Browse Documents (476 total)

  • Translation is not empty

Курбонии дузахма
Victim of the Double Blow

From the publisher: Бӯрӣ Каримови на факат дар Точикистон, балки дар собиқ Иттиҳоди Шӯравй машҳур дар ин китоб дойр ба сабабу окибатқои ҳодисаҳои баҳманмоқ, дасисабозию нотавонбинии баъзе аз хукуматдорон, чй туна сурат гирифтанн се пленуми хизби коммунист дар он рӯзҳо бо дарду алам ва дар айни замон бо мухокимаронии мантикан солим кисса пардохтааст. Балки ин китоб сарнавишти пурмочарои худи ӯ ва халқи ӯст. Buri Karimov (1958-) was a government minister in the Tajik SSR in the mid to late 1980s, reaching the post of Chairman of the State Planning Committee (Gosplan Tajik SSR) by 1989. Famous for becoming the youngest minister in the USSR at age 28 in 1987, Buri Karimov was an ambitious and charismatic late Soviet Tajik politician. He reached the post of republican Gosplan chairman in 1989, but fell out of favor and lost his Party and government positions in 1990 as a result of the February 1990 riots in Dushanbe. This memoir partly describes his political career before and after 1990, but is largely focused on the riots themselves.
Date: 1992 Source: Karimov, Buri. Kurbonii duzakhma. Dushanbe: Oriyono, 1992.
https://islamperspectives.org/rpi/plugins/Dropbox/files/TajMem/TajMem_042.pdf
Translation

Сарнавишт Fate

From the publisher: Қудратуллоҳи Искидарғи дар иигоштаҳояш бо номи «Сарнавишт» аз дидаву шунидаҳояш бозгӯ шудааст, ки паҳлӯуои норӯшани ҳаёти солиёни гузаштаи рӯзгорашро рушанӣ меандозанд. Qudratulloi Iskidarghi (Sharifi Jamil Qudrati), b. 1927, was a longtime employee of the Tajik SSR's Committee for Radio and Television, and worked closedly from 1960s-1980s with many television and movie directors. Originally from the small village of Dargh near Aini, his memoir comments on his work and origins.
Date: 2014 Source: Iskidarghi, Qudratulloi. Sarnavisht. Dushanbe: Kayhon, 2014.
https://islamperspectives.org/rpi/plugins/Dropbox/files/TajMem/TajMem_021.pdf
Translation

Текст проповеди имама Московской мечети Салихова против использования ядерного оружия и агрессии англичан Sermon by the Moscow Mosque's Imam Salikhov against the use of the atomic weapons and the British aggression

Date: [1957] Source: GARF,f.6991,op.4,d.86,l.175-176ob
Transcription Translation

Справка о посещении Московской мечети врачом из Тегерана

Date: 1958-04-13 Source: GARF,f.6991,op.4,d.99,l.26-27
Transcription Translation

Текст проповеди имама Московской мечети Салихова по случаю приезда в мечеть Президента ОАР Гамаля Абдель Насера A preaching delivered by Imam Khatib Salikhov Kamaretdin at the Moscow Cathedral Mosque on Friday, 2 May 1958 in honor of the arrival of the President of the UAE, Gamal Abdel Naser

Date: 1958-05-02 Source: GARF,f.6991,op.4,d.99,l.54-59
Transcription Translation

Справка имама Московской мечети Мустафина о посещении приема, устроенного афганским посольством по случаю дня рождения короля Information from the Imam of the Moscow Mosque Mustafin about the reception at the Afghan embassy to celebrate the birthday of the king

Date: 1957-10-15 Source: GARF,f.6991,op.4,d.86,l.187
Transcription Translation

Справка о посещении Московской мечети делегацией из Судана Information about the visit of the Moscow Mosque by the Sudanese delegation

Date: 1957-09-20 Source: GARF,f.6991,op.4,d.86,l.181-183
Transcription Translation

Справка о посещении Московской мечети иностранцем из Индонезии

Date: 1957-08-16 Source: GARF,f.6991,op.4,d.86,l.116-117
Transcription Translation

Справка о посещении Московской мечети четырьмя иракскими студентами

Date: 1957-08-10 Source: GARF,f.6991,op.4,d.86,l.103-104
Transcription Translation

Письмо С. Мехтиева в журнал "Работница" о пережитках прошлого в отношениии женщин в Дагестане Mekhtiev's letter reporting weaknesses in the efforts by local government bodies to stop violence against women in Dagestan

Date: 1935-01-17 Source: GARF,f.R3316,op.37,d.80,l.1,3-3ob,10-13
Transcription Translation

