шпион* дихрм. Ният хрст


X? ТТ


A k к


дар пан^-шаш фильми муотанод, камбудихри кори идеологи ва рох,-


\ % 1 \ % * •


I \


лри баланд барцоштани гаі с охри мухимро барраой кунем. Душворихри


• •


зиеде да:-


Яке аз омплхри мухрм дар кори идеологии партия ин муносибати


#


он ба алифбои классикии точикон аст. Агар ин масъала дуруст хрл ша-


Ч


вад ва муносибати гаразнок, ки ин х^уруфотро "дини" гуфта^таъкрб
мекунанд, аз баіін бардошта шавад, бисьёр масъалах,о худ ба худ pox^ti


% «


х^ллагаонро мѳёбанд. Аммо технократхри мо инро ҳаргиз фах^лвдан наме


% • % % #


хохрнд ва е умуман оарфахр намераванд.


• • %


варианти аввали сценарияи фильми мустанадро нав^ішта, ба


тахиягар


ао ч%\ к.


Ахѵіадов супоріщам. 7 к,онуну к,оидаи ин сохрро аз


^ < л. * • ^


бехрар медонад бигузор хрматарафа кор кунад.


% " % % I


%


Дар в ар акр алох^щае ин чуіѵтларо навиштам: "Бале дар як дах,


бор хуруфотро


халкро аз таър^іх, маданият дур


андохтем ва сафи бесаводонро се баробар аГ)зуд0лі". Ин чум л а хат и


I


% 4


сучртг'филъмро 'пуркувват хохрд кард, онро, албатта, ба матни


.......I’


дикторй ворид месозем, то ки таъсираш дучанд гардад.0


, I


июли соли 1987« Имруз чрвоб ба макрлаи И.Беляев "Ис


лом ва сиёоатп-ро ба редакцши "Литературная газета" фиристодам


Нагз


dr


ки онро чоп нахохрд кард. Зеро дар сиёсат нисбат


I мусулмон чунин усуле ба кор бурда мешавад, ки


ба халк^ои-


t


хяр кас камбудии "бузургон”-ро ёбад, мекӯшанд, ки онро нодида ги-


J . . ... : . - * • . . • » - — - - -


ранд ва окрбат бекрдр кунанд. Бо рох^ои гуногун натри раддияхри


• «


I


Ин чум лай. боло дертар бо каме тахрир дар


аст


И


о • •


"Он чи,- ки аён


чряшро ёфт ва тамоми газаби "хрмдёни миллат" ба сари


сутур. сабаб .шуд, ки


он фуру рехт. Устувории тахушгар ва
онро аз фильм берун


кардан натавонистанд /шархр муаллиф/.
фошкунандаро бозмедоранд


агар


шавад хам^инро чунон "тахрир


11


мекунанд, ки аз мазмуни х^к^цшаш ба гумон


фикри яклухте монад


Лар ч,авоби хеш купщдам, ки мохияти "назария"-и И.Беляевро бештар


намоям.


мС


Аз баски дар байни мардуми


чунин ак^щае хас


ки гуе "оли


моніГ^ин


навишта наметавонанд", "онх.о метарсанд" мегуянд, тарчу


май чавобияро


1


ИСЛОМ В А СИЁСАТ


/оё бими И.Беляев ас ос дорадо/


Дар макрлае, ки бо унвони "х^дди охирин" I августи соли 1986
дар рӯзномаи "Коммунист X Таджикистана" чоп туда буд, гуфга меша-


вад:


"Куръон истеъмоли матруботро _манъ карда бошад :^ам, зшв истеъ


\ЩШЩ


моли анвои нашьаро маҳдуц накард-f Бисьёр ид^ои динй бо истифодаи


f * * t


"таомҳои фарах^бахш" анч,ом меёфтанд". Чунин тарикр танк,иди ислом


• * • • 9


шодд барои хонандаи нобалад, навишта шуда буд. Воқеан чунш "дониши
а^коми исломй, дар процесси му^окимаи он гражда&хре, ки к,онунияти


советиоо оид ба дину оин вайрон карда будадд


ҳудро бозид


5арои исботи "гунох^" он^р ё тасодуфи, ё ки дидаву дониста


0 • • • •


^ ' • • # • 1 1 f


0


бошад, дар баъзе делено напзъа вучуд дошт, гарчанде х^нгоми му^оки-


f %


махо он тасдик, нашуд. Вшіе биёед масъаларо тадрич^н аз назар мегу-
заронем. Кӯшиши дар Куръ он, ^дис ё ки шариат ёфтано ишорае дар


босаи раьо будани истеъмол нашьа барои мусулмонон амали бефоида


-- • * % 4 • * '


%


аст. Хатто худи калимаи "хршиш" дар Куръ он нест. Маъхазхри мӯъ-


0 4 %


тамад ба далели ч.олиби дику^т ишора мекунанд: анвои нашьа дар ола


ФМА


ми ислорлӣ баъди тохтутозхои мугул {щк^-^Дааст. Пурсиши


ба


• •


• I


• 4 • *


.« •


w I


• U L ♦


редакциям "Коммунист Таджикистана" бо илтимоси нишон додани дар


• . „ I


I. Тарчумаи макрлахрк банда аз забони русй ба точ^ікй ба калами дӯс


тонам тааллук, дорад, ки


муаллиф/.


чунин кумак ми^тдорам /шархр


Щ*
23


кадом сура ва ояти Қуръон дойр ба истеъмоли "таомхои


да]


ццд^и ислоіѵіи ишора ^ст, бенатич,а буд. Ба замми ин, моро к£риб,ки
"миллатчй" /тамгае, ки дар минтаями мо далели кушанда мебошад,
агар ки ба ягон муаллифе эътироз кунй - М.М./ ва "хрмии дин"


эълоы кунанд. Длбатта, ^амаи ин тма дар замони бозсози буд ваъ


мумкин аст, ки ин масъаларо ба ёд наорем, вале боз


апрели


• I


соли ч,ори дар ибтидои моҳи рамазон газешаи "Коммунист Таджикис-


• • " " *


тана” карикатура /расми х;ач|ви/-еро бо унвони "Ба хурофот ро^ нест Г
чоп кард. /Ш. карикатураро ба шумо мефиристам, то ки худ дида бо-


вар кунед/. Боз кормандони Шӯъбаи фалсафа кӯшиданд бидонанд, ки
карикатураи тахкиромез ба унвони диндорон дар рӯзи аввали мозр


рамазон, чи маъни дорад? Мо бо ч,онишини мухаррири газета Караты-


t


гина


сухбат карцем


мутаассибед! ШутѵЮ атеист


^айратовар буд: -Шумо ҳама мусул


бавакс


Эхросро ба як тараф ме^узорем. Вале


д инд ор е д


р* ШЯ


!


Н.ЦИЯМ


мумкин аст


: Шумо атеист он 2,еч, кор карда наметавонед. Шумо


н


— I


маі^ади тарбияи атеистиро намедонед.


1


#


1


Таи


щ солкой


шшк


охир, дар манотикр исломнишин як зух^уроти наве


• »


дар .ррб-ппгатда ва аілалияи мо мушоі^ида мешавад. Ин зух^уротро мумкин
аст "экстемизми атеистй" номид. Мох^зяти он дар чист? Шахсан ман


инро дар он мебинам


баъзан бед ал ел дин в а рас му оини онро


f


нах мезананд /ва бештар исломро/ динро хурофот ме;$исобанд /вок,еан


ж I . . . . л / іліл7\ ' ~ ' '


диндоронро хелр безобита мекунад, зеро чунои-і


хаіиин


маълум аст, з^аіла динху>и
зщщи таассубу хурофот


олам


ба


аз хама дини исл ом ]фмеша ж


, мубо-


кяхудои


риза мебурданд/, чун солҳои сиюм чандин ёдгорихри маданй, масч,ид


хо


обхии дкнию дастхатхрро нест карда, ^оих/з


и


п24


/зиератгох^,о/ ва чанорх,ои "мук£ддас"-ро бурридаю вайрон карда бар


%


, фавран бояд к^йд


кард,


диндорон карикатура ва ?айра нащр мекунанд


Л МА (ІДООДР'ѴИ


и чунин


кт


атеизми марксисты ^еч, як


I


надорад. Мисоли чунин зухурот дар манотикяи исломнишин


£


• *


Я


Дойр б о баъзе чшатхри


экстремизми "атеисты"


с:-уіоатх,ои манфии он дар тарбияи


%


Ч


навишта б удам ва намехохам онро


ман чанде


журн


ал^


і


такрop кунам


Беляев


хонда, дойр ба


бисьёр чизхр фикр кардам. Ба бисьёр мехостам, ки бф дурусти ва хо-


Ч I


• «


лис она будани далелх.ои мак,олаи мазкур бовар кунам. Бале...


Ш Ж ж _ л а * ♦ • ♦ т» • а. ^ тт


'< Ч^зн "сшваяинѳ, кц ба назар мерасад, ин эътибори илмй ва сало


V


V


^ият надоштани муаллифи мак,ола дар бештари масъалахр мебошад. Пеш


4 % ' ft


аз 2£ма ran дар ин ки ^ангоме ки сухан дойр ба Шарк,и хорич,й ва
роли дини ислом меравад, муаллиф ба уламои варб ишора намуда.бо


« «к Ш • «. w * /


як илҳоми хос дойр ба хама


менавис ад


вале


хамин


бо ин


масъала ба мамлакати мо мегузарад, ох,анги баёни у тунду тез ме-


гардад* Дар назари аввал чунин як масъалаи на чандон кал он, ки


%


муаллиф т ас дик, карданы мешав ад, ки савми мусулмонй дар Осиёи Миё


на рӯза", вале дар дигар нихряхри Иттифокр Совети рамазон номида


--іі — ~ • * • V**


шавад, my6x^apOf- ба вучуд меорад.. Ҳолон ки дар "лугат-маълумотнома


доил ба ислом ва атеизм


ft


2


Казон ба забони


нашр


• %


кайд гардидаает


и


савм - рамазон не балки руза номида


к


мешав ад ва


он калима чрй дорад. Рамазон бошад - ин номи


мохес


ар


руза мегиранд


расму оини диниро бо номи


1. Ниг.: Наука и религия" - 1987, й 5.


2. Словарь - справочник об исламе и атеизме, Казан, 1978,стр.166.


%
25


мо^р, ки он русум ичро мегардад омехта мекунад. Ё ки масъалаи


-- ) - - . • -


ма^рро гирем. Оё муаллиф хабар дорад, ки маркази рӯхонии Мусу.


Қазокистон якчанд


дойр ба манъу


норавоии к,алин нащр кард


I


ин нигох намарда


к^лин Хрмчун расми мусулмони


• *1


нашрияхри мо


фуруши духтар шарҳ дода мешавад. Ин


% Ш ■


%


Щ


ногир нест. Щакли нодурусти танкид


• 4МІ 9 % т т %


аз нишондодхри динй хал ос намекунонад


хамчун тарзи харцду


маеъала умуман чизи назар


акс


чрннок


I


I


І


шудани гояхри диші ва дар хаёт мустахрам шудани онхр ёри мерасо


над.


Масъалаи дигар номхри


/мавзръ/ ва истилохрт


|^^ВВЩИЦН|Н


мебошй,


ки дар замони рукуд ва б о фазилати ба он муносибати оуб'&екттай на


мудан,


цринципиали гирифта буд. Агар дар ким-кучри биё


ё •


бони Е^арокум дехре бо номи "иолом” вучуд дошта бошад, ин маънои


онро надора;


ки дар


чр хрма мусулглонони мутаассиб умр ба cap


о


:)нук£€


мебаранд. Албатта, муаллиф дар ин бора нанавиштааст, вале му;


• щ^т ** • •


« ‘ »


таи мондааш маънохіои зиёд доранд. Щояд ин мӯлнуктахр барон тагъ и
ру нощигаркунии бисьёр фаѵіилияхр ва номхри іщшз^ои ах,олинишини


ро^шіх,ои мардугли мусулмон, бахана туда бошад7 Дар омади ran чунин
таклифхр дар гузаштаи на чандон дур ва_х,атто дар рӯзхри мо х,аст


9


чай дорад. Профессор Т.СаидбОев бисьёр дуруст К£ыд мекунад


I


агар масъаларо х^Л'іин тавр гузорем, дар он


сурат зарур аст, ки


номхри бисьёр


^я упw Архангельск


аз худуди Осиёи Миёна дур/ хатто минта-


# ▼ e » % % • ^ • тт • ♦ • Л


о низ дигаргун кунем. Бале чунин амалиёт на


факат бемаънй, балки 'суик,асд бар зидди ёдгорихри таърихиву инсони
мебуд. Охир, ном ва номи мавзеъ низ як хрссаи тамаддуни инсо


I. Ниг.: Новое время


1986, 21.


стр


26.*


ѵ.іі xycodща шавад. Аз рӯ’и адолат бояз$ гуфт, ки дар фонди лугавии
sac они точ,пкй як ми кд op калима ва иборахри фразеологию^ идиома.


учуд до год, ки паДдошпи ҳудро аз решай калимаи "Ял л а" меги


.не ъ


г IИ.


Маоалан, калимаи "ялладй" дар 'Т иёс-ул-лу?от"" чунин


ёфтааст: "Яллала калимаест, ки чавонон дар хангоми нишот гу


шарх,


А".


мин фикрро "Фархрнги нафиой


% %% чк % Ч ч Ч ^


1


ѣ •


низ


карцааст. Е ки калимаи


"ялла"


"яллали бобо яллое" дар "фольклори Самарканд" маьнохри


о


ерин: а/ суруди ракрй-накдрот; б/ гаодй ва тарзи хрёти идонаю


хурдандонаро дород.


Д-2 Л* ^


Ь? “


Муаллифи мак,сла беасосе дойр ба вучуд доштани ішфраструктура]
исломпи ба худ хосе; дар республикахри Осиёи Миена шора мекунад.
Агар масъала ин тавр гузошта шавад, пас дойр ба кимукадом^тагьиро-
те, ки дар муцдати 70 соли вучуд доштани ҳокимияти советй йажх


%


ба вучуд омадааст, чизе гуфтан мушкил аст. Ин мулохрза суханони


%


солхри 30-юмро ба ёдам меорад, ки ӯ нисбат ба


яке аз


%


халюсои респуб:


РУ ҳ°


Осиёи млёнад^аз чумла дойр ба муомилай некі^
н нисбат ба хокшлиятя советй нобоварй изхрр карда, коркуно-
- 27 -


%


• %
ни органхри советиро бадном карда буд. Хамин тарик,, дар


авч,и


вок^ахри солхри 1937-1938 ба забони русй


очикй


республ]


ш


мак,олаи Ф.Олеиіук "Дар хусуси мавкри иртичуши рӯхрниёнидо


шуда буд. Дар


чунин гуфта мешуд: "Ташкилотхои


ЛИНИИ


аю маечрдхр ... дар хрщшрл, марказхри зидди


унсурхои миллатчиги


мераванд


унсурх/з


ҳама чр бо нишондодхои ч/зсусони Германили фашистй ва дигар ч,осусоні


'•- , • * 1 V* * - * * . *


ни хоричусе, ки ҳадафи онхр аз мамлакати советй чудо кардани халк,-


I


х,ои дурдасти он мебошад, амал мекунаяд..." . МумкиЙІгуяд


н


ин


мак,олаи И.Беляев чй алоі^а дорад?


бевосита


Муаллифи


мак,ола ба афкори исломшиносону советшиносони ?арби такья наілуда
он кореро, ки олимони советй дар масъалаи иолом дар республика-


х,ои Осиёи Миёна кардаавд, сарфи назар


• -т0 т


Дар натичяи ин,


маълум мегардад, ки ӯ он ироцсоо^ве/, ки дар доирах,ои динии Осиёи


Ш 4 € •


% %


Миёна ба вучуд омада истодаанд, нагледонад. Дар мак,ола. мафхуми


# •• - ^ * * у — # 1


секуляризадия вучуд н#дорад


к


ин монанд дар таърихи мо буд.


4 • * •


Дар солкой 30-юм іхріа навиштач,от^>е


ки


(Xfl tUf


хамин тамоман ч,ои тааячуб нест,


диндорй дар назари ӯ таху,идкунанда менамояд. Чизе ба


б


Датто девони Ҳофиз, Хайём, Руми, Саъди ва гайра/ сузонда щщяМ
Ба маданияти маънавй зарбаи ислойжаванда зада шуда буд. Дар он


_ 4 Ч • «і * f Ч- . - .


ё


солхо бо таъсири чунин макрлахр амсоли макрлаи Ф.Олешук дах^о


%


диндорони бегунох, курбон шуданд. 'ірт аз сари нав ба он


I


овозахр


медиханд. Вале дар гумон аст, ки онх.о тарафдоре


пайдо кунадд - замона дигар аст. Дин мавкаи худро дигар кардааст


/ \ . Л Л J J » - • * • ♦ * * N - ^ — — V


секуляризадия бебозгашт аст. Масъала хел^, х^агд чуддист,
ки дойр ба он сатхр ва бемасъулиятона сухаж гуфта шавад. Влова ба I.


I. Бит.: Коммунист Таддикиетана, 5.02.1938.
28


ин, муносибати гайри танкрди ба корхои муаллифони хоричр


бурда- расондааст, ки баъзан мавкви худи И.Беляевро муайян кардан


мушкил мешавад, ё ки у акрдахои онхоро тасдик, мекунад ё ин ки ба


хррифони мо


аст, маълум нест. Барой хаглин, тасодуфи нес


гл


X


^ t


ки у ахрнан аз руи шароити бадхохрни мо, бонги хатар мезарад. хрн


гогли хондани суханони у дойр ба исмоилиёни Помир, махз


камин


хул ос


ан мумкин аст. Муаллиб, мулоимтар карда гуем, ба хаяр-


крти маълуме, ки дар адабиёти таърихию фалсафи


таърихию атеис


олхои охир


исмоилия баён туда) аст/вок,еан


и • • % 1


чр


х^удуд берун, балки дар худи Иттифокр Советй ва махр


ба забони руси - М.М./ умуман ва махсусан тарафдорони исмоилия дар


ахшони


шин ос нест;взйч Масалан, тадкикрти хелф. хрм объек


тивонаи


Додихудоев на факат беисбот будани акрдаи


Беляев, балки


ос


будани ссикри муаллифони китоби ’’ninfet


эътирози ичримои"-ро нишон дод. "іртто дар ибтидои солхри чилум:


садаи мо, - менависад Х0Додихудоев, - махсусан дар солхри чанги


Бузурги Батани, рух,ониёни исмоилии ВДБК хрглатарафа ”даъват”-ро


барои чамъ кардани маблаг барои ёри ба Армияи Советй ва тарафдорш


А т


Ф +


сиёсати давлати советй дар маглуб кардани фашизм, истифода мекар


!


данд


' I


и


Ба фйкри ман, одилона мебуд, агар муҳокимахри мо нисбати


я


мазхаби дини бе


бошад. йлова ба ин, нукдаи


Беляев дойр ба "та^ия" хел'^’хрм гайрикрноатбахш /ва хнтто таъ


О


рихан бе/асос/ баромадааст.."Таккя" - ин махр махрули чрмьияти


феодал!


шакли эътирози ичримои буда, имруз маъно ва мавкви


худро аз даст додааст


I. Ниг. Додихудоев X. .Филос


ь


крестьянского бунта. Душанбе,


ирфон, 1987, с. 38.29


Муаллифи макрла чунин навиштааст, ки "чрвонони дар в окра


хои


Олмаато шптирок


мусулмонони фанатик- суфихр


ангехтаанд, ки ба доирахри донишчуён даромаданд". Дар хркркрт


вокрахри Олмаато ин сабаки талхест ба зухуроти


крдахрри шодбошй дар муносибатхри миллй. Ватте магар равоуют,


ки


вокрахрро


мусулмонони таассуби, суфихр шуморид ва ба


Бенингсон истин од кард1? /Дар омади ran исломи расмй


гузашта а|


таълимоти суфиёнро рад ва худи онхрро таъкрб мекард/. Ба кррибй


t I


суд бар иштирокчиёни фаъоли вокрахри зиддичрмъиятй дар Олмаато,


1986


ааст,анчрм ёфт


Аммо


материалхри суди ва на дар макрлахри роч,еъ ,0а ин мавзуъ дар мат


буот ба табърасида дойр ба суфих.ои Олмаато чизе набуд. Пас,


* «Г А *+ шт « # ш*т « «і


муаллифи макола инро аз кучр ёфта боша^


Агар амали аник.


ба


« f


яген умумияте надорад


Ф


чунин ранг бардошта шавад


он


гох


ое шахе


махрум шудаанд, "азияткашидагон


ислом


tt


нестанд? Ашп


шояд барои вокранигорон


чунин пе шнихдц и


териал ба хонандагон дуруст бошадт


Зиёда аз ин^И.Беляев


менависад: ’’Суфия


байни мусулмонон


бисьёр фаъолона шр?иб мешавад”. Дойр ба тасаввуф ва замон ин


хукми


кртъи аст. Масъала пеш аз хрма рочръ ба роли рух,онияти


айрирасмй дар минтакри исломнипшн меравад; Дар чунин хрлат на


танхр масч,идх,о, балки аз он зиёдтар ба крйд гирифтани чргдоахри дині


дар як кртор нукта^ои ахрлинишин, шахру нохряхр, ки зарурат хрет


ба миён меояд. Зарураіи кушодани масчрдхри расмй дар шахрхри Пан


^ • •• — • “ 1 * • • ттв


9


^арент, Конибодом, Исфара, Ӯротеппа, инчунин нохряхри Файзобод


Комсомолобод, Кубодиен ва дигар чрйхр мавч^уд аст. Он вак,т аз як


тараф кафолати конституционии озодии вичдон дар амал чррй мегар


дад ва аз тарафи дигар танзими крнунияти совета оид ба дину оин
ДУРУСТ


pox, мовда мешавад. Мавчуд набудани масчфдхри расмй


бисьёр шахру нохряхри Точ,икистон /ва на танхр чумхурии мо/ чун му


арб ши атеист и тавсиф


мешавад. Маълум аст, ки ришаЬа-
федону ахрлии Панч^кент аллакай ду маротиба ба хукумати шахр ва


1 * л • » I *


9


совет оид ба коркой дин дар назди шӯрои Вазирони СССР /фтто ба


• 9


рӯхрнии мусулмонони Осиёи Миёна ва Кяз окис тон!/ дар бораи


іфйд гирифтани чамоаи дшиашон мурочуіат кардаанд


жч,


кас


халли ин масъала


намекунад. Харчанд іфнун


• #


^ама як аст --хрл ба атеистон ва ]фм


клрибй


дар намоиши "Робита" низ суоли кушодани масчиди рас ми дар Панч,а-
кент чрй дошт. Лекш ба гумон аст, ки 2Х ин талаби боадолатонаи


ф ф ** • I • « м •


одам он


мусбат хал шавад. Мисоли


равшан


дар^амбар^амиеро, ки тамоми системаи тарбияи атеистиро тахриф месо-


зад, нишон медшфд.


ji


асосй дар густ ар иш кори идеологй бозсозии куллии он,


~ ^ • - - - • - - . - • • - " • • • • - V * 9


боз дар он аст, ки тамоми ин кор ба души ”технократіей ракамшумор”


^ ^ . # « .« т I • ♦ ^ ^ ^ •* *• «« • *


вогузор шудааст. Бар^к, іфйд кардаанд, ки "технократи ба таври
ифротя расида чунин фикр мекунад, ки танх,о техника ]фмаро метаво-


• . I — — - ” і * * * * 'в 1


над хушбахг гардонад, якчря бо безфошти моддй такомули маънавй


#


фаро мерасад* Ба маф дар фмин лафа ӯ, ки худро материалисти
устувор меідуморад, ба динчигӣ меафтад


__ ш • « • • • • ^ • «


„I


Ба масъалафи тарбияи атеистй дар махфлхр асосан дилет ант х,о


t Л


мал^уланд. Зиёда аз ин.,кори идеологй ба таври анъанавй "сабук" ме


0 Л ^ * t f ^ ^


донанд ва аз ин рӯ ин кор ба занҳо супорида шудааст, ки мукобили


анъанаи маданй ва маишии халкхои ин минтака аст* Илова бар он на


~ » . г # »• *. , ,* . . » «•- ч *- w - * и * V* I • » «


— . 1 ‘ - к


метавонам ба ин акидаи Т.Саидбоев розй шавам, ки гӯё 1


_ . ' • • • т- 9 т Чф ѣ ч чш . - «*..


ИЛМ ТО


Х,ОЛ


эфёи маросим ва анъанахри ислшро дар шароити социализм


I. Ниг.: Наука и религия. - 1987, It 9. - с. 23.31


£-накардааст . .Хушбахтона, илм кайхуст, ки сабабхри


4


маросим ва анъанахуи мусулмониро дар шароити


додааст, вале бадбахти дар он аст, ки чумъбасти илми, тавсияхуи


• •


дуруст аз чуниби онхуе рад карда мешаванд, ки аз руи вазифа ба т


• . • т


• *


%


б ши атеистй, чурй кардани мар ос им ва оинхуи совета /баробари ба


• • •


^обат гирифтани хусусиятхуи мштака/ машгуланд • Равшан аст, ки


солкой охир дар як кутор чумхурихуи Ѳсиёи Миёна вайрон кардани


• ѵ


принципҳои адолати ич^имой - фарки сухан ва амал, порахӯрӣ, тор о


• * •


ч,и моликияти давлатй, протекционализм /пуштибонй, ҳимояши хешу


акрабопарасти/, бюрократизм, дагалона вайрон кардани крнуният, ма


ж I t f * *


• 9 4


35|алгйІрой, шовинизм, эътибор надодан ба эх^гиё^оти ич,тимой ва фар-


^ангии одамон ^ои доштанд, ки он^о омилхри асосии эзреи як к,атор


• • • • • # , ♦ • ^


%


урфу одатхое гардиданд, ки аксаран пардаи динй ба худ гириштаанд.


' лЩ 1 ......■


Зиёда аз ин, баъзан фикри шахсии шш^-кадог^рохбар такдири масъалаи


марбут ба тарбияи атеистиро ш мекунад ва пеш аз дрма ин ба крс-


— ~ т щ


I


и чршну маросимро фаро ме|


ми му^иму таркибии тарбияи атеистиит


W I •


4


[рад. Барой мисол бигирем чршни Наврӯзро. Солҳои охир


атро


фи ин чяшн


Точшистон ва 7збекистон ду тарзи муносибат руи об


Я ^ ^ тт « • - — • ^


омадааст. Агар дар Тояикистон дар ас оси чустучуи илми мод^яти пеш-


- т - - -- • “ ~ %


t •


кддами чу тля и Наврӯз баррасй ва розарии ^збию давлатй ба анъанаху


I


ОН


ташаккул ёфта бошад, пас, соли 1986 дар Ӯзбекистон бо роҳи


• *


моман дигар


Ибтидо Наврузро мамнуъ


карданд, баъд


30-югли марти соли 1986 Рузи хотира куйд карда шуд.. №лсол бошад


^ • 4


^ 9


боз як иди дигарро фикр карда баромаданд бо унвони


/дар


бОЗ 5


дар якшанбеи нахустини мохи


апрель


барияти


гирифтан ё манъ кардани


• '• _\/
дар хур чуіѵіхури-кори pox


але ба Навруз бар кардани гунох,х,ои пнимдинип


и


огози
г


32


нави мусулмонй дар Шарь;’


О


х


аира чіі


j


IQt


чи дай


конференцияи ущшжттифокр илмй-амалии "Такомули муносис


дар партави кррорхри съезди лХУП КПСС”, ки З-о апрели соли 1956


Тошканд баргузор шуд, котиби КМ ПК Узбекистон Р.Абду


OT5Q


$


/алхрл собик/ рӯпрост изхрр кард


Наво


\ І


^ и


С ОЛИН Q3


уд


хри форс


аст ва аз хрмин


оноо дав зсек


... ATT


1 UH МС.Mb


U


%


кардем


u


• •


Ана, идеологу мана идеолог! Ба муаллиф


у(ш


озим ом ал


конференцияи зикршуда рочръ ба мѳхряти


Т


Навру з, тачрибаи андухтаи хзізбиёни Точркистон


т\ з


хь


хри


мардумии он маъруза намоям. Крйд кардан бамаврид аст,


г*


LJTTO


4 У О


солиі'1981 А.Латшина дар "Литературная газе


Т!


QQT/


Цп


дойр ба мохряти халкри чршки Навруз макрлги хубе навишта


* • % * ш - + wm 9 ^ W


б.ѵ


Баъд аз итишори мак,олаи "Ислом ва сиёсат"


О.


« *


"Моек о:


О- I


кие новости" аз ЗІ-уми май ба хонандагони хеи ч\шия иттилсъ


И


» V


ОРЛ


ки дар Узбекистон "кушиши манъ кардани


/Қ Q
а СІ


хор


і лавв\


харч, рафт, ки решах,ои ин ид ба дин мер ас ад /??/, Ахрт чрмеа дахо-


лат кард, олш^іони Маскав ва Узбекистон /?/ дар я


буданд


ба чашн хрёт


хукук, бахшиданд". У^рчанд


ас ар хо и Л.Дро


бижева эхгиром дорам, мехостам таъкид намоям, ки ягон навар олими


Узбекистон ба таври мушаххас дойр ба Навруз, мохияти х


он


—- I


чизе иншо накардааст. Инро олимони Точ^кистон ва пен аз хама муал-


лиФи ин сушур


инро як навъ худшіеандй


Хрл/ к^риб


X. таассуфовар аст, ки рузцомахри маркази махсусан "Известия" ва


и


низ касдан ба чашни Навруз гуд охр "сари, соли мусулмо-


нӣ"-ро--бор карда, нисбат ба ин чрш|и миллии точркон афкори ноду


руст ба миён .меоранд. .Охирин маротиба ин. 5кашфиёт" ба "И


о


О


вестия" тааллук, дорад. Ниг.: Известия, 20.05.I9S9 /шархр муал


лиф/.
33


да_^ сол мубориза бурда,ба ч,оіі меорем, к и таъриф, хатоіjixp бархрм


• ^ ^ ^ .У


й •


хураду чршни Наврузро, ки таърихи хлфтхрзорсола до рад ва ягой


умумияте бо ислом надорад, эхрё куном. Бармегардем ба макрлаи


"Ислом ва сиёсат".


% I


ё


тахцидоваре дар макрла талкрн мешавад


яумхурихри Осиёи Миёнагйг


исломй


и


вукуъ меояду мо ин минтакар


аз даст медихам


^окиммти шурохр дар ин минтакр ба ном вучуд дорад. Мулллиф дар


мухркимахри худ дѳи& ба ѳемимнятні одамон чунон хрм шубхромезона


4 ~ А* — • • •


ахрлии ин мин така


баъзон


хеч. ас


атеистон ва


диндоронро мукобил мегузорад


ин тамоман


иловаи


^амаи ин, чунин ак,идаи муаллиф, ки пас аз В.Дитлъ хучуми мох,и


I •


іартии муч,охтті;ини афвонро ба шахри Панч, ва носили Москвой


Точикистон як навъ даъват ба "ч^од" маънидод мекунад, шубхроиез


аст. Мехостам чунин суолро пеш


, ки бо в учуди зухуроти но


матлубе, ки дар


Миёна чой


• +


\/


ое дар хркркрті хркимияти


^ Қ


ір минтака рахна шудааст е худ хркимият оа куъваи--


СМуПЛ'М


ЗУР


ёфтааст^! Суоли


конунист. Зеро агар аз


% •


хорич^ дойр


навис анд


х^маро сиёх,


кунем! Бодд кяйд


тахрибкоронаи олимони хоричй


т


идеологх,ои дин дойр ба мусулмонони Иттих,оди Шӯравӣ макради них,оии


сиёсии худро дорад: хрсси уобовариро ба ахрлии минтаі^ри исломнн


I I


шин


бед op кардан, сони, ба ин халкрр талкрн кардана ?ояи зерин^


- • а Ж


Бубинед, бовари ба дустию (шядяди самимияти кофирон чй ок^іё


( I I


бат меорад...


Бозии хуби таргиботй. Мисоле меорем. 27 июни соли равон


ь 4


радиои '’Садои чумхурии исломии Эрон” аз боби ахроли лоуболонаи


мусулмонони Қазокрстон хабар дод. Банда таи 10-15 соли охир х,еч,
34


ѵго^ аз "садох,о" чунин маълумотрр нашунида буДу^ л,оло бошлд ба


»і S f п #


^аёти мусулмонони К^зокпстон ва дигар минтакдоо муносибат дигар


хел аст. Ин гуна мисолхр кам нестанд. Мае алан, щ.імаи ташкилотхри


т т Ѣ Щ


исломи ва воситахои ахб


оммави то соли I960 рочвъ ба мусулмо


Иттихрди^ щӯрава маълішоти А^меоварданд.


Акнун ахрол тамоман дигар аст. Идеологх,ои ислом бо кам
й дар'бораи 50 миллион /ва хртто зиёда аз он!/ мусулмони


Г\


Иттихрди Шурави сухан ронда ?ояи наверо талкин мекунанд, ки дар


• « - ’ * •“ - ш Ш J§ J л AM М ^ . ЛГА /1 . . J


даврадри наздик
ташкил хохад до,


Маха


арзандони мусулмонон


I


хамин сабабхв нук,таи назари муаллиф


боби мавчудияти "такия"


Ф


аст. Мухокшлаи муаллифи


амалиёти суфихви Озарбойч,он


чунин


еле хатарнок


♦ . . - •#


пайдо мекуна^


хизбиён


дигар одамони ин минтаі^я бовар кардан на^


• t


ft


шояд .


Ман


хамин иборахри боло ак,идах,оямро доир ба мак,олаи


хотима бахшиданиам. Навшптахоямр


I •


нав мутолиа


нахустинаш


кардам;ба маколаи И.Беляев чашм андохшам.


r ’ I


шинос тофт• Истед! Гӯё ман онро дар кш^куч,ое хонда будам. Бале,


ё


х^анӯз боли 1980 дар макрлаи И,Беляев "Ислом ва сиёсат" дар "JUJ"
аз І6-уми январи соли 1980. Дар ин х£фт соли сипаришуда муаллиф


^ #


аз акидаѵхеш тамѳмаа 180 дарач^ тоб хурдааст. Аз ч^мла И.Беляев


он вак^1 навишта буд: "Баъзан дар сахрфа^ои матбуоти гарбй чунин


• 4 ^


даъвои фантастики баён мешавад, ки "таркиши исломй" гӯё ана-мана


— * - » • * I ( I і


Ш


нагуфта ба Иттих,оди Шуравй, ба х^мон ч^х^рихре, ки мусулмонон


__ і


сукунат доранд, мегузарад... Ин бофтаи "мутахассисони ислом


. ~ .... - • • ■* - * , . ♦ ^ •• • < *


нос"-и ғарбй макс ад и аник, дорад.


^ mm mm M ^ ^ W « Ш # Ш


Албатта, ran на дар бораи мусулмонхрет. Нисбат ба онх,о х^еч,


*" * і


гуна проблема нест”. Он вакр? муаллиф нирӯи исломро хріатарафа
- V. .уи


‘4 ^


- о jLIajl


*ч • і ' '♦


* » ѵ«Л» v ч


lO


«»


0\ JL_»


' Г Л> Ц *T ■> *s *


» <-• ІІІІѴлѴ.


1x10 v. L


ЧЙ ^TiVf


* L 1 .1 C % L1


он макрла тамоюли нодуруоте паидо
мо іШпблемкя нест. Барой он


ки


ГТ


VJ .


тп


3Q- ѵ


V


^ «V Щ <ф 4Иь ^ *Ь


наранчрн м дойр ба ислом дар баъзе чуллхурішууОсиёи


Ч Г


ГЗМ 2


1 ! <Г> а


к*сііѴІ?Лсі


«Чк. Чг


О •* » ч


СД П\ і ^


л ^


ч-Ѵ


хор о чоп немекардацц. -Акнун бошад дар мак,о*з


!pr^ ____


1 -.V. . il .» I


»■> *


» *


* л л /


ІЧ »4 1 1 ЬтшЛ Ш •


^ 14 V О


и


',QfriEOЮ


Ч Ш


фикри дигар.


Ч ѵ% ^


чй гуна мешуда бошад, боз кадом фикр


^ Г


йЛКрГ


L>


tb


:а И.Беляев


алл Кі


VJC


Y о - 'n -


~V - - 1


хона


он талкин ме кард а бошад, агар у б о чушш сабуки


" О Л ГП г * г>
-Ч ^ % ^ Дь ГѴ V»


ЭЛ*?!


X


X


X


ч «


-’47


ар дах-дувоздах соли охир ба хул ос а е омадам, ки аксари


Чф ^ -ф ^ ** ^


% % % %


они Масхав ва дигар ч,ойх,о,ки дойр ба ислом ва хадк^ои мо


Д'Д ^ІОТІГЧТТПФ


S*.«• iLJ it* ^ V— _ ’ Ч» X.


> ? П Г->


«г - J


iUc*. ч. А


Г: менавпсанд, доншпи казопе надоранд, Ба агар


олл


бо


\1


танх.0 барон ихтидоф андохтан пстифода мешавад


D


П


Т—


^


^ПУ


х, тахриф, та цщ>хрч. гох, ягон рузном


матжази аз


Ч_ ѵ.


ГУ - о


X.


ЭХ


*3 ОД о


ППУП ErrfTD&T


HXjO


JUAJ


/ -
[ намепурсад /бе-е-абаб леетт ки матбуоти махрллм


мегправд,/. Чоп нашудани мак,олахри чрвобй, ки


«


ПЯН


мч/IJLE


а


МИН к,сю илият


гг они хадгуСои Сспёп Миена менависанд як амали к,онупист. Зеро


кори уллум гкрдае уставортар мешавад, ки гӯё халк^ои пн сарза^


%


аккур, хркматандепй надоранд. Ин бошад гурури мий


т ат


мемон


о мекушад, к.обплпятх,оро саркуб месозад, гулошш маънавпро меаф-


і - , • ^ ' * I ч « I I


х,ол ЩЦ^Н


аши пн мртбуоти махрллй, радио ва чрх,оннаѵіо дар


заяц* Дао н?.тзчд ода>юн но^ллед мешаванд ва аз


^477


■ ч-л


О і
.-Л ѵ I


О "Т


гп


L JLL


W му^окшаю материалу кррор дорад


май ин нуілта'


хо-боиси папдопши чушш фикр мешаванд, ки мар дум мегуяд: "О лимони


JZ ^ - - л ~ ---‘ ‘ *- ---- ' ' ■


мо сует, онхр бечуръат" в а в. Дар амал бошад масъала тамоман дигар


аст
Ш: "" : ппп ' ю - • •.


или соли 1987« Соати 16. маро ба крбулгохр президентш


ITT


тучгі гп—


- i. Q-*


•. г


X


^ I—-


О


Л


ухбаг


истон м.Осими хонданд. Он чр дар утокр кунчр, ки


хри хсссёТ/ М.Осями., А.Маниёзов, г. Ашуров, К.Айни


.ОТЗ., СЗлЗт-


_ 7


овози бахр и 29-уми апрельро гуш мекарданд. Макрад


1TJй о


X Отт-г


н ТТ Д


маълутл . Ягон айбро ба гардани мо бор карданы


t; JT 8.D О 8. ИН


чр М.Махрц ов за /. Саидмуродов омаданд.


президент чун


!!


хрмии миллат" бо крвокр овезон ншпаста^сабти


% •


% f


ОЗС'ЗСО


/бори


чздцум


ЗОВ у


cap мечунбовданду АЛ.


■~ дод


бор ;гдораи М. Ос ими "лаббайк" мегуфтанд. Гӯё


\/ гуш мекарданд, ба баромадхри одамон


I


?. Ашӯров ва махе ус ан К. Айнй дар


"фочпаи


МИ.ІГ ‘1/1


рух дода 'бошад хаглаашон дар хаячрн буцанд. Маро бо он


- * — " ✓ . * — ^ --л ^ „ I -


гунахрор карданы шудацд, ки гуё то саршавии бахр дар берун /яъне


- - ----- ^ і - \ ' —*


куча/ баъзе одамон байни худ суханхри цурхряч,он гуфта ббшанд. Кас


• Ф


рон мешав ад, одамон байни худ ran зада бошанд, гунохы ман чйт


с_>


М.Осигли интизори ин чрвоб набуданд. К.Айни мисли обсофкунак илти


чр дошт,


кй "як бор хуб гуед" /ин "хуб" гуфтан маънои бо дасти хеш


бучи кардан ва дасту пои худро бастан аст/а Ман рози нашудам


4


г.


18 июли соли і987. Соати 00-10. Мулоқот б о М. Ос ими, ±. Ашуров,


в — ** — - ^ . f ' і w ~ * - - -


I . , '


І.Маниёзов, М.Махрдов аз дуним соат бештар вдома дошт. Дар ин


-д J т ~ ^ ^ ^ ^ " « 'ЩЫ «• * к-'** щ


л. __^ — • ь. к


кашм


^ ^ О Г


іш х.Апӯров як бор чрвонмардй хріл ншон дод. У ба гардан ги


•- ^ ^ ~ ~ ' ‘ ^ * “ " • * ^ ,


азт ки аз бахс ва ташкили он хабар дошт ва розиги -жал додааст


• - ' —- ..ТУ ---- ’• " ■


М.Осимй бошанд ду пойро ба як муза


истодагари мекарданд,


_ 4 т т •-


—• , •


Ф


ки аз бахв бехабар будаацц. Чй хеле ки мегӯянд, ёбу гир!. Боз тай-


. I _ _ — — - — — . I - — ’ — . ■ ' .#•*


' * * с * * • * ' . * - .


ёранд, ки крсам хӯранд, ки худи бахр кай .туда буд.. • ' - .:■ \


' - Ман М.'Осимиро бо он муттахрм кардам, ки он кас аз бахр на тан


- * - - ' ѵ *" * " * " ; І*


» • — w t f. . • • - - N


xp orox, буданд, балки барои монеъ шуцан.ба вай мачрисгохр АИ-ро •


^ Г # I % ~ ♦


Ф


I соат у 15 дакркр бештар банд карданд. Сонй,ба М.Давлатов /ко-


!!


4 •


I* *


тиби комитеты партыявии Ш/ фармудааяд, ки одамонро ба Ганчрнаи
36


9 А •


дастнависхр барад
ни миллатро"-ро ф


Іулос


Ос ими


аз


у.


хӯрд. Дуруягии "хрмиё
Ос ими пурсидам, ки


чаро як мансабдор дар баромади телевизиониаш маро "паниронистп но


• * * 1 - - - . 1


мидааст. Пас, уро.мо бодд "пантуркист" гуем. Ин "ч|амьомади гайри


Htt


рас ми , ки барои ба ran даровард^р^ банда ороста шуда буд, бо чу-
нин муохрдаи дахрнакй хотима ёфт, ки мая бояд рӯзи Душанбе /20-уми


* • ’' 4 Т * - * "


июль/ макрлаи чрмъбастиро дойр ба бахри 29-уми апрель ба М; Ос шли


I . * * *


»


/ _____________


нишон медих^ам. У бошад барои нашри вай кӯмак менамояд. Ба-иловаи ин


худи устод М.Осими бояд ба Т.


I /


навис анд. Факрт дар


сурати чунин. хрл шудани масъала ба мииьмиш хотима бахшидан мумкин


‘ " ‘ " ,ІМ.. ‘


аст. Вагарна масъала ранги дигар хох,ад гирифт^П^ЗЕ идора кардани


* I * I • *


риштаи кор душвор хохрд шуд. Ин шартхри гузаштаи моро М.Осимй крбул


карданд. Ман нагз медонам, ки хрмаи ин ваъдахри М.Осими барои


I I I I


ахмак, кардани одамон аст. Он кас устоди кашмакашхр, ^нчрлхри шахсй,


I I • ♦


фочріахр буда.аз ^рмаи онх1о хушк мебароянд.


июли


М.Осими аз крвлашон гаштанд


ин


чараёни крнунй


ѵі акр лай мо /б о якч,оягии М. Саидов/ "Миллатхр


циалисти ва диалектикаи дузабони" ба дасти котиби якутли ША ПК Точр-


t I


кистон Қ.Махкамов расвд. -


** -- " * ’ - * I " I


Мо макнули фильмбардорй. Ба кррибй боз ба Кӯрнонтеппа меравем


и июли соли І987.Курнонтеппа, комитети партиявии .вилоят,


соати 17


оо


. Бо котиби комитети партиявии вилояти К^рнонтеппа М.Р.Ра-


т ~ • у * • ѣ * • ^ л • •


« 1 •


хрмова барои сух^бат кардан дар рӯзи панчранбе 30-юми июль маслихр.т хі


% С ^


-


кардем. Ӯ аввал розй нашуд,(вале бо дахолати котиби якуми комитети


Щ


партиявии вилоят Қосимов мачбур шуд


розиги дихрд


30


йюли соли 1987. Нд'р


ооат 10


оо


. М.Р.Рахимова


|> •


аз мусохиба даст кашид ва пинхрнй ба ши^-кучр/?айб зад. Моро лозим


омад, ки дар


г ЧШг ф


тобистон то


14


00


рафика М. Рахим о в ар о ин


• %
• - -37— ~


тизор-шавем. Офтоби ш чр аз '^авшани чрп мегузарад. Боз дар рӯи


асфальт асбобу анчрми наворгириро гузоштаем. Бечора операторамон


' w ~ • ~ - * - • * ... . » • ‘


З.Исроилов чй кор карданашро намедонад* Тах^иягар П.Асадов
асабй мешавад. Вале чй илочЛ


%т^ • • ш + * М • I #


Т Н Шғ


• Не, дигар такат намонд. М.Рахимова боз аз мо пинхрн ме-


* 1 ят ^ # • •


Ф


шавад. Ба дафтари хотираи ман шахси нав ворад мешавад, ки ӯ ч,о-


# • • : ^ 9 Ф


* I 0


. • ••
нишини мудири шӯъбаи илми КГѵІ ПК Точшшстон К. Абдулов


аст ва мо


*


ӯро ба нав ори кино низ сабт мекунем.


Тамоми руз М.


чустучу кардем. 1 бошад гф.риб


як хафта


гурезон. іяйрон мешавам


агар над они ик-


г т


шав^х^^ ran Нест. Наход ба храмин суолхри оддитарин котиби


• # * * * Ш . *


тети партиявии вилоят ч^авоб дода натавонадг? Э, вай бар ман
Дар рӯ ба рӯи бинои комитети -партиявии вилоят истодаем.


Рафик


мошинаи "Волга ГАЗ


наздамон меояд ва ба


ман мефармояд


хатман ба Н.Латифов телефон,кунам. Маълум


I 4


«


Корхр душвортар мешаванд. Ба Душанбе
ба Калинкнобод меравем.


іітан


аст. Мо


• - *


5 августи соли 1987. Имруз вди-курбон. Мо дар. масчдци чры


1 - Hf — . • 1 4 l . * •* * k < *• 4 - • V ' ч* - . • ^ ^ -


\ 1 # •


Ф


_ #


Мавлоно Яъкуби Чархй. Бояд бо диндорон,- онх,ое, ки аз дилу ния-


_ w. * . - • — •. < х - ■* *■ — •* - .. — - А * _ .


ти пок


худо эътик,од доранд, х^мсух^бат. шавем. Ин


^ ѣ і


аст. Оё мусохжба ішконият дорадд


% -* - - • •- - ' * • — - * • п, * • - ...-


I I


„ А


Боз як макрлаи хатарнок ба табъ рас ид. Муаллифи ёак,олаи


пештар барои


I' “ - . - , .


ірло бошад,• ба


0


хушбахтй ва бадбахтихри серфарзацдй" С.дакшпова


аз


б е зур^


рахр кардани одамон хизматх,о


мавзуи "йаплангіфии оила" даст задаанц ва бадбахтонабо усули


-- ^ . . .. . ч - * . - ' - - •'*- • -. - ' г- -* V u г .- - - -- *


хеле нодуруст. Бигузорем кал-ітар бахр шавад, сони,


ме


дих^ем


4-уми сентябри


1987


советй"


>_ Имруз ба редакцияи мТочикистони


I # ♦ * S 4 f ' I ^


• # * •


I Ч


ч,авоб ба макрлай С.я^кимоваро супоридам, Щояд инро хэм
38


• I


чоп накунанд,'


У М 4 « «А • I • f ^

7-12 сентябои соли т987. Олмаато. Ман дар хонишхри


9


I I


олимони чрвони Осиёи Миена ва Қазокрстон дар мавзӯи "Диалектика


кардам


Илм. Тачриба” ширкат дорам. Ин чр маъруза


^ ^ 9 9


дар мубохрса фаъол будам* Масъалаи мустакрлияти икр ис одни чум-


. < *"* “ . » * * “ м ,


хурихри Осиёи Миёнаро баррасй кардам. Бо забони точпкй дар оинаи


I ^ ^ ► •• «м» - I


/


нилгуни Крз окре т он д баромад кард ала.


і *


27 сентябри соли 1987. Ҳоло нисфи шаб аст. Фильми


” . , 4 • • _ I ..... • •- -.Г ' — '


t А


Он чи, ки'аст...ро- ба охир расондем. Акнун бояд фильмро


ѣ I %


4 • ♦т


ь


мухркима гузорем.


ба


1-уми октябри соли 1887. Макрлаи чрвобии банда ба даъвои


f I • « * ’ ’ * * • * . . ^ « I


С.тіркимова дар редакцияи "Точркистони совети" тум шудааст


боке нест


• *


#


4-уми октябри соли 1987. Макрлаи "Халк, гунахкор нест"-ро


я ^ ' • — * ~ * *т- «. %


. * 4


аз нав навишта ба редакцияи "Точикистони советй” супоридала. Нус-


— /■ • •* ~ - --


хаи гумпуда низ-ёфт шуд. Имрӯз хрмкоронамро барои тамошои фильми


г 9 Л • • •


"Он чи, ки аён аст... даъват кардам. Беэхриётии С.Додобоева


~ • . - - ш ♦- J •• w • -* « Afi . А щт


.. * •...... . I/ '


ва. хржоронам сабаб шуду аз кж^-кучр/ "хршіёни млшлат" М.Осими ва


х.Ашуров низ ба тамошои фильм омаданд'. Ибтщо дар толори студияи


*__ * •• "• » ♦ • • • 1 ^


/


6, с они, дар утокр; директори "Точркфшьм" С. Рахимов фильмро пмух,о*


•чу « ^


• •


кима" карданд, Ин мухркима не, балки махуумсозии фильми мо буд.


^ ■ ч» •• А -• * 4 11 • * • а f


%. • •


г.Ашуров агар корд меёфт, бегуфтугӯ моро "адаб" меомӯзонд. Банда


М.Осимиро "софжт", "сафсаттафуруш? номиж Корхр дулоб. М.Осими


- —.< - ' ; і I • • 1 * ’ ~ . I


баъд аз ин маро хе ч, г ох, ором нахохрд гузошт. Дар бораи бахшидан


хрчати-гап хам нест.


\ I


■ *


ш


24 октябри соли 1987 дар "Точикистони советй" макрлаи


"Халк, гунахрор н
бе садояш баланд


т?


ба табъ рас ид. Имруз шанбе аст. Рузи душан'


• •


шуд39


оо


26-уми октябри соли 1987. Соати 18 . Идораи комитети давла


• /


тии PC С Точлкис


оид ба кинематография, Маро ба ин чр мудири


Шуъбаи пропагавдаи ЮЛ ПК Точркистон рафик, Ч,.Латифов


• • —. — 1 9 1 . f » '


хркимаи фильми "Он чй, ки аён аст..." даъват


. Вале ибти-


до сухан аз боби макрлаи "Халк, гуна^кор нест" рафт.


. * - 1 * ~ ~ ; •


Азбаски имрӯз Душанбе аст., дар_аксар вдорахои ахбори оммавй


мухркимаи кор:хри хрфтаи гузашта1^1тірифт. Аз чумла рафик, Ч,.Латифов


I 1 1 # • I • ^ *


f %


паго^грӯзӣ дар Комитети давлатии Точркистсн оид ба телевизион ва


радиошунавони


вд макрлаи моро сахт махрум кардаанд


"Назария"-и баплангирии оилаи С.^акимова тавассути танхр дахола


ти ти


шикает хурд


Су^бати хоссаи мо бо Ч^Латріфов хеле тул кашвд. Хеле шодам,


• -* I I ■* * » # -• * % ••


ки дар як моҳи паси cap шуда одоби бахри сиёсиро навз омухтам


^ ^ в % •• . t • • • —


Бо кормандони ЮЛ суханронии зиёд шарт нест. Танж> донистани


» « • • ѵ ^ ^ тщ • • т t Ф


наотяи марксисти ва амалияи он метавонад ба дах,они иррифи маънави


% * < I I # л , •


• 1 • •


мӯхри хомӯшй занад. Хулоса, дасти П,.Латифов дар "адаб" омӯзонда-


* ’ I 1 і • *


ни банда кӯтохй кард. Щодвдвди сӯхбати мо М.Хочаев /нависанда/,


» • 1 . * *


Д.^іудоназаров ва С


хубтар медонанд


ѵ і


То имруз панч, маротиба фильми моро "тамошо” карданд. Боз


— —, “ . . ' * ' **“ ^ • 4 , % I ..


I * * Л # * ♦


чанд бори дигар ин "намоишнома" давом мекарда бошадт


• 1 •


• щ Ф ь


хдврікр'дар пешанд. : ' *


X


30-юми октябри соли 1987. Мо бо якчрягии С.Улувзода,


ев ва М.Шодиева дар "Мул окот и ?оибона"-и рузномахри "Комсомоли


-. • - . Ч ^ . , - — • • * ф * * і т І * ~ ' * +' * - 4 т * ~— — • 4 •- -


;■ * *


Точикистон" ва "Комсомолец Таджикистана" иштирок доштем.


_ 4 . . .^ ► * - ' - * > % * -• * ~ ^ и ~ .


ин сухбат тайёри ба Пленуми Щ КМ ЛКСМ Точ^ікистон аст, ки бояд


_I ^ I •


масъалахои тарбияи атеистиро баррасй кунад.


9-ѵтли декабри соли 1987 рузномаи "Комсомолец Таджикистана"


матни


!f ^ /Т.


1 11 /1 т


1


Лулокрти г оі


нашр кард. Пештар онро "Комсомоли То-
\


40


ч^лкистон" чоп карда буд.


• # • . - Ш * * *


23-юми декабри соли 1987.


4 ——— ш тлшт г . — — -


Дачдц


аз


фалсафа, соати 9


як мехрубони огох,


33


Ik • ІІ


ки дар маърузаи■котиби КМ ПК/Точ^лкистон рафик, Қ.Мах^камоз макрлаи


• » » ' * *


"Халк, гунахрор нест" сахт танк^лд шудааст. "Маданияти бахру му-


нозира паот /гуё ягон вак,т бахр туда буд, ки мо омузем


• • • • 9 * •


М. М. /■


таъкид кардааст рафик, К,.Махр:амов дар Пленуми-УШ КМПК Точркистон,


Ѣ •


Баъзе рафикрн магрурию беэхриромй карда.фактхрро аз к,ад зиед


* - w • • ' _ ■ ; • ' с • ;


# »


ва хлтто нодуруст шарх, медиханд. • • .


Маколаи /7/ "Халк, гунахрор нест”, "Иттифокр нависандагон


м* % ^ ^ ^ Ф, - в —• • ^ %


• • 4 * * а #


то талаб карда гирифтан”, ки дар газетахри "Точ^лкистони совети


• * * * " * і


ва "Коммунист Таджикистана" мох^л октябри соли чррй чоп шудаанд


Т


ба ин мисол шуда метавонанд"..


Нисфирӯзй ба идораи "Комсомоли Точ^лкистон" рафтам. Як нукта


хайрат


Хама ба ман чун бос шахси мах^кумшуда менига-


ранд. Чй истехзои талхи так/і,ир! х^ло


ман ’’ д одфатр о нагуф-


тааМо Мак/злаамро, ки к^риб яшм сол боз менавиштам


Ф


*-« * L Ѣ


Д.Атовуллоев ва


дасти


К.Шарифов супорвдам. Ба он:<,о таъкид кардам:


w V* ~гщ’ і * « •


Танха як хох^лш


имконият бошад.нажш


тезонед,


т ѣ


даврахои душвортарши х^ети ман


и соли. 1987 дар бинеи Ш ПК То^икистон аъзое


т


ни бюро ва кормандони масъули-аппарат и Комитети Марказй филъми
моро тамошо карданд. Ва аввалин шахсе, ки дар "мух,окимаи фильм"


стссаи сазовор гузошт, котиби якуми КМ ЛКСМ Точ^ікистон Р.Қ.Олимов
к • -■ - ■ ■ ■ ■ .и,е~ ті


буДо Моро вок^ахри солхри 30чем гохр ба х^йрат^еварфанд, вале


ин "мух,окша" он солхр кам мондани дошт. Раиси Президиуми


1


1


Совети Олии РСС


тон ±0П.Паллаев рупрост изхрр кард, ки


f *


і •


фильме бонд офарид, ки ба диндорон наррат хонем /\/, лекин дар '


4


«4


L ?.S0H5 23-12.198?.Баъд аз ду сол маълум мешавед J
ТПі


л ч


... - 41 - . • '...........


фильм гамомон баръакс мо баъ,д аз тамошояш ба онхр ълехру шаф-


пайдо мѳкунем. Лип, о,-


химии фильм


"зарарнок" аст


ва набо-


л,:' гузошт, ки ба, экранхр барояд.


28 Декабре. золи 1987. Соатп ІЗ-15-и рӯз дар Маркази эчдцни


чавонон


и


"Саодат" оо


хаыкоронам ом ад ал и соли Нави 1988-р о к^йд кар


дем. Дар базми мо Б.Собир хузур дошт. Барой ояндагон ин базмро
д .Куц с Назаров ба навори кино гирифт.-


_ 00'


Соати 18 . іонаи


кішематографистони Точикистон. Моро ба


* Ч


он чр даъват карцадц. Ба зал даромадан замон маро хаячвн фаро.


% ^ 1 •


V тЦ*


гирифт. Дар іуіфои зал М.Осимй, М.Миршакар, М.Шукуровг А.Маниёзов,


ов ва бисьёр дигарсм нишастаанд. Баъд мудирони шуъбахои


•' ' .......................... •


ПК То чуткие тон рафикрн Ч,. Латифов вёЛОддошев ташриф оварданду


' ’ • ' ' ' * ' , ' ' I ^ ^


могшій фіільми "Он чй, ки аён аст..." о?оз'ѵ£ст. '


^ 4


т


на


Азбаски фильм ба забори точ,икй б уд маро лозим омад, ки барои


Б.Пшеничный тарчл-ъюн шавам. Баъд "мухокима" cap шуд. Аввалин туда


4 * 1 і * 4


I ^ «


ба хучрлМоМргршакар cap кард. Лозим омад, ки ч^воби мувофик, дих^м.


Сони, х.Ашуров, А.Мухторов, М.Шукуров вафбхир^ А.Маниёзов баро


I I


\ щ ft


мад карда, д^р чи ба дахрнашон омад>даре? надоштанд. Фикр мекунам,


ки агав Б.Пшеничный, О.Латифй, А.Турсунов, М.Мухаббатшоев,


. ' - ----------------------- • * • ........... ' 1 . **


♦ * ѵ %


\


Д. :\удоназарор, Ш.Шоисматуллоев, Щ.Абдуллоев, Т.Абдушукурова,


I ^ ' » ' ‘ * % I ' 'Г


К. Шукруллоев намебуданд, т муҳокима шояд охиррш нукраи "шӯира


1%


ти" ману режиссер П.Ахмадов мегардгщ.


I %


Ду-се л ахз а и музуям ва ибратомӯз. "Ди


•и ин


I ~ '


сиеси дар


т


зал нишаста. ба ^оли .хрзирон рюте^зо мекард. Ӯ


вк


. * w #


Д


• Ч


ашнаи интиійом, маоулум кардани мо буд, вале командааш бисьёр


.... ... '• " :


ва, бояд гуям, ки он кдцар боакду дурбин мбуд» Дигар он ки


% «• % ™ 4 ^ « % ft


" I % I - ' "ЛС I


хушаро шарманда карда.д^тто ба суоллри оддии О.Латифӣ


суст


А


W
42


об Д ОД


~L cl Д. 0 'Г


РПЯ


и


^ * о m "»*ч
lu^


0


^ Г\


“1 жП


% к }


-v


<*N к ♦ Л» f


V ч л ^ Л


\ j M\ \ \ ’ f I ІИ


U w U V I 4f#l к


M


A *


♦ Чм' ^


мехрюни москвага гжрифта, онҳроо


- — « * ^ 1 I


Дѵ 2ЛЭ.Д •


я


г-' гр ТТ


V^jr а^4 * Ҷ


^ # Л 1 f


Н / *3 1 i


^ 4 V %А * 4 I k


J ж


херов ул,£\


f


k k


*


*


^ ТГ
- »


T ^


a-- A


% %


I 4 I


Аз хрма щхш


ііаш хатто


баъзв


Л >* > - т* г •


lrf' II ж*1 4Ч 1 \ Ц


Jk аЛ. Ѵ^ѵ і л ^ a


т Т О ГГ ТТТ ’О V I * * 70 1 * 7 Л * 1 I \ ’


НОЗД»IrvciaVl ГЫо fcJ


алифбои классики, сѵх


БОНН


О г- ? т


-..: масс


НВГПТПНЯИ ч ’О


^ \гГ^тЛ ^ ^ ^тл/\ 11 ті


л *гл л \


U »і уѵ ѵ


ІХг


Бакр и марс бо М.О


с


Ш


і ночря донистанд


# #


29 декабри соли 1987. Соати Іа.