Протокол № 3 заседания комиссии при Президиума ЦИК СССР по улучшению труда и быта женщин Protocol of the Meeting of the USSR CEC Presidium's Commission to Improve the Labor and Daily Lives of Asian Women

Date: 1929-05-31 Source: GARF,f.R3316,op.42,d.172,l.30-30ob,37,38,42-43,45-46ob
Transcription Translation

Стенограмма заседания комиссиии при Президиуме ЦИК СССР по улучшению труда и быта женщин Transcript of the hearing of the USSR CEC Commission regarding improving labor and living conditions for women

Date: 1928-12-12 Source: GARF,f.R3316,op.42,d.172,l.10,12
Transcription Translation

Письмо колхозников-дунган Киргизии И.В. Сталину о создании своего национального района Letter to Stalin from the Dyishin collective farm and non-collectivized farmers from the Irdyk settlement in the Kir. SSR's Karakol District concerning the question of concentrating governance of the Dungan population in one republic and creating a Dungan district

Date: 1936-08-3 Source: GARF,f.R3316,op.29,d.575,l.17-18
Transcription Translation

Протокол № 18 закрытого заседания Бюро Карачаевского обкома ВКП(б) (о женщинах-заложницах) Concerning freeing nursing mothers being held as hostages for the head bandits who have failed to appear

Date: 1930-08-09 Source: RGASPI,f.17,op.21,d.3475,l.187
Transcription Translation

Протокол № 56 заседания Бюро Северо-Кавказского крайкома ВКП(б) (о мечетях) Concerning the Closing of Churches and Mosques

Date: 1930-01-14 Source: RGASPI,f.17,op.21,d.3371,l.4
Transcription Translation

Циркуляр ОГПУ по вопросу о преподавании вероучения в мусульманских школах OGPU Circular directive regarding the question of teaching religious doctrine in Muslim schools

Date: 1924-05-12 Source: RGASPI,f.17,op.84,d.587,l.207-208
Transcription Translation

Зам. Председателя САДУМ Бабаханов Уполномоченному СДРК при СМ УзССР Иногамову о духовных училищах Deputy chairman of the SADUM Babakhanov to the Plenipotentiary for the Council for the Affairs of Religious Cults UzSSR Inogamov on religious schools

Date: 1956-09-04 Source: TsGARUz,f.2456,op.1,d.201,l.48
Transcription Translation

Коллектив верующих мусульман Председателю СМ РСФСР объяснение к ходатайству From a group of Muslim believers to the Chairman of the RSFSR Council of Ministers: Explanation to their petition

Date: 1956-08-25 Source: GARF,f.6991,op.3,d.127,l.176-177
Transcription Translation

Информационная записка о праздновании мусульманами СССР праздника Ураза-Байрам в 1956 году Memorandum on the celebration by the Muslims of the Soviet Union in 1956 of the religious holiday of Uraza Bairam

Date: 1956-07-30 Source: GARF,f.6991,op.3,d.130,l.25-34
Transcription Translation

Проект организации духовного училища, открываемого в Ташкенте The organization of the religious school to be opened in Tashkent (a proposal)

Date: 1956-05-22 Source: TsGARUz,f.2456,op.1,d.201,l.49-50
Transcription Translation

Председатель СДРК Полянский Уполномоченному Совета по Узбекской ССР Искандерову об иностранных делегациях, посещающих СССР Chairman of the Council for the Affairs of Religious Cults Poliansky to the Plenipotentiary of the Council under the Uzbek SSR Council of Ministers Iskanderov on foreign delegations visiting the USSR

Date: 1956-03 Source: TsGARUz,f.2456,op.1,d.191,l.137-138
Transcription Translation

Докладная записка Уполномоченного СДРК по Бухарской области Ачилова о результатах изучения практической деятельности мусульманского духовного училища Мир-Араб Memorandum from the Bukhara oblast SDRK Plenipotentiary Achilov to the SDRK Chairman Poliansky On the results of a study of the practical activities of the Muslim Religious School, the "Mir-Arab" madrasa located in Bukhara

Date: 1956-03-28 Source: TsGARUz,f.2456,op.1,d.198,l.1-5
Transcription Translation

Резолюция Съезда представителей мусульманского духовенства и верующих Средней Азии и Казахстана по докладу Бабаханова Зияутдин Кары о патриотической работе среди мусульман в период Отечественной войны Resolutions of the Congress of representatives of Muslim Clergy and Believers of Central Asia and Kazakhstan on the report by Ziiautdin Kary Babakhanov,
"On patriotic work among Muslims during the period of the Great Patriotic War"

Date: 1943 Source: GARF,f.6991,op.3,d.6,l.47-49
Transcription Translation

Доклад Члена органиационной комисси по созыву съезда мусульманского духовенства и верующих Средней Азии и Казахстана Шамсутдинова Габдулгаффара по вопросу о выборах Духовного Управления Report by a member of the Organizing Committee for convening the Congress of Muslim Clergy and Believers of Central Asia and Kazakhstan, Gabdulgaffar Shamsutdinov, On the elections of the Religious Directorate

Date: 1943 Source: GARF,f.6991,op.3,d.6,l.45
Transcription Translation

Организационное совещание по созыву съезда председателей мусульманского духовенства и верующих Organizational meeting on convening a Congress of representatives of Muslim Clergy and Believers

Date: 1943-08-20 Source: GARF,f.6991,op.3,d.6,l.42-43
Transcription Translation

Вступительная речь Председателя Организационной комиссии по созыву съезда мусульманского духовенства и верующих Средней Азии и Казахстана - Абдумаджитханова Ишан Бабахана Opening speech by the Chairman of the Organizing Committee for convening the Congress of Muslim Clergy and Believers of Central Asia and Kazakhstan – ishan Babakhan Abdumadzhitkhanov at the opening of the congress

Date: 1943 Source: GARF,f.6991,op.3,d.6,l.39-41
Transcription Translation

Протокол инструктивного совещания уполномоченных СДРК по РСФСР Minutes of the instructional meeting of the plenipotentiary representatives of the Council for the Affairs of Religious Cults of the RSFSR

Date: 1955-07-28 Source: GARF,f.6991,op.3,d.110,l.163-164,171,173,176,179,188-190,196-199,201
Transcription Translation

Сведения о посещении САДУМ иностранными делегациями в течение 1953 и 1954 годов Information about visits to the Muslim Religious Directorate of Central Asia and Kazakhstan by foreign guests during 1953 and 1954

Date: 1954-11-01 Source: TsGARUz,f.2456,op.1,d.163,l.36-37
Transcription Translation

Председатель СДРК Полянский в ЦК КПСС о направлении трех советских мусульман на обучение в аль-Азхар Chairman of the Council for the Affairs of Religious Cults Poliansky to the Central Committee on sending three Muslims to be trained at Al-Azhar, a Muslim academy in Cairo

Date: 1954-09-27 Source: GARF,f.6991,op.3,d.102,l.308-309
Transcription Translation

Уполномоченный СДРК по Узбекской ССР Искандеров об индонезийской женской делегации, посетившей САДУМ Plenipotentiary of the Council for the Affairs of Religious Cults under the Uzbek SSR Council of Ministers Iskanderov to the State Security Committee of the Uzbek SSR on the visit of SADUM by the Indonesian women's delegation

Date: 1954-08-17 Source: TsGARUz,f.2456,op.1,d.164,l.30-34
Transcription Translation

Уполномоченный СДРК по Узбекской ССР Искандеров Секретарю ЦК КП Узбекистана Гуламову о фетве Ишана Бабахана касательно самобуийц Plenipotentiary of the Council for the Affairs of Religious Cults under the Uzbek SSR Council of Ministers Iskanderov to the Secretary of the CC of the Communist Party of Uzbekistan Gulamov about the reasons for the onset of cases of suicide from the standpoint of religion

Date: 1954-07-20 Source: TsGARUz,f.2456,op.1,d.166,l.46-47
Transcription Translation

Председатель СДРК Полянский в ЦК КПСС о ходатайстве САДУМ об издании Корана Chairman of the SDRK Poliansky to the Central Committee on publishing the Quran

Date: 1954-05-15 Source: GARF,f.6991,op.3s,d.102,l.118-120
Transcription Translation

Инструктивное совещание СДРК с уполномоченными по областям Горьковской, Кемеровской, Кировской, Крымской, Ленинградской, Тамбовской, Московской и Ульяновской Briefing for the SDRK plenipotentiaries for Gorky, Kemerovo, Kirov, Crimean, Leningrad, Tambov, Moscow and Ulyanovsk oblasts

Date: 1950-04-4/5 Source: GARF,f.6991,op.3,d.66,l.32-62
Transcription Translation

Председатель СДРК Полянский Председателю Совета Министров СССР Маленкову о паломничестве мусульман СССР в Мекку и Медину в 1953 году SDRK Chairman Poliansky to Chairman of the USSR Council of Ministers Malenkov on a pilgrimage of Soviet Muslims to Mecca and Medina in 1953

Date: 1953-09-30 Source: GARF,f.6991,op.3,d.93,l.231-233,235-238
Transcription Translation