„10


да


п ня^


ис,ц


» т


Jki


Vs*


ч г rrj А 7 Т Т *Л. "і * 111 * * ‘ ’ V Л. ’' Г


'xiilLsI 11УСоіЩ*ЧЧ 44***


АИ


гх


X


точркисток б о


nrt


VI [Д


А? 4 JL ¥


М.Шукуров вохЗ


~ ~Т ‘О 7 *


•л


t г


ЧІ.Ч «


< о ,л ч т \* "> ЧЛ % х
ѴѵѴО iiO-VJUsl


нЗ


розиги аз банда ка:


ьа гуфтанд, кп президент сайт дар газа


і •


банд. MgH бонд аз он кас бахшиш пурсам, махсусан барон рафсерп


л. Сониян М.Шукуров таъкид карданд, к и ив аз кардана а’кіфбл


/яъне ду бор дар як д акр о л а/ амали дуруст б,уд.


Мо бояд алпобоямон-


ро ив аз мекардем. Ин ах^мияти прогресс иеи дошт


4 •


. , •*> Г t


WlclH


чихр щунвдам!/ Барой


^ А"\ОТт Q ТТТТ ATT Т* 77 0 > ^ТДТ*7Р*1 п ЛИ 1 ’ *


ииисш cUIaIIiA L'a^ Ги1<ЮУ аЛ .l. i. il >.I\


AJu


-V


в a, • омӯхтани он ё баргаштан ба он гапп бехуда аст... Смаданп


ѵ m


Кароматулло Олимов ба ин с ухвати мо халат расонд ва ман аз бахр


бо М.Шукуров худдори кардам.


% I


БаЦдораи "


ели Точ^жистон” рафтвн.


Г *


L * •


f Лучи^чЛ П' р о


...ѵ; ч ч JOb DQ


А Л


п ^ >


, кп ногахон


Д.Атоуллоев он чр будаанд. Мак,олаамро


vf • ^ ^ ^


номзади илгли -таърих Иброхудл Усмонов ом ад о Д.Атоуллоев бо эх,тд


» — 40 * • ^ • ш


• - - %


ш


ром он касро бо хрма муаррифй кард:


Ин кас яке


аз хрмиёни хрк^жріи мшілатЛМан аз хонд а ни


макрла


бозистодаіи


Хонед,


хондан гиред,


уллоев ба ман, - кумаки ин каоу лозим маслихаташонро гирифтан


• <


даркор. •Ман макрларо то охир хонд*


Я


е


аъзе чуѵ-тадрро


■> «ч • JT


^У ' ч* Л а


Jk--4 1


О ѵ\
* ѵ


00


И.Усмонов маслих^ат кард ем. Алхол /бицуни


г • л * *


щ


V


%


а н XX)


И.Усмонов


макрлаи


or ох ас ту ха


71 январи соли


1983


.ар в7


I» 1 *


г __ и


р Д Г 1 '


«^- А А \>А> 4


П" г г


Л (л*.


/*Ч Ч:


г л


• *


f і I * і М
Л а V 41


.« • Г ">


,,и


Ж


х;


бари нашри макрлаи ояндаи мо б


Т* Q ^ TL Т> С Л “


и» —~w JT ч_ ±


III, Шар щ ов


руз


-LLs-r


4 1


! i І2ТГѴГТ -


i-tavli.r i»*JU x


r


*ч' ?


Л**' rr • тг Л


• i * JL


v« . 'Л


г


V-N ^


DO


гузашт, ки ба масъаяахои муҳим - т£


“» — • 4 - - *; . * 1 - - j *


ч^ів он он бахшида туда буд. Рӯзнсма да:


~ 111 X


-----Т* ^ -


ц CJ ТЕ t


о


^ W ^ *r 4k.


*


ТИ


г-


П t-


ч. *


Я Y


• 1


■pJ U <


т •


Д.Атовуллоев. -Мо ният дорем.


X ^


TPY


Jk 1


тм~Л о ~г

ѵ, * ^


— с*


Ас


л


ол *Т


р


сатрхри Пленум" баромади олимон,


OpTJfb гг. Лн
X ^ А/ ^ о ^ ^


г «


А


'-■ Т ^ •* *


А ѵ XIс. А


V


г\ ттрігпО МѴЧ


с. k. к А ^ ік L Ч-І > * «


тазам дарч, кунем. Дар рузхри наздик б


ч,авон М.Миррахимовро аз


-.- I ■


ачриб..


4-уми январи соли 19


ІТТ-7 ТЛ* ТТГ** ^ * ■' Q ^ " *Т>^


іП о А/ІР ді*, і d V±S1


^_rV'r пЯУД


. 4# i — — чр 1 C


Л —> ^ *J2 r « Т ГТГ X3l ^ !


г» - * %"> Г т Л —^ ЛТГ Л


ЬІ 4 * (J* > ^ '


гтг


tljti.


лоне


Л Y Г


О Х^}


О


с88. Соати


со


LY


коан


ТР


Р рт* ^ Л'^


U О jL V Д VJ ч.


П Огг тчтт


Л ^ ^


I і


дин ва атеизмро презддвнти Ж ІД.Осигді даъват


Г ч с


' г


1 А ч ! и 1 Н


тттт Ф


ПИ т'гоо тт о^Ад TP о r-"s;-n «д pQn:


X U 'ШгѵЩ; а Url Lie... . -оЬ


Т_ . 7 -* -ч


чр нарафтам. Ба редакш-іяи "Коме ом о ди


* \ і *л


t ,


мондам, ки ба таъхир гузаштани нашри мак/зла муожик


ТФПГѴ MQV
— — — О иліі)


^ г.,


riwo іЧ


А про А


* Ч-* w О Vw? С.»


а


fl


холдонхр" аллакай аз мазмуни он огох^і доран


Имрӯз як соҳибмансаб н аз дат хонда, густ:


Дар бораи мо таърих хрш мекукад...


•■• Ш * «•►*—


• %


Таърих шуморо кай:ф мах^ум кардааст,


\$Ф>'*•/ А. -і, }і/


* ж ^


\


Ѣ і


I


Агар ба мазмуни даоби Д.Атовуллоев дурусттар мулзхрза ронед,


маълум


/Шархіі муаллиф/


макрлаи мо "ба тавш^и бахр" нашр хох^д


УД


Ч
Соати 14


20


комплекс и нашрп мача?


лаіо рузномахри хлеб они Правда рафтам. Барок бехато баром


• * I • f * \


макрла в^ариб хрмаи ходимони рӯзномаи "Комсомоли Точшшс


%І • • • f I V ^


анд. Навбат


- I


тон"


он чо—


и щумора Д.Табарова ва М.Рачрбов. Макрларо кутох,


кардан ловим омад. Чи илоч.! Пеш аз ба Главлит бурдани


• # •


рӯзнома хрма дар хрячрнанд.


ІИ


ум ор


Ягон сатраш кутох, нахохдд шуд, - мегуям бо кртъинт барои


дилпур кардан и рафикрн, вале аз'хрма зиёд дар хрячрнам. Дар


ЛЛ


ГЛ г «


ттгѵ* о гп


&


ягон хе л илова ё кутох, кардани ма-^ола шпора накардаа


I • ® 4 ***»/* ’** * * *• .


Сгі •


г>

ма хурсанд. Ат о і^мдам


ба нашри шумора имзо гузошта^баьд


мегуяд :


Акнун ыаро аз кор мегирандч


^ ^ ♦


I # * •


U


■Не, устувор истед, хрч, кор карда наметавонанд, - эхл?иётк


t t


• I


рона чавоб медихам, ки


илаш намонад


Шумораи 6-утли январи "Комсомоли Точркистон" соатхри 2і.


Іэ


таи


• •


ер шуд


Пеш аз ба хона


• «


омадан ба як дустам вохурда.макрларо ба у додам, ки -хонад. Сони,


• 4


дар хона аввалин бор ба хрмсорам ва як хешам макрларо к^іроат кардам.


ж январи соли 1988«. Соати 00.3D. Холо нифси шаб. Дина


• * * * ^ .


/6.01.1988/ макрлаи банда "То ба кай об аз


ях меравад'? /Анде


шахр аз


тарбияи интернадионалй ва атеистй/" дар "Комсомоли То-


яикистон" ба табъ расид. Ба исломшиносону забоншиносони навбаромад,
гояхри пантуркистй дар Точркистону Узбекистон чрвоби муносиб


тегл*. Акнун вубори дшіам баромад. Худший ос ии одамон- ба зинаи нав •


4 ѵ ‘ ~ *■ * * • I" « < *


бардошта шуд. Ин макрларо гаштаю баргашта хондан даркор аст ва ба


, _ > .... . » • . - - - ■ .*• **••.« — •— • - I r — « Ж ’ i — 'V. - - . f— — . . . . . — , _ . . ч


- * ■ *; . - * • ‘ І * . І


мазмуни xjap сатраш бояд сарфах^ рафт. Макрла’ хрмаро ба ларза


Ин хуб аст, зеро кайхрст, ки халкр точ^ік дар ин мавзуъ хеле кал


%


авдеша меронад. ЙРІ юі I И Р Ёі •
#


Субхрдам ба


• • W~ I


capo xo хрмнавигат.


- 45' -


$ m


рафтанием. Хамин ки баргаштам, давоми кро


нукгаи


Ф


дар мачриси партиявии АИ Точркист


Ф


боби зарурати омӯзиши алифбоИ арабй /форой/


КМ ПК Точпкис


Додобоев дастгири


Обруи рузномаи


9 4


"Комсомоли Точркистон" чунан хрм баланд шуд, ки ягон рузномаи рес
публика ба вай баробар шуда наметавонад.


%•••* 1 • ь ^ • ' Ф ^ 1 I ' —


4 1 I


Ф


Академик Р.Амонов аз аввалинхр шуда аввал ба А.хрмдам занг


задаасту


редакции и "Комоомоли Точикис


омада гуфтааст, 58


дастгирии маквлаи банда "як чизи хуб" менависад.. Чй хуш чу^і


нин кори хайр


оо


.ІЗ-уми январи соли 1988. Соати 14 . маро академик-котиби


Шуъбаи илмхои чаглъиятии АИ х .Ашуров назди хеш хонд. Он^чр акаде


I • W " • ѣ *+ * в


мик Р.Амонов,


вобастаМш АИ Точтжистон А.Маниёзов ва Щ.Руста-


мов хюзиР буданд. Мо асосан бо Щ.Рустаслов к,ариб як соат су^ат


- * * t - • . 4 -■. # 1 . ^ I { • # 1


Г «1» % • ? %


Ф


кардем. Баъд А.Маниёзов ба ran хрлро^ шуда^дуруст будани фикри


• У


моро дар


таълими хуруфоти классикй дар мактабхр т ас дик


4 •


• %


данд


макола ягон


хулосаи дигар баровардан, лозим


I


• ^


Онхр


рихо


нашри макола


• 4


f 4


ж чрдаро


• •


іаро табрик гуфтанд. Дастгири ва чрннио


• 4 ^ • ѵ ѣ 4


доданд. -Эътироф карданд, ки ба мак,ола


ѣ т 0 * а.


Ф


ие надоранд. Он чр Б.Шермухвммадов низ шохид буданд


эроди


барои НіЕ&кадор^масъала мехостанд, ки ба шахри Тошканд


кунанд


• *


І. З-юми марти соли .1988 узви вобастаи АИ РСС Точркиртон А.Маниёзов


“ . /


w %


аз ш-8£з^а суханхри худ. даст капщда/дар х^зурн.К^Махраглов,..


ФФФ ш


П.К.Лучшский, .М.Осимй ва крриб 400


I 71 ЯН" ■ л IЯ мі. * [ * *


% *


/шар хр муаллиф/.


кас тух]Уіатро. пеш мегирад
,6


г7_—1_


Ҳ n


олж


ар ёфтам, к и ба мук,о б ил и макрлап


f Г •


_____________УІ 1\~УУД Д5^


г -Т


. о *» -л*-/


га


k^r


€ 1


ист


нд. Сгози он натри макр


ое


тони созети" аст. мегуянд,


« t


Is—іі іік х^ртаномаи іэѳспу^л


г ^


ПТг


...


ШЛ


махсусеро ба


Р ІІЛ/Г' ££0 0


^ г


I


Л V


ки бошад?"Аз Озарбойчрн за Арманистон хабар


^ #


оМ


г « -т> *


it А


• 9


9 « *Т о -


ТГ


:ай


мЯП


* — о


о бародарони армалл худ назирусса тарчула


і|Л*


т.т


;


п


А *


і


е н


дкгас щумораи 6 январии "Комсомо


іи точлк:


гон


со


Бисьёр обуначиёни газета дар Узбекио


тон хамин щумораро нащрифт


D


С"


атуркистон ба ма:и


ни муборпза крдам гузоштанд за пеш аз хрма дар


гон.


23


■югли янзатш соли


TOQ:О


. Дар кинотеатри "Батан1’-и пойшахл


фестивали филъмхри глустанад бо номи "Ракурс-


и


ад ома дорад. ьисьер


рафикрн, кормандони идорахри иліли за ташкилотхр махр барои таыошои


"Он чи, ки аён аст.-.." омадаанд. Мудири Щуъбаи пропаг


дчття


ПК


Іочикистон Н,.Яатифов ба намоиши фильми.


1


танад гдонеъ мешал


Кмруз дар


сеюгдіі рузномаи "Кошунист Тадшікистана


• 'I


дар хост и мух^аррири он Б.Наутлов /депутат и Созети Олии РОС Точ^клс


— 11 “ ^ ^ ^ it • I • ^


m


г


он/ ба вазири к ор ^о и дохшши республика К. и.Пул од ов дарч, шудаас
* * % # “ “ ^ * 4


т.


Дар ин дархост мух^аррири газета овардааст, ки одами номаълугѵі


Ok


ба хб


наи хоби профессор Т.Бердиева санг а ягон чизи дигар партоф


в


СL


ин барои тайёр карцани афкори ут-лум аст, ки гуё дар бай


Тоі


НИ


tt


экстремист"-х1оро чует учу кунанд. Ин усул


хои санчтідашудаи аппарати хуіемрон аст, ки дар х|амаи давру заіѵіошш


% ѵ. *


ба-кор мебарад. Танхр асабх,оро устувор бонд ниго^дошт. Зеро онхр


метавонанд, ки мач^аи фикри одаілонро ба ягон самти ба худ музофик,


равона карда, ба мавр ад хряшан ноші шаванд


>


\


Ҳис мекунам, ки муборизахри хжуікр. дар пешанд


25-уми январи соли І988.Ин


ба Піуъб аи


ом ад а


)%


47


іш комар о ру и міізи корнам ёфтам.


•’Салом Мирбобо!


БаъііП аз


і


# •


4 '


рафтани марукум Бобочрп


» »


б уд, ки солхри бешумор сипари хиханд шуд, то фарзандв модари точулк


4 ‘ w % » ••• • « " * ^ *' и ’ W " ~


9*9


, ки ӯ тавонад бори гарони Хузкужутгро ба хуэма тозиёнаҳрк


б


аглона• нигох накарца, бардошта тавонад*


дам, ки хат о кардам.


\ «


Е акуте


ом ад а


ки аз


тифода


хакивуати таърихии


гуз


га ва


хо зира миллати солхр хомущро бедор созем.


w m‘ » I * ' * ** * /*• — — * • it — ^ • • - «- - -


Ман


~юі


дорам


душворихр шуморо интизоранд. Чун


% 4


Г* т


охегпеш гири


• «


% I


у


Ііяр як сарзанди мил лат


% 4


ш тт т


беЛб


мебарад ё ба


% 4


) рохн дуюмро


чрвидонй


ХОХДЦ


* т М* • -•


Ман бовари дорам, ки баъди чопи ин маколаи шумо ларзише дар


• €


% I


Г 4


1 #


цши xjap як точуік даромад, xjap ки худро оа


» ^ ' *


Дар іш рох, ба шумо барор мехо^ам.


I А I


. Д.Сиддикліо


кадре бошад х,ам шинохт


I


Пештатэ занг


тг о


ш.ОрчІоникіщзеобод. 18.01.1988".


. * ѵ • * ,


лефон, табрикоти даханй буд, вале ин номаи


мм,


нахустин барбх^бисьёр азиз


муаллиф


«ш т


аз пешомадхаи


вор оз?ох ва ба х^даф расидани мак,оларо ифшо кардааст. Алалхуоус


. . s * ■* * * ‘ ** » « *


худшиносӣ рох кушодани гояхри макала .маро шод гардонд. Сониян,


ві . w «А «ч» ш** ъф -Ш mm ■-m « Щ//0 ѣ ^^ . »•- ••


> *t c


4 4


n.


Л__,


Ttr.«


хаькдуат, пурмехре навиштааст


ки


он сарфи


Li о ^ ^


зар нашояд.


Аз


* I


бостон ин нома бо имзои шаш нафар омузгорони


» т • ,


мактаби миёнаи раками 18 расид. Онхр навиштаанд: "Ба мо, махоусан,


*** ^ ^ ^ _ _ . ^ *** % % ^ # 4 ^4 ^ * If


^ « t < I I 4 4 f I


о


н


нуктае, ки дар хусугси "поймол ва тахукуір"


« I


т оч,икон


за яхудиён дар республиках Узбекистон гуфта шудааст, мавриди бахр


I


, чунон ки дар мак/зла вуаіід мешавад, солх,ои охир


. Дар


I
• I


К


дар


точлкон


А ж


^ у Ч <і л яж*


> »Ая |\
ѵ. і А *ПЧ.Ч Ж


** ш


і\ j -* ,»1д«4 ' > »


ТТЛ


TTAtl If
I it 4 4 A


V«f »


LU


1 -n,'


0> ‘ lw, *\л L V w\^4


Л ТТТ' * W
v* і i.i L


ҳияхри руото


a хжі


^4 v


I > 4^


A 4.


50


r>o П


3&0


Tttr


nl


« <


DO'UIKil гуфтугз


V ' W


4 4V * Vjf


V


нанд, амм о б о забонп точ


Л. Аи^»


• л ТТ Г> >4 I ' • Л>>г« лтт і V * N


4 г*4 11 Н» Г I [ ѣ #Нг\ гі it Ѵ\ «НН I л •


a ^ v-A C W v 4ѵ«л С ч - «-ж s * N w w-*


г;ѵс


|*-N V P


ATT


V «Ы-.Ж M


сахрфа рузнома ба ин забои дна


)0фи ОН ЯГОН


.И Л к. tri& &


п мо> « л vf О 'л *л ~ \ L # > *л % V 1 ѵ Г ‘11


НсііЛоііісіБсѵл • AivOcil і ж »•


.-*1


mл гг*TV Iх тт ЛТЛ


ГО *»і*\ -4*


шахри Самарканд ба узбеки гагдонда гдудш


# •


• #


Намедонем хамаи


лЦ


тахкррхр кап хотпма :.і


»* V _ -ft


\аОк о Л о 'ТJJ


4Ѵ V. Vw V.


Ргѵот* ТТ ИЛИ ОЛЯМ OH Л&ТѴ**'


JL V» V*. А ж А ж А Іжі Сіа\4 j ^ ж V


Номахр, номахо, номахо.


4"~ • 4 * » I ** * ^ * c ^ ' v


миллат. Номахри дурудароз, номахри кӯтоҳ. В<


* * • %


солхри сол материалхри чрдпб


• \


онро'. ба мал меоварданд. Яке


Tf


** $


О ТЛ ТТ т т


4


w V ^ I .*


.


г> , -\ t Att л


,0 О* Іа.і*нО«\Ѵ


Т ѣ ГТ-


Р


чопаш ху


^ "Ч
**


ГѴ7ТЛ0Ѵ..


д > лт* О ѵ*\тт


I А«| k« J0. <


4» А Ч»' k * Ѵ> ^ Ч. ЖЖ


4 т т


i Н


аз ин мардонп роҳи ха^олітмп


Т 9


_ _ I


> »Т A 1 «-> ’


шинос, номзади илми таърих С т амур од І'ііздрсщо


С5дё1


лнП


ки в а


, *Ѵ» -uw.


3>Ч


Т ОЧіІК они


чь


.ргонаро хеле хуб омӯхгаву над:


■* г>' л р ч'" ’


V—> s_*. V.


«Ж. .V


• “I


Щ


1


91


Hi >*\ c


№ir_, . J5ftfP


4 Ч-’ V ^-4V v JL


<Jb -V


(І'ЙЯЛ


дани як макрларо, ки лутфан ба даоти мо раоид зарур мвіщдюраді. 1!н


- , # w ‘ ^ чг*‘> ‘ ' "** '9 v k


марди р о :<fi ^авуп^ат махе ус ан соли 197


л


■/И
О


б е::


Т т • Т ">• т Т Г**- ! ^ f . > \Г


w W Ау X. ж А Ад • 4 04


юх дар

г-^ ▼*


DU я


?она ба Тс


Т McUAI


буд. Материатхри фаровоне, ки


Ота\: род


Муродов дойр ба точ^икони ©аргона ва дигар мавзеъхр чрдіъ овардаанд,
то ^ол номатбуъ


аст. Мо


ншт доштем, кп "иухане пас


мялт


4« 4 ѵ • ж L,1 L


о


дар "Комсомоли Точркистон" чоп кунем, заде замена амон


4


Ба маколаи Q.Муродов, суханронии СЛІсмоилов як


I ^ __ ^ ^ в ^ ^ « V « . % «4 W % m % % \


шин ос ист, ки'шоёни такс ии аст. Ба ішак он макрла:


I


над о п


:.аи


л* >


I Худ


20 —"" : ' • '


I. 8-утли май соли IS89 соати 2і ба Отамурод Муродов


1 %


о о ц та


38


у


бори дигар рухсати нашри макрлаашонро дар ин кит о б шрифтам.


он кас Султонали Ксмоилов чряни


Усмон Юсупов


мебошад, ки мо низ шуб хяе над орем /шархр муадлиф/.
КорМЛЦЦОНИ ИЛМИИ


мардумшиносии Институти таърих,


археология па этнографами ба номи Л.Дониш Ж РСС Точ,икистон аз ру


^ ^ . * ■“ Л


зи ташкил шудани он бо омӯхтаи, тадіо-ік, ва наиір


I • •


ас ар :ш е


о ох; 1 .х


маънавии халкамонро


$


бар мѳгиранд, іѵіаі


Онхо


танхо таърихи маданшт ва сохрхри


I /


• * 0


худ уд и Точркис


% *


а маишулияти точите они дар худ уд и Точркисто:


S / • т •• • , # ** - ¥•* - '


І


меомӯзанд, инчунин дойр ба точикони берун
тикрмадікунаццаро низ тэдішк, мекунанд. Кор


I %


дони ии


xjap оол бо ин мокр ад


командировках экпедщияхри


W тшт - ^ «А


охру районхри т очикнишини


алалхусуо ба


• «


кистону Киргизштон мераванд. Он:<р бо одамони сшну оодашон ва кас


I f


t I


• #


бу корашон гуногун вохурда, дар мактабу муассисахри давлати меша-


• •


ванд, овд ба хрёту зиндагонии хал^Іамон материалхри нодир ба дас


ц/


т


меоранд


Кори ман дар


аввали аопирантиам


I і


% *


I *


• •


туда оуд. Баъди химояи рисолаи номзади ходили хурд ва сони,


® щ I ^ ж • ( % т I » • • ' *■ ■ » * ^ * •• - ■ ^


• ^ ^ * к # it % * % і


калон шуда


истодаал. Дар муддаши -20 сол ман биоьёр


шахюу район


♦ % I


~ Л І


дехрхри _точркнишини Узбекистон ва К^ір?


давр задам, бо таърих, маданшт, хугнар ва таълиму т арб ши


ч» . I ^ W W ^ 1 ^ ё


очіікони он чрйхр шшос шудам. Яз ^іутлла дар Бухоро


I w ^ «А «•» • tf «»(, j W m -m* * * - ^ *•* w * " *


иждувон, Ну-


рато, Навой, Форш, Самаркрнд, Ургут, Китоб, Шахрисабз, Тирмиз,


- • - - -V —•'**» " ,*** ’ V' * ^ .. ~ .


Дехнав, Сариооиё, Фар? она, Ришт он, Сӯх_, Куфва, Андичрн, Намангон


Чует


ва дигар шахру нох^іяхр рафта, бо бисьёр' кас они- донишманду


А. ~ ^ — , Г * ~ Ѵ 4 ' " I ^ 4 1 *


фозил хрмсӯх^ат шудам, маълумотхри нодири онхрро ба дафтархр ва
лентахри магнитофон навишта гирифтам, ки онхр дар архивы шӯъба


к '1 А • * . * ? ►,» 1 '* “ ^


дар дасти худам махфузанд


/
I


50


* % •


Гӯяндахри мо нафакят


корҳои ниёгони худ, инчунин


аз такриру космат


лрёту зиндагонш худ, дар б орал ривочд


» #


шилу маданият, мактабу; маориф, санъату адабиёт, робитахри ду


бухан меронданд. дар навбати худ


луд ва т арбияи наели навсас пшнос


• #


иуда, бо пздару


тавал


мактаб


муаллимон сухратхр


ѵ


4 •


Ростатро гѵям,


хркжкат


ахволи мактабхри точ,:


4 4


киобат ба мактабхри узб екии ончр вазшш аст. Зарои


' ’ у


мактабхри точркй китобхри дарей, муаллимони математика, физика,


Я:


химия, география,- биология ва таърих рамерас


мачалла


« .


I I


хои обуна шуд


_Ш £ - •


вахт намегиранд, дар махалхр б о над ба чей


рузномахр рох, намедиханд


аз хрли онхр


кам хабардор мешавад. Шоирону нависандахри'мо, олиглону санъаткорона-


мон бо мактабу муаллимони точіік кам вомухуранд» Ба забони тоники


1 <


4 •


радиошунавони ва телевизорнишондих^и гайршфноатбахш аст. На барси


^ . I * 4


гарт ва на барои талабахр кинофильмхрро ба забони точ,икй' нишон на^


• 4


медиханд. Ірл он ки аз- руи маълумотхри мухбири махсуси газетаи


» ----- - ,


” /дід-ікдти-' Ӯ збекист он" ~мархум Султоналй Исмоилов дар в одни Фарт


. - т т ТГ.. _ - .. ѵ , • I — ^ ^ — --- w -г“ — • -г - ;


миллион точдікон зиндаги


_ 9 ц_* ^ 4^


аз


он чшлла кариб


хазор


* «


вилояти Фар?она, 120 хазор дар вилояти Намангон, к^риб 50 х^зор


I €


% <4 •


дар -Андичрн, 17 х^.зор дар Ришт он, 25 х^азор дар Сух ва ?. Дар


ти Фар?она 35 мактабі^и тоники х^ст^, ки дар онхр зирда аз 10 ур-
зор талаба ва толибахрд таълим мегиранд • Аз ч^длла дар раііони Сух.


_ ^ -V. ^ — - * ■ « ♦ ** “ ** ’ • « . f


мактаб^и тоники ва дар Риштон о—то мактао.-^и точ^лки мавчуданд0


19


он сухаяхое, ки дар мак,олаи номзади илми фалсафа М.Мир


ба кай об аз таги ях меравад”'?,


дар


рахжмов дар мак^злаи "То


V w “ w ^■' X - у


зетаи "Комсомоли Точикистон" чоп шуда буд, асосан дурустанд. Ар л о


• 4


замени бозеозь


ошкорбаёнй расидааст, агар шш гапро гуем
~ *


• f


51


Ф i


■ - • • .mm - • в. — ” —— w


камбудихри чрйдошта дар Ӯзбекистон чадцин маротиба зиёдтаранду


кам не.


*


ГЛо^ дар .инчрй танхр барои мисол в один фар?


• 0


рем


*


ламаи


;іхр.е


шахру районхри дигар двдем, дар як


макрла наме?унчанд


• ♦


’ I


‘^аету з инд ana, ташспсихри кору хонипіи точено ни


в од ии Фар? сна, і


* ^ ^ * - • •


Г


Фар?она, Кув$а,


_ . - **чУ


#


комаддировкаву эспедицияхр рафта буд


с о лир и і96 9, IS76, 1978 дар. шайру районхри


Рь


Андичрн, Намангон


их


нтахри Hi 37-41 /о


969/, 89


90 /о.19


76/


/с. 1978/ сабт туда буданд. Дар


4 С


^


т


ходими хизматнишондодаи илм мархум Н.Н.Ершов


ва номзади илми таърих, доценти Институт и педагогии ш.Леншобод Уотс


• •


• в


% 4


дар


низ, фаъолона иштирок намуда буданд. Хисоботи экспедиция


* ” t


"Советская этнография" 1978, !$ 6 чоп шудааст.'


I . І


* т


Ман ва У.Чрхрнов дар ин сафар бо мухбири газетаи ''і-рк^-шрти Узбекис


^ ѵ * * * * f ~ * * - “ ”* *


ф ш ф ***


тон" дар Фаргона С.Исмошіов вохӯрда, бо хохиши- ӯ фикру акдеша ва


таклифу пешнихрдхряшонро ба лентаи магнитофон сабт намуда будем,


- - • W . ѣ . | ^ ' " » ♦


Ш щ,


ки он дар архиви мо зери ракрми ИЗ, 16 марти соли 1978 мах^фуз аст


Пао аз андаке, яъне мох^и августы соли 1979, хабар омад, ки


t Л


С.Исмоилов аз олам гузаштаасту Солхри -рукуд орзуву дархостхри


^ ѵ . . ^ • w • 1 ** **■ » * • 4 *1 * / ч / *


ӯ ногуфта монда буданд. Он вакр дар Ӯзбекистон рапшдовчигй авч,


# «в -в» ^ ^ ^ 0


■— - ** - - ** - I I


^ в


узбек низ бахра мебурданд


% I I #


Мо ба чрвонон орзуву дар-


^ ^ ^ •• < • ^0 В •• •• # — ^ ^


гирийта буд ва аз


баьзе миллатчиёни


/о л о


бозоозй ва ошкорбаёни аст


хостхри як нафар коммунисты матш, софдилу


халку ватан


точііки Фар?она С.Исмоиловро -хрмчун сухаш баъд аз марг


I __ I . • . • •


пешниход мекуне


I


Гуфту гузорхри С.Исмошіов аз руи л


магнит оф.он нави


* I I I


баъзе


району


анд.' Хан г о ми сух/ат он кас фісмні


-г- - . - ^ ^ ~ ^ 1


и баъзе ташкшіотхр аз !\дахрлх,оро пурра талаффуз нокарда монда
%


52


хрм онхрр


ислох, аслашонро


Чунин


хри


ан дар маврид-хри гуфтугуй вомехуранд


I » •• V * ■ • 4


Т'


ш


ах^лидани ыакр ад и ас ос ни гӯяцца хал ал и чип п й. нарасошщааыд


лунари накопи шифохй


санъати баёни хаттй бо


омадани


% I


шавуиборахр ва пешоявду пасояндхр фар к, доранд


хангоми


хонандагон пешняход намудани


« 4


лратхр ба кридахри


иншои


%


адабші т очик риоя намудем. Умедворем,


с ух-


очик и Фар? она С.Исмои


бати дархсотхри як нафар журналисти бебоки і


• I ' I ' - ' • * • 1 .. - - w


лов ва навуіу хркоятхри ибратангези саргузаштойб' ӯ чрвонони арч^ланд


I 1 * ’ * ‘ ’• # ^ * >


суд .мебардоранд ва хулооахои даркорй мебароранд. ’’Судан аз дахони


Лукмон хуш


гуфта, ман суханро


додам ва микро-


• I


W


назди у гузоштам, ки дар ин бора накд кун ад.


. . *-.4. ». - ' ~ - - Л . * ■ . . • - “ . . - • -- - ♦ *


Иомоилов С. - Авваяо хуш омадед ба диёри мо. Бисьёр хурсанд


% •


яре там, ки Шум о бо хрмрохри Усто Ҷахрнов якчанд шахру дехрхри


% % %


онаро давр задед, бо мардуми он, алалхусус бо точикон, сухбат


k t « « . « * * «к. W V * ' • , - * • •' W ^ я» • • • -- - * • « V


< *“% «


/Іана имруз мо б о хадл сухрат


ман


I #


• •


фамшіаам Иомоилов, 7 январи соли 1927 дар дехаи Кафтархо


• I


наи ра^Іони Фар?


С* •


Исмоил. модараіѵ


на дар оилаи де:^он таваллуд ёфтам. Падарам Одинаев
У^ууіби хонашин буда, рафидаю остинча медухт, бо нӯг


%


% *


♦ \ ' • •


оузан 7 найар фарзандро тарбия мекард. Падарам дар соли 1928-ум


. * - — • ^ - , т 1


# • f • » а* я • .


хаглоохи додаоаш Шер Одинаев дар сафи отряди ’’Калтакдорони Сурх” бар


•.ТТЛ т - - -х- V- • ~ . . - , - -тѵ •


ЗИП пи босмачиён чрнгвда. дар Қаротегин, Ҳоит ва В^іргат ол, дар Сух ва


I • ' #


Хушьёр /вшіояти Фаргонаи РСС Ӯзбекистон/ барои барк^арор кардани Ур-


ишияти Совети иштирок кардари. Дар


192


вакде


сафи


"V »


калтаздорони Сурх” ва баъд дар сафи Армияи Совета барои торумор-


кардани босмачиён


. - ѵ


аф шуца кор мекард, дар 'лрт ярадор шуд. Аз


ин хабардор шуда ахри оилаи мо бо сардории тагоям Мирзо Каригл,. .


^ “* Т I • • • - » I


• • .«у


акахрям Ахмадапй, Анзурат ва мод арам Угулба ба ±'арм рафта, падарам
• 4


ДИДа


--•Щ I --


I I


а омадаги. Акош Ахмадалй дар Доит х^мроз^і


падарам монд. Аз


» I


як


% t


1960-ум падарам


• *


ваф


• I


Аком Ах^ѵшдалй ба Фар?она омада натавониста, дар


I і


/сабабашро намедонам/


• I


хонда, кор карда,


1969


афи


• Г


I 4


шуда


• I


чянги Финляндия иштирок


дарак


шудагй


/


іѵіан дар тар б ияи аком Анзурати


мод арам мондаіл в а хам-


w W


роз^а хоз^арам Азизбй дар интернати колхозии ;похри Корасув /рай


Фарвона/ хондам


% I


очики хонд ем. Дар ин


зоо и


« і


мавчуд буд. Дар кршлокрфи


Арсисо


• f


Сӯху Ришт он мактабхои 7 сола мавчуд


> * — • ^


Дар


f 4


— —


окдеи Мульен, Тагигул, Чангал, Ловон, Ахтам, Кала-


ча,


• #


ва дигар к^шшоэдои точ,икнишин мактабзфи ибтидои мавчуд


будаги, Дар ин мактабхр муаллимон ба забони модарии худ - точанки


• #


ба талиба ва толйбагон даро мегузаштанд


т ^


Ман то синни 15 солагиам ба забони тоники таълим


^ — — - — — , , * ^ ” "** • 1 ^


як


якб ора


талом кардам;


оинфи


хонда


Вакг


9


имтихони синфзфи сею чора супорвда, якбора ба сшфи панн гузашта-


* . " ..N- - ' ~ ^ * 4 ( - " ‘ ^ ~ Г ' + Ѵ ~ ^ " « *“Ѵ


•«


8-ро талом мекардем, чянги Бузурги Батанй cap щуд


Дар соли 1942


синйи 9-ум гузашта буд


Чй шуд, ки х^іѵіаи му ал


• * •


\ «


лимони мо ариза дода.(за саши Армияи Сурх дохил гаімТсдгі, ба ч^анг рэф^


танд« Аксаршти хонандагони синф^хри 10—ум х^агл сішну соли худро
. ,— . * ♦
данд.


54


о инфхр и


точикиро бурда


ОИНфИ


а


•уми


хононданд


як чанд


аз


рафта ба


ѵіада гурехтем. 8 оол ба забони точрки хонда, якбора


• 4


% 9


ию


синфи 9 ва 10 хондан. албатта, ба мо


• I


б уд. Аз' хрмпадару мод ар до


~ . * , , - - ^


хам хонандагон норози шудан


Ин гуна норозигиро дида, кадом як рохбар фармон баровард


• 1 ", • * ' *- * - — ■ — Х Ч/ 4 , W - . *W


► Г • • *


б ахри синфхри 9-1 ОД и т очикй


* 4 ^ --- - - ^ ч - ^


* • I


бощанд хрм, ба он^о


тал а'


синфхр хонда, онро тамом накард
бардурӯг, яьне ссормаи й 7-ро дс^


данд. Ман хрм хамин гуна формах

арисста, раата ба инотиту


педагогии ш. Фаргона дохил шудаіл. Дар институт х^м дарсхр ба забони


• 1 * ' * " ^ ( I ^ * ' * , # 1


У


мегузашт ва ба мо фах^лидани дарсхр душвор буданд.


*"**♦ * - t і * Г ' - " - - - —


Ьаъди чанд мох, як йрсми студент они хамин Институти педагоги ба


• 1 ' . # *” ■ * 4 " “ « і 1 — - - - — * — - * * » і "


сафи Армиях Сурх даъват карда шуданд. Аз он чумла маро х^м даъват


• 4 “ ^ * I - 4 * т ^ * •


карда буданд,- лекин ба сабаби касалиам, маро ба армия нагнзифтанд,


* ' ^ "* *" % 9 I

Дарсхр, ки ба забони узбеки мерафтанд, мазмуни дарсхрро баъзе му-


^ w " . * % V ' . ' *


аллимони забони точикілро каму беш медойистагй, ба монанди Иброхр-


w . - 4 . , ' . —• ** “ — W. " “ * --- ~ - * - I , - - • * -V


0 — — — W ^ « * *<•» i {


%


лов, ба мо фахуюцца медоданд, мо аз он:<р маслих^т-мепурсидем. Ди-_


. ч— - ^ 9 ~


%


дем: ки ба забони ӯзбекӣ хонда нафах^лидем, мачрур шудем, хонданро


. .. . ч » —•*- '“ ' и "* ‘ « J


ба гоибона гузаронем. Ман гоибона хонда, ба мактаби & 4і районамон,


^ - . • ШШ0 ^ ^ % 9 • •


ки он вакт мактаби


4 і W * *


туда кор кардаіл.


аввал муаллим, баъд мудири мактаб


Соли 1943 ман б о к^рори ШИ комсомол ва едори к омит ет и _ ич,-


• *


роияи районамон сардор туда к^.риб 100 нагар


чавононро &£:


» t


барои ёодагл ба хлшари кофтани канали Фархаде трои бурдам ва онхрро


-' ' ~ ч * S *


бурда, ба сардори трассаи ^ 5, ки он в акр _ шоиришлрӯзаж


ба


Акмал Пӯлод буд, супурдам. Дар ин хршар мо хрі-лрохр


•ч/


чрвононкор кард ем. Баъд маро ба омузишгохр Харбин ба номи Б.И.Ле


НИН


карданд вале маро ба ин мактаб хрм ба сабаби касалиам
«


□О-


крбул накарданд


Ман боз б


• #


ихтиёри об лен о омадам. Мар о ба мактаби кргашокр


Дамкул фиристонданд. Он чр ман мудири крсми илми шуда
Дар ин вакр ман курс и якуми кнститути педагогиро ба за'


кн гоибона


н


дуюм гузаштам


таклифи район


ма^ бригад аи варбдори к оме ом о л чав о н онр о


ташк


к и


ин бригада


коркри таъчрлии сакро ёрии амали мерасонад, ки дар


°нкр 2Ь нафар комсомолдухтарони чрвонро


хоз чрлб


•низ крмчун :


I . * ;


б удам „ Шузріати ин бригада дар микрси


•• Фт . 4% _ _ — - ▼


О


пахр гардид, ки ба он номи " Атака-бриг ад а"-р о доданд


камин


бригада"-и номсомолчрвонони Дамкул


чудо карда шуд


ва аз кар


бригада 40 центнерй кроили пахта


1


Сард ори бригада Ермолова ба шрифтани Ордени Байракр Сурхи
Me крат, ман ба гирифтани Грамотаи Фахрии Ш БЖСМ, якчанд духта


дигар


гирифтани


медалу грамотакр сазовор гаштанд


Рузе аз рузҳо Котиби Комитети Марказии Узбекистон Уомон


* і т % •>.


Юсупов


як гуру к, крнрохрни худ


чр


хам буцам


омада, бо раис сух£ат


I


хрм с у/рат кард ва


хам хрзирон гуфт, ки "ман падари Султоналй


Одинаев Исмоилро наг


нагз мешиносам. Он кас д^атлроXjtT Калтакдорони Сурх


^ •• • • •• t # t


Советй бар зидди


40 —>• ^ ^


саспи


зидди босмачиён чрнгвда, орден гирифтагй, мана
камбагалу сагиркри одамони ф^докорро тарбия кардан да


хамин


губ-


тан. Баъд


дигар


ба райком чр? зада, ба номзадии сафи


I С


Нартияи Коммунисти к^абул к ард анд • С они 3 ^ х^Ч|Ч^.т!<рр о т ахт карда су


—- ^ т w ^ ^ ~


порвда будам, ки соли 1944 маро аввал ба.аъзогии крк^шри Партишг
Коммунистй гузаронида, пас ба вазнфаи Котиби дуюіли кОілсо...оли ра^іонн


Фар?она интихоб на^луданд.


'• ш % т


Баъди ин бо илтимоси УсМОН


1 I# « 4 I


республика Малик Абдураззокрв бо кору бор


/


Юс упов к от иб и.комит ет и комеомоли


тлу акр оли


ман шинос
56


шуд


вак^р оилаи мо дар де^аи Қалъача зиндаги


Абдураз з о-


крв б о асуіи оилаи


рам ва&от каодаги


%


ЩУДа дид, ки ахволэмон нагз нест. ІЛода-


шав^раш дар фронт мурда


арзандаш


мондаги


^ри акахрям хрм б о дутоги фарзандашон


і2 чрн хуразда дар ихтиёря ман мондагй


авсияи КМ Комсомоли республика ба мактаби партшвии


• 1


DXOP


% I ^ 4


іф.бул намуданд. Вахте, ки ман ба хондан


аз т


мактаб,- ва ташкилотхри болои ба ман ва ахли оилаам


• •


амали доданд, ахволи оилаамон навз шуд


аз мактаб


партиявиро


нзмудан


С


раййн туда


кршлок,, ба совети комичроияи


• •


рай они, ба бюрои комитети партиявй интихоб. карданд


корхр


чрмъшт фаъол иштирок кардам. Соли 1951 ба. Кароматхон ном духтари


узбек хонадор шудам. Баъди як сол фарзанд дидем - Усмонали номидем.


4 •


Баъди вай Алишер шісарам таваллуд шуд


он духтарам Зебуннисо


• *


ва баъди он Улугбек ном фарзандонам таваллуд шуданд. Рузхр паси хам


/ t . w г л ^Ж^^Ш ш Ж М


мегузаштанд. Боз аз ^оли ман ходими б ар ч^с т ага' к о т ио и комитети пар


тияи Ӯзбекистон Усмон Юсупов хабардор шуданд. Баъди мулок,от бо


_ а - — — • — ям • « * •


* \


У.Юсупов маро дар синни 24 солагиам ба котиби комитети партшвии


_ ѵ - • * * * 4


рай они Сух интихоб карданд. Дар он чрй ■ к^.риб 4 сол кор кардам.-Сухи


хо точ,иканд. -Барой дар байни точ^ікон кор ва зиндаги кардан


залам


кароматхон ба


ки


• 40


очтікиро нагз ед мегирад ва


“ *- ■ - - ^ • ' I I ’


барои пеш


бурдани корири таълиму тарбияи район ёри медихрд. Вай


% 1ѣ


\


чяхр наглуда, забони точриро пурра


яке аз мактаб


хои Сух


очитки буд.^д,, мудири китобхона туда кор кард. Апаи


оматхон холо дар Лоғон хрстанд


точикиро намедонанд, ба


забои


гг


J/1


мезананд, -худи Кароматхон бошащ


ба забони


%


точдкй чунон тоза ran глезанзд»


ирч,


ин касро узбекзан намегу


• *


яд.
Сона, маро Бойгозиев ва Юсупов ба кактаби олии


Т ЙЛВ ИИ ш


Тошканд ба хондан гусѳл


кащанд. Он чр бо ёрии амалии 7.Юсупов


ба фукультети журналнсти 7


шуда хондам.


:ьди он ба йакульте


ти таърихи института педагогии ба нош Низомии и. Тошкант дохіш


• * ®


іЗуда,_ онро соли IS54 б о диплома аъло /диплом с отличием/ там ом


г *


1\


ард агл. ьо тавсияи котибони Комитет и -Ларказии Парт пни КомЕлуни


гг»


/ X


Узбекистон аз соли 1958 нн чрниб азвало-мухбири махсуси газетах


т о четкий собик, "jзбекистони Сурх" шуда ва, сони, мухбирі


Ъ Щ \ ^ *• % • « • » # (


п^ак,ик£тн Узбекистон” шуда кор мекунад. ■


ЯоРФ


Си:1


• •


Дар .ин муддат чандин дуст он зиёд кардам, дар- бораи пешк,ад


• Ш «к.


мони истехролот, мактабу. муассисахр чандин макрлазу х^акояву очерк


I • I ;


хр навили?ам., камбудихрро ба зери таньуд гирифтам. Жуллас,


ши редак


ЦІІЯИ г


Ѣ Ш


лув офикт.-і такозои зам он ва хает нагз ичро кардам.


Дар корхои чрімъияти над-з иштирок


лулосаи калом, .длан аз он


очикон бисьёр хасрату мае лизата


9


ба


К


•m <*


ман


хамчун


вакили


мегуянд, ба газе


та


ЛЛ<^ т


IV і


Ѵ-/ XL


вистам, бо поймой лоз иг.


органу идорахои дахлдор


ҳал мекунаіѵь.


Яке аз


^ 4


гуна арзу дод ва хасрати точ^ікон мабъалап мак-


таб аст. Масъалаи мактаб - ин масъалаи милли


Бак:


.те ки


ман мухбири'махе ус шуда омадам, бисьёр падару модаронп точное


аз


ман


пуревданд, ки барои чй дар дезржрк Даілкул, Кафтархона, Арсиф,


Суфон, Аввал; Логон, К|аратешіа кдриб


ахоли точ^жон урс


• 4


тавду ба туфайли чрнг мактабхри точ^ікй ба забони узбеки гардонда


• »


т ашкил


шуд« Барои чй з^оло точ^икон мактаб^оро ба забони худ


# # * т


наметавонанд. Падару модарон ба забони худ гуфтанд, ки азбаски


. - * 1 I £ • .1 Б


мактабхои забони то^икй вест, мо-газетаамон "Ӯзбекистони Сурх"-ро


з фаиаида наметавонем. Чунки онхрро ба


ба забони худ хонда,на?
58


щ0


забони узбеки хоноццаанд, бинобар он газеааи точикиро хонда нагз фаз


фах^ида наглетавонанд. Ман мепурсидам, ки щумоён чй мехохрдт"


Падару_ мод ар он мегуфтанд, ки "Мо мехохрм, барои мо, ба забони худа'


мон, мактабхри точуки кушода дихед".


Ин мае ъ ал ар о ба назди ташкилотхои дахлдор мондем, он хр розй


ѵ


шуданд. ооз дубора дар рай они Фаргона, Кувааеой, Чует, Косонсой


мактабхри точ^іки ва дар назди мактабхри узбеки синфхри точ,икиро


кил


кушоданд. Іусусан дар рай они Фаргона якчанд синфхр,


« «


абхри точркии солхри ч,анги Бузурги Ватанй бархамхурда, 'аз сари


4 •


нав ташкил карда шуд


аз


шудани


ва мактаб-


хри точ^іки радару мод ар он бисьёр хурсанд шуданд, ки акнун фарзан-


дои онхр ба забони тоники даре мехонанд, савод меомузанд, ба забони


модари ran мезананд, шеъру суруду газал мехонанд, китобхри точ,ики


летиянд


суруд ва китобхонихои фарзандони


худ падару модарон ба шавку завр^ омада, талаб карданд, ки минбаъд


хям хониш дар мактабхр


а


дав ом карда шавад


Вале ба чй сабаб баъзе ро^барони калтафаху хостанд, ки мактабхри


точ^'ікі'Гро пӯшанд, ба ч,ои мактабхри тонукй- боз мактабхри узбеки таш^


кил кунанд. Дар т


’Лумо /льне


Муродов 0. ва Чхонов


у./- гушта будам. Дар натрічри аризаву шикоятхри падару модарон мо сан-


чша дидем, ки баъзе аз рох^арон дар бораи _мактабхри точуки такти


каи нодуоуст буода истодаанДв Яке аз ин хел ■ од ал они рох^арикунанда^


Ѵ ^ 4 і


мае алан, Содикдш Эаямидд


ани одами


чпхати


нихоят


ОЛХ.ОИ чан г и Бузурги Ватанй гугирдфуруши карда


гаштаги одами калт


хушом


ад5гу


миллаташ узбек, бо кадом са^


I


баб ван мудири рай оно шуда мондагй буд. Ин као дар вак,таш котиби


О


якуми корлитети партиявии рай они


Акбаровро хонендагйо Ин


як


каллаи котиби якум Акб


гаранг карда, уро59


ба ran дароварца,


• i


іактабхри точ^лкиро пушвда, ба ч,ои онхр мактабхри


• « ^ ~т W ••• •


9 »


■ Барой та кор бахонахои хушку холй кафт:


анй шуд


V*


Щ т


мактабхри точуікй китобхои дарсй нест, муаллим


намераоад, к
мачбур шуцам


• I


маслихат ва талаби падару модарон ман


чонов: ба


и


льская Правд


казн, ба редакция, ба рафик,


I


ба газетаи "Ӯкитувчилар", б;


кошм • р т і ія м ак т у б


\


ам. Мактуб нависта- гӯфтам, ки хамил


.храмин хел мактабхри точикиро


тодаанд. Ин масъала


4 4


4 • 4


С t


туда бошад


рай о


хркша карда шуд. Алокрца мактубхои


гп


алии мар о мухоки


і\


да кащанд.


дуінгоми мухркима чанд тухматхое, ки ба гардани ман бор


\ % «I « ’ ** ***• ^ • • , • » - - . % — — —


I I I 4 * * 1 # к


• * 4


карданы шуданд, аіуіи х^ч, кас б об ар намекунад,' Якчанд тӯх^латчихрро


і


О ♦ *


пешаки ran ед дода, талер назѵіуда, ба бюро авардадд. Як зани чала


а %


точик хеста мегуяд, ки С.Исмоилов панч, сол пеш ба-мал гуфта буд,
ки ту чаро ба узбек рас иди д Ту миллати худатро ифлос кардй. Ин


•• w * w


• •


одам шцшатчагй ва х^амчун миллатчйД ч^зо дода шавад. Якто аз ода
мони тайёр кардан тӯхматчихр хеста мегӯяд, ки Исмошіов С.


Jl» 'к» . I *• > о ,« - • г— —• у - ’ » . . ѵ - - .»


« « w < . N ' 4 * » О * ‘ * 9


аст мана гӯристониба бурда мекуштагй шудагй; як чандтоашон'боз


W • _ а* • « ' w - - — » • > • » *у *• і * ' ^ *•••**' w ^ і


4


хматҳо кардалд: яктоаш мегуяд


. ^ ^ • Г ^ ^ •


ин одам се-чорта зан


4 4


рад о Қосимов* гуфтани одам даъво карда мегуяд


ин


хонал


4 •


w


дахои курс и шабона /шабкурсхрба/


хуща


^еч,


назорат


надод а, пули вазората гириф-


Гуфта ба ман тух-


дуруяи хушомадгуи буданд* Аз онхр якеаш директор ва дигс^^аш зо-ь^


чи мактаб буданд»


• ^


Дао бюро ман


гуФт ам


ман коммунистам,. x^Kf^i гапро


лая якто зал дорам, агар ба номи шумо каое ариза дода бо


мат кард ва аз бюро талаб кард, ки ба ман ч^зои сазовор дода шавад


—• JL1 • -• ^ * * I ^ §


Акс арияти ИН туХ^ѴІЙТЧіи^О йз узбекхр Вй ду онхр эз
rio


' Й%ІІ*МПт^тЖІ


j Г/1 d.pi. j H. p u,


60


да^тон за бо мазмуни пн шин ос кунетон. Ман


%


- ду мар от иб а


SИ іісір'і'ИН ҷушипа (Ірпл’іл" о-ят — j


- - ^мьіігла и ар Ойісд аги як мае от иб а не


X <з


^/Сс


О ’У' f г 4


іи Т „ -


•-Л ?-а*іа_хонДа ом ад аги, ин як. Дуюм, зани мана худаш


- - ■ 'V # —


узбек /узбечка/, хо^рри ман ^ам ба узбек раеццаги. 0,


ту зани


тjхг.іатчх, узбек он таоаш


р] Q'; •


і I


. К


, ба


гнз намераси?! Дан ба ту чи


r.jp дорс-.і*? ман ба г у о сол аз


ИН і


хеш хамки гапро гурта


рои чи ту


ь£к,т ин гапро нагуфтй


ва онро акнун мегуит


S3


о •


раионф^хеста^ба забони ӯзбекӣ меЕӯяд, ки мо мактабхри


то^иро б арқарор кун ем, барои даре додан камаш 24 муаллими забони


' ~ . -- - w


мод ар й л озим, мо онхрро аз кучр меёбем. Ман гуфтам, ки онх,оро


аз Точеніе тон даъват намуцан лоз юл. Зав.района


ки агар


мо ин ь^дар муаллшѵіро даъват намоем, барои таъмини онхр хонаву чрй


надооем за барои хоі

мин ҳал бахрна зуд


чу)й сохтан пул неот.-Ман гуфтал: "Уҳ, ^а-


■ > - " I ~ •' * ~


ми а'1


Набошад, муаллимони матллие, киз з аб енг


# /


• 1 -


.точіікиро медонаяд, коноультадияву семинархр ташкші намуда, онхрро


— ~ ~ * * • • ' " ' ~ ; # ' * * р Г


тайёр кардан лозим, ки ба мактаб^ои точркй даре дизрнд. Ба пн так


т


мудири район ба забони узбеки ба котиби Обком гуфт, ки точлік-


лгт


хои Фаргона узбеки хондаги, бинобар он точрікн даре дода наметано-


Ф Л


нанд. Котиби обком, ки будани мудири районоро аз котиби райком


пурсиду


ин одам аполитичный


Шум


чамъ" намуда, ба курс и якмо^аи такмили ихтисос хононед ва


» - 4 1


б игу з ор ед, ки OHXjO


ни кдда;


тавонанд, синф


4 ♦


І 4


• •


кушоянду даре додан


г*


Іуаллимони пурихтдеоеро аз Точ^шистон


# I


• •


даъват


аво


аз


очикони хаминчрй


» *


I і


хаглин^о


очдкй даре додан гиранд


-- ^ (--- - • •


масъалаи проблемавиро


бардошта истодааст,


падару модарон ва навиштахри йсмоилов С


дурус'танд. Дар районхр куркри_такглшш ихтисоси муаллимони точнее


шаванд, кинофильмами


намоиш дода шаванд, хофизкр
Г, I


ТОҶИК ДМ'ЫЧМ'О Ktipjl.’l


!


_ I * щ


|П-|іід, на о ару дибоои милли и


щ


\ ^ rt 11 ft ' TN ) n I \ i \


ч> v » *


Qj


v f ▼ л Ғ' ~ ш * ~


м^Д" маъкул Icf ібул кардa будонд.


'П1 і'Уфтанд, ки


баіншк Узбек мшгдатчига


* V, % * А


I //>, О икр бИСР.


род


■V


туро


ДФ ЙЙ 1 \ Д і’.! f 1 \| И1 а М() ;у 1 к п ( If ( ■ ]■ у


1


ОН хр ЧВВОб


.де.чѵ'і гуфтом, ки ман '^чш- нштрда бошам, яктаро назада бошам, накуііь


1 бе 1, '0 чй КОр карда метяпоиапд ѵ Маи


* I * I . 1 ^


солдат и


I I


я: го, халк тн.члб


м асъ ал ар о


ба


ром гаахошіти шакоии ҳуд/щ кор нокардаам, иіі масъала - ба манфиа


ти умум 1 ба манфиати 'ищ%шгт аот. Ии сиосати миллим ленини аст, ин


т*ч_


короарорші дар як коммунист аст.


I


Аз к^ібуя шудшш іуірори нагз х,амаи одамон хрчл хурсанд шуданд,


.


ба обком будагй одамхр хрм хурсанд шудацд, душманхр шарманда шу


ф ё I


дацц. фямая одомон фахміщапд, ки барои кори хэдикат мубориза бур-


дан даркор будааот, ба нафьи халіе, кор кардан, манфшати халкро


хлмоя кардан


ш к


будааст.


Котпбн комитети партиянии вшіоят ба мал хат нависта доданд,


б о он хат ба назди


дов рафтам. Он кас масъалаи ку


*


• і


[подали филиали ягон институт ба забони точ,икй ва дар назди омузишго


%


xti педагогии ш* Чует кушодани гурух^и забони точ^икиро монданд*


Т... * % " I * ^ •it* I


Рафик Шерму^агѵімадов одагли поквич^он ва марксисти будааст


*


:,Іан аввало гумон карда б удам, ки ин одам айёрй карда истодааст. Баъд


ч “


р оо т б уд сШ и анд о uiaj^o и о н к ас р о фах^ѵіид а} м а 11 б ис ь о р хурс зі щ шу д 8хі •


ГТ I


Рафше. ШеріуоряммадоЕ гуфтанд, ки чанд сол ин чрниб мал дар Комитети


Марказии партшіи коммунистии Узбекистон кор мекунам, то х^л ягон


I * % f ^ ф


кас назди май омада:


1!