Справка о наличии и деятельности религиозных объединений в Москве Memorandum on religious congregations in Moscow

Date: 1955-05-28 Source: GARF,f.6991,op.3,d.113,l.184-185,189
Transcription Translation

Председатель СДРК Полянский Маленкову о роли и месте Совета в религиозной политике СССР SDRK Chairman Poliansky to Malenkov on the role of the Council in the Soviet policy on religion

Date: 1952-11-29 Source: GARF,f.6991,op.3,d.85,l.241-243
Transcription Translation

Отрывок из отчета о состоянии религиозных культов Excerpt from a report on the religious cults

Date: [1955-05-01] Source: GARF,f.6991,op.3,d.110,l.114-116
Transcription Translation

Установки по конкретным вопросам работы Уполномоченного СДРК в республиках Средней Азии и Казахстана, утвержденные на заседании Совета Guidelines regarding specific issues in the work of the Plenipotentiary of the Council in the republics of Central Asia and Kazakhstan

Date: 1955-04-01 Source: GARF,f.6991,op.3,d.110,l.55-57,59
Transcription Translation

Председатели СДРК и Совета по делам русской православной церкви Полянский и Карпов о необходимости регистрации фактически действующих, но не оформленных религиозных обществ Chairmen of the SDRK and the Council on the Affairs of Russian Orthodox Church, Poliansky and Karpov, on the need to register religious congregations that exist de facto but have not been registered yet

Date: 1955-02-05 Source: GARF,f.6991,op.3,d.113,l.110-112,116-117
Transcription Translation

Председатель СДРК Полянский в ЦК КПСС о состоянии религиозного движения к 1955 году SDRK Chairman Poliansky to the Central Committee on the religious affairs by 1955

Date: 1955-01-11 Source: GARF,f.6991,op.3,d.113,l.3,7-8
Transcription Translation

Протокол заседания СДРК Minutes No. 13s of the meeting of the Council for the Affairs of Religious Cults

Date: 1952-06-03 Source: GARF,f.6991s,op.3s,d.83,l.178-179
Transcription Translation

Доклад Председателя СДРК Полянского Суслову о количественном изменении зарегистрированных религиозных обществ и служителей культов за время с 1 января 1948 г. по 1 января 1952 г. и данные о выявленных незарегистрированных религиозных группах по состоянию на 1 января 1952 г. Report from SDRK Chairman Poliansky to the Central Committee on the quantitative change in registered religious congregations and clerics in the period from 1 January 1948 to 1 January 1952 and data on identified unregistered religious groups as of 1 January 1952

Date: 1952-04-05 Source: RGASPI,f.17,op.132,d.569,l.88-94
Transcription Translation

Информация о поездке мусульман-паломников из СССР в Мекку в 1955 году Молотову от Председателя СДРК Полянского SDRK Chairman Poliansky to Molotov on the trip of Muslim pilgrims from the Soviet Union to Mecca in 1955

Date: 1955-09-17 Source: GARF,f.6991,op.3,d.114,l.150-159
Transcription Translation

Заместитель Председателя СДРК Садовский Ворошилову о ходатайстве мусульман из СССР о совершении паломничества в Мекку в 1950 году Deputy SDRK Chairman Sadovsky to Voroshilov on the petition by a group of seven Muslims to make a pilgrimage to Mecca in 1950

Date: 1950-05-15 Source: GARF,f.6991,op.3,d.68,l.33
Transcription Translation

Начальник Управления агитации и пропаганды ЦК ВКП(б) Александров Жданову о ходатайстве Полянского об организации паломничества в Мекку мусульманами СССР в 1946 году Chairman of the Directorate of Propaganda and Agitation of the VKP(b) CC Aleksandrov to the Secretary of the CC Zhdanov on the request by Poliansky for permission for Muslim believers to make a pilgrimage to Mecca in 1946

Date: 1946-07-29 Source: RGASPI,f.17,op.125,d.407,l.59
Transcription Translation

Спецдонесение Уполномоченного СДРК по Узбекской ССР Искандерова о возвращении верующих и духовенства из паломничества в Мекку в 1954 году Special report from the Plenipotentiary of the SDRK under the Uzbek SSR Council of Ministers Iskanderov on the return of believers and clergy from the pilgrimage to the city of Mecca in 1954

Date: 1954-10-12 Source: TsGARUz,f.2456,op.1,d.166,l.87-91
Transcription Translation

Председатель СДРК Полянский Ворошилову об отмене паломничества мусульман из СССР в Мекку в 1947 году SDRK Chairman Poliansky to Voroshilov on the cancellation of pilgrimage of Soviet Muslims to Mecca in 1947