Писарам, додавал, рафикам, дар бораи ахволи


А .. # 4» ^ 7 .ф ^ ^ « м


маіетабхри точней ran хрмшу хріин-, ту ба мал ёрдам те, ё ки масли-


хат те


М


нагуфтааст. Кори ту кардагй, масъалаи ту бардоштагй


бисъ
6


ъ n


ёр кори хуб. Мо


щуморо, ки дар ас ос и таіслифк


паі I,; ipy


модарон пешнихрд намудед, крбул мекунем.ІДар омӯз гога му лимии


ш. усі лКіо гурухр тоники л синфхри ыбтвдоиро меомӯзондаги м оку то ем,


_ I


якіто гуру хр тар б иди чрсмонй мекушоем. Агар хохрдц дирекциям шю


титути педагогии ш. ©аргона ба номы Комитеты Марказй мактуб нави


9


санд ва талаб кунанд, мо дар назди шститут які то гурӯхр точркии


мияву математика кушоданамон мумкіш. Мо хр з ир якбора институт и то


и


^ики (кушода наметав он ем, чунки барои ин корро кардан кадр наме


рас ад


• І


Дар I назди омузишгохр педагогии ш.Чуст гурухр точркй кушоданд


• <


%


Мгш хрмон сол якбора 16 нафар талаба ва толыбагонро аз районы фау


гона бурда, ба гурухр точркии омузишгох. дохші кунондам, ки аксария-


-, . . - . , ~ . ~ L - - * • • • • • * - • * . ■


ташон духтарони х ма^алли ва акі^ажіяташон писарон будаьщ. Аз онхр I


нафар духтару 2 нагар писарон буданд. Баъди ин худи бачаву духт


о


СХ


ба он омузшпго^ ба факультетхри діпгар, аз он чутлла ба факультеты


• С


тарбияи чрсмонй дохил шуданд. Мана хрмин хел карда, барои синфхри и


тцдош тоники кадрхр талер шудан гирифтанд


Аз'байн се-чор сол нагузашта, аз пайдо ва зиед шудани муал


% •


А


- • V


лшони синфжш ибтидой баъзехо тарсидавд-мй, дар дехаи Кафтархона


9 ^ — . •— • • • . ^ ^ m ^ А 4 % А ^


^ * 1 I I « •


точлкиро нест карда, ба чри онхр синфхри узбеки кушоданд


Соліі 1977-ум дар дехри Логон дар мактаби ба номи С.Айнй синфи якуми


точшсцро 15 рӯз хобонда, онро ба узбеки гардонданд. Ман ба он мак


рафтам ва б о чаішли худам дидам. Мактаб - мактаби точркй буд


амм о


онво ба забони узбеки гардонданд. Боз як кори нодуруст хрмин


ММ . _ Ш. А I Қ ^ м w -.я


— — * •‘ •.Г Т *


ки дар дехаи Дамкӯл сад фоиз точикон зиндаги мекунанд, дар ин чр


• 1 I 1 т л ѵ • т % • • V ^ u 4


• *


хргл мактаб - мактаби точркй, аст, аммо дар атрофи дехр, I км. ва е


» %


500 метр дуртар аз он мактабхри узбеки хрютанд. Дар к,.Дамкул як шаш


нафар ошіахое ёфт мешаванд, ки падараш точрку модараш узбек ва ё


:ЗТ
• «


63


* ш т •


ft ** *


баръакс, падараш узбеку модараш точ^ік х^зставд. Дар ин крпшок, хрм
шаш нафар бачахри дузабонаро аз х^р кучр чамъ карда, шумораи онхрро


азхрсоби дигар бачахри мах^алхри гуногуни атроф ба 16 нафар рас они-


I * • / * • « • .4 . •* ѵ


да, синфи точ^икиро барх^ам дода, синфи узбеки ташкил кардаанд. Ал-


4 • <


батта, инро барои ба кори мактабхри точикй дахолат намудан карда-


анд.


t 9


9


Ин корро_ дида ман ба шӯъбаи муорифи халк, даромада,ба


и


ч^вх^архон гуфтам, ки ин кори онҳо карда истодаги нодуруст аст. Ку-


I / тл • *•" ••- - . "1


• • » « • • - «. ^ —


• 9


шодани синфи ибтидои маіхтаб


■л ш~т •


ин командах яккачини футболбозон нест,


ки кори таълшѵіу


I наели наврас аст. Шумо барои ин ч^воб меди-


.....* " ■ • ...... • , • • * * * *


х£До Ба х^ар хрл рафта санч,идан даркор. Мана худатон шохид х^астед,


падару модарон ба шумц арз карданд. Охир, акнун тар


ири яккаву


ягона мактаби точ^киадешуда бошад? Ҳозир яккаву ягона мактаби


в • ѣ # Ф


точикй ҳамин монд. Дар мохж октябрь х:еч, кас хнк, надорад, ки мактабро


як


^ %


• ♦


дигар гузаронад. Ин гайриконун аст. Дар инст


* - - - . - — - — — — — - - . ѵ . - * хб - . . - . . - . %


\


рукция гуфта шудааст, ки ин ё он талаба


актаби дил-


хоҳаш рафта хонда метав он ад, аммо синфро аз як забои базабони ди-


- - . * * * * - * *... *


9 • 4 9


гар гардонидан мумкин нест. ,


* * * *


m


Дна ^амин хе л нофахулихр в а
ро боз ба наздіікй ба назди котибс


хает. Ман ин масъала-


— —• Щ ф •• » ^ % ^ ^ ^ фЛ ^


партиях padxri мегузо-


# •#


Ин масъаларо ман ба рафик,


ов


I


гуфта буд


у:


гусотанд


к к


ки т! шуіѵі о андак истѳд акнун, гуфта ба мактабро часшщан mg г и


тш W ^ ^ ^ Л ~ т — • ' ё


ред-мид Ин чр облано j^ct


сд


, раионо


хает. Ту хрзйр истода ист”


гуфтадд. Локин вич^они ман х^ч, к^ібул карда наметавонад, чунки ин


%


корашон нодуруст аст. Агар тӯгрй кор мекарданд, дар мактаб синфи


узбек


аз'авваж сентябрь мекушоданд, майлаш буд


рем, ки агар барои кушодани


Г,


талабот


W тарафдо-


• •


юит бошад,


I.


Ш


"мкмати Ӯзбекис


гон”
Щ» с? ач а хор о т аъ


лгал додан гиранд. Ленин барои ба кори т аъ ли


> "s Т Г ѵ Т


Ч. А.


но^оя дахолат кардаі-і, синфе, ки даре р афт а истодааст,


' • ' > г» • « . >


Г»Ч О


і кардан, конституция ба урч, кас уукук, нагледии^д, баръакс,
пешгпрй намудани чунин вайронкорихр дар Конституция ҳукук,


ГЛ п п тт


U1


іоси ха»


уо.ипі нс ради хретем


о аб а б чист, ки масъала^б- мак таблой точикй ин тавр вайрон


гс г адааст


гуфта?аз як-дуто ро^арон пурсам, онхр глегуянд, ш
ар ас ос и програчмаи Точдкистон, ки барои мактабхри точркй.


;t ОП^


шудааст, даре глегузарем. Аммо то ірл ягон кас намеояд,


л ^ £} ТТ


ч. ч.


ва тафтпш намекунад, ки таълим аз рук програіѵіглаи точики


•ч


3.6 они


% ■


* м *f. I


" истодааст ва ё нет Аз Узбекистан вакилу намояндаур меби-


ірбия дар мактабири ӯзбекиро тафтиш мекунанд,


Ч ' * • 1 ** • »


%


точ/широ, ки намефаиріанд, брчораанд, ба дарсури му ал-
ой намедароянд, намесанчанд.


шаяндаву компесішхои тафтишотй, ки омаданд, аввало мепур


"Л зо ;ед кончат"


м


Даромад чй крдарт" "Узлаштириш нечи


бѵ


г----- r-U


и)


Ж


I


чанд фо из дуд т” "Сшф дафтарп к^лайт"


I син


UJ


•Ч.


чй тавро" "Оддивдагй у кит


,1 1 Г


^ Г


V*


;ѵіув аффакішт т илаишз" -"Ь


кошт мехоҳем" ме


бо глежлон мезаванду


ба дітгараш корашон нест.


"Му ал леем"


Ло дао назди радиоузели рай они Фар? она радио


#


кард его, ки дар як мох; як мар от иб а дар б оран муаллимон сухая


Мая


махе ан ба мактабхрн точргки меравал, дар б оран муал


---\ - « о Т О


ІІС


хо менавкс


Хаілон муаллимони


WHH


V


JTT


"Рафик, Исмошіов, охир ин чи ran,


^ 1 Ч « — - * •*


МО


ба забони


хо ба мактабхр


абону таъриҳу


и ӯзбекӣ Ештшфн месупоранд, чунки дар мактабхри олии Узбе
бо бофандагони Ленинобод, бофандагони Маргелон бо бофандагони Ду


ради гл о ил мегашт.


Албатта ягон кас кори мактабхри точ^икиро насан-


/
V А 1


\ 1 • '


S V


л


худ S3 худ бардам хурда иотодаанд. Саволе ба миён


»-> ГѴчТ


ч V V '•


»


п


ч .

> N > Y


Ч. ▲ _•


▼ TV f


4*1


1 u


шв n


Г"> Ч-


Точдкистон мактабдои узбеки таракан мекунанду


тг*> < ^ >


* '


■' ■> лі :'


V V. Ѵ>Х\


“Л Г ? ^ *


: и л


ѣХ г % ^


фятш


к Ф g о y п


Т ОЧ^ІКИ


нест глешаванд?"


*


Л I f 7
+ Jk^w ЧЛ V


л


1 ff


у*; л


>0


Ѵч ѵ


V


П ^ О ГП


Ч» V. ^


ГН


ТН


W чг


бопед, ба посёлкаи


с.>


TJH


~ и*


г > ^
* . ^


>л л


V ч ,


'■ч


Л Г*4 h ft
► Чу


ф ѣ


о


V ~ і Ч


г « гѵ


Г>


Т « /-\ Тт-


S I )н


jw * ч*# ^ *


г* щ


ли кард


мебарорад.


# •


Т


ч> _


. «-Х 4 ^ •


, I Ч ^ ѵ » Ч ■* • 4<f *• ^ ч <■


П


Т‘~


«А А


^ ИП Ф ПР


О XJ\J j. гі vj сб


б


ар о и точдкони гирду


г от


поселкаи


эл о хил а м ак т аб до и


Т р Оф сиі а


>


^ Ч.


Ч I


т


• ~Г ^ А ^ЛГ> Q О
\ « л \ %
. * J-fc Swг V. W4 Ч-


V Чі


іочдкон ба дампн кон рафта кор карда истодаазд.


1 Г


* ‘ О *ч


ТТ * %


* Ч Ч Ч - -м V


і


£5 Q о’ЛТ>ѴТ сгг"


ѵ-4 Ѵ-- Чу •»-.„Хѵ.«* і —. J х. О,


ГП р> л тггт HhT.T ТТ ГО V


1 ѵу UifxxilXJfl Д cLA-


ба забони точики аст. дар он


макхаоу дадрслал точдки даст. Якеи он ба номи С.Мни ва ді


г\ -г-> о ТП


■■ і


р


4 •


-N "Ч


ч


-'Пі А.С.Пушкин, директора мактаби ба номи А.С.Пушкин - шогирди і


4 f ^


<* * *


«U 1 5


. а о


о


' ^ К.


? она бошад барон бархам додани мактабхотт


\jO к±


т очики


Г'-'-'Ѵ ЛК\~н II ѴЯп.тіг


'-*• — ^ А ^ С* ^ ^Чч.а*Х .j


харакат, дайрикрнунй корбари карда истодаанд


Д \і


-Ч?


т г


Г « -N


е as директор они мактаби район и Фараона рафик, Калолов ба


1 * I * V»


ЛхлгіС* L1


Пуродов 0./ гуфтаасту "


и мактабіуш точдки нест шу-


V "’О


» *ич.


ак ніді дубора кушиш карда ист сдаем, ки боз аз сари наз синф


I » « 4


хан ибтидоиро оа засопи точдки кушоем


к


• •ІО


Аз чункн ахзол котибони


л ОД


нтетп вилояти Фараона за рок^арони республиках Узбекистон хабар'


Я OD


нестадд; аз пн кор рохбарони Комтети Маркази хабардор нестанд


^ ^ ^ ~ ^ і « • f ^ * г ~ *


•*> г < ▼


баъзе од аал он и калтафаххі ба ин хел камбудихр рох дода истода^


% t


r^^jyr


Го д


тт аа !Л


а


ки дар оэданам чднам даст, то дар танаіѵі як кдтра хун


• • ч #


ир?д УДЛ Ф


X - CLu і -\^Мчу _L


л 1ЯЯ


all ^«CJL ->


г о


мчун коммунист бар звдди ин гуна камбудкхр мубори-
і ин кор ба манфиати партия ва ба манфиати


> $


ус тип халкхост


Агар дар кучде, ки дустии


мустахкам


г> го т;


IwLlUcUD


• #


мешавад. Макради мал ба роди


буша т ал аб и халкдо ичдо кардан аст. Аз Шумо 0L. Муродов ходшшлан


, ^ t * 1


деы ки ба кормандони вазорати маорифи хал кд республикаи Точд-


кистон расонед, ки онхр


• «


бинанд, ёри расонанд. Кдйд кардан
66


даркор


каи Точркистон ба мо ёрни эмали


• •


такмили ихтисоси муаллимони респуб


sypcxyo


1‘


муаллимони мактабхуэи точилки одамон омададлаърӯзахр хоіща мерав


лекш лекция


б арок му ал лшл он аст. Ин хел лекцияхуо


тичд


аяд


-іг


муаллимон ва дониши муаллимон


чй


ас тт Ахуа


лекцияхо дар хангоми


в а


дарсхуазмкунии бачахр


~-- - . 4 -- I


гуна


инро


о


о


анчицан даркор. Чун


лекцияхо дар таълиму тарбини наврасон чи навъ аст, таъсири онхузро
дар амал_ санчуддан даркор. Мо одамони хакуикуяи чамъияти коммунистиро


• • ** * f 4


I


тайёр карданамон даркор. Кадрхуэи бошуури саводнок бароварданамон


* * • .. • Г ’* — . I


даркор. Агар


-- - . , •


нар меш


дониш надошта бошад, одам чи хел сохілби касбу ху-


I { * • • *’■'* V ^ • 4» I


* I f


Илму дониш нагз бошад, сохиби касбу ҳунар мешавад. 5


- . «_• .. . __I * •


ҳамин мая бовари дорам, ки ин омадани шумо ба мо ёрии амалй мер ас окал,


^ .1


I » *


То чая г и Бузурги Батанй дар рай они Фар? она вуариб 40 куізор т о чу-


- - — * . <


4 *


кон ҳаёт ба cap мебурданд. Точикони в одни Фаргона, чуноне, ки май


• т • • •


точ^жони тагч)оианд


О ѵ


бораи х^ёт, таърих, дар бораи


зисту зиндагонии онхо материалхузи таърихи чудо хушл


хи


Точикони Фаргона хуам монаяди точуикони точулкистош


• /


таърихи


доранд. Масалан, як дехаж С


V А .D


U


і d


ро гирем, кяриб дуним :^зор


4 ^ »


4


гй. Хокими Сух мавчууд буд.


замони феодализм хам


пеш аз ин


■Т -г ‘T.


ііёри, рай ОНИ . ^уДТ^»f


Киштӯт паі'ідо шуда


хрм Сух мавчууд буд.


%


на монаяди точякон


Дар


ша:фу районхуз


монанди точикони самаркаяди, панчуэкентй, хучудщй


исфарагй буданд. Дар боне а мардуми^


Сух иборат


гуянд


Л е кин


Панчудент, Конибодом ва Исфараро бисьёр одамон


^ I


таърихи Сӯхро, таърихи Кррасувро, таърихи Дамкӯлро,


' - f


таърихи Охсой ё ки Ахтамро, таърихи куадшии Риштонро олимон кам сан-
чіщагй. Дар бораи он шахрхуэи кудимии точупшишин материалхри таърихи
67


нест. и


Т


іэ.н а з _ утл о


тал


, ки олимони


Точі


хри


У


ад


шунаванд


нд


ладанияти кддигли доштани точрксни


_^ ^


ас б у кори оішэ рис о лае


санд, бисьер


• «


шуд


* )


акт


а а'


Самарканд


аз


Институту археология материал гирам. Щербицкая гуфтанй као дар он


• • т


чри ниш ас таги б уд, он као ва боз ходимони дигари Инотитути археоло-


* ......- V ^ ^ ф


V •


I


гня мегуянд, ки материалхри то соли IS30 дар архиви Точикистон аст.


_ ' о^Ц ‘


Як Куйсми Сух як вак^тхр тобііш^ В^ірвизйстон будааст, йрло бошад ба


I • • ^ ^ * - +


• *


Ӯ зббкистон нигох^ мекунад. Агар археологіей се республика: Точркисто


7 4 * * ~ - (ѵ » * ‘


ну Узбекистону й^тргизистон як шуд а материален оид ба рай они Сӯхро
бардошта, якея насозанд, омӯхтани таъриху археологияи ин район


Малкин нест. Агар хрмин ran рост бошад,


акррлан олимону археологе5


I


Тоянкистону Узбекистон дар ин бора кор баранд ем хуб мешавад. ІДа-


:


с алан


т/г


Лугтйппа г


ей дар хр


Т\~і


т •


кань а чи едар


т


хрл мешавад


ест. Дар бораи
S ки Дэваш-


гирѳм. Б акт е •. ки арабе Самаредду


гириф-


танд, Дэваштич ба екими СУХ мактУ^ фиристод


ки б ар о и ёрдам


и


ас


у; ^


гг


UJ


ипистонад


дэваштич ба хрктк Сухдара


шуд


• «


г азе таи '' и У


9


логеи Точикистон м


пахн


будем. Агар архео


е ом


б о хаіѵіроеи археологе51 Узбекистону К^ір


гизистон


кор мебурданд, бисьёр хуб мешуд


_ .. я т • •


Дар бораи маданияти точуікон е^


чиз еР 0


Іаф.зи точикони Фар?она бисьёр ширин ва таркиби лугавии-онхр
утло лаДзи тоеікони Кафтархона, Аввая, Валик, Точ,ик-араб-


аот


ПТ’


т е ппа,


ба лентаи магнитофон навиштед


кун ед, чи хел аеи(3


До


труду таронаву газаяу


фи Щтщм точ^кро дуст мед о


аст
68


рем. Вакт


• I


Точмкис


иёянд, хамин пшри


аз шунавандаву тамошобин


• в


биёд. Онхр программа


глешавэд. Аз гирду атрофи шазф хрма


Фар?она, Риштон,


гл-


Дар


к^риб 40-50 ^зор точркон х&стэцц


кишлоку районной


и


аф


Дамк;\


Калъ


Авв ал


Чангал дар рай они Кувва


О


Кокулон, Мульён,


кит


хастанд. дар


• 9


х^исоби худи ман крриб 100 хрвор тодик хает; дар вшіояти Намангон 120


I


хаз op


очрк х^аст, кариб


хрвор точик дар райони Андичрн хает


Агао


тамоми


точпкон знндагони кунанд, аз


к^ариб 250 х^азораш дар в одни Фаргона хает. Мо кариб 250 х^зор


ч/лк дорем дар ин водии Фаргена. Лекин дар бораи точдкоки Мархрмат


Асака ва г. ягон маълумоти таърихиву этног


нест


Чандин сол пеш якта-дута муаллимон Усто Чхонов барин одамон ба


Фаргона омада ме


х,оло хе ч, як олшл нарафтаги, кадам на


I •


ѣ ш


мендагн чрю KjHimioKjXjOH мо бисьёр аст


Боз дар бораи маданиятамон ме г у ям. Ин аз ч^іх^т и сиёсати хрзира


нодуруст бошад


V*


хрл руирост гуфтан даркор


(X


■П


ьарои чи ягонта дастаи


хаваскорони точрікй, ягонт^ ансаглбли точ^ки дар Узбекыстон на дар


Намангон, на дар Аддич/зн, аз чр,


Ха1


ба


забони тоторй ба радиову телевизор суруду ракрхри анса-лбли тоторнро


нилон медих,анд, мешунавонанд; ансамбли кргргкзиву к^.оок^і epic ^, оілгло ба


оои точшсхд> нест. Ин масъаларо чандин бор бардоштанд. Ба наздикй ин


мае ъ ал ар о сӯхю<р сахт бардоштанд. Онхр конференцши коркунони радио


шунзвони ва телевизионро даъват мард


Q


дд. Дар конференция


ман рафта натавонистаму мудири іщдьбаи /оид ба. мэданияту


пропагандам районо/ рафта буд, дар


1


ия аз Тошканд


/на'


• •


янда/ омада буд. Аз даъват карда шудани конференцж, аз бароь


оӯхиж) дойр1 ба масъалаи маданияти милли ва к^рори онхр ман шунида 1
>


ёр хурсанд


р? *
Cs-i.il


котнби /райком/ б


а таачлуо омеда гуртааот,


к II


ran ин? Іш чр точркон бошанд,


• 1 I


іевизорро оварда станцияву


іаапро сохта додетon


О о


«з «узоекжстон, телевпзс 'атон Кррг: зиотона


ирад. -.Іо на налоишхри Узбек


стонро дида метавонему на намоишри


п


виз и они Тсчикистонро?


f а. ЛШ U


ЯР


тамоип рп телев. , . они крргизі отон


дигар намояшхрро дида наметавонем• Агар пгрлсзт^ доданн намоишри


евизиони Точркистон душвор бопад, дар назди телевизибни Ӯзбекис-


якт а журнал и нзмонме тоники ташкил карда, ба гло ншпон дпхртон.


1 • I


) ин бора ракси совети кршлок, Рахимов гуфганй


I * 9 і ѵ ^ • • «• 1


кас ба консерен


.4 Jt.


)смад карда, чудо сахт талаб намудааст. У гуфтааст, ки барои чи


0 *


1 V % С


зои правок он ба з аб они ӯзбекӣ ва з^атто ба з аб они казокй намоишхри


(с ус


мавчуд асту барси тсчукон ягон


Чі'іэ лр


~~1М Н6СТ?


ніан мехостам, ки артисток


гочдкистон омада дао райони мо ягон


ансамбли точ^іки т алкил карда л ед од анд


I I


I


4


0^1 TqJ-A^jJIhC;


ТТТ


ас ос и


тпёрии чамъияти-ш е ки дигар хел рохрр крлн-мн, оисьерхр хуо


рл


д. ІЛо дар байки халк,


аву алулаву


ТГРпР


Ф


ЯГ о


ч.оибу


1


ш худ барои худ


шуд, ки хр-


• •


нандаву ^ навозадцагони пур


сх.


3


¥


н


• »


іа чазонони лаёкатнок даста


ансамбли ракру таронахри точркй


О • *


таиер хр


аглмо


УД


ҳамонхо рохба


о ^
о


мебинем,


# *


аги


тг _ угі


ѵошизир


Узбе


'са^


іа узбеки і


ошканд


пластинка бароварда мешавад, якта-нимта шіастшкахр точ^ш.


ТТТГТТЧГТТ \ т


иг ар


узбекианд. Аз Тонкие тон ягонта пласт ішкаи т о чу-


ароранд. Ки моро


дегузорад, ки суруду


ахри хуцро


бораи Ба


ишку мухрббат, мехрату садскр


в а мон;


I I


Слд іі
ігэх v: -.*йс *di:xn


л


иэЕДр вЪйЯ ио*ь ноічйс dBtr ‘ѴШ я4оі иіѳирвй?


Нл pfy*


Пол


пв Хе но ft 09.31 иігоо ои


$


ойкошои^х оіте АХнвавтэм


й и нтз ок


Айеош. иэзте9 •й’нвеКи'с'вн broj


?


ношнсЛсcfeоб ивнАнвн op


* Кшнирэи


СП? Я


о


— тл


ч_' UJ » л U


шор


гзк оі-9 ено Мб с иноивЗ dfelf


щ


сіи от иівсіАо иэйеХ ийрошга dstf

I * •


сЬгеьвррв1нвго <іоет& оі нИ'энв


йшнох


ГНВ1 Ос^:


1 I


#


•Янвд»6в&


f


O^QEIHEIM 1


1


Ир

» а.


• * ------------------------------------- »


ІовЬс ТШіЬОІ ИС&СОВІНЗІМ' 01-С НОІШйсГ ЙЕТГ ЧШвВДр


HHlfhO 1


інзгі оі—п I іпзязе ио&іЬгза бвѴ ^хАо^иеохяоо


г


# •


t •


dsn


* tfHBЪ&іЧЗП ННІліО 1 ИС&рВІНВІМ O1~Q0 ЕНоМв© ИіНОІШЗ СЕХ КН НО іГС& sg


•ИпЕЕІ НГен ой ноМс т>


ІІІнМьОІ ирВІНВІМ 0і4н0іІЬГ ^ІЛІс/х ХНЕіііОр ВЙАш биіі


6i:daM oiroftc йзнЕЛйшг• і*- *heiteoef eЕНВВЕяЕВН ойеноМеф KKiTOS ШНИЪОІ


г И > ѵ і і


#


• , , • -


ІІСлХрЕІНЕІМ ОГГЛЕ * !ГКЕЕІ?01 ОИ ЕІПГЕВ^іІ cfedTOOHOIfEV; * ХНЕЕuO 1 ОИ ЕЙВИООЕС


нояйг ИНОЙИОШ ЙЭЯОИЯ '10В НООІІОІ ЕВІГВЕОВГІ


% # V—^


йВіІИІГ KEIfBIOEW


иэавя


91" to IU ‘ ГіГООАѴЮ odor: ИНО НО ОБЪ * иНВН^Н ЙОГЕ НОВ ы/х


І.НН0ИР нѳоавовк


+ ф


0QB1


‘нонохЯМіѵО * но £і: 'ш *юс[ойэи г с dr


I •-w Г


• --


4 1 Т\Т
4— — —,


- * J • W


CXSH


Т7* X*Y ЙКНШіОі


іахЕло-^о op or *tfedotitiBper: чгнвігер ос: вио сЬ:'~ЛйІо /лезо


I и С*


^ ІіКлІи'б Гі О 0,1. Рв!. П'О


s - ’ “Г. N -


и.


и


L_____ ^ о


Л с *! ^


Чіи -


4--


Ч. - W


VJ


Г*\ Т1"* t
І W w С?


с


1—.


tiiKAn оаі:>:


гр/


Чу ^ J»\


і:


и


Lr - Гѵ~'


\0аА п


і1» и


ПКЛШВН И1ВИ SOW iJfH-HHlftxOl шзМх


и


т л


л ^ 1_і


і»


іІЬ’У!


I


• т. (


I /I


г


V-


• ѵ -*г * Р * *»л К’, ~*т


*^л Л Ір4 ' \ л-% >


Лч.» _г I Г* ^ ^ ^ ^ V. « Чи I I ^


аоввМо м


к-л т Г


л о» іХА


ТЛТгА’ ТТ\5—


и


і.>Г-7п0.т

Ѵ-. іі


“TDfpn '■-В г " ТХГ*'В г- во _


ч.-. ,‘w1 1_в? LLJc_cJ.A. —Е —


мТт чр игр. >


Пл і L< I ѵО


ѵт


> о


w> ^


¥ V*


і О'С і.


г


^ т


ь ^ • л л ^ ^ ^ Ll«


тт


. н


«I л * л


' ^


,


3 о


о г\ Г'I ->


* ѵ, ои


ІІЛ


и г.ШйІо or: о::


S3 ооад


’wn «03X90 илХ


Р О ТР


«А 44 V 4' ч *


ч '*' (V тЛтт*:^-


'А % А JL% Чві1 ^


V Г хр С


rN
^ lw


л


%


: Ч


% I


ТГТ


^ ^


<г.


* Ял


/• о


жі.-


X


А «.


п и X


рр


ѵл о


ОI г


W I %


^ 1 • »


% % «* *ь


I Oft


> % ^ >


I ^ \


X


+ + ч %-


>S\ > В- n


л ѣ. 4 V. «


▼ г ^


JtX kl


r " ;г п\-


^ ч ѵ 4' ^


т ^


* ^ о


г Гк


•\ о


' X V


sT 0_UA do


ж

\ ^ ^ » Р %% ГЧѴ п ' * |Т і' А


Н % I А Г 1 ИІIҶ1 Кт Іі «■ \ #ѵ I I


ф^і * •» ѴІ % V ^ ’ ФЛят %. ^ Л, V.


VNT
• %


W1


ГЛ ч Л ГТ


Ѵ«А Vt Ѵ«4


і»


Л


V і I * т™
ч. ѵ V


f


с


% %


^ ч___


яг


— і.


Т/РЛ.


JCQ Н


-X ^

Тг V


г\


е f _ Л-


сѴг, j ATI


‘ nCTPU • МСРГ-ЗМГичР


VJClLil- • *| ♦ VV >tOl


mv ' c *


Ш


V \


W- % W- ч V ^ ! ▼


ШШ HA


^ t 'N1


. vJr5f ТІТРГіГП ПО E


Д.ѵ .\wk.ioAV Vs, X’,, J..


-N N


ъ Wi •II В A


4 V>


X


u-.:u^ _ - n -z~* о -


TГР T^.'pr


iUu wA ^ ^


El'n'


X C?; \


4 v ■ Л* ^'; Г r\ n г*в


V., ѴЧt v ^uiJ,


fS _ ^


тт Г4 (4* T ▼ vL ^


гХД ~


UI _


____— fb .1


^ -


^ 'A


^ X


/Цп «I


, 1 »ІИ *X


rsX V j-v 4 ,* «' » t 1 p


и и ij и.. иьхи


V * 1 *! > N Л \


jk « ѵ і ч % ѵ.


Ч«.4. 4г


> ‘ >


^ ч ѵ>


р.Т TrCXZ>''
V*— U* П


-т—В—л гҷ ___


ГВ0НІТ OOSIfH 0 111 & Ш1


3т* с v0 О п rfoVr* '-NT


* . О v. v, у 0. о » I» 0.‘ Г


^ ^ t S>


- w>


4 i


>« • • * V Г1


- ч c* n


i b 9^ i > ^ ^Ғ~ЯГ


X — V I » ^ ' s.


nr


. — s/ . .


ТТ BB ^ 'S


---- Лпі ^


~i ^X r ~S~1


V v^. -


? ii I


Л 1


V
71


с анъ ат у


-тез туда


П Т ТТЛ т г


* :то 0-1


ГТ Г -П •ТО О т т —т V П


сухбат намоем, шод шавем


б


пнег


? ▲


л;


:<ри ч/зйхр


Qp ЛГ*Ѵ г-*


."■j _-ч i » -ч Y\ '


худро


*


мегѵяі


г +


Т 7 — — гг * А т* 1


і. ч/


On


ачрии


а


хис об мекунадт


J


;ф точркони худгшон хас/ар намещранд, бшобар он онхр


ДУД


рагдтагианд, аз хрмин ч,их,ат суд;


\/ і! \/
<7


рон


і ОЛ А"ЮУЛтг —j ^


xuyx ± и


1 7 !Л


<0


т


_____X Ч/


У ЯТГЪй я н 0


не


^ *


ІѴІ


УОДЛ


1 ^


Гѵ


It


іешавад мегуян


ѵл


наз арн огі-ш и м екунанд


.иО


оу°


3.D бЗиОІІ


* ~ 7 О '“Ѵ
j tl ouD \J


f


f I %


I# fe ft


Ttrr


<—4 !• <


liJtl


• m я


суруддрз точркй таяабнома фиристонем, инхр сурудхри хани


ГЧ


г


/1 у I /—j А


V*r w-C 4І A X/


iCHOj


r>


po ба навор метиянд, ки он кас хам


Г>> *~ц


cu\0 CL и с


н У


V Q 0 гГ^Т іѵІ 8 С 3.0 ОіТР *!


О


ДнЯ


кн хрфизн точрк! Ин ба мо аяал мекукад. Ыо ба


U


іуннин КОРИ -


• , 4


9 I


хзч рози нес тем. Шахсан ман ба чунин кор хеч,,рози нестаы. ;Л.о ху


л


ффизони хушхони узбекисаро дорем. Ба мо узбеки


YPrJ ТТ ОТДТТГ
* игН_СІІ1^д


— -У


I


Г


11


ВлОНОВЗ


л *


■<


лозим нест. мо орзу дорем, ки он кас сурудхояшонро са забони т


• * * - Ф шт 4 « «


7ТТД.*ТД


lAJLl


• 9


хонанду мо мазза кунем. Овозашон наяз, кадду крматашон


нзнз..


хамон сурудхри узбекии он каб меховдагиро худи хрфизсни узбек хрн


м е дон анд-ку т Ыавр ад ашон, ин, ки хрмон точркони дар Узбекпстон б уд аги


курс а


мекунанд


Ленин мо аз


/-рудхр


роха


ГП


хои


точик


г


сур уд хон


хам


очт


ки ѵ


А.


хвмаамон paxj


V


• J.


ІЯН


у


О tJ ТЛГІ


апаро ин кадар узбеки хон


• і


U


данаш н од урус т аст. Он кас с у рудхряэднр с - ар о ь


кандихр


анд


• 4


дурус т


Дар водуіи


о


намеёбед, ки точик на


• * «в


• I


* •72 -


Дар


м


^ам де^аву к-яшлс


тт


си зфстанд. Боз мегуям:


локуаи цикории баііни точи


%>


фкон гаілхорй мекунавд.


ш


\Т о


ек


ад


.ТСГ'Л


с анъ ат,


равнак, меёфт


ил му дониш назл
%* ^


лап, пештар дар Фар?ска ба забони точ^акж газетаи "5ар?онаи Сурх"


А- А


мебаромад; дар Ришт он як рӯи газег


• I * I *


I


бар:хам додаі-ід.


ЫІР г* Р


І1ІСЛ-/ Cl


ТТТТ*“ЛТ/Т ^тгтт


хамаи инро


ем


д. Барой точ^іки кардани онхо йоз масъала монда истод
яжа газетаи бисьёртиракаро совхоз мебурорад, мактаб


легираду аіѵзмо дар бораи мактабхо


ТЛТГТГП


ан как,


надорад. Дигар ташкшготхоро низ


• I Ф ш* I


хз.к, надорад. Дар Сух


як-то ансамбли


ташкюі кардани пуд ем, лекш дар хонаи


таш як одагѵіи дуруоттари тапкилотчи нест. Писарони кфваокор хфстанду


% •


духтарон нестакд. Кн масъаларо дар газетаи ’’^фкиікати Узбекистон”


t • •


• 4


сахт танкфд карда б ар о мадам. Ин масъалахоро дар пгӯъбаи маданияти


вилоят мухокима намуданд. Аябатта, камбуджхр зфм j


арои бар-


тар аф


ео хфракат


1. іфілаи инхоро о а


т аи


и Узбекистон" менавис


п, w


ак.0


чоп


:сунад. Баъзе макшгахоро кфг.ірох^і редактор діща баромад


нем,_баъзе ыачмирро барон санчрцан ва чорДидан ба иафлгр «фи-
ристонеМо Мо барои баланд бардоштачи вданзяту санъати точркони уз


I


1
(* j


ковшом рж\цмқ мойdmi


■ Sr s •


m


П


НЛ Д.ОЛ


рѳлѳвизори mo аз


\.


\ M \ \


t * V ' V > ♦


Mo da


ме г и


! 1 ‘!' маоъгѵге I u I к щ и от,у I іав от г ир о


шт ем.


ТО, мац dr. ом.!, ■ таішщ кардам. Ни


I


1


da


P оцу ,д...с>.,п, рг,ц.иошуио ионии то'^ікии в од ии фар? она х^азор бор б


и Узбвк^р: "3, ѵ . г,• иі де гао із?"


f*\ о


Л


1


,!3, барои чй ин тавр


ЛА


1\\Ѵ."і‘Г IWlHVP'h'JMi


. It


гуфтанд. Барои он, ки гуфтэм мая аз радиол т


VJw


\ %


л


.і.Лчѵ! опрои тич;лкоц 10 Д;игуікр. вар чудо мекупетон, аз ин 5 дакркр.ащр


і \


чЛ'Ѵ1';і оозоря газет.-іи " і'уг.уп.уіти Ӯзбекистон" чудо мекунетон. Передач


# V \ . 4


ура карда медизоетон


мешунав


ба о:


хамии газета мегиретрон* Дуюм ин, ки аз


\!


Л %Ч I


\ ОТ'


точикншшщ


и.'онта записи тоза пест


хужу холи. Радиол в


х О: гг: і Фаргонаро мал ташкил кардам. Бо ин ман фахр ме кунам, ки дар


ТТЛ г>;


% к V .4 V , •


Ц іг


щ


мухдаири фахрй /почетный редактор/ хастам гуфтзм


дар бал нн


ян Щ) ^зфтае як


барои пионерон і


г.


Г ,Г


"Лѳнинчиёни Ҷалон" xjhct. Мох,е як маротиба радиожурналы "Чавонн”


таикші кардргй. Дар як мох, як маротиба радиожурнали "Муаллим" аст


аурншшш мам ташкил карда мешунавонвдаги калонанд, матерналхошоі


w 4 » ^ ^ а 1,1 л т


Я


эфир додану шунавошщан 10 даклка


в акт камй мекуна,,


аз ӯзбекхрву аз русхр пятимое карда,


• ♦


щ


о даі^НуШі г


гирифта, материалхри тозаи точлкиро мегузарі'

нам. Мо дар фар?она і


щ


тавр кор ме б ар ем, дар радиошунавонии то-1


ягон хѳли ин корхо мест о і^маи шунавонидани мо бо


I


сурудаш щунаі


мешавад, азони республика ягонта суруд. тм


хушк аст.


дар вак,таш кори б о суруд таъмин кардани


радиол Фарғонаро


будам. Аз Точжкистон р афт а клриб 5С


сурудіри точркии хІурабек Муродов, Бойму^ашад Ниёзов ва дигаронро


будам, вале онхр камаіщ. Ба мо сурудхри тозаи х,о
физ ОНИ т оч^ік лозимавд. А


^ ^ •* %# —^ ^


3


ШУ


далдцор


хофизони хушхонро


со омзда


о


программаро ігчро намудан, боз ба редкой мо


j^awi баромад кунадд, якта-дута сурудашонро нав
рафта сурудхрро нав


РЯ


W Си*


,тр


ишт а


зад


гирем, гаіі


• ч


овозхри _^ар


радиошун


тт


онаі-щ


онзрро дар радиоузель навішта гирем назз, тозаву безубор мебароя^Д*


Дар гл асъ ал аи нитон додани к ин о хр и точркй дар соли 1269 обком


• « % t «


кярор карда б уд. Дар он кярор нишон дода туда буд, ки дар мактабҳои


• *. - ~ . -- • \


и точркиро овардаг нишон дода тааванд. Барой кчрои


овар


точрки кі


*


ин кррор ман чрнгу чрнчрл кардагл, баъзеи он кинокрро ба Ришт он


. * ** J ^ ** • < « « t _ ^


• 9 %


да нишон додс


4


мак, аз Ришт он гарденда фирис т онд аадд. Дар Баііни ІОй 15 сол дар ягон


буданд. Он:фро ба Сух набурдаакду бо гуфти якта ах,-


мактабхои в один Фарзона яг окт а кішоедільмхри точ^ши нишон додагеиюн хх

дар шаҳр аслан лѳнтаи кинофильмхр


худам хам раф


ба мактабхр xjaM каіледпрпст


• — % *


ба мо ме сбир пет онанд, кабоша


ҲР


филъмҳо бошад


‘Ҷ


Q О
О


іо фир ист онанд


W г-, л,


Л JL X С


актаб


щ


go я у л тг дт тт фаозона кинск т о-ун-Пі нвет» Аммо нсіМОіБіі додани онхр баро»і


МО


¥


удо хам зарур


аот. /Пас С.Йсмоилов дар б оран маы-фи географй ва


иб^гйссдии Фар? она маълумот дод/. Чн хе л в, ки дидвд, дар ^одии Фургона


тощие он


бис


ъёранд, аммо барон таълшлу тарбияи фарзандони он:<р муал


точіік намврасаді


J


атика. Физика, таьриху


Алалхусуо, ба мо муаллимони химия, мате


т геогрс


Я


ят заруранд


ал


:хри Иб


доре


м


Ас ос и таълиму /й'арбияро дар


нфхон иб


зару


U


аст.


х


V


и\.


X


О хир ітн сатси с у хан они су


. "'t • ^ т*1 -j! ^ т # О уТТ ^


т т ТТ i vf I Ц


■ Лі Uii^.'«1»


й Испонтов низ дар рох^і баркарсрии мактабу мадашшт


^ -3. б ас с::


♦ і ; I


г> о


Хх w" ^ ^


r-"w


Сухани пеш аз марг..


ДИЛИ иѵ


I * Т 77 7/Г ^ т у ^


" г


марди некнихр


тт


Кош ту барин дилсг


ПХіТЧ ^ о -—■


о ^


ки дар макрлаи "То ба кай об


аз таг# ях мер


— 1


*


♦ ~т


НОЛОИК, чрй ёфт уду барок ту не. ; я


к:: то


* *С п


—с


»


гѵ


# •


зиерат накардаам, сари клбрат дуое нахонд


? «


гул


втуз

* *. •


зо мер ас ад, ки глан ба сурс?и фарзандонат :лвт
бошам?!


tl •


-4лР?с


27-уми январи соли і988 дар рузно:.:°'т


§ Ко: :с с мо:


п ’_Г"Г д


ѵ. Т —


—. л и


зери унЕоки


лук^ррир" хаб ар и мухдме


г>


*ч» —• ^


W А * >- «* ч-


тт< -т


6 С~іОі I


мулокот бо А. д од об сев мадзи с у хан хо и коти


# « # mm m mm •


кистснро о:дд ба алифбои классиние точекон чоп карда?:-


и» ^ I


Л


т


Дар Сзарбойчрн


океахок кухне тон и дяросс=


іо


Gcr


J


29 январи соли і5ос. Соат


П


1 ГТ


•Л^ТТ + ЧТ


11 Л -4' ’ гу


• •


Точикистон". Дар яке аз утоіукр Захар


* ^ 1 I •


I


чума мекунад. Ыакрлаи Г./рокрва ба зрод гиридт


• •


Ленин бояд хотиррасон шавад, ки тамоми фитнакорихр дар одагли


и акте г н: діа ^г


' Я~А


^ г t


* ^ *


ѴѴЧ


А г %


V « X я V-


QT4


О 7


"Ѵ\


Ѵ>


V О ^


•_;


Т


г>ч


*ги~»


О *т


О К


г\


Г% ч- А4


• •


аз эроди сагир ба майда-чуііда, аз хиенати одамони даст:-


* •
1«4


"ОТ


о


• *


мешав ад. Ба фардо бояд ?лакрлах,си он ,<р кадр


— . 4 ‘ - •


шуд. Ба натри ин мак,олахр набояд ро:^ род.


тппдл


^ѵ,-, •


го;


1


іер


х о ход


Дар гохидии Ато Саддам, Додочрн Атовуллоев ва К^гронбек ’Дар7£ -


■ ч~/


У ^ 4 •• - г»»»,., ѵ


• А t


^ — чУ •» 4


-~- 1


... ’О


V


ба. ^т-ни


f> * * 077
i . . С--.

• Сг
.


V £


ч-г KJ


ііізг? ѵя^т^,-<р ----от»лт-


т ------дг^—‘А 'Jd i-;:j


ч/ Л-


ft * ч


1 1 J /*> ^ 4 А ГУ * • Г>


ЛОіѵіС LX л О


^ ы


II


▼ • w*


X» V —- ві^


on


о


«і *


* А


л


* •


1 Wj-ylciT ДІДфД б


хохэд ба. ?л?~:н


"'• ф г* Q


± Д\СІ


О ~ ^ — — -


Л А КЧ


J


О • О


р


и IJ


о


ва Г.Урокрвя


ѴІРР


б


т?0 Z2 Q" *


НсШііЬ сі.*- ^


* •ОѴГТ’^'.І


_ X чаі• 1


D


к /’ ?


^ * -о


і-ч> Ч^г_


б с іісфв c*d на чрзсб дед j


гл ' СР' '


.VJ X U___ •


ЛИ '’Л ' ‘ т *'£2;


О ... W


5ал - п


JV


Т с>л


Г>


СІС5


1 /—V


; аХ і1


-гг-!!


~ ѵ '--'2~-г'—'^ — г"


fc_A. 4.1CucLdcLl[ *


ex., - досух додам, - мо закуро аз даст дода


* #


к оа^дфа цурра глакрлахритарафдорд "Іо ба кай


_ r> r>


ju чОп катщан да и к об •. »


<


А


пТ О


ГА14


Я б


гласлихат вози ш


?ТГУД


20’


• I 4 \__


* он


«X


паот:>-


:лун и с


J ^С.1Л


мо бо Алишер Норматов бисъёр глухим аст.


Ча?1


— М ~~ • *


L тДо


---• «.Л \шУ ч>.».


701


оннет е


не


)


ба /^ар :ҷ:л оіаілсми енрру


а XLI.ЛКС.і Тон


ТТ Т7ТЛ ~~Г\ гл


т


--ч>


рл ѵчр,
СѵО fsJ W


xVx u


Л -+>


гон'оо доп кард. Ин бдсьёр хуб аст.


Аз


1


Г>


гг L


■дб


дигар мая назз медошіетам, кд "ддреБёр!’-д паси нарда кй буд за боз


онхо


дар ин ком;


Т *PTJ


Tt тт о


кор декардян-


Аз


услуби


* Л ГА Г 4 Г\ тт а \~п


П t


і»і v


w


г * Г\ г^ т


rv_Ljv ^ I


глакрлаҳси огл£двж нашр чунин бармеомад, ки "мук^ррир"-и ноыаъл^д


----22 ' *С ѴТ]РГП Г1 О


X U — -


лз,іС


-# А w -


ѵ°


А


гг^7.


т


с арф мекунад, вале у намефашад /ва ё фа^лддан


Я ЯГ/ ^ Y П


X ^ >-4^ « А W л Ч-/


'л/, КЙ ^л-.іру 3


^ /л
VJ U


услуби солдри 30-юм хальфо гумро:^ кардан душвор


Т.


5оз


в: чнхади масъала. Дар кн давра кстнби якумн ХМ


i04jH


кис тон Р. ОлиіѵГов дар


кав


КОРҲО


* і


ал окне кадорятт


W—


_


р


СОЛ


д ва кф-'іа г утл он


он КИ Р.О.ОЛШѵЮ


буд, к и дар о GXf


апп


і і-тдво аддохтан в а мисли лӯхтак истиф


арии од&моне


бурдани '


Точшистон чрнбоз


I-


ту Т> О


I соля


лакфлал


П _ W1,,


н^хѵіа


Яр


шуд. Муаллифи макрлаи Г.Урокрв


кд бовар мекунад


адо


г~’


"Фалс о^я^ѵпѵпзй”


Д^ч/. и wU*.


Г* А


X «


дан доигло ба инткнобу чрб


а
к ад р


оі'^іЗЛИ ЗВВШЫ -Х|С


VIXJLTl JL


I У


фшт. Ана, дар з^амин чр хр о як "мутахассщ /б?. 7 так::,-:
/ оянда, ки пайгитгл-


Файзулло лоч^ев ба Абду


т


сдд


мекунад. 7 аялакай


ни маі-ушаи -лухрбял б с им-


зои як нафар


I •


роҳи гумрох,


t * • •


%


кадр мешавад


п. онР п - а- 71 д


Acty


X


арч, дод. Ин "кори" у, албат


1


миллат /че


•Д/ 6а хиёнатҳри фарзандони дуруяаш дертар баҳои мунсс ::б Ѵблхдд


Вале им он эм комил аст, ки ин хѳл


it


ТТ б V б TJ о V


II


іахо- д


СЬ Ѵ\


ё ЗУ


рун


Сб


• 9


мебароянд. 0нур барон мансаб тайёранд, хатто,


• •


Худшиносии .сохта ва тасаввуроти у.іумии онхо танхр д


• I ж ^ ^


U


:УРУ


TFP


о тт


ГТ** T7Tfrt^i I


о ЯК ғ


ги


омэдааст: зиндагии ман надз гузарад, авлодаі-л эшт б слад за в
мор о харобсохтагон, му т т ахам ва дурӯя тарбилкардагон низ аз


» г


ТТ


• л — ч ^


ЛЯ I: Н


Т~


таб


ак^а ыебарсянду ніС/іу мекунанд. Чи бадбахт


•*»''д ашат!


Бего:^! ин макрларо анч,ом додам, ки бо илхріл дар як они вс.'


О ••


таиер


шуд


"БА ША Hi


• Т AfT


ЦОІП7^> ~т т~ *' т • т’л-г- «


7 J. \J . yl Д L ^ А . АІІ •< L_ v _ . .


И


• •


S ХУД МАКТУБИ КУШСДА БА КСТНБІІ К.і ЛКСБІ ТСТ.ХБТСН


■ А. КОШ АХОВ


6 январи соли чррй дар рузномаи


"Коме ОІДОЛИ Т очики


п~и


о j. On


,,ог*П Л'Э.ІІ


ба


об аз таги ях


II


шуд


Lin


ііП


макрла ма_\рули


iiC'lXXjJ


ншле о-


9


лай кори банда буд


бе


нашри


■оо ба


зор


роч.а:


Як Кртор пешнішэд


хртл баёнкаидаро ман дар тарозуи хирад бор^<р баркашвдаіл. Алгараз,


'и ман аз натри макрла бе^удии кор


-- 1 ' *


рнадионалй, вах^ати онхр буд. Вале


дтар шуд» На чрж


ат е ис т ию


:<р


Л. 11?гг


Т/ГО


лХ'^


О ТШР ТЛ" гпр^-о


ѵ


ГГ'


’О
78


гл б^ъозя дар маъракецф ба мал ишорахр


п_>


шуданд


аз хама


.^оиоаш он ки аз КМ ЛК СМ Точекистон таъч/илан ілагни рус ни ,ѵ. ,оларо


талаб кардан;


о


русии м акр л а


онро аз точпкй


тарчума


сол


аки баъзе


заршеон,


сІО


Сч


3. Саидов ва У.Бобехонев ба забони руей


ЕѴ


ТЛ


хр:л:т ки макрла ба руей тарчума пуд,- му


л*


аллифк


он ба базо


мо с. На


/ ___


Р


Г>


тон ва нем аз


тма шумо, рафик А.Норматов, кушиши зиёде ба харч, додед, ки аксп


с ад он хонандагон ба ілаколаи "То ба кай об аз


% ~ % •• , і I


т" дар


рѵзнома чоп нашавад.


^ V.


ь шумо бо якчрягии к ор:л г н д он и гл'^тг~т


»


• -


Точшшстон Н.Маткулов ва ЗуСа дов ба редакция омада.нг


мактубхри ба у н вони макрла чамъомадарс главъ кард ед. 22 январь


О от


Дд


ТГ Л


путло б оз ба редакция ом ад а ,ста- тавр г
таііёршударо талаб кард ед, ки якеаш ба азои бюро за дкгараш ба


' г.


rN тт


іЧ/Ѵ « ѴЛ.4 «


тр» ғ


пнетруктори км ДхКСш тааллугр доштааст;


НТ


бпсьёр мехостед, к::


мако


\


сон і .урокова ва з.сацдов ое них он додали ч,с


1 Н ■ - • - • .


рузнома


дав


Чарот! Аз


О • ♦


:шлахо хатт


при


шс’ъбаі: глаънавиёти рузномаро х^іл ;


р накатдед /шс.дд мунос иб на


НТТ7Т


і -о


тед/.


Он рѵз ман муҳаррир ва кормандони рузномаро хеле мушавваохотир


ЧіЕп * !Т ^ і ' мтЗч ^ ■ Aw


да


• ♦


^ьефтаіѵ'.


Г> *


хз ил от и м аі'ід а- ч удід ар о як су гузошта,


о


іа


рузи члтлъа 2£ ^


воръ баъди нисфирузй ман ба шумо, котиби Кій ЛКСІ.і Точркіістсн р


го Qr^TTT


1


А.Норматов бо


телефони 22-33-23 заінг з ад ад. Баъд аз с ал ому алеик


•ЦО тттт


Wi


иное кардан и хеш сухбати мо чунин о^дза.т гирифт


Мігобобо Ми


Ра . L А. Нормат ов! Марс


б о чавобііяп


3 .Са:г


дар іщор’аи рузнома


кард акд, м ак,о л аи


дигарашро хануз


іахешіа ам. Аз б ас к и ин ь '^олахр бо к; шиши шумо тайёр шуцааст ва ба
79


наы


,ан равонаанд, хуб мебуд, ки ба тарзи куто^


баъзе чробхри банда низ дар пах^іуи он™


нашр


А. Нормртов.


Не


ро гуем.


Т,* т IT
Ш#*іі


гуфт


L Я


* ~ 9 ж і •


Jiff ? П
.......


ку 7


.А ТТ


г


-П • _


л тР


мол аст


шумо фикратонро


мо бояд "ЛЕНИНЕ


11


Дар сурати "линийи ЦК" будани маколахр


бояд члвоб


ман титул кори пум о так,озо мекунад.
де. Ин газета сргани ЦК комсомол.


Органи КМ Л КС ГЛ Точдкистон монополиях шахски шумо нест


ІѵіѲДОНбД !


лхН ГЛcLKjQЛcLXjO !!ііОЗКЦИЯИ ЦК ПЯрТИ/J BS ЦК


коме о


п


4Ѵі> *


м


хуб нест.


.н.


ІИ.. Hi .


А.Н.


5а фикрагл, б о номе "ЦК партия" xjap гапро гуфт ан ко:


'ЛТ г


аъ з он пахтия?


Не.


тг


U


суоли шумо ба густугуи хозира ч:


__ М Ш * ♦ I


7 г*'


лгу


Ман аъзои партия. Ман фарзанди партия...


т ff т -т


ш . ш.


Биёед ин гуна даъвохоро як су монем


Шут л о акздаи хешро


бо номе Км напушонед


ь а хаіла


аѵіСч DJlj -»і


Y Л


)


тако,


іахои мазкур бо рохрарй ва дахолати бевос


ЛКСМ То


талер


Ба


шахе ан ба редакциям


»1 т г


ША


9


:смоли ToHjITKKCtoh" омгда^ барок чоп


ЯП 1Ѵ7ТГЧИ


Ф


карда исто


Даеду


А.Н.


Ин


и


линии ЦК" фахдид


”ел'<


Ф


..« _ нітіі .’агхтРП А Н ГѴПЬЛ Р л о та


М.І/і.-ОХИР ШУГЛО і-!А НсОІ^Д, р-л.их5 •


Чаро аз
• #


А. Ч -


-і х • -1 #


худ ran налезанедт


Ин


1!


тттияи


tt


4 О f


i I


• *


кол ay)


бо масли:


тп/ м


Ціѵ

U ^ Т) "т


гі едг) А


I I *


; I м ! 'і/і


BS


^ ТТДЛТ^ 1 \ 1Л.


и


ро ифода мекунэд!


9 980


гл. I.!.


•аіінияй шумо буцани маюэлахр онхр


MX


маро тш^зо мекунанд. Агар ин макрлахр фикри хонандагони рӯзнома


.Л00 J Д * МЭН О5 6 НQM6H3BІГІТВ1Л »


%


Т1 f


ки аз н оми комитет и марказпи пао


ГП тт


СiJ X


ran


л и


А. л.


/паузаі


Г •


а л у X


М М


1*1 ф


Сониян, бояд суол наглоям, ки чаро авв


г» тт


ь ікрлахг"


М-І4і


муқобкл чоп мешаванд ?
• • • - w .


f н


J. і. • і X


Т.У


іѴ


ІО


"лиш ЦК"-рс пеш барем. Ин ь . лахр


і


аі lo л аі-г


дар бюрои ЦК мужским


« п


М


Иі ѣ • •і


Ча


) у>


Ct м О


кариб як мох, боз ба кадри ілактуб в


с ад о хр и ба


ілшрзлаи ман оілада ичрзат нами-.


л Ч.
• -.1 •


Л


• я


о


муносибати "ЦК -ро ба макрлаи іиуіло гуем


М.іѴі.


О в ин пойтлол


кащани одкорбаёни нес


гп Г


X


А.Н.


Не.


»і!


іЛ.ь! .


Ба натри мактуб


в°


а


макрлахри


ба тарагдоо


гг


UX1AX


"То ба


как об аз


таги ях меравад? омэда ичрзс.т


е негг


9
« I


31


л и


Лтхі


К 4,03 ат


ла^ои Г.Урокрва ва 3.Саидов


• •


Танхр баъди натри ин макрлахр /глакр


I


М ѣ •


’ шархм ред./


71 Я Т» Г


Ій . М.


дар шумораи арузи якпанбе


31


январь танхр ма


крлахр


ИіиукрбіВ'іи іѵізн, _ке бо кушишк шум о тайёр шудааст, нов мегардац'.


л тт


Хі ii.it


• I


М. М.

у* 3


ла^ои дар "ЦК” тасдшшуда чоп мешавандѵ


оухани ман тамом. Шумо ягон год доаед ба


* 4 ^ рт *7*


ы


А.Н.


тт


П


м


• г


іЛ .


Ин


барон гуфтугу.


гуфтугуро глахз барон он пурр


* *


овардам,


re ТТ


ілИ


таге пост °


V JVT


механизм!-: иншои макрлахри Г.Урокрва /чаро фамилиям аьзоп бюрсі:
ЛКСМ Точркнсток бо с у хан они дар Пленуми Ш КМ ЛКСМ Точлкнстон


• * '


"Ачдбаш он кн ба кунак коми


т


пе:т


йпкр каина не


6 О г-г* гг


СчкіЛІ- х


*Аіг іі


-т*


и п? 1


ж 1 ‘w •


предмет, ^аіівокст е


iui


ІУ


ди ба чашмашен ант од с. о о медоданд


it


Т


0«*> w Ч^яЛу


гарднд, мув о


\kJ*


к


1.


аптсдааст/ ва З.Саіздсв ба хонандагон равгал


тт Д - Д п


і C^tJ,


Ва :-у) л о ба м акр л аи "Ро^і: дигар нест" ру меор


РТ1


Ч_/ . <і


дусти аз1/1


із S.Саидов! Макрлаатонро хондагл. Бисьёр


*


ЛГ'ХТГ'


Jw,y


К/


D-


w


ий од аи "экстрѳмизми атеистй" эр од п-рийтаед ва навиштаед, кп 6t


"кушишк ба фазой /чи калимаи фалеаримоканде


/


илі.ш-пропагаыдис ти дохил


мафхулли


"экстремизм:: атеиста"


кушшпи бебадор ва ба штибо^ андохтенк хонандагон аст


тт


Минб аъд

онед ва ибораеро аз


чум л а чудо карда ідц «и*»


/•О]! О


ул (У ^'


ртіт;


ОТ.


КИ аЗ ру И ОД Оби 1 ехг:


е


іян, чум л а ( к и іла^х^


т


ба та>фіГіі;ори даст задш


атеистй"-ро аз он гм


гі смех, нащр шуда пеш


ифт ед,


Ільгавизіли маьмурішятчі'ігй е худ ..


on * rt CJшн YЧГ" "тт


сд« . • j о.*.« 1 AAf


11


• ^


ЗИ6Д0.


as


3


іадааст, ки б


a ^


rrn СГД' Г'РУПьі


бос


фах^л ос т


к и


на онро ба ягон кас бор кард ал А, балки


бавъакс


лети мо.. о дар ины кос :;ѵ.мудак


г


не хехагл. худ и


-t т -


ХсНѵі


ПНР о хуб мейЕ^лед/ суду, шумо


бс


ГѴПТИр


1Л V 1 Л ѵѴ> Jk«
ft


Cll


-if


• rr ?!


iUip&HTJ


Jf'jl'l


ді-ро xa


"pv
1 Ы


к a


— 7] QD


і^г*Л C* ^


у


WJ


<1L у


ж. С/


ГКрОН


О Хі


про:: рисолап


шШШ


бо


ТИС ОС И "Мяфр


X.


■*d;*


%


тики іі


G гр


гаъ


---.и


JTxn


;*7
*


j-Иіт дер ед/. Ман аз овардани масел


*4Ь


г —у п


QTXO 7] р


/n ГкХтЗГ


со.


II В аІГО ОН К


nci,___dri- _


7rT?rq-7^nYnw т


*JJS- -- 1a- ^ J - XI


» - ^ ГІ


яки os од:::


О Г


А~


Ц» w JL Л.


J


::: ос


1


.хе.


• ^ Г> хг


CU^SjCL. - Jill


ва • .*а.ь:лурс-нп


Q О ОХІП

худд о


It и


г * а


І^А W


ОТ С’ * о от*т


п СШ * * L‘j~<- •


Ъ о о о


^ * ——


Т**! хч^%-* .


тто-j---~т


сахліраро б


* • сг*----^ г-> —


‘*А Ч. * Ді ^ '


. і/


V/


^ ГП Т~ 0-Т ^ ^ ^ ^ ’


^ - j nUOjpi


— {—>------------ ft


•a


-Худи щуыо S3


V Л1— г Г>


JvJUJJLxlo


I б


о


j4h


S> w


J-f-


- o~> »»


*30


дао


ТЛ Pi x ^ -T i T-,


АІ ^<Л|Аа. lli. i A


G


7>


чУ


(Jf\ ТЛ* Л‘ПЛ1*


— о


Ч> XX —^ *


do


r I * I * 4 ^ T .1 p О T r


----L a^‘1 ч/о 1±


чавоб к


ary 0 T* e_ В £


тл


A


XjOH ДСПРР9Д,


•-• V


r I


J г


OY


aX — V—^ U iw>


7


щцис а


P7x дОдааст. Ба

І А


Л I


урт •


імОаи


jl А.


вл р


^ —г ^ •


» I # *-*


і**


Г* ОТТЧ— Г^-'Т


~s ^


----Jr^ I


ЛЙ KjOr. J —Л1


с с


^ —
\- _


о::


<


о


ДКЩ


■* 1Г П ! ,ТЧ I і


и і_П . сі и


ч


Г'


~-А Р


J


р.д


- г>*• « * * —


11 г- л ГѴЯ 1 *


X О-— . . * —.


и


а


• И И 4 t


о:


а июнем, боз аз пахлухри нав


*• щ


JU


у Ѵ-і I%


1


бехабар хоо^егл


Yv6 г/ІР^ѴТТ -Г-г ТТРттт


— ^ ЧУ J АІІ* 11W --


rs л


ЧУ —


о J х


т


I {


ПЛ лг


Clw ^ JD


-Ч>-


р р YVT7Г* Р*ППЧ ^


ч» к>:


л •»«


- , V ♦ ТГ* ^ ^ г


JLV


^ ^ I ^ і« а ^


V


w рд нависл? TJ Т ▼“ tt — Чуі
хуй
"э г « —-.*С-Ч « — т г— " гѵчТ) В Гѵ*д- зм дав ТТ*ТТ гл ~ ▼ —j УР®


та ос ііС'іі


*W^ ^ *■ ^ Л A


^ T


хати сиёси xonii /пухтагихр чй кор кунандт


ч г • г /


/


ill # .11 • /


UP я ОН ОН

днгар :-


_опп


tf Я Ф р т Г. — Д Сі юрііях^сл С- YO “ К %/>
и ду 11 р Д’ТЛ ^! ^ ОіО-ГІ’ѵЬ - дш


• *


«и


етаз онод дар хусуси гуё


^ п


О \j\J \J I


_ *


ва атеистсн,


п


в- tt


давлеті: атеист^


и —-


Г *


т нт ур аи


» %


I6II3Y—


w7I£.T^^,,


"атеистони давлатй” тасаввуроти нолуоусте


V


м ХМ


ТЭ


В.)


.1. /


JI


ссза^,


каме мулехиза мекардед, ки пборахр іладхуі.іАро:


w mm ♦♦


рохлтізк ов £рд аіі шум о дар глэкрлйи ман нѳот ь£ б^"Д£


1


тт t гт^
• • w X


п ч


W - i


еде іяан мкс ди щумо чдеорат надорагл, ки мафх^лдфіі ант іи:омг.іунас тони


херзгавро


ба души дигарон бор кунам


Ба агар хо'ди еуііо тадаідо'лтг


ir"


ТТРР


ІІСчЧ


- * О-П; YJ3T' * P ~


* * . L *. »— Ліѵ .iCv *


Y ЭДЗСуЛ X0 И б0Л0 бошед ВЗ ОНрО лоб ОТ КЗ^ДЗН МиХСІфД,


м ШЕЯМ. .. ... ТГНЗф ЯК ЕН^ГОН ыуз^пди атеизма ДИ-;::-.


^^^Нза. :) ки мо на ба мук,обили диндорон, на ба шахсия


го хотиррасон


Тй


онXjO рае идан, балки


^ дтп


рои он xjc


on


tеі-ар _ д И бО Ху


4jV нДсДі.І


он:


" П


*r


11 dl_<


пни чд-лъідгги кс'”'.ѵн:іотіі '7 ::::


Г) СОаТмини ^


ыекѵнем. Ба ілаз:лунп ин


куктар о


б о


* Я ГУ ГТТ ТТ О


ХІІКтсіТй


О \7'VJ - • LA
Ч> У V -


ТТ Y


I Щ


т


•чгч /> «ЧР ^ ^ fr*»- «


ТО ^^xJTw


г> -


;дс-


ба одам


г-1 Т TTJ TfrjOOTt


о ІІЯ— сі


tt


-ч»“о ■” ее


і‘Х. . С% ч N


ч ч '


* * Ч Ч ЧА


«V >% » 4 О


V % ^ ч Ч 4 %


\ * 1> тч * ♦ Л
^v'К> ^\i


* ч


С:' -ненап солхри зс


% %


\ N % V V * •


ч ч •* a v •


Ml N > \


«V


^ ♦ * X Vf


Vk,t* \ 4


X УТ Л •» 17 -


: N ^» * V *• * '


со


• $
ем* Сониян, А х аир пят, ки навиштахри


юм Рост наомад, вагарна кн даъвохри щумо


т^ноятй сабаб гл е гард ид, ки гл ар о ба бисьёр


% Ч


• * \ ѵ \ >


\


шшгг


% \ щ. \ ѵ» ^


л ѵ ' 41


~»-адор иекардагд ва собп


прокурори Генерации СССР Андрей


С\ " "хт\ "ч‘"ч: чгрч"мл*^р;


ч ' * JDr* Лѵіѵлл


ч


•л л


CtJ


о а


•л ч •_


Ч


ІЛ % т Т* , -Ч ч-


>. I -Т ” ГЛТЧ Г>


Г *•


ч ^ .ч


о'".


-Ѵгагп к^тъгт хешро мебаровард. Сн со низ


Щ


ірдан бори азвад на дар зели суд, балки дар


ѵ


ж^Ш JL


Ч ^ 4 4 МТ


V _ _


* ч Ч ^ * Т


% X ^ ^


Jv


*сѵот с ад о іт п


Ч .


ч ч


дахсусан он


чр то суд ба чек суд


3


>• г


ѵ > ѵ


1 т


*. грихологЛ таііёр карданк афкори умум ба он зарбе, ки д призёр


. . -у


Т Ч .А ч-> 'ѵч


* ч


буд, о?о


» %


е нт''1


ьарси б оз хам раздан наглудани гл астата


> *4 #


w %


* ч ч


^ *


, -- і /ІВП мртт


^ Д'А Г\У г
чн чX S.


ТДТЗ


а _:


нук,тдхр ба ч/зііхри динар ха*л нав


~гг\


ИО


д/


ч * V


1*- V/


ухғ.чон:: ба тозагп таъкид кардан


директори Институт атеиз


^ % %


гг:::: фал


* *


4^4-А » « Jt ^


* ^


ЧИ


*-ч


9 %


I V w


С ’ХАГ


А»*- W4*/ І .


чрд:ыінтшкносі:к назди КД КПСС, доктор


ц


Q А Г: А ф


WiO


* ▼


аід; ссср


Е.И.Гараджаро аз


тг'ТГ 1


—J-іС j с'-і


Н£о:ѵ


Г\


U


С С. .д


V


г ~ ч ’ АП


V I * 4-4 ^ 4 ^


I 4*« - л ^ w ^ Ч « % - -к ^


1


"Наука и религия" дар н уехал ас л зару


П t


Si 1 ^ *


и ѵ


л ^ O'» т л ^ ' л


I ill1 г-* Ч П h


V V ч. ^ » W —«. ь w ч


полное поеодоление оелигиозности на нынеднеы


:: го овне зрелости нашего


ф


обп^стта предстаза д : ос: .-."


^ ^ ^ ' Г 0 ||0 Л


противоречит реалистическому подходу, к


паст


m


нетерпеливое стремление" покончить" с религией


I г м —j тлг! трио ов ан


протпвооеч аде е те ншскит л


91


* V4» % * * • т* т<щг ч f 0ЩГ% Т * Л » * * , ^ Т 1 ^ Т Г


~ с' * Q ~ —■ __ *С - -РІ


г % -ѵ-Ч


К и


)елпгнп" /барси трло ба зераш хат кашидем-іД.М./


А


С


т л

-iL‘T


!!


* • г% т >л р ; * т*“ q7\.'| Т
х Ч 14 і* а О * * 4-^


ат


оіг


Ч< л*


ОТ Л"


УПИѴЛЛФ


щ


х\Аі дар


бі-ч - Jr г гтггп


11 сш Н-1 і .іЛ» Т cLx сіо


« ^


«Л 4і4а-'4


IX W


I 4


^ *Ч"Г ^ ^TL ІІ ТХ *


эЛ.\ М


‘Л Л о


TL-УР


Q O гл


ѵ. ч'ч/ X •


4 •’


т +> ^ Т ■


ч |М
w- х%/


■* - «атп тт ЛЕ


о *


V


V ПТ 1


X сіл


ДО


ір. ба калгш. Лор гла^олаи "То ба каіі об аз


О -


* *4


ft ѵ


мѵ


T-ч Т


# Ж. І4


С


^ W


I


ЕГПП
* It* w


X л


Си


ҷеъ ба г "гу-дп-і" дар оглади ran иі # 1
ё V ч *• (А “ЧА I * /* -^ \ м > т ^ аз он к И ш 1 И г* nrТТТЛ *^ // «г rui-ixid Od 4
ед, Дӯс тіг азизахі, с Зарой ду бор


срае рарт


РДР.Ф


С1\у


ft,.


J


О 7ЛТ


г*«» ♦ ^ *


/ІійП


■А г


— *


/п ^ б .vj Ф JTT jolTi X ^ Д — 1


*• * ~ # •


%


ч - 4 *


II «L


^ (


рнп> \


ІЛ JD Cl U


я %


1


о


р


а, С


13

t


I


4 4


i '1


4


4


Pf T


ft* 9


о


г <


(1


<0


к


р


# I


> 'I


' 5


і Г


* Г


'1/


Й


> л#


ѵ ;

П


♦ 4


ГК


'I і


I :


Ь I


#


m


I «


I I
*4


Г 4


О


и*


t • *


cd


V )
I- I


! f


u «


I I


t;


• «


II
► >


* • 9


9*1
» <


I


$


*1


4


:<*


*t*


p* t
* *


> I


t 1


t 4


* i


9 9 *


f • 4


b


*. *


f|{


v V1


I


- Ф


t 4


l'\


9 <


CD »


Г «


as


ь i '


§1


r j ‘


f f


Eh


I 4


f ♦


*0


(0


k 4


4 4


Ml


» 4


rj


')


to


<)


U 4


I 4


ft 4


4 4


r <
о


ft* 4
• 1


ПЗ


! I


; r


о


Г')


I'm
I !


V 9
9 *4
I t


Cm / f 1
ft # В
о / # 9 • /
0) >< # t f4 w
о V* f #
ft i #v 4< ftj |г*Ж ft) Я i H ► 1 ; >- 4 ^ +9* 4 m
' 1 * 4 * J Cm /•m# •
# 4 й J* л cd V >


t* 1
4 4


г,*


p


CO


I I


I» *


Pi


I


t I


r >


:a


', 4


Ш


% 4


W $


Ѣ


Л f$


9 ' I


• #


I r


о»
ul
г I


LI


4


a ’


t r •


111


с I


П


a


* I 1


9 * I


*/
9 t


»


Cd


r f


^ #


f /


cj.


CO


^ I


: >


r I


<■ ;


t \


* 4


Ы


s


> (


! i


cd


V )
f)
V)


• f 4


I


'i


4


cd
»t


cd


r~< I
о •


Тч


г»


g


»i •


cS •


Clj )
Pi


I 9 #
ft -* » '4
i*’! r 1 С У| Г і 1 -m f ♦ f 1/n гл cd ^•#*4


tu


f«4


Л І


*. 4
* **


& I


Л


*■ Ф


•s


♦ r4


И


I 4


\4
< >


V )


h


5i


г <
to


cd


о


P


h


CO


cd
: *


И


Pj


vj


I


'.4-


b


4 H


P .


P


(0


4


V t


ы


9 1


n


со •


CO i


о


й


И


9 Ғ


И»' I
/ ' #
ѵу


г «


9-


I

о


► 1 *


ry


r-«


о


'i;


c >


h4


r #


r #


< >


fi.


Li


i 4


tn


Ы 4


» 4


0


и


01


11


Г f f


M :


*"!4


9 » 4


C)


и


4 4
9 4


о


n.


• *


*


c!


С/


f)


<\)
•;


\ 4


П


h


cd


* *~*4


* r*.


s ' I


СУ


Ф


f


t*4


r*>


w c;
,-h 9-
HL 1 Г 4
О r{
(H :o
r1 ► ♦ ft ft


- J


Cm


О


#r1


f


?-c


' >


Ц
*€


О


l> <


/ 4Г


t


«4


CO


c?;
l у


l<*


c


ft І


У


Й4


^ Л


- )


C)


Pft


с V


r r


c;


ѴЭ


r *


Va#


Д ’


S


wi


i


#»<


0


4 tf


4'


1 ^


£П


О


t p


IT


Cm


#■


cl


|X|


40


Г0


К 4


4r ^


ь. ‘


f ^


ff*
t I
• м


t f


i ^


^ r- if1


I


Q


4 J


*t*


* * <


>fp


r J »


o.
Г Л


o{


vj


M


Гі<


о


w


V 4


cd


:4


Cl>


fi


Pi


05


Y)


w ft. 1 9 ft ft 4 ^ -4 H S’- ft 4 9- fft cd
1 # ft И ft W 1 ft 1 & CO Y)
C IH o ! >; ft 4 P4 О
l-f c П1 ' о cd M


- Jft


cd


t:


0)


И4


Xl


I


n


vo


cd


r t


о


П


t r4
ftl 4


О


1


t


О


H


* Г4


t » «


cd


и


о


Рн


г 4


cd


• *


*■ *


о


CO


cu


J4


d;


cd


► «4
MH


О


я


U


о


4


Я


Л1


Гн


0


Рч


LL


rS


kH


1 M


tr[


Щ


f4


fcO'


n:


r-«


c


ci


»Г 4


иН


H


ft N


ѴЭ


о


I


«


c3


I I


rT*


П


I 1


ІА


*-p4


t І


ft^l


CO


cu


t


i


cd


о


«.«49


4#


#<•4


rj о X V'# ft HI ІЛ * *+ ь* ft * ■
► « * -1 (4 rf Г M *
i # i I п О <J о oj < о - ^
*4 * !? ► ft » ft CJ to M (J )
ftli ' ^ VJ о |9 • о Pi О (1. t 4
ft I ft ft* ft o> cd к 1 '
♦ ъ У *9 І м ft ft * 4 4 ift 4 ftftft r# < И «
Си оі ft* ft ^ 1
#^rft ft^ 4 ft* Гн В w ^ Г 4 Ф
О О Щ o5 + « 4 )
Р« Pi P^i > e 4 rf f ^ ^ " 4 H ft ft* ft ,«


ft


u


l-r


*> -^9
41


H


I 4


ft t


9 4


M


■ b


» 1


v( ><


* t


#


Гн


К


Гт;


ь-і«сЩЛОНТЮ 02


> A* ■ j*


ТГТ


.* ф. g


и


♦#


|Ц W


/ ^


" Щ *


^ и


• f


Айб аст, км


' f rrV чук jyVO 0И2 6


70/ ЗУ


КД О Д2И 7 2


~ Г и


А И Точикисток


*”»* дару дейвори б/ной


он забои мепп™* ------------- ---


у


V


/


А-


^ м


I*


“едрагг, шояд гувсхй медод, хи ^тю в


оаени


+

навишгани маколаи "То б


оа кай об а


тар/ лх метав


і Я Yл»


А


Г/б


огох,й дошед. %гто ѵр р гох ки су хан аз


9 f *


каиоуд /хр ѵерафі


гмо


• • м


V


Па


худро гирех, карда/кӯфган даркор


п


tt


* ^
п


п


ГѴ V/ »


М9ГѴ


V ^


г ед* X&itpKJ


ЛІ I


к и *лан


it


масли/^т^ои баро дер она/" тун эре


гириотаа


на кӯфгаму на


тан, балки


к? ~


апл


т Г* /


ІТЛ


-А*-


Андепв^ои мяк” ко:.: маколаи аъзои б-хеи Кі* лКС14 Тс


ѵ


ЧК/СТОН


Г.Урок^ова ба ҷрвоб гуфтан х^н намеарзад, Танхо :*а


г»тт


/Л; 7 Л


ъ;


ғ^умкин: китоби хеле арзанде/ "Великий Октябрь в истерических от


II


кк


^ р


на з де к и на шри ё ти Ир~


бах тадшкекого народа
аз чоп баровард ва хрло дер д/рул хр.ст, гири ста хон
йаи 12-уми китоби зикрщуде оквдааст: "Таджикская инт


•t . _


V? ’ ' /ЛГі W1I


п


/


с»


О С Ѵ'4


w CLA^rT


ті tJ »1 о *т ТТ ЪГГ*1 рм т — I О _


воспитаннал в новометодшх школах в
оказалось под влиянием пантюркизма.


и дач ми


И/ ‘ .


Многие и после Октябрьской


препятствовавши^ поо


революции не смогли осэободеться от этой реакционной, акт.снаіод
ной идеи и становились ярьг^и пантвркистакіи,
ведению ленинской национальной политики цуиист чѳсеоі і
отношении таджикского народа, его языка, культуры и


В’ІТІ р
1 fill п


гл г^гчгхыгг I


ІП JL


Mi Ш


навишгазоои аъзои бкрои КМ ЛКСЛІ э^ь и тозаи гонкой


Оё дар


*(ywp


мушо^ида н а кар де Д?


Г.Урок^ова навиштаанл


• #


алалхусус, ин де


и де, ки су ■


хан аз муносибат^ои байни^мда^ар® Тоҷ^к


ва Ӯзбекистон мера


вад, бараъл


ба назар мета сад« ДР-Р №


проблемахъ


NGLB


чуд бошад, пас, ѵ>’


б оя д кар# Охир


б


сх


мову щут-ю барси ха:


ин проблемно сУРӮ111 паме0Ра’11*


балки ма^з худе мо бояд окро xfxj


і


Hi


I. Маркс К..Энгельс Ф. Аоар>,йи


tffflTaxad


,1965. - Ҷ.2.-С.29


ЙЬв’і


л<
намоем. Ба


86


ман


ҷумлаи


саводи тоҷикдониатон чунон х^ловат бу]


баръакс, донистан&"забони


ЯШИ


э-чииром кардани дуст он дар байни


дорматя


>


точіікон анъанаи


ки банда


низ парвардаи ин


хавоя


баровардаед, ки


ифгихор


рам" хулоса


It


магар мутолиаи ин гуна чизхр


хал


ѵзб


ЛѴ


кдіромез нест? "Офарин


офарин ба саводнокиатон


е ел±


Xjp


шум О


Д^З-Р ^умлаи мар о хон ед, баъд ба яг он баро дари


*


>ек


хонда дилеру пурсед, ки оё у аз суханхои


тазсшр


Бо


хамок китоби "Великий


сторических


г* Л г К


таджикского народа" як' факти илмие мисол


Тажики


К ѵ<


i\ 1V4


ментѵ


0


Октябрьской революции составляли 90 £> рабочих хлопкоочиститель


ных заводов, высок был их удельный вес и на других промышленных


предприятиях Туркестана и Бухары. Они непосредственно знакомъ


с членами Российской социал'демократической партии, с революционными


идеями марксизма


ленинизма


I!


II


Магар мутолиаи ин гуна чизхр барои худа халвр ӯзбек т&х^рро


нест?


шояд аз нав фарьёд занад Г.Уроь^ова! Офариі., а


а>


б юрой КМ ЛКСМ Тоҷикистон! ” Омӯзед, омӯзед ва боз омӯзед!


II


буд дохда аъзам В.ИЛенин. Шумо китоби номбурдаро


хам


Бо амри тасодуф


маколаи


То ба кай об


пава#


*. •


II


чанд caxjnqae ихтисор щуда буд. Ва агар он сах^^о кӯтох, «амешуданд


ояд 3.Саидов


Г.Уроков


мисли


II -г,


ӯъбатакону фалак лӯъбатб


ба


макола эродгири


й намекардаанд. Ҳоло он сах^фа^ор


пешка ши хонандагон


менамоем, бигузор Г.Урок^ова аз он дар х^ират


Ӯзбекистон


сиёсати зиддатоҷикй, инчунин антисемитизм бур.


да мепавад. Мохияти


шовинизми бузур:


узбеки дар чунин самтх,о


зох^ир мегардад* ^ап?)И


ходимони гузашта, ки дар
87


ба миллатчигӣ ва


пант


дадаанд/ пеш аз у^*ма $
тй ба ҷукрбили тоҷикон


из


W ЖШІЫ л.


уз сасрѳд гар-


Хо^


КИ де.


ба /і


f'


I И р Ѵг г> ИI
f , 1 кЛП JL I Уі\ FI


ѵ Г


м


Pan дар сари нашр не,


да


г> ^


V Lf tfU О


а 9 а і 4


сар^


іів.р)^ Цук^ддимаи зарурй, бахри марксиста,
чоп мепавад. Ва ход он ки


•< О Ія


w ^ х Ж к


•г ^ ІГ r


таъта хя


аксарияти онхо де


. еР T>TVA * г


ШГ * 4


ИНКИЕОІІ!


■ф *


- ■*•


туркизм бо мак,сади густариши вай иншо щу;


2. Минбаъде манъ као


• доираи истишодеи


|*\рг т f


L'Mia


"' *


U ^


4 #
l]


ХЛ


Ӯзбекистон. Ин кор бо рохуі к&нъ кардани


Шу У » і


аѴ 1 t'


китоб^ол тс ^ ,


китоб^ои дерсии то^уікл, оѵзнсгла


а ѵ


-DC


•т


ѵ


т


КО у


* «г т *


а *£.'• V—•


"Г ? f


. .


-


и К ^ * %


Г mo f4 —


JK


х,ои тоҷикӣ ба а мал б а роз ар да. мешавад* /барои собит на му дени ин


хз


Аргона ва д'.гар ковз


гакин^ти равной маълумоти стати стикии щумораи ко. к та
дер вилоят^ои Бухоро, Сако р»нд,


солхои І940-І982 мук,оиса кардан кифоя &ст/р Дрлел м
китоб^ои дарсии точ^икй дар квктаб^о намерасанд. Х^зу.ггтгт
Вазорати каорифи РСС Ӯзбекистон ба таври сунъй аз


^ ' Им


JL 4 Л f» ^ ^


w ^


*4


bXp


\J c


An


оранд. ки


дарсии тоҷики


менамояд. Сониян, гӯё б о забони точнкй


А


хондан оянда надошта б о п& ду ^ па дар ону модарон^дрьро намехох^.-дд,


гуё забони тоники дар ин


глинтакв аз Эрон /!/ ока да ботад ва га


VI.


Гі


у^оказо. Jlfip мактабх,ои олии


збекистон богв.ц,


вак^ти ^абул


бо забони узбекй иншо талаб карда


мешавад. ддр Тоад


тут^ои педагогии тхрф* Д/№нбе> Ле! !Ноб°А ^ эн' :ППа
^.^лаи фешхо б о забони ӯзбекӣ тс


йёр карда мвдаванд. ^імчун


дар


техникуму омӯзишго^о


таълим ба забош


кй


3, Яке


чи Цх ту,ои


хоси сиёсати хотирнишонпуда


таъ


рихи фарувнги точ^конро


бо


навишган, ко хс у сан онхре, к


зодай Бухоро


~ „л ѵястанд. Ин а кол навъе аз истеъмор


Самарой ^станд. **n


vjhp аст
OQ


Инчунин 6;i


Т 041


тони


Самарю


* аст, ки


солхои


30 ^зорон -:^зор


Ѵ>ИУ 1 11ас 11 ортапЮНрО дипар кардаянд,
"ӯзбек" навишга щудаяст.


Имрӯ


б ал кі 1


Toui


дигар мавзеъхо ба'таври ғайри
яъте зӯрбазӯри миллати онхр
танх^о онхое, ки дар Узбекистон,


ҷо йXjO и стикомат доранд


dap зан дону


асл^ои ояндаи онхо


моянд* Ва таклифи ман он аст


ки хукуки. шллиашонро барк^рор


ки дар руйхатгирии назбатии ай


рафгори


ДД'ІКОНС'ГИТУЦИОНЙ


бартараф пввад


II ,


ф


Ба


щумо, мӯх,тарама Г.Урок


омзадчахои


балки


маслихят медихам, ки мин
и илм ё профессори пур-


таҷрибаро оид ба муносибатхри миллй машваратйи гиред, шояд, ки
ёддрштхои щумо бомаънитар барояд.


Рости ran, ин


нуктацо мисли >^к,икатхри кулл чунон раз


шан ва маъцуяанд» к и аз таъкиди ону^о трми кас меояд. Да.р кучаю
паскӯчахц, сӯ^бату ма^уіис^о хосу оммебинанд ва мегӯянлу мешунаванд


Пае, чаро Г.Урокоза, дидаю


сафедро сиёх. тарданӣ хаст ва


чунин фалсафафурушро ба худ эб мебинад;


"Пае, ^арои чӣ имрӯз мо аз >^маи ин сарфи назар карда.,


XjQu ігуна далелу бур^он/7/


хусуси сахву хатох,о дар рафги та^ои


моти миллӣ - худудаи
сухан наронек^? Хо>^ар


халкхаи Осиёи Миёна сухан ронех(?п Чаро
азиз Г.Урокова! Мегӯян^- ки то нашри шк,о


ба КМ партия аз номи ^ардуми Шо^мркоми Бухоро ш.к


лай балда, низ
туб и илтимосие о кв да будааст, ки дар


боби мактабу тадрис


ба забони точикй сухан мерафтааст. Бо таассуф маро хондши


ОН


как туб


б


нагардад- ШояД ^M0 онро хон-І^ухУлосае ^РорвД


Мантикн суханронии Г.Уг' У


котиби КМ ЛК СМ кам


кч&бо


аъзои


бюрои КМ ЛКСМ масъала^ои миллиро х^мин к,адар


нагз фахмаду чаро то


имруз хомӯш боідаД?
89


дар охир мехостам боз ба ^мо ^ зд


Ч^вобия^ои


ҷурочиат


бюро Г.Урокрва ва инструктори КМ ЛКСМ То^


3.Саидов хеле бемағзона навипгга щудаа'
да^о дал ели илмй оварда


Ман


да окхо


буньёда фикрашонро ба


f еда ^д* Инчунин щубхровар аст, ки чаро ин мутахассисони КМ


Тоҷикистон


деофильми


Кузіин^і ки дар Плену ми Ш КМ ЛКСМ


дода щуд ва хеле иштибох<


ши


баландгар


буда алхрл овозаи фахриёташ аз "Подо-
е нагуфтаанД? Ҳулоса, хам Г.Урок^ова


Саидов ьаззаро аз в^айла гузаронданД'. Пас, биёед ба як гарор


Ман


ЛКСМ Точи


мебаред» ба мубохіисаи телевизионй даъват


ки кори идеологияро пеш
іенамоям. Мавзӯи кубохз*-


са "Тарбияи атеистй ва интернационал и дар замони бозсозй. Проблеьв.
ва цуло^иза”, Мубохиса бояд бе сабт дар видео, яъне намоипзи бевоси


та бопад;- Шарти ба^о ин аст, ки дар сурати бой до дани он ман х^еч,«
гох: іба рӯзномаи "Комсомоли Тоҷикистон" мак^ола нахох^м навишт за
агар щумо бой дих:ед котибиро истеъфо медаіх,ед. Комсомолони республика


барвари наверо интихоб мекунанд. Довари бахчой мо тамошобинон меша


ванд. Мархамат/ ба бахр


Бо салом ва ях^тиром


Мирбобо Миррахимов.


соли 1988. Имрӯз дар дафтари хотираам танх,о


с о ли І9І6


х^імин фактро xox^sm навишт* рӯйхатгирии


дар Туркистон /аморатх^ои Бу• ■ • ^ва истисно а.ст —


I


мил


Лиону 900 хазор /я


миллиону нӯх.оад х^зор/ тонкой ва 2 миллиону


500 хазор /ду миллиону пан^оад х^зор/ ӯзбекон зиндаг


мекарданд


ft


Ин


маълумот аз


сарчаиши мӯъташде ба даст окад, ки дар Архизи


давлатии Инішлоби Октябрь /ласказ/ ‘-2^-


2


йев ралисоли


1988. Соати 12.00-и рӯз фахріда


ки ба


Скобили маколаи


То ба


об аз таги ях мераваД?" пагох^<дар рӯз


номаи "Коммунист Таджикистана


I!


і^ктуби купюда”-и аъзои йттифоки
90


журналистони СССР Х.Юсупов


махв кардани ман


нашр мегавад. Ин огози программам калО'


кушода


пав ад,


дар пан дин чои /мзд гтнчя» —


■ II I I Ғ^адаа тайери газетаро хондам/ фамилияамро


" Мирзораз^имов ва н«ф0 "Мирзобобо" назз


дарк кардан метавон, ки *<уаллифони "Мактуби


штаан


. Аз ин услуб


кушода", якчанд


нашаранд


Имрӯз боз як фоҷиаи


ПЕ.ХСӢ ба сарам рехт. Аз дех^.


шудааст


ӮРО


додарам хабар дод, ки оилаи хохррам вайрон
эз^тиёт накунем ба худсӯзӣ даст мезанад. Инашро интизор щудан


мумкин буд, Пешгар ҷиянам Абдалл о Додобоез ого^ жарда буд, ки
оилаи хо^ри хурдаамон hotmhHj *аст« К^рор додэм, ки хох^рам ба Ду
шанбе биёяд ва бнруоор назда мо бопад


А


дарду гам ва ташвиши зиндагй кариб аст, ки


каста


Каме ороми мехох^ам, вале...


3-ши феврали соли І988. Соат 02,30. Шаб. Вале имдаб кор ман-
дони дилогохи редакция и "Комсомоли То^икистон" хобу оромй на доран д.
А то Ҳамдамро аз вазифаи дах^ррирй дар кардаанд. Таіудфи ӯ дар дас-


ти худаш аст.-


Соати 8.20 naroxji. Аз киоски газетфурӯшии назда бозори "Ба-
ракат” се щумораи ’’Коммунист Та дай ки стана" -ро харида^сӯи партия,
4jOe, ки хріѵуіКріТ бояд б о над» ра-у- Д ітудам. Даі он ч^ой аксари
кормандони редакциям ’’Комсомоли Тоники стон омадаанд# кл ба


котиби яку ми КМ IK Т оҷи ки с т он


мов барои беасос аз кор


гирифгани А.)&мдам аз вазифаи мух^рририи рӯзнома эътироз баен


Посбони дар


матэо


дан


замон дар ;шйрат мемонад ва ба


сӯи телефюн медавад.


— Худаш омад!


Чй ran бошД?


- мешунавам дар гуфтугӯи бо мусох,ибааш


Посбон маро


ба бюрои рухсат /пропуск/-и КМ, ки вок,ѳъ дар
91


¥ноати чаш, биност, меф,риста 0н


Тоҷики


ҷо корман дони редакциям "Комео


нинастаанд. Во онхо сало му алейк


ва пурсупос карда


jtyu/utc-SS%0HM рухсат меравам. Онхо маро боз ба назда посбон


uWIMjiLtf. AMjfr tijj


ва ӯ боз ба б крои


рухсат. Хуллас, мисли моку


т


о


бор байни посбон


ва бюрой рухсат равуо кардам


ЖР ин ч,о боз ба коти б
тиби даюми КМ ЛКСМ Тоҷикисто:


Панин


М Тоҷи
дачор


Ы.Шодаеза ва ко


данд, ки ман назда онхо омздаам» Чй иштибоҳ


I


Онхо гумон до


л


8


бо


цудари сектори


Точзі


мов вохурдаМф Ба у чунин изх,ор кардам:


Хох^ипмандам да кулоэ^заи маро ба котиби лкуми КМ ГК Тоҷи


кист он К,.-Ма>укамоз расонед:


Я кум. Агар "Мактуби кушода"-и ^.'Юсупов дар республика ру^гяи


зидпцрусиро барангезад, ба он ьеро гунахкор кардан ^мкин несті


Дуюм. Пд р су рати дар хорич^ нашр е тавассути рада о пахш ду-
дани маколаи "То ба кай об аз таги ях мераваД?" ман аз цуал


ли(М даст намека дам.


Баъд аз ин ман ба ч,ои кор баргашгам. Ддр чашмони одамон м.е-
хокдам, ки гуё гуфган мехостанд, ки кврх^о TawoNS.H дітар


"дахеи шюдамщуда", "ояндаи ин


бача


ва хоказо. Су


Нозирҷон Қулматов


ки баъд аз якчанд рӯзи чопи мак,олаи "То ба


каи


об


таги ях мераваД?


I!


щумо шхбуби халк,іХо^ед пуд”, гуфга


бу дан д, ба ёдам расид^-f


Нисяирӯ


боги Ғалаба


да нааер дуст она м ошданд


мо барои


й


ба


А


ба


ба


холи оа ^оли °^мон


Коумед дайтон" мегӯянд одамон. Пас


баландии боги Галаба ба Дупвнбе нигаристам.


ба исте2узои так^дар сӯхт.


, аз зиндагй набояд ноумед пуд


Огох ІПУДЭ-М


ки


ьардумони равпанйикр барои дастгирии банда92


ба КОШ окрчгфррири рӯэномаи "Правда" фанас


ГТ) #


ІЛ


ристодаанд. Ба гумон аот,
тани "Мактуб


ки


кулю да


аіуіи журналист Ҳ.£)супов ба навис?-


РасаА* Услубан (/а ко лай "Ксмѵун


х^собот^ои КІИ ПК Точикистон ва хосса


ист Тадайкиста
к;'стоило ба


хотир меовард


’'/Шри замонхр ягон на бар тагрихсмнос "муал


—и Мак ту б и кушода"-ро каиф кунад. Чй и
хрчуіѵрти таърихй дер ба одамон мерасад...


бох іа


ки


нисфируэи Муаззама Ахадова


Пагох^й £ хабар ёфгам, ки дана пас


[вграіле. ба


«даристодаки


Г w


дактили "Правда" дар рӯи мизи кориаш


ола>* гузаптаас


гунахрор? Марги Муаззама нашри маіуэлаи С.Табаровро /дар "Адабиёт
ва санъат"/ боздошт,


5-уми феврали соли 1968. ^р Иттифок^і журналистом/. Точ^кистон


пиромуки рафтори рӯзномаи


Коммунист Тадкикистана" ва хосса "!<!ак


ф


туб и кушода"--и Ҳ*’Юсупов ба^ои


вук^ӯъ пайзаст. Мегӯянд,


ки М.Олимпур хеле сахт баро^д кардааст


9гуми бев


соли 1988. Соати 14.00. кучаи


но ми


хавлии № 4. Ин чр бо устод Шарийҷон )^сейнзода сӯхрат дурударѳзе
доштѳм* Мардр фо зил ва нуронй* То солкой 1927-28 тан>^о бо забсни уз


баки эҷод кардаанд. Устод Ш*^усейнзода таъкид


капданд, ки х^тто


С.Айнй низ дар солх,ои баъді Инк^лоби Бухоро /солх,ои 1920-24/ ни


ба гонкой пантуркистй дода щудаает


ки онро аз напрѣй мач^ӯаи


Ах


гари


кил о б


дар ѵачаллаи


/кисми туркиаи/ да дан метавон* )^.мза і^кимзода Ниёзй


Маориф ва ӯ$ув*и" /1924, * 12/ очерки "Мени тару-


маи хрли^-ро нави ига t миллаташро" тоҷик" гу^тааст /ин фактро


ман пеш-


рнистам/. Устод Ш- Ҳусейнзода


ваъда до дан д, ки хамон пумораи


мачалларо


албатта


зода /ва ман ба он


ба ман медахрнд. Сониян, мувофик^ наіуш Ш.)^с
бещлбха боварй дорам/ соли


1924


чанд к^ддатба газаби


93


кас- Карим^он Х^сейнзот


ду хафга Н


ПаНТ'^4,П^ГЧ0Р гардадааст ва бародари он


* * шод бод он равпвнфикри ^вонмаргро/


ДО-Р хонаашон


•41исор Мухаммад,


пинхрн кардалст


гуфганд Ш.Хуісейнзода.


пахсест, ки


таыаккули маданият, Гѵ&ориф ва худщино


бозидааст. Вак1


тоҷикон роли багоят бузуог


ки Нисор Мухаммад /


І924/ ба Ҳу^


пантуркистон барои аз шахр рафгани ӯ хамаги 24


соат муюіат меди


ХЙНД


ин хиенаткорон да.р ЗСТ ҷой дорад ва таърифро хам


ЭГ


надоштаанд. Сардори пантуркистони Хучанд А .Мавлонбѳков /ч


ки


устод Ш.Х^усэйнзодд "Мазлонхуҷаев" гутганд - М.М./ дертар котиби


Ш Ш Тоҷикистон


щудауохири охирон Н• Мух^шма дро ба катл мерасонад


Устод Ш.Хусейнзода хизмати ду \арда йидои - Насиридцини Тӯсӣ


ва ШариcHjOH Махдуми Садри Зиёро де.р х^»фзи илму маданияти тоадк за


■^мьоварии он махсуе


карданд. Шогирда


ики Ш.Хусейнзода


номзада илкш филологӣ С.Акрамов шохида cyXj6aTH мо будрнд


26г-уми (феврали соли І988


22.40. Назаіса.к


ввби эч,од


Бозор Собир омадрм. Ба цибнишини, мо дэртар оьадем, вале


иа 5


хуш ва ил^омбахше буд барои тн. Тасаввур кардал душвор. Ваи;те ки


Бозор бо таклифи ах|ли зал барои муарритаі номамро эълон


д, ки


аз Чоям хезам, ьврдум бо кайкуби^о


хаки ь^. так х^м пур


истикболам карданд. Чунин мукофоти баланда халк^м маро


/ 1


■. * 1


илхом бахшд. Барои оь^о


барои худшносии


хал гв м х^еҷ <гуна


баро


ям дахшатнок нест


ро^ мубориза к^фо нахох^м


rnpR тал и с ол- -


ІО.00 то соати 13.35 бо


КМ


икс;.! А.В.Степаненко дар Шӯъбаи (|влса4аи АН Точ^ки


сӯхба


кардем. №Р боби мак,олаи


Го ба кай об аз таги ях


схемам генералии


доракунии


ва хешу аіфабопа'


расти сухан рафг# Ба ӯ


китобчаи


Праздаик Навруз"-ро такдиѵ
94


кардам


Барой А .В.Степаненко чунин


маі^олаи


1/2


ало rat манд


санации муооімро ratйд карда


к и


Додобоев


бандаро аз боби омӯзиши алифбои арабй
рия^ои марказй дастгирй кард.


и КМ ПК Тоҷикистон іикри
дар вохӯрӣ бо мухбирони нас


-JK


э


2/ 27.01


Ҳисоботи ҷухтасар аз он вохури дар


пви


мух^ррир -и Комсомоли Тоники стон"


чоп щуд,


3/ 31


Дар


Точики


Г .У розова ва 3 .Са и до в ба мукобшш мо бо табъ раси д, ки х^маи корх^орс


вайрон кард


4/9L3f.0l.l988. З^ьмаи бадбахтй аз ма^олаи^иаъдуплоев за К.Ус-
монов, ки дар рӯзномаи "Тоҷикистони советй" чоп щуд, огоз ёфг.


5/ Лукмаи хеле муносиб ва аз рӯи одоб наме беруни ДДтовул


лоев /у баяд ин корро


тхсан он рафгорашро мунос


на щ да будам/ '1У штура гуйгам rant за кун... , ки дар Коьюомоли


Тоҷикистон


U


чоп щуд, барон душманони бозсози дастони хуб


ЕУД.


Х.’Юсупов


Коммунист Тадаикистана


"Мак ту би кушода


И


дасти дагарон навипгга щудааст


Муаззама Щ Ардова дар


I


*


I


к


дар идораи хафгномаи "Адабиё


ва саньат" к^зо кард. Сабаби марги


на шри


панчданбе 4.02.1988 чоп мещуд. Марги ііуа


М.Ах,мадова ас


ки бонд рӯзи


мак^ола и С.Та баров ро боздошт


5.02.1988. Д^Р
одоби журналистй бах|0 ба акал омад


мак о лай ^Юсупов ва макрлаи С.Табаров бу д,


зама натри


журналистони


дойр бо


8/ 18.02.1988


С.Табаров дар "Адабиёт ва саньат" чоп


ЩУД


9/ 26.02.1988. Д*Р хрфтаномаи


"Узбек адабиёти ва санъатй
б о (мйзои 36 нафар
дастгирй мешавад.


Ю/ 1.03.19:


рони Ӯзбокистон


омухтани хурофоти арабй


Дар Ма


уіисгода


ба назарияи Со^кимова "баплаі


СТОН ДОИр


аз Ю соат дав ом кард. Сада


ров ва М.Ғаффорова хеста рафганд


машіи


оила" Са/^;и
Осимй'бѵд. J


унуг зивда


маҷлис Т.Наза


^- ■іа>лИ—Ь'Нртн соли І988. Соати 11,00 ба редакциям "Ком.ҷуни


А


Таджикистана"


номаро супоридам;/" Мухтарам, мухрррири газета


1


Бо сабаби он ки пас


нашри "Мактуби кушода


ft


і Итти


фок^-і журнал и стон ^.Юсупов inapxj-i гуногуни маколаи ман "То ба кай
об аз таги ях мераваД?" и дона дора. д£з&г>р муаллиф касдан бисьёр


нуктахри илмии г^долаи маро тахриф кардааст. & з ин рӯ xoxjhenbh


u


онро бо^_тарчумаи са)^о>^ <аз точ^ки ба русй дар газета чоп ш *оі
Бо эхуиром М,Миррамимов" о/_Вадте ки ба ҷои кор омадам^даъватног/аи


аз комитета


УДГ


номи В.И.Ленин ба ёдам расид* ки


соати


15


Ьй


бахо даъват кардаанд


Соати І5.00 бо маиинаи расиі^імон Ш,Саъдаев ба назда бинои


ьедьмурии УДГ ба номи В .И.Ленин раатем. Он ^о одамони


чз мз


о № даан д, Ректори УДГ ра ои Kj іТ ,На зар о в


монеъ иуд, вале


кашіи


р


,чбур щ/д, ки золи худро кушояд, дар


гузаронидани бахо хеле


ин>^о нишастанд: профессор Водид А


котибони


комитети


партиявй ва комсомолии УДГ /фамилия


нокшионро


ее


ДО


нам/


мудари


сектори КМ ЛКСМ Тоҷикистон. Н.Маткулов, ки ҷо х,о


зиру нозир аст, С.Улугзода


Дари даромади


мач^исгохро худа ректори УДГ Т.Назаров ва вази


ри


-л по мирнаи fJiaxcycH РСС foxDROictOH Ш.Султ


маълумоти оли ва миѳнаи j
[ьнл\ иЬШС&А


хеле ғалатӣ мена?уд


бар


- JBL'
о&ъдтар м аълум


ки


лкунандаг


ин мулокоти там


ричэ.шідоттй хусЬия тан д'яжлиии


'Ѵ'


ҷавони уудш


ти


ва T.AR


будаанц.Ин


коррг он^го барон


роҳбариятрг Дошли г от чунон


і '*


но


тал-он


буд, ки р&кторгг он чй


кардана тпро


f' д о ни


—/


аъдт


як


танdo ая


они ліг от


, ѵорин ғарданд вал


11


op


я г


д.балки бо


гуяалтн яаѵон ба галифени


тп


дастболо туд.Шарѵрг


Л


♦ VJДо доҷон Атовуллоев


ДОруІ ДЗ-О


\ж^уц


дар к^тори одамон ҷай


В*А


■ нишастагонро мушох^ида мекардем.
суол^ои ба президиум отдари гирифга ба кисЬі'^ш


ш


еа


ва


л ах за


карда


лаб


Назаров боиад бо якчоягии


мѳгуфг


V Л


ахли мачли


синчакунон


шояд барои


"к^ірбонихо”-и


одам мечустанд


Баъд аз каме ман аз


он


ҷо рафгам.


Фахмидам


ки нияти


му :^о


к


!


I


I


f \ \ тт\


ь'вж маро надоранд. "Шербачахр" >^р ла^за равуо доштанд ва нагз >ук'


мѳ кар дам, ки чашм аз банда намекай дан д;


#


Соати Іб.ОО б юрой КМ ПК Тоники стон корашро cap кард


J /


А то Урмдам /Хоҷаев/


1!


Точи


кистон

ро аз вазифаи му харририи рузномаи


озод наіѵгуд. Ба ҷои у, албатта, ягон на фар 1 юдаштлуіто


ки ба табъи


рост ояд, мухр)ррир мекунанд


Щ.эшщийЯ - ІШНнИВЯННІС' &


кунун е


ба ш-колаи банда, беш аз дусад нотву ма^олаз^э- от
касе нашу^ѵтурдааст • Имрӯз як тнсабдор эълон кардааст


Телефон хор


с


ки


!!


химов?ю ба ч^ояш шинондан даркор!".


А И Тоҷ(®кистон
[ ба китобхона


9.25,имру


бар


рафтани дрштам, ки


з акт тар ба кор отдам ва нияти
соати 9.35 цуаллим Р.Маҷрьдовро ба наздаі і .Ашӯров даъват кар,данд.


Соати 9.45 Р.Мачадов бо ранги париде. ба утокр 34 "а" отданд. Гуф-


танд, ки


ба х.84 *ҷой наравам. Зеро соати ІО.45 дар тол ори.. маҷ->


лисхои АИ ма^олаи моро мух,окит мекардаанд


ба


кор рафик о


П.Лучинский /котибони якуму души КМ ПК Тоҷикистон/


У


і^іёхкамов ва


ро^барй хох^инд кард. Бисьёр хурсанд щудам
бош КМ ІК Тошікистон баи,о кардан додам. Ба зуда


имконияти б о коти


кутки Б.Оли


мов/


хона


ду папкаи ЦУР1 м&териалх^ро дойр ба маі^олаи То ба


меравад?” овардам.


аз таги ях


Соати Ю.50 дар^ои маҷлиого^ АИ То^кистоА карданд
N


т


»


С \


И - ^ о I I


к ^;


'Л?ф\ ХМ'. »ДХН д«


* ДР55орхоа


ІО \І


V


, ^ \Г


\ X.


акаде«ікх,о,


/ іѵ: г<ѵс*га, на ха хвашн/ гушзад щуда


_ ѵі V •
-


л


'Ѵ ч


V X ,


U ' Y'«J>\4


t 4 * m


It


4« V


A •


—*5 x:


'ЧМЬ


t


' »4 ' ♦ 4 %-


V 4


V


£>.* t >•)


l > t % V V


%


ма хну v. ме кар д, о о


j


с/


ѵ


Ш5! J/УЧЕА


‘ *%Т


Н?' X


^ч^яЗршвд* огоз ё ■". У ѵ ^ :;і ^азиронро ба


** ѵ - V ."•
' I


ПйС


с >


Ч£ ѵ


V


Т!

* " r^S
w 1 ^


>


а>~' -
1


XyV


*N \NJ *> »»


ч .^чV У


"V? %


,. .


U! ИСЛОХ,ОТИ мао-

Г — ' о-


. _х . .. V»


- \ ; ^\W


1ТV V г


чч > „ ,


^ о*к „44


ІЛ


V *


V Кѵлоо оо номи


■X


V '


A%J


на лр\в кабуд кар


Т П


1


^‘5 -


I


4 —


V' ': 4 о " *че ѵѵч


^ ' %4 ♦ V V Ч. у Ч ^ Ч \


шд. Ӯ йурс&тіI муноси


интикомпнри


Ѵ|ГТ>


^ * Ѵг 4Ѵ ^


\

ЧІІ


хоо: V


іВОШСР


1'0


хтД? Маро


* < ^


4 1


- - V


■ -6 лттоод : о :гм ІРо"


дар семшаш


> jrpm/x г


* L I I I. I A I


• I


31C fl Y1


HXH


". -


% %


;


u


tjt


я


^.v ЧЖ корамон бар'б


*T*


м


У:


z; • г


*3 i *


к ^ ^ f ♦ w>


«CurlTil


\Kr


♦i; \ <


I \ ГЛ


4 ^4^


rr \ '*~ч


_ I * V . .


n


H


инаи


М!ллат чу


^«1^5


Itaj


* і*и


•'T/ѵг г


iq v; n ПТЛ f nii it —


с*Гл i. Lii i >1*1%


шро лозиM ехид, ни ба ин $икри га


po a zb ори коіллатчиена номид,


лати ҒДщӯров чазоби ҷу>:ойиб д рьм. ГрАідхров боз ба Ато ^шдш низ


бя


-ХОі


л сиеси


I ] I


\т^


U Уа і


Ъ +


< ‘ ->


с&хт кахкугм кард. ГЛшхровро дар шмбар


щщ.ба холаш ра^мам ожд* Поли т о бути уро ки могприсрта оошД?
Ато нек аст ё


бад га пи дігар. Ӯ


худашро ж


ФР 1


р тлтт


L/ і «


3 О р он


точикон ба ч,ои овард, номашро


дер бопЕ.д хам. ^Е-Р са^іви


сабт кард, аммо ГДшуров


Ба do мз.,ди о


УДГ ба нош В.И.Ленин Т.Назаров тамоман


тӯХ^томез в


беасос


Ӯ


хагѵви вок,ѳах,оро тахриф кард,


сони, ба тухмз-т


узашт


ки донишчӯёне, ки


И


хещу табори М.Миррахи


МОЕ М0 б О ПЕ.Н


ташкилкунандагони бал,ои рӯзи дуюми март дар УДГ


х^станд”. Ин су хан они у


у маро ба тааҷҷуб овард. Зеро дрр


ДО


НИШРОХ


хе 1151


тахсил намекунад. Хал»}! мо хеле хуб фарь^гда.-■ITf vp


.w «»tV .»« ІІГІ


flPt*


«HU\


\


о vji о в а бйплп_


1 о«Ц0и ди rap ч


к ач.”


б V п,.


^ V


Л»*


Уп


\ * о


\ч ІУ


«Г И’4 * гѵ 4 чг


* ' *■»'* ѵ*«чі ,


А.Маниёзов-дар мин б ар


* О


V % 4


а т 1


?


Ззрсяп реопублккпро ба ”


рол


лЛ ' V


‘»W gLu.tv *•>»'*


V М*^мл


1**І* 4ѵА^


с


арзацдаи олиілон дар с о дай


О


абон


Ѵл(5 н:щуданд.


Гг


Хл


А


г»


•• ѴЛ с V ■ ѵі


ДЧГ V


Тч/


мание зов суол доданд, ки ІЛ.Миррахим


(


Шіб


уми -ІНВПрп СОЛИ 1983/ ЧІ1


гуфт


буд. А.Маниез оз чунин


гзЖ± Д°


штанл■


Мо


Ирі|рЗ^ІШ январи соли *іорй б о М.Миор


сӯлбат гуза


рондем. Он кас ба хурі f


баргаштанро талаб карданд


Дар


к,*НК^ГѵЯзели3к низ


*тт


*44*


н талаб ч/зй дорад. Ин акддак хатаркок аст...


глан дар умр&м бисьёр


иунидаам, вале чушшащро бери аз


вал дучор ме ома ,ам. г>о даст он ам рӯямро пӯшддафм. Лсх^зае тамем


ба?:: 13


ТГ», »ТГ


1 V ІѴі »


V


ба


хогнр овардам. Схир, он вакт Д. Мание з о


:^?то


с у о л


иМ -


узви во


додан ба банда чуръат яакарда буд! НаузУбиллох,!


/<С(,і*САС4/


4 4X1ІЖ/


3iт уди ату


U


КМШр бошадт!


калом, н


? ан хр


А.Ыаниезов ва Т.Назаров,


балки бо


о


як


утлра олів.ітародоне низ


мар о


и


• О у f...........................’ *


карданд. Тачхр баромади А.Мухторов рафти му^окшиаро


!?


хал


і —


кард". Он кас як к,атор маеъалан,ои дар макала


TTWTI


. I un*jr
** ***** 2 2


н д,


кг ин г акр и чаюошти Kj. 1.1 аркам ов ка М


аро даст


буд. Аз


— jn


a j


басон бо А. Духторов "су^бат кардан чур с ат наь^дааот


Рахітл


m rv


і с


JUj


Jf


«*


оев бошаіщ рӯирсст изх,ор


ас о я и


касданд,


Ѵ*0


Ааі


вазарияи ба се забен щ


к ас д cm *


. о


« *


т, ѵ ттт ц^пяев я и з хе.


L г---‘ ѵ L


амал ч,орй


бамаънй


танцор буд.


Дар


©ароварди


г\


W


; ХрВЯ


рп


ДО


ва интизор


ки -ман
• іу с


он


ГИрОМЙ 1 JftjfA j(a '


т' ба цукрбшвд макалаи


Г> d iikiyUi*iJ


кнДО навшпта


Ин


t!


I


тамсші умр рох, паіімудаплі


Щ кардааед. Гу о
тӯ^лат аст. Макр


’Ѵт нилсолаи глан


к и


о ман .нею ке


«і


ба кай-об аз таги


аст, ки ба хул


г


аст


Y Г V Г. -


ГгЫЙ


ьарои исботи


як


*


макрл


а


• •


» %


садхо дал


р он


Р афг


бсС


W


V.


ту уплати ру прост


П А ГП ѴГ


I1 J


ан х^ч, г^Па хешу*габсри иаздик дар университет надорг


ЙЛ


у


б


Т. На з £р ОЕ


у со ни


ас осан


щ *


табор и шумо барин ректорхр рафі


бхри о л :і мехонанд


Зиеда аз ин


7тпг; р,


аз т°"


Туг


*\ о


U сі


* ГЛ


ар университет хеле хуб


доштед. Бале рузи


j ■


а к


* СГ^ч "О


.du і


V


I


і'СѴт

лиц ед,


ки бахр ба фсзд: и тарафдорони шумо анчргл на?лехх


А W


* #


О


d


нити он худ Д орк кард ед... Углуман шут л о барин ректорхр барои о


V


ѴИ


• •


С110 С И


ба хама


кор ьрдиред ва боварй дораіл, ки "чрннисории"


шумо крцр хоҳад шуд


I


Л озим омад, ки бисьёр мэсъаяахоро раздан намоям. Ва аз хама


он б уд, ки хан г оми суханронии банда рафик, К.Махраілов хсс


г\ н> TV * ^


Г і


ро ба вартаи сарбастае разон созад. Яъне ба ман


бо


и


« •


кард, ки гуё алифбоҳоро мукрбил


ва оаргаштан ба хл гссотч


Ы\)


iUJ


ШМОВИЧ,t!


100


A..


г^ГГГ^эХри рун О Гун


зш-ідагони намекунегл. Щуіло метавонис


Т *


Іѵі


екун


намоед, фахвлед,


Л


Ж


НѵШЗД


агл.


С уханон


туг ^


AJ.


оло аз


руи одоби


будакд, ваяе ба рӯи котиби


якуми КЛ ПК ToHjIikiictoh


ро рупрост гусЬтан, ба фжкршл,


бори аввая pyx дс


' д •


Ман бо


Ри аввал тгл


агар


ОД'


л хак, будани


лад


в а сари пеан:: ход ели устувор б о


*■*


гввае уро тар


сснда налетав он


л


М.Осшлй дарк кард,


К и мачлкои орсотаав


пурра


ікаст хурд. охи


рин ус уди с


одамро асабони кардан, бахрро


мандат


К/І


б\пэд


О W • •


ас


іяг I ГП ТТАр4


ііо іі.л ил


б


d нД


ШуіЛО д£р М8Кр Л £ S.T ОН к


--ИИ Р ТТ


„ „;_1 с


ва так л пт мекунед,


---у


Сх 03


кард М. Ос шли,


ба


V \


)удст:: араб:! баргардех


А • •


Рост И


ап,


токатам ток, дуд, чрнам ба лаб омад. Чи к


л.—


хел


дук:


ва махе ус ан дар як-ду соли схир. Вате


ин мар дум шарму хаеро


насиб


намедонанд. лар кучр, ки мішбар ва микреьѣ


#


он чй, ки ба дахонашон омад, мегӯяд. Аввал хуб анде


шщам, ки


хак^и


гапро гуягл ё на. Охир ба хул со а


ѵтт


Г* АЛ


гуфтан


лозим аст.


І/іедонед, чй домулло Мух^ллад Осівлй,


ба ran cap кард ал


т<* ТГ О


аввато, наме хостам, г.и


ухан


ьгоо


лагад занед. Ин хуб неот. Шумо ran


зад ед, мо гуш кард ем


іи КН


чун демагог дошло


• •


ал пурсед, ки ое


ёфтан мумкин аст ё не.


гснун гуш кардан навбати шуме. дутэг.., ин


ф


песніцоди иліиро тахриф мекунеду ладос. Аз


аз маколаи базда фикрхри демагогии суисро


• •


к,те ки Калимаи


І-ѴІ


ахоус ан М. Ос шли


?,де:лагог”-рс ба забен гириртам^ах^и зад за


ки дар он Шк охрвтж arc. о


т


J г
V


уду да н ад ом ат.


ХОТ


Баъд докто


тлЛ т


і-U


а


епн гуБт:


‘ ч! 1“’°Д ’ >>*Умармн гҷромед ш. У чу


..Л .чіО ,


ІЛГѴТч'тч*


РС4*Ц М.кшррпх


L\ ~±ЛлЫл±


бѵз


да ва "устод"


*‘S I


% %


муътабарро "демагог” меноме.і


%


Іін с у хандри Хо^аі\; ^, і ад Ума


дар макрлаатон М.Осширо
чл бошпд, шарм надошта чу


t 11
1 М


♦* f


il


Йоло и мурда сад


і/


о


j VTF


- «7 #*■*»


іэНЪд £.


ікЧ|ОМіі мачршси таърпхп долр ба вохурй бо Қ.Маҳкшов мае-**


~'гуап


г*


.л—Y*


II Й\сД


рдем.


Бегохп ба хона рг.сіщан замон


ин н ома и чявобиро шрифта


дар хаират ыовдагл


I!


у: мӯxjf арам Миррахимов!


П .


.4 t


p макрлаи лумо даман мӯътадилтар мебуд, мо онро якчри


I


)0


макх) лак Юсупов мед од ем. Алхрл чоіш он тамоман беч,о аст, перо


\


бюрои К!Л ПК Точлкистон 2 марти соли ISSS


заи бахои а


хама манфиатарин дода шуд. Мухаррир Б.Наумов” 55, 3.03.1938/


Ин номаи


чавобии му^рріши "Комм,


- - ■- лцІ; гіЪ'іЛХі


ют Тадкикі


мар о б


шод


У


Точлкистонро ба мая хаб


о и гС Д ПК


боа


ин


хел р


КгдП


аз ру и


унад. Ба хр.р то нас


одоби дур нал ист и мест.


[ри


ба он истин од


аз


ту Г\ —


а


ТДтл Л аЛ бегах, дар с ах^іфах/эи д афт ар и хот ирс 'V 'w-r'wA і :-у ю с а к манате и
.Ей имрӯзаро : мензБпегму таштаву баргагда меандешам, кк
тіТЛ JL іХ ыогах^онЗ 03 од тдудаіл . Чй худбахтй, гя тт мая озодам, аз
Q Т/ТрГ дагй, аз ■ if х^гку:-уі ба 1 ОБтоби о л г: лоро 1 ни гол, кардан, сачра


ячояап мачо махвум созед- ла^аюа ыазкур


fAj ~ w ^ ^г" 1 X « I в у j а ;


таьрихпст. пн с


{jZjL4}4iI


LXC>


У гу*


оз ард ан к&с в к си*і^ х


• *


дар х^ик^т. б арои мав


^ ^оѵр- талошхо дпкагга настудш ро омухт,


бурдг , дар бахру - -Ѵ'


ГѴ n L? О О


U ki^io с-.
V


X. АС


ѴЛ


Г4*" *


'"S X


>TV%fc


IV*


an


4 *


_4 > '•Чіч


4 v * v 4


; ‘" ' »> 'Л 4


' 4 -* \ *


J Л


w 4


> *


V .


V 1£v


•> • % %


11 \1%


> -


V) ѴІ1М


w 4v*-»


~:2 ' V *V ЙІ 4?:t ‘!\л:'


% % hL %


iЩ V


. 4


V' ч


% %


4-Л


; YX


% U'


Уь V ч \ v * ч. 4 ч* *


tSUUVI XV':


X ѴЧ


N 4


-'J


ч *


\ v


W>


l


*■%
к *


V


ч\ > ^ \


ч ^ ^


^ X


Л


* N


Ч ч


Л4 ^ Ч 1ы%


> ♦ ♦ 4


W4


> % ^ 4


ч


\ % 4
ч ЧІч» ^


W


4


*4 V


V


1 1'» » іЧ


п *


OOJ'O И


^ ♦


4' ' > > \


4 Л ч »


%\ \


*4 •


- Ч Ч


\ х \


л Л
ч Ч


Ч % \


І % 1 У


« 4-


? ч*ч /9 *ть


^ Л "V '\\Ч 4 4 N "V ' ч • ч л X ▼» Ч АѴ*' ч ччЧ >
* ѵ Л4,’лГ *ч 4Г1Ѵ^ — А ч « _ ч <* «S


Г


N.


*4 *


V


Ч


V Ч N % ч > % \ » *
Ч ч Ч ч-
. » *__


■ »4 4 »


N X


«(


1!


ё


к/


QY1;


_жч


п


I ^


'•ад ’


* ^ '


}


ІЛ


X Ѵ4 V


V 4 ч ч


И \


л ; О


т


ч '


*\ <>
4 Ѣ •


•ѣ*\ М


і Ч* * V


ѵ.;':; ry.Y.'ff. :' ч,ѵ к ѵ yaw


члг

.О'


t'» V


I -ч Л


К ЧЛ V


* ' Г


» \*<ЧѴ ѵЧ*1' ч


Ш ' ч ч


ѵ • Ч?І


ч ч ч


ЛЛ\»\ '
. ѵ -


V


Л П’-ЧІ


V 4 ' ♦>♦ V


4 ѵ


N *•'


ft


<


Ѵ ^\


^ -


V


X. X


г


М


ЛІ


\Ч ^ \


; ц\ Л г


*


\А4 ~ 4


л 4л > іѵ t


Ч 4 V х V


А


* 4 і Чг


*? г


а" *


X ч % X f


х чѵ%4^


N


* 4


чч \ 'X 4 ч -у ч * > * % т$ч \ А * мѴ %ч *


\ • ч Чч ч ' 4 ♦ % ^ 4 ч ' % X •


ч » Л


Ч щ ч


TJOVtZf


з -ѵ


< с


ѵ Л


х


X 1

Ят\>п^ ѵэр


ч * ѵ х m *14 4мк \ *■% ♦


* 4 V4


' 4 * %


\Ч %!*• % \
•ч^чл ѣч Ч


> V > ЛИ


V ^ W? ч * ч ч V ^ * (


%г *>


ч Y >

W


^ Cl ' ^ ч


> .