Date: 1947-10-07 Source: GARF,f.6991,op.3,d.48,l.44-45,47
Transcription Translation

Муфтий Ишан Бабахан о своей поездке в Мекку в 1945 году Mufti Ishan Babakhan Abdulmajidkhanov on his trip to Mecca in 1945

Date: 1946-01-01 Source: GARF,f.6991,op.3,d.45,l.14-20
Transcription Translation

Справка по мусульманскому культу Инспектора СДРК Абушаева Muslim Cult Overview by SDRK inspector Abushaev

Date: 1949-11-17 Source: GARF,f.6991,op.3,d.61,l.119-125
Transcription Translation

Шепилов, Слепов и Суханов о проведении праздника "Каун-Саиль" в Узбекистане Shepilov, Slepos and Sukhanov to Malenkov on the Kaun-sail holiday in Uzbekistan

Date: 1949-04-07 Source: RGASPI,f.17,op.132,d.114,l.7-8,6a,9
Transcription Translation

Инструктор Отдела пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) Гончарок Секретарю ЦК ВКП(б) Маленкову о феодально-байских и религиозных пережитках в Казахской ССР Department of Propaganda and Agitation Instructor Goncharok to Malenkov concerning religious and feudal-bai vestiges in the Kazakh SSR

Date: 1949-09-12 Source: RGASPI,f.17,op.132,d.258,l.72-83
Transcription Translation

Докладная записка о работе СДРК за 1948 и I квартал 1949 годов Memorandum on the work done by the Council for the Affairs of Religious Cults for 1948 and the First Quarter of 1949

Date: 1949-04-23 Source: RGASPI,f.17,op.132,d.111,l.45-50,59-62,66-68
Transcription Translation

Запись приема Ворошиловым Председателя СДРК Полянского Account of Meeting between Cde. K.E. Voroshilov and I.V. Polyansky, Council for the Affairs of Religious Cults Chairman

Date: 1949-02-12 Source: GARF,f.6991,op.3,d.8,l.175-177,179
Transcription Translation

Краткий обзор состояния и деятельности мусульманского культа за 1948 год члена СДРК Тагиева Brief overview of the state and activities of the Muslim cult for 1948 by the SDRK member Tagiev

Date: 1949-01-30 Source: GARF,f.6991,op.4,d.23,l.11-18ob
Transcription Translation

Председатель СДРК Полянский Уполномоченному СДРК по Татарской АССР Багаеву о проделанной работе и предоставлении информационного отчета Chairman of the USSR CPC Council for the Affairs of Religious Cults Polyansky to the Tatar ASSR plenipotentiary for the Council for the Affairs of Religious Cults, Cde. Bagaev on the work done and reports delivered

Date: 1945-09-24 Source: GARF,f.6991,op.3,d.21,l.54
Transcription Translation

Председатель СДРК Полянский Г.Ф. Александрову об активизации духовенства и верующих религиозных культов за 1944-1945 года Chairman of the SDRK Polyansky to G. F. Aleksandrov about increased activity by the clergy and religious cults in 1944–1945

Date: 1945-08-31 Source: GARF,f.6991,op.3,d.10,l.61-73
Transcription Translation

Уполномоченный СДРК по Казахстану Сабитов Председателю СДРК Полянскому Kazakhstan Plenipotentiary for the Council for the Affairs of Religious Cults N. Sabitov to the SDRK chairman Polyansky

Date: 1945-07-20 Source: GARF,f.6991,op.3,d.21,l.49-51
Transcription Translation

Доклад Уполномоченного СДРК Полянского товарищу В.М.Молотову о вернувшихся из паломничества мусульман Report from Polyansky to Molotov on the group of 17 Muslims that returned from a pilgrimage to Mecca

Date: 1946-01-18 Source: GARF,f.6991,op.3,d.34,l.22-25
Transcription Translation

Председатель СДРК Полянский Молотову о распространении сборника материалов мусульманского съезда Северного Кавказа, а также кинофильма, посвященного аналогичным съездам в Баку и Ташкенте, в странах Ближнего Востока SDRK Chairman Poliansky to Molotov on the distribution of an anthology of materials of the Muslim Congress of the Northern Caucasus, and a sound motion picture devoted to the Muslim congresses that have been held in Tashkent and Baku

Date: 1945-10-01 Source: GARF,f.6991,op.3,d.10,l.26
Transcription Translation

Краткая докладная записка о паломничестве группы советских мусульман в Мекку и Медину Уполномоченного СДРК Ибадова Председателю СДРК Полянскому UzSSR Plenipotentiary for the Council for the Affairs of Religious Cults Ibadov to SDRK Chairman Polyansky about Soviet pilgrims to Mecca and Medina