4^ -+Ш—


У % С*4 ч* %
«и V ^


\Ч % 4 ч *


>> >•* \ *4
ч У ч


Ч t \ » Ч


' %


ч Ч


4 X ч


«Ц Ч Vl «


X,


^ г-— г* —Г ~


ѣ


D.D С ^


о/


+ %


1 п*


х Ч У


ч%»


ч 4 х


ч %


Ч т


Л V


и| «


ч


%Л *♦ \ ч \ ' V Ч % ч *


Ч -ж ч ч ч ^ Ч Ч


ч


*fN


Ч Ч


♦ ч


ч


fs ГУ


ITT


о X-


^ J


" f --------г І ГП ^


X w — 'w' ^ ^


Ъ Т'>,


ч ^


^-U


__ «.it* т — —


*• ’л ЛІ


ч» S ч - у


!>»«'' Ч * >4 > >»ч О» 1 ч іі ѵ’ІЦ
Ч Щ %Ч Ч М 4 чч кЧ *\ • ^
'4 ч Чг^Ч X t t » \ Ч 11» Пчм
тт Ч m ч Ч > Ч Ч***Ч>* ► \ V'
% чъ
' ^ 1 ѵ.,г Ч>#чж* * 1
^ . « - • • * ^ ч Ч ч* *


Т


ч »^


“ ч ч;,


%


V* V


N Ч W
Ui »ѵ »ѵ


І Щ ч


* % -Г1


.Чч


4'


V 4*1


Ч ѣ


ч


Ч ч


Ч


# «К • 1*4


\ ч
ч % Ч х


А %


% lj


• 4 % * ч


т


л ^


ч? і ѵ


_ •_ • хѴ-^. ^ • -С'


▼ чі


ч


* *


А ^


I у»


V


•^7


>


* ѵ Ч^«


Ш К


% Ч


V % V


ч * ч


ч. «s > * ч
, 4 ѵ • * Ч


naz


г - п—ҳГу


*Tk- w-


▼ ▼ ■ ' '> %<Г ‘Л


Ѵ (JbJ w: aw


j x%


J,v


/.


p


r\


pq


:^tto


ЯГСН C SI


ry J.jO'QcS

ra-^


""4"


Чл \_ ’ ^ k_J kd


ixj ^рУГ4*!'


;y_


T


4 ♦


• 4k


-b\


%Ci -w


* %t ч


v .


^ V


T


\%t \ f*% N ^
\--4 J. V II


4 ■ *% ^


4 Ч %


I t >


* t L v


ч > % i >


wuv;


7


x W шш


”■‘4- . 4 >- 4 ' ▼'


X\ 4 4 4 v ч *


' 4 > > ^ |M \ ^ Ч ч 4


4. «SiLk» ёёч 4 ' kx ч V ч


Ц


лсгт vwi


Ht -*


4 ' * * x 4


1


4 .*4 * 4 V "


4 \


4. % v ч4 -.


ГЛ


V v


т


A A I V

v P


XI w


.


^ 44 \‘ O4 * <


и Ж


ч ч»1* ч


* %


4 v


ОТ* ^


ч - ч Чй w 4 J


ч %. * ь
Ш \ + 4


Л ' i ^ % 1 '1


41


ЧІ» Ч 4 ► 4* Wk V ч 4 )


Г Чч О* *


% 4^4


• 4* Ч


Р


Зд-


3?


лѵч'Г|ТГП >


Т ? vfju3 Jr'


г T


T'<
1 *


\ ♦ V


V • >4


^ л r A щ О U


Of- wtr», e 'r<r* О ТГ О 71 л * * * w*. if' а д .+


^исіЪЛуТЛ iuSILcibcv-» j *


т"Ч,> 4 J " '


/ — * • w '


H #4 I 4


♦Л v 4 w


* ♦ *


*‘J*


t* Л


JV J


T


% 4 **y


+ %


s Ч


it Ч 4 m


Ч ' 4^


•^4‘ >*•>


v V


* t Ч *


V w


А Ч X % v


4 . Ч \


- 4; v


C R У£>


^ГТ? 5Г.


f* т_? Г* n r’i HJl •


L dx-^-' J* -----r_^ 9


»»»r


xul


ш


^ Ч


T


И


ч^4 V


ч Г4 ж» * -:Л
.


X Л гл


Л


А


»>


гп. С\


. с ____________


лт Хт
и, > - ■“


л ГЧ *Л Л


„;'. 4- ѵАч>


*««
І\А *


V


ч чЛ I # >


v \


ѢМ


4 Ч -*іО Я Ч %Л * ч> * щ \ V * 4 Vs Ч-Й^ч %


ч


t* Л ч


444 4 4^44 х
t


взд. Дар таъ


г


Ат о


оч,аев бо хэ.ти


Ном в а


“УРналистикаи точик.баъд аз Б.Бердиева коми


сабт


хохад шуд


ахои


и\Г0ЛИКЗНИ хонда ті г)уч ,. о


J . -ѵл^пас дар хаирад глемона.


:ро


іѴІ


pec


аст« к к


А ТТ


АШУРС


тд


б


ас


сП


Ѵі


арпн одам он, ки дар углр


ягсн нихол капп


т Т


л


ондаанд, метавонанд дира


Флони пурмеваро пикаяанд


пуд, ки як мансабдср, ки


уро "демагог"-аш гуфта б уд агл пеш аз


напри мак^лаи ?. Амоков в а р у


св гоанкаи оно о махеус хон


дааст. Обр^ук Р.Амонов


тт т т т *


«в #


Ба Р. ? афф ор ов б о ин макала ба об и \ ш


барс


бар Hj


V I


Алб атта-, муъ офкі-іи


Игарки б о онхо с ал ему


алейк кардан


мумаИп, вале хатки мо он


:р ХЗМ гуіЛрОХ, Н


^ест


XX ій


баъдк чу нин рафтор енгуоро спурі л ату эхгироми зиёд кунад. Шолд


лагандбардороне хам ёфт


ід он хор о


"олим" гуянд.


р


ар PS л Т р “Ь *»


аЗ & сі


таач,чубоварат он ки маколаи і.: аз кур худшиносик баръакеро


Дсі-


сиіѵіси Р.Аіѵіонов hi гнои дод,


К


чТ: тавв одам о ар си мансаб аз


рохи дуруст ба хиёнат ыеравад. ІЛо б о Р. Агл он ов аз мох,:!


И


соли 1982-юм шик ос а.х Пеш аз иншои макрлаи глазкур б о он нас


# *4 9 • 4


Ѣ •


ва Р.Раффоров сӯ xfi ат р.і кард а ал. Танхр кг да бу; ам,


макдлааионро /бигу^зор мук^бхди банда бошад л!/ дар


у


"Каме окт


UJli


Т о чикис т он " чеп куш анд, ки иглкснх^ти иахр б о пад * д


Я Т.ТППВЯІТ


-_n j.'i UlJ dil


ИН


jL iJL


дар рӯзномаи "Точршютони советӣ


нашр шудани макр


т* О Т¥


JicLi±


онхо ба


• 0


сдоб и ру зв оман иг ори і.


ЛйТ.


V с


¥ ОІ .Гг


т


сна,


/• тг


он>ф баъд а


напри ин макс


бемаънй бо кадом руй бо оламу оламиён мениг»


ранд:


«


о-гл ар те с


__ т О QQ Р


СОЛК ІУОД. ^


oqq псати 9.40 марс ба КМ ПК Точлкистон


Т


даъват карданд. Ин чувон


уліл


ва ?айричаУдопт буд, ки


хае хаир


w * et— • - Ц


- ттлгрѵг*т аст^охӯриро ман таяаб карда будам,
он мемокд. du4- -• - •


вале чунин


И


V шайаат" дили касро бисьер ме$ииорад. Бо моги
сш


Ртам.^СӯлЗати Мо


■глГ. * Г


іг


1


П М


С) о котиби яку: л и К Л ПК Тонкие то


* ...саамов кдаб ду 00ат забони


русл


Jr V


оуг:аѵл\ н.д


, к и


котиби


с


і баробари ба хона


батро рук к о? аз ‘овардам,


афеилоти


с у х.


Лат ни


ки ба тарикл зерин аст:


т в о ху р и


ПК Точлкистон


г


м°хкамов


* .ии


5.03.


аз ооетіі 10 то 12


У*


Jгх


ёрдамчик Қ.М.Махкамсв Hi


рузи шанбе. Дар сӯхрат


Абаканов иштирок


о


дар


<jc<


\r


тк сух^ат дар дафтарчааш


% If


мекаш. гл а


глупи с


J “1


бат мухтасаран ба таршу: зер буд /сухбат асосан ба забони рус


і'ѴЗсііііТ


V


и


Т>ТТ)Г*


Tf 1 f


К гл


XL*


ѵи »м OB


т


\ci


и, хох, точ,:


М. Мкррахимов.


ІДарх^амат, бо кадом забоне, ки хохэд, хох,


а, хох, узбеки.


Хубаш ба забони рус и- сухрат мекунем зеро


р. Н. Абаканов низ хузур доранд


Қ.М.


• *


*»і


і # 4 Л •


лл о *і


тле хост ед гуед


тЭймехостам баъзе маеъалахри оіщ б


...


ба кай об

Ш ХЯ1ЛОН ч


7


1


If L


чіа


б


т *


Q
СП. П


^ JL


!ГЛ О


гаодем


И


00


таги ях


ро равшаи купам. ’Дум о в а р.М.Оси


ГГЯКЛ 71^


1«і иХчр/ѵіІІ


"хулоса, наяд


вактк он


7


Г\ Г\ тлт


V > I >


ан таълшли х^рмд

гп


X ± +


араб И /ин танхх.


/*>


ба нои


ОІЛ о


ед


Ч. ЛТ7 ТЯГГ’* 11


Г О Чіііѵій


MQ


Л 4 А Сд%4.\


табхс-п шіёнаю о ли бар


m т


іЦи«і •


Т-.. тг>


.г: О


О


та>$идг к


и ум они бе хт арии тарч^чла кардааст


‘-£00


крипт а. хэм он ҷумлар о


б ад кп ба болояш к^даіли


тар тѵ'


рурх


кЭ


и уд а ас т,


г 9 Г\.


гчиООЧѲ 1


Г\ гг О


ГіСІ.4./ і CU.M СО


Еоемя


возвоатЕться к


К ОІ.Г


графику во


олах и вузах


и


Т Г
105


безрарин тарчдма аст.


М. М


Ба


руст тарчума кардааст. иь


т арт ?у


J


Uclr


j-.c, насіси/іо Бремя возвратиться


в ай


к


ТТт-


ІІП


іикрі /давно ставшей
ар чум а ба мазмуші


1 г * f ** т § * * / • ff


VniaH ' ^ > i


r/r ъ'/iJf'll


• f <


» M 4І


' i J a J > -


# /


тад ІКОКОй/ В средних ГКО'


л

аст, музллк:'


-Л, • Ы •


оарои чи х,амкн хе л навиштед^ Макс ад чЯ бу?:.


М. М


м


акр ад


* Г


чи, мал вазъияти


0 V V I У 4*’ 4»


/ п f> б ' ' ,


^ 0«J 4>і \У *- ^ Л * ^


*Р* У


диндори, маданият, хул ос с


ХУ Л ОС S. Оіѵі 2Д cJvi ^ к и


там оіѵі и тарафхск зиндагирс


/ /


ЧЛ . V ; ^


>


бемгдснияті/ халк


аз куче с


Сокинк, чаро члвонон бештар ба


і дини гаьки/


рагбат доранд. Ман хрмаи инро гуё дар руи каф медидам


Я * Л Гл і


Сд. ;о V и


нам.


Қ.М.


м.м.


Гап аз-кучр cap шудл ■ /і ‘1'


§


1 аз он cap шуд, ки рангом и ба навор гири'


Он чи, ки аён аст..." ман масъалаи аз


(t a TUi


С' #


# #


диниро омухтам в а дарк кардам, к и гл о дар


кучо ба


ндорон


J А


Бас о


тѵг


АХ


хаі-лин дар фильм ман


т


(


W


л


як


•»


• #


ле дар як дахрола ду бор


^ t $


рс се бор афзуде ”. Мо^-і октябри соли 1937 иршгегли нал:


аввагяни дильм р.М.Оош^ б о як^оягиі


"1


п "f


i JL


рсв ба "Точ:


• 4


омаданд /бондгуям, ки


бе текли4!


/


+» —

Т/ТТЛіЛ Ф


ііШІ I


<Г А


ГЛ. г*


КИ ГЛ 8X3 Ирм


лдаоо аз фильм


Дан розй наг’уда


в


С


анд,


кас иерор


А I


сро бори


солист-демагог


!!


лч


Е


30 СОЛ боз миллати


точ^ікро фуру хт а пул


кор ілекунакд


ГІн га


оост аст.


ій.


Ин 4jO бОЯД


т


гапи ростро


М ?"і


их • і..і ♦


Ман он


ки мегӯям боварй дерал,


V + ТТ


лі


і


бе рун
*


106


ншарофтагіют'


I %


Қ. М.


<


A


J. м.

ии


Ч(


I


СонИ


/


нѳмебарояд.


тУли ним соли гѵзаігта ман


охнета


р


і’ьчубси /феномени/


ллй


,* .«•


налиотиро


1


ітернаііис


■шзтанд


га


одаам. Май


тарбияи атеистпро мавзуи П.


будагл, ки мае


or '


Д ^ * * Ш


додан худ am як навь


экотрѳмизм вот* Ва аз Пленуми комсомол чизе нахсх^ам гузашт. Пар


ин


со


іаи Халк, гунах^ор
дар Пленуми УШ КЛ ПК Точдкиотон ш


нав


т


танш


г


y<UW(^


декабрь, рузе ки материалхри Пленуіл чоп шу^гі ба макрлзагл х


щтШ _ •


й,-


из. гузодтам. Чанд порчахрп алох,идаро баъзе хріш op о


а


бу


* д анд


. Яге а ахои берунае, ки тамоми мако ар с дун щ# ки Иб
poXjiiwi Усмонов бущ. Ӯ ^ангогли хондани макрла ба редакция о:лад
Д.Атоуллоев уро ба ман муаррифй кард. Баъд ман тамоми маке л а-


• ’ * f ®


щ I _ jrt 1 #


§


ро дар хузури И. Ус монов хондам., ӯ гӯшкард. Махоуоан ана ин


11 ^ Wr-~^m ■ ТУ- ' * ■ Ш ” 4Ш


• € 4
гдчеми хотимавии маі^ола ба ӯ /яъне ба И. Ус монов/ маъкул афт ад:


г£¥.—ідігтаг n::s 'Даонд-Дліон


ионкян, имруз


дар боби глупоеибатхри миллй низ масъалахри зиё


I


де чун аъҷубаи нигилизми миллй ;”фаві^штернадионализм” хеле ба


¥


аъло расццааст, кп барраей


онх,о бог


V


1


. Махеус


ин равия баро и дарки кртернационализми хріущч


хатарнок аст, зеро он зох^ірп


манфиат'ілгй мебошад


• •


Дар ин мнен


ба масъала^ои забони точ^пей дахл кардан


пе з о: эд • Ханге і омӯзиши , • Г1


дорй дар pecпублика ба хулоса


экстре! лис


m т.|


в а умуман дин


е омадам, ки харифони маьнавии


мо ’Тулистон"-у "Бу с тон -і


П


rttt


тл о аъдй, Бахористон -к л


4.0ГЛИЮ


п


• •


д. ’"р г


ул-лугот -ро аз


баъзе


муаллдлони со^ибунвони Факультетхри
ІС?


филология


УДТ хубтару безуар


/Бигузор


суханони мак ба


и


юаата


и неге и муаллгслои


* й t


I ва донг.г


UImjJS


1


ІЛЗБД ОНИ


Л.” t я т т г * т Т


к ШУй


я


щ


Д Дук, ІИ К.Усмонов


бе,; а і: г


L 4 I ^ A


f f


HKC ЮОМОЛИ Тсуікистон


Х^НГОМИ M


паи макрла


Л


4 A


тлям *


И ll i v •


♦ f


+ t * } /\ - *


му аяліпѵі он


*


дар унквepc итет хелe


ьо


1


•rn*


сабабхр


" іт* т-/<H


'-іЛи


: бело лу”


плу керн хайрк А.Hypов ва вори&нді hi* 'О/


«* Ь. rf»M


kiW І »-


Г* ТГ


IV —


« #


116 С


ул-лу?от


п


ро чсп кардаанд ва бокг рки a


О


монро лар?иб менамоянд, ба тахркну дастгири 1 іата ” -


а


НО


А

W _ _ д 1


л


юл


о


андевшри банда чун 'парк


г т


шеи


Т


б слад


г f „


Ч


*14


A


ТГ r ғ


«. ЧГ# «14


1


аъво яадорам, вале дар пешних


Он чизе^ки баро:: мо зарур 6 уд


Чаре маха


хг о


щ Щ 9 * f

: іро П'Ѵ "


Чрж


роК’г-


11


май ба кӯттсх, кардани макрла


да


ч


ч*


-.1


Яъне д.


Y *


Н Л


і-Д


7 *


ш


рин


1е. Ман худам бисьёр чр2х,о, к^риб ;


кӯтоҳ кардам. Д.Атовуллоев ба іш кор д<

и.


хл


Г? отг г\


)£. . Сони, и -рла, Дар Ҳрт*4 т» кал(


32 еанлуа


кк ба рузно:ла


каледунчрд


і ан X


удал рези б уд ал, кп кутох,


па


ІРГ


W. '


у


X


*1


Чаре


баоои чоп б о яген кас м . ш^ат накарцед


* я г а
*«і • іЛ •


■р


!йаслЕхдт|м

•арде::, ив шкріе паідо ва іепуд


Без пн


ѵыо дар Пленум ив*


К


ч


іест"-рс так


лН


би маро озард. Д.Секли ва


дьбаатон


^Л.Латзфов бо ба руо


дар атрор


ба


рллро


% *


ва


намека, дам^ман


w


хріл рӯ }t° Н мемурдш


Б ал е
4


108


ілбмурдэм •


ЛЛ.


м


іі


•Л • м.


Чар о


Даро


ноіли КМ д о гол о ran мвзэд,


одь г»’ ан надгромрдед'?


чи Ф°ВДа дотт, в акр е


тт OB аз


m T Kn^k


ссах


p


м, ки с


пум о


'^т ілекунанд


6c


Ц


lLo
• •


T Г


— w


Hi.


H


• i S TTO Y


У *A


C\


H6CT


• jL


і/і.ivi. - He, намедокам


рзир мед с н ед ахвол чй хелт


Ака, вок


-f-сЦСй ЛѴХрсТОНЕ Kj


ppqpTTT


ХуГлЛ».»- i J •


аз этикет


каи халтахрп °?Д cap суд, ки дар вай т гм? аи Арман йот он


/<


о


ОН* ""Л


х •


лрмааш аз хрмпн cap зад. /Дарк мекарцам, ки Қ. Махрам ов


О СО


Л ’ О ТІ


... ДІГІ


г уест а


истодааст. «іасъалаи Кубист они Кар об о? низ аз ілак


» •


табу глаориф, синаи нплгуну мат б у от ва


Р 77 Г


Urf/l ѵ.


крхри iv


ани с ар


зада б уд. Ин плова 13.06.


О


с/


S3 навоіта пуд а ас т.


ш


я Ч£;


■гг


пуло дам хрелин хе л. Мо худамон гласъ лахри байки ду респуби:


хрл к с


і будем. Дуло ба ин халат расондед.


j


гдии


пил.


10


^амин. йрр чи тезтар нав:гдта,гуртан даркор, ки хато кард ед.


М.М.


Дар бораи "хато кардам" гуфта навиитан сухан


дупвор аст. Зеро ин проблемах^ новооаста


л акр


СП


Н


чуд


• -


% ё


доштанд


д ор анд


Дан


р чунин нависам:


и


ьигу


зор


алэбоои дойр ба мукосибатхри . л ил ли д ахлд о. - т а д д. баілни


у^укутл ат хр и Т о ирік


Узбекистон иа компартиями онхр


1


1


кард


а


г


БсШЗд • і--


р


чр


гу


ГФ О т? 07 * Огл £э


BjI Сѵ Гасд.і^ х


В СИЭТЛ •


к. м.


тт


аі


утл о ин чр ба ДУРУ г


ё «


лед он ед, yjэч, нас мор о намешун^.вад г


ГЛ


ivi


Т'Я


ій.


Ман боварй дорси


м


Kj.M. -


Дуру? гуфтагй


Капе икрор нал


Инр о н аб ояд


ан


аз ин чр набарояд хрі


T/T-rj


ііН


и


ч #


гл


.vCXL-,-^ •


мо дар


байни ду-се
м


\Д 1I\ 1 ’ ' *>


ѴІЛ ч . Ч к


ѵ u*v ІчЛЧчѵІ


ІѴ'О'Г'ПЛ МД 3 К ЛТУЛ >л


ѵ 1U ѵ v w vlVl I Jj


тет буд, ки сардораш, ^а


lvl .


>S 4


i I


рроҳтлов»


!\Л ' 1
M • ivl.


DB


«*4 %


ХЛЛ


♦ »


E умуман os. м v saj


t1'


до up ба ал up б о нависам. Ба


ti ОЯ A A 7T Y*


2 uu


U


T'


г*Л


* * Y* I


СО Ѳ


A #


ранги


нависам


накарда, танхр


чакр л а навиштанд


ІѴ1


S


> »

«к «• Ф Ь


Ш


В а. в 1


питан


Р


Шару


1


m ті T r


* к 4 Я0Ь\


1 Г


r> т*

% %


иѣбол


А >


ро


о о
оо;


г 1


ед он ед


* Г


хt і е 1*1


Инчунин академг


к и барои чи шумо омуу


гк.^о ва докторҳои бесаводро фошофош


"•авманда іесоза .


^ <1 t t


Умуман маколаат онр о


ягон кас хонда буд ё нео


Л


* IX Ш X*і •


чан без таксон


ки аз одамони


тан


др і..Усілонов цурра гуш карда буд ва маъкул дониста буд. Ду на


rf\ СТД


•ч. ^


сормандоі і К 1 ЛКСМ Точ . ю


чекистон р. Матку л ов Н. ва З.Савдсв


. ют


ТТ


Тиі 1


ки ман макрла нави ста истодаам. Ва ман гуфта будам,


кп ПдекуіиЕШ ЛКСМ Точіікистонро зада як пул., мекунам


п


ьерс


бисьё-


ёр мао ъ ал аду дар Пленум чаппа гузашта шудааот ва ман


нес


ф Яг 1


JL v.uu »


Гу М


^ I? *


и] .01
Лі ё


пас, чаро м


накардед бо


ягон каст


хвмин.


навиштани макрла^о


*■ t


г.


::гд мен а л с.


кп касе аз одамони беруна бохабар наоошанд.


Со


1---Гт У


— 1/1 W LJ
JL I j.


v.«qu о


У IViCUi VJ


Ддг-ров ё M. Сеймов маслихр.т карданро ба худ муно


end


ТД ОТ7 -


ид


Г>7 г


'Ч>


іѵі. Ос шлир о май


ОП


ин пен хангоми мухркимаи


шг


ми


11 А


ин


Ч І1


г •


і rdl


аён


ВОТ


п


т г


AJ


мапстпба ’’софист" ва "демагог" гуфта


* w ‘ІГ


/


буд


U


»4 #


Боз одаіѵіхоп


ПТ-’


гм О О


К С-о


илт Жѵі ос к ард акд,


ѴТ Т


д. U хі-


О ДЛ P*D o'* ТТЛ


чд сч. iX-CLDOj J-i-


ёчпфбо


tJD


^ V


ГА


о


кя-птт ^


2 ^ Сч. Kwa, —^


он да


^ ас ѵн а.м


Ин бошад ра?бати


•ѵ] Р Т\ А *4 ^


JU d у


С хири охирон, бояд


яі ■ сн


у а о ин гл ас ъ ая а>


х\ ___


мегуфта!но


м м


J.V1 • 1ѴІ •


Ленин ин хел..,


Лиг ар
Хайр


хрм намешуд


боз


М


масъалахрро ran мезанед


і


3


п


о


аиц о в


Йасъалад нашри'макрлазсои С.Табаров, Г.Урок,ова


Сит-.Т'Л


янваРь редакцияи "Ддабиё


т


санъ


ti


суп о


РИШ ГИрИСОТЭ. бѴДйЯРФ г',тд /< о ^


^ _ >_ки бамукрбшги глан мак,ола таііёр кунанд


Мая 12 ё 13 ян в апъ (л п ѵ о < ^


0-х^ар нудам. ки С.Табапов макала навиш


9


бохабар нудам, ки С.Табапов


*


' п я I* ПТТ;' ■


1«« С*ѵГ\у w с/ «1


та истодааст в


сі


аз номи редакцияи ^афтанома С. ^атпшшо ба он


іѵіешѵд ^


U 1 > *


• , I
• I


ІѴ1


М


Дуст


б


а маънои хрц


ИКЛИ


ин


каяшла


« «


is Г' "тТ о


Си,' 1 С


У


издивон, надоит


ва


сох^аронаи уро д иг ар он


С\ о -ро ,q.


ис l.l и
4 I
V гл


ІД|4 In rn


М.Ы.


V тл


J Urf щ I І І ф


боздоранд


Фг V


1 сШОиятIгѵаг. /г,тг


лл^ хп U L л cXj-JJ, ТУ


# •


• Один


эвн


Д ар


a

М I )


1'Ло


чаі


ЛЪИЯТИ "Иг нтлтп"


М у1і_!


б


CL


ДОДОбОбЕ


/Г Лрл 7ттгтттгд« <д
1 pCL/ii^y sJJ-і^іДГ»CL


a •


p


JD


p О Г p m -r -


СД P* cl i Л ^


о


ч_/


- * <-s


• T ** r


9


u


Гчг-1 I f j ѵЛ


А.лЧУІ. wil* j


J* w


U Jx


Ju


t:


M */[


W J • i iL %


Қ.М.


M T/I


ІѴІ #ivi


Қ.М.


▼ t


M.M.


ьигуsop


албатта


сп мекуванд


He


mo иегӯем


-


“Г іП 7P"


1— AfivJ JJLOjtx


О


’—I О ~ "Г'----------


О T
__ С/


4.4^2 T и гиред.


■Павад ба


з а б он и


рус и


рг TJT------------


— -yj *•->


* Q ГР ~7Т7
— гч W •, г«1


"Лан


о * *


талер, Наблаа


тт


ЗВ зтг > ЗПГЯ ТД /Я


• * ^ *4/ і ^


' 7 Г


2J


С


л


• • лг«


- *- W


э


I/


Чрвсбро кай менавнс е - 2


цоло се-чор


,fcror


ЛТг^СбЫЯИ МЭН


пт' n 77 р


о... о_


і_____I


а 4


jJ^C’


ЧОП кун


алд.


Б ЭъДЛ ПОН ЗДo~j^~ б ис т ру 3


о


/<


т о* ~_z


» — Ѵ-/ X *


лекин танхо до


ир ба масъалрѵр.и


-'Ҷ^ к


Д ОХИдЕ


г\ Г »Р ■ т т р • 11 7 /Г С *


UСо іі У J 44


н I


маащро ч,о о а ч,о м


О ТЛ О* л
о чь ► У чД.»і


I{j* М •


I #


Лкнун


- -


Ѵ'


•JJ


азд-лццед, ки хамаи сдал он и дар КІЛ кор


X * Q


i'iU


кардагй ба мал бисьёр чкзхрро


V О^ г —\ Tf Г * Г Q ТТ 7"ГПГ»7


-X.СД О СД р ^іС.іѴіо,—,і_Лі-ДДГр-Ц


м. ГЛ.


7Ya, каме дар дил


я сабуки


у ттр


г « <->^чТТ ч”~і


rtcbiJLLLci


\ Л /~\ T^tr. т


• I г— : /«< г


I t


I •


ж». О


/Хай ру худ и расіѵіи/


11 -у ЛИ


-■


ІѴ


іагти соли iS8S. Соати іО-іі


II


Т>. V о
jyJ С


~ п ПІД
іл СДІі


бо


Ч-О


т


Л т


Jk 1


раиси Совети Базирони ?СС Торікистон

V


KJ


МАМОНОВ B0XY1


J о


"Г\ —■ Гѵ» «


. CLvi


J РУ:


ва масъалаи сцвнарівти шильми доир ба pj зро масли^аі л.с.„'де,.:


14-уми гларти солі


\


60 &


г938,соати і6~" сценаріи? ~т


, I Л г


• . . I


і І/І


тии


"ТЭӯ-о


j- j


«И


чатни Навруз

ро ба У.х.Усмонов


TJ-fTT-QH


ТТ I 1


— ^ -4. ^ ^


7 6У


17.25 он кас занг


зала.б


/


о т«а и
хлСІІГІ


гусот анд,


К И


ба


н аз я и


и


о Л


Ч< w


* о ^ тт


о ОсЛНі


■J ~ ------ Г> т т


ІѴуДд/А


ВОВ


Т


1 о


-П ОТЦ От л


UcLdCu'/i


Рафш^ Қ. Главка
5-уми март ки


гардцд^ ап


рифтан х^ілаи ycj


дар дасиоак
рии шӯъбаи


Таджжистан


б


в аъд аш о к в ав о


• ^


накард анд, худи ш’


^ГЗЕ


PJ


обчри Е.Сд


н ідяаев.' ба наши


тавоия иуя


ПК Тошшістон.б


а


і'ііаълуіѵ"


кас


х


і * *


б


а л


кор


7\<!


ІѴІ


еб


£В-


беустухон будаас


зд • сіиёда аз ын 1^о л нт ифо
Девтар ӯ аз вазишаи муДк


ба мухарририи мач^ллаи


И ТУ*


іун ис т


гузаі


/шара


,V2j


ллиф//


Соати 18.20 ба
вони ба назди ?


ІІЗ


• I


Давлгтй оид ба телевизиок ва радиошуна-
^лаь-Даров рафтам ва каме сӯ^Зат карда, сцена


придам. Тафсшіотк см


як китоб мешавад


J


ч . «


ivid


,Р7


СпёсИИ Т


Xj -L J JLX w о» w Ж JL JL Ѵ-/ X ¥ X V*/ XXXҶ •


ѵ w J 1 1


ті- соли ІЭоЗ соати 18.40-55 дар хонаи маорифи


^ і • w


^ #


а __


• і


ЧЕКИСТОН


хабар доданд, ки б


К^лацд а;


Он кас


о


ѵ Л


V


". 'I о г


ьіСДі


■Rp ГП


Do i


^камов занг зада мае о


j ^


таърр


данд


t/■ Тт


|/


v#


РУзи. 17 март с. 12.00 руз ба наздашон


* хЛІ/І


m тт


и соли 1958 соати И.53 ба назл^


тт тг


-k'-L J- • А


а.к^л


рові


даромада сценарияро гиркфтам Еа барси ба сийати мушсЕир ё шор


О *чг


7


ГАЛГ7 Г *


rX'jj Ъ. — ,.


гавоиистанам ариза хам навиштем


1938


соати 14.10-25 бо тел. ба


■-J и


П.Д


Аб


о


С2'


каков гуфтугу


гЛ


м


іѴІ


Н.Д.Абакановл Ман мухостам чанд масъшіаро ба шуіло


_X


дар коноеренцияи мин


оид ба тарбияи


ро нишон дед


атеист и фильми хоч,ч^тии” Он чи, ки аён аст...”-


• < *


Дар ваі-^ти намоиш Лат ей о в гурехт. Рӯзи 9 март Ч,.Латифов в а )1С >


t •


кин ос т ѵд или ’’Точшфшіьм” ба телестудия овар'


”ев пильмро аз


i I


да, ба


видео


гузашт


T9


± д-»


бабт кардаанд ва ба Маскав фиристодазкд. $2/ Шанбеи


ш •


*


маот дар комитети партиявии ш»Душанбе р.Инсятова


ма^куі'Л кардани макрлак мар о


тапкил каодааст,


г4, ! • і


•Хт С ХІ.


бо шикает аячрм


д:


ештааст


4 март дар Кнститути хочргки і^ипшок, шомказар делдиев


1 1


муҳокшлаи MaKjOJi ар о так лир кс.рд


л


дакда


РГТ"


LV1'.


муҳокимаи макрларо дар Институте ткббй


тудааст. Нішт д op анд,


із тадкил ссзанд.


I •


3/ Та вс иян омах/зи Б.Одинае^


#


Кононенко Доншіпшк Р--^-1


800 нусха чоп шудааст, ӯар


и


ДонипГ/ в£


^ нигох дошта


мешавад
ІІ4


Тт,


"V


J" V


А


~ i- J оЛиЫоХОуі


n


ч-~гГѴТтр Tt ПР П
' *■* _Г\ -L L X _


т


БХбО^»


Таджикистана" ва "Комсомоли


ОСРФ


V У


-N |Д


t^ 1 V


0j-? ба ма^яиси шуроі


*7* pтѵяр»^ ігѵтт __ ^


— ■—‘ѴіХаѵісіЛ^ ф 50 *у—г\~ 4г *-»


- іа^Р^..лоркст. Ман


чявон


чоп


X’ л— —


,С"0


ч~ _


Г\ ~


^ V


V


Yv 1ЙФ Vf'? » -г-


*Г'~І -Vuw допр ба


4.0 б удам


• •


П I II


. ѵ. —


3 С •


о то 21.40 д


'ар


4 «•


525? ” рТѵ ’QTT


Л а ^ Л?


t>


Г>т-


іі'ІТ)ОТД Д' п^тт _
^ wxarv. аСТ *


^ ^ ч_


он


ач^ио сухан рафта буд /мачлис


♦ 4 *


буд


/


макр


^іѵіап илрс ба_р. КоМ.Махкамо! рас


~^:о Д°Р рузломай" "Точдкистоли


советк"


. * гу г ■* О 4


|«ч»м ^ ѵ


О w К*/ о т XTL V Г. •


ж, с t


Т 7 Q - > о гп тт'^г


П Ь j г-'1!1 ТлТТГ


— w^"W«


гии Р.Молов ва Р.Р асМюоов "Як забол ё с


О


*_/


X X


с ^С О-


_ !!


ТТ ОТГГТН


П7


j-.


г апге


v^jlJL


соли i988


РУ


TJ ОТ 1 ^ ТГ


хі иМс. іа


* г Л


ІО


t VJL/


д.пго


,п


--KJ


Коммуниот Таджикистана" макрлаи


I


кард, к и хеле тагдор в а ба мукобили


/<


U


(<\~


г


с


і апрели соли 1983 бояд Маклисп сололаи АИ РОС барпо


' »А ^


-- г »


- * - чу «L


гѵгчТТ ~т—


• ! I і І


V-* ж


w I*-? / F о


-ZD N—-ЪС ' -- Ѵ*>


!ХН4 /


б о калом сабаб бошад,


ки мачлис и солола лашуд


гѵ


L


о а ѵ о
л Л сд_ лО


хас!г7 к и т акр при М. Ос ими хрл шудааст в а бояд


аз вазифаи


.641


ч/ А


• 4


енти АИ Точикишон равад


ум к а пр е л и соли I


о


С/


Н М Д г\ ОТ* С тт р ц
-і • —. « _ _Л СЛГоСДГі л до


маколаи чрвобиамолро ба рафи:^


І h к 1


сѵпоридам, ки б ояд ^а Кр^крр Маркам ов рас он ад.


5


прели соли 1988 б о хрлрохр муд


к исток Р. К,. Доанов ва П.О.Щ'Лодов дар


Т ошканд


б уд ем.


!!П


Р“ ~


9


Р-°


. р Ҷ* Р О О


іихЗО


Т


op


PC С Қир


Т£т


пкилотхои комсомолии РОС Узбекистол,


PGC Тощ


рпр
i \jKj


Тур-


Q-У


j -Г. Л


:_Т'


.;ІІ" ттттргд


ри мустахтам зарлудан ва вусъ


носибатхои бамни


хо


в а
I


ГП


ар


на


пионалии


По от


он


чорабинихр махрули он


афари таърихиот


Игг


Піаі


* •


Коме омоли Точ,икис т он,


29.0(/сІ588


и муаллиф
t


то 23—ТОМтл


щ.


Киев/


имхо и


элрели поли 19ня дар Симпозиуми байналхал


гп *гѴ _


т


социалист и дар систѳмаи маданш


ирок намудам. д0ир


гг и м


>


L


/


хои халк^і


* а


симпозиум олимони Польша низ


Щ


х*ашни Навруз ва мероошіти алъ она-
заам бояд чоп шавад. Азбаски дар


^зур


мар


ЧЖГЛ


6


аи


худ гирифтанд


Маленький оухан гуфтан лозим


чрд ИИ. шоири 1L‘


в а глу т ар-;


ом ад


26


апрели соли т9ЯЯ


м ако


ій "Б о т аіфи


ф ф


вичрон Аар Тсч^ікистони советй" нашр шуд. Фарк, дар он буд,


жикистана" он кас вазифаашонро "президенти


агар дар "


і


Ж Точжкис


ІУНИОТ


Tt


к,агід карда бошанд, пас дар поёни маколаи


!!


й


ғл- тт


кистони советй нашршуда хеле хоксорока "узви вобастпЦ Ж СССР"


дао шуд а ас т,


ки бисьёр


ач1оиб аст. фонили, хайрати кас аз он


I


меафзояд, ки чаро маколаи дар "Коммунист Таджикистана" б о забони


рус и чопшуда бе ягон ь^аііду шарт боз ба забони точикй нашр шудааотд


Охир аз руи од об и журналисти бо.чд ісадд шавад "макола фал он руз


I С


йалон рузнома ба табъ


буд


хеч, чумхурй


ё машакат ба одоби журналиста, одоби олшлй ин к^дар беэътиной нест


чй хеле ки дар Точш-шст


аст.


Абаканов маколаи ч,авобі


барон раддияи


р. х афф' ор ов н ав ишт аам


ир ишт


аз банд,


№лруз аз Н


f
I


цаьво^ои Р.Амон


т беистеъдод» Об хӯрдед! Ман аз _он олимоне неотам, ки имрӯз на


р


ѵР ѵо11 Аяа папу мана ran! Об хурдед садрнишин


J Л .1 ш т ІГ 3 ^


1


^ 4


вис ал у паг ох.


папам гардам. Кулоса, К,


макола эьтирозе


нддорэд. Т.Нигорова /му^аррЦР® нави


"Комсомоли То


! t


т


б


а


ври Аі5б ^ащам ас


т


во^иза ва "мае


т/ рог


акр л ар о


ку


Б аь д и


эм оман


одлфустрс


лихати" Р.^ОлиыювД.Нигорова^аз і^влав гапітг>Ро.ф


^ .„лттт . акради ТоК горова /ба икрам, бо


пеш 1


/ба сЬикр
rmm


#
б о намояндаи мае ч^иди
на кардан и


• •• w — ѵ


6УД Ва дар к


1 »


ахам


о


О


ишхои ахлок^


l мачрои дуруот ра
Бигузор одам он ар-


к


яктарафаеро, ки диндор о им о


І


анд, бояд шикает хӯрац


I


13 май соли 19


бопад ^ам вдрок кунанд. Тасаввурот


__ щищМ


чуя ашхоси бо мшфу рис


кола^А


I


ба Хаб:


тамоман д


Дар рузномаг


пт


Тад


тт о н ^ і о


т\п о


1V II 1


и


Бизнез


Аь з амхон


кун ад


на дурмане" чоп шуд, ки муаллифи он низ


к


, Баде макради ин мак,ола
игар ас та гЛуаллиф б о ус луб и хеле пушіща хдцимони масчдд


I 1


}фи рас ми ва хосса ч^вононеро, ки иеломро мустаіаідона омѵхтагшд,


"фош карда^бо ин_ро^ обруи ба эхрчаром намеарзіздагии Хуч.ахр,


m \rpo


j. \ pd


I •


зода^о, э Ш он 3 од aXjO, саііщ^о задало хонадону азлод^фро. баланд
бардоштан аст.


ОЯБ


хотиррасон шавад, ки А.Олимо]


и Г\ гп т т *s т *


X\U і і IvJ i ;


якуми KM ЖСМ ТоЧуИкистин^ Р.Олшлов аз хешовандсни наздики М.Осп


с а-и'


і


ші аст


Чй


кк дар илми озодйикри низ


ѵртг


О cl м


о рох, ШПИОН


медііхадд!


15 май соли 1983 дар дафтари хотираам маіфлаи Ш.Члбборов


"Ба мук,обшги


сиёсати милли


Т/Т лг п


хода ошуд аи милли


п


ва забонн дар Самарканд


В а Q m
d di


он/"-ро аз мача.ллаи "За партия",


I G9G (A, Q_-1
± 3 w О—-x ,


•■ж 93


98


менавио ai,


n


n •


Дар


T


УР


сухан аз боб


павтуркисти мо р іі


^ !f


взд, ки


очііксни Саіѵіаргфнд ва вилоятро зурбазурй


узбе


' - р*птг орг


X V La ч X


ехошнд


ГУ


на та


нзш


аз оаиии


q Т Vр то тт Т.Т V О 9 р к


ОііСаін-ІІаі J Ok И/хХ


( ) .И


>w


Тг «* тт


Іі\хі


аз байни зиёиѳни toHjHK
ашМцй ас о сан аз худи
чР А.Рахлмбоев, -Ф.хочф


низ


/Бадбахтона, пантурпдетони


баоогладаанд, ки неі/іунаи барист ап


гѵтл^.


ч . ^ V


АоМавлонбе


А


б уд анд


*DT

али гоаъолшти


_Д. ч/ —X


А


ва А.хонибо


П ОП


о с; о


V»#* «4
тфраён натавонис т онд


туркисти


118


шаванд/. Кѵ


фввахр


и


ГО-Т


сгун


5 У ЧУР намуданд: аъват мекардан


: хамаи мачлисхо ба ww*


' ' ~ ' ■■ J ки вузаронда ш§шад, хатто дар он чре, ки


бек:ф намуданд ва точек


ті


худро точек


риятро ташкил медоданд; онхоеро,


квотой б ад ар? а мекунавд. Ба иловаи


аирдд мекарданд, ки ба куххои Тонут


ли дар соле 1926


он 40 хангоми руихатгирии


ОПЕК


3


бек"


!І V


руихатгирии а^фли дар соли 1926,


- навиштааст муаллифи макфла, •
дар мардум чунин овозахфи бардурӯ? пат карданд, ки "бодд худо о


"узбек” нависем* Мегуя


тт т?


пп


г-> >


ки кас е, к и


, "точи


!!


Н ОМЗд


• • А L* V /


CUViEiXl j


обашро мегиранд ва^ба Т очфкис тон б адара? а мекунанд" /сад,


97/


Назар ба маълуілоти Туркетатбюро соли 1220 дар ообик у


ТГ0 3J6 т,т


п


о амарк


76 е 700 нар ар точикон буданд


атрофи он точек-


кон 57,32^, узбекеф


ект


І£іЛ a.! 'la


10,88%, русхо іо,77%/


r>


ПГЧ


гг. р О П----------------


^ ТЛГ r\


— -U ^ «-


шумераи- тсчі'ікон ба хисоби миёна бояд і


W JLAL


t


Cl3


Хфзср


T "A


I 1 * • . i I • l 4


i t 1 Sw/ у '—wX-xi c


w


мувофики руихатгирии ахрли соли 1926


_ Т ^ ѵ. і • • А


^ -и . . » * ' 4 , -


*


рот ашкил д оданд /с а^. 9 8/.


очанкой тдаги ±0,700 кара


о


Чунин аст расми £ар ои дурушт


Гахз пудти з^ну


т>


СРР:


аз


соати 14


зш ба пушт.


м 4


то соати І5сЗо дар хузурд


ректори К


ба номи Т.Г


Шевченко 1«, Л.,±іагддоо ов


-г ^


V ѵ


yw Л


Г\ т, , .


Со vj^y 11


• л с


с; Д -Ор..


03 од о би инсонп


ни


институти мазкур, номзад


^тг тт


Ѣ Ш


С


ЪіЛв UK±


Г>'мухокша


)а Екфб


р аио и Пр авл е н или чфілышт


авд. -^гр0 наест


б


гѵ ТТ Л '■'Гт*


-ж -


ТЛ


"Лонкш


—ді Г \j\j


А


ф/лтт JrZt т.ТГк 'Д Г\ТЛ Л Г К Г\


lL/ШЦ__KXVJ _ Одд Лс х. с


• 1


1 %


ненко теледок к


Сени, б


’ т тт- , ! л


/J 11 I 1> 1


"ГТ—т тт


t


ЛЧЦ'і Я Т нТ


?!


Ло


Қур


сг


занг зад* У Чат'л да-3


ЧфЯШ


да


; I


Ef


Дод, ки аз муфаррідри


аябатта,


мека


лярчанд


^ • о ^ о —


^ о ~


«L


»‘І¥Г


К И


ар


<


ЯУЗ, D-Jivui


март к соли ±933 дар ротоі


Ч ГП
1 1 -1
► *v. ^


- ^ x G


- ^ _______


• «


LI


V


L \


t


V. V.


Л7 ^r


X JLk


4


»


-s


< c


t


V V


Г


Uli USX x L


« Т.Г


tA


*» * JL


^ m


m % Ф


U


; у


V


/


Ш S Д


f u


~гл


-ii V.


Г» г' ■St»'


^Yj


J


j. XW Cl

и


пс:пт


I L


4> w4. JL Д


* %


%


4 - % >


- u Л


V.


U,


Г* i—


X c


------v^


Ъ__ ■ i *


C* О


/<т


rSTT


чл * —


v


л


ACJ


» *
У


4. .- _-


Г • rs ^ r> r-N


dS


T ^ О
<■« ^


T1


*r


J


1 --Г


• r>


v n i\ciC T ОІЛ0ІЛИ


\f »V i i )


t к.*


t X


* 1 * 4^ _


тон


~ т


О r>


: ( c UU


-Қ о T> ДтіѴ'ТП ГѴ


\JU J. с l


.jotta p.uu


i. l.Us/ Vi 1 XL


r «


kSL


T о


- V^5


I %


* f ^ I
a ^ 1


— v.


rv"4


\S Ѵчл» a _


T « ГУ _ _


i-.u TC


1.35


d »J


Л I »


i lb О


V


с*


I %


n^ о ^ ^


I (Г


H-T ■"


J* Г ч*. 'ifcJ i.


' ^ ^ т о ^ "п т ~ тт гг


v 4W


* *f±%\L


n


>w


ГД


n r <


iJ у гу О А T
1 1 li A L’ U j


7TTCjS4. ~013


.—.-І- S' ^ - '«-


*<


\^J


о


w V «


_ с; и


ГЧТТ


Д


-X♦ .»i


T s


Ѣ %


r *~\ r-\ r\


A nm m о'**' /Л


U r/TT ч uuB


- x c


A m


ХІ г РГ


c_>
T T


TL-------*4


[ 4# 4 J j i • \


1 vJIkI


'X i>


T T


-t


JF*


4


II


-v»C


IJd


Л


• %


- -


\Tn ^ ->


Ктл---- —


U^Jvi* - Ч-- _


21’ Y fV*


v Ai j ,


Г* r-N


r*“


'•—^ l____________L


»S —ч •—■ ---


о* и 0 _


Г\ ~~ ■~' - ’
N-------------- ----------l.


# +


ба демократ:^!) оіііковбаени


слг?


u. с


♦ % -Л


I с.


о


■v.


- Л!


# •


Ч> - * -» О


— 1* п


го


Г % О'-Т


гс


% %


cq.pT


\» ч w х JL


Т'Г ГА


Гс


с; kj i\L l} J.L.


A ^"r 4


U Ні\


1JL


отБ дкрек


тор г


I —


^ 1 ‘ J і


Г


. ! .


— о


.j— Ш ■


V ^ W4


г>


«а V


и


^ чЛІ


\


г>


><


Тт ТТТГ ’Тт


-.1 АІк


шл ПК


Ч’ЛГ
\ м


г


спс ? он


А "О ОТТ гч Хч о


A# г d ^гк-^ О


•w


r^N /N f


1 t


C ГТ c


«4


1 t 1 + ГУ * ' ~ г


X Cwi; Sw


’£ГТІІ I


ГН ИНТІ


хоботро проз:


Ml


H


Will


* Г Tr
І1


If


ллКт


о О 1'


1


I ^ ▼


Л 1 -


Г « А л


П


Т"


ээпли^


т * о


Г' ^ті


Н гі ы


W4 w W


Сдаілон бошанд мпсли


• %


< ігртт РВѴ


Ѵ>С»


лргпур у r\ y


о CL— ч_- ^ С; .4 Ww j. _


or


ШОХ... u i.


“сг руп тах:


A


c;


б о 3 и доштанд


2.


T 1


Au


т^г о о ттту


I9S3.


і-н пагс.у


тахѵііг-іан соатхои 9.30- іО.ОО


сард or:: Згдг


* I • »


Q


L>\r — с —


7 1 • § ѣ


!: ^— — ■ *


И In
а -----


Y Y П ТТ


— Х~


дохктки шахри Душанбе дадхонов сард о


и У


г “


РГТ ^ -


JD U CQ JL 1


ГЛ


-РТРІШОѵИіі ]


•**Л


и


А ОНИ


Т С О ѵ\г« рпТ'


ivld. игссіоИ


Чураі^ул Рач^бовро ба


наздаш


тт ог-


Да


On г 4


1 ГС


w-


/


* * А *7Л \


, f— 1 s > >


1 • - w X > -


и


JI


л


ѵтіо органхо


кор глебаранд, Ки ба пухло ичд


зат додаа<


гг гп ТТ


Ъ 1 ^ ХЧІІ


•xmrxjUPT ТП


-у т Т'"1


тагтшотиро б


— ww ^ W — —I—I—-


ы зсібоні'і тошней тартиб


О г' О


ДДѴотт «-


дгд г


Чапо


А 0


УіЗ


ІТР


JrllX


одамок ба


з аб они т очжки


б


ё Ѣ


гп


мен


і


тт о


НД


ТТ Г> "Г


пД 0 Нс


гтаъ


21 май /рузи пан бе/


3 аНар


Ярашев


бог


ад б


б о


Ѵ\


U CL ^ ^


^ — г +


-У. І


Р ачхз


и


ов


Т ОШІКЙ


■* і


4 тттг


щ п,


МОЯД


коргузориро бо за


Орг


уз ори


б


3


аб


т очрнлй


ГЛТТ ^ ТЛТ-Т


шл ат


YТТ'»->-Гі ?!


iij'Ki.


Олт
Clo J. ф


#
120


афар


Xpl


Чй


азпзи оамаркрвдиот. Чунин рафтори
оч, давраи манкуртй фаР0 раоидааот


Аз ооати 22.15 то 23.40 тавасоу


шев будаун


О т


1 Н I ІЛ / ( ^


Ѣ *


Т ТГ ? С; 7Т Г\г а 'Ll TTQ . jf\


jLLr^/ xL _<.CL, _ ххгіСХ X Х_. ..2-Gi Оі»


гу».
о J-


бита” барпо шуд


Шоир


оиваи нилвув


-ГТ • А


--------- t! *р


гл


а


ба кай об


•P#


>Ті/І


яд


г* г>


брЭ.БЭД


1!


1^0д^°


оуолҳои зиёде омадаакд. Булрухсор ч^а


МАЛИ


LJ ""т <2»


j. О JD


u апд сд


ъ б


^ • rs ^


. •< I \ .


IliUw 1%


ТГ


іл П


'1


бобо дурус


^aKjiiK-a.


ohs туЪх, кп пен*


"vy б уд ад


^ о


;| ГОП *Jn


* о ііо о CLO


ч. *- » - т- ід Г- " ^ * г


уivJLi і.іСд^ад


шлаи моей ба к^қд, ширинй


одат кардааст


■О 1 з


# 4


#


напазируфтем* Баьзегхр бошанд дисбат к макр


ояд б о хам*


саб


-<


он


30


Я ТО ХОЛ 0:6


и ІТ^ ^ Л р Тч V


——-—1 invite )


С/


я °


т ’T-Т
_


/


Мар о вохуриаі'лон б о Гулрз'хсор дар рузи Навру з


б


9 9


Г\


• ^ tJJU


*ѵ> ^


kJ Счи j»' jli.i


К О p* Ф


"P*! _ x5


~ к и гулдухе oppo баъзе


шишшѵп 71 or


даъват кард


у


ТТТТл ^ПП'


ПііЬ \JCL і. L


лап банда фикрапгро пурсон ме


ѵ


ба


таври катъи т


б


X 1*1


Г •


^ гдТ т і


•А \


V гіоД ,


О ѵ


кп мар о ором гузоракд


Багарна


оауібати муносибанл


б


глад боне и газаби


халк.


SiaxjH зам они равданФикри т


і


ДУ-


КИ аз мардони хонашер, ч,асуртар аот.


Дар ин руздр бо


гл


о


ЯК


мардсифат, с о б щ му^аррири


• •


і\*\ I />
1W1 У I


И


МаориФ


даният ”/ал ход


(?7Я тг
О X СХ-кХ


рузно


Б.Бердиева на


* Г>


расанд, Мар о хрі


■pom худ шин ос


таро ия


кард аба воя р ас


Чи


Т


TJ


ДИЛИ бузург Б£


WPRPTI бешкя


О т


я


хжік^ат ак


на лоз


диева глакол


Ру з н о:л ахо д^ат т о


и зару


им буд, ки дар з
р о чоп гл е к ард анд


Ші


j_) е


ШЛО б О


тт


б ЭЪ 3 в


пояи нахустини


DQTTTfQ


V rV-


НТ . ?о т,т Т7РТТІЯИ ІЛИЛЛ


п'3


с хь е и


ба


рузномаи ь о лердпе


в


гл


о.


ад с хам анд аст


^-тт т QOQ


соли 1


Go


wwST


00.40 дакіш,а


Шаб 0


шзігр


аз там ош о и
-L2I


:чтг7Т ^


I


ѴЛ


Эк


>% V*1


Ш1 ГЛ:Ш01І! Форман "Полет


•л А А


і Uvx


»*.


к


^ А V * **


<ог іл


л* w


jrl •


нэд гнездом кукушки" /аз


— ДФ м1?Г


wdl Uia


Л


здсаралт


Аадун таассурот


як олам ?изо

U,


л


ф*' ^


, % т I* % 4
ч ^


л<і±


ѵ ѵлл


Я w »


ли ^n! jl


! аз кур py>pi озсди,


даъват ба xy


т.тил ПП


Л f \І « •> ЯР гп


iTiUl/Ai б-w JL с


^ л рп


0.0 Т

«« ,А>>


с; к іѵ


уби ба коми "п


уе, к и б ар ош л душвор


а


ІЯ IT


-•ччЧ^і.т Рей" дар хонаи кто ба но:,іи Б.Ккиёга


І


о *-\


раз


7


?егтанм"-ро таглошо кардам, ки он хам


А С


Л


тт тт т>


Г'С


ин шахей бахшида


спадам, ки дар ху


Он вщ


■ут-рПО ОП


PL V Л ^.'о сД ѵ«/


авонад


V .


баз о


наклі гуд op ад


-ѵ> ТД т


1 • ^ • І 3 і! 1/1
vjk* г—«L JL


•V 44. •


I «


ало


Ca амая баровардани тамоми


н


со


¥>


KJX1


a


чд


♦ •


Z4


c и


ушвор аст


V о -Дф


'T'U1


с о а? мукдддам м акр.


узлах "т


То б


о


ГА тр Г>*у г


а. леиі


Об


ГА О


Qd


таги ях


^ >PN %


— Tt


л1 • ѵ. ч


I


Г


до бо ду сахуіфа пешгуйтор /дастнавис/ ба тарчумон,


тт то


> ^ J.


J _


% %


Иг 03


* чг


_D ж


маленький супоридам. Мувсфику пешбинии у хуфтако


- trvrr л т** г>


% ! »


»- ^^ АІ


д абіги Т очшеие т о ну


Ухо


ГА


и ТЖ QU


раина с азріфахои муштарак наша кард


■ bvdsC'tJ 4L <i.4-l4fLi4£, 7L ЯК fbXifi'+Li'-p fi


ва Игорь мехоз^ад, ки маіуолаи банд ар о дар У кршша" нид> Дзоб


’ А---ѴС


• • ♦ Vj*__ Jt


Ба


СД£)


-<


[<А>М ]Ау{М им/М.Ь4Шл^.'-іг- г і-с


е одамони игвогаре з^астанд /мае алан /ЙТБахриддинов


Ъ k.s м «Ь


іхо/, к и б ар об ар и


дидани ман "оиубгар"


"скандалист"


!1


і х


ВД


> т .^Ч »


*»•4. -


9 #


гу


с


дл


хурс


T/Т О


Ій о


охир мекунавду даррав ба на^


т ошикон


р л -


^ Ѵ> \J


'-pirv-q р-рв *


V__L


тт т.Т


н миля ат и мурд


ТТ


ч^Ч.


тт


тт


ин шіллат аз хоб намехезад


тт


тт


ИЯ


W - - __


-РФ

на хоказо.


1


А Г\ —


Lx


ѵханзонхи ин


•забил ашхос хеле


хатарнок, ба вартаи сарбаста


П ^ Л у Т- *\}Г гу -J —* гу


Д* Q ^-------


ГЗ О


СІ


pSJCIT ҳудшкоси бэ rj гЛрО^'І ЭНД03ЭНД& ci’wT


Аз


l/l н


-л — ] г л - О' 'Ои


«Jt-І ,пн


t ч W ^


ша чизро


штизор шудан му ж ин бидуни чрннисори


11


V ЗСДуІ хѵдд осии комнлро


с ОЛИ


S33


Аз шуілораи


ігУ заи


tT тт


Известия


тт


Т П ТТЛ» О V С тт


Ivlj О Ь^д-кЮсііі


• О


іл тги о


V


зовазо ба акадвл


мик Г.И


кгя мутолиа кард


лам


v^U«l О


Рос Til
»


т


I


rso,


И К-И /


r .•
— •


^ Г ^


vv-'*» v. L» : ,,


-.7 O О П
-*•


ЭМ H£ T ЭІДСГ.Щ г


А ѴТ*Г>


к А ПЯ \


v о Oil .»


глпі —T!>


VU'i\y£>Op


Г m


ПС^п


r ft


дар мус охр


туХ


urr At:


«. X - v-1


p £iлл ^


О О* x. V!


4 • #> тт* * ^ C


ft »


- ж


ѣ * i V»


- V


^ *•


%


r ^ ТЛ


rs ГІ


—T r .


|Ц - У JLL Y V/11 ^


YSeл oz ҳоп :.:ya^


no —:r^


»


so csde он аст


O' JdL


UJ___шЬ >


T"-


A


Cat’


% %


— j-


^ *


у -> -.


еккс т oav


,^\ T *


\ ѴЧ


r


»J« Т1Л


VllL*


<T OH VgBji 0ДXOII


V/
-»«• ? -
u


4 4ft


n r77
% • jt _


*>» p


U - d


йактк


беб


»■* _
с


7T РР Ф
1 г C.W і


оранд. ІІн


о


г


■ I I


— е


ft**-


U


Ц А ГП •


И


ТТ»


г)


• *1


V!
в л.


ZJ


іѴ4


и


~ ' 1


U wi


1“ -*


О V о Г4: 'О ~т---------------------------------


m % ^ t ^ V____■ * * Чь


•\ТтЬ л■* т


о —_ X- \_> -к—


'V -


ОфіІК.


ПЯ Т Тр п-» а


JL ч л лѴ


А, V- V


Л', гп


do»


U !/»


j.


ГР .


1. 4>tMU


* •


КЕ К


г> — «•


' * -


кУ


Т


1 •


П^т


і 1


\ л ѵ


А Ji-V -ѵ-


V- t


ft


U Ч Jk ~


ТТ Л Т*П ? ТЛ V О ТТ


116 Ida ііЛмД


п Q Д* £5 ГЛ 77


Ц d_ . Мг-1 *


Г Л г


ft *■ ]


и


он


-1 >


- V п О -


^ >*


^ ^Т ч> о


♦ •


т


Г-» Л


"1


% «


г ft
X ft


эе мо к


б


aJi'aU'.


• Ф Р ’ Г п гр р _> р-ц


X • -» чУ _ V/


^ о <• •


г 1 *


г


U W


і V — _*Д “


ТТЛ ^ ^ ^


. \ А


г\Ті


w Sw


т ^


«


#


ііП


ф


CJ>


м Г/ГТІ


г-т


Ъ


узи Д ОШ і


Ф Оол Т7


I • dU J1


О Z*


% %


Г ft


с


у А'
‘Ф "


А ТТТ


ѵ “р "l? ? T-j 77 ДЛ


jyaU'icud^


Я7Т


JD


ГТ


ѵГ ^


а 1 ІУ


« ft


ІН


f if


no m


CIO JL


^ Л ^ Я


1 r •/


i.i^


T Г" —
»- —
—^ — —I


• «


✓ ^


I/ ^ ^


ЛГЛ -\r


-HjyU -


^ « X. JL — a


- P YJ


1<aJVn


A •


▼ T О А ГП


ncuT


p r: cv 'p"/ {ІПгСТ ?ФЧЛЯ


k *11^ *4^/ \J 4 X» ^ a iuk1 i *VA


> Ц ^Ч1 If I \H
-c—>—C,;-L Kjn i


Г' "\T r> ~ T*


V p.


«O'


J


___\ Li


c- ^


%


u ^


T


> ^ Y* ^ V* ^ ^ ft ft ^ |-


• V > 3 I I s % it I 4


________ .,; \ j. г: • r* n


X


•НЧІІД (t'On HIV


Д d±


pui


гі . )


T T-


I/; 1


> :


TTT ^


Шач


■о p v p


r ft — ^ A


i\ T.i «


A


4


? P V ^ * V ^
ч-ft kj*X\ I


Г\ I-4


L- d


o,


г'0''лТТ°Г'


i\L* о 4g* i*


5 OH


у и олаіѵіи


Т/Т КУ IT о ОТТ ТТ


JI


7 V ^ Zj ~г


“Т“ ^


I I і


1


----*------у


^хГГО Орі ч .зг


лсчизати

хіаі'лъ кят нр о


ТТЛ-П/<


- і


w W W


Р ->-ч


СІ^


.ГП


40 і %


р


^ JL^ -L


ІЛ ^


♦ t


Ба грі он аст, к и онло


танхо


рохй иктЕйории орог.іро • пен гирзфта б


зоозй барон


Ф бо


ани хама чп


рр m


ч_-і-ѵО —


Ба он j


rft


t


r\


^ l


рд он анд


ЧТ


Ah a


^ °мин


JWdLV


U


аст


5Ш1І


Тл P P p P T PIN 1


JU wftV-/ ѴУ CU x ѵУІ*1 #


ѴМИ


C 0ЛИ


T- О ^ О


T T- ft


^ТЛТГГ^


i — ‘-pc'


ЯПТ7


- T


eye


'XjiA'I


г яг* pr\p


ivih. О jyd


r ft ft“ ft“


Kil


n '


iLxi s


корам он oo руихати мах
ба таднлкртп соцноло-


-л.На аст,


гш к орг ар они Дутпаной


Тт -г ОТТ ТЛ


Н 1 і Urii -


б


о 0,0 -- - г акр


ки дар рукх


л стт 0’л У р.БIУ


*_. чБГѴ. 1 о о 1-


такрш кард анд. Ачр


- X,J~ - •ТГТ-Т*ГѴТТ Г ' П * ’ ▼ -I П ■‘б т С Т


LL*cu«ii-^i—iv.oujL -ij 1—I


.4


- r- ^


T?


хисс и


m r—% /X /-гл ^ T" "j 1 ді П
Т'/ІОТіГ’P) ryrr *-чтГ 77 о. ГЧ т* р.Т А • * Г ГД , Дх 1 ееД С-.1 X


А«срсшад, ки дсФ xwb.^-xoj.— х


>трт.ітт г/ano глахсус


Tu^ ЭXjTир ОГЛ ЬОІЛіі Мсір^ .


як вокраи динаре


л


.С-


Іг


.До Таз


и Душанбе барон к иг юн


ни


V Р ч4


А г3


гч


•л


гл


ТТ О РТД I j


І1 doUTlXi. •


тттг,л "ПДГV j; р71


d.i*C л


"ПРЯУПН Р 1'Фт-гшст


д^о’Х JL о »•*'-' -p-T-—> ^ -


6i
123


pi Д'у.абар доданд, ки -ття-п и


. Д&Р Правленияи чаі


/пГПЛТ-7 W ПТЛР.Л ОТЛ тг tjt Tf! П т-гг* ^ #


КИОТ он кормэіщи Кій щ


* t ' л


М.Миррашлов' б с


ZJ т^тп


Г І*1І1


п


Тот


Тот:


ас т


Г 4 Г


ГА * *


бошад eh


•ітвек /лекцияхони/


0Л1КТ)Т)О лгр т7о


Лслб ГгГПМѴ 1


накуі


О *г "Г *"


т>


-L 4


У қуд


Ос


н ос иб


ист иф од а на. о ар ад


гарму чушон дас:
--О, чаро аз чуні-ш s


іТТГПТЛ


к ард


аас^


Ѵ-' J. О


¥


л тг.


ДЛИ ИЮНИ с п.тгт/т J о


советй" макрлаи чавоб


. Имру з б о редакциям "Точлкистоне


'ірад ё цдомаи "То ба


Р.Раффоров ва С.Табаров


кай об аз


ав


тт


•р


о


су пор идам.


I


пайваст. Аз


Р аками


купдаш 29і5. Боз


гтгг


Ли.


вок,еаи д иг аре ба вукуь


руз (баддаГэътиборан1 б


дар шуь


баи мактубхр


р,а Ф


ш социологии Комитети давлати о ид б


радиошунавонк ва телевизион ба сийат/блупсвир кор х


р


иѴД


кард.


' о


1


9-уми июнь тавассути оинаи нилгун налоиши мо рафт, ки ба масъалаі-і


заруратй ому виши


^ • m %


аӯл оса, гея и яке


йети классики ва забони тсҷики бахшзда


>. I


м


•Q


пепзнюузд^яілонро барои аілали намудан чрннисо


рихр хохлм


ш 9


гл


1\


ард. Муборизаи


дар poXjH худпзиноси нав огоз


меёбад. Мазмуни и


"То ба кай об аз таги


>" баътт


аз се-чор сол равшантар хохущ шуд


«И июни соли 1988. Соат-и IS.ОС


пар донаи м


ор той с иё с ии


КМ ПК Точлкистон


.члиси дусти б


V о а


КИОтон Р


Нишонов, Анишев, дѳдму^аісладОЕ, рк^си П


Созетп


Олии РОС Узбе


ГЛ


Саб^бу


р


б


і/ . „л -погчт-л Ир мзчдис низ дар рук^яи бе^тарин


лодиров барпо гардид* тш may . .


тп-у іА_____________________,-гі тпттг-.с-ттгп "Р _Тлт/гтпРі'^пв назад за пеШ'


W ^ -горѵтгпвчивй гузашт. Р.Ншоно


а^рапшдовчі ва рас^лов xj


эм


б оакдтар ^ет


У б


г\


о


уоли Ахмад


О


Ww


роде


ба


асъалаи он


чаро


порт


миллати то


U «л -ч


т


ѵзб


авис °


анд ин


тавр чавоб
Лана

11 Ну Н 3 од


публика ба он m


О CLr~l


ід, ки:


точаконе


Оё розфарияти роо-


t л гт _


К І/j 1 ^ г** —


wia г-цсХи ! .


• ^


е


би


п


ҳо /паспортлр/-я®он "ӯзйсж”


I г • Т1 і/г. ^ Г4 т ^


JL А _ _ jj


ме


✓ «L «* i^pr ^


/&ѴѴ ~


9 1 I j


мшілати худро "tgHjHk”


-хац, ки шин осеиаи нав гирапду


Ѣ Ѣ


е


м


ом ад ед! /қарсак


ТОи'гдп^-иі


V-u\odii ЧіТіЧП^І


— •


I *


V65TJTT *■


% РГ


3^ттт_г


/


T'-


1ШР0 метавон дар


ки дар гл о хи


RРкти руйхатгирни


( іі


Ч


0.7


ГІЛрІфО пур .


» •


зарурат дар


ііэсірИ С OJTET ПДТтл^ о *-пттТ^-.


.. . -и мешав ад, ислох


Анкетаи рӯйхат


>


т


хещро н


«питан днркор. Аз рӯи


анху


Г"Г\7>


іД1 Паспортро иваз кардан мумкин аст


Д4.


гуна монеият к ест. чи хеле


Гѵіі


мегуянд, мо бонд хохиши


калонсолонрс


\


кунеъ гардонем.


mm*> ~


.4 ОГ


и- X.


лі.


б"


б~


налу б о шал


% 4


митлат и онхо


сабт


7 Я о ттт о г% —■


іѵіоідсдВсД


JL


jJIIKJI ХОАНГЕ


ѣа суоли душ.


Сухан I


ар б оран намоишхои телевизиори


душанбе ба Самаркук


Тѵі о "А


і • 1 VwV kJ


ч


х.


ѵ-Ц •


ьароп чй маху б о


капали 21-утл, б о


истифодаи блоки махе ус и клсмат ва антенаа


ин тадбири ич.-


борй аст. Бале мо


° ТТТП.ТГ б О


си


-{—1


4JLUJ1


егч*


/1±1


.. комитети давлатии СССР о ид ба


1 11X1


телевизион


w


Ӯзбекистону


дадиошунавош


и


кор


к и дар


m


худ уд и Узбекистану


і. Ин


Р. Н. Нітш око вар


вассути оинаи


Г)


іг


/I о


Тч Mq


доме аз


н ай ах?л и


к и то


ахуамов в а А. Д од об о ев борду та


такрор карданд.
он вахте ки Низ ош ома и систе


Бале xeHj


''1>0


lid'


о
і»'і О;


іи паоіюртй


рус т и . с о л и 1S 74 т ас д ик,


ки б о ітарорк С свети Еазирони СССР 28 ав-


сор н глав ад, в аъ д ану и род/, ар о


бе


ни


Тонкие тону Уз б


танҳо гагхХ,о


Зеро системам


СССР


с ал Сі/інт к


ппСР в


о


Базорати


а


удлини


пп^^Н


в акте ки


СССР мебошад ва то он ^ К8Ленпавакдахуи• ш и
гар нашавад, хуіЛаУі ojX---y беасооанд.Яъне


лай шин ос н омахри то^ ;о, сух в
кии гласъ ала р нъпп о. ^


истемаи пас порт и >>^-ъ


*'ПЛ(Т О


іѵісіО іэ cl


ДОС


системаи паспорт! дар СССР ди


' й пир-ому ни


и Т/Т *ѵ я ф уд у т г с V—


ё*т в а хул кард. С?он:іян, агар
:'ёбад, пас, бонд дар назар


о


о


дошт, ки н-а


бал


в


и даҳдо


як ■■


ххои дигар,


аз


тт


р


з1-'шиносномахуяшон ’рус


иштаанд. о


гп


гле о


-л,о


іг3


нду


г л О О


CSirw U а


иктябр


орн


шллл ат


ки дар


с олху и


_ _ от


баъди Иніуьлоби


Ба ед


# *


хал


д ар - матлд ^


•аз сад


бузург


л,ат знвдап- „и,,. _ дар охігри оошр? «0-ум


ѵ р яку гл ил л а


; нест'шудаас


шс об и к ад ом халкуу


равшан мегард


МННШ/т ар


ки


аезудаанд


ч


4 4
Г


аз "ѵ • •-;*


Ѵ~Ѵ л


— ѵ - ** ч-'


ТПЯ/І


д /кэр


о


о


г*


I


D ОЮ


НЙ/.


С а:


*


4 *


Г\ ^


77 ТТТѴ71


~Г*П-Г


Ч.іА


М^*


% %►


X-


*


Ч^\% *


Л ^ V,


V w


•ч %
ч 4


V I н bts


^OfuiclO


щ


V.


* * г^%


;Д ^ t


w о а <U*.


•> N »


. • ^ %


\ • ч • >


N < ^ Л


Г 1
X


* х V * * Ч


M'f


.% ^ J \


•' N ^ м 1 • Л


' ч т ГЧ I


т


•л V


4*4 \ *і


*• щЩШ


Ч *Ѵ %


гч ч %
%


ѵ *


' • л


\4 * 4 V


Ч % і > л % 4 ^ѵ ^


\ ч : Кв * 1


4М Ч %г-^- % V ЩЬ"*~4к Ч %


V V


л »>


%


%ч я

'Л cLXjK SM ов бопад


Г Я


j«• і


ЛІ


2С?' 'ргч.-х


iC\b и


> I


• ~ 4


' ^ ■* 4 4ѵ ^ к '


н оі ли Т. і


______г-т-Гт И


Q гр СІЛІІГІ ДД


ТТГ^


f • I V j


’ • fx >*ч —


■ -Ш. РЧ „ Щ


ѵ' Ч Ч.Ч


ч е нк о


<


"’л" '"


V ^ —


* * аѴ


Ч—4 ч.


4 >
X —+


> -\


х


4 ' ч V


Ч ѵ


и


- ч- >'


DDII ГН


Г » Os


па.


^ .*N- —


-D c; h.__


3 —


^ ^ Г ^ ^


V.


^ % ч JL^ К ^


vr


V x 'Г X • “ • . > • T О • X 1 T


w v ч * V ’ Г; i ; 1 . I §


Ч- ѵЧ \ V. « n« W fi 4 « 4 « .* ^ t ^


я


л »л


Ч ч.х


\ ^\% N' - I


^Ч'4 V А .* V Ч 4 \


хІЧ.


>


* <


1 f


*\ ♦ л ' 4 4 ' > 1


ч >


4 • » » ѵ


%г ч Ч


Ч* >


«* *


.ОН


/<о
I


sCl


-гт-тгг. ТТЛ


т’ Ч


__


V 4 Чч


О ч>


% V ^ V


Л >


_ J


*1 \ \ ч %


% 40


V s *v ^ *л \


ПѴ


ч


Т'


ГУфТ


т.т__


ф


1 • J Hi


г * 04


х -L _______V ч^


>


KJ


к афку


Т


*


^ ф %


« V ^ V


хг% ;х


ч %•


у


I . ш, ■ z _- % »


-1------------Ч. .J G, г4,


4


^ч Ч


^ *ч


v^% V

V_


■*v


4. ѵ Л V


A V


^ x


« I


ЧЧ ЯЧ’


> %4*V+»K \ t %


1 k * 4 %


vX % % 4ч ^


» t ^ v %


XX» X » X • X >


P*-** Ц»| Y m4


Ч ЧЦ % ^ »4» -V.


\ 4


\


• I i


4 л '


Ччл


ч


V


V


% >


N % • ч V % ^


* ^штт


* * - Ч-' *' * Ч


ч^- ^ %


Р й х


хА 9 П


Ҷ Д' ' X ^


чф ^ % »


V 4Ҳ '


V *


« Vv


А.Г \


> ' \ > <
* *> V
I
V


r O-s —>


*w/-L4«


Ч—х I


ин


■X ч % ч ч*-х ч^х


%


і АЧ V».


' «* ' 4 V • « • V


х \** ч 9


^ Х^л t


*^ч I


4 V Ч »% X чЧ * 4


X I >\ %> % %,лЧ хгч ѵл х%


4 Ч


А' 4 \» ^ V* V % ^ V


X


г *


IX ж 1


юх.барон-1


Т ;П


А 4 л L-»’


X


) Т* Р ■ f'> л ' М


Ч, Чч ^ • .4 Ш ч V 4 . , ч ^ ч


1 ^ 4 4 4 ^ \ Ч • V ч V V ч л > ^ ч 4


V / ^ — У ^ 4


%


Л''0 V"4*


Ч- Ч. ^ 4 «-Х--Ч


•n ^ s > ГХ ,*4v*t


ч 1Н ill чфщ


Ч ч Ч Ч ^ 4 ч 4^4


ГЧ тг


I t


п О


\J L^.


пя


ѵРГі


^ С \r P1 ^ C\ г>т'^ 4 ^ _


ДУ b __ Ov/ • e f О О c


t « ■ *’ x 4 * |-> — Ч


*Л i 5 , -*♦ W . I *


A V ■ Ч-Ч Ч » ' * V w


Ч * V'


A Ч % Ч 4*


> N \ 'V T


^ { 1 I


%A Л V -4 % 4 V x « X ѣ


хадклрг


Г'ПП'Р u


♦ Ш


-


1


П , • Л


*-.V '-! W_ \J


U • 1


Г4 >>


^ hJ


% #


T {^> £N -- - -


r 4 • x


f X 7


V Xw. A a


~\ ХЧ


Я 4


1 1 X


^ Ч A Ла


” Л X X


liP| Ш
V v 4i V Ч


— --n


v .


•> ('S ЧХ yX »•« Л 1 s P> . >


" LA ^ч


» V. Ч X Щ^*ч k « » V * «Ч .» V Ч ^


б OM


гхтоде."


о


ТГ гч^ • О


t


т г


і“\ О Yf


A 4 - \ v
c ^


Г % 4-^


rvri


a V ѴЧ.
I •


• «


^ Q


h*> j.- j f-J t—i : j


xD xl.*^/ у


v Оч ^ nr T


..____H


r 4 ’


ГѴ fj


JL W v—4-


|UI


aU


Г ^ •*


i\.


^ \* r


V ' 4


“* I ^


4 »• « X * »


\ —


vj *U Ч ^ 4. Ч.' A »


Ч. - Лл


......


V 4 » * » 4


4 » X
1 w


ГЛ


V


бошад.


e #


Кн чи


• ♦


о-слак/і? lye


:


— Q? ‘ ^


^ i\l L,


A ,


yjr


-Vr


r>


4 4


r * Г


:\ч


1 О Г ч ч'4 ѵѵ


I’i^TwCLL*


• -S г 4 ‘Ч^ »Г


7“ іѴг ■ 4ІІ И


4 « V * Ч Ч S Ч 4 ҳ V Ч


'V*


\4.


*» ,4


Ч >ч.


-Ч-Ч с


Чуннн рантори Ч


А


-J


п Оь


тт^


11'


< 4 J f f


L/ А -Ч


i t


\rr\V cr


d ir'J '-


6v


U \


,-x - tp


v v^i JL v


Ч Xr


Л


% X ^ X X %


^ •:
A U


> >


• ^ Ч V.


T ▼ 4Л ^


А^4у Ч-Л


lad


n


a


■n он a:


-r-Л


}TT p. Я 77


KE


,uu


po da 3 ad он и арм


о IT ту


• ч •


кгДІ ос г.


»*N


Ха


сгѵ


і V Ч А__V -ІѴЛ


Ч ч ч


\*' ~ ч « ’ * » «


X f\ .ч -4


ч>* 4#. A - Ч V ч ч Ч Ч Ч


%г *


ч ч. -


■ "S ^


► # ___ ч


> Т S'X X *


\ Hs ‘ I.


> 4 A 4 <%« • V A


V ѴЛ


4'^ % X <Г


' 4l


A Ць4 A


P он


к y,


l JLlr


? Я yp
inCLAJX


t


4..


od


- « o> * * ПГ О Л ' r


V -x 41' , *;


І^ІЧх^Ѵ ^ V X 4^.. * —


\


І


О 7


k “


Vw* \J


x Lfi
w ХІ


> i-N


. v % > v. V


ШѵчХ ' ox


i И' дл T rjj *V ѴГТТ T.r


>^TU—J‘x


•Ty І/І 3


и


___^ гіітгті -ЧТТ • ^>ОТЧрЛ


* ■T“r** p P -Л \ -' ~~, f . 4_ W4*,» V J.


1*1^1 JTljV ДАѴ ww ‘ 4 ^


Ч > **^S


A


Ч..Ч ^ t


b


•■^S Л %*N
4


/


-1


С Ч s.


*


X ■** T ,*'<s ♦ > •>


Ч A*i Л


c


A "V


t X


_ _________ > V Ч V


I — . ѣ X. *


'Ибос
ПК


О о


etc


.ТочрС


с т ей ограидаи шаби ^j с - -*


ЛТ. “г о OP I ^ •<’S(^ * г~у05HZ


7TQ 'J1 ОН 1 vU ♦ X ^ • . -


A — ^ч


1 О I


4 4 Сч U


%


Л


•Л Т ^ г ^ '


^ Ч w %


s. ѵ*ч


>


% %


X ^Т ‘> /"X ѵ 7ѵ,г
V «А


о I > .


# ^ ч Ч ' V х ^ Jk


ов д


Ит


о -у-> 77"ТЛ


ар diiJc


Н I


чав


X


8.06.idbb


хеи низ


ч-О^ Т-~тр • Р А АТ.


^Ѵ\. і uaL v v'L X.


^ ч Ч •“>


,.» V.


г*ѵ


1


А» >4


ТТ т


^ х п


О ^ х ѵч • 1 ~


ж л


.гг: 'П^а 'Л *


>^лсаиІ иа


‘Т *


• А А Л


’ I 1


Л^ТТ^


>> щ 4 \


» > * * »* ѵ,


С Ч^.


т


гр т / Г f\ f I ] *


JL л—О—N-', •


I ^ } I


OLD


-Г. О, - іО*Г


Г; • ;—> им г


X X А Ч X


г ч ГА 4 • ^


* 3 —ч Л t


ч


— Ч-Ч.Ч - Л


І« 1 \,Ѵ


► -*‘


1


— V.' %


А т s % '


> ( I J Д


T-ч *ТРГ


% вРЦ


ь ^ Jk


я _____


ІЛ >л > > Г> 41


*ч* U\ М/т -


■ь ^ I Ж П «ЯМ» X'- Ѵ-Ч


-#-Х »^4


с


X % гх


X ч ^ *


1 Г*Л


w} оІ ^*4


«4 ■ Ч-^- X


т


cliuJ J/li/1 edj'r^


тр7 q pQ ’T* Hсі ?


.0 Т,ТА Г


О іхч^


,f~1


X *N|4


6,ас


»А Г\~


•Ч V 1 д


|\|


■п А АТ. ,


Ы ѵ Хѵ А А t ѵ


j


хг^* ^ т


.4 ч


ТТ


і-1


Ссиёи Пиен


ф


обей Тошке


оиг


do


Q О


1 і ^41
ч. . V


Т^А ^ ^ ТТ


J fcl


-S о
Х!^


•^хг


«-> .а г'.


ГѴ'° 1


.» л.


гх


На


чй"-ст.


о


А 7Л Т' СГТ


Ura>^-'-'


X " г.


Т‘1С.Р


«L 4


yd уд тт рл ИН К Op


Xdix Д ^ - Jr ах^


1Лф


,1V/? * LJ I


л . r—• a О


- I ^ M Гм I— * *


_ v . j/* j 1*10


CP ~ ±A-L-k.^ ^


-4


A '


o


о л


- ч ч» г*, -^ V' л д* Ч


А V. Чм4 М|ѵ


О w


>w. w


Я ♦


- іт¥ ЛТ!


І V Л г I Н г \


І4 ІХ X N- - ^


/♦f'*


г *4


v \ i- v %V ^


V


Ч. » ~\ *4"f


і\/С;Д


ч ч ^ •• А


t і V г:


И* » Ч N*


\J


% •*"900 ^азор гуем, ^арчад


і


# ’ ♦
Киргизии бегуно^е хас


, OCX


Mkk fyj \ ) ****


о а


тхр х-


on.XjU аз точикон, туі


)


Ч


952 мактаб хас


к 11 ^ ,®Мал 0л ме т ав оі і;


КЗ' миллаташонро цох к


/


Ѣ •


ти миена к гиранд


__ — г I


нафар точлкони с;


шд бо забони модарнашон маълумо


1 «-рои 700 ^азор /мувофщш маълум от и


OXHD


•рсахт хам


1V4 мактаб и ба


нс


аксар омехта, яъне т


гомики /і


оч^жй-узбекй/


Ку <чд о л ат 2!


о.


■юми июли


Мачдцов тарчумаи "Китоб


#


IS88„ Як .>ріфта бештар пот, ки бо хо^тши


I • •


дар борам Куръон"-и Д.В.Авксентьев в


ва Р.Р.іЛав луд овро таздрир мекунам. Ба ші кор 2І-уми июнь о ар к


дам. Даст навис ібб саҳифа.


6-I®ли соли IS88.


Маіъолаи зершіро иавишта


j


ба редакцшш


ж


кот ан ом


«аи "Московские


н ов ос т и" фирист одам


%
У


» ѣ


дурус тк с rise и н аб ар


°Т\Ттт> И


О.


Лл


аг


дахтат


ваяе Фа


С*Д\


/алхо


1111 ба ахлoKjiг кошунистй мезебад!/


v


ад, ки баро:


акт ноет


о

ер о ки кафолат дод


Г>


I


г


и op. нам ед и


ГТ VГ» —


• •


6 дуд


t!


ту,


л хатлтш тавр


ХБО


аъ з огйи второй с Её ой


па


с


1


тарафдорони шумо ^дцафи :


•йорло, в ил оят р о ба талон


Чар о ӯро шум о ба Москва


/агар
ва ба I


авс


- »?t


Ба сухаяони "социализм


И


с охт аіѵі


у о

баС » ШОЯЦ ЕЛЬЦИН Д£Л ЛЯ^ТГГЛ


ба баланд бардоштанд шахспарастии


• *


хеш асту


•^аіуауат ба чти дардноки глафияи хизбй пой


онда


/


/


Т


• Я % 9 V


vvVJ > О


✓Ч Ѵг


халіг


Н.С.Чккирев ва И. С.Лукин


as Has ар дур айтсд


ЫсЛ- \ГМ


‘ЧУ J


вакплон


пи V


ТсіИ

У О


ар як кор аз


■уят "ТТ


■JjUH


ас т и


'эмпцтгии хедро баён карданд


O'


ш м


aj


хкѵ


± Л


б


зеои


назорати кзтъй гирпфтани воепт


,т <д


1 о


Досса рудном


У


ч^ллахо/


іэ£


Jr


▲ •


f-N


Cl


хбори оммави


’ - ТРВИИ


Бондарев - шоиро-


ни дарбории Шарило /барон чунин мукрисаи баланд маро маъзур до-


ред/ ба ёд


Ва охирин пеиниходи банда чунин аст: агар рс БоН.


* г


:ин


ар Москва


б ош


ад хохишмандам уро ба сифати котибг


, ' • ------------------->---

1


якуш КІЛ ПК То член


як худи уро, на


» %


зиед


Г> »*N


сМз


Азб


то хол дар


# ♦


аз бозеози насиме


нест.бигузор дрв


бозеози бо у якчря биёяд


Афс у с,


Ч


евич


Зар ба бфомади худ


.угли январпи /с. 1987/


\Г ~


Гиѵі


КПСС


хе.л 6 сует с у хан рондадд


КИ ОНрО Гѵ


м е т аз он


!!


СГѴ'Д


jih.


над


V


1


б


ТТОТЛ
11 1


ДУ


іЩ эм б


о


СЙ-


о г


сиг


1


Тіб


Т!


маькидод


дд


V гу- яг т-


m


у* . —.


г Т г*>' Ч ‘ХРЛ. Т- ^


Л.І1СѴ іЛ-


51 "ѴЛ


т ТПОѴПтТТ


clAU


г>хл


Op гг.


с-^L» i


ar


PTJ


рузнома 4j*


лЗрО 6


Г IT


1 A


3^5


хох,дШ'


андам


игачев


г* л Т^ГТ


n 8а ,


Уг ft


кь


TTTJ

TTT


JTQPTS


Д Д V


IT-T г* ‘т*Т‘ /х р) пО " nТТ'


ҷунки иио ра.л-г^


Ц>'


ба


ТГ


хс


орОпті р!Д


(_ . С>» t_ У . і *


ЙИ бд Ор Л бГич \


ТЛ ОгМ^-


Цҷ wr—^ »ч •


ад


/


Лертар


, Дар


соле і989 б


обсти депутаткой


пай в ас т, кавис аі


Cl


. тд
rS


jr^j -э


- J.

б


С-3


/ш ар рі


г»


7


ЛГУТ» о


D О :фД
^ /


.---о тт ТТТГО /


І.ІѴ --


кп мохр март и


муборизаро бо


О г* тт


г*с~иД


Бз. йідсраіл, б


ваяема дон накада- ьа фввра


. -О-Ло., Kjr Y седояш ^аркьдагд /п^РА му^


Ошк ОТ. П б\ГТІ . К И S3 сИЧО ^ 1


/


г


«


ошкоро буд


к и азI


чавобхои пешаки тайёрро, ки ^атто чопи машинка будани


он


;ш равшан


удор буд, ходцан


шарт


ба яг он о у оли там о


об


У


яндл О


мебуд!


тдояд ба даххр рак^шри телефонной мавчуда


* ~ І *


Пас, чй хочрт б уд, ки чунин вохӯри


. Ф -■ I » •


кардани чавобхри рафик, К,.Ms


анд


.шк


в


видео сабт


МОД ОГЛ Г КИ л'"


о


а


ягон суоли тамошобинон чрзоб гуфт


на»


ОС


- •


I


зуд, ин хангомаи телевизионй


ба


ки даркоря


. „отгони сѵхан мал оли хотщ


Азбаски дароз лардани у


уд Т7


Q


з шумО,


чк,


КоМахкамов у хохрв глекадд ,


” навиштачрт ”-Р° " навшпт аз от


ц яахонед, ки ин калима маъное


н 1ЗД ор ад;


1!


кор


И


не,


піояд ”кач|ли кор


И


• -


1 «МВ «М>* 9


#;ЛѴѴ'Ч \'v \'ч\Ѵ»К


Ч \ лѵ n ' . » \ > ч \ \


\ V V к


у


\Ѵ>


V


ОДУ.'


% \ Ѵл


> X V 4


‘Л v ^ ^


4 f I


>чч> *4 V vN'


kx s 4 ' ' '' \


к m x


v\


t Ik


V1 y\W| -Л \ v \ v u


'l'OmiOU V';‘ЛНуроИ


^ l\^X V v e


"чх


'* ' » * »ч К'


\


HOT;


V ь \


1 Ч к \ Ъ


* 'VY Mui4k Ч л' k -І


># ^«ч« іи щщъ on pr


ТОЧІ


N 4


% .


xV


% ч


ѴЛ ' > \ V XX \ Ҳ 1 \ \ч \х >
X щ ■лѴч? 1,1 Ч \х х у N І Г 4'
,-х < V Ч X ч X ч ѵ X \ \ 4 V ^ ^ ч *4 \ 1\ \ к
Ч * ч л V V % у ' ' х\ \ \


4


V \Y V> V 4 4


' s'1' ''у ' \ ^


Oil


\ v \


V Г


V \


ЛҶ
4 ' >


4 \


\ >
' 4


1 v > \ % * ’
ч '* N 4


a


\ \ П


'Ѵѵя


ЧІЩ)


V ^#N1' •


V \ 1 І s i \ ^ J


ДѴіЧчх


' iv »,


I- ^


( i


Д\


PMf'OU


ЪН


'Л моглт.ҷҷ;


\ 4 \ Л''


'х 4 41 1\ \ АаЧ х )


ч Ч \


Ч У > V л


л »., А*чч wM\


Ч 4S *М


' \ V' X V у'


> ' ИҶ‘


V ' ' ' ' » К


"ДІЙОІІІ’ КОНіУ'рпиЦИЯИ JO


^МЖПш


Ч ^ %% '


s • ч


V *4*


ч %


V


ч V


■ч N \ \ ^


^ Ч V ^


X


\ХЧ І ► члХл п \Ч х Ш -\ \ 'У V *4 ‘f1 \ V -
^ Ч лх 4 л ч ^ vy \ > ^ V ч
чх ч ч ч4 V Ч V ж ѴЧ Ч V 1 ч Ч


С V РГ Д Кч' ' ' \ \-.


' ■ '^4 ' '• } »лч . ; V ч'і.


)


Сори ДПі'пр лохдг'


п 1 oi.i,


'•' ѵчѵѵ.у vSciVVpuO ТіШПООуТИ ОШШИ ШІЛГУ11


Л»улл\' V-'-SM


ѵ ѵ 4 V '


А


ТА |\


ч , ‘ ^


ѵ %


Ч %t


ѵч>' \ \


л


чл


Гд


N


Vх V


fc’x


ѵч


X I


>t«' х ч


V і


Ч ; 4


О '*


О ' 4


ifl


ч ѵ Ч


X ЧЧ \ >


х"Ѵ


Т


X ч\ V


4 чЬ ѣ


' <>Л ' > Ч 4 ' 4' '


Іч’чЧІѴ , Ч Ч ѵ ,., VN


,л,


Ч ч


N


Ч V ч
^ *4*4


► Ч %


\ \ ь > \ 1 >
1 Ч' N ^ Р \ V 1 ч Ч
’ \к Vх х \ \ ^ \\%>\ Ч г \ V \ 1 1 |Ч.\ \
\ 4 4 т >ЧВ(^ < V

Л'V',v
N ХЧ Ч' V
% \ \ X
\ Л v* ' 1 ч \ 4 ' ч Ччч ч V V ч #


\


> \ >
Ч


< ' 1 » ѵ ч« ,


^ Ч %


> Ч


д, тоѵутк


Лі'ОІІ


' Р' ЛОI. '' itѵ' >41’ v5t'Ѵ40 О31 ’10


РООДОлО ѵ:и; ыуддрИ


1 \ \


Ч ч - -ч


X \ ^ f Ѵ‘


^ ч


чл^ > Т'


' N -И % ч ^


4 ч' ѵ


х >


ч X-


% ***


^ чг


А


ЧП ' *


Л Ѵгч ч*. -чк


Ч *> |Ч ^ ч


\ чМк -ч


'• нузеіроутс or. д^ѵтт\гд. ' ровпд С Л'.Зсхшш ва


ТаДКЛ5<,0ГПГ РврОР'Ш! гллып Аімпннотон К»


т


шуъ-


п л


гл


% ІЬ W»-


< ' и


г*ГУ *


V- ч ч ^


.^Х Л V М 1 ѵ чх ѵ ѵ ч у


ѵ % * * ѵ ^ I 1


Ч ч ^ ^ * '


ч


0* А ч Ц
«I ч ч X


«


«


ПМ


' л X ч ѵ ^* . > ч


* N . ' 4 \


Аг V \J^ WV л


ье


оо ууд'оупп к;года?;., Муачлийоіі навил


чі ч А 1 » Л


9 декабри соли 1943, ни


' V N


V Ч ч л


Ml*


^ Тг-


» ^ ;х г ♦ rs > ч


И ^г» -X і*-ч « j ' |Д
‘чЧ Wl^K. Ч. Ч--Ч Ч Ч ** *<Ч*чЧ


* ч г\


' ч «1 ■ '


. <Л V '


О ГУЗОШТr:\0T ”зврИ I Щ/1


ішд /н


ч%


- • Уп г . . ' ч ' ’ * у * '


-у-Р Л.'чрДСІІІІ, ,ІА ,\ч ^


Ч' \ГХ* 1' ? ■4 ■ ': 11 ѵ'


ХЛ \ tlj '* ч ч ѵЛч\ чч U V О ѵч
W


'"■• ѵ а


\ \ % ч* У ѵ і \ ч Ч ' 4


мопігШѵад. кп он or


ѵ u;"


- wJD J


.4 л I«. r.f n 4 * лп гл алф \л 595 м;т НЯ И


»-т у* 'АН Я ПК Il\rDI)£i ^ 4 ѵ* П6СТ


ч# ^ч4чч. j"** ^ ^ ^ ^ѵ А у X JC* 4 ѵ


миллат.


^*Ч ,"*7 М»Т*


С X Г1 л -ХЧІ-. ш


\т над:од о ди'^ют. Ьа алив^тараі


±


4' %


% \


1


.-ч .. ''лтт^фРНГ^ Н'Ьо ’ч


ч ’ ьЛ€2XUi --


V' ѵ


* ♦ _ -


> tл.х м Г


Т’ТІ


Л U ч


I ♦


О


к*


q Р'О 2 о


О ѵ ^ М 4 ѵ ч<


V t


А л%


I 1


>


а.но: с


V ч X *


1


г>


V


%1і т \


ІА


Ҷ і>
■1


V. ч


> л •■■*• »ч I \ n \: т 1 ш\
ѵ * 4' ѵх М ѵ * Д • ‘ ‘


^ * * ♦


у г\" гч~


\j


W X .1


я


р


н аз ого дор


і і V ' V ѵ ' X * л **


9


V Й 1 ч


КІЛ


\ * " ' V ' ! У М


йѴѵ аи і ѵ


% ^


п


^ ГУ


1 > I


h.


ТаІіОрй б;


рад г: : •


г , or -лттт і 'ТТЯ


на з аш 1'


тт в ПИ


S’P


і


іако


т


р


■р Я


о ^ 4 р п т ,и< • І. . 4 О "> 1 ]\ Ч ч- ‘ . ) * V ^
111 гчти ч ч4 i-ч J


ба р


> у * і


’'ТОЧЛІКНОТОІ


» ТУ


л « /і


]СИ


чоп кунадд б- ба \УД’у


■ ..." {уч- я .


і


1


с он СТО


к.


супа-


и


Бед


чоп


& s


<>


ч V


I


s


'V


ё e


н?:.:едонаѴі /г’пр^п ч>


ҶГ ‘ 0


Г Т-Т


>


J


^ ч. %Ғ^ ^ • ; /


■#*
барои геноцид ва ширкат ба
йнсоният'‘кумкин ва бояд хам
Лботи


130 - 121


1 ЛОИК^И ^30


Чиноят ба мукобили


милли


ма^кум кард'


ного права


чества/.


II


М


І972


ДО-Р мицьёси байналхал^и
/иктибос аз


с. 14


ва хам тар-
китоби: "Курс международ-


но, Пр вступления


ггоотив челове-


22-ши икни cojMjgge. Имруэ.чѵмьа


Пас


у ми ишь рузи Иди цурбон


23-24-уми ишь


ду рӯз, яъне


якҷоягии Саи делй Бондов ва Бахр


дех^и Догистони нохияи


ба тӯи Абдура^мон Курбонов рафгем. Дар


Мӯъ^нобод бо зиеиени Кӯлоб вояӯрдем, йн ч,о аз бисьёр вок^а^о
ого^ ицудем. Аз цумла іѵаълум пуд,


аз таги ях мераваД?" барои ором


ки пас аз напри "То б;
кардан ё худ аниктараш


каи


мардумро барьакс б о мацрои гумро^ӣ андохтан котиби Ш ПК Точи


кист он Вохидо


Т.Назаров /хрмон ректори тузоѵатгари УДГ ба


номи В,И,Ленин/ ба Кулоб меоянд, Он^о шрдумро ҷ^мь карда ;мач-і
лис мегузаронанд* Албатта, чй к^дар аз дасташон меояд5ш.ро сиёх,і


карде


хозирон


ки асосан равпвн(|икрони Кулоб будеанд, деъват бі


ба амал мѳоранд, ки куаллифа мацоларо ш.^кум кунанд» Вале


тамошн баръакс мепв-вад. Як ^вонш-рда


бадехшони


чря/бар-
балки


хеста, талаб мекунад, ки на цу^окигиаи муаллифи


макола


масъала^ои дер муносибатх^и миллй ч1ойдоштаро, ки дер мацола


б оби онхо сухан


раФгааст, бояд хрл кард* Хулоса, х^ечткас ба


мукобили банда набаромадеаст


Тар бузи меҳмонон


бағал" меаіѣ-


гад...


М^сро як нукта ба


ташвиш овардааот, ки он бодад, му^РРи


ри рузномаи ’’Тоҷикистони
накард, ^Лаколаи ^вобии


МфМухаббатшоев


ваъдеашро ичр°


бандеро, ки бояд чоп мешуд,


нашр боз-


Доштааст.
132


^фганомаи "Адабиёт ва


Соати 9.00о В Рузи 2І «,07.1988


дар


санъат


щудааст


ки аз Ҷ^ти ғояви


мак^олаи С.Наимбоев "Одаму


Р.Гаффоров буда^бевосита ба


ИДОКВ.И


макрлахои


ва


боси миллист. Расо


ЦУ^обили фикрхои банда перомуни


9


%


мак,олаи ҷавобиам "Одаму акл
иу либос"-ро иншо кардам. С


сари мизи


нишаста


андешхр перомуни школаи "Ода-
14.15 маколаро ба редакция супо-


ридам


1


26-


1988. Баъд аз нисфирузи


номаи "Адаб


ва санъат" рафта> маколаамро


а идораи з^фга
дигар хондам.


%


Тан^о бо исрор ва хо^ши Д.Радабй розӣ пзудам, ки номаіцро "Одаму


ак,л


и


нею, бигузор "Дарро задам


t!


• • •


гузоранд,


Бегох^ирузи х^имсояамон Н.Сайфуллоев хабар оварданд, ки
таъҷилан ба Ҷ.Латифов ва ё А.Раҷабов телефон кунам. Ба Ч^Лати


• _________


фов занг задам. Ӯ


боби ЙИЛЬМИ


хупмати доир ба чршни Нав


пурсон шуд> гила кард, ки чаро байни мо хунукӣ афгодааст


Ѵілл^м U


о


да- / (/


Маълум метвад, ки
банда дигар карда истодаа
то ки ба доми он^о барнахӯрем


Пагохіба Истаравшан мераіім


усули муносибатащро бо


бояд на ғ за как мулох^иза намуд


Имруз боз як


ӯрӣ дошгам, ки он б о мук^ррири ма^ллаи


охури


"Помир" М.Мулло^онов буд


Ддр чаМЬОШ-да


%>^ммадаев ноигузори


ба муносибати 60-солагии шодравон Фазлидщда
й карда-ни кучаи коляозчй ба номи пур®РаИ


фашон


ширкат варзида^


аз номи


сокинони пвадистони 102 ин ин,домfO


Фстгирй кардамf


Ин бегоз^ макрлаи


133


май "Известия" мефирйотам


зеринро ба охир


ф I


расшщам* Дертар ба рузно


ФИКРИ МАН ДАР БОРАИ


ТАНКИЦИ АФКОР


/Известия


* * " _ 9


х^шіон тавр дД


I


рафик, Б .Мельников ме^вар


ВА ФИКР ДАР БОРАИ танки;


07.1988/ • '


• • т> тшщщь


• ^ I # 9 й Шш ш * л


• •• f ш ф 9 * * т 9 р Ф


инт из ор аш .шудан мумкин б уд. Нут
_ороиши конференциям XIX партиявй


/ • • ш'ш


шуд


~ ^ с-ри бурдани р о^5 ар они олимартабаи партияамон


j * •• ■ •• . 4» щршшф • ^ т т К Л #


набуда, балки дар кушодани м039шти тобеияти иктиссдии


мштак^азузи мамлакатамон буд. Ана ^аминѵ чиз ба бисьёрхо маъі^л


нест» Ман аллакай ба рузномаи "Московские новости" аі^щаамро навиш-


а будам /ба шумо нусхаи ин мактубро мефиристам/ ва намехозам


т акр оран нависам. Фав^ат баъзе мулоз^із азузямр о к^йд карданй з^ютагл


4


Рафик, Г.Ароаніов яке аз аввалинхр шуда, ба нутки академик


Л.Н.Абалкин эрод гирифт


• • «• ^


ин ишорае шуд ба дигар нотикрн. Бино


- - - • -> - .-W . , - * S Ф9 ~ — • • * ^ #


бар ин рафик. Б.Мельников Г.Арбатовро намояндаи давраи рукуд


^ в» Л W- Чі *• ^ т Д •


номида.кори хайре кард. К^йд мекунам


^ _- V - - - —* ** I


W - — f *- - —' —• - f (


I •


борҳо дар якчанд пленум


л I ^ + J* * тт щт • ж т •


^ • # Г й ѣ 4 9


ухш КМ ва съездхри партия илм танв^іД шуда буд. Ба ВЗДҒ


як чиз: дар надонистани а^воли и^тисодиёт, сиёсат, ч^ьият


айра


1 4


I


т;


ш ва хоказо аз


ф ж ^ ^ 11 ^ — —


9 * I


арафи намояддагони илм. Аш^ісса, дар тамоми


хат ову камбудизф илм ва олимон гуназ^ор


хотир дорам


ко-


I •


тиби якуми яке аз


. І


• •


Фаркро фак^ат дар


^ * 4 #


^°Р мекай^ад/.


комитетзши ша^рй.сшимонро ба хар монанд


карда


. . - •


ИД* КИ


аввалшхд маслш^ат медиз^анду дуйігй


I


Барои хамин чунин


рафт


бозсозй дар мамлакат


^иообам, ки гузориши Л.М.Абалкин доир


тамоми вакилони конференцияи партия


в>фо болд ба эҳтиёт


удай( ба ҷустучуи„^лли маоъалаҳр водор


• I


;^кард


на ба


маруубр


з^глчун


вокеият


тасвир кардан-1


шард? му^ррири " Правда


134


для ва иоистаи коммунист


’ _ 1 * - •


В^Чебаненко ночря..; буд


Танкдц


Афанасьев бисьёр аз сидки


•Ammo ба Г. Арбатов бахри хуб додани


вшюрализми


• J


• 4


в^ркор б ояд меъёрр бошад,.;


ид. дар 60 сол


^сси ^рвобгариро дар худамон тарбия кунем


як бор*_Ва мо бояд худ


‘ * і * ѵ л - -


; -


Мая меходам он Ро#аронеро, КИ ¥РоРи «а А^-онштон доил карцани


^ва^ро в^бул кардаанд, ном ба ном донам. Аябатта. gffwwi&w: мо


Ш фочри. бирьер онлайн советиву афғон чдвобгар нестанд


вале


талафот факат моддй


——=~Т----- '


«г


тавонад он талафотеро, ки обр.уи партия ва давлат, хагги


t I


маънави за дjс ии халі^р додааст, дисоб кунад„ Шаркни •


k — “ * -| • ^ • — - • -


r0Xj_6a Иттифоіуі советй ва ^тто ба ягон бовиштонтарин фарди


ш '^иноятро ншебахшад /ман инро чун мутахаосис хуб медонам/.Бино-


" '-»• М—^ ^ ' *• - ■— —"3 Г 7"""^-"“' ‘ 4 -- *" ‘ ѵ ^ .


ин фо^иаро ном ба ном бояд донем. Пас аз ин дар


оянда ҳар як рахібари Батанам он дурандештар ва борикбинтар нохад


t I ~ # _ . —. • , w - - - - I — ’ — - “ — * w - ' ~ *


i 1


*• J


i_____L


шуд* Ва ман бисьёр мехоотам донам$ ки аз олимон маслих^ати


шст /вокеан, Ким Фил


#


Адонис тон дохил кардани


бисьёр ошкоро гуфтааст, ки аз ӯ дар бораи дохил^шудани--


т


ба Аф?онистон масли^ат напурсидаящ


ч


Бит., ба "Л.Г.” Инчунин мав^о


ака


О Богомолов, директора Йнститути ик^гисодиёти системаи


іиалис тии


«ахони М 8М СССР дойр ба ^мин


аст/


I *


тг


иг ар он


ба он бикунам


нй, ки мехох,ам ^ори ак^щаи шахсии хещро дойр
"нутѵ котиби якуми КМ ПК Тонкие юн рафі^К


Вахкамов дар конференции HI партией мебо-дад. Нуткр у^бе^ар
ва/ ..........пямаи рукуд мебошд. Дар.бораи маоъала^и.


- ‘ ‘ /а ^ои ӯ рафикрн Б.К.ПЛР.ва В.Н.Мельни


Республикаамон ва мштак^ оа 30 у ..г.. - ^


ков


опятІ К7иия мекунам ш акдаамро фа^


^ «•»»,« »»««»» ах


Якум. Рафику ІѴІЛ* ^ " __ тя,лпам ки икгоУз ба мав-


чунин хабарро рас ояд


Хамаи
134*-


пвв ал


» I


піои


aTC'9-R ва уятто '.....


■ •• . ГУРУҲИ одамонв


Іи


мѳкунад ва адаш ^


_Л_,„ _ , ^0.МУ°°ризони адолат меноманд


ан котза-


бароянд


^амин тавр


онхо


емагогия аст


I I


рӯйдсдаро тавоиф кард К^Махкам


МО^ИЯТИ


соли охир дар республика


Дар асл хама


аз


I *


— ^ Я


машуул нашуда, фа^ат як мисолро меорам


монда шудааст. Ба тафсшіоти хрз.


Як


с ол__мук^ддам муаллифи сатрх^о бо о^мкории коргардон


^фшгьми хуущчт "Он чй ки аёнаст.У.-ро ба навор гирифтем
До^икфильм с • 1987/, ки он дар бораи ^ракати динй ва масъалахои


П.’Азм®


тарбияи атеистй, дар


« 4


б^саводии коркунони


ш сох^ мутасаддй ҳастанд, оид буд.


<* •* ~ I4* I I -\ ' ■ 1 •


Чй кдцар му^окимахр, насш^атхо /^тто тахдид^о/-е шуд


I /


унвони фильм аз тарафи мудири шуъбаи пропаганда КМ ПК Точ,икистон

^.Л. Латифов, презвденти АИ Точркистон М.С.Осимй в а • д умб ард ор они


онхо Ғ.Ашуров


Маниёзов


%


Ч I


I


Миршакаров, Р.Олшлов ва дигарон.


Фшгьмро малъ карданд. /Дар храмин руз^о!/. Бо ву^щи он ки фильм
аз комиссия и ҳалли члнчрлҳои Йттифо^и китематографистони СССР


гузашт, дар


шӯъбаи пропаганда ва агитацияи Ш ПК Иттифок^


I 4 . I


% I


намот дода шуд


ба ман хамчун яке


муаллифони фильм тапира


% *


номаълум аст.


_ \У


• «


Б океан, худи рафик, К,.Мах^самов


шахсан кушиш кардааст, ки


баъзе


кадрхои


фильмамонро оуфтатар кунад, /агар кормшдони^рв


акцияи "Известия" рағбати тамошои филь


Он чй


аст"-ро


оиа бошадд.кӯиии мекунйм.ба яумо онро


* * / ~ * tr __ -mtOVV


бРіер^м ва му^окима кунем/


Дуюм, Дӯ мак,олаи ман^


'стони


/рӯзн


24.I0.I98V/ ва "То


Халд, гуна^кор нест" /рӯзномаи


ба кай об аз таги ях меравад


It


% «ь


омаи "Комсомоли


Хочнкистон


6,01.1988/ то ^ол ба рафик,


% *ОМ


,.М;' Л'МеЩиу^.. у


1 *Р


кікітоіі м,),'іІЛ декабри ооли /ист..


м 1 t А J О CUE т»•■


1JJl ОН КУ Г'-'


4.


4Ь f


•nf


г


ГУ 8


«7


У


£СС


HiW’-pe зври таніущ гиряфм б


IJ 1*^'»


1% 1-


* £•


- - j *тг


лк ’^ъибти ѳчоиб: rte


Ж Л£Г:Т


^*1 X


;і:і 'I’M I’П И МОр.ҶОаду" Ку,.р^ 200 .ѵ*ѵ7


/ ' wja


' 2 І|£ л


■j * *


I .


П —


НОИ Эуишр.Х/> Гі-'ііи’И ТвЯофон/.


7 "77 ^*7


-j оО il


гп t cm


л 9*


Т /оа 7.2 ~


~ ~Т *>


t f


X/1 йф


°» ки на рафик, К


«г<? • - - ■ • 1 ^


дмпіі ип м л и/шп тҷфГн ОД од;?.« « у:.. Б


г


I


Лаз


•O' - --•’ ЛОВ, К 5. _ 777 77 ' и


аоъакс


! ! I


1 I


W'


— -г -


~ *-'! Г


BJ


Л. НН


-n f


»■


* t '


"'ОЧПКМОТ-'ІН як*


It


бо Ш республика дар


' * " # Ач - * - - *


^ г* \ »


/0:


ijV


u

* #


r #


0> f C17


)mn


л; I и о


и


I I


I


нон кардаанд.


Гі РЛ


улуди


О ХѴІі ^


XHU -


г л «


-ТГ ^ -—


1


ѵі 1 и муишэдидон


кирои_танк^д намекунад, он хор о бо оунор*


*»бо


л о" х/ітто газѳтахои вилоятй низ чоп каод


I 1
I


136


Сеюм. Рафик, Қ.М.Ма^амов гуфт. .pi" .. '......—


’ - ' ' Солиени дароз дар баъзе


;>^мсар^ди Узбекистонѵ Тот ■


mo Л К ну.ТС ІІІКИОтон низоъ^о ВуЧ^Д дош-


охқр б б тартиби яг он хел протокол рох-


гіярон ва намояндагони чамъияти -ирлт™-^


0 ^ -- -.3» ■ и peonyбликахо якчанд бор вохурданд"


танд ва иаадтцр ь-э тт


Хулоса^ дар ин чр


• I


1 ---ѵЭТ о лоз им аот.- Г ап


он аст, КИ на " с олиёни дароз”, балки


' т т


нисбат ба точркони !дар Узбекистон


• * ■ 1 « *•* • -• I


^ « Ч • #


*%


фи миллии ленинй давом довал.


з 60 сол кнчрниб
опгга тахрифи снёс а


ягон


? 1 >‘ЗРЗИвГ


•^рзир дар Бухоро, ки бѳш аз зхрлиаш точрк


табе ба забони то^ікй намондааст. То ин 4—5 мо^ пеш рафи^ В,*Ма^-


%


камов дар кучл> буд. Ҳамааш баъд аз чопи мақолаи ”То ба кай об аз


як меравад


шуд. /Тарчуілаи ин маколаро бо иловато


шумо мефиристам/. Му^аррири рузномаи "Комсомоли Точ^икис


4 I *


фик^ АДо^аевро аз кор гирифтанд, аввал аз партия хорич,


боз барк,арор карданд, _ ...... ....


I


КМ ЖСМ Точлкиотон ва КМ ПК Точункиотон_ к,арор^ои худро


А « А 9 «г »««*• ^ *А 9


ОВД


I


ба радиола к^абул ( :;р^арданд
мажум карданд. Бале ок^ібат маълум шуд, ки на


• • * А » а. _ W ** -*“*■* * # ^


макола инкор нашу


I I II г ■ —• ——* шш г <* ^ • • 4 • 1


1 I I


^Щитаре вучрт доштааст


W% I 1 Ф


Дэн лозим шуд. /Берун аз


' V t ^ ^ . Ф


4 •


"То ба кай об аз


балки дар


дар муносибат^ои миллй масъал


Бо шитоб кусури вак,ти рафтаро


факат мул оҳиз ахри


фонда намейуд, агар _кормандони -редакция


мехонданд. Он гох,


ях мерава


уаълум мешуд


ки


Р.Нишонов ба


истифода бурда


4 • т t ^


ба


редакция барои


чаро яку як<5ора рафи^ К,. 'Щѵыоз
чунбиш омаданд. Аз _ маврид


уоохиба бо рафик, Р.Нишонов ташаккур


V 0


хт


баён


мѵ *»-■*. • -


‘Мекунам/
'I


т


с


Я ^ Ст» •->


V Л т


-* ѵ I


tf


ГМ|


■*Ѵл» TTbVl *\ ;«ч


т£а


■* » V У,» [


кп ба


\ j * ІЛ


вшшлон фОҚЯТ


ѵддѵ'-.-


ѵ ѵ ' V, Л *


*,Г\ t*


балг.-ѵл) кіѵ. :ідг. XLX пар


m


-* 11 z -


> »


г*


%


^ I #


V ^ ' І


г >


^ Об^КйШйик ттгчтг» 1 *


' ' v v‘ ^ V ji^'TIIu^on ^ tf4j\ \ v п V t1)


nyxxcy^j# Del


0\t У -шл Ті ** •


'-*ѵ КЗ ЧЙ бѵЗан»т ___


дяр тл


иудадаш равшан ао'


) і:


-— дар реепубликаамон мукасМ'


- V с------


Y/ *


—‘ *>,—


А.д


41


/зя


. V> rN Г ♦


'-V*


os


<_____т _


Ҳ0Ч£Т5


кияти бу-
ДОѴ. V.Y іК : \^;уде маьлум шд, ки


^чдонре то 1 Сфи шаб дався


&ШИ


н


хи


. ' ~ ТТу>ф Г\ТЗтг алп


- V. л.Uni. СОззт


ч'ѵП


Д


ом дод/. Му^аррири


4 %


рэфиК| М • \Vу >у іо о атшоѳв


^ "<V


®S іѴМа^амодро :аьр.'.,1у тпнсиф кард


- J. - V» Ч.- _


• К Ц


*з *- **• i I i


л ам о


V «%


косалесо: н у .уw pox, рун


^ ▼


w 4*


А. OjLc


ч—>


^ PlQ


# m A


- ГІГТТ 1
iVV


прддо пзудааст: параетшпи сечешь ко


** 4 ' ^ ^ ^ « N V . N >• \ ч Чй - W «ь «. Ч \ ™ѵ ,


• м* «


Тп # ОТ
* -ч


ѵ


ІѴТ.


! I


л


ГО-'г


стон %* Расул о


Намедонам то кодом анцоза пн


кай об


Г> г-ч


&3


тати ях мер аз ед?


ин


о ягон вак^г чоп


і* ^ -?


* • — —, #


W _


п ГЖ rjTJ


**s г •


1 *


у ПрМрС^ТГЯЭІТ .


<*-* іі С^.1. w- % > •- ■■-<—Л •


ар қабул фармоад, і^эйд кунад, ки андѳша^оямро даст-


I » * • • ■* ^ ** •* ' « ♦ 4 '


йёрам далели мунаккидонамро гӯш кунам /аник,'


... ....- -«А-*--l-S^^k-Ь. Г


:?. si


?£ВаГ ХОНШ


ва б


OHXjO чрвоб гуям. Инчунин, таііерам ба як


ГОД,


іалел бзёрсС.
138


вашгам


Бо


даМ


Он нас рӯзи 24


/Ленинобод
август дар


<5^9^и оила аз рухсати бар-
Душнбе/ бо А.І^іЁкубов вохӯр


даанд


^ сид ба дану оин лекция хон


Воі^ѳаи аз хама


котажии ба нош 60-солагии СССР буд,


Хш вохурй бо коргарони сабрикаи


ТРИ'


хи беш аз 2 соатѵ 3d


дав ом кард*
р§.шон баландтар аст*


даі^іда;


кор^ аропИ мо аз дах^онфах^мии баъзе зиёи^та-


30-ши авг


1988. А


ти


то І8*30 бо мукар-


рири рӯзномаи "Тоҷикистони советй" М.Мухаббатшоев каколаи "Мар-


думони бохирад"-ро хондем. Масьела


7


ПК


чапаш рухсад доданро б о


мачлиси х^зшат


рузи 6*09.1988


14


•И руз ВОГУ'


зошт* Ку бубинем чи мепаваД?


3-ши сентябри соли І988. Ин пароли падарам б о ахріи хам
де^зігонам барои имкоят ба Душнбе ождаанд. Онх^о мехох^нд, ки


ба КМ БК Тоҷикистон ва Президауми Советй Олии республика /к^були
Г.П.Баллаѳв/ раванд* Аз Тошканд хабар огѵад, ки дар ду ідушораи
газетаи ”Ёш ленинчи1' ші^олаи ба паъни то^к#н хеле тах|к,иромез ва
тахрифкоронаи Мухаммад Алй чоп щудааст* Чй хуш. аст, ки дар Ӯзбе


чукин


Рафгори он^о


шоирон х^станд! Бирузор таъркхро тахр^ф кунандо ш


барьакс,, эътирозро хоҳрд барангехт*


1988. Дар рӯзномаи ")уак^ік^ти Ӯзбекис


сентябри соли


Маън


маколаи Му^син Умарзода Сарх^


точик забони то^к


И


точик


аз ниго^


бархӯр №,ш таърих ё бехудах,ои ь^лийи


Фо битное", ба табъ расидааст


ҷрвоби дар урущю


У мар


Ч


ба Мухаммад Алих1ост


Баробари дадани мак,ола


зода


ки дар


иош апрель да Тодаанд ба ву^ӯь


охуриамон бо


пайваст, ба


расид* Он ваі^т


рафти


окѳах,о ва х^умх^


навбатии- із$ .


дантуркистон андеиа кардем# g*


• •


ририфгани ч^раени во^еаҳо са&ри
ва Г<Лшӯров ба Тошканда ки


еД овар дем, ки баро


^Ул омонаи А. До лоб


чунин ранг


мй


Д^-Р охири


ОШп,


феврали соли І988 ба амал
ро^барони Точ,икистон ба Д0Ираи


д/ми ч^брдадаи Бухорову Сащ,рі^Н


ваколатдор каодаанда ки бе розигии
М.Осимӣ ва ҒДцӯров дар Тошканд


Мохи


ибтидои


асосӣ гузошгѵ Ин рафгори
ак^л :^ам намегунҷид* Магар мар-


9


зрімаи точикони


онхо


кунанД?