Date: 1945-03-07 Source: GARF,f.6991,op.3,d.20,l.82-86
Transcription Translation

Информационной письмо Уполномоченного СДРК по Астраханской области Председателю СДРК Полянскому Letter from Astrakhan Oblast Plenipotentiary for the Council for the Affairs of Religious Cults to SDRK Chairman Polyansky

Date: 1945-02-01 Source: GARF,f.6991,op.3,d.33,l.54-54ob
Transcription Translation

Доклад Уполномоченного СДРК при исполкоме Омского Облсовета Безделя Председателю СДРК и положении в области Report to the chairman of the USSR CPC Council for the Affairs of Religious Cults, de. I.V. Polyansky, from the Plenipotentiary for the Omsk Oblast Council's Executive Committee, P.D. Bezdel

Date: 1944-12-07 Source: GARF,f.6991,op.3,d.4,l.98-101
Transcription Translation

Докладная записка Уполномоченного по делам мусульманской религии при СНК УзССР Ибадова Председателю СДРК Полянскому Memorandum Report to the SDRK Chairman Polyansky
regarding work by the Uzbek SSR CPC plenipotentiary for Muslim affairs Ibadov

Date: 1944-11-30 Source: TsGARUz,f.2456,op.1,d.3,l.4-5
Transcription Translation

В СНК СССР В.М. Молотову от Председателя СДРК при СНК СССР об удовлетворении ходатайства ДУМ САК о отправлении группы из 6 мусульман в паломничество в Мекку Polyansky to Molotov regarding the request from the Muslim Religious Directorate for Central Asia and Kazakhstan to allow pilgrimage of six religious Muslims to Mecca in 1944

Date: 1944-09-14 Source: GARF,f.6991,op.3,d.1,l.22
Transcription Translation

Проповеди служителей мусульманского культа The sermon by the imam-khatib of the Lenin District's Koktash mosque, Rakhim Mustafakulov, before the celebratory "idi ramazan"

Date: after 1982-07-16 Source: GARF,f.R6991,op.6,d.2306,l.41-48
Transcription Translation

О киргизском и туркменском духовенстве On the Kirgiz and Turkmen clergy

In this undated OGPU report (probably from 1927) the agents express their fears that the Ufa Central Spiritual Administration (Tsentral’noe Dukhovnoe Upravlenie) was extending its influence into Kyrgyz and Turkmen areas.  Tatar imams organized spiritual administrations in the area.  The Ufa administration is accused of “organizing group religious instruction,” among other things.  The Ufa administration had not been as successful in the Turkmen SSR.  Nonetheless, the OGPU felt that conditions in the republic were favorable for it.  The report describes Turkmen clergy as “feudal-clan bosses,” who wielded influence over the mosque-based clergy and Communist Party officials.  The proof was that four ishans in Merv Okrug had come out of the land reform campaign with more land than they had held before it started.  The report should be interpreted more as an expression of OGPU paranoia than of the actual reach of the Ufa Spiritual Administration
Date: after 1926 Source: RGASPI,f.62,op.1,d.221,l.213-218
Keller08_RGASPI-62-1-221-213.jpg
Translation

Доклад о таджикском руководстве, в т.ч. суфийских ишанах Detailed report on the Tajik clergy, including Sufi Ishans.

This is a long Sredazburo report dated early February, 1929, on the state of the clergy and Sufi ishans in the new Tajik SSR.  The clergy’s position had become difficult, especially economically.  Peasants were increasingly reluctant to pay clerical fees, sometimes hiring and firing several imams per year in search of the cheapest one. This increased tensions; clergy were known to beat their fees out of people.  Later sections of the report discuss the many clergy earning fees as healers, tending livestock, and being supported by local farmers.  Some clergy benefited from the practice of khudoi (sacrifice)—a desperate man would vow to give his son or daughter to the mulla if his dire situation was relieved.  The investigators found that “several clerical individuals in Tajikistan have 2–3 ‘sons’ or ‘daughters’ who were given to them, who carry out all the farmwork for these individuals.”  While some ishans wielded wide influence, the numbers of their followers had dwindled.  Many villages had lost their mosques and thus positions for imams.  Some had quit being imams and more fled to India and Afghanistan.  Other clergy resisted with countereducation and anti-Soviet agitation.  In several cases former clergy served on village soviets.  One mulla headed the local peasant union Koshchi and collected “dues” from every individual and dues for two people from pregnant women.  Muslim schools and courts operated in areas where there were no Soviet equivalents, and waqfs still existed.  The document includes accounts of  apocalyptic hysteria: in villages in the Kuliab region thousands of people were gripped by “madness,” refusing to eat, work in the fields, or engage in “personal life” because they believed that the world was about to end. Arresting the ringleaders stopped the outbreak
Date: 1929-02 Source: RGASPI,f.62,op.1,d.552,l.159-184
Keller07_RGASPI-62-1-552-159.jpg
Translation

Докладная записка Алексеевского Зелинскому о новых границах Таджикской ССР Memo from Alekseevskii to Zelenskii, et al. Update on discussions regarding drawing the new borders of Tajik SSR

This December 10 (?), 1928 secret report from Alekseevskii and OGPU agent D’iakov to Sredazbiuro TsK VKP(b) chair Isaac Zelenskii, Gikalo, and the head of the Central Asian OGPU Lev Bel’skii concerns border security problems in the nascent Tajik Soviet Socialist Republic.  Chair of the Tajik Soviet Narodnykh Kommissarov (Sovnarkom, the state side of the government) Abdurakhim Khojibaev and Chair of the Tajik Central Executive Committee (TsIK) Nasratulla Maksum think that the OGPU does not understand the border situation, where basmachi fighters and other “criminal elements” enter the USSR without fear of being shot.  They want more Tajiks to be engaged in border protection, especially from the Khojent region.  Alekseevskii and Diakov went to the border themselves and found that security organs’ work was “not bad,” but local Red Army soldiers were stealing from the populace.  There’s a big smuggling problem, however, presided over by a wealthy bai.  The OGPU agents have some ideas for action, but clearly do not trust Maksum.  See also Botakoz Kassymbekova, Despite Cultures: Early Soviet Rule in Tajikistan (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2016)

Date: 1928-12-30 Source: RGASPI,f.62,op.1,d.552,l.78-81
Keller06_RGASPI-62-1-552-78.jpg
Translation

Информация уполномоченного Совета по делам религий при Совмине СССР по Казахской ССР С.Т. Тотанова в ЦК КП Казахстана о религиозном движении Concerning violations of Soviet religion laws by the Muslim clergy in Guriev Oblast, Kazakh SSR

Date: 1982-04-1 Source: GARF,f.R6991,op.6,d.2301,l.19-21
Transcription Translation

Докладная записка инструктора Отдела пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) О.Я. Гончарок секретарю ЦК ВКП(б) Г.М. Маленкову о влиянии традиций и ислама в КазССР Memorandum from the CC Department of Propaganda and Agitation Instructor Goncharok to Malenkov Concerning Religious and Feudal-Bai Vestiges in the Kazakh SSR

Date: 1949-11-5 Source: RGASPI,f.17,op.132,d.258,l.99-105
Transcription Translation

Записка сотрудников Отдела пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) Д.Т. Шепилова и Л. Слепова секретарю ЦК ВКП(б) Г.М. Маленкову по вопросу о восстановлении узбекского национального праздника Memorandum from the workers of the Propaganda and Agitation Department of the CC Shepilov and Slepov to Malenkov on the request to restore the celebration the Kaun-sail holiday in Uzbekistan

Date: 1949-07-7 Source: RGASPI,f.17,op.132,d.114,l.7-8
Transcription Translation

Письмо И.В. Сталину председателя Совмина УзССР А.Абдурахманова и секретаря ЦК КП(б)Уз У.Юсупова об установлении с 1949 г. национаального праздника Chairman of the Uzbek SSR Council of Ministers A. Abdurakhmanov and KP(b) Uzbekistan CC Secretary U. Iusupov to Stalin about restoring the traditional folk holiday before the beginning of the harvest in Uzbekistan

Date: 1949-03-6 Source: RGASPI,f.17,op.132,d.114,l.1-2
Transcription Translation

О дальнейшей политике Коммунистической партии в Трукестане, принятая в объединенном заседании Крайкома и Комиссии Ц.К.Р.К.П. от 5-го мая 1920 г. за подписью управляющего делами Resolution on the future policy of the Communist Party in Turkestan, adopted at a joint session of the Krai Committee and the Commission of the RKP CC on 5 May 1920

Date: 1920 Source: RGASPI,f.17,op.84,d.88,l.85-85ob
Transcription Translation

Статья М. Султан-Галиева "Методы антирелигиозной пропаганды среди мусульман" M. Sultan-Galiev article, "Methods of Anti-Religious Propaganda Among the Muslims"

Date: 1922-12-14 Source: Zhizn' natsional'nostei No.29 (127) 14 December 1921; No. 30 (128) 23 December 1921
Transcription Translation

Выступление И. В. Сталина "Практические мероприятия по проведению в жизнь резолюции XII съезда партии по национальному вопросу" Stalin's Report at the Fourth Conference of the Central Committee with Nationalities Officials on the Practical Measures for Applying the Resolution on the National Question of the Twelfth Party Congress.