Додобоев


Лозим омад ба М.Умарзода


изхор


»


Тоҷикистон ба в^бри чук^дре гуронданд ва умеди


ки ошкорбаёниро дар
дастгирии матбуо-


ти Точики


• #


хаѳли хом аст


%


^ама бонд ба кувваи худ


дошта бопад. Агар "^в^ик^ти Узбекистон" минбаъд ба чопи макр-
ла^ои тезутунд кӯшиш ба харҷ «ади^ид, кор^» тамоман ранги баръ
акс хоіхм гирифг.


25~уми сентябри соли І988. "Тоҷикистони совети”


ма^олаи


^.Умарзодаро бо номи "Маънии ишочмкп


нигоҳи бархурдхаи таърих


ё бехудихои цуаллифи "Іудро бишнос” ба табъ рас он д. Агар


дастгирии зиёни тоҷик


тамов руи кор омад, на


мебуд, пан турки стон xj-зіёти М*Умарзодаро вожгун мекарданд.


• &Ф рӯз навигарӣ. Дрр ин цу цдат


банда доир


Точикистони


Р


ба чадаи Меугон /){амцуаллиф О.Шохрозиён


28 02*І988/> "^^воб ба С»Табаров> Р*Амонов


И” Іин xjpMOH мацо-


ни


"Адаб гӯяд суханро цухтасар гуи
бо номи "Мардумони бохирад


навишта бу дам ва расо


Moxji чопашро


интиэор wm да "Тоҷикистони ооветй" 2.ІО


1988


чоп щуд/


Но мгу зори


и щуд/> 1 JL_J.--------------:


І0.І988 бо xamwaJUittfeK Р*1


василаи тарбия" /”Точ,икистони


сове-


У


КсОлимов


ШфАбшгл


^оев/


ва


сѵгворие да-Р


хга1вонмарг’ам СадриддйН Хрмиддй'
НОВ "Чу рахти хеш барб


т


Щ


тон


и


12оіОЛ988/ ба


ин хок


На,ЧР расиданд


13


пропагандист он фильми мо "Он «й
маорифи сиёсй намоиш додандвѵ


ни тахрпрпя и р ӯ эн о май ПТ


TOtSfJK бояд 1'7-уми октябрь на


С, Акимова чрвоби цувофикігу


сӯгвории Садрпддан Хамида но


/'Комсомоли Тоҷикис
І988 бошад барои


ки аён аст..."


ро дар


октябрь дар вохури бо


совети", ки телевизиони


хохрд


Ддр і


и


зария -и


мобайн


натри


Мув о фи ки


бо М.Мирзошоев гапамон гурехт


хо ки ма


и


ва


аризаи вай дар Ш ӯьбаи фалсафа ^ро бо тезй "цу
oroxj і кардан д* Дрр натич^ бо мудири Шӯъбаи фвлсафа


М.Діноршоев гапамон гурехт<> Ба фикрам, аз Шӯьбаи (|шісафа


рафтани ман лозим


Аламо вар


ки дар тамоми даврай


мухрки ка^аи ма^олаам касе аз "калладорх,оп-и шуьба ба


калла дорх^о


нахест ва хамин ки М.Мирзошоев аз болои


хи моя


заи шикояти


навиіиг /албатта


9


У ин


корі бе "маслихат” накардагист!/ ба таври


таъҷилй ^хокима оростанд* Агар мух^ббати бѳпоён ба миллати азие
зам намебуд.сарамро гирифта,ба ягон ҷой мерафтам...


І5 ноябри соли


Соати 02Л5. Шаб. Мохи октябрь


хушбахти xj


муайяне насиб гардаді Ибтидо баромада маро дар


вохӯрй б о хрйати рѳдан|цияи иТоч,ики стони


17-уми октябрь


тавассути оинаи нилгун пѳп,каши


тамошобинон нацуд^нзд* фдр 0а


• %


зетаи муаллимон


н


рОҶО!


бо


эиадаѳти акай Одана ^ошим Едгори


Умр" ба табъ рас ид


Ва мака лай ‘Турӯ^0 а3 РӮзН0Ма


Шмфлети "Ч.онишин” /№ "Адабиет


кммобанд" дар "Тонкие


И


санъат/
і совѳтй


иащр щуд^Н/


)^мчунин
Ва тамошобин"


•у ми


ктябрь соати 19.20


Телевизион


доктори


беа


Долати х^ои та при моти


миллй-ҳуДУД^


таърих Р.М.Масов дойр ба
й да-Р Осиёи Миёна сухан рондекІію


В&


У


ба фікрам, бори аввал


задеМ


Ва


з^има


ахбори о ммз.в и


мазкур бо чунин


-Ѵ^ммаш имсол


1 ягон рузномаву


ошкоргуи даст


мачалла ё догар


Рӯзи


нанавиштаанд* Тан^а дар намой щ


#


таъсисьёбии республика тарфе


Мустак^к^ телевизиони мо таво


йИстем миллати хешро аз лаз^и таърихй


табрик г уем* Намой ши


огох


ҷашни


и мк ония т


фарозсам овард,


номаи


щириншо Шотецурро ба Иосиф Сталин раіик Р.М.Масов


ва


ба паз^луз^ои гуногуни масъалахі


т, т'


. •# • J И


тошіки


в^ироат кунад
суолҳои банда


салох f ме-


Ҷ^воб овардани мактуби Шириншо Шотемурро


донаМі зеро пеш аз мо низ худого^он кам набуданд ва ^они хешро
ба гарав гузошга^ барои саодати хал \ му б ори за бурдаанд0


йн 4Q овард ан и он номаи таърихии шириншо ыотомурро зарур мет уморам,


маѵсусан в а кто ки доитэ ба "душворт


тл' М


гои давраи сталинй сутан меравад,


фа


Л VI


\ /


ка хз ц.


ки одамоне низ буданд,ки камбудиҳои такскмоти мил


ли~оУДУДй:


дар Осиёи


Миена, инчунин беадолатиҳо дар ҳакпи тоҷиконро


фошофош ниш


п


н медоданд,Мѵ


ДЯби ;снералй


ѵЯ”


А u


иѵбоияза мебурданд ва уатто ба дарачаа.ки ая


нисбати ягон роѵбари ff'py


.аоос надоіманд/адуол


\r


съ.


ба


мѵносибаткои миллй даулдоттй.рб та


б аррас ӣ ‘ у. у над, н ш о та т он с у - ан Р ^


г»ттт Г' '!пфлМѴТ> М сV М&К


ш ир КИП! о 'Ь; У Jr 1 •


t Со


чунин надигатааст.


Л


Ат>знша ба р.


лиН;н ус ѵа


ба б^орои О


сиёиниенагии хи


В КП (б)


О


ба р. з


з о л а н с к И


Р.а Аӯьб^и


тіадменыпинстэи


КЗ I


БНП (б)


вамъ


м а дан.- >


л ИЧТИДОІІ^


кктисодии


икон


/


г уд УД и
ҷумуурии _ _


_ ’ ^збАкисто1


I


fSCbfl


г


ая таксамоти миллито


УУДУДИИ
* '


І*


/


(

,ИСТ0Н тауминан ҳаштсад


уа


Осиёц і/)Иёна дар уудуди чумуурии


I V


Ь


Р тоҷикон бокй монданд^ки такдирашон-


ро


ttk'v'OW он чо пачвастанл пя*п тт^


60 Ур" - • * мд*-.ар ҷумуурии сѵсие:


листи ва мавчуд буда-


Д


астуру°к };иаби коммунист доир ба масьалаи миллй


уотиррассн намудан


а уалаб кардан и диктат..; мал су с ба ом май точи кон гасяд у айратовар на-


нощ, вал е


вазъ инти кунунии онко ин нуктаро талаб мекунад.


Ьа -ъиятк точикон дар Дудуди собик, чдмҳуриуои


1 1 — I


ІГѴРкИстон ва Б.Ууоро то таксимоти миллию уудудй
- «✓ -


о мавчуд и яти точикон ба ист йеной уудуди куҳистони аадаушон-
1І0ТИД _________* ---------


К V


арки п ом Ир раҷ .карда шуд


ниг. :р;.’зномауои уз б а кии ’’ьарафшон" ва ” кур-


да он” Aa?


моуу о и декабрь,январь в а феврали с.іч24


атто вакте


к и


*


^ г» „олмя пя-п илл'тѵоии туркистон шз.іпсад уаьор


точикон мувофики маълум от и раем и дар чумлур»и ljv
йарро ташкил-медоданд,аувол уамкн тавр буд.х.0о


оф:


‘VDK Истон


Л г


§


ID у ѵдѵди чѵмгутэии


ф . у ■ ■


Д. №>іконияти ба яабони мод^Р^


9


дусадГхазор точикон зиндагонй доч


н

тгри адаб


• •


ва г .-ро


6 УД


а н д.


'он аз


гамаи ч


-т„г\ иѵнхУрии Бут op о татптсаду


Л мя-рѵм буданд.дар
и я у о м а/,р.' _


тоҷик ва дусад


yasop киргиз


рир:


V! У Л


Ѵѵ


ТУР


соли


1918 ташки,


фт


Б а то соли 1924


вУч,Уд дОтт. иумХУРий r&J


\*Y Op О


л» 1 с-2 С” 1 ^ciQ- *


с ОЛУ О и


і
t


1 /


айД


бар он дар КИЧ-и


ОХ)0


I ^


ой


гатто


ъоаи ГГ:-


\ 9 Г-


» г


ч


Уук*:уки Щ


О


абоки >*


" О Л


I


А


а


б они онѵоро мзабони


дяркаяон Сухан


аі-.!ир" мешумори


^ г У


(ічШЗД ТУ


Т * Y> Л


лии

• А


V *


1/ рхг ' Г
г- _ С*-г. г.


і's б а к


буД ’


рало дар аморат яабони давлатй


забои и точ ѵ.


Гіі


бу Д • 3 ° ?'


і/ 1


Г/1
г- г


ч п ^
^ XI


L 9&б0йи аз гама беттав маданй


ва адабк


на


Т8.НУО ДЕШ ~С,Г^Ѵ TfwS^


\ Г*Л ^ и Ѵ/ I 4 4/ г* і ^ * N> k i


*


У


f8


кк дар 9рон,Афронистон ьа индустон кабу- с


ѵш беакдона ва бвмаънй аст агагі **■>•


> 1 - мУкоиса


Таь-.ибк забоик


Щ 9 Я


,тт гг т-тг


чунон у


г I


'П~'г ѵ 7


t* VJ /]?• J л


б 23


-ЬД


■я еэг ъ


ш X ^ ^


I *


об раб он И русиро дар ѵачон


асос,ки Николаи


11 бо он г уфтуг 3


НС V р ТР


бояд


таъкиб кард.


?0 такс им от гУворипзи ин м асъ ала ба максад мувофкк набуд.серо в акт к чу


вофи к ф


нарасида^ босмачигарй, а--воли мачлакат,ва атиран гурду-оз


ин уалкиятҳо


уа.тга.тт мзрасовданд. дар ѵаілин


ш да|>


в с а -уз б а кт о ^ар


с


актабхои" точикй таъличро


ба забони ӯзбакй чорй карданд,ҳарчанд


q


аб они


точикй кудрВти баланд и


Фаотангй ва адабиро


л


П


\mS


ст*


ѵамин лавоа


г-“>


саР карда тоцикон аз у .У Д У Д и


% Ш


ба забони модариашон


таѵс ил кардан маѵру**


« ^


/


а к вол


г» ппглпа-ом панис о5,и


ба мазоки дойра, и.


;


истй,п ант ур кисти


в а пакузба-


I


№ р Ӯ з а и уз бз


V


- лигдрн мѵвофик


ва ручонкен 1 1


if о


»


ад


Еа ѵ ѵвоДик »*е


Ж ш


точи конро б о


тел беадолатии


ва'>'Піиён


т * асы•’ то-'


«а


нистй таълш додан '


МОУ


сбнтябри тамон


дар Ъ\


шатви Самарк


пканд рӯзнонаи


"''■ВОЗИ то


оро


кард


;


ва


ТТР


патн


кард ар и


он рас


ман манилъ


г ард!'' д.
^роф* магҷуд будани


Г11


I


оҷикон дар


и ҲУДУДИ ӯэбакистон


кутодани дорул—


,;,Ҷ ЦМ"НЧ1 р I! ОМ &V О


V


ноҳияуо таксим кардан ба он


б УД,


к и


тамоили ба т


оҷикистон мутгахид


I сил


он»


Самарканд


. - ^


wPV ни'/онда шаваД-


шуДсдНИ Т ОЧ И КОНИ БИЛО-


„|.,гог нпкарда вактй ки р. Калинин дар


соли 1924 ба фар;'она


.. fftU и кони


іѵм"1 1


1 к \


ч


ба пощбоки ӯ баромада


ѵохиш карданд,ки онто


\ѵ(;юле?”'' р('ѵ кунанд.ҳарчанд хоҳиши онҳо конеъ нашуд/^ар


17-


\ * I


Ь'


ь\ҷ


РІН НОѴГЯ рйт' ОНИ ТОҷИКнИШИНИ ч YM V ѵс и и узбакистсн


< 'Г. нР


он


дм-np ду сол гуаагат.гашанде ки бачагон забони


? *


•%


»л


V ч% N


* 1 V


ІЛ<


Т!


\ И ч


пар тямоми мактабгои ин


л


район тавлим ба забони ѵзбакг


бур-


*№№*» п


*


V »


АГ V. '


^ Т£ЪС ИС P7JI-J 0” р д


дар байни тоҷикон хуручҳо


Л


”'Л^анд: онѵо


* I


ѵѴКУКТОИ милли тудро


чуі С- *


тимоя мекунанд.Дар бисъёр ноҳи-


і. г ’ L


чѴ Л


*ѵ V \А


I


лн масъала


ба


забони модарй гузаронидани таълимро дар


n tf


Ѵ'ТІЧ"


маорифи уабакисток


бардоітаанд, вале то им рун


u


YQ бачаяоб м-монад.


i I


P!’


маъ^моӣ яачбУР iардани


V A I


опачон ки vomW боианд,ҷо1 дорд.п.


гт ипнибодсг^.оО/ид


Р бо“ѵшип


л*


ипГва л у т и*/ о?* и д


L/ U _


О


Ч о:


л' у * .,ппп\п1 и ин ноѵиСдар уудшин


ч онб ot кѵои KS рд. ■,а1гьа_ғи уокмуки "дар
»дог шаѴодат « ДО-.ВД;^ ' --------°- «аи


иьлол ^сялпааст: Д£Р


_ «• *00.1 ^n-rivOl'


роран тамо:.:и лоу , я


там гн


М ^


. :;аср, ки


7 ] 07'б а чаз


Ъ


* *** \ \


Ф


пл V и i‘. -


бо бадназари


121,.21Д.г‘°


LU


° .РП ^Ганбаъ


шавад*; •


аллиф)


таьлкт ио- —


ба амал бгрорац,дар|1


—" еишояти


м ода-


(
СО


ПЙ


уд?5 б о талаби катъии


точикон дао


шаури Самарканд курс и 4-мот ай


1


му ал л им тайёркунй даьват иѵл ѵ*™*


J ••■УД-ьакте. ки муаллим


он ин курсу оро уат*'


ИЮД


анД


ва ба зодгоуашон баргаштанду


ба з


абони модаряашон таълшро cap


f


$рДа я Д


;


таькиби онто ороз ёфт ва бо


ѵ' *


та уд иду о и гуногун таълим ба заб


0 точи


манъ шуд/ниг.:


ш им аи 'VI2 ар'^ди омузгор кулиуон ос им з ода


OK


сибат $


кОтиби --асъули компартияи узбакистон р. Иванов дар пленуми оу и


рИНИ


j КМ ПК уя б а кис тон


(даьвати якум дар моуи ноябри с.іУ2


таькид на-


муД ? к и


-.•и кормандони узбак дар водии зарафшон I дар ?ууоро\ точиконро уа


.«графа таэъйк меоранд ва


ѵ ат т о


1


ба забони модарнашон


ran задан наменонанд.


пунин таькиби яабони точ,ики


Q


lJ


тарафи ташкилотуои уизбии мауалѵо


б ай ни точи кон тасаввуроти нодуру старо дойр ба


«


с иё с ат и


• %


I


би коммунист ва ^укумати ИУР°


асъалай


эпи кишок


т/Г/Г ппфР ѵ ИЗ би


додани муносибати ташкялоті. ,


вокеаи зеринро мисол мо-


м:і5 марти соли


-L о —>


„ „ уѵрТІ^УУТОРИ ГОЧИКИСТОН


ба мавҷудияти ҷумҳури^ —


як


П3ГР шуд.ва


лл..<ат чам ояндй г •':*


ин муНбСИ'О


„„„ тілг*VѴОИИ маэкур И -


иктисодии ҷут ХУР—


п


тантанави


о


отэ


П


ст ки ба он а3


ташкилотҳои гуногун


ндаг


ва


__ » «


аводуои тошканД т^°


I ж


рГарон


и


инч


тоники ш.Той каӯ


-гдсоо кУЯ°Да ба


ат шУда буданд. ачлисро


забони ӯзбакӣ идома доданд.дар


ТОЧИКОН норозиг


шуд


аксарияти ояуо


яабони узбакирп


J
Jf'


г


1.2 fl


oH

ист:


О


н


Ва талаб карданп


>т мачлис


-Э-Оони


Т 04 И КГ іё ТШЕЙ Фдт>


г


,?0р


щаваД-Огири оуирон мачлис ба


нам о шли


мупобили узбакистон анчом


0


... >;изби коммунистии узбаки


°н нисбат ба талаботи маданиго мил


If


іи трч.


ик°н уеч кор°ро ба субут


нарасонидааст.


1


X


У


л


а? аряномаи дириншо щотемур


ч ашм


панда як лаѵза


ба анд^шз -papij


гаккони ва


\ I I


о


«амонианд ин


су хан он и шасту ду сол з^лттеш


„ншошуда- .,


Аз 3-юм


II


■у ми


оябр


ти


Ленинобод сафар карда.бар


ДРР командировка будам. Ба


обуна


рузномаи "Точикистони


советй ташвин^от бурдам0 Дв-р Сакарк^ьнд ва Сӯх б о пахсони бофар—
^нг ва азуіи дил вохӯрдам0 Пас, аз бозгашт ою^эеро, ки б о кан


вохӯрда буданд, каме нора^т сохтаанд4пшербача^о” аз боби сухр

батхои банда шълумот талаб кардаанд. Махсусан ба чанд тан дӯсто-
ни самарі^ндиам тазъин^ іовардаанд0


Кашмакашхо дар дѳх^аамон ба авҷи аълояш расидааст* Рӯзномаи


-me > втшш^ +*> іиікшіи і «


"^ЭіК^кріти Лѳнинобод’* бопад бо сарварии мухріррираш» ки ӯро табаі^.


^ансабдори вилояту республика ч^онибдори мѳкуъса.^% кушидааст,


об Jo


таъшхшиносони ч^йвони То^4


ки


мохӣи гирад.


Имру


маро райси


^нтихоб кардан До Вазифа касъулияти


бузург аст


4


А И


Соати Ю-и пагохи дар г.ачлисго^у®


республика клуби


ол и мон, а^уіи к^ла м


бахй


*


ба масъалахри милли бахр орост


рӯзноьанигорон ва хох,ишмандон ширкат


рочѳъ


До


штанд. Матни баромади


бан® ба се масъала


зъияти ТОҶИКОН


1 *


< 11 • » к


Ui:


•-ІѴІл ф


±


ОП


х «.


од.хр*


х X J


Л. 1
JpP


СССР; муносиб


та


ЮЧркистон вут-^уд дора


Мезона


Ҳалч


нисбат ба ислом,


ки


дар


Чанд ишорай мухтасар ДОир ^


ІѴІ


I


ВД байни тоҷикон дойр буд .


Ш. Махалгирой се


вал


ха,-


Ті п


Jrl *-*


грвран Инк,илоби Октябр


то


Сосиро дарбар мегира


аз


ифгихор аз зодгог^ огеле н^вй


с°лхои 37-40


Дар ин дазра


vqm барҷрста Ш.Шотеҷур


-Хцати


устузop. Симо-


Йисормух^шад, Нусратулло


«У^ДЩ-ИОВ, Ҷ.-ЙМОМОВ, А.Хі


хои гуногун бу дан д,


Зарои ман


сьер дагарон зодаи махал


Д/юм, ин давра солхри 40-50-ум мебопад,


■уттахид.


ки махадгироӣ ба тазри


»вхр таваллуд щуд ва чук йарзанді замони социализм кошт


кард. Сеюм


замони ро^барии Ч,^Расулов /аз охігои солхои 50


ибтидои 60-ум/ ва Коваль авҷи хуруш ва такок^ли кахалчиги


дар Точики


У


ки то имруз


дооа


ин давра интихобу чо


ба^огузори ба вазиоа^ои ро^бари на аз pjn і^обилият, истеъдод,


дониш ва фазлу хунар, балки аз руи хещутабори ва мах^лгирои


густариш ёс&гу миллатро харобтар кард


2


юми


соли І988. Моро


радаои тоҷик даъват


карданд. ByXjdaT дойр ба муносибат^ои милли


Б о хамрох^і да


рѳктори Института таърих, археология за этнографиям


Донипп4 А И


Р М.'Маеов аз боби мух^мтарин масоили цуносибат-


миллй


камбудихо


ва


пешошддои он оухан гуфтан. Ин гуфгор


б°яд 7-уми декабрь /афсӯс


9


КИ


мо дар Маскав хрютем/ пахш павад


ьа^иілаи Коммуииоти рафик,он


Ш.ТНИ ин "мизи


МУдаввар" чоп щудь


рафик,они дагарро


>


ки


анд. А


табъи мухаррири


он


“ ҷЖфов набул


Р' ^ рафгори ҶЛатифов


накарда


ко


рӯи


доби журналиста


ба


^косоИж»


и


ио Е& телеЕКзисн


Сватов ин


РУ.Г


аҷбур


I


^срори мут


г


уНавонанд(шаруи муаллиф)
Ду ^фга


пештар /І7.дЛ9


)top3o Турсунзода ба^ое дар


-^Р Хонаи ада б


мая


самая


№-стририи


оиД


Мш/


самая" /’•Сотпл^тг ’


/ Социалистическая индустрия


низ ба сухан — ^ Р


^я,олаи М.Буранова "Са


1988/


бор


табдил до дани


Р0Ма-ДДМ ва сиёсати нодурусти


но^ія^0и бе^иарини


бо обан


фни 28 ^ізор ахрлй ва аз байн


Ку)^4СТОНИ тоҷик, кӯчони


номидам* Чунин


рафгани 42


0ІУ*ь гардам


дех^ро-" гшоцид1


суханроних,ш мӯиоас[едони комеомолобода


ки ^ «Комилов чанд ла^за аз ба/<


раев ва хабарнигори


тавассути оинаи ба


узви


Социалистическая индустрия" С.Юрловро


мзрдум расднд. Ахдац


Қ.Ш.Ч,ӯ


бо ин


кораш


ба


пӯсти ро^барони республика кайк андохт* йбтидо ба
выговор эълок карданд, Ин сатр^о баоои ^мояи А.Комилов рӯи


ба рѳдакщяи "Правда" барам


Ӯ


омаданд


ният дорам, ки


Редакциям азиз! Мак/злаи Отахон Латифи "Сарбанд"-ро мутолиа


s % * $ I


+ 4
т


• V


W I


бул • Роғуяро .Околона бодц 00х


• #


^ дароз кардан шарт неот,


^куки осмон дасти


6ftei


<jaf •


кардан мумкин аст


Алк,ис


(_ Р 100 /ё 150/ метр пасттар


гуна бадбахтие


# Г


узВИ


.ки репортаж


вобаота ЛИ Толстой ІѴШ.Фраев


ин б аж ва суханрошш


хаб арниг ори "Содиалисти


,еская индустрия В.Юрлов І8-уми ноябрь таваооути здаамои


пешаши тамшобинон гардвд, шажан қГм. Мдаюв бо ps


раиси комитети бехатдіш_То^икистон В. Петкель ба вдорал члхонна


^ % —" ■ # ^ 4 ^ W ш


мо омада;^маи_он _наворхрро


нав


тамошо карданд


якуми


НМ ПК Точшшс


аз журналист А.Комилов талаб


Ӯ ба


масъалахр бояд "муносибати партшвй" кунад. Мазмуни ин суханро


і лертар анив^ кардам, дар Точ,икистон роч^ъ ба камбудихри лои^аи


и ........................ ..........


барки Рогун


__ W ^ — I


заводи алюминии точик с у хан гуфтан мамнуъ


9


« I


t I


* Y


"зеро дач, кас монанди ман он^оро хуб намедонад" /ин суханони


I


Махкамов аз намоиши телевизионии соли 1987/ва танк^ди онх,о


W , Ті w. .. , ,* • • --- — ‘ - > - '-r-t


норавості Дар омади гап,_барои_репс®тажи зикршуда журналист А.Ко-


милов "выговор"


* •»


7


гирифт ба иповаи "кртъй". Операторро низ бе "муко-


Фот" нагузаштан.


....Пагохии 20-уми ноябрь дар намоиш муотакрми "СапедаД «и-н


й номзади илми шуисод- Х-Муз^аббатов ба шар^ беасоош ,_S5


' зз кард, баромади ӯ аз зкрани ^нва-ло


аник, кардам, ки ба Х.Му^аббатов 3 дакр^


баркой Ро?ун


о?


Г)гѵтЧ


айб


• ШШі-щ


зад


Ман шахсан


I 9


в


• •


Додаанд, вале у н


тавонист. ки ^тто


30 с ония ^ам • баромад


"Аз боло" суханронии УР° Ч2ЯЪ


ба


» і. -|


надди телефон даъват


карданд- ^даи Х.Му^аббатов-


ӯ, хушбахтона, идораи


эълон іпудааст


аілмо


• w


^°ннамор


о тарк


карда бул.


ба таври


0
• <


А


(jaP°


долр камбудихри


Хаъриф мумкин, вале


Дар о? оз ман навит там
• ♦


• •


пар зрйрат гузошт боз


# ѵ


баркр Ро?ун


сухав гуфтан мамнуъ


а * **


I


нишон додан ігуно^ аст.


[ шудани макрлаи Отахон


ифи


%/ I


сабаб


натри маколаи М.Бурхр


повар0 дар _ Тонкие тон манъ КаРДадд. ^ттоба забон гирифтани ному


нас


гони


аби Ӯ боиеи кэдэу _?азаб мегаэдид. Пинкни


Госшіани РСС Точ^икис тон вэ. дигар вдорахр
*


аз мардум намоянда


мухокшлаи" макрлаи


5ур^оноваро


ташкил


I г


карданд /дар охири моз^а октябрь/ ва’’аз номи


халк” л,атт° эътироз хрл


карданд. Ба идорахои дахлдор мактуб


ф ^ — • • » » Щ - . , % « » •


Л й ^


метода^ муаллифашро ба он гунах^кор карданиащ


ят


I!


надорад


и


ва


, ки гуё у ’’салоҳй'
Хулоса, боз ба ро^и дигар равона кардани афко-


умум


Ба ин муносибат банда ба котиби якуми КМ ПК Точжкистон


* •


• « • ^ ^ I


рафик, Қ.М. Маркам'


* I *


чанд


дорам./Нахуст, - шумо, мӯ^тарам,


сол мешав ад, ки риштаи

котиби якум, KjaXjXpp Ма^камович^ к^риб 20


ртірониро дар бисьёр вазіфцои ро^арикунавда /шумо ранен Госша


Точикистон, раиси шӯрои Базирон/ будед, "муносибати партия


- - - Пг-г - ~ J Л * _ _ /Г\ .


РСС


ба


dapKjH Рогун


чй


мефаідлед? /Охир


« #. *#


іумо доимо аз -номи партия

• *


щ кардаед


дар


онхр


V*.


Дуюм


масъалалри болоро аз


Ф ф ^ # Ф ^ f


т.'рпла бошед/;


ахлокр


сухая гуфтаяро дуст медоред ва эътироф


уяua 6©2jrap медонед ва шояд


• •


• •• ••


кард


Оё лош9* f


шумо


аст


забони тоҷршро


ба х^ма корхр


бад медонад /ман дар


- 1 і


^раи экология ва з^ифзи


фар^нг чизе намегӯям/


Сеюм


Ба то ба кай


об -аз


ях меравад, агар шумо


бандаж


• *


Рона


ик^тон дар Р5Я$»


аз - РӮ


бошад!/ тавассути


баланд бардоштани


• 4


Ун


зава


алюминии точрк


К


омбинати кимёи Ёвон


• ‘ / '


нодонй /аз -эхгимол бощуу


. ..- *. I * ~ * •


40


сарбакди истешани барн^і


■а а в од и нури-


^отии Вахт


одурусти


тайёр кар,


ани коргарч^зон• ф


do


барои хондан


щ


окт


дар


Пленуми


и


• t


1988 ба Р


ед


^рказ бурдан, маърузаатонро
Д/ РУ^іяи зидцирусии


** т ^


Оухал и хеле но^ояи шум on о


ахолии


чи хел бояд фахмид?


охирини ба ин мав


f№>0 бармеангезед? Ва охирад.


дар Пленумы КМ ЛКСМ Точ,икиотон /^д^Эвв/


«? ЧУНИН W "ШЗД шУмо маі^иахии


3?1 /яъне буньеди сарбанди Р№ун _ мд./ наар кардах "Социгшю-


(лчеокая индустрия" ва "Правда"_во хтт» «А..........


ѵ-** ~ — ,™ хонда бйиед, намошни чздонна


, ки ба ин сохтмон бахшипаантт ттшю** ѵ - ~ ‘ "'


• • -—.— - ДИДаед. Хул ос а, шурушав^ дар


атрофИ Ро?ун дар авч, аст, хрл он ки


ІІ ^ ^ • •• » «w __


Л •


тарам Kj.MaXjKawioB, фаромӯш накунед


МОрО


он нест • Наход<?


# •


минтакаи замш


фалокати табий


барі^и Рорун
а^алла сохта мвшавад ва хангомв ки


h й ^ • 4-Г* - _


нахох^д пурсид. Акл


^4 • • • « • - . W


намекунад, ки барои чунин як ^ул^урии кӯчак хамин к^дар сил с ил а


ж


барк^ басанда набошад? Ё худ шумо


и


баъд as ман офтоб набарояд" шал мекунед? Бок,еан барои ^аргазон в*


I • 4 ж ♦ * * .


а ^алокати одамон кас ч^зое нагирифт /х^тто танбе^и маьнавй


I % I


Чунин буд мззмуни Номаи мо ба ’’Правда • Баъд аз


чанд
0 I


му б op из а баремѵ


хаяки _ т оч^ир о аз


143


^шсмат


• I


• •


I


0


хам


бошад


ѵ*Ѵ-і, «


ар МегУзароНам
^аТИ Т0^они шщ$рй ва


*яКӮ¥СТ0Н- .ша^ва де^т/ МІ„|ЭД;


Ват


ом ом и


/ 1 • I


• f


ИЙ


обилгузории онхр


•> t


Hiа ом ада ас т


д падвдае дучор мео


ф 9 Ф т


РУС той /б угли в а к7чй


• * * * {•'**" • **


\ *


^х\ го^ дар таърихи


силсйлаи ногусаотанш наслои миллат


таърихи


меросият


Наху стин


т т *


ИИ

тон


- - • миллат буц; -


ХаТИ Меросвдт ва инкишофи миллат ханго-


такримоти милли-^удудй дар С0луп_ оп ........


-Г •- - *л --- ^аР. оол^)и 20-ум шикаста


“I


з^водорони онхр тавонистанд


■--— - ■ 1 ' 1


Пантуркио


гиранд ва п ои тахт и ^умдай аз Самарканд ба-Душанбе
іщ.зз дили пурэхросаш махрумшуд. Дигар


I ' 1 ' $ л т


ни Бухорою С амарі^андр| о кашида


кучонида шуд


интихоби


. I ж '


НИЗ бар зарари осал^и то^рак анум ёфт* "Пас


тажил


I


ауданиущмҳурилтзу>и миллй дар Осиёи Васатй лозим омад, ки ҳар


• » ' » * 1 *1 * . * * * 7 » - w — .w.* ‘v «. _ ■


ба 4jOH худ в^арор бигирад ва корхои худро пеш барад


/ ® ^ •• Шѣ тт • Ш $ j ***** * • mJ * • V %0 ~ М * ^ т 9 ф, 4‘ W w ^


навишта буд.г п0вози тошпс” 26 декабри соли 1924 дар мекрлаи "Чаро


тщ I* т ^ г ^Я0Я^ - т ^ фѢ « U «« ь ^ ^ » I ^ | • ^ * 9 ^ • » • j +**90


* • •


марказ Душанбе шудт1’- Мо аз хусуси чри маркази Ч^мдаияти Ичргимоии


m


. * 4 • • •


оч^кистон андаке бахр мекунем. Чаро ки баини хаш^ гуфтугӯи^


бисьёр аст. Барой маркази мо;ки чаро


аввал мавк^и маркази Точ,и-


I *


I #


ар Самарканд нашу)


ба якбора лозим шуд


Душанбе


!авадт>

Барой ои марказ


ар Душанбе ШУД^


• *+ и


Шарджи Бухоро аз чдаіти


[2


Iw %


.Чаи


икгисоду коркой


паст мондааст. 'Маълум аст, ки


аз маорифу


он


чр


тлтл миллион мебошад, ки з^мэги


такрибан якуним милли.....


лозимаи худ


Чунин будааст


аз сабабо^ои


I 4


куіонидани пойтахт


ба Душанбе; Барьакс миомҳо


мекунанд


ки


вазъият


тамоман дигар хел буд


Устод СѵАйнй


^боби


-

teo


ТОЧ^ІКОНИ ку^стон


11


худи

солхо чуяин


нисбат ба соириДар ш^гиооохои боло


фикг


хам


кардан и


ши


сщамон,


ущи /чй холе ки


Ф - *


хабари расмй барон ором


аксаран дар рӯззузи мо чрй доранд/, ки чаро на Самару
Лущанйе пойтахт шуд ва дутом нигоҳи тозаи олдаи оиёоатмеа


Яке


% т


балки


кри худро бо мисолу далѳлзуш ^яётй
І49


Имрӯз дар редакциям "Газетам


МУаллимон


Каш


'ҶОНишини МУДИри ^ адми км ж ст '


бисьер i-'jdCbSJiaXjO^i ^®-рбути


л


•■ькрлаи То ба кай об аз лаги


^вад равтн пуд. Аз ^мла атѴгардад, ки
февраль президента АИ М.Ооимй бор^о ба КМ Щ Тошкистон "тапь


МО >у\ои


риф оварда


мак^олахоеро, ки


ілукобили банда.


мешу дан Д» пешкаш кардааст


кардааст, ки


МоМиррз-^^овР0 бояд сахт мах^нум карда^, минбаъда барои мах^ви у чо£


ра ДИД» К .Абдулов аз Мо0сими пурсон мепавал,


ки


президента


ДИ манйиати илмро х^имоя намекунад. М.Осимй бошад боисрор махрі
кум И^рдаки маро талаб кардааст. Ахиран К.Абдулов аз рӯйхати
маколахр бисьёрашонро хат зада, баъзеапюн /масалан, мадола^ои Р
Амонов, Р.ГаоЬфоров, С.Табаров/-ро бетагйир мондааст. Ба х^маи


ѵ - II


корхои махам


котиби дуюми КМ ПК Тоҷикистон П.К.Лучшский


рохбари доітаае^у- котиби якум ҚлМа^на
некардГчунин будааст ^оли "бози^ои паси парда
бехабаранд ва агар донанд ^м^мекӯпвнд
фош нашвад /он^ибат онро ба гӯр мебаранд/


csuioxp


0НХ.0


ки аксарият аз


ки ин гуна сирхо


J^p омадд


фстнавис


гранкаи


бояд хотиррасон пввад, ки мо огох,
школам нахустини Р.Амонов


к И


Гаффоров


Оё та б дили алифбо ДУРУСТ на^У|^


соли 1988 ЧОП іДУД»


СО1


4 марти


ро, ки д^Р "Точркистони
првзиденти АИ РСС То^кистон


обик^/ М.Осимй


ідахсус


хондааст


Ин


сатр^оро бояд дар Дудабс


Менавишгам, вале б о


замон


дар Маскав утоі^ 605-умч


мехмон


Миусс


б рӯи


са&-'^


owB-дачД'


Хрфг


гузашта


зн и кт а ра ш


^•^2,1988


окиаи


бузурге Р*^х


дод


Имконият |арозр« одай


КИ


б° М.А.С. вохӯрам. Сӯ^батамон


ТӮЛ


кадад. ЛозиМ одад ^
150


.к* КИ ба ТарЗИ И^отй МУборкза 6урдал


Д,рад. Аз ин ру бояп м° «нфіате


10Йеорзл- »» '“• « ионД танх,о дар
цурд. Ро^ масъалахрро на дар


»з


фЖ


дар


ХріМКОрй


си демократиям совета


мукрбил^гузорй, балки


В&Р0И


Ш КРИ


1


тацдари таърихии


МаН, ӯ дар


дастачрімьии миллат ба амал баровард,


^ t


и мубориэа бурдан эарур аст. Ба


^W1’ 1Ш.ХСИЯТИ. арэандаи ҷомеаи


чунин донишманда ва фазилат баъзе хислатхри ҷузъй ӯ


розаі


рурус ти


бархе


аз


дур андохтааст* Худциносй дар либоси динй ба


бакріхр ногузир мебошад. Вале набояд фаромӯш кард, кі
имрӯз доираи ин ідасъала басе фарох, риояи арзиш^ои у^миинсонй
=а донищу ^шьёрии сиёсиро талаб мекунад.


Ч


ми декабри сож 1988« Москва, метрополитени ба номи


соати 14.30,14-уми декабрь


I


охи


’’Университет",


нт


W


зодрӯш Нуралй .Бр-влатов буд, ки дар хобгох^ МГУ кр.йд


Рӯзи ІЗ-уми


бошад ба редакцияи "Правда" рафгам. Бо цудири


^іёти партияви


Кожемяко ним соат бештар сӯз^бат кардам


Ду ш.колаам -
талх"//да ба
мииттифоіуіи "
бар по щуд, ки


Время горьких размышлений" /"Загони андоші^ои
ӯ супоридам. Пештар аз ин вон^а^о дар ч^тияти


-а. ^


^гносибатх,ои миллй "мизи мудаввар


Саидали Болидов


ширкат доштЙ-м. Ва^т


оарои су хан
KjOea /алх,ол


гуфган ба садри


іе"


мебошад/ онро


мачдис хатчае фіриотодем/.Б.Бобосода


шгап » -У ти умумииттифок^и "Зна


„ Мо аз имконияти сухан гуфган ма^ум


бОЗДОШТ. мо ^


I


°Рэуи


ішібонаруз


бештар


дар Ша.ска.в


т


ба таіудіри


таърихии хал^ Т0ЧГІ'1К


шшои китоберо доир иа ^ ЛеНИН рӯз бо х^мин н
" Н0М; Сах^фах,ои ба


Л


СаР дорам. Лрр китобхонаи


III


ам.


Китобхо ва ода-мон


зардрашгаи


бх,0 аз гузаштаи


талх


таърихи азобу
І


I5L


бат


таҷрвуз вa гох.е


a3 ,/утолиац зиед дардаанд


ба суол^ои ниегону х,озирон ч^воб


то^кон ин крдар кору забун


■^^кріт х^коят мекунандо Чашмонам


, Ь


Вале ку оромй?! Кй бояд


та


хлопкораб


гӯяД? Шояд хрҷ -халк, <
бехуку^ інаботд. "Ғуло


пах


Пахтае


9


ки


шраго


ғуломпахта/ ё худ пахтагулом аст халк^
ва нон /?/ мегуфганд, халкро бейараф


ман


хр!ӯ1Кртан ба гулом табдил дод. Иҷора
лахтакорӣ бо он нархи пасте, ки


^драти оилавӣ дар


имруз пахтаро мехаранд, ба дӯ


Н' .1 ІІ


I


ш


халк^п бѳчора боз чи азобу ухубатх^о хо)^д овард, Ки кафолат


дода метавонад, ки пудрат ба истисмори


васеъ


печ дар


печи мехнати бачагон ва модеірони точ^к дар пахтазор намеораД?


ТакдаРи


ояндаи фарзандонат чи Гуна хохад буд, халі^і азизамі


Ин сатрхоро


истода.,, модари чашминтизорамро


ба


овардам,? Кош дар дехрі мебудам


”ч JR


коре ба ту кумак мера


сондам^ мод арчрн/ Так^д ір маро


--лЫ дрр


лахэах^ои


-=ба -хелата- ногу воре


* •


шодиву андӯх^ імодррамро


е


мекунам. "Зеботарин чашм чашмони модари


ман аст. )^еҷ чашм^ ба


он баробар нест’Ѵ^
чашмони пурмехри модрр


фарцудраст з^икматшикосе. Op


зеботарин


Ва ҳоло мо ба мулокрти оарцухррри


1 -гіиіЖгеьм


ри мачвллаи


Огонёк” В.Коротш


9


КИ


Маскав ба номи М
Таассуроти хешро


Соати 20.35


В.Ломоносов барпо


дар Додавлатии


меиавад, шитоб дорем


пас


\ти менависам


Вохӯри


вохӯри


Гтй бо В.Коротич


бисьер самими гуз^ит


Бак*


ки сухан аз боби


масъалах,ои иірисодии


Осиёи Миена рафг


ва


хр зи рон


сабаби


эътирози


роз^бар


и


ӯзбекистон Р оНишоно


/ба


^^лаи ”Огонёк


5°би ”хлопкораб”


Узбекистон ва


II


пурсон


цуДрНДі.


мо низ


мав^еи маҷалларо


п Коротич изх1ор


даяг»р,


дагар


/шояд Точркистон


дошт


бо над/


ки


ба


\
1.32


і^лла


дар бобати


СТИЛОХи *N


rfgL'f


кид кардем


»»


^ДОМИ


^ "хлопкораб"


1/чи хеле


М о %/


мактубу


т ѳ л ѳг ра мм&хаи


пахта11 и nr 9 г


1 xTajryjioMY1 ё 11 гул омой и пахта


* •


цС


тилохро тазэдири


II


зиёде ома дран д


миллй


ки муаллифонаш


11


пас


чаро


/охир fпахта Ппв.ра<ш


Ф


11


тазэдир напазиранді/ номидаанд. А,«, W*ac барои


стгирии мавіфи "Огонёк


ба В.К°Р0ТИЧ фиристодем


намеку над* Ддр ин лазфа мо ин ха


Мӯхдарам В.Коротичj


0^j^MOjO3Hj^e^__KH дар "Огонёк” мактуби


одаро


ба унв они


котиб


якум КМ ГК Узбекистон Р.Нишоноз ва КМ ІК


Хоҷикистон К^Маэфамов дойр ба масъалахри "хлопкороб" ва муноси-


батҳои


миллй чоп куне#


Бо эхліиром М.Миррах^мов


Вактѳ


ки хатчаи мо


ба дасти В. Коротич расид, ӯ б о трзи


чунин посух дод


А на


нома омад, ки муалли


мехохад мактуби кушодае


ин мавзуъ нависад


Мо интизори материали чфлиб хрістем


Иіирӯз бо вазири нигах^шэрии


тан


дурустй Гулнора К&миловна Пулодова беш


ду соат сӯх,бат кар-


дем. Мавзуи


ӯх^ати мо пироги дасиса


рафлк,он П.К .Лучинекий


^.М.Махтмов ва


С.Хакимова буд. Ачрибаш даР


ки вазири ни


га^ории


тан дурустй нав ба ак^даи


мо оіѵ&дааст


Ӯ хатари бузур"


х^с мекунад,


ки


дер ё зуд ба сари


одамон хохрд омад


'улнора Комиловнаро


глан


барои


па дараш:


ки дар энщклопе-


Дияи совѳтии узбек


миллаташро


суо "точ^к


" нависондааст


э


мекукам


Маълум


мешавад,


ки


хрмаи хрнгодах,ои


паси парда


дар атрос{и мак,олаи


Со>^кимова


дойр баплангирии


оила асосан бо


П.К


лушнский, ^


М.Осимй cap задаа


лк
|(оМИТбТИ


Марказӣ


acocaH лонаи


оНр°


макони адолат


,ѳкаб


мбщумор


соли


да.сиса/0 с


А


ту х


г


ора


бз-


М.Турсунзода, Имтаб


ати Іо -/


* i


онаи


/


1


ӯзбекӣ идома дорад. Ин


дар


fi e. -


сатрх-


ои


узбеки навишта истодам. Ат
пабнишиниро ба навор гирифгу т,аф


ДОр У&ВОУі


лхои


V

•за/уі


~ Гх~ J —


* 1 ^^иТ/iJl


/♦


¥ Ж


спи ин


Дирӯз бопвд боз як вонраи щум


■ГХ 7


U л


журналист они Тоники стон му б о хи


ае


имомг" хатиби


Г '


ГШ


пуд. он
-,у.харрири мачриілаи


У.Шарипов, У. Саи дал и ев, Ш.Абдулло


ITT и фо ҚИ

ичдок барпо


шсч^д^ Сариосиё )а


Рі. о ммун И ОТ Т ОЧ^і ки стон” *


уЛатпФев, ? .Ма^ідов,


В 8. -f /'V


— -


38. HP


Г~ - Т s~i


U /і w


ш ж V


У- т


• ■


НД КИ


1ГС ^

13


стасашон ба


лркат доштанд


Соати 23.10* Ба хона барг


холаам, акои Мирмах^тд Гулов б о хри
Душнбе оѵадранд, Ҳоло xpmдар хона хобакд. йн сатріфро дар


ошхона навиштан л о зим отд,


Мувофики суханронии )£бибхо
беш аз 1000 масҷида пин^онй ву^уд


и к


П -Г- э


^ СѴПЧ


— - о. .


>


• * won


і .


^urn


у JT


. tt___----------11


v* r ^ ^1 к Г V!


\л J\n U\4 и


f I vY


W b*


чойхона'


Намоз хон дан


/


.хлонп номидааст


‘^афхум наідуд/


Ма съал аи таъзия


б


I *


г: ФП


DVo


целом


^ст. Вале


дастархок opостан


U


ро ИСЛОМ ур


* ,ЯѴП "Беетарин «ах- ™ипн аст. ки сабу*


нащуморидааст* Дойр ба шоу»


ч ^


г


бошад1


таъкид кардданд


мбар алаи-у1


Р. Уіаші дов


'ѵіуносиба


щу мо б


•- л


а г.


\ I


хи *f- ♦


г» V Я XQ ^3. КЗ МОЯН


W> і-Гі J4v-f


шӯро


оид ба дан дар


Соз


ог


« 4


СССР, ки дар


То


Дики


мебоп&^


чи гуна


аст7


Х^Аъзамхон


р Дуп^-н6®


rrj лрмб ЗіТі г ® ^ ®
П-J С і А1


;оян загониоид


ба


корнай дан ҳуб


ipg,


Ш


моі^н дигар


0j$ши шсҷид ба


154
аст> аммо


2£тто бад ао * Г" H0}W0 а^вол


^ Ст« Масалан. ......... .


мардуми Роғун барои ку


^р^зрдиД»


аммо


"ЧРОИЯИ паҳви Пг, " -x''v""-‘u‘3'“ оар


я РҶрники№е0б0д-ЧуроЧ1ат


гирифганр,


руи адолат


V» вок,эь гарда д, ки дар №росими №вд_


WT¥>P° ™Р«Ф»,ба нико^ ,теӯь_ №рд


Дар


шркат доштам*_ Мулл


НИКОу,


маъни ва ма^оада 0н маълумот
мард


рочеъ


ДУШ;


W1?1 МВД ва x,pW зад оухан руфг, Секм> рочрь ”


да»™ надакри зан аз ҷониби мард. Чоруи, дар воби хуртту


3


утром


нихоят


нико


Тало^ ібошд асосан дар


Мулло хо


ко—


^алати душвори руй ме да д J7|(ap о ш. тул л о Мир1
ғази Зг-ГС-ро надидау иҷоб" мекунанд* Маросимхр берхарҷ шудаанд*


махсусан дафцу ^ноза


Баъд сухан бевосита аз а


А «?4*Ѵв*


Qf даояи приндаш^ри озодаи


иадон рафг


Яке


даъвохри рузноманигорон /ин


0НХ.0


Э


зеро онхо аз ^аі^иі^ти х,ол бехабаран^ ин буд,


ки


» +


/бо забони омма гуѳм корш.ндони шуъбаи йалсайа/ ба кушодрни


кас


шщш расми цув;обиланд. Хандаовар


ки журналист он наме-


ки


кормандони илмӣ дар кушодан ё манъ кардан;-, ^сдаід


так- муносибате надоранд


Ш А б дулло


Агар гапро гуем


озод(|икрон, чу


он


Нин мешу морем, ки ха •& и
^ ав он зиёдгар дэ-Р куч,ое


1000 маеҷидо пин^онй бояд расмй бовай?


» «


ки ба ш-сҷид е ks


калисо зарурат ^вст


г


кушод» Ба куШО дану


бастани ш.сҷид^о


Совет оид ба корхри дан


намоян дат


он


й мебоианд, на


талсага


к°рмандони


он.


У • Саи дали ев


Ф


рои кушотни


10-12


РаіиК іЧ,.Латифов аз тай


исі;„ 6да«ар


р бу дани ^ҷҷ^-тхр
вале барои расмй
р^НИ OH^Q монеъ шуданд


155


ҶДатифов


Та


ЗДЛ0^И партиявй


ш


офт масҷрдор дахолат намекунан


Д« Айб


кушодан ё наку


г ар дани кт>


М.Миррахимов


Вас


муайян


кард. Мо, олимон


^ор кист*? Инро з^озир бори дигар


нағз медонем,


атеизмро ба биёеат та б да


пумо, кормандони


бастани маечки д ё кушодани онро


Д°даед ва ь©.нъ кардани


даст доред. Чар


айб и


органхои маъмури дар


ҲУДро бо


медонад, ки талаби шрдумони


ДУРуг мёйущонеД?


хама


одаёну^Денинграту^ Панч^ькенту


ӯротеппа, Роғуну Иссрараро асосан ташкилотхш партияви бо дугу


пӯписа рад


дахл мекуна^з,


анд, ба коре


AW


ки дар салох^ияташон


хурофот рох <нест4


барИН ХаКОраТНОМаХррО


олимон, балки щумо, рафик, іЧ^Латифов ва х^мкорони пумо


ал


хрл


дар КМ мебошанд, амбдор х^стед. Чи ^ои руст кардан, бояд


рушод эътироф кард, ки


хат о


щумоён, рох^арони партиявию


совети


У


cap задраст


бахри онруза >рмин тавр буд


корманди


радао А.Таваллоев /албатта, бо супориш «ахсус/ ба


овоз


сабт кар д, ки


боварё дорам, барои омӯхтани


мас'Бала ва


танки да озо


дФикрон


истиаюда мебаранд


22 - ши


декабри


соли


1988. Соати Ю-и пагох^рӯзи


т>


ри АИ рояиэъ ба масъалах,ои


ил л и


в пешихрдари КМ ПК То^киотонро


>


бояд ба КМ КПСС фирмою,®


ідавад,


му х,оки ма кар панд. Боз


^мон ” мехчагули тошкандр

ва


бисьёр идеологии


замони рукуд


бароі^д кар дан Д*" ^ ба3^


квриб


ду соат тул


кашид. Бандр бо


1


^тор МИСОЛҲОИ


баромад кар^


пешниҳода КМ ЯК ПК


Чикистонро бртил


ва беасос


^ ”“3пэир буданд


І56


маро


А


U.00


тарафд0рй


І6


^РДЭ-Нд


В.И.Ленин дар


Факультети


іѵіУ бох,иса бар по гарда д


Иело


таърихи УДГ


^Мьият" б о


дони иму ён


г


Me Диноршоев


Мав і^еи


^асаллути ислом зери пардаи


Д^Р инкишосщ


Баъди


дани


• »


дуДрНД»


масалан


>


• #


/намоян даг


зиедд аалсафи пай до


рй


Ибни Таймия ва бисьвр дигарон/


Ғаззоли, Ашьа


/ибтидо, зухд/


равиш «алсайаи Мшюъ^агйир ёфг. Уащс^/аристотелизм/


пеш


низ


ВУҶУД дошт, вале баъди


гар гирифг. Боз


ранги да


рия буд. Зурв


ас^оби ^іюдо-идомаи зурвония ва дах-і


^еҷ ігуна худоро эътироф намекар


данд, аммо асхрби


бошанд, вунуда чавхари


на тер о


эътироф мѳ кар дан д. Агар дар Гарб дал сада асосан хи дмат гору


дан бошад» пас, дар Шарк, то асри ХУ /Іо/


цустакилия


ти хешро нигох^ даошт


Су о л XjO:


Оё


ба санъати


ири


аст?


СЛхждов: -/^ардіев ^ст


9


ки мувойики он овардаанд


'


Хар касе


9


раем мекапад, ба еаге монанд аст, ки дар пасттар


дузах аст


и


Боз овардаанд, ки "Чрібр


ба паямбар вах^


I*'


меорад


ба хонаи


Ӯ ворид намеаввад. Ба


пайғамбар мег уя д, ки


зери ту суратѳ хрет


У


барои хрмин


ман


ба хонаат намедароям


3


янва


соли


1989. Баъд аз панд дак^крі рузи


4-уми январь


оғоз


мешавад. Алхрл


баъзе ЖЯ лах1за?г


соли І988-у^Ф°


мьбаст


кард. Соли 1988 бароям соли куда


і і 1


К>,іІ

ко мил


9


мубориза^о


цонб о зи^ои


ханркр буд. Мувофікр


^Урсишномаи рузномаи


^оМсомолед^^КИСТаНа" /ІЛ


1989/
i#1\


|Иафар K,.Maxpia


157


ПоЛучин


0o


цйР/, М.Цуэрммада


^•Назаров /т^енери кошнти


ti


и


сол унвон


/s®w •■Ь-РѴ.. ZSL


ри фгаан д


ба^оИ


мутлакро


0УРб НаЩУДРаст0 Кас


ікас аз байни панд на фар


сатрхо


МОВ


П.Лучинский барои


^йрон мешвад,


«і


Махра-


J

кртори ондо будан


Дом хизматхря инодами сол пудаанд?


пнртм


Соли гузашта соли шикасти


г


Г.АшӯР0В» Р*0лимов, Р*Амонов, Р


а


Щл М*0сими,


ва боз даддо нафари


дигар бУР*оолибни зиёде дар илм ва сиёсат фармонравои дош~


И


допгганду


халос


Вале муб о ри захри холо дар пешанд* Нағз


хи с мѳкунам


>


ки


душман они мафкурави х^ѳд tro^ юром намешаванд


Ба кари би академики мушовир В.Ра^бов ба бахои илми 29-уми ноя б


'


ри


с, І988 да.р АИ роҷеъ ба MyHocneaTXjCM милли- барпощуда дар


ахи фа


рузномаи


Коммунист Та дки кис тана" хучум кард* Дертар


^воби уро хо^ѳм гуфт


Ч


с


',М$


Вок^еан сафари дар ибтидои мох^и4


карбид кардаамон


шазари органхои дахлдор пин^он намондааст /чй


ки


тур о дар хама


‘Чӯянд/. Шербача^о бо шоир )^ёт йеъмат сӯх,-


бат карда^ та феи ли вохуриро пурсон щудранд. ^андаов р


ки


он иахеи дар


Самарканд дойр ба сафарам хабардодаро хеле


мепмнобам. Вак^таш ояд.ДоиР


ба он шахе низ х^іиаашро хох^м


Имрӯ


бопад намоиши


Охрнг


зинтгй"-ро /аз Шӯъбаи


сиёсии оинаи


нилгун/


видео сабт карданд,


ки онро


б0яд


РӮЗИ


5.01 Д989 намоиш ді^нЯ


Ин оилоилаи намоид/,0


ба


ктисодй


»


экологи ва


(Ырхангии в вдехр™


fee


оид


Як кусусияти


зарур аст. Агар


пѳштар кам сухан


ѵ д гпътш х.0зираро Крид кар-
ҷриби _______ „ьпоиё каме тан^д


мегуфтем*58


м


^яати^ращю ба зуда Ме


СШ'


гьият тамомай барьакс щудаа


Чй


мекардем. ^ало бошад на


м ба Г’ӮШИ садаишинон


la 1


Имшаб хоб аз


иамерасад


Ч^даре


гӮему танкид кунем


ращіэадом


чашмонам парИд. пеш


ва


іу-^а та мро


аз


ПР


оіеосор Т.Тохир


ма^олаи номатбуи


I


:ла дафтари і^йдхоямрс


^Лб намуд,


доктори ил ми х^кук.


20-умй декаб


І988


ретрас № буд. Но ми ма^ола "Ва^е ки Бу хорошо мбаб орон кар-


ірндп* Ба ед овардани воі^ѳахои


аввали


соли


1989


пурдаа®.


ш IT ■ L_ а-,-, , __ ц


душвор


Вале


таърих дар ин шабх.(


Умуман


3


крпД кар де, ни он нук^та зарур


ки олимони тоҷик


таърихцмносон дер чил-пан^ох


охир кушише накардаанд,


ки


ха^икртро барои халк^мон нишон


да хан д


далу чон хидеіат


кунанд. Бадбахтии зиёиёни солхш 30-80-уми асри XX


дар


ь


он аст, ки аксаран ман&іати шахсии хѳшро назар ба манфиати


миллат' боло гузоштаанд, Ч^ннисорон хелѳ кам ва ангуштшуморанд0


Зиёда


ин онхо на метав они с тан д,


ба ^раёни таърихи таъсир


расонанд. Вагарна чй метавон кард, ки та^ирношх,о ба наши хал'


точик


3


ки ба пакли китобу ма^ола^ои


Инкилоби Октябрь


баъда ин напр щудаанде


на зари о лимон дур монданд. Да р ^олати


хубтарин баъзе аз китобх^и


миссионерки Русияи подшох,й, ки


И


барои мустамликадори дар


Осиёи Миена кор мекарданде чун тадк,и


, II


^ TXjO и арзанда


ва "мӯьтамад


щудаанд. Бигирэм китоби


В.Наливкин ва М*Наливкина


Очерки


МЗ.И1Ш.ТИ занони і^укрмии ах,о


!


ки бархе


олимон


ба


истинод карданро ме


)


В.Наливкин ва М.Наливкина


чанд


дар байни ахолии водой


1


быта женщины


оседло1,0


туземного населения


Типография


х гяплского Университета


Императорскоі и


с.~ -l IJJ


()ц;і :пііі,іі/ч'оми


V'


цуалли


и


■Ѵ-р "і/


iWP1


'ОНЗ. ЗИН,Ц1Р0НЙ 1QXI || „


** М»3


°ДІМ()Н>
* КИ нча


мэ-ипети х&лкро омӯхтаанд.


НД дар ба№іи


пи го/.


сортам


ба СОрТ/у> МОН.ЧН^ ,ІІІТ,Мид.


“ «азъияти ондмн>аи /^ёт


j


гаш 1Д


НИРО/


ва М


КИ


И ОМИ У му МИ


с


о р


ВаЖОДДО О билапи


а/у>лии


9


й худ туркх,0/ ва Т о ҷ


Т \ " MOfioilf,;,


м МИ


а аз у Гі б ч К /. ю


к о п


I


асосй боз л мл


ЛуЛИХі


/I


ип ду хал.


Му с та мл и ка до роли


Увидал/


)


I)


л/


1


Миена


усияи по ди ю ^и аз ибтидои истилои Осиёи


кушдаанл.* ки б?


У. нисгони


іл Г* гм


к и таъри / іии и о о от і и


МО тачрбахр гузароидаанд. Ва
мо >у*тто боре xjaiM накӯпи даанд, ки сиёсати цустамликадории Русвяи


по дно хи р о таніуід карда, мохияти инсонбадб


онро


созанд* ЯкеѴ^та^ри ба^ои нангини цустамликадорони порно/уі ба таври


оммавй пах^і кард аии ({юх^ипаги ва дар хршт ас ос та/у^іру паст
задіни гурури милли буд. Чй метавон кард, ки боби хотитлави^


mb* шф+ - - «мк tfc—


юттоби В .Наливкш ва М,Наливкина ш.хсус п Ооуулшгм ном дорад


Вак1


ки соли


І875 дар Намангон іѵаъмурияти русй барк/ірор ідуд,


яке аз аъзоёни он
гари тааллуі^ ідоіпт


ба пах си ма^рллие, ки ба собиғ^ імаъцурияти


б о суолѳ муро^ат кард.


навишгаанд В.


кш


М.Нал ив кина


ки дар замони


цр фох^иаг


то чй


ан до за


шоф ёфга ва


ш,р Намангон


фох^иах,ои пинх1онй


9 *


зие


Сорт ҷунин чрвоі ДОД


Рости га про f ӯям


дар Наш^нгон меріав0Н Ф05?1110'


о^маи зан^ои аз 12 cap


карда


60 со1


НОМИД. Ӯ, аз Э^тимол,


каме


цуб)б


карда


вале ба


наздак буд. Баъдгар


9


дар да,іѵі1^т


9


камтарин


занро


ба цухріб бати мувандоати


^оНаливкин и М.Наливюляа


Оч ерки


Зьіта жени^ны


да ог о


^земного


Q л ѳн ия


Казань


1986


15
f


с сути


мукофоте


Ібо


I t


^16 «ардан


МУмкин


3-5 сӯм РУ намегардонад. лЧг,


м а н До заи


аст ва у аз


маз^рлли хеле ночиз аст


ёдтар


назар ба


COpTXQ


ft


1


баъзан


ин кор ба ива'


дар байни


»


Бад£)ахтии халі^и ш.Х£шлй


анд’


I


аз


РУС)^о 5-10 баробар


аз


oW


сТа-о^иста ба беха


ва


бешармй муросо


и борат буд,


ки ҲУРда калон


ИЙ


5^мин хусусиятхри боло ба ОН сабаб


кардрнд. Зиёрр


ва 5!ЖРИ миллй дур равад. Воз


ЩУД> ки


ба


халк^а^ шарҷу


а


йКРЩУ^ РӮ меоРем


»


ки


навиштахри муаллифэни


ме кунанд: “Дар дав рай хрзира дар


РДУМи ьш^эдлиро ба фоз^ипаги гунахкор


ин


4° да ПЕКЛИ фо ХИ ПЕГИ МЕВ


2


^даст: рушод,яъне нушод: равпвн ва пин^онй" . Ин ™аи боло


ро хонда- ба хулосаѳ ош.дан гдамкин аст,


• «


ки гуе таърихан


да


шакли фоз^ипЕГИ дар ин минтак^а втадд


дар ашл буд. Вале


чй метав он кард, ки худи- мубаллигони мустамликадории Русия


ч*


і


9


таърихи пайдоиши фоз^итгй ва фоз^ипахонахрро хеле бариста маъни


под кардаанд: **Нахустин фох^ша^она^о дар тхрхрх баробари


кардани


чой^о пайдо щуд,


навиштаанд В.Наливкин


М .Наливки]


за.


Яке аз аввалин рафтори фо?у4пЕ^ри ма^рлли ин буд, ки онхр


т


кӯчахо бо руи кушод мѳгаштанд. Ин кори онх,о


ким-чи хел мо-


туф кардан


ба олами кӯхра, ки пештар ба ӯ таъзик, ,меовард


®рсельезаи хосе буд» ки дар вайронхонаи


режими кухра, ки


метавонист


борон


кунад, ҷой дошт


II


Минбаъд фохипа^аи мазртли дар


Осиёи Миена бо унвонз^ои


^кобулй

насаби генераціи


діпозуі Скобелев/


ислобош


rvt!


ті


/аз


зми


слобода


мазешіа/ маш>?»Р ЩУдаЗД-/1^ ба


е аз аіуі дур


аст, ки дертар


ба номи генерал


гузоштанд/


Озоддавии


занхаро даъраваи


Ушуи" анч,ом


д


бешармиро


ба


васеъ


баровард, хррчанд wnW>


$


)0ЧѲрК


быта


жени|ины


оседдо^0 тузем-


ивкин


о населения


' тГ,Н U п,Ф6'тО


1 "


Казань


1886.


237
161


Ф


^аби иН таҷрибаро ко,се
бон /№салан М.Сиі^шко/


баРР^й „акардаа

язария


1!


ѳро


ва як


Зиёда, аз ин


Р°нданА ки


»


ки гуё со


ме


хл#0


кар^аст. Ед дорам, ки


» ♦


зав ча


І^ТоР олимтарошон чунин


^а^Ни ниёгони мо анъанае


• %


х°хріри хешро ба мездон во


ва саньат


ба


іі| дао иѳ т


граассуф ав на зари борикбин


МаР,йУ^ ^ !'^a вав^в муйро


^нУз пеш аз бозсо


4


ч^воб гу(!)та будам


%


хонандаи точ^ик ин нукта пинхон монд,


дар хафтаномаи


Вале


гумро^и баъзе ашхос ангушти ^йрат мегазем.


ха мир ^до ме куна До Баъзан ба


Аз ҷумла соли гузашта чунин


И


назария”-и нав руи об оіѵад,


ки


низ дар таърихм тоисломии ниёгони


мо буд


t


падар ба дахтар /мисли он ки дар боло овардем/ алокри ч^і-і


доштанд


• # #


ва гайра


Ин


ро^ои гумрох ікардани халк


1


т


аст, ки тез ба хрідаф мѳрасад* Ин !,назария"-ро баъзе хрмиёни дан
ба рохбарӣ гирифгаандо Набояд фаромӯш карда ки ҷох^лият асосан


аъроб аст ва ба таърихи халки тоҷик кӯчони дани аньанаи


т » ш тт т — т •«.. > -чЛвММІ^Иіаа*- ш* щтшт +


\


халююи


сѳмити аз он гувохи медан^да ки дар давраи хѳлѳ цу^им


худшиносйі ТОҶИКОН боз х^даф


мар казн


.чрибаи муашн к^рор


янва


соли


47Д» барон


аз рузхрі


Соати 22.10. Ин санае, ки сипарй
га^нгезе буд. Ман аз ^РРИРИ "


Тош^кистон


чунин ноо^миро интизор набудам


Фахмост


баъд аз А то }^ьмдам /Хоч^ѳв/


вазніаи му^рририи рӯзномаи


Тоҷикистон


!!


/аз I-Уми январи


С*


1989 "Ҷрвонони То


насиби да^ар


нас ЩУД»


Ва


сабабгори шносоии ман бо


боз далоН Д^^уЛЛ0


абт


ӯ ба одамон


памшиное

іѵ-іуносибат


мекунад


Шахустин пв-хсеро» ки


J чун


хомии


шллат


t« охири


моҳи декабри


соли


1987 муарри^й
St


буй баъД аз 20 рӯзи


іЛв


раваД?


и


нашри


]ба худа ДоАтовулло

*®ирлаи "То ба кай


Ба ха май


НИІ,°^ НакаРДД,.се рузи


ХУ^м овард,


ев


«дао шітич,о кард, ки назда


в * £ *1


да.р°з До доҷон Атовулло


Л


„йввй разам. Ва сабаби хафи:іии


^У^ррири яке аз рузноьѳхои респуб


It


ІЬВОНОНИ ТОЧ^КО


нащр нашу дани


садрнипмнони рузномаи


ноВ мебодада ки дар щумораи


1г\Ғ


^®<тни .баромади Акбар Тур


мад^ллаи " Дружба народов” ба


Ф> расидааст. Муаллиф дар кртори та,Нҷоли


беа


дар атрофи ма^олаи "То ба кай об аз таги ях мераваД?


If


кардаасто Пѳш аз Соли Нави /мувофик^і


I


солномаи насрони/ І989 бо


’Ч^вонони Точи


VI


tf


ш,сли


тат кардвм, ки ман макдаіаи А.Турсуновро меорам


тарчу


:


I.


I


ма рохи нашрашро мекобем* Вале "беэунащуд бадгар ідуд" гуфгаанд

бузургон. Ва 4jOH чопи ш.к,олаи А.Турсунов дар щумораи


солинавии


рӯзнома ту^матномае ба щкрб


ДЛтовуллоев ба табъ расид


Т.Нигорова изхрр дотг


9


ки ӯ махз ба суханони зерини А.Тур-


І


рози иуда наметав она д. Зеро Д.Атовуллоѳвро


таъриф кард


дан


балки... А.Турсунов дар ма^ллаи


наро дов


I


Ба


ірриби


нлшш


ҷ^вонон


Комсомоли То^кистон


х^сорат


кавда, аз


остони меъёри дар ^му»Рият


цуайянщудаи ошкорбаёнй гуек


макуэлаи ч^ддаш


проблемавии


^на&р олими ма^ллиро дар^


Баромади


ДИШ


калояи


Акадеіѵши улуми ^умх^рӣ


а


Мирбобо


норизоии


да ди деро


ба а мал


овард /чандда^бл


II


У барои эчрщ


(дальми цустаЦад


бораи


к^боти &ИІіЙ0Р0^


уаш-


гарда да буд»


зимнан ин фильм


Х|ОЛ


рӯи сахраи фар охр о


т


солиён цураттабёдяа


^дааст/


механи зми


ба арзи


ба кор


аввалан


бар


ЗИДЩ


щуаллифи ма^блаи


штлуб тавассути


u


Коммунист


Таджикистана


tf


щуданд,


сониян


>
! ^


иишлиро низ му>^цкима


йгданд /«аДОм


І63 _
^рданд


СОби


с


Q0lC(Xfi


ду сия


и


ГУНОХйои


тах?адгари ~Мон


боистеъдод ДДтоуллоевро


^ррирро аз вазиіааш оз,


ВаЙро ®а х°тир оварданд/


^крлаи бехосият.


журналиста


^ЭРӮ кардан гирифіанд /душтИ


бони Ӯ киот, бо тавсияи ад


У вияти >^зб к^бул нацуде


аНД ва ^аирахр/» ^мчунин ба


^рьёфгани илхрмбахщ роявиаш


МУаллифи "беэх^


макоади


сӯ^батх,0 гу зарони да щуданд.


ВД баромада матбуотӣ як силсила


макола навиштаастЗ Дв.р ^0раи


Мирраэсі


дар бораи


кат


оид


р гуфтуғузор


чизXjOe, ки холо тамоми камла


Э


доир ба муносибат^


ки


байни миллатхо


тает /дар мисоли


сталинизм ба анъана^ои мадании халкр^о рас они-


иваз намудани алифбои ба ш.ғз андар ш.ғзи ш-


тірнияти бостонии точ^гкон ва узбекон ҷой гирифта/, роҷеь ба
модаро^ои а теист ӣ, ки дар фарҷоми он масҷиду мадрасахо вщіан


rap гарда да, дастхатхри нотакрори кадама несту нобуд карда пуда


тнд


tt


і


• »


Намѳфазалам


*


Ф


ки кадом нукта^ои суханони А,Турсунов ба


істон" расида, ки ӯ ба


иззати нафси му^ррири "Ч^вонони Тодак
пи он дар рӯзнома сахт мук^обил буд. Чи


дар


боз


Ин шом


боз Муаззамаро ба ёд овардацу даламро гам пахш


кард. Чй одамонеро мебинам баъд


ту хохрірам, Му аз зама


Мани


ба суханони баъзѳ


мстонат" бовар карда, гунахророни


мар^-


гатро


ба тхкама


накашдам


Во илтимосу ИЛТИҶОИ онз^о


сабаби


мэ-рги нобахрнготтро дар Ҷ°^ои


yx6aTXjOH


хосса, 6aXjQ


олимартабахо


нагуфгам


Ва хамаи


ин барои он. буд, ки


^ьзехо мисли


пештара а-3 курси


Дертар ин ма^олаи^А.Т^ун,, | 4 „пП кардаиД


кистон” № б в а


ба хадар рафга афсӯс


дигзір нишнандг


о ДУ ю^!^нАГЕ1баИсутанй


й ба куроии


Садои


ЙаРП I /Ірхд муал-и У


хӯрддм


\Kf9


мий


ба ро^ ҲУДшиносй


^ънавию иі^тисодй боша


• І64 -


нару30


Рад,


Боз хох^рам Шайзин


НДв %аззамаи


°тмон гирифгори гуло


И со


ва


нокон..


о


вар^, даРУн-да-РУн Хун гиристам


Таіузйри


янд


Не


9


баъзан гиристан


Мег


талхй ӯро пещ назар


лозим, то


Уянр,


ки


И0.В&Д


яи каме


♦ • ♦


^ѴЩО на


андӯх^ дед


Муборизахо баъд


соли


мераваД? • ба зинаи нав баромад


кай


китоберо бо унв


Яадодрхі


маі^олаи "То ба
Кайхо боз нияти


аз тапи


Ҳудщносй


• •


е


хотира


н


дрр cap дорам© А


аз^ифах(


.пафгари


%


китобро бояд х^вмин навиштахои


^фтари хотира ташкил даэрд,- ҲоЛО боиад


китоб^аи ^ашну маросим ва ч^хоннмносӣ"


май кушшро барои
Советская обряд-


I,


ьѵрелиги


традащи


t!


янва


соли


равона кардаам.


» •


Нӯхуми январь зодрӯзи


I t


ман


Ва-


*


;!
I


тантанахоро бад мебинам


янва


соли


, Соати 5*40. Дииаб /ё ин шаб
будагист?/ хвмроу^ Д*А товулло ѳв др-р тарабхонаи "То^кистон


каме


оламу одам сухан гуфтем. Баъд


тух^ітномаи


солинавии


Ч^вонони Тоҷикистонп уро тан^о гузоштан


оь^лона


Нағз


Вале


'ефах^іа


коре,


>9


КИ


чй тавр барш ӯ ва Ато ^амдам .оушвор


нащ/ДР


бошад хррифона маънавии мо аз


І


{Юи&'ЪѴі


Д©А товуллоев


Яке аз


наметавонанд


I


К


мухим дар худшносии /вале


хол


# • • *


нашинохтан/ милли


он аст


9


КИ то хол


ба


и чти мо и и


зи ѳ пени


!


ішдидая


3,3 пояи ил ми


й базр на до .гранд* ^ртто


баъ зе


9


про фес сор оке хр*


ки


таърихи а^орбиё


точик /охири


I


XIX ибтидои асри


хх/-ро дадаю Д°ниота


хриф мекунанд


худро аз


С.АЙНЙ ва "НаЧУнаи


адабиёти точ^к” /нигаред


1


1165


китоби


мазкур/


■и


ал^ои солкой 20-уму зо


Ӯ


донишманд” мещуморан д


AN


«о


А»


ки аз байни олимон,


омухта метав он ба


С‘


0т калонсол


кам


андрр кам


шоирону нависандаг


хулосае


О даМОНИ


охнбманс


ХеЛб


'Чі-


тааҷчу б ов ар


ёігган мумкин


ки


бозсози


.--If


и


9


па дари миллат”


имрузхр онхр худао "хрмии


метаротнд. Яке аз


в


оби аниі^ро талаб мекунаД,падада)!)ОИ р„х0ДИ30да


ма^олахо е


ч


меботд, ки


дір РӮ


Тонкие


советй


г-ИТ


ЩУда


0 умп январь дар рузномаи пКоммунист Тадкики


мако


лай дустам М* Саидов ба табъ рас ид, ки камбу дахри ил ми фалсафа


ро барраси кардааст* Ва ддруз дар ҷои кор аксари рафик,он


масъалаҳои асосии макрла^ балки бештар ба чузъхри он эрод


гирифганд. Ин хубие надорад. Яке аз курсинишини АИ ду-се танро


еилГрѵ


ташкили мухр ки май мак,алаи М.йаидовро шалаб карда


Хайрият, ки онхр розй нащудаанд


Имрӯз ба иншои макрлае барон "Меданская


cap


картам, ^р ин


макрла бонд ба ҷ^воби А.Додобо


ки дар "Меда


пинская


газета чоп пудааст /ниг. Е8.02.І988/


зарба зад,


т коллегиям сценари


й-тахририи "То^иківлефшь


ба сценарияи


банда, Ж


ки


Мѳрос


ном дошт, "^Уло


■и


газабноке оиристоданд,


Хуло


• *


бисьер


бемазцун ва пастният


Кормандони "Тоҷиктеле


(гильм” ба ман


пешнихрд кардану


мо бошвм рад кардем


б о ха мин


сабаб


ценарияро нахоотанд.


колле-


с ценар и


хририи


^ ____*,r>mnU


баробари


ф


щудани poXj6apMHTH


комитети


давлатии Тоники стон


ш т Ч


оид ба те-


зизион во-


ной


Г.К^ландаров кЛо'Щ3-3


9


СО'


бик, іЧОНИШИНИ ь/гу дири


шӯъба


маданияти


КМ


ІК Точркиетон омад/


Чрмаашро чаппа


пӯшид* ҲоЛ°


об ба "Хулоса


11


И


OHXjOpO


навишга


Номашр0


Боп&Д анддр


пар да


б о зи хри


Щ/lHXjOH


тхур


\\
г


е


UfB


об ба


Ҳуло


166


и


^йати


ГУ3


одггам


с Ценар


та^ририи "Тоҷиктелефил


і


иддабиёт ва


и зарури ва


санъат


II


• Ч^воб


сдѳнарияи "Мерсо


сУпори(пам.’


Ҳул о са


тамоми


т


I


І


\


I


ф


(JtfJlbM


бй^лрамавии


Редакциям ^рьфтаномаи
Ценарияро ба идораи намоишхои


бадоштан цумкин


телевизион пешка® кардам. _ Маъім


щуморанд видеоф*


1


Оинаи нилгун а3 мох^ январи


СОЛИ ҷорӣ


ЛойЦ»| ^влат» Ғулрухсор, Бозор, Акбар Турсун


асТо' ИнР0 ;Щ наздакӣ аник ікардам. Азбаски


карда.


мамнуъ буда


дар ин идора кам боідад


там кор дорамдаиёсати
барон банда дар барнома^і


дахилии


онро ба зуда дарк кардам. Шахсан
аи нилгун ва радао баромад кардан


ё накардан он к^дар ахамият надорад, вале тамошобину шунаванда-


гони тоҷик аз шълумот^ои са^е^і ва рушод


мемонандо Ба


\


I


рои :хашн баъзѳ масъала^оро дар ин ч^воб равиан кардан


Бигузор одамон донанд, ки дар паси парда


гапхо 5^ств Донанда


ки


барои чй сатх|и ғоявии намоиш^ои ҷа^оннамои то^ик паст


Ин кош махсус poxjH тарғибро барои


фари^нги милли дар


дохтан


9


ба ^шллидаи аврупоӣ тбдал додан, т^ияи ^нкуртияро


барохімондан мувоф-н^


Ва барошд^ои рӯган^икр


ба мазоіш


иансабдорони мо ва хӯҷаинони онх,о


писанд намеояд. Ohx,o мардгм-


ро бедор мекунанд


Бего^ирӯзии 10-уми январь


олимони Ч&вон барпо


шр КМ ЛКСМ Т очрж


мафией


рардад»


ки


иштирок дошгем


шлшиси


тарбия


машваРаТИ


» шр №** KW & Р


цухою^хма


д, Ин мач^иси


машварати
167


tr


март» яъне да.р рӯз^0и
^ашваратиро мо /бо


** Тошканд /мо^ а1фели


Ч^пни Наврӯз, 6s


хрмрох^и Д.Прод


ft


мешвад,


ft


)^»савов/


Ч


ги?


,ігга будем. Ин корхр


^988/ буданамон ба на^г©.


?Ит


фоум


Осиёи Миёна


^0фИ1^ наіѴ®.^и ^мкории ҷушурихри ит-


К^ЗО^ИСТОН


янва


соли


амалӣ метванд


Ди паб


„д что в предложениях?


Л^воб ба п^воби А.Додоб


ҒУ ^&куларо анҷом додам. Яке


ІедоЦінская газета" 28.ХП.І988 нашр „удааст/


оев, ки дар
дагар манрлам


меояД?” мебопад. ^рфдуяшро ба редак


ng рудаки ба п^пни Навру


рц^о супоридам


Якчанд рӯз аст, ки мо ба касъалаи интихоботи номзад ба
•епутатии халіу^и СССР оварем. Кас ба бепарвоии одамон дар ин


I


і


f/хоби номзада^о ба депутаткой халн^ии СССР ангушти хріГірат мега

зад. Д^Р Конибодом, Рогун, Панҷакент одамонерз^ба депутатй ном-


зад


щуда истодаанд, ки онх,о к^бри точрконро кайхр кандаанд


янва


соли


Имрӯз панбе. Тамоми рӯз машғули


!,утолиаи


зети


г, II


китобу рӯзномах;о будем. Дар рӯзномаи "Точ,икисто™
маколаи А.Сай^уллоев "Интериащонализм «.онуни ^ёти


* -ѵ ^ ___ лллт;


Мост'1


щудааст


Як сол пеш яг он кас


дойр ба алифбои арабиасоси то*


fK сухан гуфтанро ба


худ (луносиб намедед /ани^тараш чурьат


іамекард/. Имрӯз хр,в *Убалли


ва "мубори


вале масъаларо


боз ба майдагапи


и хуруфоти арабиасоѳі»3.
й мебарандо Х^тто як акаде-


паси


баробари


ин швзуь
истифоріаи


сиёсй хрм гиріфг. Аламовар


*


обруи


швзӯй хуруфоти


форой крриб тӯтивор


Қ.'Махнамовро


тзікрор


мекунанд.


гаштан /?/ ба


араб и


ӣ маънӣ


пораД»


иштааст А .Сайфуллоез


»


зеро


hk^oj


чунр^


ки


ра(|ик, ,m^


таъкид карда


пе№-
моро чандан сол ба


А


Ибтидо бонд хотирра


бонд/ шояд омӯхтани


- І68 -


^Ф0 мекацв.^


пнвад


риф


ас'Г


мекунад© Зѳро бе


^руфоти ниёгонр


^съалаи ба тав


■^РУфо


Сониян, як-ду сол


форсй


дада-ю дониста тах-t


ҲУДииносии


равп0**


баён кунам,


вале


Шн наметавонистам


ва


талаб Кунем


*РЛ0 имконият хрют


шллати мо х|ѳчі
н <|икрро кушоду


9


9


а) забони


ки сари макса д


к^йДУ шарт забони давлатӣ эълон


точйкиро бояд я к


ТОҶИКЙ дар Точ^ки


бе


хал


за бон


^рда. шавад; б) форси


донист


* ищ


оа алифбои тӣег(


>


дарӣ


/класс


мон/ бечуну чаро дар мухріати чор-панч^і
руна монеият дар ин рох^ба манфиати кор нест. Чунин аст лучу


сол бояд баргашт* Ҳчч


I


пӯсткандаи


ran


На р


Ж^камов, на рафлі^он А*Сайфуллоев, Р.Амонов, Р.Гаф-*


форов


, С.Табаров, СЛаимбоі&в, М.Осимй


ва да г ар он намедонанд,


ки


таішіри алифбои форси соли І929 не, балки баръакс хеле бар


вакитар-баро бар и


истилои аморати Бухоро сурат гирифгааст* /^оло


~ У


торики фаро раси


хаёли шн ба таърихи гузашта парвоз мекуна


шъри китобу рм сола^о далѳл^ои радйбішавандаро пѳш мѳорад/


Ба $икри мо, роҷеь
тин сабакро


ЩУД


9


ки ба


ба иваз кардани али'ѣбои форси /арабй/ нахус
доданд. Ва ин рафгори хеле 6etna3MyHH онх^о


сиёсатдорон «съалаи иваз кардани


боти


аРабиро васеътар гузоранд. Ба


ь национальностей бори


аввал


тънй соли І924 дар мачрллаи


барои цубох^са маі^олаи хеле


^ллатгароёнаи Г.И*Брайдо


Рочѳъ


бо иваз кардани х^руфоти


араби


^ Лотини"


ба табь расид.


КИ


Жизнь национальностей


См


Брайдо Г .И


к вопросу с^ іт


национал ьносте


замене арабског


тинским


Жизнь


1169


of


Кошссариати


.Сталин - Чл*г


-Каліоі


°^Д ба


,-rt


ft


Піі


бӣ да-p


hV&


W Ѣ


ju®


чи Меёбад?


йдо* Ба бахрро чунин и дома
вайр° ДУРУдароз омӯхтан


баР ӮХда


К0Ри миллат^о бур,


Н


ДОигг.


ХУД ба худ


сарварии


Додраст


и манфад хуруфо


медахад. Г.й.


~ин


ва боса


камбудӣ да. р


дагареро аз


^ввлаи


ба ДУ ^млаи овардаамон


ей на ДРР омӯзиши да^фот


Щ7 дан ме тав он


виигга^ои Р*И.Брайдо зарур мещуморем


Овардани


ки


зид

ру душвории асо-


таълим ва poxjn


-таъкид мекунад цуаллиф
стифодаи он аст", Муаллиф о:


балки дар
мехост ё не,


вале маҷ^ур п^да-аст, ки камбудаи усули /^аълимро эътироф кунад,


з^рнӯз тр ибтидои асри XX дарк карда., ба исло^ш


7


«Ӯ-


щг


А


данд* Ин ҷо боз ,ба далел^о ру меорем. Устод С.Айни дар боби


\


"Андешаҳо барои таъмини исти^боли мактаб” дар "Таърихи ині^ілоби


Бухоро


tf


ба бехбущи усули таълим дак^т зо^ір карда, дойр ба таҷ-ч


рибаи арран дай мактаби Шакурй /дар Саіѵарк^нд/ ва асосан ташки л и
аззалин шктаби усули оддад дар Бухоро маълумот овардааот. С^й


I


Ахшд^йн-^х^1® ва 141530 Абдглво^ид1 Мунзш


б о усули


йіавонистанд бачагони синни хурдоолро


а тан^о
омузандэ


калонсолонро низ дар цуддат^


Абдулво>мд ба гайри ин^о /яън


куто^ібосавод кар дан д. "Мир-


кори мактаби


М.М./ боз


кори душворро


ба зи мьа


гирифг. Барои калонсолон курси


шбона


)


касони


бист-сисоларо чрмь


карда, Рӯзе W-ce ооат таълим


дод. Инхо боп&ндагони ивхр


касонб буданА


тр вак,таш 8-Ю


дар


мактаб хонда, °7,бат ^


вайронии


1


ро


бе


фарк дар да


натавониста


"аэ хату


тартиби таълим/ "алий ■
савод наоиба надо-зг


гӯён аэ


мактаб баро^да Р&*


буданд. Онхр дар ®ктаби


Yfi мо н ҷо, с


35.
170


0


андак муддат


ЛкроМ Ҳабибуллоро дада, аз ^ ^ —ч* ВДонш довдл


)М>зО АбД/лво^д ^мь ^данд< Міірзо°АНбда «“ ®аота> дар атро
вСТагй ва каши ва^ти худ 'даво¥Д бо вуҷуда


СаВ°Д баР°вартн


Нав ба


Писари калонии


х°ндан


домулло


да-p атро фи


ба онҳо хон дан


тхРР0 ноумед „акард


навишганрп


Жр байни 40-50


Хак^и гапро бояд гуфг


омухт


Ta0HM б о ^РУ фо Т И Кирилл И Я Г он


5арьаКС эстетикй, маърифатй


ки дар Тӯли кариб


пандах


сухан


ба


паст рафт


9


ки


1924 Г.И


/ва


бартариб аз ху


1 А°нишдӯстӣ ва с’анъати хату
^оҷ^ти ran нест. Вале ^ьнӯз соли


танда/у/ тамоми


газа би худро ба Бу


хоро рахт ва аз э^тимол нагз мѳдонист, ки то
иун Ш-ркази ил му фарх^нг устувор аст ва то он


в акте


шада


ваі^те ки хати форси


барк^рор


аст


, бѳро>рі кардани іѵардум, шикастани риштаи меросияти
неки іѵаърифатдӯстй, илцу хикштпар^арми тоҷикон душвор


Суоле ба миён меояд, ки чар о бе ^еҷ


# •


таиери дар дах


ду- бор даЙфотро иваз кардан мумкшл будаасту 'барои ба таърихи


пайванд шудан


ро донистан


риштаи меросиятро пайвастан, хрік^ти гузашта
мӯ^шоч^ розигии дагарон боше^? Чаро функщонерони


аз ботлокде рукуд баромада,ба халк^рӯянд,


мо наметавонанд


I


масъала^ои барпашган


ба ^РУФ°ТИ ниёг онамон^ заб они


дав


айнияти


дарӣ-форсӣ-тоҷикиро


Он го^ '^О^Т


ба майдагаш


^ да шг ог ия намѳмонад


Барои чи хати Кирилли


он обрӯ ва в^тиром


С


ки дар


байни


мо нисбат


ба ш-'ьрифат


пайдо накарД? Пеш аз


,!УЛо


I


I


>4


^за мекунам,


ни ба хату


Дукмин камбудии ҷидпй


ба


забони РУСИ


хоосоти


МИЛЛИ


сиёси дода


й в а да нии халк^о


Аэ


халки


тоҷик/


^ЙНӣ


41.


42


Таърихи инн/оі


бо ь^ГРУҒл ■


оби Бух°Р°


кардани


алифб


ранги му1


дусанбе: Адаб


1987


с.
я


vn


г


„сибати таҳкрромезона пайдо


«ор


аст


Сӯхтану ба об


кард


^Ртофгани


^ КУ^туро инкор кардан


душ-


9


^нооибати хеле *УНукна^3°^H_^30p китобу


дастнавио


a


д,01^и халі^фар^ригу х^кмати


мКурьон" -ва пойдевори


классики ба мо


расидааст


ки


хамаашон


й0сй даъват мекард. Ва агар боз


TO


• #


зуд одамонро ба худии


А


ванД,3^™ ьтшол азолифб


ду-се наели


• ♦ » •


форси


хрм шур па


<


яксаду си соли цустамликадории


иот,рй ва хати арабй


Алҷазоирих,о


пас


о мӯ зи ши заб они


кардандо Шукр, ки мо барвакрзтар


poXf* туЩХЯф ба poxji ҳудайн оси иіщом наедем


Шояд барои дигар халд^о


ба лотини ва


кардани алифбои араби-аввал


ба


кирилли ро^і пешрафтро боз кард


і


дош


Охунбобоев, аввалин президѳнти Узбекистон, соли І932. шромуни


масъалаи алифбои лотини чунин навишта буд: "Алифбои нави узбеки


• *


ба шя>нои пурраи ин калима алифбои синфии коргарон, колхозчиен


Э


• ш


камбағалон ва мие


алифб


маданияти социалистии Уз


бекистон гардад, ки” "фарзрнги


кӯхнаи истисморгарони боіЦо


• •


м^л Л 0X0


9


эшонхо ва миллатчиени


аксулинкдлоб мук^обил меистад^


I


Он


сол^о


аксаршт чунин «икр мекарданд ва чуни


мепин дошган д,


баробари иваз кардани алифбо


му^Гй меідавад, х^тто


ва шдания


Аммо ин


афсоцае буд, ки то х,оло


касе нахонда


Ахунбабаев


Культ


национальности


>


19


іНЫѲ


У

остижения


' ОС


Узбекистана


Революция и


с


85


Дертар дар рӯзномаи


Правда Востока


п


4 май


соли 1989 док


торхои


ил ж


таърих Ф.Исх,ок|ОВ


» ш «г гтГП Q


Р. Сатаров


бо номи "Всеузбекс


л


аксакал


ав и шта; дар


масъалаи


Й.Охунбобоев


ТО


каѵ^сни


оШ аЛИфО^Г * и - .^^гтгтт


Онх


таъкид кардаанд,


ки


замони худ буд


т&биист, КИ аз ИЦ


онист


Зиёда


буд ва хрмаи крР0Р^0И


у ма^оули


да^АКіртия


меовард"


буда намета


кишойи


ба гонкой


содак
Ин "


са-


онро


федку;


и


■и


Й. Онхунбо б о ѳв У3РИ


бадгар аз


га3 банди андешахі


14Z


/5.01.1989/ ба худ 0в


шуморау^


бе


даР


І989


Ба


^рфганомаи "Адабиёт


^икри


Мусо^ибаи аз уама


^оро тезутунд кардани неотем,


°УХанроНИхои „ """Г- J *?


- ' "Крноат мебошад, "Мо пробл


ибатҲО


бо Узбеки


мег ӯяд


дахолат


ба масъалаи


мѳхо^ем


>


ки мартами


катэда


даъвои марказй надорем


tfOC


таН^°


„„охта чввад". Магар ин ran щуд?, *.СТаввал м^ноат овавдаас


тоҷик дар Узбекистон ба расмият


ви-


ки


Узбекистон "мактабхі


э


Д'


отѵрощо


кудакистон^о, шуъбахі


тоҷики


»


чопи китоб^о ба забони тоҷики, барномахои радоо


телевизион, теаірк^о таксис меёбанд” • Ин чр шоири мо ба э^оосоти
іщзкшіэ-бни ХУД Д°ДР щудааст* Да.р бораи чопи китоб^о у^ьминро бонд


, ки ал^ол бо як Тулдастаи Самарканд” бо ҷонбози^ои Аслид-
дини К^іК'Еір/ ба^ор намешвад* ’'Теа-До” не, балки тан^о як достаи


хурда


таваскорон вуҷуд дорад, ки он у^ім бо дастгирии молиявки


Ьёт НеыѵЕіт рӯи об омад.


^актабхо б о панд он да дар


кушода


іщ^даанд* J^P мактабдои тоники китобд


дарси намерасанд* Нигере


ба


хи фай рӯзномаи ’’Х^т^кр^


Узбекистон” койи


ки кас аз та


' I *


шхои


'1


ОҶИКОНИ 6e:W¥. Бухоров Сешр^нд ого^давад


Вале


ба


кор ваі^т


'Сустию тодики”


‘И


наёшгаасту пойбанда суханх,о/хрвой щудеас


мо низ ДёР ^№Н 3ZS?


гп


меёбад


Роҷеъ ба


академикхо


классикиамон аз ^ма бе^р /^тто


Холишазар И? ма^олааш "Забони


а


ӯк тами


ман" /Тоҷикистони


И


пастравии


Ба пиндошти


хуруфоти а


забои ва савияи


ман. сабаби сиро


Н.0ІД989/ навишгааст. и >'
забондориро чунин дарѵдоде--


1929


mp


он соле,


раб ир


Х|урУФ0


I


^дрна


к и


дар


са


ин


в о м


гирифг


сто да буд


I


бояд '«fcT


м


Ч I « А


Аммо


дагар
У


1


чун


І?3


% %


ре


а


ІЦУМо


мал


равшн


сеътар


ба п


ТоҶик а


д WP аФканда


заминал


баробари сурат


У,


кар да. ё доз ар


шуд”. Доманаи


Ф°*


халк^и тоҷик ба


мешав


худ канда, аз


ин _ мав зуьро


ки бо иваз кардани


ВДУ


ба ^мон


ост7


2


меорад


^ х г-г-- -у'Хг’О


ГИ Ва нес?и ѴБ^нум rap да д^Ин нукта
СИ ^°ИК» ,даР шеъРи_ "Гӯри Дониш дар ку-


йн


ендар Вухорои


ҲУДШИНОСОН худфидой


шариф


Ноху


мѳкунанд,


о^он худой мѳкунан д


Он Бухоро -
Он даідамгох^ бузургон
Шуд адамгох^и бузургон.


Бухоро


Маро макрлаи профессор Т.Тох^иров пени назар


меоя,іу ба ёда азизонат хун мегирьям, эй пв^ри пвриф! Ва инак он


макола:


КАРДШД


хо парв


Агар дар аср^ои миёна дар фазой Шлоренщя гурӯ^ ^вопаймо-


карда; бомбами несту нобудаунанда мѳпартофганд, да^пат


Вале агар хропаймохр дар Флорен-


пайдо иуда? лахрро бомбаборон мекар-


ва в охи май мар дум поён надошт
ция хрнгоми д^нги якуми ^jXjOH


Дертар, яъне


04оІ989


М.Диноршоев аз тарик^


нилгун


ба ин
шоир,


масъала равная и андохт


пу ж&зото нави сайда


ШК^ номбардорони


ки то гузапгга мо шш дазор


се хрзор давтшносону олим ва боз


миллат


дшіггем, ки мероси дамаи он^о


Ба на зари мо, іхуаллим


i- «-» rm т т ТТ


шоирону


навшо


омадаанд


он бу дан д, ки


2


хазорон-хрзор humu^a^qH иншо щу дааст.^^^^^д карданд
М.Диноршоев таН^° ^jL0 y


Зиёда аз он^о


^уяІма


^ОИ


!:уалл и ф


rap тамоми су-
да китоби Реі^орд-


бещубда! дар китии*. ,


rra-n чои авваланд /пару


шо ир они


дар ^0И


Ниг


Адабиёт ва


саньат


9


12.01.1989аллакай одамон


І74


данд,


1|Й*


МЯ


ва аммо хрмон накр №
- рамзи маданияти аврупоя


ш+***


[ати ДР^ИО наели бинокорон


Ки -^вопаймо


ва-Хліония


бомбами


о3он пай до щудцаст


ігуна ғоя^о,


^р^ни ^риф, ки дар


*®.мнӯьго^ меьморй


^У£У халос. Зеро Флорѳн


ва


ки да.р натич^и


\


меъморон, рассомон ва пайкара


наіудахо


каср^о


^рбӣ-стратегй


ки барои


ивхр-цузеиро х^к; .бароранд. Ва уцуман
Ватта мегія,


наметавонанд бомбаборон


Бале


хрімаи инро хонанда


ин х^мин тавр


А


^оло ба таьрихи шкасти аморати Бухоро дар ибтидои


асри XX рӯ мѳорѳм* Албатта, хонигарии Бухороро бо дешкра'ёйи Фло


пенция мукой са кардан душв op аетв Бухоро зиндони иуломон, пойтах-
ти щонархипи- іѵутлаі^ (оуд. Вале бо вуяуда он Бухоро —ин ша^ри


• •


шдимтарин. парк^' ҷои паидоиш ва гулгулшукуши э^ьеи ^усулмони,
хусусан музеи мѳъморию таърихии Матриц іаст0


ъ


Сож 1920 трнги беамони ^окимияти щӯро^дар Туркистон бо


аморати Бухоро сурат гирифг
тайёр медадрнд. Х^мла ба пв.^р


Жр Бухоро


оғоз


• •


ба шуриш


Вахри кумак ^рівопаймо^о


сафарбар щу,ганд


Барои бомбафорон карда-ни Бухоро, чӣ тавре


ОТ


Война в


/Уіале риал^о


дойр ба таърихи ч^нги гражда'


ни дар Осиёи Миёна


ки зери та^рири


М.Горький соли 1935 нашр


пудааст/ квйд гар,Щ'БФ'аст


чунон хрл итти^о


бузург


хавопаймо^о


сфрбар щудрлд, ки го^


^^^^^"вӯЗХОИ ОХИрИНИ МО^І


фронти Туркистон набуд" /с.298/


ЯКѲ 813


^гони назди Бухоро , -; - г у;


°н^о форманхе


авгуоти


соли 1920 да


станция и


тавопаймо^оро прі'Дъ


овардад* Байни


9


Р°С^0 /номхои


фрр


9


СОВИПҲО


9


^вопаймо^ои


ньюпор^о


ибтидои


9


вуазен^о


альбат


сада


хх-м.М»/
*


175


Й^НД'


A


б


P


ме


кй


дар


Чорҷӯй б спад ба ин


китоби мій^'■ - ^ Виаотряда


панов


9


Столяров


№ЗКур ¥йд


омад. Чи тав


*


Фоусек


Ильин


бомбаборон лётчикда


аллакай


авиарейда нахустини


Зеленский тайёрй. діданд. То


дОИ#


буд


ДР авиарейда


аз баландидаи садметрэ.


бомбаборони Бухоро cap


" ■ " Л'се.


АУЮМ бомбяУпм тт


^а^ои чормѳтра


кг. вазн


рост ба дасри сапбафеда амир


н .. к — исшеа


6о^рШ бепоен д0іт /с.299/ ¥вотймои


ки


Фѳусек


т


форман, ки


ДОра мѳкард, баъда бомуваффак^ия т бомбахоящро


дбТЧИК


ртофган» аз зф)Ш. охирин баргашт *, Дар рӯзи


I.


па


сеюм низ аз нав


аз паго^й х^вошимоз^о і^гр-пури бомба^ ба Бухоро парвоз карданд


ипггирокчии б ев оси таи бомбаборонкунии Бухоро


летчики озмоишпар Фоусек ба ёд меорад; ”Мо Бухороро бомбаборон
кардам# Мо аморати куз^інро вайрон кардем# Ҳу рсан дай. мор о аз


хама. бѳштар он зиёд мекард


вакте ки бомбахр ба "Манораи марг


II


мераеиданд» з^рчанд


бомбаборон барои мо азф»мияте


II


Ч


/с.303/


foiMOH вак^тѳ ки


II


артиллерия дарвозаз^ои ш.з<]рілла^ои наздікоо


ба


ж яксон кард” /о* 304/ ф


афсарони


ба дада&т


мѳ ов ар д*


балки ба манорахри каср^о ва мас^да;о


аст чри чрмьош-^і


о дамони


сЖ*г>


буд, бомбахо мепарт*і'Т^:хиРан °дамон


х0р^ дюх; інадада


бу дан д


аз даз^іат ба чри расида


то з^ол чунин паррандрз^ои


Барои ахолии Бухоро дар соли


биетум пайдоипм


тавопаймо чрҳрннам ва


охирзамон буд


Зиёт аз ин аэротати


waxcyc


орон


карДОн


ба


фати


ба дав о -бардошта пуд ки


нишонгйрй кӯ^к мерасой д


Фар-


м°ндеда авиация


фармон


АР А»


ки падаР0


то


вадае ки сӯзишвори


Але


кифоя


Ласкин даР


асТ бомбаборон


кард /° “304//


Летчик Николай


саа^1


^узеи округи


дарбии


гГурК и ст он
мекунад, ки


'рНГ0 Ми


І76


Ситораи Мо^ хосса’ _ ^^ ^ бомба ^


t ^ ^ Л0Сса - і^р со ПУД бомба па


,ф каРДѲМв Tfam Ҷо ва х&ма ^ 6 еРУни пахрии амирро


бомбабо-

рон мекардем


яой буданДУ *алос


Дч>


ки


OX^t


ам/Ф нишон-медод, бом-


а}уіи х^р^Мсар0Й ^ хидатгорѳ


рир ба бееарусомонй


#


Д^Р байни афсарони


И


Я1ГаР ва иштирокчии чрнр бо


За Советский Туркестан" Дапкент, І963


|аМИр 1аъРиз« садсола^о, шояд


аморати Бухоро


амир В *Клемена


дар


ад. К^сри


с* 458-459/ накл меку


х^зода


ола


Манора'


^ОК маркарини он аз садар fepcax нацудор буданд. -Бомбаборон


кард


ас оси ва шнорах^ои ijac^o нест


Ф


Бухороро дѳвор^ои к^лъаи 30 шнора пѳчонида буд. )^!\іаи
NBHopa^o ва дѳвор^ои пв^зро нѳсту нобуд карданд. Деворхр


доштанд, -ки баъзеи онхр аз ох^н буд0


гун


^р кито


тарконидрни яке аз дарв оза^ои Бухоро


тасвир пудраст* ’’Наздаки^ои соати 3-и І-уми сентябрь инженер


аз дарвозаи К^рш наі^б кандау 52 пуд мода


дод, ки чаптар


тарканда чойгир карда щуд ва хршн кор барои


таркиш тайёр


и


4 £2/


тьр Бухоро хеле ^нгхри пвдад мерарт. Барои хрр


тар


хона му б ори за дав ом дажт


хабар надо-


рад, ки чи ОДР-мон


ин


чанг^о х^лок щудаанд. Чунин xjpco


омори /статистики/


Вале тълум


'9


А


артилери ва


бомбаборони п&дада ^вои


дар натичри


и якчанд рӯз и да


РГ


9


бисьёр биномом Бухоро


асосан


вайрон щуданд. Ёдаори^ои


аз рост


наафго .дани


б омбахо ба гу«ба з^ая шок


эмин МОН-


& Ва хрт


OHXQO


КИ эмин


мьн дан да


ифтихори ^р)фнги ммрл'


ч^хрн иан д


Соли


ЛУі u


1930 ба аг$и Бухоро


муя с cap гардада


ки


)


}^ьв о па йм охр и


таъкибкунанда


м,риб буд, ки ^Р3^
/• s


177


& боздоранд. Якчанд ароба '


6&


тасарруФ афгодар


}^р СОЛ >рЗОрон


ба Маскав


І’ИЛЛО


зебу


О *•


^Еистоданд


зи


Інатхри


ПВ.ХСИИ


Зухоро


мео##д


ббоихі


аэ тамо* гушю


онро


бала^ интурист


ки


тамошо


ба


).


мекарД#; ш чи тавр дар нати^


даР БУХ°Р° ** мекуна л.


Мекунанд, Ба і^рибй . pox-


I


гарму "ч^шон накд


МИН


яксон пуд/ Ин хел


mpx> ‘.«им-чіМед' б еас ос


^сри мармарин


{


заш


биоьёри^а мепурсиданд, ки, пас


мена му д. Баху су с


аз ин сусттар аз о^ати заминч^унб


> чаро дагар бино^ I


тах^ӯрсиаш as


эмин


наметав онам бигуя


мон даан д,


Охир ман


I


1>


вайрон щудаанд,


;


I


*


і^ср^он Бухоро дар нати^и бомбаборон


!


пикоят


л


мекард ба ман рахнамои интурист


и


.Ирр замони ошкорбаёнй


ПОКПВ.ВИ


на метав онем ба вокиа'


зшй тобистон ва тирамох^ соли І920


Ба


таърих| ушное он лозим буд, ки вок^иахри к^ьхрамонона


фочиавии он давраро пурра барк^рор кунанд« Имрӯз дар давраи


I


ошкорбаёнй мо умедворем ки в окупай Зухоро


комили хешро


4


I


дар сах^іфаи таърихи мо пайдо мѳкунад» Албатта, баркррорщунии


ажимияти шӯрохр дар Бухоро барон тандари социализм дар Осиеи


Миёна ах^мияти таърихи. дошг


Аммо оё бомбаборон кар дани Бухоро


шарт буд? Мапар ба дагаР Р02» ^а аш^


ғалаба кардан цумкин


набуі? Охир, ёдрорихри


юданияти чрхрнй арзип^ои дшшопазири


сон аст* Ва шахре


ки


Бухорои пвриф"-аш меноманд, аз ин


^смат берун


п пя.ни Бухоро яке аз бузурста


Бомбаборон кар дани су и


Рин фоҷиах^ои чрнги


Qprpo аз хотираи


хат задан


t


г


4


наметав он


ТоТоэуіР03


9


профессор, доктори


ИЛ [ЛИ


Института ицписодае*


ти


■а


^ОНИ


ва


муносибатяр


бай


налхалчии АИ СССР
1%


№ mspax ио^ №


нам, ки МУ^ллис(ц он Чй Хел


аз ау^1и савод


°0ЛИ 1988 ба: даот


\


°^До Ман намедо-


дайДotsr


Ӯ


°тм, леши ” ■ ^ ™т


сф *" аз тнти*Р навипггахоя


К* м roiW “V »№ На«ти„


ТаН^° иловаеро' раво


мепумо-


вале охирин фоҷ^


бомбаборон кардани


фо^иа^ои Бухоро бещу


бепушту пано^дар ^трух надодааст


пахр в а шрдуш


-ганҳо


ба 0


Мкёна хос


монро та^плл накардааот. Таърихшносони


ва Муноёибади ӯ. ба а^олии ишадя


» Ин гуна фоҷиах*
ftirap он ки цуаллиф к^иркунии


ода-


• гу -


ДО


1 то- х^ол ба на^ш МвВ
і/ахсусан точ^кон,
ки вакіи истилои


I !


-I


ба^о на до дран д* Чаро чунин >^олат рух


ва дертар таксой моти -м^лӣ-^д^да-^асосан тонкой ^
jp.Jw тах^ру таък^б Шудаід, Чаро дрр Русияи подшох^і цуъаі^тан


ф


• *


^ w ѣ


бопЕД XjpМч тонкой ин і^др-р аэоб йадед^ндуо тан^о пас аз ин-


to


ішлоб боз бештар хрдефи истеъмори марзй ва фархрнгй в^рор гириф-

I


тан# To хол дойр ба ж


мишШ^ШсЛУ


% -


СеМеБудённый ба Осиёи Миена дар


сотри солкой 20-ум ^ікао маълумоти ко® надотад /банде.


афедон хабар дорам, ки бо щунидіни номи


тан


наюіи


’'сарлашкар” >


ба ‘забои трифтан


корномахои


к


ба дахпЕ-т меома'


w С


данд. Мегӯянд, ки С • М. Буденный


Шибирғони Афғонистон дасти


тааддй да.роз кардааст/


Лина ба редакциям


Меданская газета" мак,олаи


А что


в предложениях?


&іет. .


р°


ЯиристодаЦ


Хайр, барои имрӯз хрминаш


Якіданбе. ^азяР W “в-Чі®18,11


бисьер


мутолиа


bop..»/»»!»


[иа • кард^Мв ^ лгч,шяи Ш- буда^ ва


^бнрих Боровик/ тавр


увя


/19І^19еб/ а№б


9


аскари армияи Ш1А


узноманигор


петгогро роҷзь


ба


f 48'


Or он ек
е0 шоир Иосиф БродСКийІ


І79


уМр


ба cap мебарад


/соли


тав.


#}-ри Ленинград ду бор


^к°фотц Ноб


^940/


ки


бар® чудааст ва И.БродсКийро


І8.02.І964


нирифтаас


*>0ло дар хорича


і


ва


т> хондам о Суд дар


ба


дафьаи даюм-13.03.1964


карД« Сатрхри ма^иілаи


Огон


мӯхлати 5


ь


лаколахри Г. Урок;.


9


о,© Саи в


ро


о зо да махрум


онда истода^, мак^оадхо^ пуши дай


р,Гаффор°в ва МоОсими пени


^Юсупов С.Табаро


Р.А


доранд онх,о ба мащолаи Я.Лернер, А


назаР меоянд. Чй


шбоха


кюрине


садо


ба он


# *


• і


Тошки


ГѲЯД "дастгирии халкЧ ба


Іюнин. М,Медведев** ва акси

9


'Ат б


ма^олахри дар "Комео


ва


Коммунист Таджикистана


Тоникистони совѳтй


гИ!


/тан^о "Газетам цуаллимон" ба ин дасиса


хо хрмовоз нащуд, ки


якумр


40 ГГ


кардан рафикрни зикріда'да мебуд, маро ^м ь^гхокимаи суда ва аз


эхтимол шхр^ат насиб мегардид. Ба -^ар х>ол сиёсатьадон^


Ч


У


О' соли


І937-ро паси cap карда пешбинй ме кардан да ки "ояндаи М.Миррах^


мов сиёх;


іастп •


л 1 ^ И f'- ,Ц-^ ■ Р ■ f 1 уЛ у Н*
/* ^ J * ^ і/ Я 1 ■ Г J 1 А II Г * >


Хргйронам


9


ба


лозим буд таздмф кардани гонкой мащолай


Суоле кону


'Ш >


КИ агар нияти дуишнони


маънавии ма^о ла^


акшіи мегардпда


пас,


ман бояд


кор мекардам?


да


чопи ма^ола ба


омада будам:


океан


1968


R


дар


рухдодаро


такрор мекунам


Соли


1968 дар майД0НИ


Сайгон


рох^би


буддой


бо аломати


эьтироз ба амрикоиён


і!


I


^Удашро оташ зад


щ та^даР4


ухтану


Огонек


1988


9


г9оХіД9бз


бкололиГературнь®лтР^®оЬв наше» городе


Вечерний Ленинг


^ Ниг


рад
180


^ухтан мебояд, на cap ^


Дертар


МЭЯ


хабарчини купан д


дан


ба


00-


хокистарамро


васият


он^ое


э


ки мѳхох&нд


/агаР ^отщ>0 на"ё; вд


!Д гӯрам кѵы»,.. ба ^“Чир

пв-зф ё Др-^бед гӯрам


^фитто ДИСМИ


кунанд, то


баран д,


Во


деворхр ма^рлгироиро бишан


ва)ур.ти миллӣ хиэмат намодмГчунин


Ки


бо ^ммилатхоям гироям,


‘■■аргам у^цм ба пайванд^ ба


буд намаҳо


як сол пеш.


Зеро


Фош мегуяцу


Имрӯз дар "Чр1


Тоҷикистон


КрНД


!!


• • #


ба табъ расидааст


вуфгаи худ далшодам,


£У да^он озодам0


мак,олаи А*Истад "Бухорову Самар-


Муаллиф пеши^од кардааст


ки


мачал


лае ба jy забон тоҷ^ки ва ӯзбекӣ чуй органи КМ комсомолии Тонкие


он ва Узбеки стон таъсис ёбад* Як


дар Тошканд мо х^ьмин


пешни^одро баён карда будем


такопу .карда чащмам бсч ин хабар афто.д, ки додда


тамро ба худ чалб кард:


Пв£ аз танкойд


" СУХАНИ НОБАРҶрЙ ЗИШГ Б011АД"


Макол


»


ки та^ти х^агмн


дар рӯзномаи "ТоҷикистО1


овети" 27 январи соли


Ҷорӣ Чоп гардада буй мебоист ¥мчун


маслист де^


пешгиркунандаи


’ІИ


рузномаи ч^вони


мекаод


Дар ма^олзи мазкур


оид ба худсари^ои баъзе цуал'


ли фон сухан рафга


9


буд


Ьнӯ


риоя


». *• - Л» *• » ' '


рӯзи


на ш да-ни


этикаи


ру о Ш-Ниг ори


и шора


аввали


щудани


маіуэла аксари


и МОНИ


маі^оа


доштанд,


ки


он т> рӯзномаи


мо низ ЧОП пав ад.


Аммо ба ҷои он


%


маі^олаи ч^вобии


31


январь дар рӯзномаи


'Коме о моли Точ^кис


ДДтовуллоев


та^ти сарлавдаи


5?Мза


кун


I


полеза вайрон


карДУ


рафт


и


Ш Д>


ки


’’Ушгура гуфганд


минбаъд боиси


^Уфгугӯ


и


доманадор


гарде д
г


А


*81


t


\ ѵвоЬм


nivu


РУ


Напиип*


1


41


бала


-^Р он ба вайрон кардан


д°Д


беоу^тироглй


ІЛИ


ур глкас б рох


і


Фврида


f 1


V


ва партияв


I


нисбат ба


ан діэ барон


ки макущахри мазку р


зо^ір наму да


С\


>


врида хандаю истехую і^рор додани


I


jjQGB


fOt т


гъии партиявй


^ипгг бошд ба комцунист-ч Д


До ДО щуд


Т.Нигоров


Маълу м


Му^ррири рӯ зномаи "Комсомоли То^кистон"1


к и


^ррири баъда А то )^мдам ба рузнома


от да.


идо дойр ба ДЛтовулл


ттериалхри -’зарури” чрдъ


меоваодааст. Ва нацунаи барч^стаи он дар щумораи І-уми январии


соли І989 инъикос ёфгааст* Тан^о як суол б едав об мемонад: ки ав


валин ну да f этикам рузношлигориро вайрон кардааст ва ки охирин


пуда боз ба ин кор даст задааст?!


ми янва


соли І989. Имрӯз дар Комитета давлатии


Тош


д ба телевизион ва радаощунавонй бо ҷонишни раис


В.Захватов /собин| іцухріррири


Комсомолец Тадкикистана


ки шодра-


В.Г.Счастнев дар


ван,іаш ӯро барон беистеьдодааш ба кор


гириптга бу а/ва мух^аррири идораи макту ^


тадкиі^от


сощоло-


радао Элла Ивановна Рязанова /я


цук^ррабони В.Захватов/


сУ^бати талхѳ барпо гардаД® ^ ^


бо он^ое, ки худао интернащ


ілист меноманду


дар агиал


миллатчии атдаанд,


охӯрдаеД?


Ман бо ин гуна


о дамой


хеле


бисьёр вохӯрдаам. Вак,те ки


УВЯ


мѳбинам


бэ,ъза,н


лр мс ӯх,ба


т


мешавам, як


Тох^икистони советй


9


27.07.1988


0о.


зрловат^мегирвм. %


іег


и


ва3и "хизматхри хоссаа


^ӯед,


^вонистэ КИ дар Сӯ^бат чун^


■^Р назда


^оЗахва1


рейх”


вазифа


Ҷой гирифт,-Ӯ х^итто


'


Ман


доир ба


^°лаи


УХанро низ pagQ дОН'ад.


#х меравар? / ак^даи худамр0


щумо


/яъне "То ба кай


набуД


• •


Дорам. Он хел чоп кардан


Танх.0 дар ткл чоп ба


I


вобаш додам


I


Д^ар хел чоп. щудан


ман маъкул


иамерасид


кардан ба хадаф


ft*


Пештар шеъри миллатгароёнаи М.Дуданро хонда будам


••I


э


КИ


дар он халв^ои мусулмон з^рдафи та^ир к^рор гирифтаанд, Ал^


дар щумораи аввали соли І989-уми шдаллаи "Огонёк, шеъри хѳлѳ


намаки ни Е* Евтушенко ^Афганский муравей


и


щудааст


чо


меорем


АФГАНСКИЙ МУРАВЕЙ


Ғусский парень лежит на афганской земле


Муравей-’мусульманин ползет по скуле


Очень тру да о ползти*


# о


Мертвый слишком небрит


И тихонько ему муравей говорит.


и


Ты не знаешь, где скончался


Шн


сІНѲѵ ѳ


1 * *
Іхі


только


я


*п гг о
1 ^


Y^C ‘


■Р^


Почему ты явился


с оружием


Здѳс


первые услышавший


'7


Что ты дашь


нашей родине


нищей» босой


Если в


бственной


очередь


за


олбасоШ


Разве


у би тых


чтобы опять


даа,і№ти


миллионам еир


прибавлять?
ҒУс


183


Мурав


парень лежит


му сул ьманин


в


а&ган


А


земле


!


I


; I


И О ТОМ, как


Му ра в


его


п°лзет по скуле,


і


і


прав


бы подаять


воскрес


Но на


Маловато


северной родане


он хочет


I


спроситъ


остало


сирот


ба


к^вли Е.Евту


мурав


лудаі ва муаллиф онро тр.р


шоъри мазкур соли І983


бухает. Вале ин шеър ба


Доираҳои.овдда, дастони


34,0 д


ч


3УДй пахн


маржам хонда


ни шӯрави дар Афғонистон б&


'м мешавад


дар байни афсаро-


охрнги марғубе


эҷод мегар-


Пагох^ирузи ба назда цух^ррири "Тоҷикистони совета" М.Му


^аббатЧЙГ рафта^роч^ѳъ ба маі^олаи С «Ҳ. Акимова сӯх^бат кардам


Алови чашшм мух^ррири бечораро П.К.Лучинский чунон гирифтааст


ки та мо ман


аст


Ӯ чопи маірлае дойр ба ш,взӯи тахрифі


андепв^ои С*>^.0^


ва ба


4


орид кардани (іикр^ои Гимлер /аз


программам


Ост ро, ки дар ташкилоти х^збии ч^умхури ба он


даст задаанд, рози напгуд,


масъалаи


ман^оми давлати додан ба забони точ^ки


кӯндаланг


одааст ва


побанда ин пикранд* Ҳеҷ»


ка&о-


дода


она да ки


кибаташ


й мепавад. Ба ф^кри ман, дар


рад


афкори умум дар чушффй


вааъияти ноором ба


ми


Ваі^т


ки:


сари


Сад минбар афгодапД


зир^ои ӯ


То наафганд


забони хепгган


тр сари


сад


дор Нон до дан д шоир^ои ӯ


То наафгаД бар


загиин кр>дри


сухан


9 9 0


рУфтани шоирро ба


ед^Ѵн хо^Д


забони модари барои


ки
?о^'


ЧӢ К^ДРУ К^№іт


у3


латӣ гирад хо^


lfyKf*W^CM !,мллаг^забон ба


~.І84 -


Л°РЭ-Д« Умуіщд


>дар ¥Р ДУ холат


1 '


хо^ I заб они


точ^кӣ ш,ко


ху дамнос


'^м баи^о тщ} атросЕи рукни
ощщри васеъ таконе ме да-


ри MOB


»


С*Саъда


' А да. би


Іѣѵфуз китоби Ре^одазода


У


Душанб


асти XX/


Угодам, ки к^лам


Маори ф, І988


тоҷ^к /асармой ХУІ-ХІХ ва ибтидои


иншои он


ОЧИз


ро хонда чунон х^м ба х^йрат
аст, Махсусан б о би "Адабиёти


ибтидои асри XX /Аз соли І905 то арафаи Революциям Октябрь/” &хю


шн нависад: "Аз аввали асри XX дар Осиёи іѵіиёна - чи дар ^улк-
I


!.


іГІ


185


Д'


ой Р


ба мазцуни гоявии


адабиё


он


Г он ҲОИ


асосии ин


бу дан д,


КИ МО


адабиёт асосан


онхрро дар ниѵаи


№ра навиштааст: "Мазҷун


^мон равия ва ѵавзуь


авоми


g xys дар ОСОРМ адабии шоиру навиоандаг


ДУкми асри XIX


деда


„I


3!


махрлли низ гоя^ои маърифат


тарафдори буржуа


ва


^шомӯзи деда мещуд0 Аммо


ат^биёти тарафдори буржуа


илцу- донишу


баробари ж»мин


до


дар KjHcmm зиёда асархои


махрллй мо мавзӯъхои миллатчигй


пантуркисти ва исломпарастиро мебинѳм


и2


овар