Доклад на Четвертом совещании ЦК РКП(б) с ответственными работниками национальных республик и областей
Date: 1923-06-10 Source: RGASPI,f.558,op.11,d.947,l.19-42
Transcription Translation

О передаче дела воспитания и образования из духовного ведомства в ведение Комиссариата по народному просвещению Transfer of Church Schools to the Commissariat of Education

Постановление Комиссариата по народному просвещению
Date: 1917-12-11 Source: Izvestiia, 15 December 1917
Transcription Translation

О порядке проведения в жизнь декрета «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» (Инструкция). О церковных и религиозных обществах. Commissariat of Justice Resolution Concerning Execution of the Decree of Separation of Church and State, and of School from Church

Постановление Народного Комиссариата Юстиции
Date: 1918-08-30 Source: Izvestiia No. 186, 30 August 1918
Transcription Translation

Обращение к братьям-мусульманам, живущим в разных частях земного шара. Июнь 1923 г. An address to all Muslim brothers living in different parts of the world. June, 1923

Proclamation by the Russian Administration for Religious Affairs of Russian Muslims
Date: 1923-05-03 Source: GARF,f.1318,op.1,d.1546,l.8
Transcription Translation

Обращение Совнаркома России «Ко всем трудящимся мусульманам России и Востока». 20 ноября (3 декабря) 1917 г. Proclamation of the Russia’s Council of the People’s Commissars “To All the Muslim Workers of Russia and the East”, November 20 (December 3) 1917.

Date: 1917-11-20 (1917-12-03) Source: Dekrety Sovetskoi vlasti (Moscow, 1957), p. 113-115
Transcription Translation

Отчет главы Духовного управления мусульман Средней Азии ишана Бабахана "Моя поездка в Мекку в 1945 году" Report by Mufti Ishan Babakhan Abdulmajidkhanov, Head of the Muslim Religious Directorate of Central Asia and Kazakhstan "My trip to Mecca in 1945"

Date: 1945 Source: GARF,f.R6991,op.3,d.45,l.14-20
Translation

Ко всем трудящимся мусульманам России и Востока To the Toiling Muslims of Russia and the East

Обращение Совета Народных Комиссаров Appeal by Council of People’s Commissars
Date: 1917-11-24 (1917-12-07) Source: Gazeta vremennogo Rabochego i Krestianskogo Pravitel'stva #17, 7 December (24 November) 1917 / Sobraniie uzakonenii RSFSR, 1917, No. 6, Addendum 2
Transcription Translation

Декрет СНК О свободе совести, церковных и религиозных обществах SNK Decree On the Freedom of Conscience, and on Clerical and Religious Societies

Date: 1918-01-20 (1918-02-02) Source: RGASPI,f.2,op.1,d.5212,l.1-3
RGASPI,f.2,op.1,d.5212,l.1.jpg
Transcription Translation

Предложение Очиль-Беку от командующего войсками Самаркандской области о сдаче оружия. From the military commander of the Samarkand province to Ochil-Bek: An offer to lay down arms and surrender

Date: 1922-08 Source: RGVA,f.40712,op.1,d.97,l.213
Transcription Translation

Телеграмма начальника Разведывательного отделения шатаба Самаркандской области начштабу Разведотделения Штаба Туркфронта о тайной мусульманской среднеазиатской организации и методах допроса Telegram to Tashkent Chief of Intelligence Section of Turkestan Front Staff from the Head of the Samarkand Oblast Troop Headquarters about the secret Muslim Central Asian organization, and on the interrogation methods

Date: 1922-09-18 Source: RGVA,f.40712,op.1,d.103,l.108
Transcription Translation

Перевод письма курбаши Турдыбая-Гази о борьбе с большевиками Translation of a letter from kurbashi Turdybai-Gazi on the struggle against the Bolsheviks

Date: 1922 Source: RGVA,f.40712,op.1,d.97,l.267-267ob
Transcription Translation

Указания по организации борьбы с басмачеством командующего фронтом Шорина и члена РВС Баранова Guidelines from the front commander Shoring and the Revolutionary Military Council member Baranov for organizing the struggle against the basmachi

Date: 1922-06-9 Source: RGVA,f.40712,op.1,d.33,l.65-67ob
Transcription Translation